Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Matteus maak die vergifnis wat ons ontvang het ‘n lewensreël: Nou moet ons vergifnis teenoor ons naaste, vriend of vyand, uitleef. Wanneeer ons in hierdie erediens ons skuld voor Hom bely en weer bevestiging van sy vergifnis ontvang, is dit ‘n oefening om in die week te gaan lewe vanuit dié vergifnis deur vergifnis te gaan gee.

Ander tekste

Eksodus 14:19-31
Die Here red die Israeliete
15Toe het die Here vir Moses gesê: “Waarom roep julle so benoud na My? Sê vir die Israeliete hulle moet verder trek. 16En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. 17Ek sal die Egiptenaars so koppig maak dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal Ek my mag laat geld teenoor die farao en sy hele leër: strydwaens en bemanning. 18Wanneer Ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaens en hulle bemanning, sal Egipte besef dat Ek die Here is.”

19Die Engel van God wat altyd voor die Israeliete uit beweeg het terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, 20tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie.

21Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daardie hele nag die water met ’n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar drooggelê is. 22Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos ’n muur gestaan. 23Die Egiptenaars het hulle agternagesit: die farao se perde, strydwaens en bemanning is almal agter hulle aan die see in. 24In die vroeë môre het die Here uit die vuur- en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leër en verwarring onder hulle gesaai. 25Hy het die wiele van hulle strydwaens laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg.

Toe sê die Egiptenaars: “Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte.” 26Maar die Here het vir Moses gesê: “Steek jou hand uit oor die see sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en bemanning kan stroom.”

27Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug: die Here het hulle deur die see laat meesleur. 28Toe die water terugstroom, was die strydwaens en bemanning, die hele leërmag van die farao wat agter die Israeliete aan die see in is, tóé onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie.

29Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos ’n muur gestaan. 30Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. 31Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar.

Psalm 114
Die aarde moet bewe as die Here verskyn
114 Toe Israel uit Egipte getrek
het,
toe die nageslag van Jakob getrek het,
weg van die volk
met die onverstaanbare taal af,
2het Juda sy gewyde besit geword
en Israel sy magsgebied.
3Die see het dit gesien
en op die vlug geslaan,
die Jordaan het teruggedraai,
4die berge het rondgespring
soos ramme,
die rante soos lammers.
5Wat is dit met jou, see,
dat jy op die vlug slaan,
wat is dit, Jordaan, dat jy terugdraai,
6berge, dat julle soos ramme
rondspring,
en julle, rante, soos lammers?
7Bewe, aarde, as die Here verskyn,
as die God van Jakob verskyn,
8Hy wat rots in waterkuile verander,
harde klip in fonteine.

Eksodus 15:1b-11, 20-21
Die Here is oorwinnaar in die stryd
15Toe het Moses en die Israeliete die volgende lied tot eer van die Here gesing:

“Ek wil tot eer van die Here sing
omdat Hy hoog verhewe is.
Perd en strydwa
het Hy in die see geslinger.
2Die Here is my krag
en my beskerming.
Hy het tot my redding gekom.
Hy is my God, Hom roem ek,
die God van my voorvaders,
Hom prys ek.
3Die Here is oorwinnaar in die stryd,
sy Naam is ‘die Here’!
4Die strydwaens van die farao
en ook sy leërhet Hy in die see geslinger.
Die keur van Egipte se offisiere
is in die Rietsee gedompel.
5Watermassas het hulle oordek,
soos ’n klip het hulle
in die dieptes afgesak.
6U regterhand, Here,
gedug in sy krag,
u regterhand, Here,
verpletter die vyand.
7U is hoog verhewe,
U vernietig wie teen U opstaan,
U laat u toorn woed,
dit verteer hulle soos kaf.
8U wind het gewaai:
die water dam op,
strome staan regop soos ’n muur,
watermassas stol
in die hart van die see.
9Die vyand sê:
‘Ek sal hulle agtervolg en inhaal,
ek sal die buit verdeel,
ek sal my sin kry,
ek sal my swaard trek,
my hand sal hulle verslaan.’
10“U laat u wind waai:
die see oordek hulle,
hulle sink soos lood
in die magtige waters.
11Wie van die gode is soos U, Here?
Wie is soos U, so hoog geëer en heilig?
In lofsange word U vereer,
Bewerker van wonderdade!

12U het u regterhand uitgesteek;
die aarde het die vyand ingesluk.
13Deur u trou het U die volk gelei
wat deur U verlos is,
hulle deur u krag gebring
na u gewyde land toe.
14Die volke het dit gehoor
en hulle het gesidder,
angs het die bewoners van Filistea
beetgepak,
15die stamhoofde van Edom
was verskrik,
die magtiges van Moab
vreesbevange,
al die bewoners van Kanaän
was lam geskrik.
16Vrees en angs het hulle oorval,
u magtige dade het hulle
laat versteen
toe u volk deurtrek, Here,
toe die volk wat U u eie gemaak het,
deurtrek.
17U het hulle ingebring,
U het hulle geplant
op die berg wat aan U behoort.
Here, U het ’n plek vir u troon
voorberei,
u hande, Here, het ’n gewyde plek
gereed gemaak.
18Die Here regeer tot in ewigheid!”
19Waarlik, toe die perde van die farao met strydwaens en bemanning die see ingegaan het, het die Here die water van die see oor hulle laat terugvloei, maar die Israeliete het op droë grond daardeur gegaan.

Die lied van Mirjam
20Mirjam die profetes, suster van Aäron, het ’n tamboeryn gevat en al die vroue het met tamboeryne agternageloop en gedans. 21Mirjam het vir hulle voorgesing:
“Sing tot eer van die Here
omdat Hy hoog verhewe is.
Perd en ruiter
het Hy in die see geslinger.”

Romeine 14:1-12
Moenie jou broer veroordeel nie
(Vgl 1 Kor 8:11–13; 10:23–33)
14 Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. 2Een glo ’n mens mag alles eet; ’n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. 3Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie; en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem.

4Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen; daarvoor sal die Here sorg.

5Vir die een is een dag belangriker as ander dae; vir ’n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. 6Die een wat ’n bepaalde dag op ’n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God.
7Niemand van ons leef tog
vir homself nie,
en niemand sterf vir homself nie.
8As ons lewe, leef ons tot eer
van die Here;
en as ons sterwe, sterf ons tot eer
van die Here.
Of ons dan lewe en of ons sterwe,
ons behoort aan die Here.
9Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die lewendes.

10Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, 11want daar staan geskrywe:
“So seker as Ek lewe, sê die Here,
voor My sal elke knie buig,
en elke tong sal bely dat Ek God is.” a
12Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.

Fokusteks

Matteus 18:21-35
Die plig om te vergewe
21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”
22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer. 23Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met ‘n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. 24Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. 25Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. 26Die man het voor hom neergeval en gesoebat: ‘Gee my tog uitstel; ek sal u alles terugbetaal.’27Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf.

28“Toe daardie man buite kom, het hy een van sy medeamptenare raakgeloop wat hom net ‘n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg, en gesê: ‘Betaal wat jy skuld!’29Sy medeamptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: ‘Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal.’30Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het.

31“Toe sy medeamptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. 32Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: ‘Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. 33Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?’34Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het.

35“So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie.”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 157

Aanvangswoord: Eksodus 15

Seëngroet: Lied 190

Wet: Romeine 14

Skuldbelydenis: Matteus 18
Voorganger: Here, ontferm U oor ons …
(uit Lied 248, die Kyrie eleison).

Vryspraak: Galasiërs 2

Geloofsbelydenis: (ahv Kolossense 1)

Loflied 245

Epiklese

Skriflesing: Matteus 18:21-35

Familie-oomblik

Prediking

Gebed: (Ahv Jeremia 2)

Offergawes

Wegsending: Lied 471

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 1571
Here Jesus, ons is saam,
op u roepstem hier vergader;
saam verenig in u Naam
kan ons tot die Vader nader.
Hoor die dank- en smeekgebede,
Heer, van u gemeentelede.2. Maak ons harte deur u Gees
vir die heil’ge woord ontvanklik.
Laat ons daagliks onbevrees
op u heil bou, diep afhanklik.
Heer, laat ons geloofsvertroue
eenmaal oorgaan in aanskoue.

Aanvangswoord: Eksodus 15
2Die Here is my krag
en my beskerming.
Hy het tot my redding gekom.
Hy is my God, Hom roem ek,
die God van my voorvaders,
Hom prys ek.

Seëngroet  
Voorganger: Jesus leef! En ons met Hom! Genade vir julle en vrede van God die Vader …
Gemeente: Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Voorganger: …  en van die Seun …
Gemeente: Hy het waarlik opgestaan!

Voorganger: … en van die Heilige Gees …
Gemeente: Die Gees wat in ons leef!

Lied 190
1. Grote God, aan U die eer!
Heerlik is waar U regeer;
hemels is u majesteit;
heilig u geregtigheid.
U wat alles onderhou,
U is ewig en getrou.

2. In genade, groot en ryk,
bou U, Heer, u koninkryk.
Voordat ek kon kies, kon vra,
het u Seun my vloek gedra.
Ek kon vind: U’t my gekry
voor ek nog my skuld bely.

3. U, oor alles God en Hoof,
open oë van geloof
dat ons sien, geen goed of kwaad
word aan toeval oorgelaat:
Bokant ons begrip, verstand,
hou U al wat is in stand.

Wet: Romeine 14
14 Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. 2Een glo ’n mens mag alles eet; ’n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. 3Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie; en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem.

5Vir die een is een dag belangriker as ander dae; vir ’n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. 6Die een wat ’n bepaalde dag op ’n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God.

10Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, 11want daar staan geskrywe:
“So seker as Ek lewe, sê die Here,
voor My sal elke knie buig,
en elke tong sal bely dat Ek God is.” a
12Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee.

Skuldbelydenis: Matteus 18
21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?”
22Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.

Voorganger: Here, ontferm U oor ons …
Gemeente: Christus, ontferm U.

Voorganger: Here, ontferm U oor ons …
Gemeente: en gee ons u vrede,
en gee ons u vrede
(uit Lied 248, die Kyrie eleison).

Vryspraak: Galasiërs 2
Geregtigheid uit die geloof
15Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. 16En tog weet ons dat ’n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is: deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie.

Geloofsbelydenis: (ahv Kolossense 1)
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.

En ek glo in die Seun wat die beeld van God is,
van God wat self nie gesien
kan word nie.

Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.

Ek glo Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.

Ek glo dat God besluit het
om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.

Ek glo dat God deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
die vrede herstel het,
en deur Hom alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen het.

Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Loflied 245
1. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het,
sing dankbaar my verlossingslied.
U weet hoe ek na U verlang het
U het u guns my aangebied.

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

2. Ek was verlore in my sonde
en van die goeie weg vervreem.
Tog doen die Heer aan my die wonder
om my as kind terug te neem.

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

3. O God wat ryk is aan ontferming,
weerhou genade nooit van my,
maar hou my steeds in u beskerming
by U sal ek vir altyd bly!

Ek loof en prys U deurentyd,
ek loof en prys U deurentyd
en roem u groot barmhartigheid,
en roem u groot barmhartigheid.

Liedere

F7. “Here, Ek Vergeet So Gou”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Skuldbelydenis)
Oorspronklike titel: Lord, Have Mercy
Teks en musiek: Steve Merkel
Afrikaanse vertaling: 2005  Breda Ludik
© 2000 Integrity’s Hosanna Music
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

Here, ek vergeet so gou
u woorde en beloftes,
en die vuur wat in my hart
gebrand het, is nou flou.
Met ‘n hart vol ongeloof
bedink ek aardse wysheid.
Vergewe tog my louheid,
ontvlam my hart se vuur.

Refrein:
Heer, vergewe, wees genadig.
Jesus, wees genadig.
Heer, vergewe, wees genadig.
Christus, wees genadig.

Ek het soms ook neergekniel
voor mensgemaakte gode
en gegaan op paaie wat
my ver van U wegneem.
Maar ek keer weer terug na U
en pleit om u genade.
Vergewe tog my sonde
en neem my in u huis.

Refrein:

Ek het terug verlang na U,
u liefde en genade;
na die stroom van goedheid
wat vloei van waar U woon.
Nou kom buig ek voor U neer,
want U is nog my Vader.
Ek is nog ‘n kind van U;
ek kan U nie vergeet.

Refrein:

F174. “Here, Dis Al Weer Ek”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Skuldbelydenis)
Teks en Musiek: Willem Gouws
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

1. Here, dis al weer ek
Ek het probeer
maar al hierdie sonde
gebeur weer ‘n keer.
Heer, vergewe my.
Ek wil by U bly.

Refrein:
U tel my op wanneer ek val
En U is daar wanneer ek struikel
En elke keer as ek weer probeer,
vergewe U my nog ‘n keer.

2. Here, dis al weer ek.
Ek’s nou skoon gewas.
Deur die bloed van Jesus
hou U my vas.
U vergewe my.
Ek wil in U bly.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Gees van die lewende God,
wees die tuinier van my siel.
Hoe lank wag ek nou al op U – stil – in ‘n koue winter van my siel.
Maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om U te smeek:

Hark weg die dooie blare van die verlede
Vergruis die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe
Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde
Plant diep in my siel u lewegewende Woord
Versorg, gee water, koester my hart
Totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom.
Amen.
(Outeur: Richard Foster, in Gebedeboek met liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Eredienskommissie van die Oos-Kaap Sinode van die NG Kerk, 2001: Redakteur Johan van der Merwe)

Skriflesing: Matteus 18:21-35

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Carolyn Brown stel die volgende voor:
Maak ‘n sak vol munte/ albasters/ voorwerpe aan die eenkant, en slegs 1 objek (van dieselfde) aan die ander kant. Vertel nou die gelykenis/storie van Jesus…
Hier is die weergawe van Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Hoeveel keer moet ek Vergewe?
21–22 Petrus vra toe vir Jesus: “Here, hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat iets leliks aan my gedoen het? Is sewe keer genoeg?”
“Nee, sewe keer is nie genoeg nie,” antwoord Jesus. “Jy moet ander mense elke keer vergewe* as hulle iets leliks aan jou gedoen het. Vergifnis* hou nooit op nie.”
23–25 Toe vertel Jesus ’n storie om te verduidelik wat Hy bedoel:
“In God se nuwe wêreld* gaan dit soos met ’n koning wat op ’n dag besluit het om te kyk wie hom geld skuld. Hy kom toe agter dat een van sy amptenare hom ’n paar miljoen rand skuld. Hy het die man dadelik laat roep. Toe die man opdaag, sê hy vir die koning dat hy niks geld het om sy skuld te betaal nie. Die koning sê toe vir sy werkers: ‘Gaan verkoop hom en sy vrou en kinders as slawe. Verkoop sy huis ook. Dan kry ek darem ’n bietjie geld terug.’

26–29 “Die man val toe op sy knieë voor die koning neer en smeek: ‘Gee my asseblief nog ’n kans. Ek sal alles terugbetaal wat ek u skuld.’
“Die koning het die man jammer gekry toe hy hom so sien smeek. Toe sê die koning vir hom dat hy niks hoef terug te betaal nie.
“Toe die man by die paleis uitstap, loop hy iemand raak wat hom vyf rand skuld. Hy gryp hom net daar aan sy keel en skree vir hom: ‘Betaal wat jy my skuld! Nou dadelik.’
“Die ander man val toe op sy knieë neer en pleit: ‘Gee my asseblief nog ’n kans. Ek sal jou een van die dae terugbetaal. Maar ek het nie nou die geld nie.’

30–31 “Die man was nie hiermee tevrede nie. Toe hy nie sy geld kry nie, het hy die man wat hom vyf rand skuld in die tronk laat gooi. Die werkers van die koning het gesien wat gebeur. Hulle was baie kwaad hieroor. Hulle het toe vir die koning hiervan gaan vertel.
32–33 “Die koning het die man dadelik laat haal en vir hom gesê: ‘Jou slegte man! Ek het jou skuld van ’n paar miljoen rand afgeskryf omdat jy my gevra het om jou nog ’n kans te gee. Hoekom het jy nie dieselfde vir daardie man gedoen toe hy op sy knieë voor jou kom smeek het nie?’
34–35 “Die koning was so kwaad dat hy hierdie amptenaar dadelik tronk toe gestuur het. Daar het hy baie swaar gekry.”
Hierna sê Jesus vir die dissipels: “My hemelse Vader het al julle miljoene sondes vergewe. Daarom moet julle mekaar ook vergewe. As julle dit nie doen nie, sal God met julle maak wat die koning met die slegte man gemaak het. Hy sal julle straf.”

Die 2 persone in die storie se skuld kan vergelyk word met die 2 hoeveelhede wat jy saamgebring het. Die beginsel is dat Jesus ons leer om mense te vergewe wat ons tenakom…

Carolyn het ook die volgende moontlikheid om die 77X vergewe te illustreer…
To emphasize how many 77 is fill a bowl with 77 small polished stones (available in the florist section of craft stores or home supply stores).  Ask worshipers to guess how many are in it.  Then count them together saying the numbers aloud as you take them out of the bowl and pile them beside it.  Tell worshipers that there are 77 of something important in today’s gospel reading, then read it.  Follow the reading with a discussion of the impossibility of keeping count of how many times you had forgiven your brother (or sister).  “Was that the 47th time or the 48th time?”  Finally put Jesus’ point in your own words – we are to forgive those who hurt us every time they hurt us.

Eindig die gesprek met die Onse Vader waar pertinent na die vergewe-gesindheid verwys word…

Matteus 6:9-13
9Só moet julle dan bid:
Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
10laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
11gee ons vandag ons daaglikse brood;
12en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
13en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Preekriglyn

‘n Bekende prediker, Helmut Thielicke, het gesê die gevaarlike van oppervlakkige prediking en moralistiese praatjies oor die geestelike lewe is dat mense sal dink die evangelie wil van redelik ordentlike mense maar net nog ‘n bietjie méér ordentlik maak.
Die goeie nuus van die evangelie is baie dieper as dit. Ons moet eerlik wees as ons daarna luister en die boodskap met ‘n oop gemoed ontvang.
Wat sê die evangelie vandag vir ons?

Ons teksgedeelte

Ons teks, Matteus 18:21-35, bestaan uit drie dele:

 • ‘n Vraag van Petrus en reaksie van Jesus (21-22)
 • ‘n Uitgebreide gelykenis deur Jesus vertel (23-34)
 • ‘n Gevolgtrekking deur Jesus.

Petrus se vraag en Jesus se antwoord, deur ‘n gelykenis te vertel, vul die vorige gedeelte (verse 15-20) aan. Daar het Jesus instruksies gegee oor hoe ons moet optree wanneer iemand teen ons sondig. In hierdie gedeelte help Jesus ons dieper verstaan hoe vergifnis in die geloofsgemeenskap werk.

Vergifnis is nie maar ‘n meganiese proses nie. Dit is nie maar ‘n paar stappe, en as dit nie werk nie is alles afgehandel nie. Nee, vergifnis tussen lede van die geloofsgemeenskap mag geen grense ken nie. Ons is verplig tot onderlinge vergifnis, omdat God ons so baie vergewe het.

Petrus vra of ons sewe keer moet vergewe? Jesus sê: sewentig maal sewe keer. Hy vertel dan die gelykenis van ‘n amptenaar wat groot skuld vergewe is. Wanneer dit sy beurt is om klein skuld te vergewe, weier hy.
Wie ook al tel, het glad nie vergewe nie.

Wie God is

Dit gaan nog dieper: die gelykenis help Jesus se dissipels sien dat vergewensgesindheid in die aard van God gewortel is. Matteus beskryf verlossing as ‘n daad van genade wat nie op die voorwaarde van goeie werke berus nie. Hierdie verlossing, wanneer dit eg is, produseer medelye en genade.

In 18:27 word ‘n baie belangrike woord gebruik: God het die skuldenaar jammer gekry. Die Grieks is splanchizomai. Dit beteken letterlik dat God se “hart en ingewande” (vir Jode die setel van die emosies) vir die eerste slaaf “in beweging” gekom het. Die sterkste moontlike gevoel van barmhartigheid word hier uitgedruk.

Dit is soos God is: barmhartig. Daarom moet ons ook so wees. Ons moet mekaar van harte vergewe. Die “hart” is daardie plek van waar ons voel en dink en wat ons dade bepaal. Dít is waar diep vergifnis vandaan moet kom, van ‘n plek wat spreek van integriteit, sonder om agter ‘n valse front te skuil en bloot eie belange te dien.

Boodskap

Die boodskap van die gelykenis wat Jesus oor die koning en die amptenaar wat soveel geld geskuld het dat hy dit nooit sou kon terugbetaal nie vertel, is dat dit teenoor óns is dat die Koning geduldig en genadig was.

Eers as ons regtig begin verstaan wat sonde en skuld en genade en vergifnis is, kan ons begin leef as vry mense wat vir mekaar ook ‘n nuwe lewe gun.

Ongewild

Vergifnis is nie altyd gewild nie.

In die twintigste eeu het twee invloedryke denkers, Friedrich Nietzsche en Sigmund Freud, baie fel gereageer teen ‘n mentaliteit van skuldgevoelens in die kerk. Hulle het gesê die kerk se denke oor God kom op uit skuldgevoelens, terwyl dit eintlik ‘n geestelike siekte is. Skuld het nie vergifnis nodig nie. Om skuldig te voel, is ‘n siekte en mens moet daarvan genees word.

Daar is natuurlik so iets as misplaaste skuldgevoelens, iets waaraan baie mense ly.

Daar is ook by Westerlinge ‘n onwilligheid om skuldig te voel of om vergifnis te vra. Ons hou meer van die spreuk dat mens net nooit moet sê jy is jammer nie. Mens moet jouself wees en vere voel vir wat ander mense van jou dink. “I did it my way”, is ‘n groot deug.

Op hierdie manier kom mens nooit by die bevryding van belydenis en vergifnis uit nie.

Eerlike erkenning

Eerlike erkenning van skuld in die lig wat die evangelie op ons lewe werp, is iets anders as misplaaste skuldgevoelens. Dit is belangrik om op ‘n gebalanseerde en eerlike, evangeliese manier oor belydenis, skuld, waarheid en vergifnis te dink:

 • Dit help ons om die waarheid in die oë te kyk.
 • Dit help ons om ons verlede te verstaan.

Ons dink gou dat ons “onskuldig” is. Ons wil eintlik maar net die verlede agterlaat en “aanbeweeg”. Belydenis vra moed. Dit vra eerlikheid oor ons almal se aandeel in ‘n gemeenskaplike verlede. Dit is baie menslik om eerder ander te wil blameer. Die goeie nuus van die evangelie wil ons egter vry maak. Daarom vra dit van ons eerlikheid. Vergifnis, ja, maar ook dat ons sal onthou, sodat dit wat verkeerd was, nooit weer sal gebeur nie.

Jouself in die spieël

Wat sien ons wanneer ons na onsself kyk? Die fout van die amptenaar was dat hy nie gesien het wat gebeur nie. Die koning het teenoor hom skuld afgeskryf wat hy nie in sy leeftyd sou kon terugbetaal nie. Die “miljoene rand” waarvan hier gepraat word, is simbolies van ons almal se skuld voor God. Indien hy dit sou raaksien, hierdie onberekenbare genade van die koning, sou hy anders teenoor sy medeamptenaar optree. Maar al wat hy sien, is die ander se foute.

Wie raaksien wat God vir ons gedoen het, dat ons saam met Christus gekruisig is (Rom 6:6) en dat die oue verby is (2 Kor 5:17), word bevry om nou daadwerklik iets te doen. Daar is niks wat so verlammend is as ‘n verlede wat nie gesuiwer is nie. ‘n Gesuiwerde verlede produseer medelye en genade. Dit hou nie telling van al die ander mense se oortredings nie. ‘n Gesuiwerde verlede bring ook regstelling voort van dit wat ek (ons) teenoor ander verkeerd gedoen het.

Wreek of vergewe?

In Genesis 4 hoor ons Kain sal sewe maal gewreek word, Lameg sewe en sewentig maal. In Matteus 18 staan jy moet sewentig maal sewe keer vergewe.

Onbegrensde weerwraak en haat word met onbegrensde liefde en vergifnis vervang. Onbegrensde vergifnis kom uit die hart van God. Die “hart” is daardie plek vanwaar ons voel en dink en ons dade bepaal. Dit is waar diepe vergifnis vandaan kom, van ‘n plek wat van integriteit spreek, sonder om agter ‘n valse front te skuil en bloot eie belange te dien.

Iemand skryf:
Matthew points to the ‘heart’ since true forgiveness may not simply hang from the lips.

Tyd vir aksie

Kom ons vra onsself die volgende vrae:

 • Vir wie moet ek (ons) vergewe?
 • En watter skuld staan nog tussen my (ons) en ander?
 • Na wie moet geluister word, om die waarheid oor myself (onsself) te hoor?
 • Wat is daar wat nog reggestel moet word?
 • Hoe kan (ek) ons dit regstel?
 • Hoe kan ek (ons) berou wys — dat die woorde nie hol sal wees nie?

God stuur ons om te leef

Gebed: (Ahv Jeremia 2)
God van Abraham, Isak en Jakob;
God van Dawid, Amos en Jeremia,
my God:

U het nie gefaal om God te wees nie-
ek faal daagliks om U toegewyde en getroue volgeling in hierdie wêreld te wees;

Vir Israel het U deur die woestyn gelei,
deur ’n droë wêreld vol slote,
deur ’n dor land vol doodsgevaar,
deur ’n land waardeur niemand trek
en waarin geen mens woon nie.
U het hulle in ’n vrugbare land
gebring…

Op baie ander maniere het u ook vir my voorsien;
my van onheil bewaar,
my daaglikse brood gegee,
my lewe verryk met my gesin en familie en vriende!

U Here is my kosbaarste goed:
U wil ek vir niks verruil nie.
U is vir my die bron van lewende water.

Aan U die eer
Amen

Offergawes

Wegsending: Lied 471
Soek allereers die koninkryk van God;
en sy geregtigheid.
wat jul nodig het sal die Vader dan
vir julle gee uit sy oorvloed.
Hy sal voorsien in sy oorvloed.
Halleluja! Halleluja!
Halleluja!
Amen. Amen.

Seën
Voorganger: Gaan uit en lewe in dankbaarheid vir dit wat God vir jou gedoen het.
Gaan uit en vertel aan ander van God se magtige dade.
Gaan uit en beliggaam God se goedheid en genade, sodat God ook ander deur jou lewe kan seën. Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.