Vyftiende Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In ’n samelewing wat selfverwesenliking as evangelie voorhou, verteenwoordig ons ’n ander boodskap: ons is uitverkoop, nie aan ons eie belange en ons selfsugtige begeertes nie, maar aan God en aan ons medemens. Ons vier die waardes van nederigheid, toewyding en gasvryheid met dié Sondag se tekste wat ons op ons knieë dwing voor God en ons naaste.

Ander tekste

Psalm 81:1, 10-16
As my volk maar na My wou luister
81 Vir die koorleier: met musiek.
Van Asaf.
2Jubel tot eer van God ons sterkte,
juig tot eer van die God van Jakob!
3Sing,
en slaan die tamboeryn, 
laat hoor die lieflike klanke
van die lier en die harp.
4Blaas die ramshoring op nuwemaan, 
met volmaan, op ons feesdag,
5want dit is ’n instelling vir Israel, 
’n verordening van die God van Jakob.
6Hy het dit vir die nageslag van Josef
as ’n dure plig opgelê
toe hulle uit Egipte weggetrek het. 
Wat hulle toe nog nie geweet het nie, 
het hulle gehoor:
7“Ek het die swaar drag
van julle skouers afgehaal, 
julle kon die mandjies neersit.
8In julle nood het julle geroep
en Ek het julle gered;
Ek het julle uit ’n donderwolk
geantwoord, 
julle by die waters van Meriba
op die proef gestel.    

9Luister, my volk,
Ek gee julle ’n opdrag.
Israel, luister na My:
10‘Daar mag vir julle
geen ander god wees nie,
julle mag voor geen vreemde god
neerbuig nie.
11Ek is die Here julle God
wat julle uit Egipte laat wegtrek het.
Wat julle nodig het,
sal Ek in oorvloed gee.’
12“Maar my volk het nie
na My geluister nie,
Israel wou niks met My
te doen hê nie.
13Daarom het Ek hulle laat begaan
in hulle koppigheid
en hulle het hulle eie sin
en wil gevolg.
14Ag, as my volk maar
na My wou luister,
as Israel maar my wil wou doen,
15hoe gou sou Ek hulle vyande nie
op die knieë bring
en hulle teëstanders
met my eie hand verslaan nie.”
16Dié wat voorgee
dat hulle die Here dien,
maar Hom haat,
hulle straf sal vir altyd duur.
17Maar vir julle sal Hy voed
met die beste koring,
julle versadig met heuning
uit ’n rots.

Hebreërs 13:1-8, 15-16
Die Christelike lewenswandel
13 As broers moet julle mekaar altyd liefhê. 2Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. 3Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan dié wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word.

4Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom.

5Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper,
ek ken geen vrees nie:
wat kan ’n mens aan my doen?”

Loof God deur Jesus Christus
7Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het.
8Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

9Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Dié wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie.

10Ons het ’n altaar waarvan dié wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. 11Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laer verbrand. 12Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gely om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. 13Laat ons dan nou uitgaan na Hom toe buitekant die laer en die smaad dra wat Hy gedra het, 14want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie, ons is op soek na die toekomstige. 

15Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. 16Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.

17Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit vir julle geen nut nie.

18Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. 19Veral dring ek by julle daarop aan om te bid dat God my gou na julle toe sal laat terugkom.

Lukas 14:1, 7-14
Jesus genees ’n man wat aan water gely het
14 Op ’n sabbatdag toe Jesus na die huis van ’n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het om daar te eet, het hulle Hom fyn dopgehou.

2Reg voor Hom was daar ’n man wat aan water gely het. 3Jesus praat toe met die wetgeleerdes en Fariseërs en vra: “Mag ’n mens iemand op die sabbatdag gesond maak of nie?”

4Maar hulle het stilgebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. 5Daarna sê Hy vir hulle: “Sê nou ’n seun of ’n bees van een van julle val in ’n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op ’n sabbatdag?”

6Hulle kon daar niks op antwoord nie.

Gelykenis oor beskeidenheid en gasvryheid
7Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel Hy aan die genooides die volgende gelykenis: 8“As iemand jou na ’n bruilof toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. 9Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê: ‘Gee bietjie die plek af vir hierdie man.’ Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. 10Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê: ‘Vriend, kom sit hier voor’. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. 11Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word.”

12Hy het ook vir die gasheer gesê: “As jy in die middag of in die aand ’n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op dié manier vergoed nie. 13Nee, as jy ’n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes en blindes. 14Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van dié wat reg gedoen het.”

Fokusteks

Jeremia 2:4-13
My volk het My vergeet
2 Die woord van die Here het tot my gekom: 2Gaan roep hierdie woorde uit sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor.

So sê die Here:
Ek onthou nog hoe getrou jy aan My was in jou jeug;
hoe lief jy My gehad het
toe jy my bruid geword het,
toe jy My die woestyn in gevolg het,
in ’n wêreld waar niks geplant word
nie.
3Israel was toe aan die Here gewy
soos die eerste vrugte van die oes.
Niemand wat hierdie vrugte geëet het,
het ongestraf gebly nie,
rampe het hom getref,
sê die Here.
4Hoor die woord van die Here,
mense van Jakob,
al julle stamme van Israel!
5So sê die Here:
Waarin het Ek gefaal
dat julle voorvaders van My af
weggedraai het,
dat hulle nikswerd afgode gedien het
en so self niks geword het?
6Hulle het nie gevra:
“Waar is die Here
wat ons uit Egipteland
laat optrek het?” nie.
Hy het ons deur die woestyn gelei,
deur ’n droë wêreld vol slote,
deur ’n dor land vol doodsgevaar,
deur ’n land waardeur niemand trek
en waarin geen mens woon nie.
7Ek het julle in ’n vrugbare land
gebring
om die vrugte daarvan
en die goeie dinge daarin
te geniet,
maar toe julle in my land gekom het,
het julle dit verontreinig;
die land wat my eiendom is,
is deur julle besoedel.
8Die priesters het nie gevra:
“Waar is die Here?” nie,
dié wat my wil moes bekend maak,
het My nie erken nie.
Die regeerders het hulle
teen My verset,
die profete het in die naam van Baäl
opgetree
en gode gedien wat nie kan help nie.
9Daarom kla Ek jou weer aan,
sê die Here,
en ook jou nakomelinge kla Ek aan.
10Gaan na die Kittiëreilande toe en kyk ’n bietjie, stuur boodskappers na Kedar toe en dink goed na:
Het daar al ooit so iets gebeur,
11dat ’n nasie sy gode verruil het,
selfs al was hulle geen gode nie?
Maar my volk het My,
hulle magtige God, verruil
vir gode wat nie kan help nie.
12Selfs die hemel moet daaroor skrik
en beef en sidder! sê die Here.
13My volk het twee sondes begaan:
Hulle het My,
die bron van lewende water,
verlaat,
en hulle het vir hulle waterbakke
uit klip gekap,
waterbakke wat gebars is
en nie water hou nie.
14Het Israel ’n slaaf geword
of is hy ’n slaaf gebore?
Waarom is hy dan buitgemaak?
15Waarom brul en grom die leeus
so teen hom?
Waarom is sy land verwoes
en lê sy stede in puin,
sonder inwoners?
16Die manne van Memfis en Tagpanges
sal jou kop inmekaarslaan.
17Jy het jou dit self aangedoen
omdat jy My, die Here jou God,
verlaat het
toe Ek jou op jou pad gelei het.
18Wat wil jy bereik
deur na Egipte toe te gaan
en water uit die Nyl te gaan drink?
Wat wil jy bereik
deur na Assirië toe te gaan
en water uit die Eufraat te gaan drink?
19Die kwaad wat jy gedoen het,
sal jou straf word;
omdat jy van My af weggedraai het,
sal jy daaronder ly.
Jy sal agterkom hoe rampspoedig dit is,
jy sal proe hoe bitter dit is om My,
die Here jou God, te verlaat,
om geen eerbied meer vir My te hê nie,
sê die Here God, die Almagtige.
20Jy het my gesag lankal verwerp,
jou van My losgemaak,
geweier om My te dien;
jy het op elke hoë heuwel
en onder elke groen boom
aan tempelprostitusie deelgeneem
en so die afgode gedien.
21Toe Ek jou geplant het,
was jy ’n goeie wingerdstok
opreg gekweek,
maar hoe het jy nie verander in onkruid,
in ’n wilde wingerdstok nie!
22Al sou jy jou was met loog,
of met hoe baie seep,
Ek sal nog die vlekke van jou sonde sien, sê die Here my God.
23Hoe kan jy dan sê:
“Ek het my nie verontreinig nie,
ek het nie die Baäls gedien nie”?
Kyk hoe het jy jou gedra
in die Hinnomdal.
Besef tog wat jy gedoen het!
Jy was soos ’n kameelkoei wat bul soek, wat kruis en dwars hardloop,
24soos ’n wildedonkie wat tuis is
in die woestyn.
Jy was soos ’n bronstige kameelkoei
wat die wind opsnuif,
wat onkeerbaar is in haar hittigheid.
Die bulle wat haar soek,
hoef hulle nie moeg te hardloop
agter haar aan nie;
wanneer sy wil paar,
kry hulle haar maklik.
25Moenie jou skoene stukkend loop
agter die afgode aan nie,
jou keel laat droog word van die dors nie!
Maar jy sê:
“Ek sal nie daarmee ophou nie!
Ek het die vreemde gode lief,
ek wil hulle dien.”
26Soos ’n dief in die skande kom
wanneer hy betrap word,
so sal die Israeliete in die skande kom:
hulle, hulle konings, hulle amptenare,
hulle priesters en hulle profete.
27Dit is hulle wat vir ’n stuk hout sê:
“My Vader,”
en vir ’n klip:
“U het my in die wêreld gebring.”
Na My toe het hulle hulle rug gedraai
in plaas van hulle gesig.
Dit is net wanneer ’n ramp hulle tref
dat hulle sê:
“Kom red ons tog!”
28Waar is jou gode
wat jy vir jou gemaak het?
Laat hulle jou kom red
wanneer ’n ramp jou tref,
as hulle kan!
Soveel stede as wat jy het, Juda,
net soveel gode het jy.
29Waarom twis julle met My?
Julle het almal teen My
in opstand gekom, sê die Here.
30Tevergeefs het Ek
julle kinders gestraf,
hulle het nie ’n les daaruit geleer nie.
Soos leeus wat alles verskeur,
het julle julle profete doodgemaak.
31Slaan ag op die woord van die Here,
my volk!
Was Ek dan vir Israel soos ’n woestyn
of soos ’n stikdonker land?
Waarom het my volk dan gesê:
“Ons rebelleer,
ons wil U nie meer dien nie”?
32Vergeet ’n meisie haar juwele
of ’n bruid haar trourok?
Tog het my volk My jare gelede al
vergeet.
33Hoe geoefen is jy in die kuns
om minnaars te soek;
jy het al so gewoond geraak
aan die kwaad!
34Die some van jou klere is vol bloed,
die bloed van arm en onskuldige mense,
nie dié van mense wat jy op inbraak
betrap het nie.
En ten spyte van dit alles 35sê jy:
“Ek is onskuldig;
die Here is nie toornig op my nie.”
Maar Ek gáán jou straf
omdat jy gesê het:
“Ek het nie gesondig nie.”
36Hoe laag het jy gedaal
deur jou wispelturigheid!
Egipte sal jou net so in die steek laat
as wat Assirië
jou in die steek gelaat het.
37Jy sal daarvandaan terugkom
sonder dat jy jou sin gekry het,
want Ek het almal verwerp
op wie jy vertrou het;
by hulle sal jy geen hulp kry nie.

Liturgie

RUS

Aanvangswoord: (Psalm 81)

Seëngroet (1 Timoteus 1:2)

Lied 164 “Ons is almal hier tesaam vs 1,2”

Verootmoediging

Wet: (Eksodus 20:1-3; Psalm 81; Jeremia 2)

Skuldbelydenis

Lied 279 “Hoor ons sug o Heer 1 (herhaal 2 of 3 maal)”

Vryspraak: (Galasiërs 2:15-21)

Lied 244 “Alles, alles is genade 1”

Riglyn om te lewe (Hebreërs 13)

Lofliedere:
ied 209 “Heer met my hele hart 1” en
Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

HOOR

Epiklese

Skriflesing: Jeremia 2:4-13

LEEF

Gebed: (Ahv Jeremia 2)

Geloofsbelydenis: (ahv Kolossense 1)

Offergawes

Wegsending: Lied 309 “My lewe bly aan U gewy 1,2,3”

Seën: (Numeri 6:24-26; 2 Korintiërs 13:13)

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of F361. Laat Dit So Wees (Amen)

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Aanvangswoord 
2Jubel tot eer van God ons sterkte,
juig tot eer van die God van Jakob! (Psalm 81)

Seëngroet 
Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!
(1 Timoteus 1:2)

Lied 164 “Ons is almal hier tesaam vs 1,2”

Verootmoediging

Wet: Eksodus 20:1-3
Die tien gebooie
(Vgl Deut 5:6–21)
20 Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:
2“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 3Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

In Psalm 81 word dit net so mooi formuleer:
10‘Daar mag vir julle
geen ander god wees nie,
julle mag voor geen vreemde god
neerbuig nie.
11Ek is die Here julle God
wat julle uit Egipte laat wegtrek het.
Wat julle nodig het,
sal Ek in oorvloed gee.’
Dit is presies die verbeking van hierdie gebod wat aanleiding gee tot God se geskeurde hart in die fokusteks.

Uit Jeremia 2:
5So sê die Here:
Waarin het Ek gefaal
dat julle voorvaders van My af
weggedraai het,
dat hulle nikswerd afgode gedien het
en so self niks geword het?
6Hulle het nie gevra:
“Waar is die Here
wat ons uit Egipteland
laat optrek het?” nie.
Hy het ons deur die woestyn gelei,
deur ’n droë wêreld vol slote,
deur ’n dor land vol doodsgevaar,
deur ’n land waardeur niemand trek
en waarin geen mens woon nie.

7Ek het julle in ’n vrugbare land
gebring
om die vrugte daarvan
en die goeie dinge daarin
te geniet,
maar toe julle in my land gekom het,
het julle dit verontreinig;
die land wat my eiendom is,
is deur julle besoedel.

8Die priesters het nie gevra:
“Waar is die Here?” nie,
dié wat my wil moes bekend maak,
het My nie erken nie.
Die regeerders het hulle
teen My verset,
die profete het in die naam van Baäl
opgetree
en gode gedien wat nie kan help nie.

Het daar al ooit so iets gebeur,
11dat ’n nasie sy gode verruil het,
selfs al was hulle geen gode nie?
Maar my volk het My,
hulle magtige God, verruil
vir gode wat nie kan help nie.

13My volk het twee sondes begaan:
Hulle het My,
die bron van lewende water,
verlaat,
en hulle het vir hulle waterbakke
uit klip gekap,
waterbakke wat gebars is
en nie water hou nie.

Skuldbelydenis

Lied 279 “Hoor ons sug o Heer 1 (herhaal 2 of 3 maal)”

Vryspraak: Galasiërs 2:15-21
Geregtigheid uit die geloof
15Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. 16En tog weet ons dat ’n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.

17As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie! 18Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot ’n oortreder. 19Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood sodat ek vir God kan lewe: ek is saam met Christus gekruisig, 20en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. 21Ek verwerp nie die genade van God nie. As ’n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het.

Lied 244 “Alles, alles is genade 1”

Riglyn om te lewe uit: Hebreërs 13
As broers moet julle mekaar altyd liefhê.
2Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves.
3Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan dié wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word.
4Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom.
5Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê:
“Die Here is my helper,
ek ken geen vrees nie:
wat kan ’n mens aan my doen?”

7Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het.
8Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

15Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. 16Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.

Sing 2 lofliedere
Lied 209 “Heer met my hele hart 1” en
Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

Rus

Liedere

F177. Here, U Het Ek Lief”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Teks en Musiek: E Steyn
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

Here, U het ek lief
En ek buig my hele wese voor U neer
Voor U, my Heer
Hoor die lied van my hart
Sien my hande na die hemel opgehef
terwyl ek U nou vereer

Heilig
U is die Seun van God
Vredevors, wat in ewigheid regeer
U alleen verdien die hoogste lof
Jesus, dit is U wat ek bemin

F202. “Hoe Groot Is Ons God”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof)
Oorspronklike titel: How Great Is Our God
Teks en Musiek: Chis Tomlin, Jesse Reeves & Ed Cash
Afrikaanse vertaling: 2007  Stass van Veuren
© 2004 worshiptogether.com songs / sixsteps Music / Alletrop Music

1. Die weelde van die Heer, geklee in majesteit
Die hele aarde juig, die hele aarde juig
Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug
Begin en die einde, begin en die einde

Refrein:
Hoe groot is ons God
Ons sing:  Hoe groot is ons God!
Almal sal sien hoe groot is ons God

2. Eeue kom en gaan
Tyd is in sy hand
Begin en die einde, begin en die einde
Die Godheid drie-in-een
Vader, Gees en Seun
Die Leeu en die Lam, die Leeu en die Lam

Brug:
Naam bo elke Naam
Waardig is die Lam
My hart sal sing
Hoe groot is ons God

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Gees van die lewende God,
wees die tuinier van my siel.
Hoe lank wag ek nou al op U – stil – in ‘n koue winter van my siel.
Maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om U te smeek:

Hark weg die dooie blare van die verlede
Vergruis die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe
Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde
Plant diep in my siel u lewegewende Woord
Versorg, gee water, koester my hart
Totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom.
Amen.
(Outeur: Richard Foster, in Gebedeboek met liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Eredienskommissie van die Oos-Kaap Sinode van die NG Kerk, 2001: Redakteur Johan van der Merwe)

Skriflesing: Jeremia 2:4-13

Familie-oomblik

Om die ondenkbare te illustreer dat Israel haar God prysgegee het vir gode wat nie gode is nie, kan die volgende storie dramaties vertel word.

Daantjie is sy lewe lank nog passievol oor rekenaars. Vir sy ouers is dit maklik- as jy Daantjie wil dissiplineer moet jy gewoon sy rekenaar van hom wegneem vir n dag of twee. As jy Daantjie sien, sien jy sy rekenaar. En ja, hy kan met MS Word werk, hy kan Powerpoints maak, hy kan selfs met Excel tabelle optrek en tred hou hoe hy sy sakgeld spandeer-nie sleg vir ’n 11-jarige laaitie nie.

Maar die grootste ding van die rekenaar wat Daantjie geniet is die speletjies. Sy versameling bestaan reeds uit 42 DVD speletjies- in sy skool het niemand meer speletjies as Daantjie nie. Sy gunsteling was x

Hy moes lank spaar om die R400 bymekaar te kry vir die speletjie “Company of Heroes”. Maar uiteindelik kon hy dit koop en nou is daar niks wat hom terughou nie. Hy vorder al tot by vlak 72…uit 80. So die ruiltransakasie vir die opgegradeerde x met 144 vlakke sou heeltemal nuwe uitdagings meebring.

Ongelukkig was hy met ’n slenter uitgevang. Die nuwe “Company of Heroes 2”* program werk nie op sy rekenaar nie, blykbaar te doen met die spesifikasies van die rekenaar self. En nou het hy eintlik niks. Sy geliefde x program is geruil vir die nuwer een, x2, wat nie werk nie.

Klink omtrent soos die verhaal van Jeremia se God wat sy hande saamslaan as Hy sê… Het so iets al ooit gebeur? Het ’n volk ooit hulle gode vir ander gode verruil al is hulle nie regtig gode nie? Tog het my mense My verruil vir gode wat niks werd is nie! (JEREMIA 2:10, 11 NLV)

* Company of Hereos 2 (PC) verkoop tans by Incredible (online) vir R399- agtergrond van die program word verskaf vir interessantheid. Vlakke is fiktief.
SKU: 85221
Blood and Snow Take command of the iconic Red Army on the Eastern Front and repel the Nazi invaders in the most brutal conflict of World War 2.
Next Generation RTS The sequel to the highest rated RTS title of all time is pushing the boundaries of the RTS genre with new TrueSight and Dynamic Battle Tactics gameplay mechanics.
Essence 3.0 Built on the latest rendition of Relic Entertainment?s state of the art proprietary engine, Company of Heroes 2 pushes the graphical and gameplay boundaries of the RTS genre.
Tactical Expertise Develop and utilize your commander abilities based on your tactical preference and taste for war. Mold and customize your army to suit your individual playstyle before delivering tactical blows to annihilate your enemies.
Competitive Multiplayer Featuring the great competitive multiplayer that fans have grown to expect from the Company of Heroes franchise.

Preekriglyn

Wie onthou nog die verhaal van die drie susters? Een was 92, die tweede 94 en die derde 96 jaar oud. Hulle het saam in dieselfde huis gewoon.

Een aand tap die 96-jarige vir haarself ‘n lekker bad stomende water. Sy sit een voet in die bad, en haak toe vas. “Was ek besig om in die bad te klim, of om uit te klim?”, roep sy uit.

Die 94-jarige suster antwoord: “Ek weet nie, ek sal kom kyk.” Sy begin die trappe boontoe klim, maar steek vas: “Was ek besig om op te klim of af te klim?”

Die 92-jarige sit aan die kombuistafel, besig om tee te drink. Sy skud haar kop. “Ek hoop nie ek raak ooit so vergeetagtig nie!”, roep sy uit. Sy klop op die houttafel om haar punt te maak. Toe sê sy: “Ek kom nou of julle altwee te help, ek gaan net eers kyk het wie klop so laat aan die deur.”

Vergeetagtigheid is ‘n nare ding. Dit disoriënteer jou. Dit bring jou van koers en van stryk. Jy weet later nie meer of jy kom of gaan nie.

Klagstaat

Ons teksgedeelte is gegiet in die gangbare vorm van ‘n klagstaat uit die tyd van Jeremia. Dit het met herinnering en onthou, of die gebrek daaraan, te doen. Die volk het vergeet van die Here. Daarom het hulle Hom verruil vir nikswerd gode. Dit maak die kern van die klag uit.

In die tipiese patroon van ‘n destydse regsgeding of amptelike klagstaat:

 • Word die aangeklaagde opgeroep om ag te gee, en word hemel en aarde as getuies in die regsproses bygehaal (verse 4 en 12)
 • Word ‘n reeks vrae gestel wat elkeen ‘n klag impliseer (verse 5 tot 6)
 • Word die aangeklaagde herinner aan ‘n reeks weldade of bewyse van liefde in die verlede, met ‘n lys oortredinge wat teen hierdie band of verbond van liefde begaan is (verse 7 tot 11, en 13)
Agtergrond

Hierdie klagstaat kom uit die vroeë periode van die profeet Jeremia se optrede. Dit vind plaas óf voor, óf aan die begin van Josia se hervormings.

Ons teks bou voort op verse 1 tot 3. In die eerste verse van Jeremia 2 “onthou” die Here die getrouheid aan Hom van Israel se jeug. “Onthou” speel ‘n geweldige belangrike rol in Israel se lewe. Hulle ontvang tydens die woestyntog, hulle geboorte-uur as God se volk, spesifieke opdragte wat hulle moet help “onthou.” Al die godsdienstige feeste het met “onthou” te doen. Soos die Nuwe Testamentiese nagmaal, help die feeste God se genade in herinnering roep.

Regdeur die Ou Testament, wanneer Israel afdwaal, stuur die Here profete om hulle te help onthou. Die boodskap is elke keer: soos hulle vroeër getrou was aan die verbond tussen die Here en sy volk, moet hulle nou weer onthou, en getrou aan God lewe.

Jeremia gebruik twee beelde om die volk aan hulle vroeëre getrouheid aan die Here te herinner:

 • Israel het die Here liefgehad soos bruid en bruidegom mekaar in ‘n huweliksverbintenis liefhet (vers 2)
 • In die beginjare van die verbond was Israel aan die Here gewy soos die eerste vrugte van die oes (vers 3). Net soos die eerste opbrengs van die oes jaarliks aan die Here gewy word, was Israel in haar hele lewe aan God gewy.

Teen hierdie agtergrond staan die ernstige klag wat vanaf vers 4 geformuleer word skrikwekkend duidelik uit. Ons kan die klag met drie woorde opsom:

 • Vergeet: Israel het die Here vergeet (5-9)
 • Verruil: Israel het die Here vir nikswerd gode verruil (10-11)
 • Verloor: Israel verloor die Bron van ware lewe deur die Here te verruil (12-13)

Vergeet
Dit is verskriklik dat Here se volk van God kan vergeet. Tog het Israel dit gedoen. So verskriklik is dit, dat selfs die hemele daaroor moet skrik en beef en sidder (12).

Deur die Here te vergeet, vergeet Israel sy eie verlede. Hulle vergeet hoe God hulle uit Abraham as volk laat voortkom het; hoe Hy hulle, wat slawe was, uit Egipte uit gelei en in die woestyn sy volk gemaak het. Hulle vergeet hoe God vir hulle lewensruimte geskenk het deur hulle die beloofde land binne te lei.

Verder vergeet God se volk daarmee van God se liefde. Hy het hulle uitgekies, hulle bevry, deur die woestyn gelei, van hulle vyande bewaar. Hy het uit liefde sy hand van beskerming oor hulle gehou.

Hierdie geheueverlies is so erg dat die Here vra: Waarin het Ek gefaal? Deur hulle erge geheueverlies gee Israel te kenne dat die fout eintlik by die Here lê. Hy het gefaal, ontrou geword, Hy is nie langer die moeite werd om te volg nie.

Wat die verskriklike vergeet nog erger maak, is dat diegene wat die volk moes help onthou, ook vergeet het (8):

 • Die priesters het nie gevra “Waar is die Here nie?” Waarskynlik wou hulle die volk bloot emosioneel ondersteun en bemoedig, en inspeel op die behoeftes van mense. Hulle het vergeet hulle verteenwoordig God.
 • Die profete wat God se wil moes bekend maak, het eerder gekies om Baäl, ‘n afgod, na te volg en baälpraatjies te maak.
 • Die regeerders het nie na God se wil gevra nie, nie reg en geregtigheid beoefen nie, maar eerder verdruk en onderdruk.

Dit is ongelooflik, want eintlik is dit mos onmoontlik dat God se volk God kan vergeet. Tog gebeur dit. Ook in die Nuwe Testament. Gelowiges en gemeentes kan die teenwoordige wêreld liefkry. Die kerk kan vergeet dat sy duur gekoop is en vir haarself begin lewe.

Verruil
Vergeet is een ding, erg soos dit mag wees. Israel het nog erger gedoen. Deur die Here te vergeet, het die volk Hom effektief verruil vir ander gode. Dit is God se klag: het daar al ooit so iets gebeur dat ‘n volk sy gode verruil? God se volk het Hom verruil vir magtelose gode wat nie kan help nie. Daaroor skrik en beef en sidder die hemele.

Hiermee lê die Here die bose aard van Israel se vergeetagtigheid bloot. Vergeet kan nog verskoon word, want almal is iewers in hulle lewe so bietjie vergeetagtig. Dis bloot menslik. Israel se vergeetagtigheid is egter ‘n morele probleem, ‘n godsdienstige kwaal, dit is sonde. Die probleem lê nie by hulle geheue nie, maar by hulle hart en hulle wil. Hulle kies om God nie te onthou nie, want hulle wil God nie navolg nie. Hulle het ander prioriteite en waardes. Hulle slaan ‘n ander koers in, hulle is doelbewus ontrou aan die Here.

Hierdie morele, sondige vergeetagtigheid kom vandag nog by die Here se kerk voor. Die krisis is dat dit baie subtiel kan wees. Calvyn het gesê mens se hart is ‘n fabriek van afgode. Ongemerk begin ander prioriteite en waardes die oorhand in mens se lewe kry.

Verloor
Wanneer gelowiges God verruil, doen hulle dit met die idee dat die ruil hulle in ‘n beter situasie sal bring. Die nuwe vooruitsigte, hoop, verwagtinge en loop van die nuwe gode bring jou in ‘n beter posisie.

Deur die ware God te verruil, verloor Israel eintlik hulleself en hulle lewe. Wat hulle doen, is om God, die Bron van lewende water, te verlaat, en om dan te kies vir gekraakte waterbakke uit klip. Hulle verruil ‘n fontein vir bakke wat geen water kan hou nie. Hulle verruil die Magtige vir gode wat geen voordeel kan bring nie.

Vandag?

Mens voel sonder meer aan dat ons, God se volk vandag, ook maklik voor die subtiele suigkrag van vergeet en verruil kan “swig”, en in die proses ons eie geestelike identiteit kan “verloor”.

Ons kan die Fontein van Lewe verruil vir gebarste waterbakke. Dit is verskriklik. Vir God, en ook vir ons. Só kan ons die Heilige Gees bedroef. Ons kan ons doop in die Naam van die Drie-Enige God verloën. Ons kan die kruis verruil vir ons eie oorwinnaarskroon. Ons kan die seën van God soos oorvloedige reën ontvang en dan dorings en distels in plaas van goeie vrug oplewer.

Dirkie Smit sê die verskriklikste is dat hierdie vergeet so ongemerk kan gebeur. Die volk vergeet die Here, verruil die Here, vernietig hulleself … en hulle weet dit nie! Indien ons ook hiertoe is staat is, mag dit ook van óns waar wees, sonder dat ons dit besef.

Juis omdat die só ongemerk gebeur, roep die Here vandag nog profete en stuur hulle na ons toe. Hulle moet doen wat ons teks sê:

 • Hulle roep: “Hoor die Woord van die Here!” (4)
 • Hulle kla ons aan in die Naam van die Here (9)
 • Hulle wys ons op ons vergeet, verruil en ons geestelike selfvernietiging.

Een van die gevaarlikste dinge wat ons kan doen is om ons net te steur aan mense wat ons geestelik heuning om die mond smeer, en vir ons sê wat ons wil hoor. As ons net woorde wil hoor wat ons eie menings en oortuigings bevestig, as ons net geestelike solidariteit van ons geestelike voorgangers verwag, mag ons op die pad van vergeet en verruil wees.

Jeremia se boodskap is destyds baie sleg ontvang. Die volk wou hulle nie aan hom steur nie. Hulle was mislei, selfversekerd, gerus en valslik getroos.

Sal ons hierdie regsgeding vandag kon hoor as ‘n woord van die Here aan ons? ‘n Woord wat ons tot selfondersoek, bekering en lewe nooi?

God stuur ons om te leef

Gebed: (Ahv Jeremia 2)
God van Abraham, Isak en Jakob;
God van Dawid, Amos en Jeremia,
my God:

U het nie gefaal om God te wees nie-
ek faal daagliks om U toegewyde en getroue volgeling in hierdie wêreld te wees;

Vir Israel het U deur die woestyn gelei,
deur ’n droë wêreld vol slote,
deur ’n dor land vol doodsgevaar,
deur ’n land waardeur niemand trek
en waarin geen mens woon nie.
U het hulle in ’n vrugbare land
gebring…

Op baie ander maniere het u ook vir my voorsien;
my van onheil bewaar,
my daaglikse brood gegee,
my lewe verryk met my gesin en familie en vriende!

U Here is my kosbaarste goed:
U wil ek vir niks verruil nie.
U is vir my die bron van lewende water.
Aan U die eer
Amen

Geloofsbelydenis: (ahv Kolossense 1)
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.

En ek glo in die Seun wat die beeld van God is,
van God wat self nie gesien
kan word nie.

Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.

Ek glo Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.

Ek glo dat God besluit het
om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.

Ek glo dat God deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
die vrede herstel het,
en deur Hom alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen het.
Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Offergawes

Wegsending: Lied 309 “My lewe bly aan U gewy 1,2,3”

Seën: Numeri 6:24-26
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee! Amen

2 Korintiërs 13:13
13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.