Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Op die laaste Sondag van Koninkrykstyd word ons bewus dat ons op die drumpel staan van Adventstyd en die beloofde koms van Christus, dié Koning van alle konings.

Die sleutelteks nooi ons uit om deel te wees van ’n koninkryk waarvan die Koning die “Koning van die geringstes” is. Dit nooi ons verder uit, om saam met die Koning, die geringstes te versorg.

Ander tekste

Esegiël 34:11-16, 20-24
Ek sal self my kleinvee se herder wees
11So sê die Here my God: “Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. 12Soos ’n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal Ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. 13Ek sal hulle tussen die ander volke uitbring, hulle bymekaarmaak uit die ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle versorg op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke in die land. 14Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die goeie weiveld lê en herkou. Hulle sal op geil veld wei daar in die berge van Israel. 15Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou,”sê die Here my God. 16“Ek sal dié soek wat weggeraak het, dié terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van dié wat seergekry het, die swakkes help. Maar Ek sal dié wat vet en sterk geword het, uitroei. Ek sal ’n herder wees wat reg laat geskied.

20“Daarom,” so sê die Here my God, “gaan Ek nou regverdig oordeel tussen die vet skape en die maeres. 21Julle het die swakkes met julle lywe en skouers weggestoot en hulle met julle horings gestamp totdat julle hulle weggedryf het. 22Maar Ek gaan my kleinvee red. Hulle sal nie meer uitgelewer wees as buit nie. Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap. 23Ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg: my dienaar Dawid. Hy sal vir hulle sorg, hy sal vir hulle ’n herder wees. 24Ek, die Here, sal hulle God wees, en my dienaar Dawid sal oor hulle regeer. Ek, die Here, het dit gesê.

Psalm 100
Dien die Here met blydskap
100 ’n Dankpsalm.
Juig tot eer van die Here,
almal op aarde!
2Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
4Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
5want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.

Efesiërs 1:15-23
Paulus se gebed
15Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, 16hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, 19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: 21hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Fokusteks

Matteus 25:31-46
Die profetiese rede: die laaste oordeel
31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ’n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ’n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

41“Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, 42want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; 43Ek was ’n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’ 44Dan sal hulle ook antwoord: ‘Here, wanneer het ons U honger of dors of ’n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en U nie gehelp nie?’ 45En Hy sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.’ 46En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar dié wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe.”

Ekstra stof

Matteus 25 – Jesus spoor sy dissipels aan tot waaksaamheid, getrouheid en barmhartigheid
Jesus sluit sy toespraak oor die koms van die koninkryk af met drie uitnemende gelykenisse wat die dissipels aanspoor tot waaksaamheid (gelykenis van die tien meisies – 25:1-13), getrouheid (gelykenis van die muntstukke – 25:14-30) en barmhartigheid (gelykenis van die skape en die bokke – 25:31-46).

Jesus spoor sy dissipels aan tot waaksaamheid  met die gelykenis van die tien meisies – 25:1-13
Jesus sluit aan by ’n ou gebruik in Israel – dit gebeur soms vandag nog – waar jong meisies die bruidegom tegemoetgaan om hom tot by die bruid te begelei.  Hy gebruik die bekende gebruik om sy boodskap in die vorm van ’n gelykenis oor te dra wat die verwagting wat Hy het dat sy dissipels waaksaam sal wees, onderstreep.

Let op dat die gelykenis in die toekomstige tyd geformuleer is: “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos …” wat duidelik op die gereedheid en waaksaamheid vir die wederkoms, die koms van die bruidegom, Jesus, dui.  Die waaksaamheid van die meisies word aan hulle dwaasheid – om nie voorsorg te tref vir hoe lank die wag gaan duur nie – of hulle verstandigheid – om wel voorsorg te tref – gemeet.

Die boodskap is dat jy die wederkoms – of dan ten minste die gemeenskap met die Here Jesus – kan mis as jy nie voorsorg tref en jou gereed hou om uit te hou en aan te hou vir sy koms, al vat dit lank.

Jesus spoor sy dissipels aan tot getrouheid met die gelykenis van die muntstukke – 25:14-30
Die tweede gelykenis het met getrouheid te make, die nougesette uitvoering van die verantwoordelikhede wat die Here aan sy dissipels uitdeel, hier gesimboliseer met die talente wat die slawe ontvang.  ’n Talent was ’n groot bedrag geld in daardie tyd, gelykstaande aan 6 000 denarii.  Een denarius was gelykstaande aan die gebruiklike dagloon vir ’n gewone arbeider.  As die dagloon dus R100 sou wees – by wyse van spreke – sou een talent R600 000 werd in vandag se terme gewees het.  Die eerste slaaf het dus R3 miljoen gekry, die tweede R1.2 miljoen en die laaste een R600 000.

Die eerste twee slawe het hulle geld verdubbel, die derde een het dit weggesteek en niks daarmee gedoen nie.  Die eerste twee word dan aangeprys deur die eienaar met sy terugkoms, die laaste een uitgewerp weens sy slegheid en luiheid wat nie eers net rente op die geld laat verdien het nie.

Die punt van die gelykenis is dat die dissipels wat hulle verantwoordelikhede nakom – die talente kan natuurlik ook dui op gawes – die Here se guns sal geniet en dié wat dit nie doen nie, sy gramskap sal ontvang.

Jesus spoor sy dissipels aan tot barmhartigheid met die gelykenis van die skape en die bokke – 25:31-46
Die laaste gelykenis spoor die dissipels tot barmhartigheid aan deur die gelykenis as ’n beskrywing van die laaste oordeel te gebruik.  Die onderskeiding tussen die skape en die bokke wentel om hulle hart vir dissipels – die geringste broers (en susters) – wat nood het: hongeriges, dorstiges, vreemdelinge, mense sonder klere, siekes, en mense in die tronk.

Die skape ontvang die ewige lewe.  Die bokke die ewige straf.

Die interessante is dat Jesus hulle barmhartigheid al dan nie reken asof dit iets is wat aan Hom en vir Hom gedoen is.  En dit maak sin.  Jesus identifiseer met sy dissipels en eer dié wat dit ook soos Hy doen.  En dit is goeie nuus vir die dissipels wat met Jesus se Hemelvaart die opdrag gaan kry om die nasies te gaan bereik met die evangelie.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 601 of Lied 226

Votum: Psalm 100

Seëngroet

Lofsang: Psalm 100 of Flam 384 of VONKK 42

Herinnering aan God se genade: Efesiërs 1:15-23

Geloofsbelydenis

HOOR 

Gebed

Skriflesing: Matteus 25:31-46

Familie-oomblik
Preek/Wil van God

LEEF

Skuldbelydenis
Toewyding
Terugvoer en voorbidding

Slotsang: VONKK [bekend] of Flam 406 [bekend of Lied

Seën

Respons: Lied 601 refrein

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede 
Lied 601 “Dié wat die Here wil dien” of
Lied 226 “Juig nou aarde, hemel”

Votum: Psalm 100

Seëngroet

Lofsang
Psalm 100 of
Flam 384 Juig, Al Wat Leef, Juig Voor Die Heer (Psalm 100) of
VONKK 42 Jubilate! Loof Die Here!

Herinnering aan God se genade: Efesiërs 1:15-23

Geloofsbelydenis

Liedere

F384. “Juig, Al Wat Leef, Juig Voor Die Heer (Psalm 100)”
Teks: Totius  © NG Kerk Uitgewers (Psalm 100) Musiek: Louis Brittz © Urial Publishing  (Ps 100)

1. Juig al wat leef juig voor die Heer,
dien God met blydskap gee Hom eer.
Kom nader voor sy aangesig
en prys Hom met ’n lofgedig.

2. Die Heer is God erken dat Hy
’n eie volk vir Hom berei,
’n volk om Hom te dien en vrees
en skape van sy wei te wees.
Halleluja,
juig voor die Heer.

3. Want goedertieren is die Heer,
sy goedheid eindig nimmermeer.
Sy trou en waarheid hou hul krag
tot in die laaste nageslag.

4. Gaan deur sy poorte in met lof
met lofsang in sy tempelhof.
Kom in sy huis, o bondsvolk saam
verhef sy lof en prys sy Naam.

VONKK 42 “Jubilate! Loof Die Here!”
Psalm 100 Teks: Jubilate, everybody – Fred Dunn 1977; Afrikaanse teks: Jacques Louw 2009 ©
Musiek: Fred Dunn 1977 Kantoryverwerking: Marcha Geyer 2007 ©
© 1977, 1980 Thankyou Music (Admin CopyCare SA). Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

Jubilate! Loof die Here!
Almal op die hele aarde kom
en dien die Here met gejubel,
kom voor Hom en prys sy heil’ge Naam.
Gaan sy tempel in met vreugde,
juig en sing, kom dank die Heer,
want aan sy liefde is geen einde.
Loof die Here, almal saam!

VONKK 158 “Ons Wy Onsself Aan Christus Toe”
Teks: Jacques Louw 2011 ©  Melodie: ELLACOMBE – Wurtemberg 1784; Mainz 1833
Orrelbegeleiding:  Tradisioneel © Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin BybelMedia)
© Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Liefde, Dankbaarheid en Diens / Barmhartigheid en Getuienis

1. Ons wy onsself aan Christus toe,
aan Hom, ons Redder, Heer.
Laat Hy ons lof en eer ontvang,
die Koning wat regeer.
Hy het ons met sy bloed gekoop
en maak van ons sy kerk.
Ons wil Hom met ons gawes dien,
met blydskap vir Hom werk.

2. Sy liefde, so oneindig groot,
laat ons eerbiedig juig.
Dit dring ons na die wêreld toe,
waar ons sal moet getuig.
Laat ons, gehoorsaam aan sy Woord,
ook dáár betrokke raak,
met omgee en deur diensbaarheid,
sy liefde sigbaar maak.

3. Kom open U ons oë, Heer,
vir ander in hul nood.
Maak ons, soos U, barmhartig, Heer,
waar mense vra om brood.
Maar laat ons tog dié nood besef,
wat in hul harte leef.
Deur U alleen, die Middelaar,
word sondeskuld vergeef.

F406. “Ek Wil Kom Stil Word” 
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis) Oorspronklike titel: I will sing of my Redeemer
Teks en musiek: James McGranahan (1840-1907) Afrikaanse Teks en musiekverwerking: Piet Smit en Ben du Toit
© MAR Gospel Music Publishers

1. Ek wil kom stil word, hier aan u voete;
ek wil kom hoor wat U vir my sê.
Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer,
as ek my vrae voor U kom lê.

Refrein 1:
Want soveel mense sterf sonder Jesus
en word mislei na die ewige dood.
Daar’s soveel oorvloed, selfsug en rykdom,
en ander ly in hongersnood.

2. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders
wat honger en lyding glad nie verstaan?
Wat van die mense wat stukkend en seer is?
Wat van die een wat eensaam vergaan?

Refrein 2:
As ek dan vra, Heer, “waar is u liefde?”
moet ek erken, dit lê nog by my.
Hier in my selfsug stap ek gevoelloos
by al die nood en seer verby.

3. Maak my ’n beeld van Jesus se liefde
om in my wêreld U hande te wees.
Ek gee myself aan U as ’n offer
onder beheer van die Heilige Gees.

Refrein 3:
Hier staan ek voor U, net soos Jesaja.
Raak my nou aan met u heilige vuur,
sodat ek oral u liefde kan uitdra.
Hier is ek, Heer, U kan my stuur!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Matteus 25:31-46

Familie-oomblik
Preek/Wil van God

Familie-oomblik

Hierdie kan ‘n lekker teksgedeelte wees om op te voer.  Jy het ‘n leser nodig, asook ‘n paar skape en bokke.  Een leser tussen die skape en een leser tussen die bokke. Kinders sal dit veral geniet as hulle skaap en bok maskers kan hê.

Jy kan ook die heerlike storie van Vader Panov deur Tolstoy vertel. Panov bid dat hy graag die Here wil ontmoet. Deur die dag ontvang hy allerhande mense. Wanneer hy dan in die aand wonder waar die Here was, word hy herinner dat die Here daar was in die mense wat Panov gehelp het. Vertel ‘n verkorte weergawe van die storie met behulp van skermgrepe. Of kyk hier vir ‘n storieboek-weergawe.

Preekriglyn

“Elke dag wat ek in ongevalle gewerk het, het ek meer ongevoelig vir mense en hulle nood geraak,” vertel Patricia Miller. “Vyf jaar tussen die nood het my hart totaal afgestomp. Toe het die Here my oë oopgemaak.”

Patricia vertel hoe sy vroegoggend ‘n jong vrou opgeneem het wat ‘n oordosis dwelms geneem en selfdood probeer het. Haar ma was ook daar, ‘n onversorgde vrou met rooi oë. Die polisie het haar in die middel van die nag wakkergemaak en hospitaal toe gebring. Sy kon skaars fluister toe sy die gegewens van die pasiënt moes gee.

“‘Kry spoed!’, het ek geblits. My ongeduld was groot. Toe het ek opgevlieg om fotostate van die identiteitsboekie en mediese kaart te maak. By die fotostaatmasjien het God my in my spore gestuit. ‘Jy het nie eers na haar gekyk nie’, het God gesê.”

Patricia het skielik hartseer gevoel oor die vrou en haar dogter se nood. In ‘n skietgebed het sy die Here gevra om haar te vergewe.

Tyd het nie meer saakgemaak nie. Sy het by die verwese vrou gaan sit en haar hande in hare geneem. Sy kon die vrou aanmoedig om nie moed op te gee nie. ‘n Damwal trane het gebars. Patricia het gehoor van haar worsteling as enkelouer om ‘n rebelse dogter groot te maak.

Patricia het daardie beleef hoe die Here haar van ‘n koue hart genees. Die Here het haar gehelp om ‘n medemens raak te sien. Die kapasiteit tot empatie en meelewing het haar lewe verander.

Dit is ook waartoe ons teks ons nooi. Hierdie verhaal is die sewende van sewe gelykenisse in die profetiese rede.

Wees gereed om die Koning te ontmoet

Die eerste ses gelykenisse van die profetiese rede het hoofsaaklik te doen met die feit “dat” ons waaksaam en gereed moet wees vir die koms van Jesus wat op ’n tydstip en wyse kan kom wat ons nie verwag nie. Die Koning kom onverwags. Hy kom op maniere wat Hom nie altyd duidelik herkenbaar maak nie. Daarom die oproepe tot waaksaamheid.

In Matteus 24:36-44 se drie kort gelykenisse gaan dit oor gereedheid te alle tye. In Matteus 24:45-51 word lesers opgeroep tot getrouheid. Matteus 25:1-13 gaan om voorbereid te wees omdat die Koning op ’n onverwagse tyd kan kom. Matteus 25:14-30 belig getroue diens aan God. Ons moet gereed wees. Ons moet voorbereid wees op die verrassende en onverwagse koms van die Heer.

Hoe moet ons gereed maak?

Dit is een ding om te weet dat ons gereed moet wees om die Here te ontmoet, maar hoe doen ons dit? As die hemelse Koning onverwags, ontydig en sonder ’n voorspelbare patroon sal kom, is daar dan enigsins ’n manier hoe ons onsself  kan voorberei sodat ons gereed kan wees?

Op hierdie vraag wil die gelykenis ’n antwoord bied. Terwyl dit in die eerste ses wederkoms­gelykenisse handel oor die “dat” van ons gereed-wees, gaan dit in die gelykenis oor die “hoe” van ons gereed-wees op die koms van die Koning. Dit gaan hier oor die manier waarop ons voorbereid moet wees. Ons moet ons op ’n bepaalde manier kan voorberei om gereed te wees vir die wederkoms van die Koning. Terwyl ons oë wagtend op die hemel, die toekoms, die Koning gerig is, moet ons hier op aarde aktief besig wees deur getrou God en ons medemens in liefde te dien.

Ons kan nie net ledige ontvangers wees van die genade van God nie. Ons verhouding met God, ons dissipelskap van Jesus, ons bekering moet op konkrete maniere deurgevoer word na of tot ons medemens. Almal in die wêreld moet weet dat God Hom in oneindige liefde in sy Seun Jesus Christus neergebuig het na die totale mensdom in nood. Dié gelykenis beklemtoon op unieke wyse dat God solidêr is met die noodlydendes.

Die komende Koning ontmoet ons nou reeds hier in die hede op verskillende maniere. Die Koning op die koninklike troon ontmoet ons in die basiese nood/behoeftes van ons medemens. Ons dade, die doen van die wil van God (37) is van beslissende erns vir ons toekomstige ontmoeting van ons hemelse Koning.

Ons goeie dade moet egter nie verstaan word as ’n manier om ons saligheid te verdien nie. Ons saligheid kan nie verdien word nie. Dit ontvang ons as geskenk deur geloof en op grond van die soenverdienste van Jesus Christus. Dit is die goeie nuus. Die mense aan die Koning se regterkant word aangespreek as geseëndes. Hulle is reeds geseën. Die koninkryk is as erfenis lank tevore reeds vir hulle voorberei (34).

Dit wat hulle gedoen het, was sonder om enige verdienstelikheid daarin te sien. Wat hulle gedoen het, was ’n natuurlike uitvloeisel van hulle verhouding met die Koning, alhoewel hulle nie bewus was dat hulle dit juis ook aan Hom gedoen het nie.

Die erns van ons dade

Oor die beslissende erns van ons dade vandag laat Matteus geen twyfel nie. Die veroordeeldes se versuim om lief te hê was ’n vergryp aan die Here self. Wie die naaste vandag in liefdeloosheid wegwys, miskyk, ontken, mag dalk dieselfde reaksie oor hom/haarself bring by die wederkoms van die Koning. Ons kan die genade en liefde wat ons ontvang het as ’t ware deur ons vingers laat glip wanneer ons nie bereid is om met hande van liefde na ons medemens in nood uit te reik nie.

Wie daarom vandag as volgeling van Jesus die basiese nood van die medemens doelbewus miskyk of verontagsaam, mag hulle by die eindoordeel moontlik aan die verkeerde kant van die koninklike troon bevind. Ons liefdesdade teenoor ons behoeftige medemens dra krag. Dit dra nie reddingskrag om ons saligheid by God te verdien nie, maar het wel die vermoë om dit op ’n (onverstaanbare) manier in gedrang te bring. Dit is die ontstellende realiteit waarmee ons in hierdie gelykenis gekonfronteer word en waarmee ons met erns rekening moet hou. Hier het ons te make met die onbegryplike geheimenis van die koninkryk van God. Dit is die erns van die eindoordeel wat ons nie uit die oog moet verloor nie. ’n Soortgelyke boodskap word vervat in die gelykenis wat Jesus vertel in antwoord op Petrus se vraag na vergifnis in Matteus 18:21-35. Hierdie gelykenis vertel hoe die vergifnis van God aan ons ongedaan gemaak kan word indien ons dit nie met ons medemens ook deel nie.

Dit wat ons almal kan doen

Die koning vra hier niks anders nie as wat reeds aan ons gegee en gedoen is. Die lys dade aan die geringstes bevat die “basiese” behoeftes van mense. Dit wat gevra word is doenbaar, uitvoerbaar. Hy vra die eenvoudigste dade wat wys dat ons omgee. Daar is niks gesofistikeerd daaraan nie. Dit vereis nie groot geleerdheid nie. Dit vereis nie rykdom nie. Net ’n hart vol liefde. Dit is die positiewe en hoopvolle kant van wat die koning vra.

Natuurlik word opoffering vereis in terme van tyd en beskikbaarheid, maar verder niks wat buite ons vermoë is nie. Liefde, belangstelling, omgee en sorg kan almal gee. Daarom is daar ook nie enige geldige verskoning vir die versuim om die doen van die liefdesdade aan die geringste nie. Nie almal het te doen met materiële behoeftes nie. In sommige gevalle is die blote teenwoordigheid by die noodlydende (besoek aan gevangenis) alreeds genoeg.

Sal ons Hom herken?

Vers 40 en 45 is die sleutelverse van die gelykenis. Hierin motiveer die Koning sy besluit as antwoord op die vraag van die geseëndes en die vervloektes. Nie een van die groepe weet waarvan die Koning praat nie. Die antwoord kom as ’n verrassing vir albei. Hulle het dit nie verwag nie. Hulle was onkant gevang. Hulle ontdek dat Jesus na hulle gekom het in die gestalte van die siekes, die naaktes, die wat honger en dors is, die vreemdeling, die dakloses en die gevangenes en diegene wat alleen is.

Die tergende vraag is: Sal ons Hom vandag herken as Hy na ons toe kom. Hy kom dikwels na ons toe op ongewone tye en ongewone plekke waar ons Hom nie verwag nie. Sal ons Hom dan herken? Sal ons Hom herken as Hy vir ons kos vra vandag, of water, of kleding en blyplek soek, of bloot verlang na die nabyheid van iemand wat opreg omgee? Ons sal gereed wees vir die onverwagse koms van die Koning as ons nou reeds sy verskynings en gestaltes in die hede herken en aan Hom barmhartigheid betoon. Saulus het die kerk vervolg sonder om te besef dat hy die Here self vervolg het (Hand 9:3). Sommige mense het engele ontvang sonder dat hulle dit geweet het (Heb 13:2).

Martin van Tours

Martin van Tours was ’n Romeinse soldaat en Christen. Een koue wintersdag terwyl hy die stad binnegaan, het ’n boemelaar by hom gebedel vir aalmoese. Martin het nie geld gehad nie. Die boemelaar het gebewe en was blou van die koue. Martin het gegee wat hy het. Hy het sy verslete soldatejas uitgetrek en dit in die helfte deurgesny en een deel aan die boemelaar gegee. Daardie nag het Martin ’n droom gehad. In die droom het hy die hemel gesien met al die engele en Jesus tussen hulle. Jesus het ’n halwe soldatejas gedra wat verslete was. Een van die engele vra Hom toe: “Meester waarom dra U ’n ou verslete soldatejas?”  “Wie het dit aan U gegee?” En Jesus het sag geantwoord: “My dienskneg Martin het dit aan My gegee.”

Hopelik laat hierdie gelykenis ons met nuwe oë en erns kyk na die eenvoudige dade van liefde aan ons medemens in nood. Wie weet, daardeur bevind jy jouself heel moontlik in koninklike geselskap.

God stuur ons om te leef

Skuldbelydenis
Ek het netnou gevra:   Sal ons Hom vandag herken as Hy na ons toe kom. Sal ons Hom herken as Hy vir ons kos vra vandag, of water, of kleding en blyplek soek, of bloot verlang na die nabyheid van iemand wat opreg omgee? Dink na oor die mense wat die laaste tyd jou pad gekruis het.  Kan dit wees dat Hy na jou toe gekom het, maar dat jy Hom nie herken het nie?
Tyd vir stil nadenke.

Toewyding
Gaan voor in gebed, waarin julle julleself bereid verklaar om met nuwe oë te kyk na mense in nood en in liefde op die nood te reageer.  Of gee geleentheid vir stil toewyding.

Terugvoer en voorbidding
Laat iemand terugvoer gee van ‘n barmhartigheidsbediening in jul omgewing – moontlik een waarby jul gemeente betrokke is.  Dink veral aan bedieninge wat kos voorsien aan honger mense, mense huisves, klere gee, siekes versorg of mense in die tronk besoek.

Laat iemand voorbidding doen vir die bediening en ander barmhartigheidsbedieninge waarby jul gemeente betrokke is.

Slotsang
VONKK 158 Ons Wy Onsself Aan Christus Toe [bekend] of
Flam 406 Ek Wil Kom Stil Word [bekend] of
Lied 524 “God roep ons om met woord en daad”

Seën

Respons: Lied 601 refrein

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.