Vierde Sondag in Paastyd – Goeie Herdersondag

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag staan bekend as Goeie Herder-Sondag. Ons jubel tot eer van die Here omdat Hy ons regtig versorg soos ‘n goeie herder sy skape versorg. Ons hoef nie bekommerd te wees as ons swaar kry nie, want ons weet die Here is ons Herder. Hy sorg goed vir sy kudde, die kerk, sodat dit groei en vasstaan. Hy lei sy kerk na ware rus en oorvloed.

Ander tekste

Handelinge 2:42-47
Die eerste bekeerdes
37By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”

38Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. 39Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” 40Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor: “Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.”

41Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.

42Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die eerste gemeente
43Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

Psalm 23
Die Here is my herder
23 ’n Psalm van Dawid.
Die Here is my herder,
ek kom niks kort nie.
2Hy laat my rus in groen weivelde.
Hy bring my by waters
waar daar vrede is.
3Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie
tot die eer van sy Naam.
4Selfs al gaan ek deur donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie,
want U is by my.
In u hande is ek veilig.
5U laat my by ’n feesmaal aansit,
terwyl my teëstanders moet toekyk.
U ontvang my soos ’n eregas,
ek word oorlaai met hartlikheid.
6U goedheid en liefde
sal my lewe lank by my bly
en ek sal tuis wees
in die huis van die Here
tot in lengte van dae.

Psalm 23 (OAV)
Die Here is my herder.
’N PSALM van Dawid.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Johannes 10:1-10
Die goeie herder
10 “Dít verseker Ek julle: Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van ’n ander kant af inklim, is ’n dief en ’n rower. 2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. 5Hulle sal nooit ’n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.”

6Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy vir hulle wou sê nie.
7Toe het Jesus verder gesê: “Dit verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. 8Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. 9Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry. 10’n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Fokusteks

1 Petrus 2:19-25
Gedra julle altyd goed
11Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net ‘n mens se lewe. 12Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening.

13Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is 14of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes wat dié wat kwaad doen, moet straf, maar dié wat goed doen, moet prys. 15Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, ‘n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.

16Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien.
17Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser.
Christus die voorbeeld vir dié wat ly

(Vgl Ef 6:5–8; Kol 3:22–25)
18Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontsag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik.

19Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. 20As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. 21Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.

22“Hy het geen sonde gedoen nie
en uit sy mond
het daar nooit ‘n leuen
gekom nie.”
23Toe Hy beledig is,
het Hy nie terug beledig nie,
toe Hy gely het,
het Hy nie gedreig nie,
maar alles oorgelaat
aan Hom wat regverdig oordeel.
24Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees.

25Julle het immers soos skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle Herder en die Bewaker van julle lewe.

Ekstra stof

1 Petrus 2 – Groei geestelik deur Jesus Christus se voorbeeld te volg
In hierdie hoofstuk fokus Petrus op vier sirkels van geestelike groei waarop elkeen wat in Jesus Christus glo, moet fokus:
1. Sorg dat jyself geestelik groei deur die “melk van die woord” – 2:1-3
2. Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here – 2:4-10
3. Dien God in die gemeenskap deur goed te doen – 2:11-17
4. Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus – 2:18-25

Hy sal in die volgende hoofstuk nog verder uitbrei oor geestelike groei in die huwelik (3:1-7) waarna hy ook nog ‘n aantal riglyne vir hulle sal gee wat gebaseer is op die beginsel dat hulle tot ‘n seën vir die geloofsgemeenskap sowel as die breër gemeenskapslewe moet wees (3:8-17).

Dit alles word as ingebed in die navolging van die voorbeeld van die Here Jesus Christus verwoord: “Julle is immers hiertoe geroep … Hy het vir julle ‘n voorbeeld nagelaat sodat julle in sy voetspore kan volg”  (2:21).

Dit is belangrik dat ‘n mens hierdie vier sirkels – vyf sirkels as ‘n mens die volgende hoofstuk in gedagte hou – nie só beskou dat jy hulle opeenvolgend moet bemeester nie.  Jy begin nie by jou persoonlike lewe, vorder dan na inskakeling in die geloofsgemeenskap, en dan eers werk jy aan jou betrokkenheid in die gemeenskap, jou werksverhoudinge en jou huwelik nie.  Wat vir die een sirkel van God se impak in jou lewe geld, geld eintlik ook vir die ander.

Wat ‘n mens wel moet onthou, is dat ‘n gebrek in die een sirkel sal impakteer op die ander.  Slegte verhoudinge kan jou persoonlike geestelike lewe omkrap en omgekeerd.  Gelukkig, ‘n vordering in die een sirkel sal ook altyd ‘n impak hê op die ander.  Waar ek in my persoonlike geestelike lewe gevoed word deur die woord van die Here, sal dit ‘n impak hê op my inskakeling in die geloofsgemeenskap en hoe ek teenoor my werkgewer optree. En inskakeling in die geloofsgemeenskap sal my persoonlike geestelike groei bevorder, omdat ander my sal aanspoor en verantwoordelik hou om dit te doen.  Só is dit met al vyf hierdie dimensies van die geestelike lewe.  Al vyf dra by tot integrasie en integriteit in my geestelike volwassewording.  Ons het al vyf nodig!

2:1-3 – Groei self geestelik deur die “melk van die woord
Die eerste sirkel van geestelike groei is in jou persoonlike lewe.  Petrus roep ons op om aan die een kant die dinge wat ons geestelike groei strem af te lê: “alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder“.  Dit is dinge wat jou eie lewe benadeel, sowel as en nog meer belangrik, alles wat ander se lewe kan benadeel – bedrog, geveindsheid, jaloesie en geskinder.  Dié dinge maak ware lewensgemeenskap met mekaar onmoontlik.  Dit keer dat jy jou plek in die liggaam van Christus vind waar hulle tot ‘n seën vir jou kan wees, en jy tot ‘n seën vir ander kan wees.

Maar die fokus op wat jy moet aflê, kan net werk as jy ook fokus op dít wat jy moet opneem, dít waarop jy moet fokus.  Ons groei nie deur wat ons aflê nie.  Ons groei deur wat ons inneem.  Petrus gebruik dan ‘n beeld van ‘n pasgebore babatjie wat smag na sy ma se melk.  Só moet ons aan die ander kant met absolute passievolle vreugde fokus op die “suiwer geestelike melk” – letterlik: “suiwer melk van die woord” – dít wat net die Here deur die Skrif, deur die “ingeplante woord” (Jak. 1:21) en deur die Here Jesus self as die Woord van God vir ons kan gee.

Die woord van die Here is die bron van geestelike krag wat ons verlos van ons geestelike gebreke en ons geestelik sterk maak om met die Here en binne sy liggaam en die gemeenskap daarbuite as sy kinders te kan lewe.  En dit sal ons kan doen as ons maar net begin om te proe aan die “goedheid van die Here” soos Hy dit vir ons op soveel maniere aanbied.

2:4-10 – Laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis vir die Here
Die tweede sirkel van geestelike groei is die inskakeling in die geloofsgemeenskap.  Let op hoe die eerste aksie in ons inskakeling binne die liggaam van Christus aan die Here self verbind word: “Kom na Hom toe … en laat julle as lewende klippe opbou tot ‘n geestelike huis … om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is.”  (vers 4-5).  Dit gaan nie in die eerste plek in jou gemeenskap met ander oor die inskakeling by ander gelowiges nie, hoe belangrik dit ook al mag wees, maar oor jou gemeenskap met die lewende God.

Hy is die sentrum van alles, die spil waarom die geestelike lewe draai.  Dit is dus jou verhouding met Hom wat aan jou jou plek gee in die liggaam van Christus.  Dit is Hy wat jou inmessel in die geestelike huis van gelowiges.  Die kerk is immers in sy diepste wese die liggaam van Christus op aarde.  Dít moet ons baie goed besef.

Dié drie dinge wat ek in my aanhaling uit daardie twee verse uitgelig het – kom na Hom toe, laat julle opbou, bring geestelike offers – is dan vir my ook die kortste beskrywing van wat in die Christelike gemeenskap belangrik is.
1. Dit gaan in die eerste plek oor Jesus.  Hy is die sin en betekenis van die liggaam van Christus.
2. Dit gaan in die tweede plek daaroor dat jy jou plek in die liggaam van Christus moet vind.  Elkeen het ‘n funksie en ons moet mekaar help om dit nie net te ontdek nie, maar ook te beoefen (vgl. ook wat Paulus hieroor skrywe in Efesiërs 4:12-16).
3. Dit gaan in die derde plek daaroor dat ons die Here God moet dien met ons “geestelike offers” wat uiteraard aanbidding en lofprysing insluit, maar ook ons diens en getuienis in die wêreld.

Petrus haal dan drie gedeeltes uit die Skrif aan wat die punt wat hy maak, bevestig, dat Jesus die spilpunt van alles is.  Die eerste aanhaling bevestig die verlossing wat dit bring vir almal wat glo: Jes. 28:16 (vgl. wat ek daaroor geskryf het: Jesaja 28 – ‘n Oor vir God bring voorspoed).  Die ander twee aanhalings bevestig die gevaar van struikeling wat Hy vir dié wat aan Hom ongehoorsaam is, inhou: Ps. 118:22; Jes. 8:14 (Vgl. ook my bydrae: Jesaja 8 – Leef met ontsag en oortuiging).

Petrus is egter oortuig dat dié gelowiges deel het aan die verlossing van die Here, dat Jesus vir hulle die hoeksteen is en beskryf vier kenmerke van die “geestelike huis” van die Here.  Hulle is ‘n “uitverkore geslag“, ‘n “koninklike priesterdom“, ‘n “heilige nasie“, en ‘n “volk wat aan God behoort“.  Dit spel God se voorkeur vir hulle uit, sowel as wat Hy van hulle binne hierdie wêreld maak.  Hulle leef op ‘n sekere manier – heilig – en hulle bedien God en die wêreld as rigtinggewende – konings – tussengangers – priesters.  Hulle staan dus in ‘n baie besondere verhouding met God, en tree, soos Jesus, in en vir hierdie wêreld op.

Perus spel hierdie taak nog verder uit deur te sê dat God hulle gekies het om sy ontferming te ontvang: “‘sodat julle die deugde kan verkondig’ van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig.”  Die wêreld moet hoor dat God hulle lief het en dit met hulle goed bedoel.  Só kan hulle Jesus as hoeksteen van hulle eie lewe ontvang, en nie die gevaar loop om oor Hom te struikel nie.  Só breek die lig deur in ‘n wêreld wat in duisternis gehul is.

2:11-17 – Dien God in die gemeenskap deur goed te doen
Die derde sirkel van geestelike groei is die wyse waarop jy in die gemeenskap optree.  Petrus herinner hulle daaraan dat hulle burgers van God se koninkryk is wat hier as bywoners en vreemdelinge lewe.  Daarom moet hulle getrou bly aan dit wat pas by mense wat aan sy koninkryk behoort.

Hy spel tien riglyne uit wat as ‘n soort tien gebooie vir ons alledaagse lewe kan dien:

1. Weerhou jou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen jou siel – jou bewussyn van God – vers 11.  Dit sluit enigiets in wat jou gewete kan verswaar of jou fokus van God kan afhaal.
2. Gedra jou goed in die gemeenskap sodat hulle in jou goeie dade God kan raaksien, selfs wanneer hulle jou beswadder – vers 12.  Dit is ook wat Jesus in die Bergrede van ons vra: “Net so moet julle julle lig voor die mense laat skyn sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.” (Matt. 5:16).
3. Wees onderdanig aan elke menslike instelling – dit bring orde in die samelewing – vers 13-14.  Dit is wat Paulus ook van gelowiges vra in Romeine 13 – “want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie.” (Vgl my bydrae: Romeine 13 – Julle moet mekaar liefhê).  Uiteraard kan die owerheid verword en afvallig raak van God se goeie orde, soos Johannes in Openbaring 13 skryf (Vgl. my bydrae: Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne sodat gelowiges kan volhard in geloof).  Dan mag en moet ‘n mens jou vir verandering beywer.  Maar die basiese ingesteldheid om die orde binne die samelewing te handhaaf, is belangrik, selfs wanneer ‘n mens jou vir verandering beywer.  Dit is deel van die liefdesgebod.
4. Probeer onkunde deur goed doen stopsit, selfs wanneer dwase mense se onkunde wanorde bring – vers 15.  Dit is waarskynlik die moeilikste opdrag, maar tegelykertyd ook die belangrikste een.  Die versoeking om óók dwaas of nog erger bóós op te tree, moet te alle tye vermy word.  ‘n Mens maak nie iets reg deur self kwaad te doen nie.

1. Leef as vry mense wat nie verslaaf is aan enigiets nie – vers 16a.
2. Dien God in alles en moenie julle vryheid gebruik as dekmantel vir die kwaad nie – vers 16b.
3. Respekteer alle mense – vers 17a.  Jou bewys van respek aan ander mense, al verskil jy selfs drasties, verdien baie keer vir jou ‘n spreekbeurt, ‘n opening om jou eie bydrae te kan maak.
4. Bejeën die medegelowiges met liefde – vers 17b.  Ons kan nie verwag dat die wêreld ons liefde vir mense ernstig sal opneem, as ons nie in die eerste plek ook lief is vir mekaar nie.
5. Leef in ontsag vir God – vers 17c.  Dit bly die kern van alles. God is nooit iets of iemand vanselfsprekend nie.
6. Respekteer die keiser – vers 17d.  Dit is ook ‘n moeilike een, maar een wat ten minste uit eerbied vir die posisie van leierskap van ons gevra kan word.  Dit beteken nie dat ons moet ja en amen sê op wat die keisers van die wêreld aanvang nie.

2:18-25 – Respekteer jou werkgewer en volhard in goeddoen in die navolging van Christus

Die vierde sirkel van geestelike groei is die werknemer-werkgewer verhouding in die arbeidsmark.  Hy noem hier spesifiek huisbediendes, maar dit is natuurlik op enige werknemer-werkgewer verhouding van toepassing, ook op die omgekeerde werkgewer-werknemer verhouding.  Soos hy ‘n paar keer in die vorige perikoop onderdanigheid, respek en ontsag as riglyne vir hulle gedrag in die gemeenskap uitgespel het, doen Petrus dit nou weer: “wees met groot ontsag aan julle werkgewers onderdanig, nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes.

As hulle nie met genade deur werkgewers hanteer word nie, kan hulle hulleself vertroos met die feit dat dit genade is as iemand: “omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur.”  Wanneer iemand onder hierdie gelowiges volhard: “terwyl julle goed doen en dan tog ly – dit is genade by God.

Dit is iets wat ons ook nie so maklik hoor nie, want ons soek regverdigheid en billikheid.  Ons wil dit ook in hierdie lewe ervaar, nie eers later nie.  Dit gaan egter hier oor meer as maar net die ervaring van regverdigheid en billikheid wat óns wil hê.  Dit gaan vir Petrus om die ervaring wat ánder mense van God het in hulle kontak met ons.  Dit is waarom onregverdige lyding verkiesliker is as die versoeking om iemand anders in eie munt terug te betaal.

Die enigste voorbeeld wat óns in ons werksverhoudinge, en die Christelike gemeenskap in die breë aan die wêreld kan en mag najaag, is dié van die Here Jesus Christus.  Hy het vir ons ‘n voorbeeld nagelaat wat ons moet navolg, ‘n voorbeeld van lyding “ter wille van“.  In sy voetspore moet ons volg.

Petrus gebruik hier Jesaja 53 se skets van die Lydende Dienskneg van die Here en pas dit op die Here Jesus Christus toe.  Hy lig vier kenmerke van Jesus se reaksie op lyding uit en gebruik dit as aansporing van die gemeente dat hulle op dieselfde wyse sal optree:

   1. Hy het nie sonde gedoen nie.
   2. Hy het nie bedrog gepleeg nie.
   3. Hy het nie teruggeskel nie.
   4. Hy het nie gedreig nie.

Daarby voeg hy vier kenmerke van die tipe transformasie wat Jesus bewerk het, ook as ‘n aanmoediging dat gelowiges op dieselfde wyse in hulle eie situasies sal optree:

   1. Hy het Homself aan God toevertrou wat regverdig oordeel.
   2. Hy het ons sondes aan die kruishout gedra, sodat ons vir geregtigheid kan leef.
   3. Hy het ons genees deur sy verwonding.
   4. Hy het ons na God toe laat terugkeer.

Dit moet ons doel wees in onregverdige lyding, hoe moeilik dit ook al is.  Ons het die dure plig om transformerend op te tree, in alles te kyk of ons nie die situasie kan omkeer deur ons gebede, gedrag en goed doen – “walking in the opposite spirit” soos dit ook bekend staan – in die hoop dat ons die onregverdiges vir die Here kan wen nie.

Boodskap
Petrus is tegelykertyd diepsinning in sy verwoording van die Christelike lewe sowel as baie prakties in sy toepassing daarvan in die geloofsgemeenskap se lewe.  Hy gebruik die beeld uit Jesaja van die Lydende Dienskneg van die Here om nie net die Here Jesus se lewe in perspektief te plaas nie, maar ook vir ons aan te moedig om soos Hy lyding te verduur ter wille van die transformasie van presies dié mense en sisteme wat dwaas en onkundig optree.

Dié prentjie van die Lydende Kneg stimuleer ons verbeelding om baie prakties gestalte te gee en geestelik te kan groei.  Hy spel uit hoe ons geestelik hierin kan groei: persoonlik, binne die geloofsgemeenskap, in die publieke gemeenskap sowel as in arbeidsverhoudinge. In die volgende hoofstuk sal hy ook die huwelikslewe byvoeg.  Petrus se tien riglyne is daarby iets wat ‘n mens maklik kan opplak êrens in jou huis, om jou te herinner aan hoe geestelike groei jou hele lewe kan deursuur.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 577 “Die Heer my herder sorg vir my 1,2,3,4,5”

Aanvangswoord:
Indien kerse gebruik word…
’n Kers word aangesteek.

Kom ons groet mekaar nou saam met Christene van alle tye en oor die wêreld heen met die woorde van die Paasgroet:

Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3′

Voorganger 1: Dit is die dag
Voorganger 2:

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Seëngroet

(Opsioneel) Sang: Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Getuienisse
Met publisering van hierdie liturgie is die aard van die landswye inperking/ opheffing daarvan/ omvang en aard van opheffing ens. onseker. Die liturgie word aangebied asof ‘n normale erediens na inperking plaasvind.

Tot hier sou lidmate hierdie afgelope tyd verskillend beleef en ervaar het. Gee geleentheid dat lidmate hulle ervarings deel…

Voorlesing: Psalm 23 (OAV)
Psalm 23 op hierdie Goeie Herdersondag is ‘n gemeenskaplike anker van geloof…

Lied 23 “My Heer, my Herder, laat niks my ontbreek nie (Cloete) 1,2,3”
of
Die Here is my Herder en bewaarder (Spies) 1,2,3

Geloofsvertroue:  Johannes 10

Geloofsbelydenis 
of
Responsoriese geloofsbelydenis
of
Ons glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge,
die Bron van ware lewe.

Gemeente sing Lied 405:1

Loflied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: 1 Petrus 2:19-25

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 523 “Goddelike liefdebande vs 1,2,3,4”

Seën
Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
of

Dit was Jesus se voorreg om vir jou te ly; ag dit as ’n voorreg wanneer jy hierdie week teenstand

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 577 “Die Heer my herder sorg vir my 1,2,3,4,5”

Aanvangswoord
Indien kerse gebruik word…

Die Lig wat die wêreld probeer doof het, kon nie uitgedoof word nie. Vandag steek ons die kerse weer almal aan om daarmee God se skeppings- en herskeppingskrag te verkondig. Soos dit lig word, loof ons die Here dat sy lewensveranderende liefde wat was en is en tot in ewigheid in ons sal wees. Vandag vier ons nuwe lewe, nuwe vreugde, nuwe moontlikhede. Die Here leef en Hy leef tussen ons.

Terwyl ons die kerse aansteek erken ons dat daar steeds pyn en lyding in die wêreld is, maar ons plaas ons vertroue in die Here. In die duisternis, is daar lig. In die pyn van die dood, is daar lewe. Midde-in wat vir ons oorweldigend lyk, is God in ons en in die wêreld aan die werk, besig om geregtigheid en vrede, deernis en liefde, lewe in oorvloed tot stand te bring.

Jesus het opgestaan. Jesus het in ons opgestaan, want waar ons bymekaar is in sy Naam, is die lewende Here teenwoordig.

’n Kers word aangesteek.

Kom ons groet mekaar nou saam met Christene van alle tye en oor die wêreld heen met die woorde van die Paasgroet:

Voorganger: Christus het opgestaan!
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan!

Voorganger: Die Heer het opgestaan!
Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

Voorganger: Christus het opgestaan!
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan!

Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Voorganger 1: Dit is die dag
Voorganger 2: waarop trane afgevee word;
waarop stukkende harte heelgemaak word;
waarop vrees met vreugde vervang word.

Voorganger 1: Dit is die dag waarop die Here
Voorganger 2: die klip van vrees wegrol;
dood se klere uittrek;
voor ons uitstap God se toekoms in.

Voorganger 1: Dit is die dag wat die Here gemaak het.
Voorganger 2: Die dood maak ons nie meer bang nie
die sonde het nie meer houvas op ons nie;
God maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nuwe lewe.

Voorganger 1: Dit is die dag – Opstandingsdag – Paasfees.

Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Seëngroet
Die lewende Here, wat hier teenwoordig is, groet julle:
Ek gee vir julle my vrede.
Die Vader het my gestuur. Nou stuur Ek julle ook.
Ek gee julle die Heilige Gees.

(Opsioneel) Sang: Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Getuienisse
Met publisering van hierdie liturgie is die aard van die landswye inperking/ opheffing daarvan/ omvang en aard van opheffing ens. onseker. Die liturgie word aangebied asof ‘n normale erediens na inperking plaasvind.

Tot hier sou lidmate hierdie afgelope tyd verskillend beleef en ervaar het. Gee geleentheid dat lidmate hulle ervarings deel…

Voorlesing: Psalm 23 (OAV)
Psalm 23 op hierdie Goeie Herdersondag is ‘n gemeenskaplike anker van geloof…
Die Here is my herder.
’N PSALM van Dawid.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

(Die Bybel Direkte Vertaling 2014)
1 ‘n Psalm. Van Dawid.
Die HERE is my herder; ek ly nie gebrek nie.

2 In groen weivelde laat Hy my rus;
na water waar daar rusplek is, lei Hy my.

3 Hy gee my nuwe lewenskrag;
Hy lei my op die regte paaie

ter wille van sy Naam.
4 Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan,
is ek nie bang vir gevaar nie,
want U is by my.
Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.

5 U dek vir my ‘n tafel
voor die oë van my teenstanders.
U verfris my kop met olyfolie; my beker loop oor.

6 Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe,
en ek sal bly terugkeer nap die huis van die HERE,
tot in lengte van dae.

Lied 23 “My Heer, my Herder, laat niks my ontbreek nie (Cloete) 1,2,3”
of
Die Here is my Herder en bewaarder (Spies) 1,2,3

Geloofsvertroue: Johannes 10
2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken.

7Toe het Jesus verder gesê: “Dit verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape. 9Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.

Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

Geloofsbelydenis 
“Ek glo in Jesus Christus,
nie in ’n halfgod of ’n halfmens nie,
maar in die ewige Seun van die ewige Vader
wat uit louter liefde die hemel geskeur het,
om ’n mens te word,
wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees
– een van ons.

Ek glo dat Hy te midde van die haat,
die koue en die verskrikking
as ’n weerlose Kind gekom het
– ter wille van die weerloses en die kinders.

Ek glo dat die eindelose opstand
teen God en die goeie
die enigste Mens wat God en goed was,
geoordeel en vermoor het
en dat die pyn en die godverlatenheid
van die hele wêreld
in sy sterwensroep gestol het.

Ek glo dat Hy uit die dood opgestaan het
en dat sy opstanding
die ewige teken is dat dinge anders kan wees;
dat die stryd tussen die lewe en die dood
finaal ten gunste van die lewe besleg is
en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied
in die mees uitsiglose omstandighede.”
(Gedeeltelik aangehaal uit die Groot Gebedeboek, bladsy 414 )
of
Responsoriese geloofsbelydenis
Voorganger: Ek glo in God die Vader, die Almagtige die Skepper van die hemel en die aarde.
Gemeente: Ek glo dat Hy my ook gemaak het.

Voorganger: Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria.
Gemeente: Jesus het God aan my bekend gemaak.

Voorganger: Ek glo Jesus het gely onder Pontius Pilatus, dat Hy gekruisig is en begrawe is en ter helle neergedaal het, maar op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader.
Gemeente: Ek glo Jesus het vir my gesterf en opgestaan.

Voorganger: Ek glo Jesus sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Gemeente:  Ek sien met vreugde uit na daardie dag.

Voorganger: Ek glo in die Heilige Gees.
Gemeente: Hy leef en werk ook in my.

Voorganger: Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.
Gemeente: Ek is bly ek is ook deel van die liggaam van Christus.

Voorganger: Ek glo in die vergewing van sondes.
Gemeente: Ek aanvaar sy vergifnis.

Voorganger: Ek glo in die opstanding van die vlees en ’n ewige lewe.
Gemeente: Ek juig oor my lewe in God.
of
Ons glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van alle sienlike en onsienlike dinge,
die Bron van ware lewe.

Gemeente sing Lied 405:1
Ons glo in Jesus Christus, die lewende Here,
wat deur mense gekruisig is,
maar deur God opgewek is uit die dood.

Gemeente sing Lied 405:2
Ons glo in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker,
wat die ganse skepping vul met die lewe van God.

Gemeente sing Lied 405:3 en 4

Loflied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Liedere

F209.”U Het My Vir Uself Gemaak” 
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: U heeft mij voor Uself gemaakt
Teks en musiek:  Peter van Essen
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 2005 Unisong Music Publishers t/a Samuel Music
Ps 131, Matt 11:28, Ef 1:4, 2:10

Refrein:
U het my vir Uself gemaak
en my hart is onrustig
tot dit rus vind by U
U het my vir Uself gemaak
en my hart is onrustig
tot dit rus vind by U

1. Herder van my siel
wat die duister verlig
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U
Hoe ek ook al voel
U alleen is my doel
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U

2. Lei my deur die nag
Heer, U Woord gee my krag
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U
Dan sal ek U sien
Jesus, Heer, wie ek dien
Ek sien u aangesig
waar ek rus vind by U

F220. “Die Heer Is My Herder”
(RUBRIEK:  Flammikidz / FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: De Heer is mijn Herder
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Faani Engelbrecht
© 2000 Celmar Music

Refrein:
Die Heer is my Herder
Hy is alles wat ek nodig het
Hy bring my tot rus
en Hy gee nuwe krag
Hy lei my steeds verder
op die regte pad wat ek moet gaan
Die Heer is my Herder.

Al gaan ek deur ‘n donker dal
ek hoef nie bang te wees
Ek weet dat U my by sal staan
U is naby, Heer

Want wat ookal met my gebeur
U help my telkens weer
U gee my wat ek nodig het
en nog soveel meer

U goedheid en u liefde, Heer
volg my vir altyd
en ek mag naby aan U bly
tot in ewigheid

God praat met ons en ons luister

Epiklese
O Here, ons God!
U weet wie ons is wat hier voor U byeengekom het:
mense met goeie gewetens én met skuldgevoelens;
tevredenes en ontevredenes;
dié wat sekerheid het en ander wat twyfel;
Christene uit oortuiging en Christene uit gewoonte.
Daar is van ons wat glo, wat halfpad glo, en wat glad nie glo nie.
U weet ook waar ons vandaan kom:
uit hegte familie- en vriendekringe,
én uit die diepste ervarings van eensaamheid.
Party van ons kom uit gemaklike welvaartstoestande,
en ander uit situasies van wanhoop en geweld;
uit gesinne wat op geoliede wiele loop,
en dié wat gebuk gaan onder hewige stres of trauma;
ons kom uit die binnekring én
die periferie van die Christelike gemeenskap.
Maar nou staan ons almal saam hier voor U
– met al ons verskille, maar ook in ons eendersheid;
as mense wie se verhouding met U en met mekaar skeef loop,
wat almal eendag moet sterf;
wat almal verlore is sonder u genade;
maar ook mense aan wie U u genade
onverdienstelik skenk in u Seun, Jesus Christus.
Ons is hier saam om U te loof en om te luister na wat U vir ons sê.
Ons bid dat dit in hierdie uur van samesyn sal gebeur.
Ons vra dit in die Naam van ons Here, Jesus Christus.
(Karl Barth 1886-1959)

Skriflesing: 1 Petrus 2:19-25

Familie-oomblik
Prediking

Familie-omblik

Vir die familie-oomblik sluit ons aan by die tema van “Goeie Herdersondag”. Carolyn Brown het goeie idees tov werk met kinders en ons beveel dit graag aan…

Before digging into the details, it is important to recognize that the Good Shepherd is a metaphor and children have a hard time with metaphors.  Studies show that most children do not develop the brain skill of transference that is necessary to understand metaphors until they are into adolescence.  But, the Bible and our worship are filled with metaphors.  I suspect that we help the children claim them when we carefully explore the details of a few key ones, expecting them to become familiar with the concrete part of the metaphor and some of the spiritual realities it embodies, but not fully making the connection until later.  The Good Shepherd is definitely one of those key metaphors.  Maria Montessori reports that while working in a children’s hospital she found that when she told sick children stories about the Good Shepherd using small wooden figures, they almost all grabbed the shepherd figure and held onto it “for keeps.”  So the Good Shepherd made sense to them in some way.

This week we have Psalm 23 which is packed with shepherd images and Jesus’ claim in the gospel to be the gate of the sheepfold.

Read through the psalm one sentence at a time, thinking like a sheep.  At the risk of stating the obvious, below is a copy of the psalm with sheep references as children understand them.  Many church school attending children know a lot about sheep and in a conversational setting can help you with this.  Other children may be clueless about sheep and their care.  After working through the psalm, point out that we look to God to care of us in the same way a good shepherd takes care of sheep.  Note that many people learn this psalm for memory so that they can pray it whenever they need it – in hospital rooms, in scary times, when they are worried.  Consider offering a small prize to anyone who can recite the whole psalm to you in the coming weeks.
(Afrikaanse vertaling hieronder aangeheg)

The Lord is my shepherd, I shall not want.
2 He makes me lie down in green pastures;
Sheep eat grass
he leads me beside still waters;
Sheep drown in running water.  So, shepherd’s must keep them
out of streams and lead them to safer ponds.
3he restores my soul.
He leads me in right paths for his name’s sake.
Sheep wander and get into places they can’t get out of
4Even though I walk through the darkest valley,
I fear no evil;
for you are with me;
Name animals that eat sheep and
imagine their eyes shining in the dark.
your rod and your staff—
they comfort me.
Describe using a rod to beat off animals and
staff to pull sheep back from dangerous places
5You prepare a table before me
in the presence of my enemies;
Remind of the animals watching as sheep graze
you anoint my head with oil;
Oil was first aid for cuts and thorns.
my cup overflows.
6Surely goodness and mercy shall follow me
all the days of my life,
and I shall dwell in the house of the Lord
my whole life long.

New Revised Standard Version
23 ’n Psalm van Dawid.
Die Here is my herder,
ek kom niks kort nie.
2Hy laat my rus in groen weivelde.
skape vreet gras… verduidelik die prentjie van skape in groen weivelde
Hy bring my by waters
waar daar vrede is.
waters waar vrede is beteken rustige drinkplek, nie stormende rivier nie
die herder moet sy skape weghou van gevaarlike druisende riviere en hulle by stil water laat drink

3Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie
tot die eer van sy Naam.
skape verdwaal maklik in klipskeure en by afgronde waar hulle nie self kan terugdraai nie

4Selfs al gaan ek deur donker dieptes,
sal ek nie bang wees nie,
want U is by my.
noem diere op wat graag skape sal vang
verbeel jou jy sien hulle oë blink in die donker nag
In u hande is ek veilig.
beskryf hoedat ‘n herder ‘n afgedwaalde skaap by ‘n afgrond met sy staf om die nek haak en hom veilig terugtrek waar hy weer met al vier pote op gelyk grond staan

5U laat my by ’n feesmaal aansit,
terwyl my teëstanders moet toekyk.
skilder ‘n prentjie van ‘n trop skape met hul lammers wat heerlik rustig op ‘n grasgroen stuk veld wei
U ontvang my soos ’n eregas,
ek word oorlaai met hartlikheid.

6U goedheid en liefde
sal my lewe lank by my bly
omdat die herder altyd vir sy skape sorg, volg hulle hom en luister hulle na sy stem
en ek sal tuis wees
in die huis van die Here
tot in lengte van dae.
‘n Inkleurprent. (Geen kopiereg)

Preekriglyn

Ons teksgedeelte handel oor die regte wyse waarop ons Christus moet navolg, veral wanneer dit swaar gaan. Dis nie sommer algemene teenspoed wat Petrus in gedagte het nie, maar lyding wanneer mens goed doen, wanneer jy onverdiende lyding ervaar.

Aktueel

Lyding bly aktueel in ons wêreld en spesifiek in Suid-Afrika.

Mens dink aan die ontsettende lyding wat Covid-19 vir soveel mense gebring het, en steeds bring. Dink daarby aan die mishandeling van en geweld teen vroue en kinders, die baie werklose mense, armoede, families waar kinders aan die hoof van hulle gesin is omdat beide ouers oorlede is en of elders werk en uitstedig bly. Dink ook aan swaarkry elders in die wêreld.

Ons teks handel egter nie oor algemene lyding nie. Dit handel oor lyding ter wille van Christus, lyding en swaarkry omdat jy Jesus navolg.

Benadeel weens Christus

Petrus pas dit toe (vers 18) op bediendes, eintlik slawe, wat deur hulle meesters benadeel word. Benadeel word omdat hulle aan Christus gehoorsaam is.

As hulle nie met genade deur werkgewers hanteer word nie, kan hulle hulleself vertroos met die feit dat dit genade is as iemand: “omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur.”  Wanneer iemand onder hierdie gelowiges volhard: “terwyl julle goed doen en dan tog ly – dit is genade by God.

Dit is iets wat ons ook nie so maklik hoor nie, want ons soek regverdigheid en billikheid.  Ons wil dit ook in hierdie lewe ervaar, nie eers later nie.  Dit gaan egter hier oor meer as maar net die ervaring van regverdigheid en billikheid wat óns wil hê.  Dit gaan vir Petrus om die ervaring wat ánder mense van God het in hulle kontak met ons.  Dit is waarom onregverdige lyding verkiesliker is as die versoeking om iemand anders in eie munt terug te betaal.

Die enigste voorbeeld wat óns in ons werksverhoudinge, en die Christelike gemeenskap in die breë aan die wêreld kan en mag najaag, is dié van die Here Jesus Christus.  Hy het vir ons ‘n voorbeeld nagelaat wat ons moet navolg, ‘n voorbeeld van lyding “ter wille van“.  In sy voetspore moet ons volg.

Lydende Kneg

Petrus gebruik hier Jesaja 53 se skets van die Lydende Dienskneg van die Here en pas dit op die Here Jesus Christus toe.  Hy lig vier kenmerke van Jesus se reaksie op lyding uit en gebruik dit as aansporing van die gemeente dat hulle op dieselfde wyse sal optree:

1. Hy het nie sonde gedoen nie.
2. Hy het nie bedrog gepleeg nie.
3. Hy het nie teruggeskel nie.
4. Hy het nie gedreig nie.

Daarby voeg hy vier kenmerke van die tipe transformasie wat Jesus bewerk het, ook as ‘n aanmoediging dat gelowiges op dieselfde wyse in hulle eie situasies sal optree:

1. Hy het Homself aan God toevertrou wat regverdig oordeel.
2. Hy het ons sondes aan die kruishout gedra, sodat ons vir geregtigheid kan leef.
3. Hy het ons genees deur sy verwonding.
4. Hy het ons na God toe laat terugkeer.

Dit moet ons doel wees in onregverdige lyding, hoe moeilik dit ook al is.  Ons het die dure plig om transformerend op te tree, in alles te kyk of ons nie die situasie kan omkeer deur ons gebede, gedrag en goed doen – “walking in the opposite spirit” soos dit ook bekend staan – in die hoop dat ons die onregverdiges vir die Here kan wen nie.

Lyding ontduik

Ons kultuur het nie plek vir lyding nie. Wanneer daar lyding is, dink ons daar is iets verkeerd. Ons wil lyding wegneem, verdoof, beveg, uit die pad vee.

Natuurlik is dit goed om die lyding van siekte, armoede, onreg en misbruik te beveg. Daar het baie seën en beter lewenskwaliteit uit die soeke om onkunde, siekte en onreg te bekamp, voortgespruit. Maar hier gaan dit om lyding ter wille van Christus.

Ons wil dikwels met oppervlakkige uitsprake die eis vir lyding terwille van Christus en die evangelie probeer ontsnap. Mense sê:

 • Petrus probeer in ons teks ‘n verkeerde slawemoraal aan mense opdring, asof mense tevrede moet wees as hulle benadeel word word omdat hulle Christus volg;
 • Die evangelie tog nie van ons om vra om “selfmoord” te pleeg nie – hierdie teks kan nie beteken dat ons lyding moet kies nie;
 • Petrus kan sê wat hy wil, maar godsdiens is tog nie opium vir die volk is – godsdiens kan nie jou lyding verdoof nie, jou tevrede maak om swaar te kry nie, of om ongelukkige mense te onderdruk en hulle tevrede te hou.
 • Die Christelike liefde vra niks méér as om vir ander alles te gun (op sy tyd en plek) waarop ek self ook aanspraak maak nie.
Genade

Tog sê die evangelie:

 • Dit is genade by God om onskuldig te ly,
 • Ons is geroep om in Christus, wat bereid was om onskuldig te ly, se voetstappe te volg,
 • om onsself te verloën,
 • om lief te hê tot die uiterste punt van selfoorgawe en
 • om alles aan Hom wat regverdig oordeel oor te laat.

Dié evangeliewoord klink dikwels nie alleen hard en onwelkom in ons ore nie, maar word ook deur baie as (polities) naïef en onuitvoerbaar beskou.

En tog bly dit waar.

Era van Korona

Waar die verwoestende Koronavirus wat Covid-19 veroorsaak vir weke die nuustoneel oorheers, moet mens vra: wat sê hierdie teks vir hierdie situasie?

Die virus het ons getref nie deur ons eie toedoen nie. Dit vul ons egter met vrees en een medemens word ‘n bedreiging vir ‘n ander. Ons het kontak nodig, maar ons is bang vir mekaar. Dit is veral vrees vir die ander, die een wat ek nie ken nie, die een wat die draer van die siekte kan wees.

In hierdie tyd sonder ons ons af, beperk ons ons beweging as selfopoffering ter wille van ander. Ek het jou lief, ek is besorg oor jou, daarom betaal ek die prys wat nodig is om besmetting te verhoed.

Maar veral maak ons sin van die virus en die uitkoms deur aan Christus vas te hou. Christus se lyding en sterwe was juis sodat sonder en vernietiging nie meer die laaste woord oor ons lewens spreek nie. Daar is lewe na die dood. Die dood , siekte en pes is nie die einde nie. Dit is die deurgang na die ewige lewe.

Daar ly ons, en treur ons, soos mense wat hoop het.

Boodskap

Almal wat ly vir Christus word vertroos met die herinnering dat so ‘n lewe van lyding tog nie tevergeefs is nie. Die laaste woord lê by God. Christene behoort hierdie pad vrolik te kan loop omdat hulle weet dat hulle in Christus se veilige sorg is as hulle waarlik op God vertrou.

God stuur ons om te leef

Gebed
Ons prys u Naam,
saam met die engelekore,
saam met profete, apostels en martelare
en saam met die gelowiges van elke tyd en plek
wat vir ewig die grootheid van u Naam besing:
Heilig, heilig, heilig, Here die Almagtige,
die hele aarde is vol van u magtige teenwoordigheid.
Hosanna in die hoogste.
Geseënd is Hy wat in die Naam van die Here kom.
Hosanna in die hoogste.
Deur Christus, saam met Christus, in Christus,
een met die Heilige Gees,
behoort alle eer en heerlikheid aan U,
almagtige God, van nou af en tot in ewigheid. Amen.

Offergawes

Wegsending: 523 “Goddelike liefdebande vs 1,2,3,4”

Seën
Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
is vir julle die Algenoegsame in alles,
te alle tye en in alle omstandighede,
van nou af tot in ewigheid.
Hy sal julle seën en vul met sy lig
sodat julle die lig vir die wêreld kan wees.
of
Dit was Jesus se voorreg om vir jou te ly; ag dit as ’n voorreg wanneer jy hierdie week teenstand beleef omdat jy in sy voetspore volg.
Weet op hierdie pad:
Jou Herder sal jou seën en jou beskerm,
jou Herder sal tot jou redding verskyn en
jou genadig wees,
jou Herder sal jou gebede verhoor en
aan jou sy vrede gee.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.