Vyfde Sondag na Epifanie

Sections

Oorsig

Hierdie erediens vorm die eerste van drie dienste waarin die sleutelteks oor die opstanding handel. Daarom begin hierdie erediens se liturgie, soos met die volgende twee eredienste, met die bevestiging van die Here Jesus se opstanding. In hierdie erediens word hierdie eeue oue belydenis vermeng met die teks van Psalm 138 om ‘n aanvangswoord te vorm. Verder word die tema van die opstanding liturgies gebruik in die lig van die Epifanie. In die drie weke met 1 Korintiërs 15 as die sleutelteks is daar baie herhaling met subtiele veranderinge. Die idee is dat hierdie drie weke as ‘n eenheid funksioneer wat die gemeente in argument én liturgie deur die betekenis van die opstanding neem.

Sleutelteks

1 Korintiërs 15:1-11

OPWEKKING VAN CHRISTUS
151Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, en waarin julle ook vasstaan, 2waardeur julle ook verlos word; mits julle vashou aan die evangeliewoord wat ek aan julle verkondig het – tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. 3Want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is:

Christus het vir ons sondes gesterf,
volgens die Skrifte;
4Hy is begrawe
en op die derde dag opgewek,
volgens die Skrifte;
5en Hy het aan Sefas verskyn,
en toe aan die twaalf.

6Daarna het Hy aan meer as vyfhonderd broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. 7Daarna het Hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. 8As die laaste van almal het Hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn. 9Want ek is die geringste van die apostels, nie geskik om ‘n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. 10Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie, trouens, ek het baie harder gewerk as al die ander – eintlik nie ek nie, maar die genade van God, wat met my is. 11Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig, en daarvolgens het julle tot geloof gekom.

Ander tekste

Jesaja 6:1-8, (9-13)
Jesaja word geroep om profeet te wees
6 In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ’n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. 2By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg.

3Die serafs het mekaar telkens toegeroep:
“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”

4Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het.

5Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ’n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”

6Een van die serafs het toe ’n gloeiende kool met ’n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg. 7Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen.”

8Toe het ek die Here hoor vra:
“Wie kan Ek stuur?
Wie sal ons boodskapper wees?”
Ek het geantwoord:
“Hier is ek! Stuur my!”

9Toe het die Here gesê:
“Gaan sê vir hierdie volk:
Julle sal hoor en hoor
en tog sal julle niks verstaan nie,
en kyk en kyk
en tog niks sien nie.”
10Verder het Hy vir my gesê:
“Maak hierdie volk traag van begrip,
maak hulle ore doof
en hulle oë blind
sodat hulle nie met hulle oë sien,
met hulle ore hoor,
en met hulle verstand begryp
en hulle hulle bekeer
en genees word nie.”
11Toe vra ek: “Tot wanneer, Here?”
En Hy het geantwoord:
“Totdat die stede verwoes
en sonder inwoners is,
totdat die huise verlate is
en die land in ’n puinhoop omskep is,
12totdat Ek, die Here, die mense
ver weggevoer het,
en die land heeltemal verlate is.
13Selfs al is daar net ’n tiende oor,
sal die land nog verder verwoes
word.

Psalm 138
Die Here is hoog verhewe
138 Van Dawid.
Ek wil U met my hele hart loof.
Laat die gode maar hoor;
dit is tot u eer dat ek sing.
2Ek wil na u heilige tempel toe buig
en u Naam roem om u liefde en trou,
want U het u Naam en u woord
bo alles gestel.
3Toe ek na U geroep het,
het U my gebed verhoor
en my nuwe krag gegee.
4Al die konings van die aarde
sal U loof, Here,
wanneer hulle u woord hoor,
5hulle sal sing
oor wat die Here gedoen het,
want die mag van die Here
is groot.
6Ja, al is die Here hoog verhewe,
Hy gee om vir die nederige,
maar Hy sien van ver af
deur die hoogmoedige.
7As die nood my oorval,
hou U my in die lewe
teen die woede van my vyande in:
U strek u hand uit,
u regterhand red my.
8Die Here sal vir my alles
goed laat afloop.
Aan u liefde, Here,
is daar geen einde nie.
Moet tog nie die werk van u hande
laat vaar nie.

Lukas 5:1-11
Die roeping van die eerste dissipels

(Matt 4:18–22; Mark 1:16–20)
5 Op ’n dag toe Jesus langs die Gennesaretmeer staan en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, 2sien Hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. 3Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit ’n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat Hy gaan sit het, het Hy die skare van die skuit af geleer.

4Toe Hy klaar gepraat het, sê Hy vir Simon: “Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang.”

5“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.”

6En toe hulle dit doen, het hulle so ’n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur. 7Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het.

8Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ’n sondige mens.”

9Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. 10Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: “Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang.”

11En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 390 “Ons kniel hier aan U voete neer 1,2,3,4”

Aanvangswoord:
  (Uit Jes 6 en Psalm 138)

Seëngroet  

Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Verootmoediging

Geloofsbelydenis:  (Apostoliese Geloofsbelydenis en 1 Korintiërs 15)

Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Offergawe
Epiklese

Skriflesing: 1 Korintiërs 15:1-11

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 390 “Ons kniel hier aan U voete neer 1,2,3,4”

Aanvangswoord: (Uit Jes 6 en Psalm 138)
“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”
Aan u liefde, Here,
is daar geen einde nie.
Moet tog nie die werk van u hande
laat vaar nie.

Seëngroet  
Liewe gemeente, genade en vrede van God die Vader
wat op die eerste dag reeds die donkerte oorwin het,
van Jesus, die Seun, wat as Lig die donker van die dood oorwin het,
en van die Heilige Gees wat ook in ons harte en verstand
die donkerte in en om ons oorwin.
Amen.

Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Verootmoediging
Markus 10:32-34 ()
Jesus kondig die derde keer sy dood en opstanding aan

(Matt 20:17–19; Luk 18:31–34)
32Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uit geloop. Dit het die dissipels verontrus en die mense wat agterna gekom het, laat bang word.

Toe het Hy weer die twaalf opsy geneem en hulle begin vertel wat met Hom gaan gebeur: 33“Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom aan die heidene uitlewer. 34Dié sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan en Hom doodmaak. En drie dae later sal Hy uit die dood opstaan.”

1 Korintiërs 15
20Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.
28Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.

Geloofsbelydenis:  (Apostoliese Geloofsbelydenis en 1 Korintiërs 15)

Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
Christus het vir ons sondes gesterf,
volgens die Skrifte;
Hy is begrawe
en op die derde dag opgewek,
volgens die Skrifte;
en Hy het aan Sefas verskyn,
en toe aan die twaalf,
Daarna het Hy aan meer as vyfhonderd broers tegelyk verskyn…

Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie

Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Offergawe
Laat die offergawe vanoggend deel wees van die lof en dankbetuiging aan die begin van die erediens.
Elke ding wat ons ontvang het, het van U gekom o God. Alles waarvoor ons hoop, sal vanuit u liefde gegee word. Ons dank U vir hierdie wete.

Liedere

F64. “U Is God”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Heerskappy van God)
Teks en Musiek: Nellis van Zyl Smit
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Die hele skepping sing dat U regeer
En elke rots skree uit: U is God
Die bome wieg deur u asem, Heer
En saggies fluister hul: U’t opgestaan

U regeer tot in ewigheid
U is God vir altyd nog
Elke knie sal buig, elke tong bely
U is waardig om geprys te word.
U is God!

Wat is die mens dat U aan hom dink
Die mensekind dat U hom besoek?
Slegs minder as die eng’le gemaak
En tog met heerlikheid en eer gekroon

Heilig, heilig, heilig is die Heer
Wat was, wat is en wat kom
Aan U behoort alle lof en eer tot in ewigheid

F204. “Koning van die Heelal”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Teks en Musiek: P de Wet
© 2007 MAR Gospel Music Publishers

1. Ek hoor die mense sê
miskien het Hy bly lê
En die dinge wat ek glo beteken niks
Maar ek wil hulde bring
Vir ewig gaan ek sing
Want my Koning is nie dood nie
Hy het opgestaan

Refrein:
Hy lewe, Hy lewe!
Hy sal vir altyd lewe
Hy is die Koning van die groot heelal
Die bome, die berge en al die silwer sterre
skyn voor die Koning van die groot heelal

2. Die wêreld is te grys
Die reëls word te veel gebuig
Want hul glo nie in die glorie van my Heer
Maar ons gaan eendag juig want al die
knieë gaan buig
Voor die Koning van die heelal en my hart

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Soos die lig wat deur die duister breek,
breek deur tot ons verstand en harte.
Soos die lewe wat die dood tot niet maak,
maak tot niet die weerstand in ons.
Soos hierdie wêreld deur die opstanding getransformeer word,
transformeer ons wese deur u Woord, o Heer.
Amen.

Skriflesing: 1 Korintiërs 15:1-11

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Google die woorde “Sight before glasses” en kies ‘n prent. Wys dit vir die kinders en gesels dan verder.
Wat sien julle op die skerm? Is dit regtig hoe ‘n mens of ‘n boom lyk? Dit is soort van, maar dit is nie so duidelik soos dit moet wees nie. Wat sal gebeur as mense wat die wêreld só sien ‘n bril sou opsit? Hulle sal alles sien soos dit regtig lyk. As mense kyk ons na die wêreld op ons manier en dan lyk dinge soms vir ons vaag en onduidelik. Maar om te glo dat Jesus uit die dood opgestaan het, is soos om ‘n bril op te sit sodat ons alles beter sien. Wanneer ons in Jesus se opstanding uit die dood glo, kyk ons nuut na die dinge rondom ons. Ons word genooi om nie te kyk soos mense kyk nie, maar om, wanneer iets vir ons onduidelik is, altyd te vra: Hoe maak dit sin as ek onthou dat Jesus uit die dood opgestaan het?

Gee vir elke kind ‘n kartonbril of laat hulle hulle eie maak.

Preekriglyn

Hierdie brief aan die Korintiërs is deel van ‘n uitgebreide briefwisseling tussen Paulus en hierdie gemeente.

Volgens 1 Korintiërs 5:9 het hy vantevore ‘n brief aan hulle geskryf waarop die gemeente met hulle eie brief geantwoord het (1 Korintiërs 7:1). In hulle brief het die Korintiërs Paulus oor verskeie kwessies uitgevra waarvan die opstanding een was. In die brief wat ons as 1 Korintiërs ken, antwoord Paulus breedvoerig op dié vrae en spreek hy probleme in die gemeente aan waarvan hy verneem het.

Hoofstuk 15

Ons teks kom uit die kern van die brief se boodskap: hoofstuk 15. Nuwe Testamentiese kenners, soos N.T Wright, meen dat hierdie hoofstuk eintlik die kern van Paulus se hele Godsverstaan en wêreldbeeld uitmaak.

Hoofstuk 15 verskaf die teologiese dieptepunt van 1 Korintiërs. Nie alleen bereik Paulus se getuienis oor God se genade as ‘n geskenk daarin sy hoogtepunt nie, maar maak die lewenstyl wat hy in die vorige hoofstukke verkondig het net sin in die lig van die opstanding.

Watter spesifieke kwessie rondom die opstanding wil Paulus aanspreek? Dit kan wees dat sommige in Korinte beweer het

  • dat Jesus nie uit die dood opgestaan het nie,
  • dat daar geen liggaamlike opstanding was nie, of
  • dat daar geen algemene opstanding van alle dooies sou wees nie (Jesus is die enigste Een eerder as die eerste Een wat uit die dood opgestaan het).

Paulus se antwoord in vers 12 dui daarop dat dit moontlik laasgenoemde was en dat die gemeente in Korinte wel aanvaar het dat Jesus uit die dood opgewek is, maar onseker was oor wat dit vir hulle beteken het. As hulle dan ook, soos Jesus, uit die dood sou opstaan, wou hulle meer weet oor die aard van hulle opstandingsliggaam.

Ons teks

Vers 1-11 vorm die inleiding van Paulus se boodskap oor die opstanding. Hy bevestig aan die begin (v 1-2) en die einde daarvan (v 11) dat die Korintiërs wel die boodskap oor die opstanding geglo het toe hy dit aan hulle verkondig het. Hy herhaal dus die boodskap oor die opstanding wat hy ontvang en aan hulle oorgelewer het om gemeenskaplike grond tussen hom en die gemeente te skep (v 3-4) voordat hy die betroubaarheid daarvan bevestig deur verskeie getuies van die opstanding te lys (v 5-7). Die lys van getuies eindig met Paulus self (v 8) wat hom oor die genade, wat onderliggend aan sy onverdiende apostelskap is, laat uitwei (v 9-10). Die inleiding word afgesluit met Paulus wat herhaal dat hy die opstanding verkondig het en dat die Korintiërs dit geglo het (v 11).

Jesus word aanbid

Wanneer ons oor Jesus praat, moet ons nie net vra waarom Hy doodgemaak is nie. Ons moet veral vra waarom Jesus aanbid is.

Dit was immers glad nie te wagte dat Joodse volgelinge Jesus sou aanbid nie. Waarom het hulle Jesus tydens aanbidding begin vereer, gebede tot Jesus gerig, Jesus se dood in die nagmaal gevier, en begin doop in die Naam van onder meer Jesus? Waarom is genesing in sy Naam bedien en liedere tot sy eer gesing?

Hierdie aanbidding en verering van Jesus het vroeg ontstaan, onder die Jode self wat streng monoteïste was (mense wat oortuig is daar is net een God). Dit is nie ‘n latere ontwikkeling toe die Christelike geloof na die Grieks-Romeinse heidense wêreld versprei het waar die aanbidding van gode as die seuns van god aan die orde van die dag was nie.

Joodse gelowiges het net tot God gebid. Daarom is dit verstommend dat die aanbidding van Jesus tot die oorspronklike Joodse gelowiges teruggevoer kan word. Reeds in Matteus 28 lees ons dat die dissipels Jesus aanbid het.

Terwyl Paulus soms hewig met die kerk in Jerusalem verskil het (oor bv. die insluiting van heidene), verskil hy nooit van hulle oor die aanbidding van Jesus nie. Hy roep hulle eerder as getuies daarvan in 1 Korintiërs 15:5-7.

Waarom?

Die vraag is daarom: Wat sou monoteïstiese Jode daartoe beweeg om Jesus as Here te aanbid? Daar is net een antwoord, naamlik die ongeëwenaarde verskyning van die opgestane Jesus anderkant die dood. Jode moes nuut dink oor hulle geloofsoortuigings en het besef dat Jesus die lewende Seun van God is, soos Hy oor homself getuig het. Die opgestane Jesus het hulle kragtig aangeraak. Daarom verwys 1 Korintiërs 15:3-4 spesifiek na die kragtige belewenisse rakende Jesus wat die eerste Joodse gelowiges gehad het. Petrus (die verloënaar), Jakobus (die ongelowige) en Paulus (die vervolger) is almal daardeur hartgrondig verander.

Werklik opgewek uit die dood

Die kern van die belydenis waarna Paulus verwys, is dat Jesus gesterf het en dat sy dood gelowiges van hulle sonde gered het. Tweedens is Jesus begrawe (v 4). Daar was dus geen twyfel by sy volgelinge dat Hy inderdaad dood was nie. Sy opstanding was nie ‘n manier om na die een of ander geestelike ontwaking by sy volgelinge te verwys nie. Die Nuwe Testament onderstreep duidelik dat Jesus fisies dood was.

Die belydenis beklemtoon derdens dat dit God is wat Jesus opgewek het. God is die Een wat Jesus uit die dood opgewek het. Die opstanding, of eerder opwekking, is volgens die Nuwe Testament (net soos die voorafgaande gebeure, Jesus se dood en begrafnis) iets wat histories gebeur het.

Dit is feite. Historiese feite.

Bevestig deur getuies

Die lys van getuies (v 5-8) is ‘n weerspieëling van die vreemde genade onderliggend aan die kerk. Petrus, wat Jesus verloën het, Paulus, wat die kerk vervolg het, en Jakobus, wat nie in sy broer geglo het nie, word almal as getuies van sy opstanding gelys. Dit is nie ‘n lys van die goedgelowigste (mees gullible of liggelowigste) volgelinge van Jesus nie. Inteendeel. Anders as die vier Evangelies wat prominensie aan vroue as getuies van Jesus se opstanding gee, verwys Paulus hier net na “broers”. Die 2020-vertaling is egter korrek dat vroue volgens die opvatting van die tyd by die verwysing na broers ingesluit is.

Paulus self is een van die getuies (v 9). In dié verband noem hy homself dan ook ‘n apostel. Hy beklemtoon egter dat hy dié rol alleen vervul danksy die onverdiende genade van God (v 10). Dit is in reaksie op dié genade – en nie om dit te verdien nie – dat Paulus harder as enige ander getuies gewerk het. Hy wat ‘n stilgeborene of ‘n misvormde geboorte was (v 8), is deur God as apostel geroep. Die belangrikste vir Paulus is egter dat God se genade aan hom ‘n nuwe lewe as getuie gegee het.

Die beskikbare getuies en hul getuienis bevestig dat die opstanding ‘n egte historiese gebeurtenis was. Dit het die wêreld verander. Wanneer ons na die opgestane Jesus kyk, sien ons wat God beloof vir almal wat Jesus volg en vir God se hele wêreld. Jesus se opgestane liggaam is die eerste stukkie materie waaraan God gedoen het wat God beloof vir al Jesus se volgelinge en vir die hele kosmos.

Verwysingspunt

Wanneer ons al die doodsheid en lyding rondom ons sien, kan mens twyfel en sê: dit is nie moontlik dat iemand uit die dood uit kan opstaan nie.

Ons teks nooi ons uit om oor die wêreld in die lig van die feit van die opstanding te dink. Die opwekking van die gestorwe Jesus uit ‘n graf digby Jerusalem 2,000 jaar gelede het alles verander. Die Nuwe Testament wil hê ons moet vanuit die opstanding en die nuwe lewe wat dit moontlik maak, oor ons huidige lewe dink.

Paulus gebruik die getuienis oor Jesus se opstanding, wat ‘n onverwagte en onbekende gebeurtenis was, om nuwe betekenis aan die teenwoordige, bekende lewe te gee. Wanneer Paulus dus in hierdie hoofstuk oor die implikasie van Jesus se opstanding uitbrei, is dit om die Korintiërs nuut te laat dink oor hulle eie sterflikheid (hulle sal ook uit die dood opstaan) en liggame (hulle sal ‘n verheerlikte liggaam ontvang). Alles wat bekend is, soos die dood en ons liggame, kry dus ‘n nuwe betekenis in die lig van die onbekende (die opstanding van Jesus).

Dit is belangrik om die logika van die opstanding te verstaan. Die verheerlikte, opgewekte liggaam van Jesus wat van die verderf bevry is, het aan die eerste getuies gewys hoe die ware werklikheid, soos God dit sondeloos geskep het, daar uitsien. Dit is hierdie nuwe skeppingswerklikheid van die opgewekte Jesus wat bepaal wat vir God moontlik is. In die lig van die skeppingswerklikheid, soos herstel deur die opstanding, is dit die dood, sonde en verderf wat vreemd en onverstaanbaar is in God se skepping. Dit terwyl die opstanding en ewige lewe weer onverstaanbaar is in die lig van die gevalle, sondige wêreld wat ons ken.

Tim Keller oor sy eie sterflikheid

Die bekende Tim Keller is ‘n Presbiteriaanse predikant wat ‘n groeiende gemeente (Redeemer Presbyterian Church) in die geestelik harde en dorre omgewing van Manhattan geplant het. Hy speel ‘n sterk rol in Gereformeerde en evangeliese kringe in die VSA.

Keller het onlangs ‘n boek oor die dood gepubliseer, On Death, waarin hy aan sterwendes geestelike begeleiding bied. Kort na die publikasie van hierdie boek is hy met pankreaskanker gediagnoseer en moes hoor dat sy prognose nie goed is nie, hoewel daar vir hom nog ‘n jaar of wat beskore is.

Dit het Keller met sy eie ontkenning van sy eie sterflikheid konfronteer. Ons weet ons gaan sterf, maar mens doen alles moontlik om dit te vermy en ontken die werklikheid in jou eie gedagtes. Daarom is die wete van die lewe na die dood eintlik ook vir ons maar net ‘n teorie.

Keller vertel hy het geestelike dissiplines begin beoefen om die werklikheid van God se teenwoordigheid en God se opwekking van Jesus uit die dood op homself te laat groei:

  • Hy het daagliks die Psalms begin lees (om seker te maak hy het werklik met God te doen en nie met sy eie projeksie van God nie);
  • Hy het sy eie hart daagliks begin aanspreek en sy eie diepste self daagliks aan God begin herinner – die waarheid van God in homself begin inskerp en sy diepste wese met God in kontak gebring.

Keller vertel hoe hy daagliks kies om in hoop op die opstanding te lewe en te bid:

And as I lay down in sleep and rose this morning only by your grace, keep me in the joyful, lively remembrance that whatever happens, I will someday know my final rising, because Jesus Christ lay down in death for me, and rose for my justification.

Hoewel die pad moeilik is en Keller en sy vrou dikwels deur hartseer en verlies oorweldig voel, groei die diepte van hulle geloof en hoop op die opgestane Christus.

Tim Keller herontdek die evangelie nie net as ‘n lysie waarhede nie, maar as die evangelie wat ons diepste wese deursuur. Daarom herinner Paulus gelowiges daaraan dat hulle vanuit die opstanding en die herstelde werklikheid oor die hede moet dink, en nie andersom nie. Dit is die goeie nuus wat hy verkondig het en wat die Korintiërs aanvaar het. Wie vanuit die opstanding oor die hede dink, leef dan ook anders.

God stuur ons om te leef

Wegsending: Lied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Seën
Kyk daar, dit is ons God,
ons het op Hom vertrou,
Hy het ons gered.
Dit is die Here!
Ons het op Hom vertrou.
Laat ons bly wees en juig
omdat Hy ons gered het. (Jes 25)

13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. (2 Korintiërs 13:13)

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn

 

Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.
2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.<