Vyfde Sondag van Pase

Picture of Preekbundel
This content is only available to members.

Sections

Oorsig

Handelinge 7 vertel van Stefanus se steniging en eggo aspekte van Jesus se lyding. Twee van Jesus se kruiswoorde weergalm ook uit die mond van Stefanus: 1) “In u hande gee ek my gees oor,” en 2) “Vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie” (7:59-60). Johannes 14:1-14 onderstreep dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Geloof in Hom is die enigste weg vir mense na die ewige lewe. Jesus en die Vader is een. Psalm 31 is ‘n toevlugspsalm. In 1 Petrus 2 ontdek gelowiges dat hulle deur Jesus Christus afgesonder word vir diens in sy koninkryk en “die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” (2:9). As die tekste vir vandag saam musiek sou kon maak en een wysie sou speel, sou dit so klink: Gaan na Jesus Christus om in die ewige lewe te deel en om op die aarde, in sy liefde, ‘n verskil te maak.

Sleutelteks

Handelinge 7:55-60
STENIGING VAN STEFANUS
54Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het hulle op hulle tande begin kners oor hom.

55Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. 56En hy het gesê: “Kyk, ek sien die hemele geopen en die •Seun van die Mens aan die regterhand van God staan.” 57Maar hulle het luidkeels geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man op hom afgestorm. 58Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuies het hulle boklere neergesit by die voete van ‘n jong man bekend as Saulus. 59En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy uitroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” 60Hy het op sy knieë geval en met ‘n harde stem uitgeroep: “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!” En met dié woorde het hy ontslaap.

Ander tekste (2020 vertaling)

Psalm 31:1-5, 15-16
311Vir die •musiekleier. ‘n Psalm. Van Dawid.
2By U, Here, skuil ek.
Laat my nie vir altyd
beskaamd staan nie,
bevry my deur u •geregtigheid.
3Draai u oor na my, red my gou;
wees ‘n rotsvesting vir my,
‘n bergskuiling tot my redding.
4Want U is my rotsvesting,
en my bergskuiling;
en ter wille van u Naam
moet U my lei en begelei.
5Laat my loskom uit die vangnet
wat hulle vir my gespan het;
U is immers my toevlug.

15Maar ek, op U, Here vertrou ek.
Ek sê: “U is my God,
16my tye is in u hand.”
Red my uit die hand van my vyande,
van hulle wat my agtervolg.

Johannes 14:1-14
JESUS DIE WEG NA DIE VADER
141“Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in My. 2In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. 3En as Ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4Julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.” 5Thomas sê vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg ken?” 6Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 7As julle My leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle Hom, en het Hom reeds gesien.” 8Filippus sê toe vir Hom: “Here, wys ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.” 9Jesus sê vir hom: “Ek is al so ‘n lang tyd by julle, en het jy My nie leer ken nie, Filippus? Wie My gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, ‘Wys ons die Vader?’ 10Glo jy dan nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek vir julle sê, sê Ek nie uit Myself nie, maar dit is die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11Glo My dat Ek in die Vader en die Vader in My is; of glo dan op grond van die werke self. 12Amen, amen, Ek sê vir julle: Wie in My glo, hy sal ook die werke doen wat Ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader gaan. 13En wat julle in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. 14As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

1 Petrus 2:2-10
OPROEP TOT GEESTELIKE GROEI
21Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, 2en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, 3noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”.

4Kom na Hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore, en vir Hom kosbaar is; 5en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat, deur Jesus •Christus, vir God aanneemlik is. 6Daar staan immers in die Skrif:
“Kyk, Ek sit in Sion ‘n klip neer,
‘n hoeksteen, uitverkore en kosbaar;
maar wie in Hom glo,
sal vir seker nie beskaamd staan nie.”
7Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld,
“Juis die klip wat die bouers afgekeur het,
het die hoeksteen geword,”
8en
“’n klip waaroor ‘n mens kan struikel,
ja, ‘n rots wat jou kan laat val.”
Hulle struikel, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is; hulle was daartoe bestem.

9Julle, egter, is “’n uitverkore geslag”, “’n koninklike priesterdom”, “’n heilige nasie”, “’n volk wat aan God behoort”, “sodat julle die deugde kan verkondig” van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig –
10julle wat eers nie ‘n volk was nie,
maar nou volk van God is;
wat eers nie ontferming ontvang het nie,
maar nou ontferming ontvang het.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3”

Aanvangswoord:  Psalm 31

Seëngroet 

Lied: 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3″

Wet: 1 Petrus 2:2-10

OPROEP TOT GEESTELIKE GROEI

Skuldbelydenis: Psalm 31

Vryspraak: Johannes 14

Geloofsbelydenis: ahv Die Groot Gebedeboek p414

Loflied:Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

Epiklese

Skriflesing: Handelinge 7

Familie-oomblik
Prediking

Gebed
‘n Afrikagebed:

Offergawes

Wegsending: Lied 309 “My lewe bly aan U gewy 1,2,3”
en/of
Lied 477 “Hou Christus self Sy kerk in stand vs 1,2”

Seën: (n.a.v. 1 Pet 2:9)

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 31
2By U, Here, skuil ek.

3Draai u oor na my, red my gou;
wees ‘n rotsvesting vir my,

U is my rotsvesting,
en my bergskuiling…

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van dié Jesus wat nie sommer enige skaapwagter is nie. Hy is ons goeie Herder. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom.
– uit Johannes 10:14

Lied 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3”

Wet: 1 Petrus 2:2-10
OPROEP TOT GEESTELIKE GROEI
21Lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie, en alle geskinder af, 2en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei, met die oog op julle verlossing, 3noudat “julle die goedheid van die Here gesmaak het”.

4Kom na Hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore, en vir Hom kosbaar is; 5en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat, deur Jesus •Christus, vir God aanneemlik is.

Skuldbelydenis Psalm 31
V: By U, Here, kom skuil ek met my sonde en skuld.
Ek wil nie vir altyd beskaamd staan nie,
G: bevry my deur u regverdige optrede.

V: U is my rotsvesting en my bergskuiling.
G: Lei en begelei my ter wille van u Naam.

V: Laat my loskom uit die vangnet
wat in die geheim vir my gespan word.
G: U is my toevlug.

Vryspraak Johannes 14
6Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Geloofsbelydenis ahv Die Groot Gebedeboek p414
“Ek glo in Jesus Christus,
nie in ’n halfgod of ’n halfmens nie,
maar in die ewige Seun van die ewige Vader
wat uit louter liefde die hemel geskeur het,
om ’n mens te word,
wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees
– een van ons.

Ek glo dat Hy te midde van die haat,
die koue en die verskrikking
as ’n weerlose Kind gekom het
– ter wille van die weerloses en die kinders.

Ek glo dat die eindelose opstand
teen God en die goeie
die enigste Mens wat God en goed was,
geoordeel en vermoor het
en dat die pyn en die godverlatenheid
van die hele wêreld
in sy sterwensroep gestol het.

Ek glo dat Hy uit die dood opgestaan het
en dat sy opstanding
die ewige teken is dat dinge anders kan wees;
dat die stryd tussen die lewe en die dood
finaal ten gunste van die lewe besleg is
en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied
in die mees uitsiglose omstandighede.”
(Gedeeltelik aangehaal uit die Groot Gebedeboek: 414 )

Loflied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

Liedere

F66. “Op Vaste Fondamente”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Die Kerk / Geloof)
Musiek: AURELIA – Samuel Wesley 1864; gewysig Nellis van Zyl Smit/Neil Büchner, 2004
Teks: Attie van der Colf © 1978 / 2001; gewysig Nellis van Zyl Smit/Neil Büchner, 2004
(Liedboek 478)
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

1. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou.
Apostels en profete het ons dit toevertrou:
Die Koning van die hemel herskep deur Woord en Gees
verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees.

2. Hy roep uit alle volke ’n volk vir Hom tesaam –
een in geloof en werke een in sy heil’ge Naam!
Hy gee die brood die beker, Hy gee die heil’ge doop
om hulle te verseker: Ek het jul duur gekoop!

Refrein:
Ja Hy lê die steen, Hy is die rots
sy fondament is vas. Hy is God
o ja, Hy is,
ja, Hy is God.

3. O Heer, skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet,
Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed:
Die kruis van ons Verlosser sluit vergesigte oop!
In ’n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop!

Refrein:

F387. “Hier Is U Kerk (Laat Ons Dien Met Ons Lewe)”
(RUBRIEK: Flam – Kerk en Koninkryk; Getuienis )
Teks: Neil Büchner en Jandré Viljoen
Musiek: Neil Büchner
© Flam Musiek-Uitgewers

Hier is u kerk, U stel ons aan.
Ons is gekies, U gee ons u guns.
Laat u Gees oor ons elkeen kom.
Maak, Heer, u wil deur ons bekend
net soos dit is, dat mense dit ken.
Laat u Gees oor ons elkeen kom.

Refrein:
Laat ons dien met ons lewe
waar ons is u liefde bring.
Elke mens sien as u tempel
deur genade, u goedheid bewys
waar U kerk van u liefde getuig.

Hier is u kerk,
(ons is gekies)

hier is u kerk.
(ons is gekies)

hier is u kerk.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here, voed ons geloof deur u Woord en u Gees,
want soos pasgebore kindertjies na melk smag, smag ons na u Woord,
na die suiwer geestelike melk
sodat ons daardeur kan opgroei
en die saligheid verkry.
Amem.
– uit 1 Petrus 2:2

Skriflesing: Handelinge 7

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Wie van die kinders weet wat ‘n martelaar is?

Ja, dit is iemand wat gemartel word omdat hy of sy glo. In die geskiedenis van die kerk was daar baie Christene wat gemartel is net omdat hulle in Jesus glo!

Sommige van hulle is in ‘n arena gesit saam met leeus. ‘n Arena is amper iets soos ons rugbystadions. In die middel was daar ‘n oop gedeelte en rondom baie sitplekke vir die toeskouers. Die mense het dus gesit en kyk hoe die leeus die Christene verskeur. Dit is verskriklik wreed, nè?

‘n Ander manier van marteling was die brandstapels. Hulle is op ‘n groot stapel hout vasgemaak, en as hulle nie hulle geloof in Jesus wou prysgee nie, is die hout aan die brand gesteek. Dit is wreed, maar baie van hulle het die Here geprys terwyl hulle in die vlamme gesterf het!

Dink julle daar is vandag nog mense wat vir hulle geloof in Jesus gemartel word?

Mens kan dit amper nie glo nie, maar daar is nog steeds martelare! Een van die plekke waar dit redelik onlangs nog gebeur het, was Soedan, in die noorde van Afrika. Die regering was onder die beheer van Moslems en hulle wou die Christene uitroei. Daar was ‘n lang burgeroorlog tussen die groepe – vir 22 jaar lank (van 1983 tot 2005). Twee en ‘n half miljoen mense is doodgemaak. Helfte van hulle was van die Episkopaalse kerk. Baie kerkleiers is uitgesonder en het ‘n marteldood gesterf.

Kamal Tutu, ‘n Christen in die suide van Soedan, het kwaai brandwonde opgedoen toe die regering hulle kerk aangeval het. Hy vertel: “Hulle het die priester gevang en hom vermoor, saam met ander priesters in die omgewing. Baie mense is in die kerk aan die brand gesteek. Hulle het my vasgemaak en my in die son gelos. Nadat hulle die kerk met die mense daarin afgebrand het, het hulle my op die gloeiende kole van die afgebrande kerkgebou gegooi. Toe het hulle vertrek. My hande is permanent geskend. My vrou moet nou alles vir my doen, want ek kan niks self doen nie – nie eens op my eie eet nie. Maar Jesus bly my alles.”

Ten spyte van hierdie wrede vervolging, het die Christendom verstommend gegroei. In 1983 was net 5% van die bevolking in die suide van Soedan Christene. Vandag is meer as 85% van die ses miljoen mense daar Christene.

Daarom word dikwels gesê: Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Dit beteken: As Christene bereid is om te ly omdat hulle in Jesus glo, oortuig dit ook ander om in Hom te glo.

In 1 Petrus 2:21 lees ons: “Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely het en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.”

Is jy bereid om te ly omdat jy vir Jesus volg? Of kom ons vra dit liewers só: Het jy vir Jesus só lief dat jy sal opstaan teen alles wat sy naam oneer of skade aandoen?

Dit is waaroor vanoggend se preek ook gaan. Ons gaan bietjie gesels oor die verhaal van nog ‘n martelaar. Sy naam was Stefanus. Hy het in Jesus se voetspore gevolg en daarom is hy gestenig. Hulle het hom met klippe doodgegooi…
(Verhaal oor Soedan aangehaal uit Ewald van Rensburg se boek: God seën Afrika, Lux Verbi 2009, bl 67-69.)
(Uit Preekstudies 2011)

Preekriglyn

Ons is in die Paastyd. Ons is besig om na te dink oor die betekenis van Jesus se lewe, sterwe en opstanding uit die dood. Vandag ontmoet ons vir Stefanus, iemand wie se gedrag in die aangesig van die dood radikaal verander is deur die lewende Here Jesus Christus.

Konteks

Ons teks is deel van ‘n belangrike onderafdeling in Handelinge, wat strek van hoofstuk 6:1 tot 8:8. Hierdie deel van Handelinge het verskeie onderdele:

 • Aanwysing van sewe medewerkers om die Griekssprekende weduwees te versorg (6:1-7);
 • Gevangeneming van Stefanus (6:8–7:1);
 • Stefanus se toespraak (7:2-53);
 • Stefanus se teregstelling (moord) (7:54–8:1);
 • Die gevolglike vervolging van die kerk (8:1-3); en
 • Die uitbreiding van die evangelie buite Jerusalem na Judea en Samaria (8:4-8).

Die moord op Stefanus volg dus direk op sy uitgebreide en belangrike toespraak en is die gevolg van sy opmerkings en beskuldigings. Hierdie insident vind direk voor die vervolging van die kerk plaas en gee dus aanleiding daartoe. Die vervolging bevorder uiteindelik die verkondiging van die evangelie buite Jerusalem.

Wie was Stefanus?

Ons kry ‘n uitgebreide prentjie in Handelinge oor wie Stefanus was:

 • In Handelinge 6:5 is hy as een van die sewe medewerkers van die dissipels aangewys om te help met die daaglikse versorging van die Griekse weduwees.
 • Handelinge 6:8-15 vertel hoe hy kragtig in die Sinagoge van die Libertyne getuig het en daar op grond van valse getuienis in hegtenis geneem is.
 • Hoofstuk 7:1-53 bevat Stefanus se toespraak voor die Sanhedrin. Sy harde woorde oor die Jode se verraad teen en moord op die Regverdige het die mense woedend gemaak (7:54).
 • Hoofstuk 7:54-60 vertel hoe hy gestenig word terwyl hy die lewende Here aanskou.
 • Die verhaal oor Stefanus se steniging word afgesluit in Handelinge 8:1-2, met die verwysing na Saulus wat die moord op Stefanus goedgekeur het en die hewige vervolging wat teen die gemeente in Jerusalem ontstaan het. Vers 2 vertel dat vroom manne Stefanus begrawe en oor hom gerou het. Saulus het die gemeente probeer uitroei (8:3).
Ons teks

Kom ons kyk na ‘n paar hoofmomente in ons teks (ons begin reeds by die vorige vers):

Vers 54 bied die oorgang vanaf die voorafgaande vertelling van Stefanus se toespraak na die gebeure waarin hy deur die Jode vermoor is. Die aanhoorders van Stefanus se toespraak word aangekla dat hulle diegene doodgemaak het wat die koms van die Regverdige vooraf aangekondig het, dat hulle nou die Regverdige se verraaiers en moordenaars geword het, asook dat hulle nie die wet onderhou het wat hulle deur die beskikking van die engele ontvang het nie (v 52-53).

Vers 54 beskryf dan die gehoor se reaksie op Stefanus se aanklag op grafiese wyse. Hulle het woedend in hul hart geword en op hul tande begin kners oor hom.

Teenoor hierdie wraakgevulde reaksie van almal wat in die Sanhedrin gesit het (6:14), stel vers 55 dan Stefanus se ingesteldheid as begin van die afgebakende skrifgedeelte. Lukas beskryf Stefanus se vredevolle fokus op God,

 • vol van die Heilige Gees,
 • terwyl hy stip na die hemel gekyk het, en
 • die heerlikheid van God gesien het, en
 • Jesus wat aan die regterhand van God staan.

Die kontras in innerlike gesindheid tussen die Sanhedrin-bywoners en Stefan is opvallend.

Vers 56 gaan voort om Stefanus se blik op die hemelse openbaring te beskryf. Stefanus vertel aan die omstanders wat hy sien, naamlik die geopende hemel en die Seun van die Mens (v 55), Jesus, aan die regterhand van God.

Vers 57 beklemtoon weereens die kontras tussen Stefanus en die Sanhedrin-bywoners, asook die wraaksugtigheid waarmee hulle vir Stefanus aanskou. Hulle het luidkeels geskreeu, hul ore toegedruk sodat hulle nie sy getuienis oor die oop hemel kon hoor nie en op hom afgestorm.

Hier is die kontras in gedrag opvallend.

Vers 58 beskryf vervolgens wat die skare fisiek met Stefanus gedoen het toe hulle op hom afgestorm het. Hulle het hom uit die stad uitgesleep (letterlik uitdryf) met die doel om hom te stenig.

Op hierdie punt word die vertelling as’t ware onderbreek deur die naam van Saulus in die verhaal aan te kondig. Die mense wat Stefanus wou stenig, het hul boklere by hierdie jong man se voete neergelê. In 8:1 is die kommentaar dat Saulus die optrede teen Stefanus goedgekeur het en in 8:3 dat hy die gemeente probeer uitroei het.

Vers 59 beskryf dan die konkrete handeling van die skare wat Stefanus begin stenig en weereens die kontras van Stefanus se optrede wat met sy hemelwaartse gerigtheid voortgaan wanneer hy tot die Here in die geopende hemel roep: “Here Jesus, ontvang my gees!”

Vers 60 beskryf hoe Stefanus op sy knieë geval het. Hy roep uit met ‘n harde stem wat herinner aan dieselfde uitdrukking in vers 57 met betrekking tot die Sanhedrin-bywoners wat op Stefanus afgestorm het. Stefanus se uitroep verteenwoordig nog ‘n kontras tussen hom en die skare. Stefanus se harde geroep is gerig tot God met die doel om sy moordenaars te begenadig, terwyl hul geskreeu in vers 57 die uiting was van haat en moordgedagtes.

Die inhoud van Stefanus se geroep is aangrypend: “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!”. “En toe hy dit gesê het, het hy gesterf”. Watter aangrypende laaste woorde op ‘n mens se lippe!

Gevolge

Ons lees later in Handelinge ook van dié gebeure. Handelinge 11:19 rapporteer: “Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Siprus en Antiogië toe gegaan.”

Ons hoor weer van hom in Handelinge 22:20 wanneer Paulus sê: “En toe Stefanus, u getuie, se bloed vergiet is, het ekself daarby gestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaars se klere opgepas.”

Nou het Paulus tot inkeer gekom, nadat hy self ook die lewende Here gesien en gehoor het. Sy passie was nou vir die boodskap oor Jesus.

Soos Jesus

Volgens Skrifkenners is die opvallendste eienskap van hierdie tragiese verhaal die talle ooreenkomste met Jesus se lyding. Volgens hulle bied die lyding en sterwe van Jesus ‘n model vir die vertelling oor Stefanus se dood.

Dink aan die volgende ooreenkomste:

 • Beide Jesus en Stefanus word deur die Joodse Raad verhoor op aanklagte wat deur vals getuies gebring word
 • Onder die aanslag van hul vervolgers getuig beide oor die “Seun van die Mens”. Die titel Seun van die Mens dui volgens ‘n gesig uit die profeet Daniël op die goddelikheid van Jesus. Naas Jesus is Stefanus die enigste ander persoon in die Nuwe Testament wat hierdie titel gebruik
 • Aan die kruis gee Jesus se gees oor in die hande van die Vader, waar Stefanus sy gees in die hande van die Here Jesus gee
 • Jesus bid: “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Stefanus bid: “Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie!”
 • Terwyl Stefanus op sy knieë val, staan Jesus – wat op Jesus se gereedheid om Stefanus te ontvang en namens hom by die Vader in te tree, dui.
 • Beide die dood van Jesus en Stefanus het die verspreiding van die evangelie tot gevolg.

Terwyl Jesus se dood die versoening vir ons sonde meebring, lê Stefanus se dood op ‘n menslike vlak. Tog verskaf die wyse waarop Jesus gely en gesterf het ‘n raamwerk vir Stefanus se lyding en sterwe. Stefanus sterf in die Paastyd, by die aanskoue van die lewende Here. Jesus se opstanding laat nuwe lig val op Stefanus se dood.

Boodskap

Wat hoor ons vandag as ons hierdie gedeelte oordink? Die Leesrooster vir lidmate som die boodskap van hierdie gedeelte aangrypend op deur vir momente te onderskei:

Moment 1: Anders kyk
Stefanus sien ‘n ander realiteit raak. Dit is juis hoekom die mense hom wil stenig. Hy konformeer nie met die samelewing se tradisies en idees om beheer deur politici te verseker nie. Hy kies doelbewus om God te volg. Dit is veral duidelik in sy laaste woorde: “Here Jesus, ontvang my gees!” (v 59). Ten spyte van die mense se haat bid Stefanus vir hulle. Hy gebruik ‘n Joodse slaaptydgebed en bid: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” (v 60). Dit is ‘n sterk herinnering aan geloof in die ewige lewe. Hy sien die opgestane Heer!

Moment 2: Om vol te wees van die Heilige Gees

Stefanus word beskryf as iemand wat vol is van die Heilige Gees. So vol dat daar nie nog plek is vir iets anders nie. Dink jou dit in! Daar word ‘n parallel getrek met Jesus. Stefanus doen wat van hom verwag is, maar die mense het nie verstaan nie. Net soos met Jesus wou hulle hom dood hê. Hulle sien dat iets anders is, maar die konfrontasie met iemand wat lewe en die waarheid praat, bring die lelikste in hulle uit. Laat die Gees toe om jou te verander en te vorm om meer soos Jesus en minder van die eie ek te wees.

Moment 3: Onverklaarbaar
Die Afrikaanse spreekwoord lui: Die waarheid maak seer. Stefanus se opponente skreeu en bedek hul ore. Hulle is woedend. Hulle toon ‘n rou haat teenoor iemand wat hulle nie ken of verstaan nie. Dit sou sin maak as Stefanus so reageer, want dit is dan hy wat gestenig word, nie hulle nie! Die haat loop oor as hulle ‘n klip optel en hom doodgooi. Om Jesus te volg maak ons nie immuun teen seerkry nie. Om die regte ding te doen is nie sonder gevolge nie, maar ons kan nie anders as om op te tree volgens die Gees nie.

Moment 4: God is vir jou
Die Gees van God is by Stefanus, nie teen hom nie. Dikwels voel dit of God nie regtig aan ons kant is nie. Dinge gebeur wat nie moet nie. In ‘n oomblik waar ons absolute angs en paniek sou verstaan, ervaar Stefanus egter die glorie van God. Hy sien Jesus aan die regterkant van God staan. Die posisie dui die belangrike plek van Jesus aan, maar ook dat God die heerser is oor die heelal. Jesus staan, Hy sit nie, soos ons gewoonlik in die Evangelies lees nie. Dit dui op Jesus se gereedheid om Stefanus te verwelkom en om as sy advokaat op te tree.

Met ‘n teks soos hierdie op ons harte ingegraveer kan ons die lewe aanpak.

God stuur ons om te leef

Gebed
‘n Afrikagebed:
Ek is net ‘n vonkie,
maak my ‘n vuur, Here!
Ek is net ‘n snaar,
maak my ‘n ramkietjie.
Ek is net ‘n druppel, Here,
maak my ‘n fontein.
Ek is net ‘n molshoop,
maak my ‘n berg.
Ek is net ‘n veertjie,
maak my ‘n vlerk.
Ek is net ‘n bedelaar, Here,
maak my die Koning se kind!
Ek loof U, want U het my gebed verhoor.
Amen.
(Uit: God seën Afrika, Lux Verbi 2009, bl 66.)

Offergawes

Wegsending: Lied 309 “My lewe bly aan U gewy 1,2,3”
en/of
Lied 477 “Hou Christus self Sy kerk in stand vs 1,2”

Seën (n.a.v. 1 Pet 2:9)
Julle is ’n uitverkore volk, ’n koninklike priesterdom, ’n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2.  Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3.  U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

© Missio 2024 | All rights reserved.