Wit Donderdag

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Liturgiese voorstelle

Leesroostertekste

Fokusteks: Johannes 13:1-17, 31-35
Ander tekste: Eksodus 12:1-14; Psalm 116:1-2, 12-19; 1 Korintiërs 11:23-26

Aanvangswoord
“Eet die brood, drink die wyn. Kom na Christus, Hy stil jou honger. Eet die brood, drink die wyn. Glo in Hom en Hy les jou dors” (uit Lied 303).

Skriflesing: Johannes 13:1-17, 31-35

Liturgiese handeling

Die liturgiese handeling word vanaand ondervang deur die nagmaal te bedien. Vanaand dink ons in die besonder terug aan daardie eerste nagmaal wat Jesus saam met sy dissipels gevier het. Om iets van die intimiteit van daardie eerste geleentheid gestalte te laat vind in die gemeente, sou ’n wandelende kommunie (waar die tekens van brood en wyn aan elkeen individueel deur die liturg bedien word) of ’n aansitnagmaal vir die hele gemeente goed wees. As die nagmaal aan die tafel bedien word, lees telkens 1 Korintiërs 11:23-26 se woorde ter instelling van die nagmaal.

Slotgebed

Here ons God, dat ons lewe, wat so broos en onbestendig is, saam met Christus verborge is in God, is ’n misterie wat ons nie kan begryp of peil nie. Dat ons wat party dae so oud, moeg en sonder uitsig voel, in Christus nuwe mense is, is ’n werklikheid wat ons nie kan omhels nie. Maar ons kom vanaand weer na U en bid: Help ons om te glo dat ondanks wat ons dink of voel, u woorde waar en betroubaar is. Dat hierdie tekens van brood en wyn seker is. Gees van God, werk in ons sodat ons gehoorsaam aan U dit sal neerlê wat ons waardigheid as kinders van God aantas. Help ons om die nuwe mense te word wat ons reeds in Christus is – mense wat iets van God se liefde en deernis waar maak vir alle mense om ons. En gee dat dit ’n verskil sal maak in ’n samelewing waar die liefde vir ons aardse besittings en vir onsself dikwels meer is as ons liefde vir U. Amen.

Oggendmeditasie

Doen dit Woensdag of Donderdag in ’n tuin of park.

In die groep

Ons raak stil en rustig.

Aanvangswoord
Jesus, al u angs en smeking, eensaam in Getsemane – dit was liefdevol bereken om ons ware rus te gee. Heer, U het, gedring deur liefde, self die kruis vir ons gedra. En U sterf – die sondelose – in ons plek op Golgota.

Steek die Christuskers in die groep aan. Gebruik dieselfde Christuskers wat in die liturgiese ruimte gebruik word.

Begin deur die verhaal van Jesus in Getsemane (Luk 22:39-46) in die groep saam te lees. Lees dit drie maal deur en laat telkens ’n tydjie vir stilte en nadenke.

Nadat die teks ’n derde maal gelees is, beweeg na buite vir die alleentyd.

Alleentyd

Vind ’n gemaklike plek waar jy ’n rukkie kan stilsit. (As jy nog eers ’n rukkie wil rondstap en alles wil inneem, doen dit gerus. Kom tot verhaal.) Neem nou ’n paar minute om waarlik tuis te kom. Kyk rond, ruik die vars lug, vat aan die gras en blomme om jou. Neem alles in wat om jou is. Hierdie dinge is nie ’n lastigheid wat jou aandag aftrek nie, dit is bloot jou konteks. Word rustig. Neem alles in. Wees geduldig.

Lees die verhaal nou weer drie maal rustig deur.

So dikwels is ons nadenke oor God anderwêrelds of geestelik. In die teks wat ons met mekaar deel, tref ons vir Jesus in die weerloosheid van sy mensheid aan. Ons sien dat Hy bang en bedroef is en bloed sweet. Ontmoet Jesus in sy menslikheid. Sien Hom raak. Bring tyd saam met Hom deur. Moenie vasgevang bly in jou idees oor Jesus nie, maar let op die waarheid wat ons in die teks met mekaar deel.

Ons elkeen ontmoet ook hierdie teks vanuit ons eie menslikheid. Raak bewus van jou liggaamlikheid. Hoe voel jy op hierdie oomblik? Watter dinge raak jou liggaam? Wat is die kleur van jou gemoed? Maak tyd om aan jou eie liggaamlikheid te dink.

Toe Jesus tyd op hierdie aarde deurgebring het, het Hy dit op ’n liggaamlike manier gedoen. Hy het mens geword. Hy het pyn, hartseer en vrees beleef. Jesus se menswording hou in hierdie week vir ons ’n besonderse troos in: Ons liggaam is nie vir God vreemd nie. In Jesus het God ons lyflikheid en menslikheid ervaar. Daarom kan ons vanoggend ons liggaam, gemoed en hart na God bring. Hy sal ons nooit wegjaag nie. Hy verstaan ons.

Bring jouself, in die volheid van al jou dimensies, voor God. Weet dat God begrip het vir jou omdat sy Seun self vanoggend weer sy menslikheid aan jou geopenbaar het.

Bring tyd in gebed en stilte deur. Probeer om werklik in hierdie uur by jouself te bly voor die aangesig van God.

In die groep
Ontmoet mekaar ná die alleentyd weer in die groep. Deel spontaan julle ervarings van die oggend.

Gebed
Lê veral klem op die liggaamlikheid van elkeen wat aan die meditasie deelgeneem het. Wy opnuut die groep aan God toe, nie net in gees nie, maar ook in liggaam.

Meditasie oor die kruiswoorde van Jesus
’n Sinvolle alternatiewe geleentheid kan rondom die kruiswoorde van Jesus geskep word. Merk in ’n groot tuin of park ’n pelgrimsroete uit waar gemeentelede telkens by ’n boom of ’n kruis stilstaan en oor elke kruiswoord nadink.

  • Jesus het gesê: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.”
  • Jesus het gesê: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”
  • Jesus het vir sy moeder gesê: “Daar is u Seun.” Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.”
  • Jesus het hard uitgeroep: “Eli, Eli, lema sabagtani?” dit is: My God, my God, waarom het U my verlaat?”
  • Hierna het Jesus gesê: “Ek is dors.”
  • Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!”
  • Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.”

© Missio 2024 | All rights reserved.