Vierde Sondag van Advent – Sondag van liefde

Sections

Oorsig

Sleutelteks

Lukas 1:26-38
Die geboorte van Jesus word aangekondig
26In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ’n maagd in Nasaret, ’n dorp in Galilea. 27Sy was verloof aan Josef, ’n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. 28Toe die engel by haar kom sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.”

29Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. 30Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. 31Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. 32Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, 33en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.”

34Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ’n man gehad het nie?”

35Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. 36Kyk, ’n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ’n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. 37Niks is vir God onmoontlik nie.”

38Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Toe het die engel van haar af weggegaan.

Ander tekste

2 Samuel 7:1-11, 16
Dawid wil vir die Here ’n huis bou
(Vgl 1 Kron 17:1–27)
7 Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, 2sê hy vir die profeet Natan: “Kyk, ek woon in ’n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in ’n tent.”

3Natan het die koning geantwoord: “Doen gerus alles wat u in gedagte het. Die Here is by u.”
4Dieselfde nag het daar egter iets gebeur: die woord van die Here het tot Natan gekom en vir hom gesê: 5“Gaan sê vir my dienaar Dawid: So sê die Here: Wil jy vir My ’n huis bou om in te woon? 6Vandat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe het Ek nog nooit in ’n huis gewoon nie. Ek het in tent en tabernakel rondgeswerf 7saam met al die Israeliete. Het Ek ooit vir een van die stamme wat Ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem, gesê: ‘Waarom bou julle nie vir My ’n huis wat met sederhout versier is nie?’

8“Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: So sê die Here die Almagtige: Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. 9Oral waar jy gegaan het, was Ek by jou; al jou vyande het Ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grotes op die aarde. 10Ek het ’n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen 11toe Ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat Ek vir jou ’n koningshuis gaan vestig.

 12Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom ’n bestendige koningskap gee. 13Hy sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. 14Ek sal vir hom ’n vader wees en hy sal vir My ’n seun wees. As hy ontrou is, sal Ek mense gebruik om hom te straf, hom te kasty. 15Maar my trou sal Ek nie aan hom onttrek soos Ek dit aan Saul onttrek het om vir jou plek te maak nie. 

16Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan; jou troon sal altyd voortbestaan.”

Psalm 89:1-4, 19-26
Die hemel loof u wondermag
89 ’n Gedig van Etan die Esragiet.
2Ek sal altyd sing
van die Here se liefdesdade,
sy trou verkondig
aan komende geslagte.
3Ek sê: “U liefde en u trou
wankel nooit,
dit hou vir altyd stand
in hemel en op aarde.”
4U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit
met my uitverkorene,
Ek het ’n eed gesweer
vir my dienaar Dawid:
5Ek sal vir jou ’n nageslag verseker
vir altyd
en jou troon in elke geslag
laat standhou.”

6Die hemel loof u wondermag, Here, 
die hemelinge loof u trou. 
7Wie in die hemel kan 
met die Here vergelyk word? 
Wie onder die hemelwesens 
is soos die Here? 
8Hy is God, vir Hom 
het die hemelse vergadering 
’n heilige ontsag. 
Hy is magtig, gevrees onder almal 
rondom Hom. 
9Here, almagtige God, wie is soos U? 
U krag is groot, Here, u trou is oral! 
10U heers oor die onstuimige see: 
as sy golwe opstaan, 
laat U hulle bedaar. 
11U het die monster Rahab verbrysel, 
hy is verslaan. 
Deur u groot mag het U u vyande
uitmekaargejaag. 
12Aan U behoort die hemel, 
aan U behoort ook die aarde, 
die wêreld en alles daarin. 
U het alles gemaak. 
13Die noorde en die suide, 
U het dit geskep; 
Tabor en Hermonberg roem u Naam. 
14U het ’n magtige arm, 
sterk is u hand, 
kragtig u regterhand.
15U troon is gebou 
op geregtigheid en reg, 
liefde en trou staan in u diens. 
16Dit gaan goed met die volk 
wat kan jubel tot u eer, 
wat in u lig lewe, Here. 
17Hulle besing u Naam die hele dag, 
hulle prys u reddingsdade; 
18U is die krag waarin hulle roem. 
Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet.

19Ons koning behoort aan die Here,
ja, ons beskermer behoort
aan die Heilige van Israel.
20U het ’n openbaring gegee,
oor u troue dienaar het U gesê:
“Ek het aan ’n held my bystand geskenk,
aan ’n dapper jong man uit die volk
’n ereplek gegee.
21Ek het Dawid as my dienaar uitgesoek,
hom met my heilige olie
tot koning gesalf.
22My mag sal hom ondersteun,
my krag sal hom sterk maak.
23Vyande sal hom geen leed aandoen nie,
gewetenlose mense
sal hom nie verdruk nie.
24Ek sal sy teëstanders
voor hom verpletter
en dié wat hom haat, verslaan.
25My trou en liefde sal by hom wees:
deur My sal hy oorwin.
26Ek sal sy heerskappy uitbrei
tot oor die see,
sy gesag tot oorkant die riviere.

Romeine 16:25-27
Lofprysing
25God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeue lank het dit geheim gebly, 26maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan Hom gehoorsaam kan wees. 27Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.

Inleiding

Op die vierde Sondag van Advent word daar op Maria gefokus, veral op haar gehoorsaamheid aan God se opdrag aan haar.

Liturgie

Die Adventskrans

Stilte 

Aanvangslied: Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Aanvangswoord 

Seëngroet
Lied 334 “God is liefde juig ons harte vs 1,2,3”

Verootmoediging

Skriflesing: uit Jesaja 8 en 9

Lied 340 “Kom ons loof die Jesus kind vs 1,2,3”

NP Van Wyk Louw, een van Suid Afrika se grootste digters, het ’n pragtige gedig geskryf oor die lewe van Jesus – die eerste vers handel oor Sy geboorte:

Geloofsbelydenis

Loflied 345 “Kom alle getroues vs 1,2,3,4′

Epiklese

Skriflesing: Lukas 1:26-38

Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 329 “Want so lief het God die wêreld gehad vs 1”

Seën

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Die Adventskrans
Die aansteek van die Adventskrans is ’n fokuspunt aan die begin van die erediens. Dit kan deur ’n familie of ’n verteenwoordiger van ’n diensgroep in die gemeente gedoen word.
Die kerse van die Adventkrans herinner ons aan God se voorbereiding vir die koms van sy Seun na die wêreld.
Die eerste kers is aangesteek ter herinnering aan Abraham, Isak, Moses en Dawid.
Die tweede kers is aangesteek ter herinnering aan die profete Jesaja, Jeremia, Esegiël en Miga.
Die derde kers is aangesteek ter herinnering Johannes die Doper.

Vandag onthou ons hoe God Gabriël gestuur het om Maria te vertel dat sy gekies is om die moeder van Jesus, die Seun van God, te wees. Maria was gehoorsaam en God se plan gaan so in vervulling.
Terwyl ons die vierde kers aansteek onthou ons Maria en haar gehoorsame vertroue op God
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2014-15)

Stilte
Ruim ’n geleentheid vir stilte aan die begin van die erediens in. Dit gee die gemeente kans gee om te erken dat hulle uit die geraas van die wêreld kom om na die stem van die Here te luister.

Aanvangslied: Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Aanvangswoord
2Maar vir julle
wat eerbied het vir my Naam,
sal die son van redding skyn
met genesing in sy strale.
Julle sal vry word en bokspring
soos vetgemaakte kalwers.
(Maleagi 4)

Seëngroet 
7Aan almal vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus! (Romeine 1)

Lied 334 “God is liefde juig ons harte vs 1,2,3”

Verootmoediging

Skriflesing: uit Jesaja 8 en 9
’n Seun is gebore
23Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal Hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel.
9 Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn.
2U het dié wat nie meer ’n nasie was nie, baie gemaak,
hulle blydskap groot gemaak.
Hulle het hulle in u teenwoordigheid
verbly
soos mense bly is in die oestyd,
soos hulle juig wanneer hulle
die buit verdeel.
3Soos die dag toe Midian verslaan is,
het U die juk verbreek
wat op die volk gedruk het,
die stok waarmee hulle geslaan is,
waarmee hulle gedryf is.
4Elke soldateskoen wat in die oorlog
gebruik is,
en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word,
deur die vuur verteer word.
5Vir ons is ’n Seun gebore,
aan ons is ’n Seun gegee;
Hy sal heers, en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman,
Magtige God,
Ewige Vader,
Vredevors.
6Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.

Lied 340 “Kom ons loof die Jesus kind vs 1,2,3”

NP Van Wyk Louw, een van Suid Afrika se grootste digters, het ’n pragtige gedig geskryf oor die lewe van Jesus – die eerste vers handel oor Sy geboorte:
Nie uit wit paleise nie
wou Hy (uit soewereine Wil)
tot ons soort staat gebore word;
maar, waar die Kuise en die Arme stil
en buite die hotel se poort
verniet loseer het in die stal,
het Hy, Visarendjie van God,
in ons benoude vlees geval…

Geloofsbelydenis
Voorganger (V): Saam met die eerste volgelinge van Jesus bely ons
ons geloof in Hom. Met Johannes die Doper …
Gemeente (G): Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

V: Met Andreas …
G: Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van Israel!

V: Met die Samaritane …
G: Ons weet dat Hy werklik die Verlosser van die wêreld is!

V: Met Simon Petrus …
G: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

V: Met Maria Magdalena …
G: My Meester!

V: Met Tomas …
G: My Here en my God!

V: En nou ook met die wêreldwye kerk, versprei
oor alle lande, tale en kulture …
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.
(Uit: Vir die erediens- ‘n Handleiding: 2007 (Bybel Media))

Loflied 345 “Kom alle getroues vs 1,2,3,4”

Liedere

F42. “Alles Het Nuut Geword”
(RUBRIEK:  Flammikidz – lof)
Teks en Musiek: Paul Bouwer
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 4)
(2 Kor 5:17-18)

Al die ou dinge het verbygegaan.
Alles het nuut geword.
Al die ou dinge het verbygegaan

Nuwe mens, nuwe mens!
Alles het nuut geword.

Nuwe mens, nuwe mens!
Alles het nuut geword.

F251. “Ek Hef My Hande Op’
(RUBRIEK:  Flammikidz – Toewyding)
Teks en Musiek: Jaco du Plessis
© 2006 Urial Publishing
(Opgeneem op Luidkidz)

Ek hef my hande op
Na U, o Here God
Ek wil nog nader kom as nou
Ek plaas U in beheer
en wil nou my alles gee
U hoor my as ek sing
Halleluja, U is Heer
Ek buig my lewe voor U neer
Laat als wat asem het U loof
Want U is God en ek sê dit in geloof

F319. “Want ‘n Kind Is Vir Ons Gebore (Immanuel)”
(RUBRIEK:  Flam Gemeentesang / Flammikidz – Kersfees)
Oorspronklik: Immanuel
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afr vertaling: Faani Engelbrecht
© 1993 Celmar Music

1. Want ‘n kind is vir ons gebore
God het Sy Seun aan ons gegee
Die heerskappy rus op Sy skouers
En Sy Naam sal wees

Refrein:
Wonderbare Raadsman, Magtige God
Ewige Vader, die Vredevors
Immanuel,
God met ons
Immanuel,
God met ons
Immanuel

2. Want so lief het God die wêreld
Hy het Sy Seun aan ons gegee
Sodat die wat nou in Hom glo
Leef tot in ewigheid

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese

Skriflesing Lukas 1:26-38

Prediking

Familie-oomblik

Dramatiseer die verhaal uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Jesus Kom
26–28 Toe Elisabet ses maande swanger was, het God die engel* Gabriël na Nasaret toe gestuur. Dit is ’n dorp in Galilea. Hy moes met ’n jong meisie gaan praat wat daar gebly het. Haar naam was Maria. Sy was verloof aan Josef, ’n man uit koning Dawid se familie. Toe Gabriël by Maria kom, sê hy: “Goeiedag. Ek het goeie nuus vir jou: die Here is by jou!”

29–33 Maria het groot geskrik. “Wat is aan die gang?” het sy gewonder. Die engel* sê vir haar: “Moenie bang wees nie. God is goed vir jou. Jy sal binnekort ’n seun hê. Jy moet Hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Hy sal die Seun van die Allerhoogste God genoem word. Hy sal vir altyd koning wees oor die mense van Israel.”

34–35 Maria vra toe vir Gabriël: “Hoe kan so iets gebeur? Ek is nog nie getroud nie.”

Toe sê Gabriël: “Die Heilige Gees* sal sorg dat jy ’n Kindjie kry. Die Allerhoogste se krag sal jou laat verwag. Hierdie Kind van jou sal die Seun van God genoem word.”

36–37 “Ek het nog goeie nuus vir jou,” sê Gabriel. “Elisabet,’n familielid van jou, verwag ook. Sy is al oud. Maar sy sal een van die dae ’n seun hê. Sy verwag nou al ses maande lank. God kan enigiets doen.

38 Toe sê Maria: “My lewe is in die Here se hand. Dit wat Hy wil hê, moet met my gebeur.”

Onderstreep die feit dat Maria ‘n gewone persoon was wat deur God gebruik is om Sy plan met die wêreld te realiseer. Belangrik is die feit dat Maria gewoon gehoorsaam was en so die besondere persoon was waardeur Jesus as Messias na die wêreld kom.

Inkleurprente

Preekriglyn

Die Bybel wemel van verhale van eenvoudige mense wat deur God geroep is, mense wat dikwels in hul eie oë geen kandidate was om deur God gebruik te word nie:

  • Moses dink God kan hom nie gebruik nie, want hy praat nie goed nie;
  • Jeremia is te jonk, na sy eie mening,
  • Dawid is ‘n nederige skaapwagtertjie, die jongste van sy broers;
  • Gideon soek tekens voor hy bereid is om tot aksie oor te gaan.

Só dink en is baie mense vandag nog. Mense is dikwels oortuig God kan hulle eintlik nie gebruik nie. Ons glo God gebruik mense op grond van bepaalde eienskappe waaroor hulle beskik. Dit beteken God gebruik net die bekwames, geskiktes, aanvaarbares, die mense met inbors, gewilliges en vromes in sy diens. God se keuse of Hy ons kan gebruik sluit dus aan by ’n bepaalde geestelike kwaliteit of vermoë in ons.

Die gebrek hieraan diskwalifiseer ons dan om in diens van die Here te staan. Baie mense is daarom absoluut oortuig God sal hulle nooit kan gebruik nie.

En Maria?

Om te sien of dié oordeel korrek is, kan ons vra: Waarom het Maria die moeder van Jesus geword? Dit kan nie wees omdat sy iemand besonders was nie. Sy kom uit die nederige Nasaret, ‘n dorpie wat nie bekend was vir sy vooraanstaande inwoners nie. Inteendeel, dit was volgens opgrawings maar ‘n armoedige plekkie.

Maria was verloof aan Josef, en word beskryf as ’n maagd. Verlowing kon op 12-jarige ouderdom plaasvind en het gewoonlik een jaar geduur. Seksuele omgang in hierdie tyd was onaanvaarbaar. Verlowing was ’n plegtige onderneming om te trou. Dit was bindend sodat egskeiding nodig was om dit te ontbind.

Marie was dus doodgewoon (1:27). Sy was een van ons. Maria was ook bloedjonk. Ons lees in die teks sy verstaan nie eens wat eintlik met haar gebeur nie (1:29). Sy het geen besondere invloed, vermoë of uitgelese familiegeskiedenis nie.

Nogtans gebruik die Here haar om die wonderlikste daad denkbaar te verrig. Sy word die moeder van Jesus. Deur haar word die Seun van God ‘n mens, kom God in die gedaante van ‘n mens op God se aarde aan.

God gebruik die doodgewone, jeugdige Maria bloot op grond van God se genade (1:28, 30). Hierdie verhaal benadruk dat God gewoon in mense se lewe intree en hulle in sy diens stel. God sou sonder Maria kon aangaan. Dit was sy besluit om haar in te sluit (1:31).

Wie God kies

Dis hoe God met mense werk. Hy kies dikwels die mees onwaarskynlike mense. As ons eers vir die Here ontvanklik moes wees voordat Hy ons sou kon stuur, sou daar nooit so ’n boodskap na ons gekom het nie. Deurgaans is dit die styl van God in die Bybel: Jeremia is jonk en praat nie goed nie; Gideon is ’n afgodsdienaar en twyfelaar; Moses het ’n swak selfbeeld en hakkel; Dawid is die kleinste en ’n sondaar; Jona is ’n voortvlugtende wat God se son nie oor ander kan sien skyn nie; Paulus is ’n vervolger van die kerk.

God is die een wat die onmoontlike moontlik maak. Omdat Hy dit doen, verkrummel ons vrees voor Hom en gee ons onsself oor aan sy wil vir ons lewe. Ons moet weer ontdek: dit is wanneer ons met ons kwaliteite, vermoëns, prestasies, talente, ons vol hande voor die Here staan, dat sy krag nie tot volle openbaring kan kom nie. Onbekwaamheid is nie ’n diskwalifikasie nie. Dis ‘n vereiste om in diens van die Here te staan.

Maria is ‘n dissipel

Maria se gehoorsaamheid aan die Here maak haar ‘n dissipel van die Here. Sy hoor dat God haar wil gebruik, en hoe God haar gaan gebruik. En dan sê sy die woorde van elke egte dissipel: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” (38)

Maria reageer positief op God se genade. Anders as Sagaria wat ’n teken vra en Sara wat lag, is sy bereid om ’n slaaf of diensmeisie te wees. Sy is bereidwillig as gevolg van God se genade. Sy gee haarself oor aan God se wil vir haar lewe.

Ons moet geen oomblik dink dit sou Maria nie ‘n prys kos nie. Sy moes besef hoe radikaal dit haar posisie in die samelewing en verhouding teenoor Josef sou verander as sy voor haar huwelik swanger word. Tog besluit sy as dissipel en gelowige om God te gehoorsaam.

Prof Dirkie Smit skryf verhelderend hieroor:
Nie haar fisiese verbintenis met Jesus gee haar enige waarde nie, dog slegs haar geloof. Sy staan volkome aan óns kant. Sy is een van ons, soos ons. Sy is ’n dissipel, ’n gelowige. Sy is wat ons almal kan en moet wees.”

Daarom is ware geloof om jouself geheel en al aan God se wil oor te gee. Geloof is, skryf prof. Smit:
… om tevrede te wees met wat Hy doen, om stil te wees voor Hom en bereid dat sy wil met jou sal geskied . . . Daar is niks wat die geloof méér begeer nie as die vreugde om God God te laat wees.

God aan die werk

Terwyl mens verwonderd staan oor Maria se dissipelskap, en verstom is oor wie God inskakel by sy heilsplan, is dit duidelik dat God self die hoofkarakter in hierdie gedeelte is.

Die Engel se woorde aan Maria laat die klem val op die maagdelike geboorte, die inisiatief wat God neem, en beeld die Kind se karakter met name, titels en die vermelding van sy koningskap uit:

Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. (30-33)

Lukas maak dit duidelik dat Jesus nie bloot ‘n gewone mens is nie. Hy is die Seun van God. Hy kan waarlik die Verlosser wees, Hy is die egte Saligmaker. Hy word uit ‘n maagd gebore deur die tussenkoms van God self:

Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God (35) Niks is vir God onmoontlik nie. (37)

Kan ons die maagdelike geboorte glo?

Baie mense is vandag geneig om te sê die maagdelike geboorte is nie so belangrik nie. Mense verwys graag na ander figure wat beweer het hulle is uit gode gebore, en sê hierdie is maar net nog ‘n voorbeeld daarvan. Eintlik is dit ‘n mite wat maar net wil beklemtoon dat Jesus ‘n belangrike mens was.

Lukas, noukeurige navorser wat hy was, teken egter die engel se woorde met die bedoeling op dat dit ‘n egte, historiese gebeurtenis was. Hierdie aankondiging het werklik so in vervulling gegaan: die Heilige Gees het nuwe lewe in Maria gewek. Daarom is Jesus werklik die ewige Seun van God gebore as mens. Hy kon waarlik die Verlosser wees.

Prof Dirkie Smit vra of die teëspraak van die moderne denke nie teen veel meer as net die wonder van die maagdelike geboorte gemik is nie? Is die ontkenners van die maagdelike geboorte nie heimlik reeds besig om die geheimenis van Jesus Christus te ontken nie? Hy is wel uit ’n menslike moeder gebore, maar nie deur die mensdom voortgebring nie.

Lukas wil ons nie verbyster deur mirakelagtige gebeure waarvoor hy ons geloof eis nie. Hy wil die wese van Jesus duidelik stel. Dit is die kardinale punt. Lukas stel hierdie verhaal soos ’n magtige uitroepteken aan die begin van die evangelie sodat elke leser dadelik kan besef met wie hy hier te make het. Die gebeurtenis tussen Gabriël en Maria is vol misterie, maar Lukas se punt is duidelik: Die seun van Maria is die Seun van God, die beloofde Messias.

Totale oorgawe

Mens word in hierdie verse bewus van die kragtige inisiatief van God, vir Wie niks onmoontlik is nie. En jy verneem van die totale oorgawe van ‘n nederige mense wat God se wil in vervulling laat gaan.

Hubert Simpson skryf dat totale oorgawe die uiteinde is van almal wat deur ’n lewende geloof met Christus verenig is. Dis nie ’n sprong in die duisternis nie, nie in die onbekende niks nie, maar ’n stille tuiskoms. Dis nie oorgawe aan ’n onbekende mag nie, maar aan die Vader van ons Here Jesus Christus. Dietrich Bonhoeffer se woorde is ’n gepaste uitdrukking van Maria se gesindheid: “Die belangrikste is om in pas met God te loop, om nie vooruit te loop nie, maar ook nie om agter te bly nie.”

Antwoord op God se trou

Hoe is dit alles moontlik? Maria se totale oorgawe is meer as net ’n gehoorsame daad. Dit was die antwoord op die trou van God. Dit was die gevolg van ’n spesiale ontmoeting tussen God en ’n gewone mens. Hemel en aarde het ontmoet.

Die afspraak wat God met Maria deur die engel Gabriël gehad het, was meer as ’n blote ontmoeting in die klein dorpie van Nasaret. Dit was die aankondiging van die kulminasie van die geskiedenis van die Verbondsgod met sy mense.

Die aankondiging van die heerskappy van Jesus Christus in hierdie situasie wys hoe God nie sy beloftes vergeet nie. As Christene kyk ons terug op hierdie gebeure. Ons weet Hy het gekom en sal weer kom. Ons kyk vorentoe met hoop omdat God sy woord in Christus gestand gedoen het.

Maria se reaksie op die nuus van God se ingrype is dié van algehele oorgawe aan God se wil. Sy moes die engel gewoon op sy woord neem. Wanneer God belowe, is dit soos iets wat reeds gebeur het. Dit is die aansporing, die toesegging van God wat ons oortuig om soos klei in sy hande te word. Al sien ons nie die heerskappy en koningskap van Christus elke dag nie, aanvaar ons sy heerskappy oor ons lewe omdat ons weet dat Hy weer sal ingryp. Dan word ons instrumente in sy hand, buig ons voor Hom met ’n loflied. Ons gee ons lewe as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is, omdat ons sy ontferming ervaar het (Rom. 12:1).

Advent daag ons uit om in totale oorgawe aan Hom te lewe. Dit is die gepaste reaksie van Adventsmense wat wag op die finale koms van sy koninkryk.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 329 “Want so lief het God die wêreld gehad vs 1”

Seën
Mag God, wat vrede gee,
julle volkome aan Hom toegewyd maak
en julle geheel en al,
na gees, siel en liggaam bewaar
dat julle onberispelik sal wees wanneer
ons Here Jesus Christus weer kom!
En die seën van God die almagtige,
die Vader, die Seun en die Heilige Gees
wees en bly altyd met u (uit 1 Tess 5:23).
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2014-15)

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.