Vyf en twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Christus die Koning – Fees

Sections

Oorsig

Wanneer dit saam gelees word, onthul al hierdie week se tekste die koningskap van Christus. Die fokusteks uit Psalm 100 is ‘n dankpsalm wat uitgejubel word wanneer die volk die tempel binnegaan om die Here te aanbid. Paulus se gebed in Efesiërs 1 sluit hierby aan wanneer hy verwonderd is oor die feit dat dieselfde opstandingskrag waarmee God vir Christus uit die dood opgewek en in die hemel aan sy regterhand laat sit het, kragtig in die lewe van gelowiges werksaam is. Die tekste uit Esegiël en Matteus stel God as herder voor. Vir Esegiël is God die herder wat op die oordeelsdag sy skape uit al die volke bymekaarmaak en versorg. Esegiël verwys ook na God wat regverdig oordeel oor skaap en skaap en dat Hy Dawid as regeerder en herder oor hulle aanstel. In Matteus tel Jesus hierdie tema op wanneer Hy homself voorstel as die hemelse koning wat as herder die skape van die bokke skei. Die beginsel waarvolgens Hy oordeel, is of hulle goed gedoen het aan die geringstes, want in soverre daar goedheid aan die geringstes bewys is, is dit aan Christus die Koning bewys.

Ander tekste

Esegiël 34:11-16, 20-24
Ek sal self my kleinvee se herder wees
11So sê die Here my God: “Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. 12Soos ’n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal Ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. 13Ek sal hulle tussen die ander volke uitbring, hulle bymekaarmaak uit die ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle versorg op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke in die land. 14Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die goeie weiveld lê en herkou. Hulle sal op geil veld wei daar in die berge van Israel. 15Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou,”sê die Here my God. 16“Ek sal dié soek wat weggeraak het, dié terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van dié wat seergekry het, die swakkes help. Maar Ek sal dié wat vet en sterk geword het, uitroei. Ek sal ’n herder wees wat reg laat geskied.

17“En wat julle betref, my kleinvee,” sê die Here my God, “Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap en tussen skape en bokke. 18Party van julle het die beste gras afgewei en boonop wat oorgebly het, vertrap. Julle het skoon water gedrink en wat oorgebly het, vuil gemaak. 19My ander skape moes die gras vreet wat deur julle vertrap is en die water drink wat deur julle vuil gemaak is.

20“Daarom,” so sê die Here my God, “gaan Ek nou regverdig oordeel tussen die vet skape en die maeres. 21Julle het die swakkes met julle lywe en skouers weggestoot en hulle met julle horings gestamp totdat julle hulle weggedryf het. 22Maar Ek gaan my kleinvee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as buit nie. Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. 23Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg: my dienaar Dawid. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle ’n herder wees. 24Ek, die Here, sal hulle God wees, en my dienaar Dawid sal oor hulle regeer. Ek, die Here, het dit gesê.

25Ek sal met hulle ’n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. Ek sal die roofdiere uitroei uit die land sodat my kleinvee veilig kan wees in die weiveld en in die bosse kan slaap. 26Ek maak hulle en alles rondom my heuwel voorspoedig; Ek laat die reëns val op die regte tyd, reëns wat voorspoed sal bring. 27Die bome sal hulle vrugte lewer en die grond sy opbrengs, en my volk sal veilig wees in hulle land. Wanneer ek die juk wat op hulle gedruk het, stukkend breek en hulle red uit die mag van dié wat slawe wou maak van hulle, sal hulle besef dat ek die Here is. 28Hulle sal nie weer die buit van ander nasies word nie en nie meer deur roofdiere opgevreet word nie. Hulle sal veilig woon en vir niemand hoef bang te wees nie. 29Ek gee hulle ’n land wat beroemd sal word vir sy vrugbaarheid; hulle sal nie weer deur hongersnood geteister word nie en hulle sal nie weer deur ander nasies verneder word nie. 30Hulle sal besef dat Ek, die Here hulle God, by hulle is en dat hulle my volk Israel is,” sê die Here my God.

31“Julle is my kleinvee, julle is die volk vir wie Ek sorg, en Ek is julle God,” sê die Here my God.

Efesiërs 1:15-23
Paulus se gebed
15Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, 16hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: 21hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Matteus 25:31-46
Die profetiese rede: die laaste oordeel
31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ’n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

41“Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, 42want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; 43Ek was ’n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’44Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of dors of ’n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?’45En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’46En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”

Fokusteks

Psalm 100
Dien die Here met blydskap
100 ‘n Dankpsalm.
Juig tot eer van die Here,
almal op aarde!
2Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
4Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
5want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.

Liturgie

Op die laaste Sondag van die kerklike jaar vier ons die Koningskap van Christus met ’n spesiale fokus op Jesus die Koning. Die aard van Jesus se Koningskap, dit wil sê dat Hy heers deur versorgende diens (herder) aan sy “skape”, word op allerhande maniere geprys en geëer. Almal word opgeroep om hieraan mee te doen, nie net die Here se mense nie. Die ganse skepping en wêreld moet Hom eer (adore), Hom aanbid en oor Hom bly wees. Psalm 100 gaan oor aanbidding. En ons aanbidding is nie ons inisiatief nie. Dit is ’n respons op wat God eerste gedoen het. Hy het ons gemaak (skepping, verkiesing, bevryding, verbond); dit is waarom ons (sy maaksel, sy kudde) daar is, en hierdie aksie van God in ons lewe bring die respons van aanbidding; bring ons daartoe om Hom met lof en aanbidding met ons hele hart te antwoord.

Daar is in die liturgie gebruik gemaak van Bybelmedia se preekstudies sowel as van vorige bydraes by seisoenvanluister.co.za. sowel as by preekriglyne.co.za.

Aanvangslied: Lied 42 “Smagtend soos in dorre streke 1,2,3,4,5”

Aanvangswoord
Seëngroet  

Lied 100 “Juig almal tot Gods lof en eer vs 1, 2, 3 (Tweede melodie)”

God as herder: Esegiël 34

Jesus en die herdertema:

Aanbidding

GELOOFSBELYDENIS: AHV KOL 1

Loflied 23 “My Heer, my herder… vs 1,2,3 (TT Cloete)”

Epiklese

Skriflesing: Psalm 100

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 42 “Smagtend soos in dorre streke 1,2,3,4,5”

Aanvangswoord  
Voorganger: Juig tot eer van die Here, almal op aarde!
Dien die Here met blydskap!
Gemeente: Kom voor Hom met gejubel!

Voorganger: Erken dat die Here God is:
Gemeente: Hy het ons gemaak en ons is Syne.

Voorganger: Erken dat die Here God is:
Gemeente: Ons is sy volk, sy eie kudde.

Voorganger: Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange,
Gemeente: dank Hom, prys sy Naam.

Voorganger: want die Here is goed,
Gemeente: aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. Amen (uit Ps 100).

Seëngroet  
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon en van
Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die Eerste wat uit die dood opgestaan het, die Heerser oor die konings
van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van al ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak,
priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Lied 100 “Juig almal tot Gods lof en eer vs 1, 2, 3 (Tweede melodie)”

God as herder: Esegiël 34
Ek sal self my kleinvee se herder wees
11So sê die Here my God: “Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. 12Soos ’n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal Ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. 13Ek sal hulle tussen die ander volke uitbring, hulle bymekaarmaak uit die ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle versorg op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke in die land. 14Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die goeie weiveld lê en herkou. Hulle sal op geil veld wei daar in die berge van Israel. 15Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou,”sê die Here my God. 16“Ek sal dié soek wat weggeraak het, dié terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van dié wat seergekry het, die swakkes help. Maar Ek sal dié wat vet en sterk geword het, uitroei. Ek sal ’n herder wees wat reg laat geskied.

Jesus en die herdertema: Johannes 10
Die goeie herder
10 “Dít verseker Ek julle: Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van ’n ander kant af inklim, is ’n dief en ’n rower. 2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal nooit ’n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

6Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy vir hulle wou sê nie.

7Toe het Jesus verder gesê: “Dit verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. 8Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 9Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. 10’n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 12’n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy ’n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. 13Hy is ’n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie.

14“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, 15net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. 16Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder.

Aanbidding
Ons aanbid U- Here, Rots, Herder…
U is nie doof as ons roep nie,
U swyg nie as U ons hoor nie,
hoor ons nou, as ons die hande uitsteek.
Die werke van U hande- is groot!
Aan U kom die lof toe
want U hoor my smeekstem.
U is my sterkte en my beskermer-
op U vertrou ek, want U is my hulp.
Ek loof U met ‘n lied in my hart,
want U is ‘n sterkte vir U kinders.
U is ‘n veilige beskutting…
U is ‘n herder:
U sorg vir U skape-
U sorg altyd vir hulle…
(Ahv Psalm 28)

GELOOFSBELYDENIS: AHV KOL 1
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En ek glo in die Seun wat die beeld van God is,
van God wat self nie gesien
kan word nie.
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
Ek glo Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.
Ek glo dat God besluit het
om met sy volle wese in Hom te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Ek glo dat God deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
die vrede herstel het,
en deur Hom alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Loflied 23 “My Heer, my herder… vs 1,2,3 (TT Cloete)”

Liedere

F35. “Jesus Kom Weer”
(RUBRIEK: Flammikidz – Wederkoms / Hoop en Voleinding)
Teks en Musiek: Hanneke Engelbrecht
© 2005 MAR Gospel Music Publishers

Jesus is ons Koning, Heer,
en ons weet Hy sal t’rugkeer.
Soos hul Hom sien opvaar het,
sal Hy kom om ons te red.

Refrein:
Ja, Jesus kom weer!
Ja, Jesus kom weer!
Ek en jy behoort aan Hom.
Ons glo dat Hy weer sal kom.
Jesus is ons Koning, Heer.
Ek en jy behoort aan Hom.
Soos hul Hom sien opvaar het,
glo ons dat Hy weer sal kom.

Refrein:

F51. “Koning Van My Hart”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Toewyding / Gebed)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 2)

Koning van my hart
Koning van my lewe
U wil ek bemin
U lof besing vir ewig
U het my bevry
My sondeskuld vergewe
Koning van my lewe
Koning van my hart.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here Jesus Christus, die tyd om fees te vier het aangebreek. Kom wees tussen ons terwyl ons U met “hosannas”
groet. U is ons Redder en ons Verlosser. So wil ons U eer – nie omdat U wondertekens op aarde gedoen het nie,
maar omdat U reg en geregtigheid laat triomfeer het. Ons lofprysing sal u vyande laat pleit: “Dink aan ons wanneer U in u ryk kom.”
Koningherder, ons Messias, wees tussen ons, wees met ons in die Naam van die Here!
Amen.

Skriflesing: Psalm 100

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Hoe roep julle ma of pa julle? Kan julle hulle stemme herken? Hoe weet julle? Kan julle hoor of hulle opgewonde is? Of kwaad?

Watter troeteldiere het julle? Hoor julle honde as julle roep? Kom hulle na julle toe? En katte? En kanaries?

Ons hoor ons ma en pa as ons hulle ken. Hoe beter ons hulle ken, hoe beter luister ons na hulle. Dieselfde met ons troeteldiere. Hoe beter hulle ons ken, hoe beter luister hulle na ons.

Dit werk so met skape ook. As jy hulle roep, sal hulle nie na jou toe kom nie. Maar as die skaapwagter, die herder hulle roep, kom hulle dadelik. Want die skape ken die skaapwagter se stem.

Dit is ook so met die Here Jesus. Hoe beter ons Hom ken uit sy Woord, hoe beter verstaan ons wat Hy sê. Daarvoor moet ons tyd deurbring met die Bybel. Moet ons lees en bid.

Kom ons sing van ons blydskap dat ons die Here Jesus ken.

Lied 553 Ek is bly ek ken vir Jesus – sit

Preekriglyn

Psalm 100 is seker een van die bekendste lofpsalms wat steeds gesing word in ons kerke. Die titel van die Psalm is nie verniet nie: “‘n Psalm. Vir lofprysing.” (2020 vertaling) en “‘n Dankpsalm” (1983 vertaling). Albei titels is verantwoorde vertalings van die oorspronklike, omdat die woord tôdâ vir baie betekenisse gebruik kan word: lofprysing, danklied, verklaring, en selfs vir belydenis (vgl. bv. Jos. 7:19; Esra 10:11).

Dit is ‘n kort Psalm en daarom wil ek gesels ons oor die inhoud van die psalm in terme van drie perspektiewe:

  • Hoe God geteken word,
  • Wie Hom moet loof, en
  • Hoe ons Hom moet prys en dank.
Die Here is God

Jahwe (Here) word as God geteken en alle mense op aarde opgeroep om Jahwe as God te erken. Hy moet gedien word met blydskap; Hy moet erken word as God; Hy moet geprys word, omdat Hy goed is vir ewig en deur die geslagte.

Die ganse aarde moet hom prys

Let op dat dié lofpsalm vir die hele aarde bedoel is: “Juig tot eer van die Here, o ganse aarde.” (2020 vertaling). Dit beteken dat hier ‘n universele oproep is aan almal wat leef en beef op die aarde om die Here met blydskap en vreugde te dien. Meer nog, hulle almal word geteken as begunstigdes van God se versorgende hand, want hulle almal is sy kleinvee wat Hy laat wei.

Uiteraard gee almal nie hieraan gehoor nie, en gaan hulle nie almal deur die poorte van die tempel in met dankliedere en lofsange nie, maar die feit dat hulle in God hulle oorsprong het, dat Hy vir hulle sorg, word nie daarmee verminder nie.

Met sewe opdragte word dié dinamiese karakter van hierdie lof uitgedruk: juig, dien, gaan (kom), erken, gaan, dank, prys. Die Here moet met blydskap gedien word.

Erken God se goedheid en troue liefde

Die inhoud van ons lof aan God word gekoppel aan die erkenning dat Hy God is, dat Hy ons gemaak het, dat ons aan Hom behoort, dat Hy ons soos ‘n kudde kleinvee versorg, dat sy goedheid en troue liefde van geslag tot geslag duur, vir ewig.

Dit is waarom die styl van ons lof geteken word as een van blydskap en vreugde. In die tempel moet sy poorte met lofprysing binnegegaan word, sy voorhowe met ‘n loflied. Hy moet geloof word. Sy Naam moet geprys word.

Boodskap

Psalm 100 maak ‘n paar regtig belangrike punte. Die eerste is: Jahwe is God, en niemand meer. Die tweede is: Alle mense moet Hom loof. En dit is baie belangrik: wanneer ons in die kerk hierdie lied sing, het dit betekenis vir die hele mensdom. Ons moet hulle die hele tyd in gedagte hou as ons dié lied uit volle bors sing.

As jy dus weer sing: “Juig almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer.” (of soos dit vroeër was: “Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap gee Hom eer!”), dan dui dit nie net op dié wat langs jou in die kerkbanke sit of staan nie. Jy sluit elke mens op aarde in by jou loflied!

Daarom kan ons vandag sing : “Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee Hom eer. Kom nader voor Sy aangesig en prys Hom met ‘n lofgedig!

Hoofdoel van ons lewe

Die Westminster-kategismus begin met die woorde: “What is the chief end of man?” Die antwoord is: “Man’s chief end is to glorify God, and to enjoy him forever.”

Dit klink na Psalm 100.

Ons bestaan, die rede hoekom ons hier is, is om God te verheerlik en Hom vir altyd te geniet. Dit ons hoogste, belangrikste doel. Ons het geen ander doel nie.

Prof Dirkie Smit sê:
Die doksologie of lofprysing vorm die hart van die Christelike lewe. Die hele Christelike lewe gaan oor lof aan God, die eer van die Here se Naam, die verheerliking van sy Naam, die erkenning van sy heiligheid. Die Christelike lewe is lofprysing. Lofprysing staan absoluut sentraal in die Christelike lewe. Daar is niks belangriker nie. Daar is in ‘n sin ook niks anders nie. Die Christelike kerk, die Christelike teologie het van die begin af, van die eerste dae af, dit geweet.

‘n Leefstyl

Hierdie “Jubilate”-psalm staan in sterk kontras met wat John Stott ons “begrafnisgesigte” noem. Die Psalm nooi ons om ons begrafnisgesigte met gesigte van lof en dankbaarheid te verander. Ons het vreugde omdat God ons ken en ons vir Hom. Ons blydskap en lof gee erkenning dat die Here God is.

Die vraag is natuurlik hoekom die leefstyl van aanbidding by ons hoort? Natuurlik aanbid ons Hom vir wie Hy is. Hy is Heer (vers 1 en 2), God, Skepper en Eienaar (3), goed, liefde en getrou (5). Hierdie woorde is net grepe uit die opsomming van 100:5: “Want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.”

Dubbele goedheid

Van hierdie goedheid is daar vroeër reeds gepraat: “Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde.” Ons is God se mense, nie net omdat Hy ons geskep het nie, maar veral omdat Hy ons gekies en verlos het. Die psalm se taal hou skepping en verlossing bymekaar. Ons behoort aan Hom omdat Hy ons geskep het. Ons behoort aan Hom omdat Hy ons gekies het. Ons behoort aan Hom omdat Hy ons verlos het. Hy is die Herder wat ons sy kudde gemaak het.

Die eenvoud van die evangelie en van hierdie psalm is dat die deur na God se hart oopstaan, omdat Hy dit oopgemaak het. Hy is goed, vol liefde en getrou. Christene het veel méér rede om God te loof en te prys.

Nuwe Testament

Hierdie temas word net soveel in die Nuwe Testament ge-eggo:

  • Die goeie Herder het sy lewe vir ons afgelê (Joh 10). Ons is sy kudde. Ons is sy skape wat sy stem gehoor het. Hy het ons geroep en ingebring. Náás Johannes 10, borduur die Nuwe Testament voort op hierdie beeld op verskeie plekke (bv 1 Pet 2:25; Heb 13:20,21)
  • Ons gee onsself aan God as lewende en heilige offers op grond van die ontferming van God in Christus Jesus (Rom 12:1, 2). Romeine 1-11 benadruk die goedheid, liefde en trou van God ten spyte van ons sonde.
  • Ons het vrye toegang tot die troon van genade: “Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam” (Heb 10:19,20).
Een gemeenskap van lof

Ons lof verbind ons met ‘n wêreldwye gemeenskap van lof. Die teoloog Weiser skryf daarom dat die lede van die aanbiddende gemeenskap in hulle lof met die een groot gemeenskap van geloof verenig.

Alle gelowiges word in hierdie loflied saamgebind. Ons kom uit verskillende lande, kulture en tale. Die lof op ons lippe en ons diens aan God bind ons saam; ons het almal ontdek het dat die Here goed is, dat daar geen einde aan sy liefde is nie en dat Hy vir altyd getrou bly. Jesus is die hoogtepunt van hierdie goedheid en nimmereindigende liefde en trou. Hoe sal ons Hom dan nie aanbid en met dankbaarheid prys nie?

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3”

Seën
Mag die sterkte van God julle dra.
Mag die krag van God julle bewaar.
Mag die wysheid van God julle anker.
Mag die hand van God julle beskerm.
Mag die weë van God julle begelei.
Mag die skild van God julle verdedig.
Mag die leërskare van God julle omring.
Sodat die koninkryk deur julle kan kom.
Amen.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.
2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of

VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.