Vyfde Sondag ná Epifanie

Sections

Oorsig

Die tekste vir hierdie Sondag dui daarop dat God en Jesus Christus nie net áán ons geopenbaar word nie, maar ook déúr ons. In die sleutelteks voer Paulus aan dat die wysheid van God deur die Gees van Christus aan ons bekendgemaak word. Dit is deur die kragtige werking van die Gees – nie deur eie vermoëns nie – dat ons God kan ken en ander kan leer “met die woorde wat die Gees ons leer”.

Die Psalm- én Jesajateks beklemtoon dat dié wat die Here dien, geken word aan hoe hulle teenoor hul medemens optree. Dit is nie die nakoming van die wet wat gelowiges se getrouheid aan God bewys nie, maar eerder die versorging van randfigure.

In die Evangelieteks word die beeld van sout en lig gebruik om weereens te wys dat gelowiges wat in getrouheid aan die wet leef – soos dit deur Christus aan ons openbaar is – ‘n impak maak op die wêreld en die mense rondom hulle.

Ander tekste

Jesaja 58:1-9a, (9-12)
Die Here sê:
Roep uit volle bors,
moet niks verswyg nie!
Laat jou stem hoor,
duidelik soos ’n ramshoring!
Wys my volk op hulle oortredinge,
die afstammelinge van Jakob
op hulle sondes.
2Hulle vra wel elke dag na my wil,
asof hulle graag wil weet
wat Ek van hulle verwag.
Hulle gee voor dat hulle ’n nasie is
wat doen wat reg is
en hom aan die bepalings
van sy God hou.
Hulle vra My wel
om regverdige beslissings
asof hulle van my teenwoordigheid hou.
3Hulle vra:
“Waarom vas ons, maar U sien dit nie,
verootmoedig ons ons, maar U gee nie aandag daaraan nie?”
Dit is omdat julle op die vasdae doen
wat julle wil
en die mense wat vir julle werk,
nog harder laat werk.
4Julle vasdae loop uit op twis en rusie,
julle dam mekaar met die vuis by.
Julle kan nie op hierdie manier vas
en dan verwag dat julle gebed
verhoor sal word in die hemel nie.
5Is dit ál wat Ek op ’n vasdag wil hê:
net dat ’n mens homself verneder,
dat hy sy nek buig soos ’n biesie
en in sak en as sit?
Noem jy dít ’n vasdag,
’n dag waarvan die Here hou?
6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie:
om dié wat onregverdig
gevange gehou word, te bevry,
om die juk wat op mense druk, af te haal,
om verdruktes vry te maak,
om elke juk te breek?
7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is,
van jou brood gee nie,
dat jy aan die armes en die dakloses
’n blyplek gee nie,
dat wanneer jy iemand sonder klere sien,
jy vir hom klere gee nie,
dat jy jou medemens
nie aan sy lot oorlaat nie?
8Dan sal die lig vir jou deurbreek
soos die rooidag,
jy sal gou herstel.
Hy wat jou red,
sal voor jou uit gaan,
die mag van die Here
sal agter jou aankom.
9Dan sal jy roep,
en die Here sal antwoord,
jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: Hier is Ek!

Psalm 112:1-9, (10)
Prys die Here!
Dit gaan goed met elkeen
wat die Here dien,
wat al sy vreugde vind
in die gebooie van die Here.
2Sy nageslag is ’n sterk krag in die land,
die geslag van die opregte word geseën:
3daar is oorvloed en rykdom in sy huis.
Wat hy doen, is reg en blywend:
4hy laat sy lig in die donker uitstraal
vir die opregtes,
hy is genadig, barmhartig en regverdig.
5Dit is ’n goeie mens wat hom ontferm
en wat uitleen
en in al sy sake reg optree.
6Die regverdige sal nooit wankel nie,
hy sal altyd onthou word.
7Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie,
hy is gerus, hy vertrou op die Here.
8Hy voel hom veilig,
hy is nie bevrees nie:
hy sal die neerlaag van sy vyande
aanskou.
9Hy gee mildelik vir die armes.
Wat hy doen, is reg en blywend.
Hy geniet hoë aansien.
10Die goddelose sien dit
en raak ontsteld,
hy kners op sy tande van magteloosheid.
Van die begeertes van die goddelose
kom daar niks.

Matteus 5:13-20
(Mark 9:50; Luk 14:34–35)
13“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.

14“Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Die vervulling van die wet
17“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. 18Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.

19“Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. 20Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”

Fokusteks

1 Korintiërs 2:1-12 [13-16]
Paulus se prediking
2 Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. 2Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 3Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. 4Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. 5Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God.

Die openbaring deur die Gees van God
6Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir dié wat daarvoor ryp is, en dan ‘n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. 7Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. 8Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. 9Maar soos daar geskrywe staan:
“Wat die oog nie gesien
en die oor nie gehoor het nie,”
en wat in die hart van ‘n mens
nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak
vir dié wat Hom liefhet.

10Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. 11Watter mens ken die verborge dinge van ‘n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die Gees van God. 12Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom.  So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. 13Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Gees ons leer.

So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. 14Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. 15Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. 16Daar staan geskrywe:
“Wie ken die gedagtes
van die Here?
Wie sal hom raad gee?”
Maar ons, ons het die Gees van Christus.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 70 (As die lied gesing word, moet ‘n ander votum gebruik word) of VONKK 203 [bekend] of Lied 152

Votum: (Flam 70)

Seëngroet: (1 Kor 2:9b)

Lofsang: VONKK 259 of Lied 205

Wet: Jesaja 58:5-7

Verootmoediging

Genadeverkondiging: Jesaja 58:8-11

Geloofsbelydenis: [Dieselfde as verlede week] ahv 1 Korintiërs 1

HOOR

Gebed

Skriflesing: 1 Korintiërs 2:1-16

Familie-oomblik: VONKK 82 [bekend]

Preek

LEEF

Gebed

Slotsang: Lied 436 of Lied 440 of Flam 339

Seën

Respons: Flam 70 se laaste strofe

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 70 Lig Vir Die Wêreld (As die lied gesing word, moet ‘n ander votum gebruik word) of
VONKK 203 [bekend – Be Thou My Vision] Wees U, O Here, My Uitsig, My Hoop of
Lied 152 “Verhoogde Heiland, bind ons saam”

Votum: (Flam 70)
Maak ons oë oop as ons die nag in kyk.
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk.
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop.
Week ons met waarheid breek ons bekers oop.
Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.
Skyn in die donker met liefde wat verlos.
Stuur ons met lewe vol van helder hoop.
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees.
Lig vir die wêreld kom skyn deur ons.
Heer, ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang.
U is die rykdom waarna ons verlang.
As u lig ons lei, ons na die wêreld stuur.
Seën ons met volheid vul ons met u Vuur.
Kom Jesus skyn laat donker verdwyn,
skyn in die nag, laat breek die dag.
Vader salf ons oë raak ons met deernis aan.
Ons wil u hart vir verlorenes verstaan.
Laat ons u wyn en melk neem vir dié sonder geld
en lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop.

Seëngroet
(1 Kor 2:9b)
“Wat die oog nie gesien
en die oor nie gehoor het nie,”
en wat in die hart van ‘n mens
nie opgekom het nie,
dit het God gereed gemaak
vir dié wat Hom liefhet.

Lofsang
VONKK 259 Hemelse Vader, Skepper van die lewe of
Lied 205 “Bring lof aan die Vader”

Wet
Dink na aan al die ontmoetings wat jy die afgelope week gehad heet, al die mense wat jou pad gekruis het – diegene by wie jy stil gestaan het en dié by wie jy verbygegaan het.

Jesaja 58:5-7
5Is dit ál wat Ek op ’n vasdag wil hê:
net dat ’n mens homself verneder,
dat hy sy nek buig soos ’n biesie
en in sak en as sit?
Noem jy dít ’n vasdag,
’n dag waarvan die Here hou?
6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie:
om dié wat onregverdig
gevange gehou word, te bevry,
om die juk wat op mense druk, af te haal,
om verdruktes vry te maak,
om elke juk te breek?
7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is,
van jou brood gee nie,
dat jy aan die armes en die dakloses
’n blyplek gee nie,
dat wanneer jy iemand sonder klere sien,
jy vir hom klere gee nie,
dat jy jou medemens
nie aan sy lot oorlaat nie?

Verootmoediging
Stil refleksie

Genadeverkondiging
Jesaja 58:8-11
8Dan sal die lig vir jou deurbreek
soos die rooidag,
jy sal gou herstel.
Hy wat jou red,
sal voor jou uit gaan,
die mag van die Here
sal agter jou aankom.
9Dan sal jy roep,
en die Here sal antwoord,
jy sal om hulp roep,
en Hy sal sê: Hier is Ek!

Geloofsbelydenis
[Dieselfde as verlede week]
Geloofsbelydenis ahv 1 Korintiërs 1
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En ek glo in die boodskap van die kruis:
Die boodskap van die geloof is dat jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, en so word ons gered.

Ek glo in die kruis van Christus:
Christus wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo dat die kruis van Christus die verlossing en krag van God is.

Deur Christus se dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap- Hy het die goeie boodskap van vrede gebring. Meer nog, Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Liedere

VONKK 203 “Wees U, O Here, My Uitsig, My Hoop”
Teks: Be Thou my vision – E18; Engelse vertaling 1905: Mary E Byrne (1880-1931) en Eleanor H Hull (1860-1935); Afrikaanse weergawe: Hannes van der Merwe 2010/2012 © Melodie: SLANE – tradisionele Ierse melodie Orrelbegeleiding en kantoryverwerking: Tradisioneel
© Teks: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie en orrelbegeleiding: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Geloof  en Vertroue

1. Wees U, o Here, my uitsig, my hoop.
Kom breek tog die toekoms, geleenthede oop.
En wat ook mag kom in die dag of die nag,
wees U dan my herder en hou U die wag.

2. Wees U die wysheid, die lig op my pad,
En, Heer,  as ek struikel, neem my aan die hand.
Wees U tog my Vader en maak my u kind –
net in u versorging is vrede te vind.

3. Wees U my skuiling, my redder, my krag,
want net deur u hand kan ek uitkoms verwag.
En wees U my vesting, my skild en my swaard.
Heer, skenk tog u vrede – ook hier in my hart.

4. Wees U die eerste en laaste vir my,
want niks op die aarde kan my so verbly.
Wees U dan my lofsang, my bede, my seën;
net op U vertrou ek, Heer, op U alleen.

F70. “Lig Vir Die Wêreld”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Getuienis / Diensbaarheid) Teks en musiek: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers (Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

Maak ons oë oop as ons die nag in kyk.
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk.
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop.
Week ons met waarheid breek ons bekers oop.

Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.
Skyn in die donker met liefde wat verlos.
Stuur ons met lewe vol van helder hoop.
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees.

Lig vir die wêreld kom skyn deur ons.
Heer, ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang.
U is die rykdom waarna ons verlang.
As u lig ons lei, ons na die wêreld stuur.

Seën ons met volheid vul ons met u Vuur.
Kom Jesus skyn laat donker verdwyn,
skyn in die nag, laat breek die dag.
Vader salf ons oë raak ons met deernis aan.

Ons wil u hart vir verlorenes verstaan.
Laat ons u wyn en melk neem vir dié sonder geld
en lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop.

Lig vir die wêreld
kom skyn deur ons!

VONKK 259 “Hemelse Vader, Skepper van die lewe”
Teks: Jacques Louw 2014 © Musiek: INTEGER VITAE – Friedrich Ferdinand  Flemming 1811
© Teks: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Toetrede en Aanroeping

1. Hemelse Vader, Skepper van die lewe,
voor U kom buig ons neer, ons kom prys u grootheid.
Sien ons afhanklikheid waar ons tot U nader.
Vader, ons prys u Naam!

2. Christus, ons eer U, Middelaar, Verlosser –
U ly daar aan die kruis, U versoen ons sonde.
U gee Uself vir ons, wys ons wat is liefde.
Jesus, ons prys u Naam!

3. Gees van die waarheid, Lewendmaker, Leidsman –
U wek geloof in ons, U herskep ons lewe.
U wat ons roep tot diens, seën ons met u gawes.
Trooster, ons prys u Naam!

VONKK 82 “Laat Ons Skyn Vir Jesus”
Teks: Halleluja 1951 (aangepas); Liana Lourens © en Anniéria McFarlane © 1994/2009
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers Melodie: WEH Söhnge 1951
© Teks en orrelbegeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kinderlied – Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans,
skitter soos die sterre in die hemel saans.
In die donker wêreld waar die lig verdwyn –
skyn daar met jou liggie, al is dit klein.

2. Laat ons skyn vir Jesus en met blydskap sing –
só sy liefdesboodskap ook aan ander bring.
Hy help jou en lei jou. Hy stap met jou saam.
Skyn dan só vir Jesus net waar jy gaan.

3. Laat ons skyn vir Jesus – dit vra Hy van jou.
Moenie langer wag nie, doen dit sommer nou.
Laat ons vir Hom lewe, voluit elke dag.
Skyn dan só vir Jesus – Hy gee jou krag!

F339. “Gees Van God, Kom Neem Nou Beheer (Roem In U Naam)’
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Gebed) Teks en musiek: Ferreira Marais Kopiereg: Ó 2009 Flam Musiek-Uitgewers
(Opgeneem op In U Hande – Trefpunt)

Gees van God, kom neem nou beheer
van ons denke en ons harte,
van ons vrese en ons vlees.
Gees van God, kom lei ons vandag
in ons passie en aanbidding,
in u wysheid en u krag.
En ons hef ons hande op na U
en ons sing uit ons harte vir U.
Ons roem in u Naam
in u grootheid en u heerlikheid.
Ons roem in u Naam
in u liefde en u heiligheid.
Want U is ons God,
God van elke stam en taal.
Ja, U is ons God. Amen.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: 1 Korintiërs 2:1-16

Familie-oomblik
VONKK 82 [bekend] Laat Ons Skyn Vir Jesus

Preek

Familie-oomblik

Paulus herinner die Korinte aan sy een fokus:  die gekruisigde Christus.  Dit is net deur Christus en die werk van die Gees dat die Korinte – en ons – vir God kan sien /  ken en die wêreld kan sien soos wat God dit sien.  Ons versoeking is altyd om deur ons eie bril te kyk.  Dan sien en begeer ons mag, status, besittings (jy kan voorbeelde noem van wat elkeen van hierdie goed bv. vir kinders beteken).  Maar wanneer ons die wêreld deur die lens van Christus se kruis sien, lyk alles anders.  Eers dan kan ons sien wat regtig belangrik is.  “Douglas, You Need Glasses!” deur Ged Adamson gaan oor Douglas, ‘n hond wat glad nie goed kan sien nie.  Hy dink bv ‘n blaar is ‘n eekhoring!  Dis eers wanneer hy ‘n bril kry, da thy die wêreld in ‘n heel nuwe lig kan sien.  Die boek is by Amazon op kindle beskikbaar, of kyk hier na ‘n video.  Soos Douglas se bril hom help om te sien, help die Gees ons om vir God te ken.

Jy sou dieselfde idee met 3D-brille kon oordra.  Wanneer jy ‘n 3D fliek sonder 3D brille kyk, lyk alles deurmekaar en “blurry”.  Dis eers as jy ‘n 3D bril opsit, dat die beeld vir jou in ‘n wonderlike 3D wêreld verander.

Ek sou dan vir kinders ‘n prent van ‘n bril – soos hierdie – gee om in te kleur en hulle aanmoedig om in die lense prente te teken van goed wat die Gees hulle help om raak te sien.

In 1999 se preekvoorstel praat Lambert Jacobs van handpoppe, soos Cor en Leatitia Uys se Maranataland-uitvoering met die pop Lente.  Handpoppe is nie lewendig nie.  Hulle word in ‘n tas gebêre word.  Hulle is van lap en ander materiale gemaak.  As jy die pop net so in jou hand hou, is dit ‘n lewelose, pap ding.  Maar wanneer iemand hul hand in die pop se lewelose lyfie sit, dan verander die storie heeltemal. Skielik word die pop ‘n lewendige, oulike, spitsvondige popmensie, wat ons lank kan vermaak.  Die punt is: Sonder ‘n mens se hand en stem is die pop ‘n lewelose pop, maar deur die mens word dit ‘n wonderlike werktuig vir die Here.  Met mense gaan dit net so, sê Paulus vir die Korintiërs.  Op ons eie is ons niks nie, weet ons niks nie, is ons tot niks in staat nie, maar wanneer God sy Hand in ons lewelose liggame kom steek, word ons skielik bruikbare, lewendige mense wat selfs die wysheid van God kan baasraak.  Jy kan hierdie beeld self lekker met ‘n pop illustreer.

In BybelMedia se Woord en Fees word die volgende voorgestel:
Hoewel Matteus 5 nie die sleutelteks is nie, kan dit in die kindertyd gebruik word om die boodskap te versterk. Laat die kinders vir ‘n senior lidmaat in die kerk vra wat ‘n mens alles met sout kan doen. Roep hulle dan vorentoe om te kom vertel wat hulle gehoor het (maak dalk selfs ‘n lys op ‘n blaaibord). Sê: “Ek wonder wat hierdie dinge alles gemeen het.” En dan: “Weet julle dat Jesus gesê het ons is die sout vir die aarde? Jesus het ook gesê ons is die lig vir die wêreld. Ek wonder wat lig doen?” Laat hulle antwoord. Verduidelik dan dat lig én sout mense help en hulle lewe beter of gemakliker maak. Vra dan: “Ek wonder wat Jesus bedoel wanneer Hy sê ons ís die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld.”

Sout om te proe en ‘n kers wat aangesteek word, kan gerus as visuele hulpmiddels hier gebruik word.

Preekriglyn

Die Engelse biskop Tonstall was vasbeslote om die verspreiding van William Tyndale se eerste vertaling van die Nuwe Testament in Engels te keer.

‘n Handelaarsvriend van Tyndale het toe al die beskikbare kopieë van die boek aan die biskop verkoop, al het hy geweet dat dit verbrand sou word.  Op dié manier is al Tyndale se skuld betaal, nuwe drukke van die vertaling kon vinnig gemaak word, en die verbranding van die boeke het Tyndale se werk geadverteer. So het die biskop dus ‘n helper geword in die saak wat hy wou vernietig.

So wil ons ook graag baie keer slimmer as God probeer wees.

Roem in wysheid

Dit was nogal ‘n probleem in die gemeente van Korinte.  Of liewer, hulle het nie eintlik gedink dat dit ‘n probleem was nie.  Sien, hulle het baie geroem in hulle groot wysheid en sodoende ook hulle geloof en hulle kerkwees op dié manier hanteer.  Hoe goed iemand kon praat en redeneer was vir hulle die belangrikste.  Daarom was hulle bv. ook verdeeld onder mekaar oor wie hulle gunsteling dominee was, en Apollos, wat skynbaar die mees dinamiese prediker was, was heelbo aan baie mense se lys.

As Paulus dan vir hulle hierdie brief uit Efese skryf, is dit nodig dat hy ‘n hele paar goed regstel.

In die eerste vier hoofstukke van die brief is die verdeeldheid in die gemeente ook sommer eerste op sy agenda.  ‘n Vinnige deurlees van die eerste paar hoofstukke van 1 Korintiërs sal genoeg wees om op te tel hoeveel maal woorde soos kennis en wysheid en geleerdheid en welsprekendheid hier voorkom.  Dit is wat die mense van Korinte wou hoor, eindelose redenasies en slim argumente.

Roem in Jesus

Maar Paulus stel dit duidelik wat sy doel as apostel is.  Toe hy na Korinte gekom het, het hy net één ding op die hart gehad, nie slim redenasies nie, maar om te praat oor Jesus Christus, en dan spesifiek oor die feit dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.

Dít, sê Paulus, kan alle mense nie verstaan nie.  Vir baie mense is Jesus se kruisdood die vreemdste en mees onlogiese ding denkbaar.  Hoe kan iemand sy enigste seun wat niks verkeerds gedoen het nie, opoffer vir ‘n klomp sondaars en dan nog van hierdie dood as ‘n oorwinning praat?  Dít en nog baie ander strydpunte is baie keer op die markplein van Korinte gehoor.

Deur die Gees

Paulus haal sommer heel vinnig die wind uit die Korintiërs se seile deur te sê dat al hulle redenasies vir hulle niks gaan oplewer nie.  Die enigste manier hoe hulle geestelike dinge sal verstaan, is deur die Gees van God.  Paulus se kruisevangelie oor Jesus Christus is wel wysheid, maar dit is wysheid wat van God kom.  Hierdie wysheid kan net verstaan word deur mense wat daarvoor ryp is, sê Paulus in vers 6.  Dit kan natuurlik maklik klink of Paulus nou ook weer in gedagte het dat daar hoër en laer Christene is, maar dit is glad nie waaroor dit hier gaan nie.

Die dinge van God kan ek net verstaan deur die Gees van God en God se Gees kan net in my werk as ek my totaal leegmaak van myself.  Ryp gelowiges is dus nie ‘n hoër klas gelowiges of ‘n soort superchristen nie, maar gelowiges wat daarin geslaag het om leeg te word van hulleself sodat die Gees van God hulle kan vul.

Paulus maak dit duidelik dat ons nie allerhande dinge moet doen of weet om die Heilige Gees te ontvang nie.  Nee, in vers 16 stel hy dit duidelik: Ons het die Gees van Christus. ‘n Mens kry byna die idee dat God vir sy kinders ingelaat het op ‘n geheim wat die wêreld nie kan deel nie, deur sy Gees aan ons te gee.  Daarom sê vers 14 ook: Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie.  Vir Hom is dit onsin.

Handpoppe

‘n Beeld sou hier nogal goed kan werk.  Enige kunstenaar wat van ‘n handpop gebruik maak, sou ter illustrasie gebruik kon word, maar dink veral aan Cor en Leatitia Uys se Maranataland-uitvoering wat redelik wyd bekend is en gereeld oor Radiokansel gehoor word.

Een van die Uys-egpaar se grootste gunstelinge is die pop Lente.  Sy is ‘n dooie ding wat in ‘n tas gebêre word.  Sy is van lap en ander materiale gemaak, met wimpers wat aan haar kop vasgeplak is.  As jy die pop net so in jou hand hou, is dit ‘n lewelose, pap ding.  Maar wanneer Leatitia agter haar stelling inneem met die mikrofoon in haar een hand en sy wikkel haar ander hand in die pop se lewelose lyfie in, dan verander die storie heeltemal. Skielik word Lente ‘n lewendige, oulike, spitsvondige popmensie, wat klein en groot ure lank aan die skaterlag kan hou.

Die punt is: Sonder Leatitia se hand en stem is Lente ‘n lewelose pop, maar deur Leatitia word sy ‘n wonderlike werktuig vir die Here.

Met mense gaan dit net so, sê Paulus vir die Korintiërs.  Op ons eie is ons niks nie, weet ons niks nie, is ons tot niks in staat nie, Maar wanneer God sy Hand in ons lewelose liggame kom steek, word ons skielik bruikbare, lewendige mense wat selfs die wysheid van God kan baasraak.  Dit is hoe God se Gees werk.  Die krag van God se Gees kan mense se denke verander en ‘n nuwe lewenswyse teweegbring.

Roem in eie swakheid

Dit is vir Paulus ook belangrik om vir die mense van Korinte daarop te wys dat dieselfde vir die dominees geld.  Daarom onderstreep hy sy eie swakheid.  Hy sê in vers 3: Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom.  Daarmee wil Paulus dit duidelik stel dat hy nie op sy eie krag kan staatmaak nie.  Hy kan net verkondig wat die Gees vir hom gee, en hulle kan dit net verstaan as die Gees dit vir hulle gee.  Ons krag lê nie in onsself nie.  Ons geloof kan ook nie op mense gebou word nie, maar net op die krag van God.

Die gemeente wat vergader is in die erediens moet dit hoor: Jý het die Gees van Christus!  Hierdie wonderlike gawe het God aan jou gegee deur jou verlossing, jou bekering.  Nou lê jou krag en wysheid nie meer in jouself of in die vermoëns van enigiemand anders nie, maar in die kragtige werking van die Gees. Jy is òf ‘n lewelose, nuttelose pop, soos Lente, òf ‘n kragtige, nuttige werktuig in die hand van die Here God deur sy Gees se werking.

Paulus herhaal dit asof hy wil seker maak die gemeente verstaan: Juis as hy swak is, kan God se krag deur hom werk. In 2 Korintiërs 4:7 sê hy vir hulle dat ons as voertuie van die evangelie swak kleipotte is. Die krag wat alles oortref, kom van God. Dit is só belangrik om te verstaan dat dit in die Bybel gaan om wat God gedoen het en nog steeds kan doen, nie om wat mense doen nie. Dit is Hy wat in die skepping en in die herskepping in Jesus Christus werksaam is.

Veranderde lewens

Kom ons vat saam:
Die bewys van die krag van die evangelie lê in die veranderde lewens. Egte verandering kom nie deur menslike wysheid, geleerdheid of welsprekendheid nie. Ook nie deur danige nederigheid nie. Dit sou nie verkeerd wees om gebruik te maak van die beste moontlike navorsing oor doeltreffende kommunikasie nie. Dit is egter ‘n beginselsaak dat niks in of van die mens opsigself harte kan verlig om te glo nie. Net deur die kragtige werking van die Heilige Gees verander mense se lewe. Die Gees se werk het meer as net ‘n intellektuele of emosionele invloed en gevolg en raak die diepste van ons menswees aan. Dit is so radikaal soos ‘n nuwe geboorte.

Hierdie wysheid van God was vantevore verborge. God het dit lankal reeds beplan en voorberei. Ons heil begin by God en staan vas in Hom. Jesus se koms het die verborgene sigbaar en kenbaar gemaak. Vir die magtiges en regeerders van hierdie wêreld is dit egter nog steeds verborge.

God se waarheid is ook verborge in dié sin dat ‘n mens nie die geheim van die lewe sal kan gaan soek en vind in ‘n plek van teregstelling buite ‘n rebelse Joodse dorpie nie. Daar is nie ‘n menslike manier om hierdie verborgenheid te ken nie. Dit is slegs bekend vir die wat daarvoor ryp is, vir dié wat deur die Heilige Gees tot geloof gebring het. Die bekendmaking van God se plan vind in Jesus se koms na die wêreld toe plaas, asook in die gelowige se verstaan en aanvaarding van hierdie plan.

Hierdie verligting deur die Heilige Gees lei dus tot ‘n verstaan van wat ons uit genade van God ontvang het – ‘n ewige heerlikheid. Dit dui op die hemelse heerlikheid wat aan die einde van hierdie lewe en hierdie wêreld wag. Ons weet egter dat hierdie hemelse bedeling nou reeds in ons huidige bestaan deurgebreek het, dat ons reeds in stukkies en brokkies die oorvloedige lewe kan ervaar. God se kinders kan nóú reeds as oorwinnaars leef, want die dood, die sonde, ja, die wêreld self, is reeds oorwin — deur Christus, die gekruisigde.

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang
Lied 436 “Herskep, o Gees, laat leef, o Gees” of
Lied 440 “Die Here sal ons met sy Gees” of
Flam 339 Gees Van God, Kom Neem Nou Beheer (Roem In U Naam)

Seën
Mag die Gees van God en Christus, wat deur ons skyn,
ons leer lig wees vir hulle wat duisternis ervaar.
Die Gees van God is met ons.
Die Gees van Christus lei ons.
Vandag en altyd.
Amen.
(Uit Bybel-Media se Woord en Fees 2019-2020)

Respons
Flam 70 se laaste strofe: Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.