Vyfde Sondag in Paastyd

Picture of Preekbundel
This content is only available to members.

Sections

Oorsig

Die sleutelteks, 1 Petrus 2, leer gelowiges dat hulle deur Jesus Christus afgesonder word vir diens in die koninkryk en “die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig” (v 9). Johannes 14:1-14 onderstreep dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Jesus en die Vader is een. Handelinge 7, oor Stefanus se steniging, eggo aspekte van Jesus se lyding. Twee van Jesus se kruiswoorde weergalm ook uit die mond van Stefanus: 1) “in u hande gee ek my gees oor,” en 2) “vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie” (v 59-60). Psalm 31 is ‘n toevlugspsalm.

Ander tekste

Handelinge 7:55-60
55Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan.
56“Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan.”
57Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, 58hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by ’n jongman met die naam Saulus. 59Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!”
60Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!”
Met hierdie woorde het hy gesterwe.

Psalm 31:1-5; 15-16
Vir die koorleier. ’n Psalm van Dawid.
2By U, Here, skuil ek.
Laat my tog nooit teleurgestel staan nie!
Bevry my, want U is getrou.
3Luister na my, red my tog gou.
Wees vir my ’n rots om na toe te vlug,
’n bergvesting om my te red.
4Ja, U is my rots en my bergvesting,
ter wille van u Naam
sal U my voorgaan en my lei.
5Bevry my uit die vangnet
wat hulle vir my gestel het,
want U is my toevlug.
6In u hande gee ek my lewe oor,
want, Here, troue God,
U het my vrygemaak.
15Maar ek vertrou op U, Here,
ek sê: U is my God.
16My tye is in u hand.
Red my uit die hande van my vyande
en vervolgers!

Johannes 14:1-14
“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.”

5Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?”

6Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

8Toe sê Filippus vir Hom: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.”

9En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’? 10Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek met julle praat, praat Ek nie uit my eie nie; maar dit kom van die Vader wat in My bly en sy werke doen. 11Glo in My omdat Ek in die Vader is en die Vader in My; of anders, glo op grond van die werke self.

12“Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan. 13Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. 14As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Fokusteks

1 Petrus 2:2-10
Die volk van God,  gebou op die kosbare hoeksteen
2 Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery.
2Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. 3Julle het immers ondervind dat die Here goed is.

4Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. 5Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. 6Daarom staan daar in die Skrif:
“Kyk, Ek lê in Sion
‘n hoekklip,
uitverkies vir die ereplek.
Wie in Hom glo,
word nooit teleurgestel nie.”
7Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir dié wat nie glo nie, geld die woorde:
“Die klip wat deur die
bouers afgekeur is,
juis hy het die belangrikste
klip in die gebou geword”
8en:
“‘n klip waaroor ‘n mens struikel
en ‘n rots waarteen
jy jou stamp.”
Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem.

9Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. 10Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys.

Ekstra stof

1 Petrus 2 – Groei geestelik deur Jesus Christus se voorbeeld te volg
In hierdie hoofstuk fokus Petrus op vier sirkels van geestelike groei waarop elkeen wat in Jesus Christus glo, moet fokus:

1. Sorg dat jyself geestelik groei deur die “melk van die woord” – 2:1-32.
2. Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here – 4-10
3. Dien God in die gemeenskap deur goed te doen – 2:11-17
4. Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus – 2:18-25

Hy sal in die volgende hoofstuk nog verder uitbrei oor geestelike groei in die huwelik (3:1-7) waarna hy ook nog ‘n aantal riglyne vir hulle sal gee wat gebaseer is op die beginsel dat hulle tot ‘n seën vir die geloofsgemeenskap sowel as die breër gemeenskapslewe moet wees (3:8-17).

Dit alles word as ingebed in die navolging van die voorbeeld van die Here Jesus Christus verwoord: “Julle is immers hiertoe geroep … Hy het vir julle ‘n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg”  (2:21).

Dit is belangrik dat ‘n mens hierdie vier sirkels – vyf sirkels as ‘n mens die volgende hoofstuk in gedagte hou – nie só beskou dat jy hulle opeenvolgend moet bemeester nie.  Jy begin nie by jou persoonlike lewe, vorder dan na inskakeling in die geloofsgemeenskap, en dan eers werk jy aan jou betrokkenheid in die gemeenskap, jou werksverhoudinge en jou huwelik nie.  Wat vir die een sirkel van God se impak in jou lewe geld, geld eintlik ook vir die ander.

Wat ‘n mens wel moet onthou, is dat ‘n gebrek in die een sirkel sal impakteer op die ander.  Slegte verhoudinge kan jou persoonlike geestelike lewe omkrap en omgekeerd.  Gelukkig, ‘n vordering in die een sirkel sal ook altyd ‘n impak hê op die ander.  Waar ek in my persoonlike geestelike lewe gevoed word deur die woord van die Here, sal dit ‘n impak hê op my inskakeling in die geloofsgemeenskap en hoe ek teenoor my werkgewer optree. En inskakeling in die geloofsgemeenskap sal my persoonlike geestelike groei bevorder, omdat ander my sal aanspoor en verantwoordelik hou om dit te doen.  Só is dit met al vyf hierdie dimensies van die geestelike lewe.  Al vyf dra by tot integrasie en integriteit in my geestelike volwassewording.  Ons het al vyf nodig!

2:1-3 – Groei self geestelik deur die “melk van die woord
Die eerste sirkel van geestelike groei is in jou persoonlike lewe.  Petrus roep ons op om aan die een kant die dinge wat ons geestelike groei strem af te lê: “alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder“.  Dit is dinge wat jou eie lewe benadeel, sowel as en nog meer belangrik, alles wat ander se lewe kan benadeel – bedrog, geveindsheid, jaloesie en geskinder.  Dié dinge maak ware lewensgemeenskap met mekaar onmoontlik.  Dit keer dat jy jou plek in die liggaam van Christus vind waar hulle tot ‘n seën vir jou kan wees, en jy tot ‘n seën vir ander kan wees.

Maar die fokus op wat jy moet aflê, kan net werk as jy ook fokus op dít wat jy moet opneem, dít waarop jy moet fokus.  Ons groei nie deur wat ons aflê nie.  Ons groei deur wat ons inneem.  Petrus gebruik dan ‘n beeld van ‘n pasgebore babatjie wat smag na sy ma se melk.  Só moet ons aan die ander kant met absolute passievolle vreugde fokus op die “suiwer geestelike melk” – letterlik: “suiwer melk van die woord” – dít wat net die Here deur die Skrif, deur die “ingeplante woord” (Jak. 1:21) en deur die Here Jesus self as die Woord van God vir ons kan gee.

Die woord van die Here is die bron van geestelike krag wat ons verlos van ons geestelike gebreke en ons geestelik sterk maak om met die Here en binne sy liggaam en die gemeenskap daarbuite as sy kinders te kan lewe.  En dit sal ons kan doen as ons maar net begin om te proe aan die “goedheid van die Here” soos Hy dit vir ons op soveel maniere aanbied.

2:4-10 – Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here
Die tweede sirkel van geestelike groei is die inskaling in die geloofsgemeenskap.  Let op hoe die eerste aksie in ons inskakeling binne die liggaam van Christus aan die Here self verbind word: “Kom na Hom toe … en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis … om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.”  (vers 4-5).  Dit gaan nie in die eerste plek in jou gemeenskap met ander oor die inskakeling by ander gelowiges nie, hoe belangrik dit ook al mag wees, maar oor jou gemeenskap met die lewende God.

Hy is die sentrum van alles, die spil waarom die geestelike lewe draai.  Dit is dus jou verhouding met Hom wat aan jou jou plek gee in die liggaam van Christus.  Dit is Hy wat jou inmessel in die geestelike huis van gelowiges.  Die kerk is immers in sy diepste wese die liggaam van Christus op aarde.  Dít moet ons baie goed besef.

Dié drie dinge wat ek in my aanhaling uit daardie twee verse uitgelig het – kom na Hom toe, laat julle opbou, bring geestelike offers – is dan vir my ook die kortste beskrywing van wat in die Christelike gemeenskap belangrik is.
1. Dit gaan in die eerste plek oor Jesus.  Hy is die sin en betekenis van die liggaam van Christus.
2. Dit gaan in die tweede plek daaroor dat jy jou plek in die liggaam van Christus moet vind.  Elkeen het ‘n funksie en ons moet mekaar help om dit nie net te ontdek nie, maar ook te beoefen (vgl. ook wat Paulus hieroor skrywe in Efesiërs 4:12-16).
3. Dit gaan in die derde plek daaroor dat ons die Here God moet dien met ons “geestelike offers” wat uiteraard aanbidding en lofprysing insluit, maar ook ons diens en getuienis in die wêreld.

Petrus haal dan drie gedeeltes uit die Skrif aan wat die punt wat hy maak, bevestig, dat Jesus die spilpunt van alles is.  Die eerste aanhaling bevestig die verlossing wat dit bring vir almal wat glo: Jes. 28:16 (Jesaja 28 – ‘n Oor vir God bring voorspoed).  Die ander twee aanhalings bevestig die gevaar van struikeling wat Hy vir dié wat aan Hom ongehoorsaam is, inhou: Ps. 118:22; Jes. 8:14 (Jesaja 8 – Leef met ontsag en oortuiging).

Petrus is egter oortuig dat dié gelowiges deel het aan die verlossing van die Here, dat Jesus vir hulle die hoeksteen is en beskryf vier kenmerke van die “geestelike huis” van die Here.  Hulle is ‘n “uitverkore geslag“, ‘n “koninklike priesterdom“, ‘n “heilige nasie“, en ‘n “volk wat aan God behoort“.  Dit spel God se voorkeur vir hulle uit, sowel as wat Hy van hulle binne hierdie wêreld maak.  Hulle leef op ‘n sekere manier – heilig – en hulle bedien God en die wêreld as rigtinggewende – konings – tussengangers – priesters.  Hulle staan dus in ‘n baie besondere verhouding met God, en tree, soos Jesus, in en vir hierdie wêreld op.

Petrus spel hierdie taak nog verder uit deur te sê dat God hulle gekies het om sy ontferming te ontvang: “‘sodat julle die deugde kan verkondig’ van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig.”  Die wêreld moet hoor dat God hulle lief het en dit met hulle goed bedoel.  Só kan hulle Jesus as hoeksteen van hulle eie lewe ontvang, en nie die gevaar loop om oor Hom te struikel nie.  Só breek die lig deur in ‘n wêreld wat in duisternis gehul is.

Liturgie

RUS 

Toetrede: Psalm 31 of Flam 274

Votum: 1 Petrus 2:4-5

Seëngroet: 1 Petrus 1:1-2

Lofsang: Lied 599 of Lied 163

Verootmoediging: Johannes 14:6-7

Toewyding; Lied 496 of Flam 146

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: 1 Petrus 2:2-10

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 165 of VONKK 347 of Lied 489 of Lied 512

Seën (n.a.v. 1 Petrus 2:9)

Respons
Lied 512 laaste 3 reëls

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Psalm 31 of
Flam 274 Vrygemaak

Votum: 1 Petrus 2:4-5
4Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. 5Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.

Seëngroet: 1 Petrus 1:1-2
Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld… 2Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het Hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan Hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus.

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees!

Lofsang
Lied 599 “As Hy weer kom, as hy weer kom” (n.a.v. Johannes 14:1-6) of
Lied 163 “Soos ‘n wildsbok”

Verootmoediging: Johannes 14:6-7
6Jesus het … gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 7As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”

Toewyding
Lied 496 “Jesus, U die lewe “(n.a.v. Johannes 14) of
Flam 146 Alles Vir My 

Geloofsbelydenis

Liedere

F274. “Vrygemaak”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Tradisioneel Verwerking (Teks en musiek): Cornel Driessen  © 2001 Urial Publishing

In u hande gee ek my lewe oor
want Here troue God,

U’t my vrygemaak (herhaal x4)
U’t my vrygemaak (herhaal x3)
U maak my vry.

F146. “Alles Vir My’ 
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding, Verwondering) Teks en musiek: Retief Burger en Leza Liversage © 2005 Urial Publishing
(Ps 23:1, Fil 3:7-11, Joh 14:6-7)

1. Ek staan vandag soos duisende voor my
met ’n vuur hier in my hart voor U.
Deur al die eeue heen is u Naam besing
en saam met engele wil ek ook nou iets bring.

Refrein:
My woorde is min
maar hier moet ek begin, want U is:
Alles vir my, U is die lied hier op my lippe
U’s die Naam wat ek bely, U is
alles vir my, U’s my begin, U is my einde
U’s my weg, U is my lewe
U is … alles vir my, en U is genoeg.

2. Ek weet dat U my elke lofsang hoor
al wil twyfel die geloof in my kom smoor.
Solank as wat ek leef sal ek U prys
tot die dag wat ek ook veilig by U is.

Refrein:

F165. “In die hart van God die Vader”
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis) Teks en musiek: Rick Moser © 1996 Spirit and Truth Music (1 Pet 2:9)

In die hart van God die Vader
is daar ’n sagte plek
vir die wêreld en sy mense,
uit elke huis en kerk.
En nadat Hy sy Seun gegee het om te sterwe aan die kruis
soek Hy mense wat sy liefde aan die wêreld sal gaan wys.

Daarom het Hy jou uitgesoek en jou hiernatoe gelei
sodat sy genade kan uitvloei deur die lewe wat jy lei.
En die harte van die mense wat oral om jou bly
kan oorloop
van sy guns en heerlikheid.

Dankie dat U my uitgesoek het;
dat U my ook wil gebruik
sodat U genade kan uitvloei
deur die Woord wat ek bely.
Laat die lewens van die mense
wat oral om ons bly
dan oorloop
van u guns en heerlikheid.

VONKK 347 “Heer, u kerk oor al die eeue’
Teks: Jacques Louw 2015 © Melodie: CWM RHONDDA – John Hughes 1907
Orrelbegeleiding: John Hughes 1907; uitgebreide inleiding, tussenspel en naspel: Anton Esterhuyse 2016 ©
Kantoryverwerking: John Huges 1907 Musikale verryking 1: Dirkie de Villiers 1987 (diskant)
© Teks, orrelbegeleiding met uitgebreide inleiding, tussenspel, naspel, orrelverwerking en musikale verryking 1:  2016 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie, orrelbegeleiding en kantoryverwerking – Openbare besit
RUBRIEK:  Klassiek – Lofprysing / Verwondering / Drie-eenheidsondag /  Die Kerk / Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Heer, u kerk oor al die eeue
wil u goedheid graag gedenk.
Ons wil sing van u genade,
vir die jare ons geskenk.
Ons kom jubel voor U, Here –
U wat ons met sorg behou.
Steeds kan ons op U vertrou!

2. Om ’n lig te wees in duister
het U hier u kerk geplant,
dat ons hier u wonderdade
uit sal dra as kerkverband.
Hemelvader, ons kom prys U –
U, ons bron van krag en hoop.
Vul u kerk met nuwe hoop!

3. Jesus Christus is die hoeksteen
van ’n kerk wat vir U leef.
Leer ons ook om soos ons Meester
altyd liefde na te streef.
Jesus Christus, ons Verlosser –
ons bely U as ons Heer.
Laat u liefde ons regeer!

4. Gees van God, getroue Leidsman,
inspireer opnuut u kerk.
Vuur ons aan dat ons onblusbaar
vir U leef en vir U werk.
God Drie-enig, ons vereer U –
U wat duister laat verdwyn.
Wees die lig wat deur ons skyn!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: 1 Petrus 2:2-10

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Daar is ongelukkig nie ‘n elektroniese weergawe van Jean Jullien se “Before and After” beskikbaar nie, hoewel jy hier twee prente kan sien – ‘n kat voor en na ‘n bad en mense voor en na ‘n roller coaster.   Jy kan nog prente van jou eie bysit:  iemand voor en na hul hare geknip is, roomys voor iemand dit een en nadat dit geëet is, ens.

Petrus doen iets soortgelyk wanneer hy die Kerk beskryf.  Voorheen geen volk nie – nou die volk van God; voorheen geen ontferming ontvang – nou ontferming ontvang; voorheen in duisternis –  nou in wonderbare lig.  Petrus praat ook van pasgebore babas wat groei van geestelike melk; lewende stene in ‘n geestelike huis; ‘n adellike priesterdom, ‘n heilige nasie.  Al hierdie wonderlike veranderinge is sodat hulle kan getuig van wat God gedoen het.  Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons getuig, sodat almal kan deel in die “na” wat Jesus vir ons gee.

Hier is ‘n prent van ‘n kruis as hoeksteen, wat jy effens sal moet verlig om te gebruik as inkleurprent.  Of gebruik gewoon hierdie prent van ‘n kerk as inkleurprent.

In Bybel-Media se Woord en Fees word die volgende voorgestel:
Lees op oor die hoeksteen van geboue in antieke tye. Dit is ‘n baie leersame aanknopingspunt wat ‘n mens in die erediens kan gebruik om die teks vir kinders en volwassenes verstaanbaar te maak.

Of wys ‘n steen vir die kinders. Vra: Is dit ‘n goeie steen? Kan ek met hierdie ‘n steen ‘n huis bou? Nee. Hoekom nie? Om ‘n huis te bou het ons baie stene nodig. Maats, Petrus sê ons elkeen is ‘n steen wat God wil inbou om hier in (naam van gemeente) vir Hom ‘n geestelike huis, ‘n kerk, ‘n gemeente te bou. En as jy nie jou deel wil doen nie, of onbetrokke bly, is God se huis half klaar.

Preekriglyn

Hierdie brief is ‘n bemoediging vir gelowiges wat swaarkry omdat ander mense hulle verontreg. Petrus verwys herhaaldelik in die brief na lyding en beproewing (1:6, 7; 3:13–17; 4:12–19; 5:9). Dit gaan hier egter nie oor lyding in die algemeen nie, maar oor die swaarkry wat jy ervaar wanneer mense teen jou diskrimineer omdat jy aan God gehoorsaam wil wees.

Baie mense wat al verontregting moes ly, weet dat die versoeking baie groot is om eenvoudig boedel oor te gee of die reg met vergelding in eie hande te neem.

  • Aan die een kant wil Petrus die gelowiges moed inpraat en aanspoor om in hulle heidense omgewing die Christelike leefwyse getrou na te volg. In vervolging moet hulle vasstaan, en aan die owerheid moet hulle gehoorsaam wees.
  • Aan die ander kant wil Petrus hulle verseker van die waarheid van die evangelie waarin hulle glo. Etiek en dogmatiek, lewe en leer, word ten nouste met mekaar verbind. Die een aspek kan nie sonder die ander een wees nie.

Dit is hier opvallend dat Petrus woorde en begrippe gebruik wat oorspronklik slegs op die Jode as die uitverkore volk van toepassing was. Hy pas dit nou ook toe op die heidene wat tot geloof gekom het, hulle wat vroeër buite die genade van God was. Nou het die genade, die voorregte en die liefde van God, na die hele wêreld en alle mense toe uitgegaan, selfs na diegene wat dit nooit verwag het nie.

Vir ons wat nie Jode is nie, bly dit werklik goeie nuus.

Kom ons stap deur ons teks en dink daaroor na:

Groei noodsaaklik

Petrus beklemtoon egter dat geen Christen kan bly soos hulle is nie. Hy dring aan dat die gelowiges van die verkeerde dinge moet afskeid neem en hulle harte en rede rig op wat die ware lewe is.

Petrus se verwysing na suiwer geestelike melk, het waarskynlik nie in die eerste plek betrekking op Bybelstudie, kerk, Sondagskoolklasse of die bywoon van Christelike kolleges of seminare nie. Dit verwys eerder na die eenvoudigste waarhede wat die Christelike gemeenskap ten grondslag lê en in sy groei voed, naamlik ware kennis van God, ‘n bewussyn van God se teenwoordigheid, getrouheid en gehoorsaamheid wat lewe en saam met ons loop.

Letterlik staan daar “redelike melk”. Dieselfde woord word in Romeine 12:1 vir “redelike godsdiens” gebruik. Die bedoeling is waarskynlik dat hierdie melk nie soseer die fisiese liggaam voed nie, maar die rede, die verstand en die gees. Hierdie melk is onvervals, suiwer, sonder dat enige egtheid ingeboet is deur die byvoeging van menslike wyshede (vgl 2 Kor 4:2: “ons vervals nie die woord van God nie”).

Dit is hierdie kernwaarhede van die Christelike geloof wat ons nuut laat dink, ons harte verander en ons die goeie wat God vra wil laat doen: kop, hart en wil.

Hoor én groei

Die doel van hierdie begeerte na God se Woord is om te groei. Dit gaan nie net daaroor om die Woord te hoor nie, maar om te groei deur wat gehoor word. Die oor is die mond van die verstand. Voedsel wat nie verder as die mond gaan nie, beteken niks vir die liggaam nie. Petrus is nie bekommerd oor “kerkgroei” in ‘n numeriese sin nie, maar oor die kerk, ongeag die getal lidmate, wat deur geestelike voeding en geestelike groei en innerlik sterk word.

Baie mense dink dat hulle geestelik groei omdat hulle baie kennis het (vgl Heb 5:12-14). Dit is nie dogmatiek en filosofie wat nodig is nie, ook nie die diepgaande en moeilike leerstellings aangaande die evangelie nie. Dit is eerder daardie elementêre waarhede wat deur kinders begryp kan word en wat ten grondslag van die evangelie lê, wat nooit vergeet mag word nie.

Groei sáám

Die beeld van die babatjie wat moet groei, mag die indruk skep dat die gelowige op sy eie kan bestaan. Petrus beklemtoon egter die noodsaak van groei sáám met medegelowiges.

In 2:4-10 word elke weergeborene opgeroep om saam te groei. Hier gebruik Petrus die beeld van ‘n geestelike huis en elkeen se plek daarin as ‘n lewende steen. Die eintlike oproep staan in 2:5: “Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis”.

Die aanhaling van gedeeltes uit die Ou Testament speel in hierdie paragraaf ‘n baie belangrike rol. In 2:6 haal Petrus uit Jesaja 28:16 aan om te verduidelik hoekom die gelowiges na Jesus, die lewende steen, moet kom en hulle as ‘n geestelike huis moet laat opbou:

  • As jy jou laat opbou saam met ander stene, sal jy nie in godsdienstige individualisme verval en dink jy kan op jou eentjie geestelik groei nie.
  • As jy jou saam met medegelowiges laat inbou in die geestelike huis waarvan Jesus Christus die hoeksteen is, vervul jy self ‘n kosbare funksie.

Jou taak saam met medegelowiges is om ter wille van ander mense in God se diens te staan en só priesters vir God te wees (2:5). Dié priesterdom moet geestelike offers bring. Dit beteken dat jy lof aan God moet bring (Heb 13:15), dat jy jouself as lewende en heilige offer aan God moet gee (Rom 12:1) en dat jy goed moet doen en mededeelsaam moet wees (Heb 13:16).

Indien jy Christus nie raaksien en dien vir die doel waarvoor Hy gekom het nie, sal Hy jou verpletter en vermorsel (Matt 21:44). Dan is Hy nie meer die hoeksteen wat jou in sy eer laat deel nie, maar word Hy ‘n klip waaroor ‘n mens struikel en ‘n rots waarteen jy jou stamp (2:8).

Groei in jou nuwe identiteit

Ons is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom. Om hierdie woorde wéér en wéér te hoor, gee mense krag om al die verguising te verduur. Jy weet immers wat God van jou dink en watter hoë status Hy aan jou gee!

In Petrus se aansporing doen hy ‘n beroep op die gelowige se persoonlike ervaring. Hy haal aan uit Psalm 34:9 waar Dawid sê: “Kom ondervind en sien self dat die Here goed is.” Hierdie Psalm moes aan die lesers bekend gewees het. Hulle het reeds die goedheid en genade van die Here ondervind, en weet dus dat daar by Hom redding en vertroosting is.

Groei, veranker in die hoeksteen

Petrus praat van die klip wat deur die bouers afgekeur is maar wat deur God tot hoeksteen gemaak is. In die oorspronklike teksverband in Psalm 118 is Israel die klip wat deur die ander volke verwerp en as waardeloos beskou is, maar God sou weer daaraan ‘n plek van eer toeken.

Teen hierdie agtergrond, word Jesus die lewende steen genoem. Gewoonlik simboliseer ‘n steen die dood, maar hier is dit anders. Hy is uit die dood opgewek en lewe. Méér nog, Hy wek die nuwe lewe in mense wat voorheen in die sonde dood was. Hy is die lewende en die lewegewende. Petrus haal hier waarskynlik uit Jesaja 28:16 aan, wat Jesus self aangehaal het om na Homself te verwys (Matt 21:42).

Die oorspronklike lesers van hierdie brief, meestal heidene, het waarskynlik vroeër afgodsbeelde wat uit klip gekap was en sonder krag om hulle te help, aanbid. Hulle sou die kontras tussen daardie dooie afgode en die lewende Christus sekerlik verstaan het.

Op grond van hulle verhouding met Christus, het hierdie nuwe Christene lewende klippe geword, geskik vir inlywing in ‘n geestelike huis, God se tempel, Christus se kerk. Só gee Christus die lewe aan die hele geestelike tempel wat op Hom as ‘n fondament opgebou word. Die geestelike huis waarin hulle opgebou is, is een kerk. Die baie lewende klippe vorm een geestelike huis — ‘n nuwe gemeenskap.

Groei in dienswerk

By Israel kon net die afstammelinge van Aäron priesters word. Daar het ‘n skeidslyn tussen die gewone mense van die volk en die heilige priesters bestaan.

In die nuwe geestelike tempel val daardie skeidslyn egter weg. Nou is elke gelowige ‘n heilige priester, afgesonder vir die diens van God. Die dienswerk bestaan daarin dat geestelike offers gebring word, in teenstelling met die offers van diere en goedere van die ou tyd. Die offers word nie aan ‘n bepaalde klas toevertrou wat as priesters bekend is nie. Elke Christen is ‘n priester en is besig om aanvaarbare offers aan God te bied (sien Romeine 1:6: “En ons het konings en priesters tot God gemaak.”) Die groot hoëpriester in hierdie diens is die Here Jesus Christus (sien die brief aan Hebreërs).

Daar is predikante, ouderlinge, pastore en evangeliste in die kerk. Daar is niemand wat ‘n priester is nie, behalwe in die algemene sin dat almal priesters is. Die benaming “priester” word nooit in die Nuwe Testament aan ‘n verkondiger van die evangelie toegeken nie. Vir Petrus is Christus die hoeksteen.

Ons lewens bou op Jesus en ons dien soos Jesus.

Groei in plaas van stamp en struikel

Christus is die lewende steen. Ons teks beskryf die hoeksteen as ‘n klip waarteen ‘n mens jou kan stamp en wat jou kan laat struikel. Dus moet dit op die grond wees. Daarom word dit eerder met “hoeksteen” vertaal.

Die kruis was die struikelblok waaroor baie mense gestruikel het. Die idee van ‘n struikelblok was besonder lewendig in daardie deel van die wêreld waar die land rotsagtig was. Vir diegene wat ongehoorsaam was, word die klip wat God as hoeksteen bedoel het ‘n struikelblok wat hulle kan dit nie insien of verstaan nie.

Hierdie steen, Jesus Christus, is regtig die sleutel tot God se plan van verlossing. Mense wat aan God se Woord ongehoorsaam is, stamp hulle hard teen hierdie klip. Dit gaan om die houding teenoor God se Woord. Namate God se Woord geglo of verwerp word, het die steen  ‘n lewegewende of vernietigende werking. Die mens se verhouding met God se Woord kom as die punt van beslissing na vore. Die mens kan óf met gehoorsaamheid óf ongehoorsaamheid reageer, met geloof of ongeloof.

Náás God se beskikking, staan daar dus baie duidelik ook die verantwoordelikheid van die mens. Albei moet tot hulle reg kom, al kan ons dit nie met die verstand omvat of begryp nie. Dit is geen verrassing nie dat hierdie gedagte in Petrus se brief plek kry, want hy sou verseker vir altyd Jesus se woorde aan hom onthou: “Ek noem jou Petrus, en op hierdie rots (petra) sal ek my kerk bou” (Matt 16:18). Dit moet saam Jesus se woorde gelees word met (toe Petrus hom van die kruisweg wou laat afsien): “Gaan weg agter my, Satan! Jy is ‘n struikelblok vir my; jy het nie die dinge van God nie, maar die dinge van die mense in gedagte” (Matt 16:23).

Groei tot verkondigers

Van die kerk word verwag om die goeie boodskap van vrede en vreugde wat in Christus is, te verkondig. Petrus pas die verhaal van Hosea op die kerk toe. In hierdie gelowiges se geval verwys die woorde “nie ‘n volk” en “geen genade ontvang het” na hulle heidense verlede. In Hosea het dit betrekking op God se oordeel oor Israel vir hulle ongehoorsaamheid.

Die woord “gekies” herinner ons daaraan dat Israel God se uitverkore volk was. Met die koms van Christus, het die kerk die volk van God geword (Ef 2:12), die huishouding van God (Ef 2:19; 3:15; 4:6), God se kinders (Gal 4:6-7; Rom 8:15). Omdat Israel ontrou was, word ‘n nuwe “volk”, naamlik dié wat in Christus glo, in hulle plek gestel.

Samevatting

Petrus praat met Christene wat in die samelewing swaarkry omdat hulle anders lewe as die inwoners rondom hulle. Hulle is waarskynlik al ‘n geruime tyd Christene. Nou vermaan Petrus hulle om by die basiese beginsels van die geloof te bly, soos Christus hulle leer en vóórleef.

Maar gelowiges, Christene, moet ook groei! Om tot geloof te kom, is goed. Om Christen te wees, is goed. Om egter net te bely dat jy ‘n Christen is, is egter nie genoeg nie. Gelowiges moet groei in hulle verhouding met en diensbaarheid aan Jesus Christus en aan God.

Gelowiges se rede, hulle verstand, moet in gehoorsaamheid aan God groei. Baie kennis is nie noodwendig ‘n teken van geloof wat groei nie. Gelowiges moet sáám groei! Elkeen kan nie op sy eie in sy verhouding met God groei nie. Kinders van die Here moet hulle in die geestelike huis laat opbou as een van die baie lewende stene. Hierop kan klem gelê word – die gelowiges moet hulle laat opbou!

Ons kan nie geestelike individualiste wees nie. Die gelowiges moet ‘n geestelike huis wees, ‘n tempel en priesters van God. Sáám moet die gelowiges ‘n plek in hierdie wêreld wees waar God teenwoordig is en waar die ongelowiges en onverskilliges in die teenwoordigheid van God gebring kan word.

Om dit alles reg te kry, moet die gelowiges weet en onthou wie hulle is!

Christus bind ons saam. Hy is die hoeksteen van die gebou. Hy is die lewe en Hy gee die lewe. Ons het deel aan sy lewe, ook in die uiteinde van ons s’n. Ons het nóú reeds daaraan deel, maar in die voleinding sal ons ten volle deelname hê in die heerlikheid en lof waarvoor Hy ons bestem het.

Lewe, groei en laat jou in hierdie lewe tot eer van God opbou. Daarvoor is jy uitgekies!

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 165 In die hart van God die Vader of
VONKK 347 Heer, u kerk oor al die eeue of
Lied 489 ‘Waak, Christen, staan in die geloof’ of
Lied 512 “Nader, my God, by U”

Seën
Julle is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.  Gaan leef dan nou met die genade… [Trinitariese seën]

Respons
Lied 512 laaste 3 reëls:  Nader, my God, by U, nader, my God, by U, nog naderby.  (Slegs as julle lied 512 tydens die diens gesing het)

© Missio 2024 | All rights reserved.