Vyf en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Dit is die derde Sondag van die Seisoen van Voleinding. Volgende week begin 16 Dae van aktivisme: Geen geweld teen vroue en kinders.

Vandag se sleutelteks vertel die verhaal van Hanna wat by God gepleit het om ‘n kind. Wees asseblief sensitief met sowel die liturgie as prediking vir vroue in die gemeente wat nie kon kinders hê nie of wat dalk tans sukkel om swanger te word en vir wie hierdie teks diep seer kan besorg. 1 Samuel 2 sluit aan hierby. Dit is Hanna se loflied nadat sy vir Samuel na die tempel geneem het. Hebreërs 10 gaan oor die een offer wat Christus gebring het en Markus 13 gaan oor die eindtyd en volharding.

Ander tekste

1 Samuel 2:1-10
En Hanna het gebid:
“Ek jubel in die Here,
ek is sterk in die Here.
Ek lag my vyande uit,
ek is bly oor die uitkoms
wat U gegee het.
2Daar is geen heilige
soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos
ons God nie.
3“Julle moenie in hoogmoed
bly praat nie,
moenie aanmatigende dinge sê nie,
want die Here is ’n God
van diepe kennis,
dade word deur Hom getoets.
4“Die boog van die magtiges
is verbreek,
dié wat gestruikel het,
het nuwe krag gekry.
5Wie versadig was, moet hulle nou
vir brood verhuur,
wie honger was,
het oorgenoeg om te eet.
Die onvrugbare bring sewe
in die wêreld,
die een met baie kinders kwyn
weg.
6“Die Here maak dood
en Hy maak lewend,
Hy laat afdaal na die doderyk toe
en Hy laat daaruit opkom.
7Die Here maak arm en Hy maak ryk,
Hy verneder,
ook gee Hy aansien.
8Hy laat die geringes
uit die stof opstaan,
Hy hef die armes op
van die ashoop af
om hulle by vername mense
te laat sit;
Hy skenk hulle ’n ereplek.
Aan die Here behoort die pilare
van die aarde;
Hy het die aarde daarop
gegrondves.
9“Hy beskerm sy troue dienaars
op hulle pad,
maar die goddeloses word
stil gemaak in die duisternis
van die graf.
’n Mens oorwin nie deur
eie krag nie!
10Dié wat teen die Here
in opstand kom, word vernietig,
van bo uit die hemel
verbrysel Hy hulle.
Die Here spreek reg tot by
die eindes van die aarde,
Hy verleen krag aan sy koning,
Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”

Hebreërs 10:11-14 (15-18), 19-25
11Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. 12Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. 13Nou wag Hy daar totdat sy vyande aan Hom onderwerp is. 14Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.

15Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê Hy:
16“Dit is die verbond
wat Ek met hulle
na daardie dae sal sluit,
sê die Here.
Ek sal hulle my wette
in die hart gee,
in hulle verstand
sal Ek dit skrywe.”

17Dan sê Hy verder:
“Aan hulle sondes
en hulle oortredings
sal Ek nooit meer dink nie.”
18Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.

Laat ons met vrymoedigheid na God gaan
19Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 21En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Markus 13:1-8
Toe Jesus van die tempel af weggaan, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!”
2Jesus sê vir hom: “Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word.”

Die profetiese rede: rampe en vervolging
(Matt 24:3–14; Luk 21:7–19)
3Jesus het op die Olyfberg gaan sit, regoor die tempel. Toe hulle alleen was, vra Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas vir Hom: 4“Sê vir ons, wanneer sal dit gebeur en wat sal die teken wees van wanneer dit alles voleindig gaan word?”

5Jesus sê toe vir hulle: “Pas op dat niemand julle mislei nie. 6Daar sal baie onder my Naam kom en sê: ‘Dit is ek!’ en hulle sal baie mense mislei.

7“En wanneer julle die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik wees nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. 8Want die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings op baie plekke voorkom. Daar sal hongersnode wees. Hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.

Sleutelteks

1 Samuel 1:4-20

SAMUEL SE GEBOORTE
11Daar was ‘n sekere man uit Ramatajim Sofim, in die heuwelland van Efraim. Sy naam was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Suf, uit Efraim. 2Hy het twee vroue gehad. Die eerste vrou se naam was Hanna en die tweede vrou se naam was Peninna. Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie.

3Hierdie man het jaar ná jaar uit sy dorp opgegaan om te aanbid en vir die Here, Heerser oor alle magte, offers te bring in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van die Here was.

4Wanneer Elkana die dag geoffer het, het hy vir sy vrou Peninna en vir al haar seuns en dogters dele van die offervleis gegee. 5Maar vir Hanna kon hy net een deel gee – al het hy haar liefgehad – want die Here het haar moederskoot gesluit. 6Haar mededinger het haar ook erg getreiter om haar seer te maak, omdat die Here haar moederskoot gesluit het.

7So het dit jaar ná jaar gegaan. Elke keer as Hanna opgegaan het na die huis van die Here, het Peninna haar só getreiter dat sy gehuil het en nie wou eet nie. 8Elkana, haar man, het op ‘n keer vir haar gesê: “Hanna, hoekom huil jy? Hoekom eet jy nie? Hoekom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as tien seuns nie?”

9Nadat hulle daar in Silo klaar geëet en gedrink het, het Hanna opgestaan. Eli, die priester, het op die stoel by die deurkosyn van die tempel van die Here gesit. 10Sy was bitter ongelukkig en het tot die Heregebid terwyl sy onbedaarlik huil. 11Sy het ‘n gelofte afgelê en gesê: “Here, Heerser oor alle magte, as U tog net die ellende van u slavin wil raaksien en aan my sal dink en u slavin nie sal vergeet nie, en as U aan u slavin ‘n manlike nasaat sal gee, dan sal ek hom aan U, Here, teruggee so lank hy leef. ‘n Skeermes sal nooit oor sy kop gaan nie.”

12Terwyl Hanna so aanhou bid voor die Here, het Eli haar mond dopgehou. 13Maar Hanna self was besig om in haar hart te praat – net haar lippe het beweeg en haar stem was onhoorbaar. Eli het gedink sy is dronk. 14Eli sê toe vir haar: “Hoe lank nog gaan jy dronk bly? Raak ontslae van jou wyn!”

15Maar Hanna het geantwoord en gesê: “Nee, my heer! Ek is ‘n vrou met ‘n swaar gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my hart voor die Here uitgestort. 16Moet my, u slavin, nie as ‘n slegte vrou beskou nie, want dit is oor my kommer en ontsteltenis wat ek so lank gepraat het.”

17Eli het haar geantwoord en gesê: “Gaan in vrede! Die God van Israel sal jou versoek, dit wat jy van Hom gevra het, toestaan.”

18“Mag u slavin genade vind in u oë,” het sy gesê.
Die vrou is toe daar weg. Sy het geëet, en haar gesig was nie meer droewig nie. 19Hulle het vroeg die volgende môre opgestaan, voor die Here in aanbidding gebuig, en weer na hulle huis in Rama gegaan.

Elkana het met sy vrou Hanna gemeenskap gehad, en die Here het aan haar gedink. 20Met die draai van die jaar was Hanna swanger en het sy aan ‘n seun geboorte gegee. Sy het hom Samuel genoem, “want,” het sy gesê, “van die Here het ek hom gevra”.

WYDING VAN SAMUEL AAN DIE HERE
21Hierdie man, Elkana, en sy hele gesin het weer opgegaan om aan die Here die jaarlikse offer en ook sy gelofte-offer te bring. 22Hanna het nie saam opgegaan nie, maar het vir haar man gesê: “Nadat die seun gespeen is, sal ek hom bring, sodat hy voor die Here kan verskyn en vir altyd daar bly.”

23Haar man, Elkana, het vir haar gesê: “Maak soos jy goedvind. Bly maar totdat jy hom gespeen het. Mag die Here net sy woord gestand doen.” Die vrou het toe tuis gebly en haar seun gevoed totdat sy hom gespeen het.

24Nadat sy hom gespeen het, het sy met hom opgegaan, met ‘n driejaaroud bul, ‘n efa meel en ‘n kruik wyn. Sy het hom as ‘n jong seuntjie na die huis van die Here in Silo geneem. 25Hulle het die bul geslag en die seuntjie na Eli geneem.

26Sy het gesê: “Asseblief, my heer! So seker as wat u leef, my heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. 27Vir hierdie seun het ek gebid, en die Here het my versoek, dit wat ek van Hom gevra het, toegestaan. 28Op my beurt staan ek hom nou aan die Here af. Solank as wat hy leef, is hy geleen aan die Here.”

Hulle het toe daar voor die Here in aanbidding gebuig.

HANNA SE GEBED
21Hanna het gebid en gesê:
“My hart juig in die Here,
ek is sterk in die Here.
Ek maak my mond wyd oop
teenoor my vyande,
want ek verheug my in u verlossing.
2“Niemand is heilig soos die Here nie,
ja, daar is niemand buiten U nie;
daar is geen rots soos ons God nie.
3Julle moet nie verwaand bly praat nie,
nie vermetele woorde
oor julle lippe laat kom nie;
want ‘n God van kennis is die Here;
deur Hom word dade geweeg.
4“Die boë van helde is verpletter,
maar dié wat struikel,
omgord hulleself met krag.
5Hulle wat versadig was,
verhuur hulleself vir brood,
maar hulle wat honger was,
het oorvloed.
Selfs die onvrugbare
gee geboorte aan sewe,
maar die vrou met baie seuns
kwyn weg.
6“Die Here maak dood
en Hy maak lewend;
Hy laat na die doderyk afdaal
en Hy laat daaruit opkom.
7Die Here maak arm
en Hy maak ryk;
Hy verneder,
ook verhoog Hy.
8Hy laat armes uit die stof opstaan,
van die ashoop af
hef Hy behoeftiges op
om hulle by vooraanstaandes te laat sit
en ‘n ereplek hulle erfdeel te maak.
Ja, aan die Here behoort die fondamente
van die aarde,
Hy het die wêreld daarop geplaas.
9“Die voete van sy troue volgelinge
beskerm Hy,
maar goddeloses –
in duisternis word hulle vernietig.
“Ja, dit is nie deur krag
dat iemand seëvier nie.
10Die Here –
wie teen Hom te staan kom,
word verpletter;
oor hulle laat Hy dit dreun
uit die hemel.
Die Here spreek reg tot by
die uithoeke van die aarde.
Hy gee krag aan sy koning,
Hy gee sterkte aan sy gesalfde.”
11Daarna het Elkana na Rama gegaan, na sy huis toe. Die seuntjie was egter in diens van die Here onder toesig van Eli, die priester. (2020-vertaling)

Ekstra stof

Teks en konteks
Die twee boeke van Samuel is die verhale van die twee konings Saul en Dawid. Dit begin met die verhaal van Samuel wat ‘n bepalende rol in hulle koningskap speel. Die verhaal van Salomo en die res van die konings van Israel en Juda word in die twee boeke van Konings vertel.

Hierdie eerste hoofstuk bevat die kosbare verhaal van Elkana en Hanna. Hy was regtig lief vir haar, al kon hulle nie kinders hê nie. Jaarliks het hulle die tog aangepak na Silo toe om die Here te aanbid. Dit was waar die ark in dié tyd was voor dit na Jerusalem geskuif is. Interessant dat Hanna nie via die priester Eli bid nie, maar direk tot God. Baie betekenisvol. En die Here het hulle toewyding raakgesien en aan haar (hulle) gedink.

Die ou priester Eli het wel ‘n sagte hart gehad, maar al het hy vir Hanna met ‘n goeie gemoed laat weggaan toe sy die Here vir ‘n kind gesmeek het, het hy nie sy seuns aangespreek vir hulle sonde nie.

Dit is dus wonderlik om Elkana en Hanna se verhaal te lees, maar uiters sleg om die verhaal van die seuns van Eli te lees, die priesters Hofni en Pinehas. Israel was met hulle aan die stuur van sake in baie slegte hande.

Die geboorte en bediening van Samuel is egter die begin van beide die profeteskool beweging sowel as die monargie in Israel.

Liturgie

RUS

Toetrede: VONKK 252 of Flam 201 of Lied 163

Votum: 1 Samuel 2:1-2

Seëngroet

Lofsang: VONKK 117 of Flam 321 of Lied 454 of Lied 200

Genadeverkondiging & Vermaning: Hebreërs 10:12, 14, 19-25

Geloofsbelydenis: VONKK 369 of Lied 280

HOOR

Gebed

Skriflesing: 1 Samuel 1:4-12 [deur ‘n vrou gedoen]

Familie-oomblik

Preek

LEEF

Voorbidding: vir mense wat sukkel met infertiliteit, miskrame en verlies

Lied: Hail Hannah, Full Of Patience of VONKK 138 of Lied 278

Dankoffer

Slotsang: Lied 517 of Lied 588

Seën: Romeine 15:13

Respons: Flam 386

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
VONKK 252 Heer, ons wag op U of
Flam 201 U Is Die Ewige, O Heer (Ewige God) of
Lied 163 “Soos ‘n wildsbok”

Votum: 1 Samuel 2:1-2
“Ek jubel in die Here,
ek is sterk in die Here.
Ek lag my vyande uit,
ek is bly oor die uitkoms
wat U gegee het.
2Daar is geen heilige
soos die Here nie,
buiten U is daar nie een nie,
daar is geen rots soos
ons God nie.

Seëngroet

Lofsang
VONKK 117 Die Here God Is Groot  of
Flam 321 Met Alles Binne My (U’s My Vader) of
Lied 454 “Vader ons eer U” of
Lied 200 “U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie”

Genadeverkondiging & Vermaning: Hebreërs 10:12, 14, 19-25
12Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit.

14Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.

19Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 21En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. 24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.

Geloofsbelydenis
VONKK 369 God het ons vrygespreek of
Lied 280 “Here, Redder, groot en magtig”

Liedere

VONKK 252 “Heer, ons wag op U”
Teks: Pieter Malherbe 2013 © Melodie: WAG OP DIE HEER – Pieter Malherbe 2013 ©
Orrel- en klavier begeleiding: Anton Esterhuyse 2013 © Kantoryverwerking:  Jacques Louw 2013 ©
Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2013 © © 2013 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Voorbereiding om God se Woord  te hoor /  Gebede

Voorganger: Heer, ek wag op U;
ja, ek wag om u stem te hoor.
By U alleen is woorde wat die ware lewe gee.

Gemeente: Heer, ons wag op U;
ja, ons wag om u stem te hoor.
By U alleen is woorde wat die ware lewe gee.

Voorganger: Heer, ek buig voor U;
ja, ek buig voor u heerskappy.
By U alleen is woorde wat die ware lewe gee.

Gemeente: Heer, ons buig voor U;
ja, ons buig voor u heerskappy.
By U alleen is woorde wat die ware lewe gee.
By U alleen is woorde wat die ware lewe gee.
Amen.

VONKK 117 “Die Here God Is Groot”
Nav Psalm 48 Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo) (:1) en Jacus Krige 2011 (:2 & :3)
Melodie: BERGVESTING – Jacus Krige 2009  Orrelbegeleiding: Jacus Krige 2010 © 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Lofprysing

1. Die Here God is groot;
kom loof en prys sy grootheid!
Die Here God is groot;
kom bring Hom al die eer.

2. Die Heer is goed en groot;
Hy vul ons hart met vreugde.
Die Heer is goed en groot;
ons jubel oor sy trou.

3. O Heer, u Naam is groot!
U is ons God vir ewig.
O Heer, u Naam is groot!
U sal ons altyd lei.

VONKK 369 “God het ons vrygespreek”
Nav Romeine 5:1-11 Teks: Thinus van Staden 2017 © Melodie: HOOGBULT – Thinus van Staden 2017 ©
Orrelbegeleiding: Friena Maritz 2017 © © 2017 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Klassiek – Skuldblydenis en Genadeverkondiging / Geloof en Vertroue / Lyding en Nood

1. God het ons vrygespreek van sonde,
Hy’t geloof in ons gewek.
En nou is daar ook vrede
tussen God en ons bewerk.

2. Deur Jesus kan ons in geloof
ook voortaan in genade leef.
En daarom kan ons ook die hoop,
God’s heerlikheid, beleef.

3. Ons kan ons ook verbly in swaarkry,
want dit sal volharding kweek.
En egtheid van geloof kweek hoop,
die hoop wat nooit kan breek.

4. God het sy liefde deur die Gees
in menseharte uitgestort.
En nou het ons, in God se Seun,
self kind van God geword.

VONKK 138 “God Van Genade, Hoor Ons Bid  (Respons)”
Teks: Lord in your mercy – John Harper (1947-); Afrikaanse weergawe: Daleen Kruger 2010 (:1  Pro – Deo) en Thinus van Staden 2012 © (:2 en 3); bykomende Engelse strofes: VONKK-Werkgroep 2012 Musiek: HARPER – John Harper (1947-)
Kantoryverwerking: Daleen Kruger 2012 (Pro Deo) © Afrikaanse teks en kantoryverwerking: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Engelse teks en musiek: John Harper, The Royal School of Church Music, 19 The Close, Salisbury SP1 2EB, United Kingdom. Met toestemming gebruik. RUBRIEK: Meditatief – Gebede / Drie-eenheidsondag

God van genade, hoor ons bid.
Christus Verlosser, hoor ons bid.
Gees van die waarheid, hoor ons bid.

Lord, in your mercy, hear our prayer.
Christ our Redeemer, hear our prayer.
Spirit of truth, come hear our prayer.

F201. “U Is Die Ewige, O Heer (Ewige God)”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Oorspronklike titel: Everlasting God Teks en musiek: Brenton Brown en Ken Riley
Afrikaanse vertaling: 2007 Stass van Veuren © 2005 Thankyou Music

Ons krag word meer
as ons wag op die Heer.
Ons krag word meer
as ons wag op die Heer,
as ons wag op die Heer,
as ons wag op die Heer.
Ons God,
U heers verewig,
ons Hoop,
ons sterke redder.

Refrein:
U is die Ewige, o Heer
die Ewige, o Heer.
U sluimer nie,
U word nooit moeg nie.
U red die swakkes, die wat vrees,
vertroos hul met U Gees.
U laat hul sweef soos arende.

F321. “Met Alles Binne My (U’s My Vader)”
(RUBRIEK: Flam – Lof / Geloof en Vertroue)
Teks en musiek: Renthia Brits © Flam Musiek-Uitgewers

Met alles binne my wil ek U loof,
uit die diepte van my hart u Naam verhoog.
Saam met eng’le wil ek sing: U regeer,
in my hart en in my lewe, elke uur.
U’s alles wat ek nodig het.

Refrein:
U’s my Vader, U is heilig,
U’s my hoop, U is my vrede.
Ek is veilig in u vaderhande keer op keer.
U leef hier binne my,
U Naam wil ek bely.
Koning Jesus, ek wil altyd by U wees.
My Vader; U regeer.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
1 Samuel 1:4-12 [as die prediker ‘n man is, reël dat ‘n vrou uit die gemeente die skriflesing doen]

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Lees bietjie oor die verskillende kommapunt-projekte. Dit word o.a. gebruik deur mense wat selfdood oorweeg het – en oorleef (wat natuurlik nie die ideale voorbeeld is wat jy gaan gebruik nie). Die kommapunt is ‘n simbool wat sê die storie is nog nie verby nie. Ons elkeen se storie is nog nie verby nie. Wat ook al die dinge is wat ons moedeloos maak, daar is nie ‘n punt aan die einde van die storie nie; die kommapunt sê daar is hoop.

Nog ‘n opsie: as jy ‘n ou flenters storieboek het wat weggooi-ouderdom bereik het, skeur ‘n paar bladsye uit. Ons ken nie die hele storie sonder al die bladsye nie. Of vertel ‘n lekker storie en stop net voor die ontknoping. So is ons eie stories nog nie klaar nie. God is nog besig met ons storie. Die kruis is deel van daardie storie, maar óók die opstanding. (Idee vanaf Dollar Store Children’s Sermons)

Carolyn Brown stel voor dat jy die boek Happy deur Mies van Hout gebruik om te gesels oor verskillende emosies. Dink dan saam aan gebede wat jy kan bid wanneer jy die verskillende emosies voel – en sluit aan by Hanna se verhaal. Hier is ‘n video van Happy.

Preekriglyn

Die hooftema van 1 Samuel is God se sorg en ingryping. Ons lees in hierdie boek van ‘n volk wat hulpeloos en desperaat op uitkoms wag en op God om op te tree. In hierdie verhaal is die tema weer duidelik: God tree in ‘n hopelose situasie in. Hy gee uitkoms deur gehoor te gee aan ‘n onvrugbare vrou – en ‘n leier word vir Israel gebore.

Voordat ons verder gaan, kan ons eers dink gee aan egpare wat worstel met kinderloosheid. Dit is vir baie ‘n moeilike pad, ‘n pad van gebed en worsteling. Hierdie teks gee erkenning aan hierdie ervaring. Baie egpare het die vreugde van ‘n kind beleef na ‘n lang pad. Vir ander het dit uitgebly. As gemeente leef ons mee.

Ons teks

Vers 3-8 skets die toneel van ‘n vrou wie se onvrugbaarheid alles in haar lewe oorskadu. Die liefde wat Elkana (haar man) vir haar het, word oorskadu deur die onvrugbaarheid wat sy van God beleef en die vernedering wat sy aan die hand van Peninna ervaar. Sy is nie in staat om te eet nie en is bitter ongelukkig en hartseer.

Gesprek met God

Vers 9-18 bevat drie gesprekke.
Die eerste is Hanna se gesprek met God, dieselfde God wat vir haar onvrugbaarheid verantwoordelik is. Hanna bid en vra ‘n geskenk van God en beloof ook om hom dan ook aan God te wy. Dit is ‘n tipiese versoekgebed: God word gevra om haar bitterheid en hartseer in geluk te verander deur haar gebed te verhoor. In hierdie geval is die versoek dat God sal gehoor gee in die vorm van ‘n kind.

Gesprek met Eli

Die tweede toespraak is Hanna se verdediging nadat Eli gedink het sy is dronk. Sy is hartseer en desperaat en wys hier dat sy weet met wie om daaroor te praat.

Eli se antwoord

Die derde toespraak is Eli se priesterlike antwoord dat God haar gehoor het. Dit is belangrik vir die ontwikkeling van die verhaal. Die priesterlike optrede en bevestiging van God se verbondsgetrouheid is die draaipunt in die gebeurtenis.

Vers 19-20. In hierdie kort gedeelte lees ons hoe God Hanna se gebed verhoor het. Hanna noem die seun Samuel, want sy het hom van die Here gebid. Sy bring die naam “Samuel” in verband met die Hebreeuse woord vir “gevraagde”.

Moontlike optrede

Ons almal het ken mense wat hulle in desperate situasies bevind waar dit wil lyk of daar geen uitkoms is nie. Hierdie teks kan ons moontlik help om te evalueer hoe ons in sulke situasies optree en hoe ons ons naastes in sulke situasies kan bemoedig.

  • Die eerste optrede waarvan ons lees is van Peninna. Wat kan ons van haar leer wanneer ons met ander se pyn en hartseer te doen het?
  • Die ander manier van optrede is Eli s’n. Kan Eli ons moontlik help om onsself te herinner hoe ons dalk behoort op te tree?

Hanna is hartseer. Sy wil graag kinders hê, maar word herhaaldelik aan haar kinderloosheid herinner. Boonop word sy daaroor gespot en verneder. Dit is maklik om te oordeel en te wonder hoe mense so kan optree. Hoe skop jy iemand skop wat reeds lê? Ons sal dit nooit doen nie, ons weet mos beter!

Ons teks beskryf die realiteit van baie mense.

Tog bly Hanna hoop en bid.

Vorme van hooploosheid

Prof. Dirkie Smit skryf dat daar twee tipes hooploosheid is.

Valse hoop
Die een is om valse hoop te hê. Dit is wanneer ons hoop eintlik maar op ons besittings gebou is. Ons is redelik seker is dat ons genoeg geld, kos, klere en sekuriteit het, selfs al word ons gebede nie verhoor nie. Dit is ‘n vals hoop, omdat daar geen vertroue of afhanklikheidsbesef is nie. Ons hoor dit dikwels wanneer ons ná eredienste saam kuier. Ons sal sing dat ons hoop op Jesus gebou is, ons bely dat ons hoop van God kom wat sal herstel, sal heelmaak en sal intree.

By die braaivleisvuur vertel ons egter van ons planne om die land te verlaat as dinge regtig slegter raak, want dit sal sekerlik nie verbeter nie.

As ons hierdie tipe vlak hoop het wat op ons eie vermoëns en besittings gebou is, dan het ons dikwels ook nie die vermoë om empatie met ander te hê nie. Hierdie tipe hooploosheid veroorsaak dalk selfs dat ons dink dat ander wat swaar kry, dit verdien. Ons vergeet dat ons geloof een van afhanklikheid is; dat alles wat ons het, genade is en dat ons lewe en almal anders s’n in God se hande is.

Dit is asof Peninna met kinders, nie besef het dat kinders in elk geval ‘n geskenk van God is nie. Peninna kon maklik ook in Hanna se situasie gewees het, maar sy vergeet geriefshalwe daarvan omdat sy reeds kinders het. Die kind wat Hanna wel van God ontvang, is die een wat God se sorg bevestig en die volk in ‘n nuwe fase van konings en koninkryke in lei.

Wanhoop

Ons kan ook so sonder hoop wees dat ons wanhopig is. Ons kan so min hoop hê dat dinge vir onsself beter raak dat ons ook nie glo dit gaan vir enigiemand anders beter raak nie.

Wanneer ons nie hoop het nie, het ons ook nie die vermoë om na ander te luister nie. Ons bly so gefokus op ons eie ellende en oorlewing dat ons ook nie hoop het om met ander te deel nie. Het ons almal nie al ander vertrap in hulle tye van seer deur nie regtig te luister nie, of dat ons so besig was met ons eie dinge dat ons nie omgegee het nie?

Daar is altyd hoop

Die boodskap van die kerk, die evangelie, is dat daar altyd hoop is, dat ons selfs nie die dood hoef te vrees nie omdat die dood oorwin is. Daar is ‘n nuwe koninkryk aan’t kom. Daar is reeds tekens daarvan. Ons roeping is om te getuig van die hoop wat in ons leef. Hoe doen ons dit?

Kan Eli dalk as voorbeeld dien? Moet ons dalk vandag herinner word daaraan om mense te begin raaksien? Dat ons dalk ‘n tweede keer na mense moet kyk, dalk ander ‘n geleentheid gee dat hulle hulle lewensverhale aan ons vertel voordat ons oordeel en veroordeel? Moet ons woorde nie meer soos Eli s’n klink nie: “God het jou gehoor. God weet van jou. God luister na jou in jou pyn.”

Priestelike ondersteuning

Die vraag en uitdaging wat hierdie teks vir ons inhou, is om dalk weer opnuut te kyk na die atmosfeer en ruimte wat ons in ons huise, kleingroepe en kerke skep. Is dit ruimtes waar mense met hulle pyn kan kom vrede vind?

Ons sal dalk moet ontslae raak van ons vooropgesette idees oor hoe mense moet en behoort op te tree. Dalk is die vrou wat praat sonder dat daar klank by haar mond uitkom nie dronk nie, maar net hartseer. Dalk is die hawelose mens wat ons tydens ‘n uitreik teenkom se begrip van geloof, hoop en die getrouheid van God veel dieper as ons s’n.

Dit gaan van ons vra om soos Eli op te tree, soos ‘n priester. Dit gaan ons vra om die wat hoop verloor het, ‘n bietjie van ons hoop te gee en hulle weer te herinner aan die hoop waarin ons glo.

Die priesterlike optrede van Eli is ‘n inleiding vir die priesterlike optrede van Samuel dwarsdeur 1 en 2 Samuel. Samuel, die kind wat in afhanklikheid van God afgesmeek is, getuig en herinner die Israeliete dwarsdeur sy loopbaan aan die verbond, die sorg en die getrouheid van God.

Elkeen ‘n priester

Om deel van die liggaam van Christus te wees, is ook om as priester gesalf te word. Dit beteken dat ons geroep is om as priesters op te tree wanneer mense as gevolg van hulle pyn nie meer kan sien hoe God sorg en omgee nie. Regdeur 1 en 2 Samuel is hierdie tema teenwoordig. Dit begin met die verhoring van ‘n gebed van ‘n onvrugbare vrou. Hier sorg God. Die volk Israel is ook desperaat en in moeilike omstandighede. Ons sien ons hoe God sorg, ten spyte van die moeilike politieke en ekonomiese omstandighede van hierdie klein groepie mense.

Ons was almal al aan die uitdeel- en ontvangkant van vernedering en seer. Ons het dalk al ervaar hoe dit voel wanneer ander nie regtig omgee of luister nie. Mag Eli ons herinner aan die priester wat ons elke dag roep om Hom te volg. Jesus het altyd tyd gemaak vir ander se pyn en seer. Hy het altyd aandag gegee sonder om te oordeel. Waar teregwysing nodig was, het Hy dit altyd met liefde gedoen.

Klein en groot verhale

Die Here het dus nie net aan Hanna gedink nie, maar ook aan sy volk en wat Hy vir hulle beplan! Ons kleiner verhale – van kinderloosheid – is deel van God se groter verhale – van grootskaalse verandering. Daarom kan ons bid vir ons behoeftes. God sal dit antwoord binne die groter konteks van wat Hy met hierdie wêreld beoog.

Mag ons mekaar herinner aan die hoop wat in elkeen van ons leef!

God stuur ons om te leef

Voorbidding
Kyk gerus na hierdie artikel oor infertiliteit en die manier wat ons in die kerk daaroor praat. Gebruik dan hierdie geleentheid om mense wat sukkel met infertiliteit, miskrame en verlies se pyn te erken en hulle aan die Here op te dra. Steek ‘n kers naby die doopfont aan (of laat iemand ‘n kers aansteek).

Gebed:
Ons bid vandag spesifiek vir vroue en mans wat graag ouers wil wees,
maar vir wie dit weens verskeie redes nie eenvoudig is nie.
Ons bring hulle pyn en vrees voor U.
Ons weet tekste soos vandag s’n ontlok dikwels seer en hartseer.
U is die groot Geneser – skenk aan hulle genesing.
Gee aan hulle die onderskeidingsvermoë om u wil te bly soek
in die verskilende opsies wat hulle oorweeg.
Gee dat hulle geduldig sal bly wag en soek
en op u tydsberekening sal vertrou.
Vul die leë holte in hulle harte, maak vol hulle leë hande,
wat alreeds oop en ontvanklik wag om ’n kind vas te hou en lief te hê.
Skenk aan hulle hoop, selfs wanneer dit hooploos lyk.
Skenk bowenal aan hulle u vrede, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen.
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees)

Lied
As julle ‘n koor of vaardige voorsanger het, kan hulle dalk hier Hail Hannah, Full Of Patience sing. Melodie hier of
VONKK 138 God Van Genade, Hoor Ons Bid  (Respons) of
Lied 278 “Hoor ons bid, o Heer”

Dankoffer

Slotsang 
Lied 517 “Leer ons U vertrou, o Here” of
Lied 588 “O God van hoop, gee ons u vrede”

Seën
Romeine 15:13 Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!

Respons
F386. Mag Die God Van Hoop Deur Geloof Jou Vervul (Benedictus)
(RUBRIEK: Flam – Seënbede) Teks: Neil Büchner Musiek: Neil Büchner © Flam Musiek-Uitgewers  (Rom 15:13)

Mag die God van hoop
deur geloof jou vervul
met alle vreugde en vrede
sodat jou hoop
sterker kan word
deur die krag van Sy Gees.

Tweede:
Laat dit so wees: Amen.
(“jou” kan ook vervang word met “jul” as mense dit vir groep, bv uitreik-groep wil sing)

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.