Vyfde Sondag ná Epifanie

Sections

Oorsig

In die Korintiërsteks word daarop gewys dat ons hele lewe daarop gerig moet wees om die evangelie so effektief as moontlik uit te dra. Jesaja 40 hou die grootheid en trou van die Here voor aan die mense in ballingskap wat in vertwyfeling verkeer om hulle weer nuwe moed te gee. In die Lukasteks word vertel van verskillende mense wat deur Jesus genees is. Psalm 147 is ‘n loflied oor die grootheid en die trou van die Here.

Ander tekste

Jesaja 40:21-31
21Weet julle dan nie,
het julle nie gehoor nie,
is dit nie van die begin af
aan julle bekend gemaak nie,
het julle nie ’n begrip
van hoe die aarde ontstaan het nie?
22God het sy troon
bokant die hemelkoepel,
die aardbewoners is vir Hom
soos sprinkane.
Hy span die hemel oop soos ’n tentdoek,
oop soos ’n tent vir die mense
om onder te woon.
23Hy maak die vername mense tot niks,
die heersers van die wêreld
asof hulle nie bestaan nie.
24Skaars is hulle geplant,
skaars is hulle gesaai,
skaars het hulle wortelgeskiet,
of Hy blaas sy asem oor hulle,
en hulle verdor,
die stormwind vat hulle weg
soos stoppels.
25Met wie kan julle My dan vergelyk,
wie is soos Ek? vra die Heilige.
26Kyk op na die hemel:
wie het die sterre geskep?
Hy wat die hemelse leër laat uittrek
in hulle volle getal,
dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het.
Met sy groot krag, sy groot mag,
sorg Hy dat geeneen van hulle
ontbreek nie.
27Waarom sê jy dan, Jakob,
waarom kla jy, Israel:
“Die Here sien nie raak
wat van my word nie,
my reg gaan by my God verby”?
28Weet jy dan nie,
het jy nog nie gehoor nie?
Die Here is die ewige God,
Skepper van die hele aarde.
Hy word nie moeg nie,
Hy raak nie afgemat nie
en sy insig is ondeurgrondelik.
29Hy gee die vermoeides krag,
Hy versterk dié wat nie meer kan nie.
30Selfs jongmanne word moeg
en raak afgemat,
selfs manne in hulle fleur
struikel en val,
31maar dié wat op die Here vertrou,
kry nuwe krag.
Hulle vlieg met arendsvlerke,
hulle hardloop en word nie moeg nie,
hulle loop en raak nie afgemat nie.

Psalm 147:1-11, 20c
Ons Here is groot en magtig
147 Prys die Here!
Dit is goed
om tot lof van ons God te sing,
dit is ’n genot om die loflied te sing
wat Hom toekom.
2Dit is die Here
wat Jerusalem weer opbou,
wat die verstrooides van Israel
bymekaarbring.
3Hy genees die gebrokenes van hart
en verbind hulle wonde.
4Hy besluit oor die getal van die sterre
en gee elkeen ’n naam.
5Ons Here is groot en magtig,
sy kennis is onbegrens.
6Die Here laat die hulpeloses
weer opstaan,
maar die goddeloses verneder Hy
tot in die grond.
7Sing vir die Here ’n danklied,
sing tot eer van ons God
met begeleiding van die lier.
8Hy oordek die hemel met wolke,
Hy voorsien reën vir die aarde
en laat gras op die bergland uitspruit.
9Hy gee aan die diere hulle weiding
en versorg die jong kraaie
wat om kos skreeu.
10Die Here het niks
aan die krag van ’n perd
of die liggaamskrag van ’n soldaat nie,
11maar Hy stel prys
op dié wat Hom dien,
dié wat hulle hoop vestig op sy trou.

12Loof die Here, Jerusalem,
prys jou God, Sion!
13Hy het die sluitbalke van jou poorte
sterk gemaak,
jou inwoners geseën,
14Hy het in jou grondgebied
vrede gegee,
jou met die beste graan gevoed.
15As Hy die aarde ’n bevel gee,
word dit vinnig uitgevoer.
16Hy gee sneeu so wit soos wol,
Hy strooi ryp uit soos as,
17Hy laat dit haelstene reën.
Wie is bestand
teen die koue wat Hy stuur?
18Maar op sy bevel smelt alles weer;
as Hy die warm wind laat waai,
dan loop die waters.
19Hy maak sy woord aan Jakob bekend,
sy voorskrifte en bepalings aan Israel.
20Dit het Hy vir geeneen
van die ander nasies gedoen nie;
hulle ken sy bepalings nie.

Prys die Here!

Markus 1:29-39
Die genesing van Petrus se skoonmoeder
(Matt 8:14–15; Luk 4:38–39)
29Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas toe gegaan. 30Die skoonmoeder van Simon het daar met ’n hoë koors siek gelê, en hulle het Hom dadelik van haar vertel. 31Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat, en sy het hulle bedien.

Nog genesings en voortgaande prediking
(Matt 8:16–17; 4:23; Luk 4:40–44)
32Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en dié wat in die mag van bose geeste was, na Hom toe gebring. 33Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. 34Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie Hy is.

35Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ’n eensame plek en daar gebid. 36Simon en dié wat by hom was, het Hom egter gesoek, 37en toe hulle Hom kry, sê hulle vir Hom: “Almal soek U.”

38Maar Hy antwoord hulle: “Laat ons êrens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat Ek daar ook kan preek, want daarvoor het Ek gekom.”

39Hy het toe gegaan en dwarsdeur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe.

Fokusteks

1 Korintiërs 9:16-23
Die regte en pligte van ‘n apostel
9 Is ek nie vry nie? Is ek nie ‘n apostel nie? Het ek nie vir Jesus, ons Here, gesien nie? Is julle wat aan die Here behoort, nie die vrug van my werk nie? 2Al is ek vir ander nie ‘n apostel nie, vir julle is ek dit tog. Immers, julle wat aan die Here behoort, is die seël op my apostelskap.

3My verdediging teen dié wat regter oor my speel, is dít: 4het ons dan nie reg op lewensonderhoud nie? 5Het ons nie selfs die reg om elkeen sy vrou wat ‘n gelowige is, op reis saam te neem soos ook die ander apostels en die Here se broers en Sefas nie? 6Of is dit net ek en Barnabas wat nie die reg het om op te hou met die handearbeid vir eie onderhoud nie? 7Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant ‘n wingerd en eet nie van sy vrugte nie? Of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie?

8Wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie. Sê die wet dit nie ook nie? 9In die wet van Moses staan daar tog geskrywe: “Jy mag nie ‘n bees waarmee jy graan dors, se bek toebind nie.” iIs dit miskien oor die beeste dat God Hom bekommer? 10Of sê Hy dit juis ter wille van óns? Ja, ter wille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwagting ploeg, en hy wat dors, moet dit doen met die verwagting om sy deel te ontvang. 11As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoflike lewensonderhoud sou inoes? 12As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog meer toe nie?

Maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. 13Weet julle nie dat dié wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe, en dat dié wat die altaar bedien, uit die offers hulle deel ontvang nie? 14So het die Here ook bepaal dat dié wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. 15Wat my betref, ek het hiervan geen gebruik gemaak nie. Ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie. Ek gaan liewer dood! Dié roem sal niemand my ontneem nie! 16As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my ‘n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek móét! En wee my as ek dit nie doen nie! 17As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie: dit is ‘n taak wat aan my toevertrou is. 18Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is.

19Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. 20Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. 21Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. 22Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. 23Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.

24Weet julle nie dat atlete wat aan ‘n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan só dat julle die prys kan wen. 25Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike. 26Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie; ek slaan soos ‘n bokser wat nie in die lug slaan nie. 27Maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.

Ekstra stof

1 Korintiërs 9 – Om met passie jou roeping na te jaag
Paulus reageer hier op mense wat kritiek lewer op sy bediening met ‘n reeks retoriese vrae waarmee hy bevestig dat hy ‘n apostel is en die voorregte daaraan verbonde sou kon geniet, soos inderdaad al die ander apostels, baie keer saam met hulle eggenotes.  In die proses noem hy ‘n paar riglyne van hoe apostels van ander gawes in die kerk onderskei is in sy tyd, bv, dat hulle Jesus persoonlik na sy opstanding gesien het (1 Kor 15:5-8).  In 2 Korintiërs 10-13 sal hy dit nog uitvoeriger doen.

Let op hoe hy voorbeelde uit ‘n wye reeks lewensverbande gebruik om sy punt te staaf, en dit dan ook in die wet van God begrond (Deut 25:4; vgl sy raad aan Timoteus hieroor: 1 Tim 5:18).  Weereens sien ‘n mens die lering van Jesus weerspieël in sy beredenering (Matt 10:10; Luk 10:7).

Tog het hy (en Barnabas) besluit om dié voorregte nie te gebruik nie, sodat niemand beswaar kon maak dat hulle hulleself verryk deur die bediening nie.  Die evangelie is vir hom belangriker as sy eie belang (let op weer die kruis-evangelie wat deurkom).  Hy gaan liewer dood!  Trouens dit is sy roem en eer dat hy dit kosteloos doen, al het hy die reg om van hulle afhanklik te wees vir sy lewensonderhoud.

Dan brei hy uit op sy passie in die lewe, om soveel mense as moontlik vir Christus te wen, en dat hy dit met alles in hom najaag, net soos ‘n atleet op die baan (in die tweejaarlikse Istmiese spele) of ‘n bokser in die kryt.

Sy roeping word breed uitgespel:  vir Jode (wettiese mense), vir heidene (hy gebruik nie die woord nie, maar praat van mense wat sonder die wet lewe, wat die betekenis duidelik maak), en vir swakkes (vgl hfst 8 en Rom 14; 15).  Trouens “vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red.”  Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en steeds doen.

Let op dat hy nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die liefdesgebod van Christus bv. verlaat nie, maar tog aanpas by die mense wat hy op ‘n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken.  Hy het bv. die sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit toegelaat het om by hulle in die sinagoge op te tree nie.  Vergelyk bv. Hand. 16:3 waar Timoteus besny is; Hand 18:18 waar Paulus ‘n gelofte afgelê het; Hand 21:20-26 waar Paulus ‘n reinigingshandeling ondergaan ter wille van die Jode.

Soms het hy egter ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die hart van die evangelie aangerand het.  Dit het hy gedoen teenoor Jode (Gal 2:11-14 – waar hy Petrus teengestaan het) en teenoor heidene (baie keer in hierdie brief, waar hy verkeerde idees oor allerlei aanvat).  Ander kere het hy egter sensitief opgetree teenoor mense wat nie die kennis gehad het wat hy het nie (1 Kor 8).

Die hoofstuk laat my weer besef hoe belangrik ‘n bewussyn van my roeping (doel) is, dat dit my passie in die lewe moet wees, en dat ek dit met alles in my moet najaag, beide in voorbereiding as in uitvoering, sodat ook ek nie ander uitnooi tot hulle roeping om dit met passie na te jaag nie, en nie self kwalifiseer nie.

Neem daarom ‘n tyd vandag om na te dink oor jou roeping (doel) en passie in die lewe.  Wat het die Here op jou hart gedruk wat jy ten alle koste moet najaag: jou roeping, jou doel?  Wat is jou passie in die lewe – die ding wat net so ‘n belangrike rol speel dat jy nie anders kan as om dit te doen nie?  En hoe staan dit met jou fokus – is jy nog met alles in jou gefokus daarop?

Lewensbelangrike vrae en lewensveranderende vrae!

En as jy nie só ‘n roeping of passie het nie – die Here gee dit aan dié wat Hom soek!

Liturgie

Epifanie en die tyd na Epifanie is ’n tyd van prag, grootsheid en lig! Dit is ’n tyd van uitbundige vreugde vir alle Christene. Epifanie voltooi die Kersgety en verteenwoordig die verskyning van God se Woord wat vlees geword het in Jesus Christus. Epifanie kan ook vertaal word met “verskyning”. Na sy geboorte herken ons Jesus al meer as verskyning van God se lig in die wêreld. Epifanie sê: “God is verlossend teenwoordig in hierdie wêreld.”

Oorspronklik was die fees van Epifanie die spesiale dag in die Advent-Kersfees-Epifanie siklus. Hierdie dag van “teofanie” of die verskyning van God se lig en krag in Christus, was in die vroeë kerk, saam met die Pase en Pinkster die derde hoofgebeurtenis op die Christelike kalender. Dit spreek van die antieke menslike ervaring (Noordelike Halfrond) van die verlange na lig te midde van die kortste en donkerste dae van die jaar. In die vroegste leesroosters en preke vir hierdie dag, het Epifanie gefokus op Johannes 1:1-2:11. Die temas het van die begin af gekonsentreer op Christus as lig, sy koms na hierdie wêreld, sy doop in die Jordaan en die eerste wonder – die verandering van water in wyn. Gemeenskaplik aan al hierdie sake is die teologiese aanspraak dat God in Jesus teenwoordig was en aan mense verskyn het – selfs tot aan die uiteinde van die aarde.

Aanvangslied: Lied 167 “Jesus bron van al my vreugde vs 1,2”

Aanvangswoord: Uit Jesaja 40

Seëngroet: Uit 1 Korintiërs 1

Lied 372 “Hoe glansryk blink die morester vs 1,2,3”

Skriflesing: Johannes 1:1-14

Lied 354 “O Christus ons verlange vs 1, 4”

Geloofsbelydenis

Loflied: Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Epiklese              

Skriflesing: 1 Korintiërs 9:16-23

Familie-oomblik
Prediking

Gebed
Gebed (Lirieke deur Louis Brittz–Kook vir die Koning)
Gekruisigde Hande

Offergawes

Wegsending: Lied 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën 

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. “Laat Dit So Wees (Amen)”
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 167 “Jesus bron van al my vreugde vs 1,2”

Aanvangswoord: Uit Jesaja 40
Die Here is die ewige God,
Skepper van die hele aarde.
Hy word nie moeg nie,
Hy raak nie afgemat nie
en sy insig is ondeurgrondelik.
29Hy gee die vermoeides krag,
Hy versterk dié wat nie meer kan nie.
 dié wat op die Here vertrou,
kry nuwe krag.

Seëngroet: Uit 1 Korintiërs 1
2Aan die gemeente van God in ………………………………………,
wat Hy vir Hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan Hom te behoort,
3Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Lied 372 “Hoe glansryk blink die morester vs 1,2,3”

Skriflesing: Johannes 1:1-14
Die Woord het mens geword
In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6Daar was ’n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ’n mens of die besluit van ’n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

Lied 354 “O Christus ons verlange vs 1, 4”

Geloofsbelydenis
Ons glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge,
die Bron van ware lewe.
Ons glo in Jesus Christus, die lewende Here,
wat deur mense gekruisig is,
maar deur God opgewek is uit die dood.
Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker,
wat die ganse skepping vul met die lewe van God.

Loflied: Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Liedere

F2. “Met Ons Lewens, Wil Ons U Eer”
(Rubriek:  FLAM Gemeentesang – Toewyding)
Oorspronklike titel: Lord, be glorified
Teks en musiek: Bob Kilpatrick
Afrikaanse vertaling: 2005  Jacques Louw
© 1978  Bob Kilpatrick Ministries

Met ons lewens wil ons U eer,  Christus, ons Heer.
Met ons lewens wil ons U eer, vandag.

In ons huise wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In ons huise wil ons U eer, vandag.

In u kerk, Heer, wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In u kerk, Heer, wil ons U eer, vandag.

In u wêreld wil ons U eer, Christus, ons Heer.
In u wêreld wil ons U eer, vandag.

F179. ” Regeer In My”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Toewyding)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

1. Skepper van hemel en aarde
Lewensbron, lig en genade
Kom regeer in my
Kom regeer in my
Die hemele verkondig u werke
U almag word vertoon in die sterre
Kom regeer in my
Kom regeer in my

Refrein:
Regeer in my
dat hierdie hart u huis kan wees
Regeer in my
dat hierdie vlees u Woord kan spreek
Regeer in my
dat hierdie lewe brood mag wees
Woord vir die wêreld,
bring lewe deur my

U is die eerste Woord
U kry die laaste woord
U is die Lewenswoord
wat alles onderhou

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Lewende God, Vader, Seun en Ewige Gees,
U is saam met ons op pad,
waar ons ook al gaan.
U neem die los fragmente van ons lewe
en voeg dit saam om van ons u heilige volk te maak.
U is hier by ons om deur u Woord met ons te praat.
Maak dit vir ons moontlik om u stem te hoor
en om u boodskap ter harte te neem.
Amen.

Skriflesing: 1 Korintiërs 9:16-23

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Volgens Carolyn Brown bestaan die fokusteks uit 2 dele:
In verse 16-18 verduidelik Paulus waarom hy ‘n apostel (prediker) is en brei dan uit hoedat elkeen reageer op God se roeping.

In verse 19-23 maak Paulus dit duidelik dat hy aanpas by alle kulture ter will daarvan om mense vir Jesus te wen deur hulle van God se liefde te vertel.
Lees die weergawe van die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Paulus het sy Werk Gedoen Sonder om Betaal te Word
15–18 Maar ek, Paulus, het ook nog nooit iets van julle gevra nie. Ek is ook nie nou besig om te skimp dat julle vir my iets moet gee nie. Ek vertel julle van Jesus omdat ek nie anders kan nie. Dit is vir my lekker om dit te doen omdat God vir my gesê het om dit te doen. As ek self gekies het om ’n leraar te wees, sou ek dalk nog vir julle geld gevra het. Maar nou het God vir my gevra om dit te doen. Maar dalk wonder julle hoekom ek die mense nog van God vertel as ek dit verniet moet doen? Sien, dit bly vir my lekker om met mense oor Jesus te praat sonder om geld daarvoor te vra.

19–23 Geen gemeente* sorg vir my nie. Daarom kan niemand ook vir my sê wat ek moet doen nie. Ek is nou vry om te kan doen wat ek dink die beste is. Al wat vir my belangrik is, is dat mense hulle hart vir die Here gee. Daarom, wanneer ek by die Jode is, leef ek soos ’n Jood. So kry hulle ook ’n kans om van Jesus te hoor. As ek weer by die Grieke kom, leef ek soos ’n Griek. So kan hulle ook ’n kans kry om God se kinders te word. As ek by mense kom wat soms sukkel om aan Jesus vas te hou, dan probeer ek om dit te verstaan. So kan ek hulle help om beter Christene te word. Ek is bereid om enigiets te doen as ek net mense na Jesus toe kan lei. Ek doen dit omdat ek vir Jesus lief is. Dit is vir my ook lekker as ek kan sien hoe mense se lewe verander as hulle Jesus se vriende word.

Carolyn Brown voorsien 3 voorbeelde van alledaagse situasies waar christene by ander kulture aanpas… soos Paulus noem

Daarom, wanneer ek by die Jode is, leef ek soos ’n Jood. So kry hulle ook ’n kans om van Jesus te hoor. As ek weer by die Grieke kom, leef ek soos ’n Griek.

 • girls and women who usually go hatless covering their heads when they visit Muslim countries,
 • people who usually wear their shoes in the house taking them off at the door when visiting an Asian home where that is the practice, or
 • refugee sponsors bravely eating barbecued goat offered by the refugee family they support.

Ook hier beskikbaar

Alternatief:
Gebruik die storie van Gladys Aylward wat aan die einde van die preekriglyn aangehaal word.

Gladys Aylward het gelewe van 1902 – 1970 en was ‘n Britse huisbediende.  En met ‘n eenvoudige opleiding – sy was ‘n groot leser – en ‘n passie vir China – sy het later Chinese burgerskap aanvaar – het sy eenvoudig wonders verrig.

Saam met Jeannie Lawson het sy die verste noord van enige sendeling tot op daardie stadium met die evangelie gegaan en só op ‘n treffende wyse mense se lewens verander.

Een gesprek met Jeannie het my veral aangegryp.  Reg aan die begin toe sy daar aankom, het sy ‘n teregstelling aanskou, en was teen die grond oor die wreedheid daarvan.  Jeannie se perspektief daarop en hoe ons as Christene ook moet dink oor ons roeping en ons passie vir verandering, is as volg:
“There are many things that are horrible in China.  But they will change – one thing at a time with the help of the Lord.  And that’s what we are here for.”

Daarby het sy gevoeg:
“It’s a hard life for a young woman, But it won’t seem hard, I promise you.  When at my age you look back, it will only seem beautiful.”

Die idee vir die herberg se naam, The Inn of the Sixth Happiness, kom van die vyf vreugdes waarvan Chinese praat: welvaart, lang lewe, gesondheid, deugsaamheid, en ‘n vredevolle dood op ‘n hoë ouderdom.  Die sesde in Jeannie se oë is die een wat jy self uitvind, en wat natuurlik ook die evangelie van Jesus Christus insluit.  Dit is waarom sy die naam vir die herberg gekies het.

Dat die mandarin haar hulp inkry om met voet-inspeksies die eeue-oue gebruik van voetbindery stop te sit, was aan die een kant ‘n regtige gevaarlike onderneming.  Maar dit word ook die manier waarop sy haar geloof met mense kan deel, waardeur sy slaag in haar passie en roeping, om ‘n getuie vir Jesus in China te wees. En, soos sy op ‘n punt sê, haar beker van geluk loop oor.

Sy stop selfs een keer ‘n tronkopstand en bring daardeur groot hervormings te weeg in die tronk.  Soos die mandarin van haar sê: “She thrives on difficulties!”

Sy kry uiteindelik die naam Jenai – die een wat mense liefhet.  Op ‘n stadium sê ‘n kolonel, Lin Nan, met wie daar volgens die fliek ‘n verhouding ontwikkel, hoewel sy dit in die werklike lewe ontken het, vir haar: “I love China as it could be” waarop sy antwoord, “I love China as it is.” En haar hele lewe word gewy daaraan om stukkie vir stukkie deur haar liefde vir mense hulle ‘n gevoel van menswaardigheid te gee en ‘n verskil te maak.

Die mandarin word uiteindelik ‘n Christen, oortuig deur haar liefde vir mense.

Met die Tweede Wêreldoorlog wat uitbreek, word sy met 100 weeskinders gelaat (50 volgens die fliek), met wie sy oor die berge na veiligheid trek – met die liedjie: “This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb, with a knick-knack paddy-whack, give a dog a bone, This old man came rolling home.” om die kinders moed te gee.

Die fliek is gebaseer op die boek The Small Woman van Alan Burgess (1957).

Sy is na die 2de Wêreldoorlog na Taiwan en het daar ‘n kinderhuis begin wat sy tot haar dood bestuur het.  Sy is vandag nog in China bekend as Ai-weh-deh – die deugsame vrou – of Jenai, soos die dorpie haar geken het – die een wat mense lief het.

Sy het alles vir almal geword ter wille van die evangelie.

Die vraag is hoe ons ons lewensverhaal (as gemeente en as lidmate) in dieselfe toonaard vorentoe sal skryf?

Preekriglyn

Paulus se roepingsverhaal

Dit is ‘n besondere roepingsverhaal wat ons in 1 Korintiërs 9:19-23 lees.  Dit is die meesterverhaal waarmee die Here met ons praat.

Kom ons lees dit:
19Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. 20Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir dié wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. 21Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. 22Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. 23Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.”

Om vir almal alles te word ter wille van die evangelie

Paulus skrywe oor sy roeping om “vir almal alles te word om in elke geval sommige te red“.  Dit het beteken dat hy vir Jode erns moes maak met die wet, al was hy vry van die wet.

 • Daarom het hy bv. die sabbat nagekom ter wille van die Jode, anders sou hulle hom nooit toegelaat het om by hulle in die sinagoge op te tree nie.
 • Hy het vir Timoteus laat besny, al het hy geweet dat die besnydenis nie meer nodig was nie (Hand. 16:3).  Maar hy doen dit, omdat Timoteus ‘n Joodse ma gehad het, sodat Jode nie hulle evangelie kon beswadder omdat hulle sou kon dink dat Paulus-hulle nie erns gemaak het met die verbond verpligtinge nie.
 • Hy het ook op ‘n keer vir ‘n offer betaal vir Jode wat ‘n gelofte afgelê het en nie daarvoor kon betaal nie, en ook self geoffer, al het hy geweet die offerkultus het met Jesus se kruisdood tot ‘n einde gekom (Hand. 21:27; 24:17).

20Vir die Jode het ek soos ‘n Jood geword om Jode te wen.” Inderdaad.

Maar terselfdertyd het hy vir die mense wat sonder die wet leef, vir die heidene, geword soos een wat sonder die wet leef.

 • Hy het die Sondag, die eerste dag van die week, saam met die gelowiges gevier (Hand. 20:7). Net soos hy die sabbat saam met die Jode gevier het.
 • Hy het vir Titus juis nie besny nie, omdat Titus ‘n Griek was en Paulus wou demonstreer dat die besnydenis nie meer ‘n onderskeidingsteken vir die gelowiges uit die heidene was nie (Gal. 2:3).  Hy het geweet dat as gelowiges uit die heidene hulle kinders sou begin besny, sou hulle eintlik die Here Jesus verloën.  Dit sou hulle aan uiterlike tekens laat vashou, eerder as aan die Here Jesus.
 • En hy het die heidene geleer om hulle liggame aan God te offer, want dit is ‘n godsdiens wat sin maak (Rom. 12:1-2).  Hy het hulle geleer om in geloof te lewe (Fil. 2:17), en dankoffers te gee, want dit is offers wat God se guns wegdra (Fil. 4:18).

So het hy vir die swakkes swak geword, trouens “vir almal alles geword”.  Hoekom? “Om in elk geval sommige te red.”  Geen wonder dat sy bediening en uiteindelik skryfwerk die hele Christelike wêreld beïnvloed het en steeds doen.  Want hy het verstaan hoe mense werk en wat in hulle aangaan en daarby aangepas.

Hy het: “vir dié wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen.”  Inderdaad.

Soms het hy wel skerp verskil van mense ter wille van die evangelie

Let op dat Paulus nie sy eie menings en oortuigings prysgee nie, nooit die liefdesgebod van Christus bv. verlaat nie, want hy beskryf homself as onder die wet van Christus, maar tog aangepas het by die mense wat hy op ‘n gegewe tyd bedien, sodat hy iets vir hulle kan beteken, sodat hy sommige van hulle kan red.

Soms het hy egter ook baie skerp verskil van mense wie se oortuigings die hart van die evangelie aangerand het.

 • Dit het hy gedoen teenoor Jode waar hy Petrus en Barnabas teengestaan het omdat hulle skynheilig was en hulle afgeskei het by die etenstafel van die heidene en net saam met die Jode geëet het (Gal. 2:11-14).
 • Dit het hy ook gedoen teenoor die heidene, soos telkens in hierdie brief, waar hy verkeerde idees oor allerlei aanvat.  Sake soos: verdeelheid en wysheid (1:10-4:21), bloedskande (5:1-13), hofsake (6:1-11), prostitusie (6:12-20), seks en die huwelik (7:1), ongetroudes (7:25), offers aan afgode (8:1), die hoofbedekking van vroue (11:2-16), die nagmaalviering (11:17-34), geestelike gawes en die erediens (12:1), offergawes (16:1) en selfs oor Apollos (16:12).

Maar ook dit het hy gedoen ter wille van die evangelie.  Trouens: “23Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê.”  Inderdaad.

Hoekom werk Paulus só?

Want hy weet die evangelie kan nie af geforseer word in ander mense se kele nie.  Hier is ‘n verhaal wat illustreer hoe Paulus se verhaal grondgevat het in ander se lewe.

Gladys Aylward

Gladys Aylward het gelewe van 1902 – 1970 en was ‘n Britse huisbediende.  En met ‘n eenvoudige opleiding – sy was ‘n groot leser – en ‘n passie vir China – sy het later Chinese burgerskap aanvaar – het sy eenvoudig wonders verrig.

Saam met Jeannie Lawson het sy die verste noord van enige sendeling tot op daardie stadium met die evangelie gegaan en só op ‘n treffende wyse mense se lewens verander.

Een gesprek met Jeannie het my veral aangegryp.  Reg aan die begin toe sy daar aankom, het sy ‘n teregstelling aanskou, en was teen die grond oor die wreedheid daarvan.  Jeannie se perspektief daarop en hoe ons as Christene ook moet dink oor ons roeping en ons passie vir verandering, is as volg:
“There are many things that are horrible in China.  But they will change – one thing at a time with the help of the Lord.  And that’s what we are here for.”

Daarby het sy gevoeg:
“It’s a hard life for a young woman, But it won’t seem hard, I promise you.  When at my age you look back, it will only seem beautiful.”

Die idee vir die herberg se naam, The Inn of the Sixth Happiness, kom van die vyf vreugdes waarvan Chinese praat: welvaart, lang lewe, gesondheid, deugsaamheid, en ‘n vredevolle dood op ‘n hoë ouderdom.  Die sesde in Jeannie se oë is die een wat jy self uitvind, en wat natuurlik ook die evangelie van Jesus Christus insluit.  Dit is waarom sy die naam vir die herberg gekies het.

Dat die mandarin haar hulp inkry om met voet-inspeksies die eeue-oue gebruik van voetbindery stop te sit, was aan die een kant ‘n regtige gevaarlike onderneming.  Maar dit word ook die manier waarop sy haar geloof met mense kan deel, waardeur sy slaag in haar passie en roeping, om ‘n getuie vir Jesus in China te wees. En, soos sy op ‘n punt sê, haar beker van geluk loop oor.

Sy stop selfs een keer ‘n tronkopstand en bring daardeur groot hervormings te weeg in die tronk.  Soos die mandarin van haar sê: “She thrives on difficulties!”

Sy kry uiteindelik die naam Jenai – die een wat mense liefhet.  Op ‘n stadium sê ‘n kolonel, Lin Nan, met wie daar volgens die fliek ‘n verhouding ontwikkel, hoewel sy dit in die werklike lewe ontken het, vir haar: “I love China as it could be” waarop sy antwoord, “I love China as it is.” En haar hele lewe word gewy daaraan om stukkie vir stukkie deur haar liefde vir mense hulle ‘n gevoel van menswaardigheid te gee en ‘n verskil te maak.

Die mandarin word uiteindelik ‘n Christen, oortuig deur haar liefde vir mense.

Met die Tweede Wêreldoorlog wat uitbreek, word sy met 100 weeskinders gelaat (50 volgens die fliek), met wie sy oor die berge na veiligheid trek – met die liedjie: “This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb, with a knick-knack paddy-whack, give a dog a bone, This old man came rolling home.” om die kinders moed te gee.

Die fliek is gebaseer op die boek The Small Woman van Alan Burgess (1957).

Sy is na die 2de Wêreldoorlog na Taiwan en het daar ‘n kinderhuis begin wat sy tot haar dood bestuur het.  Sy is vandag nog in China bekend as Ai-weh-deh – die deugsame vrou – of Jenai, soos die dorpie haar geken het – die een wat mense lief het.

Sy het alles vir almal geword ter wille van die evangelie.

Die vraag is hoe ons ons lewensverhaal (as gemeente en as lidmate) in dieselfe toonaard vorentoe sal skryf?

God stuur ons om te leef

Gebed
Gebed (Lirieke deur Louis Brittz–Kook vir die Koning)
Gekruisigde Hande
Die lewe by ons is nogal soet
maar die wiele draai vir die kinders van Beiroet.
Die vroue in Kaïro is moeg gewag vir later.
Die Koerde in Turkye vra waar’s die lewenswater.
Kan iemand hoor hoe hulle roep?
Here gee my:
Gekruisigde hande wat gee;
gekruisigde voete wat loop;
waar Hy sou loop, van myself gestroop;
’n hart waarin waarheid kan groei
en trane wat vrylik vloei
as wortel diep, sy liefde groei.

Die nuus op die TV laat my sug.
Ek raak dit al gewoond en ek draai my rug.
’n Bedelaar in Indië se oë is verwytend
en deur sy harde masker sien ek sy oë is pleitend.
En Jesus vra waarom ek vlug.
Ek weet dat iemand sal moet gaan
dat ander kan verstaan.
Ek weet dat iemand sal moet sterf
dat ander Hom kan erf.
Amen

Offergawes

Wegsending: Lied 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën
Dit verseker ek julle:
Julle sal die hemel oop sien
en julle sal die engele van God
sien op- en afklim na die Seun van die mens toe.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: Ó Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.