Vierde Sondag van Advent

Sections

Oorsig

Tema: Dawid wil vir die Here ‘n huis bou

Op die vierde Sondag in Advent verskuif die fokus van vreugde na liefde. Die vierde kers in die Adventskrans, wat liefde simboliseer, word aangesteek. Op hierdie Sondag word gelowiges opnuut herinner aan God se liefde vir hierdie wêreld, vir ons, en ons word aangemoedig om in ons liefde vir God en vir mekaar te groei. Die tema van liefde, en veral liefde vir God, word in die sleutelteks van die week vervat wanneer Dawid sy liefde vir God bewys deur sy behoefte om vir God ‘n huis of ‘n tempel te bou. Die tema word verder deur die res van die tekste verweef waar daar lof aan God gebring word in Psalm 89, waar daar oor die geheimenis van God nagedink word in Romeine, en bereik dan ‘n hoogtepunt in Lukas 1 waar die geboorte van Jesus aangekondig word – die grootste bewys van God se liefde vir ons is dat Hy sy Seun aan ons gegee het.

Ander tekste: Psalm 89:1-4, 19-26; Romeine 16:25-27; Lukas 1:26-38

Ander tekste

Psalm 89:1-4, 19-26
Die hemel loof u wondermag
89 ’n Gedig van Etan die Esragiet.
2Ek sal altyd sing
van die Here se liefdesdade,
sy trou verkondig
aan komende geslagte.
3Ek sê: “U liefde en u trou
wankel nooit,
dit hou vir altyd stand
in hemel en op aarde.”
4U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit
met my uitverkorene,
Ek het ’n eed gesweer
vir my dienaar Dawid:
5Ek sal vir jou ’n nageslag verseker
vir altyd
en jou troon in elke geslag
laat standhou.”
19Ons koning behoort aan die Here,
ja, ons beskermer behoort
aan die Heilige van Israel.
20U het ’n openbaring gegee,
oor u troue dienaar het U gesê:
“Ek het aan ’n held my bystand geskenk,
aan ’n dapper jong man uit die volk
’n ereplek gegee.
21Ek het Dawid as my dienaar uitgesoek,
hom met my heilige olie
tot koning gesalf.
22My mag sal hom ondersteun,
my krag sal hom sterk maak.
23Vyande sal hom geen leed aandoen nie,
gewetenlose mense
sal hom nie verdruk nie.
24Ek sal sy teëstanders
voor hom verpletter
en dié wat hom haat, verslaan.
25My trou en liefde sal by hom wees:
deur My sal hy oorwin.
26Ek sal sy heerskappy uitbrei
tot oor die see,
sy gesag tot oorkant die riviere.

Romeine 16:25-27
Lofprysing
25God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeue lank het dit geheim gebly, 26maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan Hom gehoorsaam kan wees. 27Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.

Lukas 1:26-38
Die geboorte van Jesus word aangekondig
26In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ’n maagd in Nasaret, ’n dorp in Galilea. 27Sy was verloof aan Josef, ’n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. 28Toe die engel by haar kom sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.”

29Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. 30Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. 31Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. 32Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, 33en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.”

34Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ’n man gehad het nie?”

35Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. 36Kyk, ’n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ’n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. 37Niks is vir God onmoontlik nie.”

38Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Toe het die engel van haar af weggegaan.

Sleutelteks

2 Samuel 7:1-11, 16
Dawid wil vir die Here ‘n huis bou
(Vgl 1 Kron 17:1–27)
7 Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, 2sê hy vir die profeet Natan: “Kyk, ek woon in ‘n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in ‘n tent.”

3Natan het die koning geantwoord: “Doen gerus alles wat u in gedagte het. Die Here is by u.”

4Dieselfde nag het daar egter iets gebeur: die woord van die Here het tot Natan gekom en vir hom gesê: 5“Gaan sê vir my dienaar Dawid: So sê die Here: Wil jy vir My ‘n huis bou om in te woon? 6Vandat Ek die Israeliete uit Egipte laat trek het tot nou toe het Ek nog nooit in ‘n huis gewoon nie. Ek het in tent en tabernakel rondgeswerf 7saam met al die Israeliete. Het Ek ooit vir een van die stamme wat Ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem, gesê: ‘Waarom bou julle nie vir My ‘n huis wat met sederhout versier is nie?’

8“Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: So sê die Here die Almagtige: Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. 9Oral waar jy gegaan het, was Ek by jou; al jou vyande het Ek voor jou oë uitgedelg. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grotes op die aarde. 10Ek het ‘n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen 11toe Ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat Ek vir jou ‘n koningshuis gaan vestig.

12Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom ‘n bestendige koningskap gee. 13Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. 14Ek sal vir hom ‘n vader wees en hy sal vir My ‘n seun wees. As hy ontrou is, sal Ek mense gebruik om hom te straf, hom te kasty. 15Maar my trou sal Ek nie aan hom onttrek soos Ek dit aan Saul onttrek het om vir jou plek te maak nie.

16Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan; jou troon sal altyd voortbestaan.”

17Volgens hierdie openbaring het Natan die hele boodskap aan Dawid oorgedra.

18Daarna het koning Dawid ingegaan en voor die Here gaan sit en gesê: “Wie is ek, Here my God, en wie is my nageslag dat U my só ver gebring het? 19Selfs dít was vir U nog nie genoeg nie, Here: U het ook nog vir die nageslag van u dienaar tot in die verre toekoms beloftes gemaak. Wat ‘n toesegging aan ‘n mens, Here my God!

20“Wat sou ek, Dawid, nog verder vir U kon sê? U ken immers u dienaar, Here. 21U het hierdie groot ding gedoen omdat dit u besluit en wil was en boonop het U dit nog aan u dienaar bekend gemaak. 22Daarom, groot is U, Here my God! Daar is niemand soos U nie. Buiten U is daar geen God nie, van hoeveel gode ons ook al gehoor het. 23Watter volk is soos u volk Israel? Hulle is die een nasie op die aarde wat U vir U as volk vry gemaak het. U het u Naam bekend gemaak en in hierdie land aan nasies en hulle gode groot en vreeslike dinge gedoen ter wille van u volk wat U vir U uit Egipte vry gemaak het. 24U het u volk Israel vir U gevestig as ‘n volk wat vir altyd aan U behoort. En U, Here, U het hulle God geword. 25En nou, Here God, bevestig tog vir altyd wat U oor u dienaar en sy nageslag gesê het. Doen tog soos U belowe het, 26sodat u Naam vir altyd groot kan wees as daar gesê word:
‘Die Here, die Almagtige,
is God van Israel.’

“Laat die nageslag van u dienaar Dawid voor U voortbestaan. 27Here, Almagtige, God van Israel, U het nadruklik vir u dienaar gesê: ‘Ek sal vir jou ‘n koningshuis vestig,’ en daarom het u dienaar die vrymoedigheid gehad om hierdie gebed tot U te rig.

28“En nou, Here, U is God. U woorde sal bewaarheid word. U het hierdie goeie belofte aan u dienaar gemaak. 29Begin tog nou en seën die huis van u dienaar om vir altyd in u diens te wees! Here my God, U het gepraat en omdat U seën, is die koningshuis van u dienaar vir altyd geseën.”

Vorige stof

Daar is twee vorige preekriglyne:

Liturgie

Indien Adventskerse gebruik word…
Op die vierde Sondag in Advent verskuif die fokus van vreugde na liefde. Die vierde kers in die Adventskrans, wat liefde simboliseer, word aangesteek. Op hierdie Sondag word gelowiges opnuut herinner aan God se liefde vir hierdie wêreld, vir ons, en ons word aangemoedig om in ons liefde vir God en vir mekaar te groei.

Aanvangswoord met Adventskrans
In liefde, een met die Vader

Aanvangslied: Lied 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Aanvangswoord – uit Psalm 89

Seëngroet  

Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Geboorte aangekondig: Lukas 1:26-38

Lied 354 “O Christus ons verlange vs 1,2,3,4”

Litanie vir voorbidding (ná die viering van die nagmaal of voor die uitsending)

Geloofsbelydenis met Kersfees

Loflied 367 “Ere aan God vs 1”

Epiklese

Skriflesing: 2 Samuel 7:1-16

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending Lied 329 “Want so lief het God die wêreld gehad vs 1”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
God nooi ons uit en ons kom tot rus

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Indien Adventskerse gebruik word…
Op die vierde Sondag in Advent verskuif die fokus van vreugde na liefde. Die vierde kers in die Adventskrans, wat liefde simboliseer, word aangesteek. Op hierdie Sondag word gelowiges opnuut herinner aan God se liefde vir hierdie wêreld, vir ons, en ons word aangemoedig om in ons liefde vir God en vir mekaar te groei.

Aanvangswoord met Adventskrans
In liefde, een met die Vader
voor die wêreld se ontstaan.
Hy is die Alfa en die Omega,
die Bron en Voleinding,
van alles wat is, en wat was, en wat sal wees.
Vir ewig en ewig!
– Vertaling van ’n gedig van die vroeë Christelike digter Aurelius Prudentius, 348-415 nC

Aanvangslied: Lied 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Aanvangswoord – uit Psalm 89
V: Vir ewig staan u trou, dis sonder wankeling.
G: U liefdesdade, Heer, sal ek altyd besing; u trou verkondig ek aan komende geslagte.

V: U hou u eed, o Heer, met Dawid in gedagte; U het dit self gesê: Vir ewig sal dit vasstaan, ook vir die nageslag sal dit bly geld en voortgaan.
G: U liefdesdade, Heer, sal ek altyd besing; u trou verkondig ek vir komende geslagte. 
Amen. 

Seëngroet  
Genade en vrede vir jou van God ons Vader wat ons in liefde geskape het,
van die Seun wat aan ons ware liefde deur sy lewe, dood en opstanding bewys het,
en van die Heilige Gees wat aanhou om liefde in ons te wek.

Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Geboorte aangekondig
Lukas 1:26-38
Die geboorte van Jesus word aangekondig
26In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ’n maagd in Nasaret, ’n dorp in Galilea. 27Sy was verloof aan Josef, ’n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. 28Toe die engel by haar kom sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.”

29Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. 30Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. 31Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. 32Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, 33en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.”

34Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ’n man gehad het nie?”

35Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. 36Kyk, ’n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ’n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. 37Niks is vir God onmoontlik nie.”

38Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”
Toe het die engel van haar af weggegaan.

Lied 354 “O Christus ons verlange vs 1,2,3,4”

Litanie vir voorbidding (ná die viering van die nagmaal of voor die uitsending)
V: In ons wêreld, soos in die skoot van Maria …
G: Kom, Here Jesus.

V: Op al die vergete plekke, soos in die stal van Betlehem …
G: Kom, Here Jesus.

V: Bring hoop in die lewe van armes; bring omsigtigheid in die lewe van magtiges; bring rus in die lewe van vermoeides; bring onrus in die lewe van oorgerustes. In ons lewe en in ons verlange, wie ons ook al is …
G: Kom, Here Jesus.

V: Dit is die goeie nuus: Christus is gebore. Christus kom weer. Geseënd is elkeen wat bid en werk totdat Hy weer kom.
G: Kom, Here Jesus! Kom gou! Amen.
– Anoniem (uit Soos ’n blom na die son draai, Cas Wepener, Bybel-Media, 2011)

Geloofsbelydenis met Kersfees
Ek glo dat ‘n engel van die Here aan Josef verskyn het…
“Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus anoem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”
Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.
Ek glo dat Jesus gebore is toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië.
Ek glo dat dit so beskik was dat Josef en Maria na Bethlehem toe moes gaan om ingeskryf te word.

Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ’n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
Saam met die engele juig ek:
14“Eer aan God
in die hoogste hemel,
en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy
’n welbehae het!”
Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:
“Die maagd sal swanger word en
’n Seun in die wêreld bring,
en hulle sal Hom Immanuel noem.”
Die naam beteken God by ons.
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Ek glo dat elkeen wat Hom aangeneem het, wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Loflied 367 “Ere aan God vs 1”

Liedere

F125. “Wat ‘n Liefde”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Oorspronklike titel: Wat Een Liefde
Teks en Musiek:Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2006 Faani Engelbrecht
© 2004 Celmar Music

By U is ek tuis, by U is ek veilig
In U is my huis, in U is ek heilig, in U…
By U vind ek troos, by U kan ek huil
In U vind ek rus, in U kan ek skuil, in U…
U neem my in u arms en droog my trane af.

Refrein:
Wat ‘n liefde! (x6)
By U is dit goed, U gee my U seën
In U is my hoop, in U is my weë, in U
U het Uself vir my gegee
In U kan ek wees, in U kan ek lewe, in U
Ek hoef niks weg te steek nie
want U wys my nooit weg nie

Refrein:
Wat ‘n liefde… (x6)

Brug:
En dat ek steeds terug mag kom
selfs al het ek ver afgedwaal
En U my altyd wil vergewe
al het ek ook gefaal

Refrein:
Dit is liefde! (x6)
U is liefde (x8)

VONKK 97 “Christus, Lank Reeds Verwag”
Teks: Diese heilige Nacht – Duits E16; Hierdie heilige nag – Betsie Els 1981; gewysig Jacques Louw 2010 ©
Melodie: Tradisioneel Duits E18
Klavierbegeleiding: VONKK Werkgroep 2010
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2010 (Pro Deo)
© Teks en klavierbegeleiding: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit

1. Christus, lank reeds verwag,
is gebore dié nag.
Daarom sing engele bly.
Duisternis is nou verby.

2. Herders hou daardie nag
oor hul skape die wag.
Daar hoor hul engele sing,
wat goeie nuus aan hul bring.

3. Wyse manne van ver
volg die Betlehemster;
bring aan die Kindjie hul eer,
kniel in verwondering neer.

4. Jesus, ons bring U eer –
ons Verlosser en Heer.
Saam met die engelekoor
wil ons ‘n loflied laat hoor.

VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer”
Teks: Ernst Kotzé 2010
Musiek: JUDAS MACCABEUS – GF Handel 1746; harmonisasie effens gewysig 2001
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit

1. Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!
Ons kom in aanbidding, buig tot in die stof.
Heer, ontvang ons loflied, aan U al die lof!
Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!

2. Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!
In ons donker harte, stuur Hy weer sy lig.
Hy kom na die aarde, om ons op te rig!
Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Woord wat vlees geword en onder ons kom woon het,
Een déúr wie en vír wie alles gemaak is,
maak ons harte oop om te ontvang wat U vir ons wil gee.
Maak ons bereidwillig om te doen wat U van ons vra.
Spreek Heer, ons, u dienaars, luister.

Skriflesing: 2 Samuel 7:1-16

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Op hierdie Sondag bied kindertyd die geleentheid om aan die kinders ‘n teksvers oor die liefde van God op ‘n kreatiewe manier te laat memoriseer – dit sal ook vir die groter gemeente van waarde wees. Kies ‘n teksvers, dink bewegings vir elke woord van die teksvers uit en leer dit vir die kinder voor in die kerk. Jy kan ook papierharte uitdeel sodat die kinders wat al kan skryf, die verse daarop kan neerskryf en dit dan kan sit in die skoendose wat hulle in die Adventstyd vol geskenke maak.
of
Kleiner kinders word groot met die gedagte dat die kerk die huis van God is waar Hy woon. Omdat hulle denke letterlik van aard is kan hulle wonder of God dan nie eensaam word in die week wanneer daar niks in die kerk gebeur nie. Hulle sou ook kon wonder hoe dit werk dat God nie net in een kerk woon nie maar in al die kerke teenwoordig is.

Vertoon nou foto’s van verskeie kerke van regoor die wêreld in ‘n powerpoint vir kinders (aangeheg). Gesels onderling oor watter verskille en watter ooreenkomste daar bestaan. Verskille en ooreenkomste mag bestaan in die aard van die torings, die glasvensters, kleur, eenvoud ens. Die noemenswaardige ooreenkoms tussen al hierdie kerke is dat God daar aanbid word.

Toe God vir Dawid antwoord (wat op sy eie dit goedgedink het om sommer vir die Here ‘n kerk te bou) moes Dawid hoor dat God Hom nie laat beperk tot ‘n gebou nie- dat Hy inderdaad alomteenwoordig is. Die kerk is nie regtig die huis waar God woon nie- eerder dit is die gebou waar die alomteenwoordige God aanbid word. God is te groot om so beperk te word, God is altyd oral op meer as een plek en in die harte van mense.

Idees van Carolyn Brown.

Preekriglyn

Ons teks beskryf die wonderlike belofte van God se voortdurende liefde vir Dawid, God se verbintenis aan Dawid en Dawid se dankbaarheid daaroor. Hierdie liefde en beloftes is nie net vir Dawid bedoel nie, maar ook vir sy nageslag.

Ons teks fokus slegs op God se belofte aan Dawid, maar die hoofstuk in geheel beskryf ook Dawid se reaksie van verwondering en dankbaarheid.

2 Samuel 7 vertel dat Dawid uiteindelik rus gevind het van die teistering van al sy vyande rondom hom. Dawid besluit dit het tyd geword om ook vir die Here ‘n huis (‘n tempel) te bou. Die ark van die Here, die teken en seël van God se teenwoordigheid by die volk het tuisgegaan in ‘n tent (6:17). Met die hulp van die Fenisiese koning, Hiram van Tirus, het Dawid ‘n besondere paleis van sederhout in Jerusalem opgerig (5:11, 7:1). Koning Dawid voel nou dat so ‘n opvallende kontras – die koning ‘n paleis en die ark van die Here in ‘n tent – nie is hoe sake behoort te staan nie.

‘n Huis vir God

Dawid se gedagte is om ‘n huis vir die Here te bou. Hierdie voorneme word nou die agtergrond vir die beloftes wat God in ons teks aan die koning gaan maak. Die verhaal speel uit in terme van die dubbele betekenis wat aan “huis” geheg word:

  • ‘n Huis as tempel, in die geval van God, en
  • ‘n Huis as koningshuis, ‘n dinastie, in die geval van Dawid.

Die koning se plan word aan die profeet Natan oorgedra, wat dit aanvanklik goedkeur. Na ‘n nagtelike gesprek met God (7:2-7) trek hy egter sy goedkeuring terug. God keur nie die oprigting van ‘n tempel goed nie.

God se afkeur laat die fokus in die teks skuif:

  • Van God se “huis” na Dawid se koningshuis, en
  • Van Dawid se begeerte om vir God ‘n tempel te bou, na God se beloftes aan Dawid.

God word nou die hoofkarakter in die verdere ontplooiing van die verhaal.

God se beloftes

Dit is die moeite werd om die kenmerke van God se beloftes te lys. Dit dra ‘n boodskap vir God se gemeente in Adventstyd.

Een: Nederige begin
Die Here herinner Dawid in vers 8 aan sy herkoms as ‘n skaapwagtertjie vanwaar hy verhef is tot die posisie van Israel se koning.
Hierdie is ‘n sentrale tema in die Bybel. Die Here gee in besonder om vir die randfigure en die minder belangrike lede van die samelewing. Die Here misken nie die nederige nie. Daar is talle voorbeelde in die Bybel. Dink aan Abraham en Sari sonder ‘n land en ‘n nageslag. Dink aan baba Moses wat weerloos in ‘n mandjie in die Nyl afdryf. Nou, in Advent, kan ons bykomend maar net die baba in die krip onthou.

In al hierdie gevalle ervaar die swakke en die nederige hoe God hulle optel en hulle omstandighede radikaal verander.

Die Here doen dit en gee dit. Aan Dawid. Aan ander. Aan ons, ook in Covid-tyd.

Twee: Oorwinning
Die Here herinner Dawid aan sy belofte dat Dawid oorwinning oor sy vyande sal behaal (sien 2 Sam 8). Dawid se reputasie sal op dieselfde vlak as die werklike groot figure van die wêreldgeskiedenis. Sy naam sal vir altyd onthou word (vers 9).

‘n Naam bo alle name is ook ‘n tema wat in die Nuwe Testament aan Jesus Christus verbind word. Dink aan die Christuslied van Filippense 2 waarin die nederige, selfopofferende dienaar die belofte ontvang van ‘n naam bo alle name:
maar Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is,
sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is,
die knie sou buig,
en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.
Die belofte van God se trou, beskerming en die volharding en oorwinning wat God gee, kom vir die nederige en die dienende. Jesus demonstreer dit.

Drie: Ter wille van God se volk
Die Here seën en beskerm Dawid. Die bedoeling is dat die rus wat God vir Dawid gee ook gedeel sal word deur in vrede verankerd en veilig te lewe.

Ek het ‘n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen toe Ek leiers oor my volk Israel aangestel het nie. Ek sal jou rus gee van al jou vyande.

God gee aan God se volk ‘n plek waar hulle kan wortel skiet. Die nederige skaapwagtertjie kry ‘n volk wat deel in die glorie wat God aan koning en volk skenk. God werk met sy volk se omstandighede

Vier: ‘n Ewige koningshuis
Die Here gaan nog verder en beloof dat Dawid en sy koningshuis vir altyd gevestig sal wees (vers 16). Daar is geen huis vir God, wat in ‘n tent woon nie. Vir Dawid is daar egter ‘n ewige huis! Dawid ontvang die belofte van ‘n dinastie, ‘n nageslag, ‘n koninkryk en ‘n troon – vir ewig.

Alle Joodse en Christelike verwagtinge van die Messias wat kom en vir ewig regeer is aan hierdie teks gekoppel.

Daar is egter ook ‘n onmiddellike vervulling (vers12). Een van Dawid se kinders sal hom opvolg. Sy koningskap sal nie soos Saul s’n in die sand wegsyfer nie. Die verwagting is dat Dawid se seun, Salomo, vir die Here ‘n huis sal bou (13).

Vyf: ‘n Seun vir God
Die verwagting is dat Dawid se seun ook vir God ‘n seun sal wees. Die Here sê (14v):
Ek sal vir hom ‘n vader wees en hy sal vir My ‘n seun wees. As hy ontrou is, sal Ek mense gebruik om hom te straf, hom te kasty. Maar my trou sal Ek nie aan hom onttrek soos Ek dit aan Saul onttrek het om vir jou plek te maak nie.

Hier is nie sprake van ‘n seun wat ‘n gode-afstammeling gaan wees nie. Die bedoeling is ‘n aanneem-verhouding. Die verhouding van Dawid se seun en God sal soos dié van ‘n vader en seun wees. Die belangrike punt is egter dat dit verantwoordelikheid vir die seun meebring. Die seun moet gehoorsaam aan God wees, en sal gekasty word as sy optrede nie eties en gehoorsaam is nie.

Dit gebeur inderdaad wanneer Salomo uiteindelik ongehoorsaam raak en sy koninkryk met sy dood verskeurd raak.

Om God se kind te wees, om onder God se beloftes te leef, verg verantwoordelikheid.

Die groot lyne

Ons teks is ‘n werklike wentelpunt in die Ou Testamentiese geskiedenis. God verbind Hom aan Dawid. Hoewel konings en die volk vorentoe in ontrou sou verval, en uiteindelik in ballingskap beland, eindig Dawid en sy nageslagte se koningskap nie in totale mislukking nie.

Hoewel die laaste koning (Jojakim) uit Dawid se lyn in die ballingskap sterf, bly daar die dun draad van hoop en geloof dat ‘n Koning uit die Dawid se lyn, ‘n Messias, weer na vore sal kom. Israel bly die Here se gesalfde, die Messias, verwag. Die beloftes van ons teks het hierdie hoop brandend gehou.

Advent

In hierdie tyd van die kerkjaar kyk ons met verwagting vooruit na die viering van die Een wat gebore is, die Messias, die ware Koning, die opregte nakomeling van Dawid, wat God se koningskap permanent onder ons kom vestig.

Dit is wat die Engel vir Maria sê (Luks 1:30v):
Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.”

Dit is ons troos en ons hoop. Ons bly leef uit God se beloftes.

Boodskap

Vanjaar bly ‘n krisisjaar, al is die jaar amper op sy rug. Tog is die boodskap van ons teks: God bied nog steeds goeie nuus en hoop, want sy beloftes staan vas, ook vir ons in ons omstandighede!

Dink aan alle ervarings van wanhoop, bekommernis wat jy vanjaar gehad het, ervarings dat jy in ‘n doodloopstraat is, ervarings van siekte, van werkloosheid of ‘n sakeonderneming wat op sakeredding afstuur, die ervaring van langdurige droogte met gepaardgaande veesterftes, die ervaring van die druip van ‘n eksamen of die ervaring van Covid-19 in jou eie lewe of jou onmiddellike kring.

Soos God ‘n skaapwagtertjie opgetel het, sal God jou ook optel. Die nuwe lewe wat God in ‘n krip geskep het, sal ook in jou lewe gebore word.

Advent is op grond van ons teks die goeie nuus van hoop, goeie nuus oor die herstel van geloof wat verkrummel, hoop vir herstel van die geknakte riet en van knieë wat lam geword het; ook herstel van gebroke verhoudings, goeie nuus dat sugtinge van tranebrood in lofsange van vreugde omskep kan word. God waarborg hierdie hoop en vreugde en redding.

Die verhaal van die beloftes aan Dawid bring ook ons ongemak met ons omstandighede na vore. Ons hunker na antwoorde en die verskyning van God in ons omstandighede. Ons smag na God se beloftes van trou en versorging. Ons smag na God se teenwoordigheid.

Op grond van ons teks kan alle bekommerde gelowiges hoor en God se openbaring aan hulle hier en nou beleef – goeie nuus dat God weer soos vroeër sy beloftes ook in hulle lewe sal waar maak.

Die beroemde teoloog Jürgen Moltmann vertel aangrypend in sy boek ExperiencesofGod hoe hy in die Tweede Wêreldoorlog tydens ‘n bomaanval waarin van sy jeugmaats langs hom gesterf het, in trane uitgebars het. “Is daar hoop vir my?” was sy worsteling. Hy vertel van sy hunkering na God se verskyning in sy lewe. In sy stryd vind hy troos in hierdie woorde: “En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U … Hoor Here, my gebed, en luister na my hulpgeroep; swyg nie by my trane nie … Wend u oog van my af dat ek kan vrolik word” (Ps. 39:8, 13-14).

In Advent kan ons die woorde hoor van die nasaat van Dawid, die Messias, wat sy bediening as volg aangekondig het:

Die Gees van die Here is op My, omdat Hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig (Luk 4:18-19).

 

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes
As daar weens Covid-reëlings tans net by die deure dankoffer opgeneem word, sal dit goed wees om hier ‘n oomblik van refleksie in die liturgie te sit. Herinner die gemeente dat hier normaalweg dankoffer opgeneem word. Die tyd kan dan óf gebruik word vir gebed rondom die impak van Covid – dalk ook op die gemeente of mense se finansies, of vir mense wat siek is of geliefdes verloor het. So-nie kan daar nagedink word oor offervaardigheid..

Wegsending: Lied 329 “Want so lief het God die wêreld gehad vs 1”

Seën
Geliefdes, gaan in vrede en weet:
die Een wat eens gekom het, en wat eendag wéér sal kom,
maak elke dag sy opwagting in ons.
of
Mag die liefde van die Here Jesus ons na Hom toe trek.
Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens.
Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul.
Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees
tussen ons wees en altyd bly.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.