Vierde Sondag van Paasfees

Sections

Oorsig

Op Goeie Herdersondag bely ons dat Jesus Christus die Goeie Herder is wat sy lewe afgelê het vir sy skape. Die Goeie Herder is egter ook die Opgestane Een en geloof in Hom wek Tabita op uit die dood (Hand 9). Die Goeie Herder gee die ewige lewe aan sy skape en Hy verseker hulle daarvan dat niemand hulle uit die Vader se hand sal ruk nie (Joh 10). Die goeie herder sorg vir ons (Ps 23). Jesus Christus is ook die verheerlikte Lam van God. Uiteindelik sal alle nasies die Lam aanbid, “want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal self al die trane van hulle oë afdroog (Op 7).”

Ander tekste

Handelinge 9:36-43
Die opwekking van Tabita
36In Joppe was daar ’n gelowige vrou met die naam Tabita, in Grieks Dorkas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. 37Juis in die tyd toe Petrus in Lidda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in ’n bokamer neergelê. 38Aangesien Lidda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek: “Kom tog gou na ons toe oor.”

39Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorkas gemaak het toe sy nog gelewe het. 40Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: “Tabita, staan op!”

Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. 41Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. 42Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom.

43Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by ’n sekere Simon, ’n leerlooier.

Psalms 23
Die Here is my herder
23 ’n Psalm van Dawid.
Die Here is my herder,
ek kom niks kort nie.
2Hy laat my rus in groen weivelde.
Hy bring my by waters
waar daar vrede is.
3Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie
tot die eer van sy Naam.
4Selfs al gaan ek deur donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie,
want U is by my.
In u hande is ek veilig.
5U laat my by ’n feesmaal aansit,
terwyl my teëstanders moet toekyk.
U ontvang my soos ’n eregas,
ek word oorlaai met hartlikheid.
6U goedheid en liefde
sal my lewe lank by my bly
en ek sal tuis wees
in die huis van die Here
tot in lengte van dae.

Johannes 10:22-30
Die Jode is nie van sy skape nie
22Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en dit was winter. 23Jesus het in die tempel in die Pilaargang van Salomo geloop. 24Die Jode het daar om Hom saamgedrom en vir Hom gesê: “Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons.”

25Jesus antwoord hulle toe: “Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat Ek in die Naam van my Vader doen, bewys wie Ek is. 26Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. 27My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. 28Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 29Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. 30Ek en die Vader is een.”

31Die Jode het toe weer klippe opgetel om Hom te stenig, 32maar Jesus sê vir hulle: “Op gesag van die Vader het Ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle My stenig?”

33“Dis nie oor ’n goeie daad dat ons jou wil stenig nie,” antwoord die Jode Hom, “maar oor godslastering, omdat jy, wat ’n gewone mens is, jou as God voordoen.”

34Daarop sê Jesus vir hulle: “Staan daar nie in julle wet geskrywe: ‘Ek het gesê: Julle is gode’ nie? 35God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dus ‘gode’, en wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. 36Hoe sê julle dan vir My wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toe gestuur is: ‘Jy praat godslasterlik’, omdat Ek gesê het: ‘Ek is die Seun van God’?37As Ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in My glo nie. 38Maar as Ek dit wel doen en julle tog nie in My glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet dat die Vader in My en Ek in die Vader is.”

39Hulle wou Hom toe weer gevange neem, maar Hy het hulle ontglip. 40Hy het teruggegaan na die plek oorkant die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het, en daar gebly. 41Baie mense het na Hom toe gekom. Hulle het gesê: “Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar.”

42Baie mense het daar tot geloof in Hom gekom.

Fokusteks

Openbaring 7:9-17
’n Groot menigte
9Hierna het ek ’n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. 10Hulle het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die Lam!”

11Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid 12en gesê:
“Amen! Die lof en die heerlikheid,
die wysheid, die dank en die eer,
die mag en die sterkte behoort
aan ons God
tot in alle ewigheid. Amen!”

13Een van die ouderlinge vra toe vir my: “Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan?”
14“Ek weet nie, Meneer,” sê ek vir hom, “maar ú weet.”
Hy sê toe vir my: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. 15Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. 16Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie brand nie en ’n hittegloed ook nie, 17want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog.”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aansteek van die Christuskers
(Iemand kan in stilte die Christuskers aansteek. Met die gemeente se eerste respons kan die voorganger die Christuskers optel, dit hoog hou, en dit daarna weer neersit. Dieselfde ritueel vind drie keer plaas, telkens tydens die gemeente se respons.)

Voorganger: In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.
In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.
Gemeente: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Voorganger: In Jesus Christus het dié lig mens geword en onder ons kom woon. Hy het die gestalte van ’n slaaf aangeneem en aan mense gelyk geword.
Gemeente: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Voorganger: En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Gemeente: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Voorganger: Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is die Here!” tot eer van God die Vader.
Almal: Amen (Joh 1).

Paasroep
Voorganger: Gemeente, die Heer het opgestaan!
Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

Aanvangslied: Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”
(Bogenoemde uit die Basisliturgie vir Paas en Pinkstertyd, Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

Aanvangswoord
“Die Lam wat geslag was, is waardig
om die mag en rykdom,
die wysheid en sterkte,
die eer, heerlikheid en lof
te ontvang.”
“Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
behoort die lof en die eer,
die heerlikheid en die krag,
tot in alle ewigheid.”
(Uit Openbaring 5)

Seëngroet
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde.
(Uit Openbaring 1:4-5)

Lied 418 “Blye môre, blyste van die dae vs 1”

Op Goeie Herdersondag bely ons dat Jesus Christus die Goeie Herder is wat sy lewe afgelê het vir sy skape. Die Goeie Herder is egter ook die Opgestane Een en geloof in Hom wek Tabita op uit die dood (Hand 9). Die Goeie Herder gee die ewige lewe aan sy skape en Hy verseker hulle daarvan dat niemand hulle uit die Vader se hand sal ruk nie (Joh 10). Die goeie herder sorg vir ons (Ps 23). Jesus Christus is ook die verheerlikte Lam van God. Uiteindelik sal alle nasies die Lam aanbid, “want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal self al die trane van hulle oë afdroog (Op 7).”

Lees die geliefde Psalm 23 (OAV) rustig voor (lidmate kan ook gevra word).

Psalm 23
Die Here is my herder.
’N PSALM van Dawid.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.
Hierdie tema is deur Jesus (enersyds die Lam en andersyds die Goeie Herder) uitgebrei…

(Uit Johannes 10)
2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal nooit ’n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

7Toe het Jesus verder gesê: “Dit verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. 8Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 9Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. 10’n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

14“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, 15net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. 16Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder.

27”My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. 28Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 29Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.”

En uit die fokusteks… (Openbaring 7)
Hy sê toe vir my: “Dit is dié wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam. 15Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. 16Hulle sal nie meer honger en nie meer dors kry nie; die son sal hulle nie brand nie en ’n hittegloed ook nie, 17want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog.”

Gebed
Here, U is my toevlug en my veilige vesting.
Ek wil nie vrees,
maar ek is so menslik en swak
dat ek myself dikwels aan angs en vrees oorgee.
Dankie vir U Woord en Heilige Gees
wat my bystaan en help sodat ek nie vrees nie.
Maak my altyd bewus
van U magtige teenwoordigheid
en U oorwinnende genade.
Here my God, U is vir my goed!
Daar is geen einde aan U liefde nie.
Amen
(Uit: Gebede vir jou lewenspad van Solly Ozrovech, 2009:80)

Geloofsbelydenis
Gebruik die Apostoliese Geloofsbelydenis of Psalm 23 (OAV, wat vooraf in ‘n Powerpoint voorberei kan word).
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Liedere
Lied 23 Die Here is my Herder vs 1,2,3 (Lina Spies)
Die bekende beryming van Totius (agter in liedboek) kan ook gebruik word
“Net soos ‘n herder uittrek met sy skape…”
Lied 577 Die Heer my herder sorg vir my 1,2,3,4,5

Liedere

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof / Verwondering)
Teks en Musiek: Tom Hiemstra
Teks: [strofes 3,4 onbekend]
© 2001  MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD “Ons Koning kom weer”)
LW:  Ons wil graag al vier verse vir gebruik bekendstel!!

In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in Sy woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag 
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer 
en die lof, want U regeer.

Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

Driemaal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

F9. “Ons Redding Kom Van Ons God”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof / Verwondering)
Oorspronklike titel: Salvation belongs to our God
Teks en Musiek: Adrian Howard & Pat Turner
Afrikaanse vertaling: 2005  Faani & Hanneke Engelbrecht
© 1985  Restoration Music, Ltd.

Ons redding kom van ons God
wat heers vanaf Sy hemeltroon.
Hy is die Lam.
Wysheid, heerlikheid, sterkte en mag,
lof, dank en eer net aan Hom.

Refrein:
Hy is die Heer vir ewig en ewig,
En Hy regeer vir ewig en ewig.
Hy is ons Heer vir ewig en ewig.
Amen.

En ons, die verlostes, getuig,
deur Woord en Gees lei Hy ons.
En ons roep dit uit:
Wysheid, heerlikheid, sterkte en mag,
lof, dank en eer net aan Hom.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here, daar is geraas in my hart.
Al word dit soms stil rondom my, is dit of die geraas binne my net nie stil word nie.
As ek besig is, dan pla dit my nie so erg nie, dan is dit maar soos donderweer in die verte.
Maar as dit stil word rondom my, daar waar ek in die nag wakker lê en peins, dan word hierdie veraf gedreun ‘n skrikwekkende storm.
En die klank is nie die majestueuse klank van ‘n simfonie wat opwerk tot ‘n magtige crescendo nie, nee, dis soos die oorverdowende gekap van potte en panne.  Wat ‘n lawaai.  En ek voel magteloos om dit stil te maak hier binne-in my.

Here Jesus, U wat eens die wind en die golwe aangespreek het en dit het stil geword, maak dit stil in my.
Spreek net ‘n woord … en u vrede sal in my hart kom heers.
Ek wag … stil … geduldig.
Tot ek u liefdevolle opdrag hoor en as u vir my sê:
wees stil en weet, ek is die Heer. Amen
(Richard Foster, uit: Gebedeboek met liturgiese voorstelle. Saamgestel deur die Sinodale Eredienskommissie van die Oos-Kaap Sinode van die NG Kerk, 2001: 41. Redakteur Johan van der Merwe)

Skriflesing: Openbaring 7:9-17

Prediking

Familie-oomblik

‘n Mens kan hier werk met die idee van kodes wat jou help om die boodskap van Openbaring te ontsyfer.  Die boek is geskryf in ‘n tyd toe Christene in baie gevaar was.  Johannes wou hulle bemoedig en het kodes gebruik wat die Here hom gegee het om hulle moed in te praat.  Die Lam is Jesus, en die mense met die wit klere is Christene.  Die Lam is ‘n herder vir sy mense en Hy sal hulle red van die gevaar wat hulle bedreig.

Een so voorbeeld (ongelukkig in Engels) is ‘n paragraaf waarin Bybelname versteek is. Die bron is ‘n tydskrif “Ligstraal” wat elektronies uitgegee word deur AB4C (all business for Christ).

Hidden Books of the Bible
The names of sixteen books of the English Bible are hidden in the text
of the following paragraph. Can you find all sixteen of them?
(tip Titus = “admit it usually”)

I once made a remark about the hidden books of the Bible. It was a lulu.
Kept people looking so hard for facts and for others it was a revelation.
Some were in a jam, especially since the names of the books were not
capitalized. But the truth finally struck home to numbers of readers. To
others, it was a real job. We want it to be a most fascinating few moments
for you. Yes, there will be some really easy ones to spot. Others may
require judges to help them. I will quickly admit it usually takes a minister
to find one of them, and there will be loud lamentations when it is found.
One little lady says she brews a cup of tea, so she can concentrate better.
See how well you can compete. Relax now for there are really sixteen
names of books of the Bible in this story.

n Tweede voorbeeld van kode ontsyfer kan aan die hand van ons bekende Suid-Afrikaanse gebruik van braaivleis illustreer word. Die kernwaarheid “die bloed van die Lam red” is weggesteek in die volgende paragraaf. Iemand wat die sleutel ken (lees telkens slegs die 5e woord) sal die waarheid wat ook uit die fokusteks na vore kom kan identifiseer:
Soos wat kole in die vuur knetter word die bloed verwyder om die vleis van die hoofgereg te geur. Die hoender boudjies saam met Lam ribbetjie sal ons moet red van verbrand vanmiddag.
(Soos wat kole in die vuur knetter word die bloed verwyder om die vleis van die hoofgereg te geur. Die hoender boudjies saam met Lam ribbetjie sal ons moet red van verbrand vanmiddag.)

‘n Derde alternatief wat voorgestel word by die bydrae van Seisoen van Luister, 29 April 2007 is soos volg:
Na aanleiding van vers 14 kan jy die volgende visuele hulpmiddel gebruik.

Benodighede:

 1. Maak ’n spons kruis met rooi spons (party van die opwas sponsies is van rooi spons gemaak)
 2. ’n Glas met water in
 3. Swart ink met ’n druppertjie
 4. ’n Bakkie met bleikmiddel in

Laat die spons in die bakkie met die bleikmiddel lê sodat die spons die bleikmiddel opsuig.  Neem ’n glas water en verduidelik vir die kinders dat ons sonde soos die swart ink is wat ons lewens vuil maak en drup dan een of twee druppels swart ink in die glas sodat die water vuil word.

Verduidelik vir die kinders dat Jesus deur dit wat Hy gedoen het aan die kruis, ons sondes kom vergewe en ons, soos vers 14 sê, wit maak.  Neem nou die kruis en druk dit in die glas.  Die bleikmiddel laat die ink verdwyn en na die tyd is die water in die glas weer helder.  (Waarskuwing:  oefen eers by die huis!)

Preekriglyn

Perpetua was die jong moeder van ‘n suigeling wat op 7 Maart 203 in Kartago, in die Romeinse provinsie van Afrika, vir haar geloof in die Here Jesus Christus om die lewe gebring is.  Ons beskik oor haar persoonlike vertelling van haar laaste dae in die gevangenis, voordat sy saam met medegelowiges wreed voor ‘n skare in die amfiteater tereggestel word.

Sy vertel hoedat haar pa in die tronk by haar kom pleit om haar geloof te versaak.  Sy sien egter wonderbaarlike gesigte wat haar geloof bevestig, en sy kies om – in die aangesig van Romeinse vervolging – getrou aan die Here te bly.  Dit beteken die dood.

‘n Ander skrywer skryf die slot van haar verhaal.  Op die dag van die spele, word die martelaars die amfiteater binnegelei.  Dit is ‘n grusame toneel.  Op aandrang van die skare word hulle eers gegesel, terwyl ‘n ry gladiators toekyk.  Dan word ‘n wilde beer en luiperd op die mans losgelaat, en ‘n wilde bees op die vroue.  Gewond, word hulle dan met die swaard om die lewe gebring.  Perpetua word deur ‘n jong, onervare swaardvegter om die lewe gebring.  Hy is onbeholpe, en sy skree van pyn.  Daarna plaas sy self die swaard se lem teen haar nek.

Vervolging in die Romeinse Ryk

In die eerste drie eeue na Christus het die Christelike kerk periodes van vervolging deur die Romeinse Ryk beleef.  Christene is dikwels sporadies en ad hoc deur plaaslike owerhede vervolg.  Daar was ook verskeie periodes van vervolging wat meer georganiseerd reg oor die Romeinse Ryk aangepak is.  Dit is vanuit Rome gekoördineer.

Christene was die teiken van vervolging omdat hulle geweier het om die Romeinse gode te aanbid, of nie die knie voor die Romeinse keiser as god wou buig nie.  Vir die Romeine was onwilligheid om ‘n offer aan die keiser, of die gode van Ryk te bring, gelykstaande aan verraad.  Jy sou die gode omkrap, en onheil oor die Ryk bring.

Moderne martelare

Die verhaal van Perpetua speel reg deur die eeue oor en oor af.  Daar word bereken dat meer mense in die 20ste eeu vir hulle geloof gesterf het as in al die voorafgaande 19 eeue saam,

Een voorbeeld: Op 25 Maart 2013 berig Geopende Deure, ‘n sendingorganisasie wat op die vervolgde kerk fokus, op sy webblad:
Op 14 Maart, in Benghazi, in oostelike Libië, het onbekende brandstigters die hoof Egiptiese Koptiese Ortodokse Kerk aan die brand gesteek. Foto’s – veral deur Libië se Herald (‘The New Independent Libya Daily’) – vertoon dat die vensters van die kerk, swart is van die rook. Geen sterfgevalle is aangemeld nie, maar verslae sê die vuur het meer skade aan die binnekant van die dubbelverdieping gebou aangerig.

Getuies van hierdie tweede aanval op die kerk in die afgelope paar weke het gesê hulle vermoed die brandstigters is burgermagslede. Op 28 Februarie, het gewapende mans Ds. Paula Isak, ’n priester van die Koptiese Ortodokse Kerk, en sy assistent, aangeval. Die Libiese Ministerie van Buitelandse Sake het die aanval op die kerk en die aggressie teenoor die dominee en sy assistent, deur ‘die onverantwoordelike gewapende mans’ veroordeel, het die AFP-nuusagentskap berig.

Dan is daar die verhaal van David, wat Christus op ‘n gevorderde ouderdom begin volg het.  Hy woon in ‘n klein dorpie in Etiopië.  Geopende Deure vertel:

Tydens die vroeë oggendure een Vrydag in Februarie vanjaar, het ekstremiste David en sommige van die gelowiges, na wie se geestelike welstand hy omsien, aangeval. Die aanvallers het ten minste twee huise afgebrand. David het kopwonde opgedoen toe hy met ’n kapmes aangeval is.

Terwyl x-strale geen frakture getoon het nie, het hy ’n klein operasie ondergaan om die kapmes-wonde te heg.  Hy moet nou net herstel van die vele pynlike kneusplekke en ook die trauma verwerk.

“Hulle het die geweer op my gerig en afgevuur. Hulle het ons omring en my met kapmesse en stokke geslaan.  Ek het gedink ek gaan sterf,” vertel hy.

Die aanval is nie ’n rare geval nie. Die groep gelowiges in hierdie afgeleë dorpie staar al vir etlike jare vyandigheid in die gesig vanaf hul bure.  Maar hul toon merkwaardige volharding deurdat hulle steeds voortgaan om die goeie nuus van Christus te deel met enigeen wat bereid is om te luister.  Hulle is ook betrokke by die opheffing van hul gemeenskap deur broodnodige skoolopvoeding aan te bied in hierdie dorpie.

Die martelare roep tot God

Jan A Du Rand sê mens kan ons teks nie verstaan, as jy nie Openbaring 6:9-11 vooraf lees nie:

9.  Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het.

10.  Hulle het hard geroep: “Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde?”

11.  Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog ‘n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is.

Die martelare se smeekbede en noodkrete tot God klink op om reg te laat geskied aan God se mense.  Dit lei tot die versekering dat die volle getal van God se mense aan Hom behoort en dat God  sorg vir hulle beskerming op aarde (7:1-8).

Dit beteken: as jy die Here volg, en jy moet daarvoor iewers in ‘n grot in die berge wegkruip omdat jou familie jou uit die huis gesit het, of jy is ‘n jong moeder wat die  swaard van jou vervolgers in die oë moet staar, kan jy weet: die Here weet van jou.  Jy is gemerk met die bloed van die Lam.  Die Here vergeet jou nie.

‘n Groot menige verlostes loof God en die Lam

In ons teksgedeelte, hoofstuk 7 verse 9 tot 17, beweeg ons na die finale bestemming van dié wat oorwin het – die hemel, waar hulle saam met God en die Lam sal wees.  Die gelowiges het nou hulle aardse, militêre strydklere (7:1-8) verruil vir die hemelse wit oorwinningsklere en hande vol palmtakke. (Du Rand, p. 307)

Hierdie verse is ‘n toekomsblik.  Dit help almal wat moet worstel om getrou te bly aan die evangelie as ons hierdie prentjie sien.  Dit wys ons waarop getrouheid aan die Here sal uitloop.

Verse 9 en 10 beskryf hierdie groep oorwinnaars:

 • Die groot menigte is ontelbaar.  Net soos God aan Abraham, Isak en Jakob belowe het, is hulle geestelike nageslag inderdaad so groot dat niemand hulle kon tel nie.  Dit sluit die martelare in, en die simbolies 144,000 (die volledige, volkome getal verlostes) in.
 • Hierdie groep kom uit elke nasie, stam, volk en taal.  Die kerk se boodskap is, soos Jesus opdrag gegee het, gerig op alle nasies.  Uit alle nasies het mense reageer op die evangelie en God se beloftes van trou.  En kyk, hier staan hulle voor die troon van God in die hemel!
 • Hulle staan voor die troon van God en voor die Lam, ‘n posisie verdien deur die bloed van die Lam.  Hierdie is ‘n ereposisie omdat hulle volhardend vasgehou het aan die oorwinning van die Lam op Golgota.  Hulle wit klere is oorwinningsklere, soos ‘n oorwinnende Romeinse generaal tradisioneel na ‘n veldslag deur die strate van Rome gery het.  Die verskil is: hierdie oorwinning volg omdat die gelowiges die kleed van Golgota aangetrek het.

Anders as in Openbaring 6:11, waar die gelowiges geroep het vir god se regverdigheid, jubel hulle nou omdat sy verlossing ‘n werklikheid is.

Hemelwesens antwoord met lofliedere

In verse 11 tot 12 word beskryf hoe die engele rondom die troon, die vier lewende wesens (verteenwoordigend van God se hele skepping), en die 24 ouderlinge (verteenwoordigend van die kerk) voor God se troon neerval in ootmoedige eerbetoon.

Hulle dra sewe lofuitinge aan die Here op:

Amen! Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen!

Dit is ‘n merkwaardige oomblik in die hemelse teenwoordigheid van God.  Die vrug van God se verlossing staan daar voor die troon, met wit klere aan.  Hulle waai die palmtakke in hulle hande.  Daarvoor het God die Lam gestuur en daaroor juig die hemel!

Wat dit alles beteken?

Na die aangrypende loflied, vra een van die ouderlinge vir Johannes die absolute kernvraag: Wat beteken hierdie dinge?  Hy vra eintlik twee vrae:

 • Hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle, en
 • waar kom hulle vandaan? (13)

Dan ontvang ons die antwoord op drie maniere:

Een: “Hulle kom uit die groot verdrukking”
Hierdie groot menigte is die mense wat uit die groot verdrukking kom, sê die ouderling.  Wat is die groot verdrukking?  ‘n Spesifieke gebeurtenis?  Dalk ‘n algemene benaming vir die vervolging self?  Dui dit op ‘n spesifieke fase teen die einde van die wêreld se geskiedenis?  Of is dit ‘n aanduiding van die hele tydperk tussen Christus se eerste en tweede koms?  Kan dit dalk verwys na die finale oorlog tussen die gelowiges en die draak (Openb. 12), of die klein rukkie dat die Satan aan die einde toegelaat sal word om die gelowiges te treiter?

Die term groot verdrukking kom net in Openbaring 7:14 en Matteus 24:21 voor (kyk ook na Markus 13:19) en verwys waarskynlik na Daniël 12:1  In Daniël vervolg die vyand gelowiges omdat hulle getrou bly aan God.

Die beste verklaring is om te sê die groot verdrukking het begin met Christus se lyding en dood.  Dit word verder toegepas word op al die gelowiges wat deur die eeue aan Christus vashou.  Hierdie verdrukking wissel in intensiteit ooreenkomstig die situasie op verskillende tye en plekke.  Soms het gelowiges dit makliker en andersins weer ontsettend moeilik.  Dink net aan die wyse waarop gelowiges op verskeie plekke in die wêreld vandag vervolg word, terwyl hulle op ander plekke weer baie vryheid het.

Ons is dus saam in die groot verdrukking.  Selfs in Westerse samelewings het Christene wat Jesus volg dit dikwels hotagter.  In sekere dele van ons wêreld is martelaarskap vir Christene ‘n absolute werklikheid.  Dit mag meer intens word hoe nader die geskiedenis aan die voleinding kom.

Die gelowiges met die wit klere voor die troon is diegene wat trou gebly het aan Christus ten spyte van swaarkry en lyding.

Twee: “Klere gewas in die bloed van die Lam”
Hierdie uitdrukking roep die kruis van Christus in herinnering waar sy bloed vir ons gevloei het.  Op verskeie plekke in Openbaring word verwys na die redding wat Christus vir ons gebring het deur sy bloed vir ons te laat vloei.

Die was van klere verwys na Israel in die woestyn wat hulle klere gewas het om die Here te kon ontmoet (Eks. 19:10,14).  Vuil klere en sonde is dikwels met mekaar geassosieer.  “Deur geloof het die mense die verlossing wat God deur Jesus Christus, as die Lam, se kruisdood bewerk het, hulle eie gemaak en hulle klere (bestaan) figuurlik gewas.  Die gevolg is wit klere wat van oorwinning en heiligheid getuig.” (Du Rand, p. 312)

Drie: Nuwe status van die verloste menigte
Die ouderling gaan voort om die nuwe status van die verloste menigte aan Johannes te verduidelik (verse 15 tot 17):

 • Hulle beleef God se teenwoordigheid en dien God dag en nag (15): hulle is in die volste sin van die woord tuis, hulle ervaar God se heerlike teenwoordigheid en dien Hom;
 • Alle lyding en swaarkry het tot ‘n einde gekom (16, 17c): die moeilike, swaar jare van toewyding en getrouheid loop nou uit op volkome heerlikheid en vryheid.  Soos die ballinge van ou Israel wat uit Babel teruggekeer het, en God se belofte van water, voedsel en beskerming teen die hitte van die siedende son ervaar het (Jes. 49:10), beleef hierdie skoongewaste gelowiges nou die beskerming wat God gee;
 • Die Lam is hulle Herder (17): In die Ou Testament is herder ‘n goed-ontwikkelde beeld vir die versorging en leiding van God.  Jesus word geteken as die goeie Herder, Hy lei sy skape en hulle volg sy stem.  Nou kom hulle onder sy leiding by die fonteine met die water van die lewe.  Hulle belewe die volheid van God se teenwoordigheid.
Toepassing

Wat beteken hierdie Skrifgedeelte vir ons vandag as die Here se gemeente onder weg na God se heerlike toekoms?

Een: verstaan die hede vanuit die einde van alles
Soveel martelare kon deur die eeue kies om getrou aan God te bly, juis omdat hulle die martelinstrumente en die dreigemente van hulle vervolgers in die perspektief van God se ewige oorwinning kon sien.  Hoe meer mens die ewige lewe bedink, soos hier aangrypend vir ons geskets, hoe meer moed het jy om in die hede reg te kies.

Aangesien die Here vir ons ‘n gesig van Sy oorwinning gee, kan ons gehoorsaam wees in die hede.

Twee: boosheid is ‘n werklikheid en moet weerstaan word
Vir die gemiddelde liberale Westerling is dit maklik om boosheid te onderskat.  Ons lei so ‘n goeie lewe, en ons word so deur menseregte beskerm, dat ons uit voeling mag wees met die werklikheid van boosheid.  Ons ken nie die onverdunde gruwel van boosheid wat die lewe hel maak, lewens verwoes, lewens neem, en skynbaar in beheer is nie.  Daarom onderskat ons dit.

Teen die agtergrond van martelaarskap help ons teks ons om die werklikheid van boosheid in die oë te kyk.  En God se oorwinning daaroor deur ons geloofsoë te leer sien en te eien.

Die werklikheid van boosheid leer ons bid om verlossing.  Leer ons – soos die martelare – roep dat God se wil sal geskied, God se ryk sal kom, God se Naam geheilig sal word.  Dit leer ons smag na die oordele van God, wat boosheid vernietig, en ons lei na fonteine met die water van die lewe.

Drie: bevestiging van God se trou
Openbaring 7 bevestig God se trou in die tyd van hartseer, pyn en vervolging.  Dit herinner die gelowige daaraan dat die pad saam met Christus nie ’n doodloopstraat is nie, maar op ‘n heerlike toekoms uitloop.  God se trou waarborg hierdie toekoms.

Openbaring 7 skep ‘n beeld van veiligheid en sekerheid.  Ons is God se besit, ons is gemerk as sy eiendom.  Dit is belangrik om voortdurend die herinnering aan God se beloftes en trou deur die eeue te herhaal, sodat dit in ons geheue ingeprent is. In tye van nood wanneer ons paniekerig word oor wat ons te doen staan, moet hierdie trou van God outomaties ons gedagtes kan oorneem.

Ten diepste is God self, Wie God is, wat God doen, en waarheen God met ons op pad is, ons troos.  Niks anders nie.

Oor die eeue, en oor die grense van lande en kontinente, roep die getuienis van duisende martelare ons op om aan God, en God alleen, vas te hou.

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes

Wegsending: Lied 400 “Juig, juig in Hom 1,2,3,4,5”

Seën
Gemeente, die opgestane Jesus sê vir julle:
Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Gaan in die krag van die Gees wat julle van My en die Vader ontvang het.
(Uit Basisliturgie vir Paas en Pinkstertyd, Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2012-13)

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of F361.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.