Vyfde Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Die sleutelteks, Johannes 14:1-14, onderstreep dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Slegs geloof in Hom is die weg vir gelowiges na die ewige lewe. Hy en die Vader is een.

Handelinge 7, oor Stefanus se steniging, eggo aspekte van Jesus se lyding. Twee van Jesus se kruiswoorde weergalm ook uit die mond van Stefanus: 1) in u hande gee ek my gees oor en 2) vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie (59-60).

Psalm 31 is ‘n toevlugspsalm.

In 1 Petrus 2 leer gelowiges dat hulle deur Jesus Christus afgesonder word vir diens in sy koninkryk en “die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” (9). As die tekste vir vandag saam musiek kan maak en een wysie speel, is dit: Gaan na Jesus Christus om in die ewige lewe te deel en om op die aarde, in sy liefde, ‘n verskil te maak.

Ander tekste

Handelinge 7:55-60
“Toe die lede van die Joodse Raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande gekners. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. “Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan.” Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by ‘n jongman met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het hy gesterwe.”

Psalm 31:1-5, 15-16
“Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug, ‘n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting, ter wille van u Naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In u hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak. Ek haat mense wat waarde heg aan die nikswerd afgode; my vertroue stel ek in die Here. Ek wil jubel en juig oor u troue liefde: U was nie onverskillig teenoor my ellende nie; U het die bedreiging van my lewe raakgesien en my nie aan die mag van die vyand oorgelewer nie; U het my ‘n veilige staanplek gegee. Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my. My lewe vergaan van kommer en my jare van swaarkry; deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit. Ek is die spot van al my teëstanders, veral van my bure, ‘n verskrikking vir al my bekendes. Dié wat my op straat sien, vlug vir my. Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, ek het geword soos ‘n ding wat lê en vergaan. Ek hoor dreigemente van baie; dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. My tye is in u hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!”

1 Petrus 2:2-10
“Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die Skrif: “Kyk, Ek lê in Sion ‘n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in Hom glo, word nooit teleurgestel nie.” Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir dié wat nie glo nie, geld die woorde: “Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword” en: “’n klip waaroor ‘n mens struikel en ‘n rots waarteen jy jou stamp.” Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.”

Fokusteks

Johannes 14:1-14
Jesus gaan na sy Vader toe
14 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.”

5Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?”

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

8Toe sê Filippus vir Hom: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.”

9En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?10Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11Glo in My omdat Ek in die Vader is en die Vader in My; of anders, glo op grond van die werke self.

12“Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. 13Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. 14As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Ekstra stof

Die fokus in die  eerste deel van die Johannes evangelie was op die publieke bediening van Jesus waarin Hy sewe wondertekens gedoen het wat onomwonde sy ware identiteit as die Seun van God openbaar het, en dit binne die konteks van die Joodse feeste.

Die tweede deel van die Johannes evangelie laat val die fokus op die persoonlike bediening van Jesus aan sy dissipels wat uitmond in sy verheerliking deur sy lyding, kruisdood en opstanding as publieke getuienis aan die wêreld binne die konteks van Jesus se bywoning van sy laaste Paasfees.

Dit word in die volgende vyf perikope hanteer:

 • Johannes 13:1–30 – Jesus wat die voete van sy dissipels was en wys hoe ware gemeenskap werk, en tegelykertyd vir Judas as Sy verraaier uitwys;
 • Johannes 13:31–14:31 – Jesus wat sy dissipels verder en baie persoonlik onderrig dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is;
 • Johannes 15:1–26 – Jesus wat hulle innooi in ‘n diep gemeenskap met Hom as die ware wynstok;
 • Johannes 16:1-33 – Jesus wat die werk van die Heilige Gees as voortsetting van sy eie bediening verkondig;
 • Johannes 17:1–26 – Jesus se gebed vir sy dissipels om in ‘n diep eenheid met God en met mekaar te leef.

Johannes 13:31–14:31 – Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle lief gehad het
Jesus sluit aan by die aanwysing van Judas as sy verraaier en intensiveer sy gesprek met die oorblywende dissipels, waarskynlik in die eerste plek om hulle geloof te versterk, en hulle te verseker dat dieselfde lot hulle nie sal tref as vir Judas nie:

 • Liefde vir mekaar sal dissipels se uitstaande kenmerk wees (in teenstelling met Judas) – 13:31-35;
 • Hierdie liefde sal onder druk kom – soos in die geval van Petrus vir Jesus (Joh 18:25–27) – maar uiteindelik seëvier – 13:36-38;
 • Jesus gaan na sy Vader toe en word daardeur die weg en die waarheid en die lewe vir elkeen wat in Hom glo – 14:1-14;
 • Jesus gee hulle die Heilige Gees waardeur God self by hulle Sy intrek sal neem – 14:15-31.

13:31-35 en 36-38: Die punt van hierdie hele gesprek van Jesus is dat liefde bo-oor alles geskryf moet staan.  Dit moet die uitstaande kenmerk van ‘n dissipel van Jesus wees.  Dit moet alles deursuur wat ons doen en sê.  Daar moet niks in die pad staan van ‘n lewe in liefde nie.  En dit beteken, in die konteks van Jesus se naderende dood, dat ‘n mens selfs bereid moet wees om jou lewe vir ander af te lê.  Dit is ook die punt wat later in hoofstuk 17 oor eenheid gemaak sal word – niks mag in die pad van die eenheid staan nie.  En niks mag in die pad van liefde staan nie.

Let ook op dat die nuwe gebod wat Jesus vir hulle gee – dat hulle mekaar so lief moet hê soos wat Hy hulle het – in die konteks van beide die verraad van Judas en die verloëning van Petrus gedoen word.  Dat dié liefde moet wees soos Jesus dit gedemonstreer het, is die nuwigheid van hierdie liefde, aangesien liefde vir die naaste natuurlik van die begin af deel van die gelowige reaksie op God se werk was (Lev 19:18).

Dit sê vir ‘n mens dat liefde ‘n keuse is wat jy maak, al stel ander jou teleur (Judas) of al stel jy ander teleur (Petrus).  Judas kom nie tot inkeer ná sy verraad nie, hy kies teen die liefde, selfs teen die genade, en word verwerp.  Petrus aanvaar egter die hand van genade wat na hom uitgesteek word na sy verloëning (Joh 21:15-21 – en let op dat Jesus Petrus spesifiek uitvra oor sy liefde vir hom!), en word herstel in geloof en selfs die leiersposisie wat hy beklee het.  En op die koop toe vervul hy uiteindelik die belofte wat hy hier maak, dat hy sy lewe sal aflê vir Jesus, wanneer hy ook aan ‘n kruis sterwe aan die einde van sy lewe.

14:1-14: Die konteks van Judas se verraad (kies teen die liefde), Petrus se verloëning (faal in sy keuse vir die liefde), Jesus se naderende dood (kies onverskrokke vir die liefde), en sy oproep aan die dissipels om lief te hê tot die dood toe (al sou hulle dit eers later volledig kon doen), laat ‘n mens dan ook beter begryp hoekom Jesus verder gesels oor die hemel, dws die lewe na die dood!

Die moontlikheid van die dood moet die dissipels nie ontsteld laat nie.  Daar is baie plek in die hemel.  Jesus gaan daarheen en sal vir hulle plek gereed maak  en hou.

 • Op die vraag van Tomas, waar dit dan is, antwoord Jesus dat Hyself die weg daarheen is – dws deur in Hom te glo, deur met Hom in ‘n verhouding te lewe, gee die toegang wat nodig is om daar te kom.
 • Op die vraag van Filippus, om die Vader te sien (Eks 24:10; Jes 6:1), antwoord Jesus op soortgelyke wyse dat Hyself die bril is om die Vader te sien (soos reeds in Joh 12:45 verkondig).  Selfs ‘n geloof gebore uit sy werke bewys alreeds dat Hy die bril is om die Vader te sien.

Hierdie eenheid van die Vader met Jesus, en die eenheid wat Jesus met die dissipels sal hê deur Sy Gees (vers 23), beteken dat hulle ook sal kan doen wat Jesus gedoen het.  Dit sal veral gebeur waar sy dissipels hulle gebedsverantwoordelikheid nakom en in Jesus se naam tot God nader met die oog daarop dat God deur die gebedsverhoring verheerlik sal word (soos ons in Handelinge kan sien).

14:15-31: Alles draai om die liefde, en word bewys deur die dissipels se bereidheid om te doen wat Jesus van hulle vra.  Dit is met daardie doel – dat hulle vir Jesus lief sal bly, en dat hulle sal doen wat Jesus vra – dat Jesus vir hulle die “ander Voorspraak” sal stuur (Jesus is die eerste Voorspraak – 1 Joh 2:1), Een wat ewig by hulle sal bly, en hulle in die waarheid sal begelei.

Hierdie Voorspraak (paraklētos) word op verskillende maniere vertaal: Trooster, Helper, Pleitbesorger, Voorspraak of Advokaat. Soos ‘n advokaat iemand in ‘n hofsaak bystaan, bemoedig, troos en daarby sy saak bepleit en vir al sy belange sorg, so doen die Gees dit ook vir ons (Rom 8:26-28).

Judas (Markus en Matteus noem hom Taddeus [Mark 3:16-19; Matt 10:2-4], Lukas noem hom Judas, die seun van Jakobus [Luk 6:14-16; Hand 1:13]) verstaan nie mooi waarom hierdie werklikheid van God se inwoning nie vir die hele wêreld sigbaar sal wees nie.  Hy hou waarskynlik nog vas aan die moontlikheid dat Jesus ‘n Joodse Messias sal wees wat die Joodse volk van die Romeinse oorheersing sal verlos.

Jesus antwoord dat dit net dié sal wees, wat Jesus liefhet en doen wat Hy vra, wat die Goddelike inwoning van die Gees sal ervaar.  God sal dié gelowiges leer (Jes 54:13) en herinner aan die woorde van Jesus.  En só sal God deur hulle sigbaar word vir die wêreld, presies soos Jesus dit ook gedoen het.  Dit is dus nie ‘n Joodse ryk wat Jesus kom herstel nie, maar God se koninkryk, Sy heerskappy in en deur gelowiges.

En die Heilige Gees is dan ook die bron van die vrede wat Jesus vir hulle sal gee wat hulle ontsteltenis sal wegneem en gehoorsaam aan Hom sal laat bly, as skynende ligte van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld.

Daarmee staan Jesus van die tafel af op en loop sy dood tegemoet – met nog lering wat Hy hierna, vermoedelik op die pad na Getsemane, vir hulle sal gee (hfst. 15-17).

Daar word baie dinge geskryf en geleer oor wat regtig belangrik is in die Christelike lewe en wat ‘n Christelike lewenstyl nou eintlik is.  Die hart van die Christelike lewe is in die liefde te vinde.  En die wyse waarop liefde hier uitgespel word, is om jou lewe af te lê vir Dié/dié wat jy liefhet, en te doen wat Hy/hulle vra (gehoorsaamheid).  En die voorbeeld is nie om lief te hê soos jyself lief het nie, maar soos Jesus lief gehad het!

Liturgie

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 31

Seëngroet  

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3″

Wet: 1 Petrus 2:2-10

Skuldbelydenis

Vryspraak uit: Psalm 31

Geloofsbelydenis ahv Kolossense 1

Loflied

Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3” en/of
Lied 334 “God is liefde juig ons harte vs 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Johannes 14:1-14

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 475 “Allerhoogste Hemelvader vs 1,2”

Seën: Psalm 31

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 31
2By U, Here, skuil ek.
Wees vir my ’n rots om na toe te vlug,
’n bergvesting om my te red.
4Ja, U is my rots en my bergvesting…
16My tye is in u hand.
of
Voorganger: Gemeente, die Here het opgestaan!
Gemeente: Die Here het waarlik opgestaan!
Almal: Amen.

Seëngroet  
Genade en vrede vir julle van dié Jesus wat nie sommer net enige skaapwagter is nie. Hy is ons Goeie Herder. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom  (Joh 10:14).

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Wet: 1 Petrus 2:2-10
“Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.”

Skuldbelydenis
Voorganger: By U Here, kom skuil ek
met my sonde en skuld.
Ek wil nie vir altyd beskaamd staan nie,
Gemeente: bevry my deur u regverdige optrede .

Voorganger: U is my rotsvesting en my bergskuiling.
Gemeente: Lei en begelei my ter wille van u Naam.

Voorganger: Laat my loskom uit die vangnet
wat in die geheim vir my gespan word.
Gemeente: U is my toevlug (uit Ps 31:1-5).

Vryspraak uit Psalm 31
U is my toevlug.
6In u hande gee ek my lewe oor,
want, Here, troue God,
U het my vrygemaak.
ek vertrou op U, Here,
ek sê: U is my God.
16My tye is in u hand.

Geloofsbelydenis ahv Kolossense 1
Ek glo in God die Vader-
God wat self nie gesien
kan word nie,
God wat deur die Seun alles geskep het
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
God het besluit
om met sy volle wese in die Seun te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen.

Ek glo in die Seun, Jesus Christus-
Die Seun is die beeld van God,
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.

Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Loflied
Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3” en/of
Lied 334 “God is liefde juig ons harte vs 1,2,3”

Liedere

F91. “U Genade Vir My Is Genoeg”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Dankbaarheid / Lydenstyd / Opstanding)
Oorspronklike titel: Uw genade is mij genoeg
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2005  Faani Engelbrecht
© 1998 Celmar Music

1. Sien hoe Jesus daar loop in Jerusalem,
met ‘n kruis op Sy rug en ‘n doringkroon.
Hoor die menigte skreeu en roep: “Kruisig Hom!” –
so betaal Hy die sondeloon.

2. Sien die Lam aan die kruis daar op Golgota:
God wat mens word en ly, die vernedering.
Sien die liefde vir ons in Sy oë staan,
toe Hy roep:  “Dit is volbring!”

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en dis meer as wat ek kan vra.

3. In die ryk van die dood het Hy neergedaal.
Ja, uit liefde vir ons wat ons nie verstaan.
Maar die steen van die graf is nou weggehaal –
Jesus leef, Hy het opgestaan!

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en is meer as wat ek kan vra.

4. En nou kom ek tot U met vrymoedigheid;
met ontsag en respek, kniel ek voor U neer.
U is Koning en God tot in ewigheid
U is Jesus die hoogste Heer.

Ja, ek dank U vir U genade, o Heer,
U het die kruis gedra.
U bewys U genade aan my telkens weer
en is meer as wat ek kan vra.

U genade’s vir my genoeg!
U genade’s vir my genoeg!

F204. “Koning van die Heelal”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Teks en Musiek: P de Wet
© 2007 MAR Gospel Music Publishers

1. Ek hoor die mense sê
miskien het Hy bly lê
En die dinge wat ek glo beteken niks
Maar ek wil hulde bring
Vir ewig gaan ek sing
Want my Koning is nie dood nie
Hy het opgestaan

Refrein:
Hy lewe, Hy lewe!
Hy sal vir altyd lewe
Hy is die Koning van die groot heelal
Die bome, die berge en al die silwer sterre
skyn voor die Koning van die groot heelal

2. Die wêreld is te grys
Die reëls word te veel gebuig
Want hul glo nie in die glorie van my Heer
Maar ons gaan eendag juig want al die
knieë gaan buig
Voor die Koning van die heelal en my hart

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here voed ons geloof deur u Woord en u Gees,
want soos pasgebore kindertjies smag na melk
smag ons na u Woord,
na die suiwer geestelike melk
sodat ons daardeur kan opgroei
en die saligheid verkry (uit 1 Pet 2:2).
Amen.
of
bid
442:1 Gees van God wat in my woon,
breek die Woord vir my.
Gees van God wat in my woon,
kom en heilig my.
Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, kom heilig my –
breek die Woord vir my.

442:2 Gees van God wat lewend maak,
vul my meer en meer.
Gees van God wat lewend maak,
vorm my tot u eer.
Troos my, sterk my, leer my, lei my.
Gees van God, vul my al meer –
vorm my tot u eer.

of sing Lied 442:1 en 2

Skriflesing: Johannes 14:1-14

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Lees die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Johannes 14:1-14
14     1–4 “Moenie bekommerd wees nie. Vertrou op God en ook op My. In my Vader se huis is daar baie plek vir julle almal. Ek gaan alles vir julle daar regmaak. Dit is so en daarom sê Ek dit vir julle. Daarna kom haal Ek julle weer sodat julle by My kan wees. Julle weet mos hoe om daar te kom.”

5–7 Tomas sê toe: “Ons ken nie eers die adres nie. Hoe sal ons weet watter pad om te vat?”

Jesus sê toe: “Ek is die geestelike pad en my Vader die geestelike adres. Wie dié pad volg, word ’n kind van God. As iemand ’n ander pad kies, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. As jy weet wie Ek is, sal jy my Vader ook ken. Van nou af sal julle Hom leer ken en sien.”

8–11 Filippus sê toe: “Here, ons wil u Vader sien. Dan sal ons tevrede wees.”

“Filippus, jy weet nog nie wie Ek regtig is nie en Ek is so lank jou vriend. As jy My gesien het, het jy ook my Vader gesien. Hoekom vra jy My dat Ek jou my Vader moet wys? Ek en my Vader is soos een in die manier waarop Ons dink en dinge doen. Waar Ek is, is Hy en waar Hy is, is Ek.

“Luister mooi. Ek dink nie sommer hierdie dinge uit nie. My Vader is hier en Hy is tevrede met wat Ek doen. Ek doen wat Hy gedoen wil hê. Ek is in die Vader en die Vader is in My. Kyk watter wonderlike dinge doen Ek. Iemand kan dit net doen as God by Hom is.

12–15 “As iemand my vriend is, sal hy of sy doen wat Ek doen. Hy sal selfs meer doen. Ek gaan mos een van die dae terug na my Vader toe. Dan kan my vriende vir God bid. Wat julle vra, sal Ek vir julle gee. Julle moet egter altyd dinge vra waarmee Ek tevrede is. Dan sal Ek dit vir julle gee. As julle My liefhet, sal julle doen wat Ek vra. Dan sal die mense God prys*.”

In Johannes 14 het die dissipels nie verstaan dat Jesus die weg is om by God te wees nie.

Johannes 14:6
6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.
Help die maatjie om deur die doolhof by Jesus (die Weg) uit te kom.

Die oorspronklike grafika is hier beskikbaar.
Die grafika kan ook vergroot word deur die bladsy te formateer na “landscape”.

Preekriglyn

Kathy was een van dertien kinders. Sy het grootgeword in ‘n huis met een vader en drie moeders, in ‘n poligamiese gemeenskap in Utah, VSA. Hierdie gemeenskappie was deel van die sg. Fundamen­talistiese Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, ‘n splintergroep wat weggebreek het van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae, oftewel die Mormone.

Kathy vertel hoe gehoorsaamheid aan die profeet wat hulle sekte gelei het, altyd beklemtoon is. Die profeet was Leroy Johnson, oftewel “Oom Roy” soos die kinders hom genoem het.

Oom Roy was ‘n kwasterige ou man en het profeteer dat hy nooit sou sterf nie. Hy sou weer jonk word en dan opvaar na die hemel. As die kinders, vertel Kathy, absoluut soet was, sou hulle saam met Oom Roy hemel toe gaan. “Ek het na daardie dag uitgesien beide met vreugde en vrees.”

Oom Roy is op 93 oorlede en is toe vervang met ‘n nuwe profeet met ‘n nuwe stel profesieë. Niks van sy profesieë en hoe hy die pad na heerlik sou oopmaak, was waar nie. Hierdie onvervulde beloftes het Kathy se vertroue in godsdiens totaal gebreek. Uit rebellie het sy weggeloop met ‘n jong man, met die naam Matt. Die twee is getroud, maar die herinnering en vorming van haar vorige lewe het hom op haar huwelik gewreek. Sy en Matt is geskei.

Na ‘n paar jaar ontmoet sy vir Brian. Brian was ‘n stabiele gelowige, ‘n oortuigde Christen wat gereeld eredienste bygewoon het. Sy het saam met Brian begin kerk toe gaan, en die twee het meer en meer tyd saam begin deurbring. “Brian het ‘n doel vir sy lewe gehad, die balans en koers wat ek so nodig gehad het,” vertel Kathy later.

Toe sy hom van haar Mormoonse verlede vertel, het sy en Brian intens oor die persoon van Jesus Christus begin gesels. “Ek het God in Jesus begin ontdek, ons het die Bybel saam begin lees om waarheid te onderskei, ons het saam begin bid. Ek het ‘n God ontdek wat soveel anders was as die God van my kinderjare.”

Op ‘n dag het Brian se ma met Kathy oor die doop begin gesels. As iemand wat glad nie die Christelike doop geken het nie, het Kathy gewonder wat sy moet doen om gedoop te word. Sy het vermoed sy sou absoluut “soet en gehoorsaam” moet wees om gedoop te kon word.

Kathy kon ontdek dat die doop God se beloftes en genade in Jesus Christus deur die Heilige Gees in haar lewe instort. Die doop is nie  iets wat jy kies of doen nie, dit is God se daad in jou lewe. Sy moes leer om die genade te ontvang wat God die Vader, Seun en Heilige Gees in die doop aan haar skenk.

“Ek is verras deur die eenvoud van die evangelie. God het die pad in Christus na my toe oopgebreek. Christus is die pad tussen God en my. Ek ken die waarheid van God in Jesus. Hy skenk my die lewe. En ek hoef nie volmaak te wees om te kwalifiseer nie. Ek moet ontvang.”

Kathy het ‘n nuwe mens geword. Sy het die weg wat God in Jesus na haar gebou het, betree.

Aan tafel met Jesus

Ons teksgebeure speel af terwyl Jesus en sy dissipels aan tafel is. Die gesprek strek oor verskeie hoofstukke. In hoofstuk 13 het Jesus sy dissipels se voete gewas en sy verraaier aangewys. Jesus sê ook dat Hy oor ‘n kort rukkie sal weggaan. Jesus se weggaan maak vir Petrus angstig en laat hom bekommerde vrae vra..

Ons teks, Johannes 14, begin met Jesus se versekering dat die dissipels nie bang of ontsteld moet wees nie. Die dissipels moet op God en Jesus bly vertrou, want Jesus gaan om vir hulle plek voor te berei in die huis van die Vader. Daar sal Jesus en sy dissipels saam woon, daar is genoeg plek. Jesus sal terugkom en sy dissipels saamneem na die Vader se huis.

Thomas is dadelik besorg oor die pad na die Vader se huis: “Ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?” (5)

Jesus se antwoord op Thomas se kwelvrae is eenvoudig: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” (6)

Die dissipels bly verward. Filippus wil hê Jesus moet die Vader vir hulle wys. Jesus antwoord met verbasing. Hoekom snap die dissipels nie? “As julle My gesien het,” sê Hy, “het julle die Vader gesien.” “Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie?” Jesus se werke getuig ook dat Hy in die Vader is, en die Vader in Hom (9-11). Die Vader se werke manifesteer in Jesus en in Jesus se Naam (12-14).

“Ek is die Weg”

Die sentrale uitspraak van Jesus in ons teksgedeelte is dat Hy die weg na die Vader is. Thomas vra oor die weg na die Vader. Jesus antwoord dat Hy die weg is – en vul dan die woordjie “weg” aan deur die feit dat Jesus ook die “waarheid” en die “lewe” is:

 • Jesus is die “weg”, want Hy kom van die Vader en Hy en die Vader is een – Hy versoen mense met die Vader en maak die pad oop tussen God en mens;
 • Jesus is die “waarheid” want Hy openbaar die Vader volledig, Hy en die Vader is Een – wie wil weet wie die Vader is, moet na Jesus kyk, in wie volmaakte kennis en waarheid oor God te sien is;
 • Jesus is die “lewe”, want Hy verlos ons en skenk ons die ewige lewe.

Jesus is die weg na die Vader, presies omdat Hy die waarheid van God en die lewe van God is. Hy beliggaam die hoogste openbaring van God (1:18). Hy sê en doen net wat die Vader sê, Hy is God se Woord wat vlees geword en onder ons kom woon het. Hy is die lewe, die Een wat lewe het en die opstanding en die lewe is.

Slegs omdat Jesus die waarheid en die lewe is, kan Hy die weg wees vir mense na die Vader en na die vele woonplekke by die Vader. Hy wys nie net die pad nie, Hy is die pad.

Thomas wil weet wat die bestemming is, sodat hy die pad kan kry. Hy soek – sal ons vandag sê – die GPS-kode sodat hy die regte bestemming kan op sy GPS kan intik. Jesus sê die pad na die Vader werk nie so nie. Omdat Jesus die pad is, is diegene wat by God wil uitkom mense wat in verhouding met Jesus moet tree. Deur hierdie band kom jy by God uit.

Die enigste weg

Een van die grootste struikelblokke vir baie mense vandag is Jesus se aanspraak dat slegs Hy die weg na die Vader is: “Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (6).

Dit is duidelik dat Jesus Homself nie as een van baie paaie na God toe beskou nie. Hy is ‘n eksklusiewe pad, ‘n pad wat ander paaie uitsluit.

Die meditasie van Thomas à Kempis vat dit wonderlik saam:

Follow thou me. I am the way and the truth and the life. Without the way there is no going; without the truth there is no knowing; without the life there is no living. I am the way which thou must follow; the truth which thou must believe; the life for which thou must hope. I am the inviolable way; the infallible truth, the never-ending life. I am the straightest way; the sovereign truth; life true, life blessed, life uncreated.

Struikelblok

Tog is dit vir baie ‘n struikelblok. Mense hou nie van wat hulle as arrogante selfverheffing van een godsdiens bo ‘n ander sien nie. Kan ons werklik sê, word gevra, dat al die getroue volgelinge van ander godsdienste is verlore? Dink maar net aan die miljoene Moslems en Hindoes in die wêreld.

Dit is nie vir ons om met hoogmoed oor ander godsdienste te oordeel nie. Die waarheidsaansprake van godsdienste verskil so radikaal, dat die verskillende godsdienste nie tegelyk waar kan wees nie. Dink aan die Christelike geloof wat bely dat God in Jesus op aarde aangekom het. ‘n weg na ons oopgebreek het. Dat Jesus gesterf en opgestaan het uit die dood. Dat ons in die nederige, dienende en lydende Jesus sien wie God werklik is.

Daar leef dus in ons die hoop dat Jesus die waarheid van God is. Hierop staan ons met nederige vertroue vas in die geloof.

Dit neem nie die struikelblok weg nie. Veral nie as mens sien hoe sekere Christene mense polities in Jesus se Naam mobiliseer nie. Wanneer geloof in Jesus losgemaak word van wie Jesus is, en ‘n politieke beweging word, is daar moeilikheid. Daar is mense wat bv. Islam wil uitwis, omdat Islam vir hulle vals is. Mense glo hulle is reg, want hulle is Christene, en dien daarom die waarheid wanneer hulle ander oortuigings aanval, en selfs geweldadig uitwis.

Lelike politiek

Ons lewe in ‘n klein wêreld. Mens noem dit globalisasie. Ons is tegelyk bewus van feitlik alles wat reg rondom die wêreld gebeur.

In ons globale wêreld is groot botsings aan die gang. Hierdie botsing is nasionaal van aard – verskillende lande is in konflik. Dit is kultureel van aard – verskillende leefwyses is in botsing. Dit is polities van aard – verskillende politieke belangegroepe is in botsing.

Die botsings is ook godsdienstig van aard. Dikwels val die ander verdelings – kultuur (leefwyse), politiek en nasionale belange saam.

Die eksklusiewe aard van Christus as weg na God word dan ‘n politieke speelbal. Die regse Amerikaanse evangeliese groepe is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Die argument is: aangesien “ons” Christene is, die ware geloof aanhang, en ons nasionale belange deur kompeterende godsdienstige groepe aangeval word, gebruik ons godsdiens om mense te motiveer om ons nasionale belange te verdedig.

Jesus as enigste weg speel dan ‘n motiverende rol in oorloë, nasionale konflikte en gruwelike geweld.

Ja, die enigste weg

Jesus is die weg waarlangs kennis van die Vader die wêreld inkom. Jesus is ook die weg waarlangs mense by God uitkom. Aan hierdie aanspraak van Jesus moet ons vashou. Die waarheid hiervan is bevestig deur die feit dat die Vader Hom uit die dood lewend gemaak het.

Aangesien Jesus tot vandag toe aktief in die wêreld aanwesig is, en God openbaar deur sy Woord en Gees, word ons geroep om mee te doen aan die bekendmaking van Jesus in die wêreld. Jésus is die weg. Nie ons nie. Ons is getuies van die Lig, ons is nie die Lig nie. Ons kerke en godsdienstige groepe het ‘n taak om die Lig te dien. Nie om die Lig te gebruik vir ons eie doelstellings en as bevestiging van ons meerderwaardigheid nie.

Ons taak is om nederig te bly dien, soos Jesus, tot die einde toe.

Jesus as die weg na die Vader lei ons op die pad van dissipelskap, van selfprysgawe en nederige diens. Weer Thomas à Kempis:
I am the way to God: I did not come
To light a path, to blaze a trail, that you
May simply follow in my tracks, pursue
My shadow like a prize that’s cheaply won.
My life reveals the life of God, the sum
Of all he is and does. So how can you,
The sons of night, look on me and construe
My way as just the road for you to run?
My path takes in Gethsemane, the Cross,
And stark rejection draped in agony.
My way to God embraces utmost loss:
Your way to God is not my way, but me.
Each other path is dismal swamp, or fraud.
I stand alone: I am the way to God.

Jesus, die Weg, lei ons nie langs ‘n maklike oorwinningspad nie. Sy weg is die moeisame weg van diens en selfprysgawe. Die roetekaart van Jesus as weg het die vorm van ‘n kruis.
Hierdie weg is die enigste weg.

“Glo in My”

Nadat Jesus Homself as die weg, waarheid en lewe openbaar, nooi Hy Filippus opnuut om in Hom te glo (11). Filippus kan glo op grond van Jesus se woorde én dade, dit wat hy Jesus sien doen het – “die werke” van Jesus.

Jesus se woorde en wonderbaarlike dade getuig dat Hy die betroubare weg na die Vader is. Sy wonderdae getuig dat God in Hom werksaam is. Dit is tekens van die koninkryk van God wat in Hom kom.

Jesus kan nie net op ‘n afstand bewonder word nie. Ons word opgeroep om onsself deur geloof aan Jesus te verbind, ons lewe in sy hande te plaas. Saam met Hom op reis te gaan na die Vaderhuis.

Vrugbare geloof

In verse 12 tot 14 fokus op die vrug wat die geloof in Jesus in ons lewens sal dra. Jesus sê ons sal “nog groter dinge” as Hy doen. Dis nie omdat ons groter is as Jesus nie, maar omdat Jesus na die Vader gaan (12). Jesus word verhef tot die regterhand van die Vader, en sal van die Vader se troon deur ons dinge doen wat groter is.

Hierdie “groter as” kan op verskillende maniere interpreteer word. Daar is ‘n tydfaktor: Jesus was slegs vir sowat 33 jaar op aarde, die kerk van die eeue getuig oor ‘n lang tydperk. Daar is ‘n geografiese kant. Jesus het in Palestina bedien, die kerk bedien wêreldwyd. Die primêre rede vir die “groter werke” is egter dat dit die werk van Jesus is, vanaf die troon, deur sy kerk regoor die wêreld.

Geloof dra daarom vrug.

Soms sien ons dit moeilik raak. Wat het Jesus deur sy kerk gedoen deur al die eeue? In Jesus se tyd was die wêreld ‘n gewelddadige plek, en het ‘n mens se lewe niks beteken nie. Spesifiek die staat het mense uitgewis asof hulle insekte is.

Ten spyte van al die moderne geweld, het daar ‘n moraal oor die wêreld ontwikkel dat mag nie reg is nie, dat ons beginselvas moet lewe, dat diensbaarheid belangrik is, dat hoogmoed tot ‘n val kom en nederigheid die weg is om te lewe. Ons erken die reg van mense op ‘n goeie, vervulde lewe. Die meeste mense en lande streef na vrede eerder as geweld. Ons beveg siekte en neem opvoeding ernstig op. Min hiervan was vanselfsprekend in Jesus te tyd.

Jesus se soenoffer aan die kruis en sy opstanding dra deur sy voortgaande bediening deur die kerk groot vrug.

Gebed

‘n Belangrike deel van die “groter werke” is die gebede van Jesus se dissipels waarin ons dors na die verheerliking van die Vader. Jesus reageer op ons gebede in sy Naam, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.

Die belangrikste deel van ‘n lewe in geloof is ‘n lewe van gebed. Wat ons vra, sal Jesus doen – deur ons. Dit is dus nie ons “groter werke” wat in kontras met Jesus se werke staan nie, maar die werke wat Jesus op aarde gedien het, en die werke wat Hy na sy kruis en opstanding deur ons op aarde doen. Dit is veel groter en omvattend, veel meer genesend en gerig op die herstel, versoening en heelmaak van alles wat stukkend is, as wat die dissipels kon dink of droom.

Hierdie gebede is nie ons wenslysies nie, maar dit wat ons in Jesus se Naam kan bid, sodat die Vader verheerlik kan word.

Volg Hom

Kathy het in ‘n Mormoonse splintergroep grootgeword met valse beloftes oor die weg na die lewe. Sy moes Jesus as die ware weg leer ken, deur die getuienis van volgelinge van Jesus.

Ons word in hierdie teks genooi om in Jesus se glo, en so die weg van die Vader te ontdek. Ons word genooi om te bly glo, in ‘n wêreld met soveel suspisie, sinisme en aanvegting.

Ons word ook genooi om te bid. Sodat die werke van Jesus voortgaan en die Vader verheerlik kan word.

Laat ons Jesus navolg en die werke doen wat Hy deur ons wil doen.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankie Here dat my hart nie ontsteld hoef te wees nie-
want ek kan in U glo;
want U het vir my plek gereedgemaak;
want U sal my weer sal kom haal.
Dankie Here dat U die weg is, en die waarheid en die lewe.
Amen

Offergawes

Wegsending: Lied 475 “Allerhoogste Hemelvader vs 1,2”

Seën: Psalm 31
25Wees dus sterk en hou goeie moed,
julle almal wat julle vertroue
in die Here stel.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.