Vierde Sondag na Epifanie

Sections

Oorsig

Die fokusteks uit Jeremia word aan die begin van die erediens verbind aan ‘n verwerking van Psalm 139 wat die woorde van Jeremia 1:5 eggo.  Die verwysing na duisternis en lig in die teks sluit aan by die groter tema van lig tydens Epifaniefees, wat hierdie seisoen in die kerkjaar vooraf gegaan het. Die seëngroet vermeng die seëngroet van die basisliturgie met die temas in die teks. Die roepingsherinnering kan versterk word deur ‘n geurige olie (wat nie bitter is nie) te laat brand. Psalm 71:1-6 vorm die grondslag van die gebed wat op die roepingsherinnering volg.

Sleutelteks

Jeremia 1:4-10

ROEPING VAN JEREMIA AS PROFEET
11Die woorde van Jeremia, seun van Hiskia, uit die priestergeslag in Anatot, in die gebied van Benjamin.2Die woord van die Here het tot hom gekom in die dae van Josia, seun van Amon, die koning van Juda, in die dertiende jaar van sy regering, 3en ook in die dae van Jojakim, seun van Josia, die koning van Juda, tot aan die einde van die elfde regeringsjaar van koning Sedekia, seun van Josia, die koning van Juda, tot met die wegvoering van Jerusalem in die vyfde maand.

4Die woord van die Here het tot my gekom:
5“Nog voordat Ek jou gevorm het
in die baarmoeder,
het Ek jou geken;
nog voordat jy uitgegaan het
uit die moederskoot,
het Ek jou geheilig.
As profeet vir die nasies
het Ek jou bestem.”

6Daarop het ek gesê: “Ag, my Heer, die Here, kyk, ek weet nie hoe om te praat nie, want ek is nog ‘n kind.” 7Maar die Here het vir my gesê: “Moenie sê, ‘Ek is nog ‘n kind’ nie, want na wie ook al Ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ook al Ek jou beveel, moet jy sê. 8Jy moet nie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou om jou te red,” is die uitspraak van die Here.

9Die Here het toe sy hand uitgesteek en my mond aangeraak. Die Here het vir my gesê: “Kyk, Ek lê my woorde in jou mond.
10Let op, Ek stel jou vandag aan oor nasies en koninkryke om uit te ruk en af te breek, om ten gronde te laat gaan en plat te slaan, om te bou en te plant.”

Ander tekste

Ps. 71:1-6
By U, Here, skuil ek, laat my tog nooit
teleurgestel staan nie!
2Red my en bevry my,
want U is getrou.
Luister tog na my en help my!
3Wees vir my ’n rots om na toe te vlug,
waar ek altyd die veiligheid mag vind
wat U tot my redding beskik het,
want U is my rots en my vesting.
4My God, bevry my
uit die hand van goddeloses,
uit die greep van skurke
en verdrukkers,
5want U, Here, U is my hoop,
op U, Here, het ek van jongs af
vertrou.
6U is my hulp van my geboorte af,
reeds voor ek in die wêreld gekom het,
het U my beskerm.
U loof ek gedurigdeur.

1 Kor. 13:1-13
Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is:
Al praat ek die tale van mense
en engele,
maar ek het geen liefde nie,
het ek ’n stuk klinkende metaal,
’n galmende simbaal geword.
2Al het ek die gawe
van profesie
en ken ek al die geheimenisse
en besit ek al die kennis
en al het ek al die geloof
om berge te versit,
maar ek het geen liefde nie,
dan is ek niks.
3Al deel ek al wat ek het
aan ander uit,
en al gee ek my liggaam prys
om my daarop te kan beroem,
maar ek het geen liefde nie,
baat dit my niks.
4Die liefde is geduldig,
die liefde is vriendelik;
dit is nie afgunstig nie,
is nie grootpraterig nie,
is nie verwaand nie.
5Dit handel nie onwelvoeglik nie,
soek nie sy eie belang nie,
is nie liggeraak nie,
hou nie boek van die kwaad nie.
6Dit verbly hom nie oor onreg nie,
maar verheug hom
oor die waarheid.
7Dit bedek alles,
glo alles,
hoop alles,
verdra alles.
8Die liefde vergaan nooit nie,
maar die gawe
van profesie
sal verdwyn,
die gawe
om ongewone tale en klanke te gebruik,
sal ophou,
en dié van kennis
sal uitgedien raak.
9Want ons ken maar gedeeltelik,
en ons profeteer
maar gedeeltelik,
10maar wanneer die volledige kom,
sal wat gedeeltelik is,
uitgedien wees.
11Toe ek ’n kind was,
het ek gepraat soos ’n kind,
gedink soos ’n kind,
geredeneer soos ’n kind.
Maar noudat ek ’n man is,
is ek klaar met die dinge van ’n kind.
12Nou kyk ons nog
in ’n dowwe spieël
en sien ’n raaiselagtige beeld,
maar eendag sal ons alles sien
soos dit werklik is.
Nou ken ek net gedeeltelik,
maar eendag sal ek ten volle ken
soos God my ten volle ken.
13En nou:
geloof, hoop en liefde bly,
hierdie drie.
En die grootste hiervan is
die liefde!

Luk. 4:21-30
21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”
22Almal het hulle instemming met Hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: “Is hy dan nie die seun van Josef nie?”

23Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou: ‘Geneesheer, genees jouself’ en vir My sê: ‘Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy grootgeword het.’ 24Maar dit verseker Ek julle,” sê Hy verder, “geen profeet word in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar nie. 25Ek sê vir julle die waarheid: Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia toe die hemel drie jaar en ses maande lank toegesluit was, sodat daar ’n groot hongersnood in die hele land gekom het. 26Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na ’n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. 27En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

28Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. 29Hulle het opgespring, Hom uit die dorp uitgejaag en Hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom van die krans af te gooi. 30Maar Jesus het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 159 of VONKK 214 of Lied 526

Votum: uit Psalm 139

Seëngroet

Lofsang: VONKK 205 of Lied 209

Wet: 1 Korintiërs 13:1-7

Toewyding: Lied 530

Genadeverkondiging: 1 Korintiërs 13:12-13

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed: Flam 275

Skriflesing: Jeremia 1:4-10 (deur ‘n jongmens)

Familie-oomblik: VONKK 81

Preek

LEEF

Gebed

Slotsang: Lied 524 of Flam 100 of VONKK 111

Seën / Roepingsherinnering

Respons: Lied 533 of VONKK 214 Refrein

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 159 Leef In My of
VONKK 214 Nog Voordat Ek ’n Kind Was of
Lied 526 “Waar daar liefde is”

Votum
(Soos voorgestel in BybelMedia se Woord en Fees)
V: U het my gevorm,
my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.
G: Ek wil U loof,
want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep.

V: Geen been van my was vir U verborge
toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot nie.
G: Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.

V: Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,
of die lig rondom my om in nag te verander,
G: maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie
en die nag so lig soos die dag,
duisternis so goed soos lig!
– uit Psalm 139

Seëngroet

Lofsang
VONKK 205 Ek Wil Sing Van Al  U Liefde of
Lied 209 “Heer, met my hele hart”

Wet
1 Korintiërs 13:1-7

Toewyding
Lied 530 “Praat ek mense eng’letale”

Genadeverkondiging
1 Korintiërs 13:12-13

Geloofsbelydenis
Ek glo dat die Bybel die Woord van God is.
Ek glo dat God, die Vader, die Skepper van die hemel en aarde is.
Ek glo dat die Here Jesus Christus vir my sondes gesterf het, en dat hy uit die dood opgestaan het; ek het hom lief.
ek glo dat die Heilige Gees in my woon en my lewe nuut maak.
(Uit:  Handleiding vir die erediens, Bybelmedia 2010)

Liedere

F159. “Leef In My”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding)
Oorspronklike titel: Live In Me
Teks en musiek: Stass van Veuren
Afrikaanse vertaling: Anita Erasmus
© 2006 MAR Gospel Music Publisher

Ek is honger en ek dors na U, o Heer.
U maak als, buig af
en roep my op my naam.
Kom vloei deur my en
stap nou met my saam.
Ek gee my hart, kom leef U droom deur my.

Leef in my, leef in my.
Ek nooi U uit, kom leef in my, in my.
Ek nooi U uit, kom leef in my, in my.
Ek nooi U uit, kom leef in my, in my.

VONKK 214 “Nog Voordat Ek ’n Kind Was”
Nav Psalm 139
Teks: Alwena van der Vyfer 2006 ©
Melodie: HAMMAN – Alwena van der Vyfer 2006 ©; aangepas VONKK Werkgroep 2012
Orrel- en klavierbegeleiding: Daleen Kruger 2012 (Pro Deo)
© Teks en melodie: Alwena van der Vyfer  2006 (geregistreer by SAMRO). Met toestemming gebruik.
© Orrel- en klavierbegeleiding: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kinderpsalm – Geloof en Vertroue / Kindwees

Nog voordat ek ’n kind was, het U van my geweet.
Al die bene in my lyf het U reeds opgeskryf –
elke toon en elke voet, elke vinger en ook hand,
my arms en my bene, my kop en my verstand.

Refrein:
Want U is bo my, om my, langs my, agter en ook voor.
U is altyd in en by my, of ek ry en of ek bly.
Want U is bo my, om my, langs my, agter en ook voor.
U is altyd in en by my of ek ry en of ek bly.

VONKK 205 “Ek Wil Sing Van Al  U Liefde”
Teks: Hannes van der Merwe 2011 ©
Musiek: LUDWIG – Anton Esterhuyse 2011
© 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – Lofprysing / Geloof en Vertroue / Liefde, Dankbaarheid en Diens / Uitsending

1. Ek wil sing van al u liefde,
al die gawes wat U gee.
Vir versorging uit u hande
klink my danklied tot U eer.
U gee my in Jesus Christus
meer as waarvoor ek kon pleit.
Gee tog, Here, dat my lewe
meer vertoon van dankbaarheid.

2. Ek wil antwoord op u liefde
deur die gawes wat U gee,
deur die aanraak van my naaste,
deur te lewe tot u eer.
Hoe kan al u liefdegawes
my dan ongeraak laat bly?
Gee tog, Here, dat my lewe
meer vertoon van dankbaarheid.

3. Hoor my antwoord op u liefde,
neem die gawes wat ek gee.
Maak my diensbaar in die wêreld –
’n getuie tot u eer.
Sterk my swakheid deur u almag;
deur u krag, my nietigheid.
Gee tog, Here, dat my lewe
meer vertoon van dankbaarheid.

F275. “Kom Praat Met My”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toenadering)
Teks en musiek: Neil Büchner
© 2008 Urial Publishing

1. My gees is stil; nou wil ek luister
wat wil U hier vir my kom sê?
Ek dors na water – na u fluistering in my.
Om my dorre grond te seën
met die rykdom van u reën.

2. Sonder u stem om my te wys, Heer,
raak ek verdwaal, en ek raak bang.
Hardloop verward in alle rigtings om te soek
wat net U in my kan vul,
wat net U in my kan doen.

Refrein:
Kom praat met my!
Laat ek u gedagtes hoor.
Kom praat met my!
Ek is hier om te kan leer.
Kom praat met my!
Laat my hart verander word.
Kom praat met my!
Kom plant u lewenswoord in my.

3. Maak alles stil in my wat raas, Heer.
Maak dit wat hard is sag soos klei.
Vorm in my weer die ywer om te wees
op my knieë, in vrede, Heer
om by U, intiem, te leer.

Refrein:
4. Wys my U weë, wys my u roepstem.
Laat Heer, u wil in my geskied.
As ek ooit afdwaal
laat u stem, net soos die wind
die lewe in my blaas
en my hart se seile vul.
Kom praat met my.

VONKK 81 “Jesus, Al Is Ek Maar Klein”
Teks: Jacques Louw 2007 ©
Melodie: HOOPSTAD – Jacques Louw 2007 ©
© Teks, melodie en begeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kinderlied – Gebed / Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn;
so u kind wees elke dag,
oral waar ek speel of lag.

2. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn;
dat my maatjies U kan ken
deur my woorde en my stem.

3. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn.
Gee dat ander U sal dien,
wat in my u liefde sien.

F100. “Gaan Dan Heen”
(RUBRIEK: Flammikidz – Diens en Getuienis)
Teks en musiek: Soekie Rautenbach
© 1997 Brettian Productions
(Opgeneem op Issie Waarheid)

1. Gaan dan heen en maak dissipels.
Gaan dan heen – Ek stuur jou nou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

2. Alle mag – in die hemel
alle mag – behoort aan my.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

3. Nooit sal ek – jou verlaat nie.
Ek is nou – saam met jou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo

VONKK 111 “Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios”
Teks: Enviado soy de Dios – onbekend, Sentraal-Amerika;  Afrikaanse weergawe: Breda Ludik 2016 ©
Melodie: ENVIADO – Sentraal-Amerika
Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2016 ©
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2016 ©
© Spaanse teks en melodie: Openbare besit
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: 2016 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)\
RUBRIEK:  Multikultureel – Liefde, Dankbaarheid en Diens / Getuienis

Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
’n Engel stuur Hy nie –
Hy stuur vir jou en my
om vrede uit te dra,
wat mense kan bevry.
Hy stuur ons na die pyn.
Hy vorm ons deur sy Gees
om elke dag al meer
soos Jesus te kan wees.

Spaans
Enviado soy de Dios,
mi mano lista¬_está
para construir con El
un mundo fraternal.
Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo de paz.
Me ha tocado_a mí hacerlo realidad;
ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.

God praat met ons en ons luister

Gebed
(Uit BybelMedia se Woord en Fees)
Here God,
wanneer u Woord tot ons kom,
steek tog u hand uit om aan te raak:
ons ore
ons oë
ons harte
ons hande

ons monde.
Laat u Woord tog na ons toe kom.

Lied
Flam 275 Kom Praat Met My

Skriflesing
Jeremia 1:4-10 (reël vooraf ‘n jongmens om die Skriflesing te doen)

Familie-oomblik
VONKK 81 Jesus, Al Is Ek Maar Klein

Preek

Familie-oomblik

BybelMedia se Woord en Fees stel voor:
Kyk die volgende videogreep uit Frozen II saam.

Wat gebeur in die video? (Daar is ‘n stem wat “Elsa” roep.)
‘n Stem roep vir Elsa, maar sy is bang om dit te volg (“I’m afraid of what I’m risking if I follow you into the unknown”). Tog weet sy dat die stem haar sal neem na die plek waar sy behoort te wees (“Or are you someone out there who’s a little bit like me, who knows deep down, I’m not where I’m meant to be”).

Uiteindelik gaan Elsa op ‘n soektog na die stem wat haar roep, met die hoop dat sy sal verstaan hoekom sy gemaak is soos sy is.

Verbind dit nou met die idee van roeping (al hoor ons nie noodwendig ‘n stem soos Elsa nie), en met die waarheid dat almal iewers hoort, maar dat dit dapperheid kos om die stem te volg.
Of:
Werk met die beeld van skepe in ‘n hawe wat gemaak is om uit te gaan en dat dit dapperheid verg om die hawe te verlaat. Verbind dit met Jo Black se lied “Skepe
OF
Lees die lieflike “Jeremia en die Amandelboom” deur Wendy Maartens: “Gebaseer op die Bybelse verhaal van Jeremia se roeping, vertel hierdie pragtige prenteboek die storie van ’n jong Jeremia wat met spraak gesukkel het totdat die Here hom aangeraak en ’n amandeltak as belofte gewys het. Nie net is hierdie storie pragtig en toeganklik geskryf soos net Wendy Maartens kan nie, maar die boek bevat ook inligting en hulpbronne vir ouers en onderwysers om te help met spraakontwikkeling in kleuters. Hierdie bemoedigende verhaal sal alle kinders wys dat hulle spesiaal is vir die Here en dat Hy hulle sal help en gebruik.” Dit is vir R102 beskikbaar by Lapa of kry die kindle weergawe vir $6.97.

Preekriglyn

Die profeet Jeremia worstel in sy boek met sy roeping om vernietiging en oordeel oor die volk Juda en hulle leiers aan te kondig. Hy tree op rondom én na die krisis van die vernietiging van Jerusalem in ongeveer 587 v.C. en die daaropvolgende krisisse van die deportasie van ‘n deel van die volk na Babilonië. Dit is ‘n boek gevul met diep emosies, hoofsaaklik hartseer en rou, maar ook met hoop vir die toekoms.

Oordeel en hoop

Sy boodskap is dat die volk God vergeet het en geweier het om Hom te erken. Hulle is so nutteloos in die verhouding met God soos ‘n verslete gordel om Sy lyf. Dit kom oor ‘n lang tyd, waarin hulle ook nie na die profete se waarskuwings geluister het nie. Daarom is die Here hulle nie meer goedgesind nie en het Hy geen medelye meer met hulle nie.

En al breek dit Jeremia se hart, verkondig hy dat soos ‘n kleipot gebreek word, sal die Here hierdie volk en hierdie stad breek. Die ballingskap in Babel is hulle straf. Die Here gaan hulle nie spaar nie en hulle deur hulle vyande laat wegvoer.

Ironies genoeg is die ballingskap egter ook hulle redding. As deel van Jeremia se roeping om ook op te bou en te vestig, beskryf hy daarom die weggevoerde ballinge as ‘n mandjie goeie vye en in ‘n brief verkondig hy die Here se goeie guns aan hulle:

Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting. Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. (29:11-12).

Dit is in ‘n neutedop wat Jeremia se roeping behels het. Hieraan was hy getrou en gehoorsaam. Vandat hy ‘n jong tienerseun was tot met sy dood as ou man in Egipte.

Oor roeping nagedink

Kom ons gesels vandag oor roeping. Ons gebruik Jeremia as lens dat jy oor jou eie roeping as kind van die Here kan dink. Die groei in ‘n mens se geestelike lewe begin by jou bewussyn van roeping. En ons sal afsluit met ‘n paar gedagtes oor ons roeping as geloofsgemeenskap.

Ons kyk na vyf aspekte van die roeping van Jeremia.

Woord van die Here

Eerstens: Jeremia beskryf sy roepingsgebeure met die frase: “Die woord van die Here het tot my gekom“. Hoewel hy nie uitbrei oor die presiese aard daarvan nie, dui die res van die hoofstuk se beskrywings op ‘n ervaring wat Jeremia met sy sintuie ervaar het. Ten minste sy ore, mond en sy oë was betrokke, soos ‘n mens uit die roepings-woorde, die aanraking en die roepings-visioene aflei wat later in die hoofstuk beskryf word.

Die Woord van die Here beskryf eintlik die normale manier waarop die Here met ons werk. Dit beteken nie dat ons altyd buitengewone ervaring sal hê soos hy nie, maar dat God met ons praat, veral uit sy Woord. Elke keer as ons erns maak met die Woord van die Here, as ons nadink daaroor, as ons dit ter harte neem, praat die Here met ons. Dit is wat gebeur as ‘n mens in ‘n verhouding met die Here staan. Jy kan staatmaak daarop. Trouens, dit is asof die Woord soos ‘n oop elektriese draad word vir jou. Jy maak dit net oop en begin om daaroor na te dink, dan hoor jy die Woord van die Here vir jou lewe.

Gesprek

Tweedens: Die roepingsgebeure word as ‘n gesprek tussen God en Jeremia uitgebeeld, soos meermale die geval was met ander ervarings van Bybelfigure wat deur God geroep is — Abraham, (Gen. 12), Moses (Eks. 3), Samuel (1 Sam. 3), Jesaja (Jes. 6), Esegiël (Eseg. 1), Jesus (Matt. 3), die dissipels (Matt. 4), Paulus (Hand. 9) en so meer. Trouens, dié tipe gesprek teken hulle verhouding met die Here. Gesprek met God stempel die pad wat hulle met Hom loop.

Dink net aan die ongelooflike voorreg hiervan. Iemand getuig onlangs as volg:

Die Here het verlede week in die erediens met my gepraat oor iets wat vir my voorlê. Toe ek by die huis kom was daar ‘n e-pos van iemand wat my attent gemaak het op ‘n aspek van dié ding waarvoor ek my voorberei. En terwyl ek besig is om iets te begin skryf, kom daar ‘n SMS wat my herinner aan my roeping voor die Here, en waarmee ek uiteindelik na die Here kon gaan in gebed en sy leiding kon ontvang vir hoe ek die pad moet stap rondom die saak.

En dit het deur die week telkens gebeur vanuit die teks wat ek en my vrou elke oggend lees waarmee ek dan deur die dag met die Here in gesprek bly en telkens weer en meer hoor hoe die Here wil hê dat ek moet leef, waarby ek betrokke moet wees, wat ek moet doen, en soms wat ek nie moet doen nie.

Dit is wat dit beteken om met die Here te wandel. Alles begin by sy stem wat ‘n mens in die Bybel die helderste hoor. En in jou gehoorsaamheid daaraan praat die Here op verskeie ander maniere en begelei ‘n mens om die roeping wat jy het, te kan uitvoer.

God se Woord is lewend en kragtig. God se Gees getuig in ons hart om die Woord van die Here lewend vir ons te maak. Dit is nie anders vir jou nie. Dit is die deel van elke kind van God.

Mandaat

Derdens: roeping is altyd spesifiek gerig op iets wat die Here wil doen of wil laat gebeur deur jou lewe en deur jou getuienis.

Kyk, ons weet nou mos al dat roeping nie net iets is wat profete en predikante ontvang nie. Alles wat ons doen, kan immers as ‘n uitvoering van God se roeping van ons as mense en dissipels beskou word. Dit geld elke kind van God. En God roep en gebruik mense in gewone beroepe en situasies.

Maar, ‘n mens moet tog versigtig wees om te sê dat enige werk outomaties jou roeping is nie. Ons kan eers van roeping praat wanneer ons weet dat die Here se Woord na ons toe gekom het, as Hy met ons in gesprek begin tree het, as Hy ons op spesifieke wyses begin gebruik, en ons met Hom en sy roeping vir ons ‘n pad begin stap.

Roeping het dus met ‘n mandaat van God te doen; iets waarvoor Hy jou roep en waarvoor Hy jou ‘n taak gee. Dit is God wat die inisiatief hierin neem. En dit is iets wat jy weet. Iets wat jou lewe rig. Iets waaraan jy jou verbind. Iets wat jou net nie los nie, waarom jou hele lewe draai. Daarvan kan jy seker wees.

Dit sien ons by Jeremia. God motiveer hom aanvanklik met vier werkwoorde vir sy roeping: geken, gevormgewy (geheilig) en aangestel (gegee/gekies).

Let op dat God hom ken nog voor die Here hom skep … ‘n diepsinnige perspektief op die lewe! God skep Jeremia volgens die prentjie wat Hy van hom het en voer dit deur met sy vorming in die moederskoot en daarbuite vir die roeping wat God vir hom het.

‘n Lewensveranderende gedagte om oor na te dink!

Interessant genoeg word dieselfde woord “aanstel” (gegee/gekies) gebruik vir die beskrywing van Abraham se roeping in Genesis 18:19. Amos gebruik dit ook met verwysing na die verkiesing van Israel (Amos 3:2):

“Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.”

Eugene Peterson vertaal dit so mooi in The Message:

Yes, I’ve settled on him as the one to train his children and future family to observe God’s way of life, live kindly and generously and fairly, so that God can complete in Abraham what he promised him.
Terug by Jeremia.

Verskonings

Vierdens: Jeremia se reaksie daarop is om sy jonkheid as hindernis, as ‘n verskoning, voor te hou. Dit is ook iets wat baie keer gebeur dat ‘n mens terugdeins vir die roeping van die Here. “Ek is ‘n seun,” sê Jeremia, ‘n woord wat beide vir babas en kleiner kinders sowel as vir tieners en jong volwassenes gebruik is. Hy was dus waarskynlik nog nie in sy twintigerjare nie. “Ek kan nie goed praat nie,” sê Jeremia, waarmee hy waarskynlik bedoel dat hy nie genoeg “gesag” het om te kan praat nie, eerder as dat hy nie vlot kon praat nie.

Die Here word egter nie daardeur van stryk gebring nie en praat hom moed in, meer nog raak sy mond aan, dié mond waaroor hy bekommerd is. Dit legitimeer sy woorde as God s’n. God se gesag sal dus sy woorde stempel. Dit herinner aan die gloeiende kool vuur waarmee Jesaja se mond aangeraak is toe hy oor sy onrein lippe gekla het (Jes. 6:6).

God is ernstig

Vyf: God is dus ernstig oor sy roeping en laat ons nie los nie.

Dit is die ervaring van elkeen wat ‘n roeping van die Here ontvang. God se roeping is onberoulik. Jy kan dit nie ignoreer nie. Jy kan die nie ontwyk nie.

Dit sien ons ook by Jeremia. Die Here spel die inhoud van Jeremia se roeping uit met ses woorde en twee visioene (later in die hoofstuk). En dit is presies wat in sy bediening gebeur het.

  • Hy het die oordeel sowel as die seën van die Here verkondig. Die oordeel word met vier woorde uitgedruk: breekuitroeivernietigplatslaan. Die seën (verlossing, redding) word met twee woorde uitgedruk: bou en vestig. Dit is ook ongeveer die ratio waarin sy profesieë gelewer is, dubbeld soveel profesieë van oordeel as profesieë van hoop.
  • En met die twee visioene bevestig God dat Hy gaan optree (amandeltak) — God sê letterlik Hy “staan wag” oor sy woorde, om te doen wat Ek gesê het — en dat die oordeel uit die noorde sal kom (kokende pot – die leërs van Assirië en Babilon kom natuurlik van die ooste, maar het telkens uit die noorde ingeval om die tog deur die Transjordanië woestyn oos van Juda te vermy).

Aan hierdie roeping word darem ook ‘n belofte gekoppel dat die Here Jeremia sal staande hou, uitgedruk met drie metafore: ‘n vestingstad, ‘n ysterpilaar, en ‘n bronsmuur. Die Here sal by hom wees om hom te red en te sorg dat hy nie oorweldig word nie.

God is hier. Hy roep elkeen van ons tot ‘n lewe saam met Hom. Hy het vir elkeen van ons ‘n spesifieke roeping. Dit hou baie keer verband met ons gawes en met ons gemeenskap. As jy weet wat dit is, verbind jou nou weer daaraan. As jy nie weet wat dit is nie, vra dat die Here jou sal wys.

Doen dit nou in stilgebed.
Gebed

Gesamentlike roeping

Ses: Kom ons plaas ‘n sesde en laaste aspek van roeping op die tafel. Dit is die feit dat ons as geloofsgemeenskap ook ‘n roeping het.

Ons as gemeente is saam ook betrokke by dinge wat die Here op ons hart lê. Dinge soos die sendelinge wat ons ondersteun. Dinge soos die barmhartigheidsprojekte waarby ons betrokke is. Dinge waarvoor ons bid. Mense wat ons ondersteun. Ons visie as gemeente is deel hiervan.

Maar, dié roeping is nie net vir daar ver nie. Dit is ook vir hier naby. Vir die wyse waarop ons saam die Here dien. Vir die wyse waarop ons na mekaar omsien en mekaar aanmoedig en bemoedig om die pad van die Here te loop en daarin volhard.

Die kern van ons roeping is dat ons ‘n gemeenskap is wat met God en met mekaar versoen is. Ons is getuies van God se lewensveranderende werk in mense se lewens, en van die feit dat God verloste sondaars in ‘n geloofsgemeenskap saambind.

En dit is nie net die predikant se werk om uit te voer nie. Dit is die roeping wat ons gesamentlik as gemeente het en waaraan elkeen van ons onsself moet verbind.

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang
Lied 524:1-3 “God roep ons om met woord en daad” of
Flam 100 Gaan Dan Heen of
VONKK 111 Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios

Seën
Bybel-Media se Woord en Fees stel die volgende voor, wat baie goed kan werk as ‘n uitstuur-liturgie:

Roepingsherinnering
Gee vir elke gemeentelid ‘n kelkie met ‘n bietjie olyfolie daarin (of enige ander geurige olie wat nie giftig is nie). Lees Jeremia 1:9 (en dalk ook 10). Nooi dan die gemeente om hulle lippe met hierdie olie aan te raak as ‘n herinnering dat ons elkeen vandag nog deur die Here geroep word. 

Gebed
V: U het my gestuur.
G: Here, ek is onseker.

V: Maar U is my hoop, my Heer.
G: Here, van my jeug af stel ek my vertroue in U.

V: Gaan dan heen.
G: Amen.
OF

Gaan dan nou na al die nasies toe
en maak die mense dissipels van Jesus Christus.
Doop hulle in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Leer hulle om alles te onderhou wat hy bevel het.
En onthou:  Hy is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.
(Wepener, Cas Soos ‘n blom na die son draai Bybelmedia 2011

Respons
Lied 533 “Stuur ons, Here”
VONKK 214 “Nog Voordat Ek ’n Kind Was” Refrein