Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Psalm 123 besing God se ontferming, terwyl die Matteusteks ons uitdaag oor hoe ons as rentmeesters omgaan met die gawes wat in God se groot ontferming so mildelik aan ons geskenk word. Rigters vertel die verhaal van God wat, selfs al sondig die volk, steeds die God is wat Hom ontferm. Saam met Matteus daag 1 Tessalonisense ons uit om gereed te wees en te waak vir die dag van die wederkoms. Om waaksaam te leef, beteken om te leef vanuit God se ontferming.

Ander tekste

Rigters 4:1-7
Debora
4 Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. 2Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaän wat in Hasor geregeer het. Sisera uit Garoset-Gojim was die hoof van Jabin se weermag. 3Hy het nege honderd ysterstrydwaens gehad en hy het die Israeliete twintig jaar lank verdruk.

Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. 4In daardie tyd was Debora, die vrou van Lappidot, die leier van die Israeliete. Sy was ’n profetes. 5Sy het altyd onder die Deborapalm in die Efraimsberge tussen Rama en Bet-El gesit, en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. 6Sy het vir Barak seun van Abinoam uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: “Die Here die God van Israel beveel jou: Trek met tien duisend man uit Naftali en Sebulon op na Taborberg toe. 7Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leër, met sy strydwaens en sy leër na jou toe laat optrek tot by Kisonspruit en Ek sal hulle in jou mag oorgee.”

Psalm 123
Ek sien na U op
123 ’n Pelgrimslied.
Ek sien na U op,
U wat uit die hemel heers.
2Soos die oë van ’n slaaf
gerig is op die hand van sy eienaar,
soos die oë van ’n slavin
gerig is op die hand van haar eienares,
so is ons oë gerig op die Here ons God,
totdat Hy Hom oor ons ontferm.
3Ontferm U oor ons, Here,
ontferm U oor ons,
want ons het meer as genoeg veragting
gehad,
4meer as genoeg spot
van oormoedige mense,
veragting van hovaardiges.

Matteus 25:14-30
Die profetiese rede: die gelykenis van die muntstukke
(Luk 19:11–27)
14“Verder gaan dit soos met ’n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. 15Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ’n ander twee, en vir ’n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan.

16“Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en ’n wins gemaak van nog vyf. 17So ook die een wat twee gekry het: hy het ’n wins gemaak van nog twee. 18Maar die slaaf wat een gekry het, het ’n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek.

19“Na ’n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. 20Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf saam, en sê: ‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.’21Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

22“Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê: ‘Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’23Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’

24“Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u ’n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. 25Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’26Toe sê sy eienaar vir hom: Jy is ’n slegte en ’n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. 27Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. 28Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die tien het. 29Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. 30En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.”

Fokusteks

1 Tessalonisense 5:1-11
Die wederkoms van die Here
5 Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skrywe nie, broers. 2Julle weet self maar alte goed dat die dag van die Here onverwags kom soos ‘n dief in die nag. 3Wanneer die mense sê: “Alles is rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne ‘n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. 4Maar, broers, julle leef nie in die duisternis nie; dié dag sal julle nie soos ‘n dief oorval nie. 5Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. 7Dié wat slaap is van die nag; en die wat hulle dronk drink, is van die nag. 8Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. 9God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. 10Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe.

11Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.

Laaste opdragte
12Broers, ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. 13Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar.

14Ons druk julle dit op die hart, broers: Wys die leeglêers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. 15Sorg dat niemand ‘n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.

16Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20Moenie profesië uitsprake van dié wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, 21maar toets dit alles, behou wat goed is, 22en bly weg van alles wat sleg is.

23Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 24Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.

25Broers, bid ook vir ons.
26Groet al die medegelowiges met ‘n soen van Christelike broederskap.
27In die Naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word.
28Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees.

Ekstra stof

1 Tessalonisense 5 – Onverwags maar nie onverwag nie
Paulus sluit duidelik in hierdie hoofstuk aan by dinge wat hy hulle met sy eerste besoek al geleer het.  Wat uitstaan van sy lering hier oor die wederkoms van die Here is die skielike onverwagse aard daarvan.  Die Here sal soos ‘n dief in die nag verskyn.

Op ‘n baie kunstige wyse beskryf hy die gelowiges egter as mense van die lig, wat beteken dat hulle wakker sal wees as Jesus weer kom, en dié dag dus nie hoef te vrees nie.

Die wederkoms is dus onverwags, maar nie onverwag nie!

Maar hy moedig hulle ook aan om steeds nugter en wakker te bly, interessant genoeg met dieselfde woorde waarmee hy die brief begin het: geloof, liefde en hoop (ook weer in dieselfde volgorde).  Let op die oorlogsterminologie, waarop hy later in die brief aan die Efesiërs sal uitbrei (hfst. 6).

Sy laaste woorde het met respek vir leiers, wat moontlik nog onervare sou wees, en omgee vir mekaar te make.  Die omgee sluit teregwysing sowel as bemoediging in, opkom vir die regte van mense wat kwaad aangedoen word en die beywering vir die belange van nie net medegelowiges nie, maar ook die mense van die gemeenskap.

Let op hoe hy blydskap, gebed en dankbaarheid aan mekaar verbind as die lewenstyl wat hulle moet ten toon stel. Die volgende storie illustreer iets van hoe hierdie dankbaarheid werk, en inspireer my om ook dankbaar te lewe:

Corrie ten Boom in The Hiding Place vertel van ‘n insident wat haar geleer het om altyd dankbaar te wees.  Sy en haar suster, Betsy, is pas oorgeplaas na een van die ergste Duitse tronke, Ravensbruck.  Die barakke waar hulle moes slaap, was oorvol en vol vlooie. Hulle lees een oggend vers 18: “Wees in alle omstandighede dankbaar” waarop Betsy Corrie aanmoedig om die Here ook te dank vir elke detail van hulle kwartiere.  Corrie het eers geweier om vir die vlooie dankie te sê, maar op Betsy se aandrang het sy ingegee en die Here ook vir die vlooie gedank.  Met tyd het hulle agter gekom dat hulle ongehinderd kon Bybelstudie hou en bid sonder dat die wagte tussenbeide gekom het.  Dit was eers na ‘n paar maande dat hulle besef het dat die wagte nie daar wou kom nie, as gevolg van die vlooie!

Hy moedig die gemeente aan om die werk van die Heilige Gees toe te laat, heel moontlik veral in die vorm van profesieë, maar met ‘n onderskeidende gees.  Profesieë moet getoets word.

Hy sluit af met ‘n verwysing na God wat in staat is om hulle te bewaar.

Liturgie

Aanvangslied: Lied  588 “O God van hoop, gee ons U vrede 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 123

Seëngroet  

Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

Wet: 1 Tessalonisense 5

Skuldbelydenis: Psalm 123

Vryspraak: 1 Tessalonisense 5

Verbintenis: (Ps 130:5-8)

Loflied 245 “Ek wat vergifnis Heer ontvang het 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5:1-11

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 489 “Waak, Christen staan in die geloof vs 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 588 “O God van hoop, gee ons U vrede 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 123
2Soos die oë van ’n slaaf
gerig is op die hand van sy eienaar,
soos die oë van ’n slavin
gerig is op die hand van haar eienares,
so is ons oë gerig op die Here ons God,
totdat Hy Hom oor ons ontferm.

Seëngroet  
Genade en vrede vir u van God die Vader
aan Sy liefde is daar geen einde nie
genade en vrede vir U van die Seun
Hy het ons skuld gedra
genade en vrede vir  u van die Gees
Hy maak ons nuut!

Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

Wet: 1 Tessalonisense 5
12Broers, ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. 13Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar.

14Ons druk julle dit op die hart, broers: Wys die leeglêers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. 15Sorg dat niemand ’n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense.

16Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. 20Moenie profesië uitsprake van dié wat die boodskap van God verkondig, geringskat nie, 21maar toets dit alles, behou wat goed is, 22en bly weg van alles wat sleg is.

23Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 24Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.

Skuldbelydenis: Psalm 123
2Soos die oë van ’n slaaf
gerig is op die hand van sy eienaar,
soos die oë van ’n slavin
gerig is op die hand van haar eienares,
so is ons oë gerig op die Here ons God,
totdat Hy Hom oor ons ontferm.
3Ontferm U oor ons, Here,
ontferm U oor ons,
want ons het meer as genoeg veragting
gehad,
4meer as genoeg spot
van oormoedige mense,
veragting van hovaardiges.

Vryspraak: 1 Tessalonisense 5
5Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag; ons is nie van die nag of die duisternis nie. 6Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. 7Dié wat slaap is van die nag; en die wat hulle dronk drink, is van die nag. 8Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees; ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. 9God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word.

Verbintenis: (Ps 130:5-8)
5 Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord.
6 Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre.
7 Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker.
8 Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes.

Loflied 245 “Ek wat vergifnis Heer ontvang het 1,2,3”

Liedere

F51. “Koning Van My Hart”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Toewyding / Gebed)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 2)

Koning van my hart
Koning van my lewe
U wil ek bemin
U lof besing vir ewig
U het my bevry
My sondeskuld vergewe
Koning van my lewe
Koning van my hart.

F60. “U Liefdeslied Vir My”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – God se liefde / Paasfees)
Oorspronklike titel: Oh, Danny Boy
Musiek: Tradisionele Ierse Volksmelodie
Teks: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Ons Koning kom!)

1. U liefde kleur die blou-blou helder hemel.
U goedheid rys die dagbreek oor die see.
U almag blink in maanlig oor die berge.
Die skoonheid van U skepping sleur my mee
U glorie sprei in vlerke van ‘n arend.
Genade sweef in wolke hoog en vry.
Die skepping sing vir my gewone sterfling.
Die Skepper God se liefdeslied weerklink in my.

2. Ek sien die kruis, ek volg U spoor na Golgota.
Ek sien die kroon, die dorings wat U dra
Ek kniel hier neer om nederig en dankbaar
vergifnis vir my sondeskuld te vra.
Ek ken die kruis, ek ken die Man van smarte.
Ek voel U pyn. U liefdesbloed bevry.
En van die kruishoutkoppie styg die note.
Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my

3. Wat is die mens dat U oor hom sou glimlag,
En wie is ek dat U vir my sou kom?
Hoe groot u liefde, grenslose genade!
Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my
Hoe groot u liefde, grenslose genade!
Die Lam van God se liefdeslied weerklink in my
Van krip tot kruis weerklink U liefdeslied vir my!

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Verbondsgod, selfs wanneer ons vasval in die sonde, nooi u Gees ons om te onthou dat U ons gekies het om u kinders te wees. Maak ons oë oop vir die gawes en vermoëns wat U, ter wille van die hele skepping, in ons uitgestort het. Gee dat ons betroubaar in alles sal wees en onsself in oorvloed sal gee vir die uitbou van u ryk. Amen
Vertaal uit ’n gebed deur Rex A E Hunt

Skriflesing: 1 Tessalonisense 5:1-11

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Wanneer ‘n mens na ‘n groot gebeurtenis toe gaan, soos ‘n troue of ‘n rugbywedstryd, trek jy die regte klere aan.

Hierdie groep kinders het elkeen vir ‘n spesifieke gebeurtenis gereed gemaak. Kan jy raai vir watter gebeurtenis elkeen is?

[Prentjie van kind in swembroek]. Kinders kan enige van die antwoorde gee: swemkompetisie, swemles, vakansie, ens.

[Prentjie van kind in kerkklere] Troue, kerk, Sondagskool, ens.

[Prentjie van kind in skoolklere] Skool.

[Prentjie van kind met sportklere aan] Sportwedstryd, oefening, ens.

[Prentjie van iemand met ‘n lig op hom/haar] In Romeine 13:14 sê die Here dat ons vir Jesus moet aantrek.

Dit is nogal vreemd om Jesus as jou klere te hê. Maar omdat God vir ons die Heilige Gees gestuur het, kan ons Hom elke dag “aantrek”. Wanneer ons ons hart vir Jesus gee, trek ons die Heilige Gees aan. Mens trek die Heilige Gees aan deur vir Hom te sê dat jy in Hom glo en deur na sy stem in jou hart te luister. Doen dit sommer elke oggend terwyl jy jou klere aantrek.

Iemand wat gereeld die Heilige Gees “aantrek” begin anders te lyk. So iemand begin om liefde vir alle mense te wys. Iemand wat die Heilige Gees “aantrek” raak nie sommer ongeduldig nie en het ook vreugde in sy of haar hart. As jy jou met die Heilige Gees “aantrek” is daar vrede in jou hart. Jy wil ook goed doen aan ander mense. So ‘n persoon kan “nee” sê wanneer hy of sy verkeerd wil doen, want die Heilige Gees help jou om beheersd op te tree. Mense wat hulle met die Heilige Gees “aantrek” is nederig en getrou.

Baie mense is maar skrikkerig vir die dag wat Jesus weer gaan terugkom aarde toe. Ander is onseker of Hy weer gaan kom. As ons elke dag die Heilige Gees “aantrek”, hoef ons nie bang te wees vir wanneer Jesus weer kom nie, want as ons die Heilige Gees “aantrek” is ons gereed vir Jesus se terugkoms. Dit is soos om kerkklere aan te hê – gereed om na ‘n troue toe te gaan. Die Heilige Gees help ons om geduldig te wag en gereed te wees vir daardie dag wanneer ons saam met Jesus gaan troue hou en almal in die kerk met Hom gaan trou. Dit gaan een groot fees wees!

Geen kopiereg, grafika deur Google search.

Preekriglyn

23 September 2017. Die jongste datum waarop die aarde definitief sou vergaan.

Op die voorpunt van dié voorspellings was ‘n Amerikaanse getallespesialis, David Meade wat sy inspirasie uit Lukas 21:25-26 put. Hy bou sy voorspellings op Jesus se woorde waarvolgens daar tekens sal wees aan son, maan en sterre. Die see sal bulder en vloedgolwe sal voorkom. Die kragte van die hemelruim sal ontwrig word.

Op 23 September 2017 sou ‘n geheime hemelliggaam, Planeet X, ook bekend as Nibiru, teen die aarde bots. Die Dinsdag vooraf sou daar reeds ‘n wegraping van gelowiges plaasvind.

Volgens Meade was die verwoestende aardbewings in Meksiko en die sonsverduistering oor Amerika besliste voortekens dat die aarde sal vergaan. Hy het selfs ‘n boek hieroor geskryf, The Prepper’s Guide to surviving EMP attacks, Solar Flares and Grid Failures.

Die aarde het toe nie op 23 September 2017 vergaan nie.

Voorspellings van die aarde se laaste dag het oor die laaste 30 jaar toegeneem. Dit is jammer, want dit maak mense onverskillig oor Jesus se boodskap: die dag van die Here kom onverwags, soos ‘n dief in die nag.

Tyd en geleentheid

Oor die tyd en omstandigheid wanneer Jesus na die aarde sal terugkeer, het baie mense al baie gedink en geskryf. Sommige boeke met eindtydvoorspellings is trouens meer as een keer opnuut uitgegee. In die volgende uitgawe word niks verander nie, behalwe die datum waarop die aarde beslis sal vergaan, en die wêreldgebeure wat op die verwoesting dui. Dan verkoop die nuwe uitgawe net so goed soos die vorige, en al die sensasie herleef opnuut. Weer flop die voorspellings.

Mense wil weet wat volgende kom. Hoewel obsessie met chronologiese tyd niks nuuts is nie, het dit beslis toegeneem oor die laaste dekades. Ons het kalenders teen die muur en op die lessenaar, en elke dag se tyd word boonop haarfyn ingedeel. Ons selfone kan jare van ons programme en kalenders stoor. Ons beset reeds die toekoms aan die hand van datums, beplanning, tye en geleenthede.

In die globale wêreld het reisigers en familielede met uitdagings te doen wat ‘n paar geslagte gelede ongekend was. Ons moet tydsones op ‘n roetinebasis in ag neem: oupa en ouma kan nie enige tyd van die dag Australië toe bel nie, en besigheid oor kontinente verg fyn beplanning. Daar is internasionale datumlyne en Greenwich sentrale tyd.

Baie mense se lewens is so geskeduleerd dat hulle verleer om iets te doen wat nie geskeduleerd is nie. ‘n Rolprent oor die Withuis en die Amerikaanse president beeld uit hoe personeel gedurig teen topversnelling moet werk om deur hulle program te kom. In een toneel vra ‘n werker aan ‘n kollega: kom ons maak ‘n vinnige breek en gaan vier gou bietjie Kersfees. Waarop die ander een vra of dit dan Kersfees is? Die eerste een sê: “Ja. Natuurlik. Het jy nie die memo gesien nie?”

Ons lewens is onlosmaaklik ingebed in die gang van tyd. Dit is in die opeenvolging van dae, maande en jare dat ons sin moet ontvang of ontdek oor ons lewens. Dit is waar. Dit is veral waar dat die diepste sin van die lewe ontdek word aan die hand van die einde van die tyd. Dit is wanneer Jesus weer kom.

Agtergrond

1 Tessalonisense is die vroegste brief wat ons van die apostel Paulus het. Baie Skrifkenners sê dit is die oudste gedeelte van die hele Nuwe Testament. Paulus het hierdie brief waarskynlik tussen 48 en 51 n.C. geskryf. Dit is ‘n emosioneel warm brief waaruit toegeneentheid straal. Sy doel is om hierdie groepie jong Christene oor die aard van dissipelskap in te lig en hulle te vorm. Tessalonika was vol afgodery en verskeie valse godsdienste. Daarom fokus Paulus op die hart van dissipelskap, die basiese dinge van hul nuwe geloof.

In hoofstuk 4 spoor Paulus hulle aan om hulle toe te lê om selfbeheer. Hulle moet hul seksualiteit beheer, wat hulle sê beheer, en hul bure en mekaar van harte liefhê. In 4:11 gee Paulus treffende advies oor wat dit beteken om ‘n Christen in ‘n absolute heidense stad te wees:

Laat dit vir julle ‘n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het.

Aan die einde van hoofstuk 5 keer Paulus terug na hierdie temas. Hy moedig die Tessalonisense aan om geduldig, vriendelik en sagmoedig te wees. Hulle moet hulle vir ander se belange beywer.

Ons teks staan in die sentrum van hierdie aanmoedigings en vermanings. Dit beteken dat Christene nie net sin van ons geloof kan maak in terme van ons nuwe verhoudinge met mekaar nie, of ons herstelde verhouding met God in die hede nie. Ons moet ook in terme van tyd, tydsverloop en die einde van die tyd leer sin maak van ons geloof.

Oor die dood

Die boodskap van die opgestane Jesus Christus beteken nie dat die dood verdwyn nie. Wat dit wel beteken, is wat Paulus in 4:14 sê:

Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem.

Die dood is steeds met ons, ons staan steeds by die graf van geliefdes, maar die ontslapenes is veilig in Jesus se hande. Wanneer Jesus weer kom wek hy die ontslapenes op en skenk hulle saam met die lewendes die nuwe lewe in die koninkryk van God.

Wanneer kom die lewe?

Die feit dat Jesus weer gaan kom en die ontslapenes gaan opwek, lei vanselfsprekend na die vraag: Wanneer gaan dit gebeur? Daarom verwys Paulus aan die begin van ons teks, hoofstuk, na die tye en omstandighede van Jesus se terugkeer. Hy sê dis nie nodig om daaroor te skryf nie, natuurlik omdat hy die Tessalonisense daaroor onderrig het terwyl hy persoonlik by hulle was.

Die kern daarvan is: niemand weet wanneer Jesus terugkeer nie. Die dag van die Here sal onverwags kom.

Paulus gebruik ‘n treffende beeld. Jesus se koms sal wees soos wat ‘n dief in die nag onverwags opdaag om te roof. Diegene wat Jesus nie as Here en Koning volg nie mag dink alles is rustig en veilig. Jesus se terugkeer sal hulle onverwags oorval, soos geboortepyne ‘n swanger vrou. Nog ‘n treffende beeld. Niemand sal ontkom nie (5:3).

Gelowiges, wat nie in die duisternis leef nie, sal egter nie oorval word nie. Ons is mense van die dag, mense van die lig, ons is nie van die nag of die duisternis nie (5:4-5). Jesus se koms is nie soos dié van ‘n dief in die nag in die midde van mense wat Hom lank reeds in hul lewens en geloofsgemeenskap verwelkom het nie.

Die een ding wat anders sal wees – vir gelowiges – op die groot dag van die Here is dat ons Jesus met ons eie oë sal sien. Ons sal ook op daardie dag verras wees. Dis soos wanneer jy, skryf iemand, rustig agteroor sit in ‘n stil hoekie, met ‘n koppie koffie, en jou vierjarige skielike deur die deur bars en skreeu: : “Hallo pappa!”

Dit kan jou so groot laat skrik dat jy jou koffie oor jou hemp stort. Jy weet jou kind is in die huis, maar jy het nie verwag sy sal op daardie spesifieke oomblik met ‘n “bang!” deur die deur storm nie. Maar as jy oor die skrik is, omhels jy jou kind. Jy het geskrik, maar jy is beslis nie bang nie. So sal dit ook met Christene wees. Ons kan selfs van verrassing steier wanneer die laaste trompet weerklink. Maar sodra ons oor die skrik is, sal ons Jesus sien en só die diepste sin van die lewe van aangesig tot aangesig ontmoet.

Bemoediging

Die doel van ons teks, trouens van die hele hoofstukke 4 en 5, is om te bemoedig. Daarom sê Paulus in 5:11: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.”

Hy sê dit ook in 4:18: “Troos mekaar dan met hierdie woorde.”

Vir Paulus is hierdie toekomstige dinge basiese elemente van die evangelie, waaraan ons mekaar gedurig moet herinner, sodat ons mekaar bly bemoedig en versterk. God het alles onder beheer. Die wêreld is op pad na God se toekoms daarvoor. Ons onthou te alle tye dat die wêreld wat ons sien nie die enigste werklikheid is nie. God het ‘n groter toekoms vir die wêreld weggelê, en dit is net ‘n kwessie van tyd voordat Jesus terugkeer om dit ‘n werklikheid te maak.

Wees gewoon

Amper nog meer merkwaardig is dat Paulus hierdie geloofsfeite en die oproep tot bemoediging inbed in ‘n breër konteks waar ons aangemoedig word om ‘n stil en heilige lewe te lei.

Die mees ongewone nuus, dat Jesus enige oomblik kan terugkeer om alles te vernuwe, mag ons nie laat uithaak nie. Ons word opgeroep om ‘n eenvoudige, sagmoedige lewe te lei, gevul met hoop, gebed en vreugde (5:8).

Regdeur die geskiedenis het mense nogal uitgehaak sodra hulle vermoed het iets ingrypend gaan gebeur. Mense sal sommer alles los, tot hulle werk en familie, en hulself aan ‘n lawwe idee of bevlieging toewy. Hulle sal – sê – by ‘n sekte aansluit en alle brûe agter hulle verband.

Paulus sê gelowiges weet hoe die wêreld gaan eindig, en dat dit onverwags sal gebeur. Nogtans moet gelowiges stil, normale, heilige lewens lei. Hulle moenie deur paniek of deur ‘n wêreldvreemde gefokus op die eindtye leef nie.

Wat nodig is, is om waaksaam te lewe. Ons moet wakker bly en nugter wees. Waaksaam beteken om van Jesus te onthou, en vir Jesus jou gewone, alledaagse lewe te leef. Sodat jy gereed sal wees wanneer Hy weer kom.

Oudste dokument

Raymond Brown wys daarop dat 1 Tessalonisense waarskynlik die oudste deel van die Nuwe Testament is. Dit maak die brief des te meer merkwaardig. Sê nou maar jy het in die jare 50 n.C. in Tessalonika geleef, sê Brown. Verbeel jou jy stap in die klein gemeentetjie se erediens in net wanneer Paulus se brief vir die eerste keer voorgelees word. Alreeds in die eerste tien verse van hoofstuk 1 hoor jy van die vaderskap van God, van God se Seun wat nou die Here is, Jesus Christus. Jy hoor van die Heilige Gees wat in mense se harte werk, deur geloof. Jy hoor van Jesus se opstanding uit die dood, en van die hoop op hierdie Jesus se terugkeer aan die einde van die tye.

Die meeste van die Christelike geloof se kenmerkende inhoud was reeds bekend toe Paulus hierdie eerste brief in die Nuwe Testament geskryf het.

Vergeleke met die Tessalonisense weet ons soveel meer van die natuurlike wêreld, die heelal, die menslike liggaam, en so baie ander dinge. Dis nie eers snaaks nie. Maar wanneer dit kom by die waarheid oor die geskiedenis en die wêreld, wanneer dit kom by wat mens moet weet om met hoop te kan lewe en sterwe, weet die Tessalonisense alreeds alles wat ons ook moet weet.

Dit is nog nie al nie. Wat hulle en wat ons hieroor weet, is genoeg. Dis voldoende om die toekoms met vertroue tegemoet te gaan. In alles behoort ons aan die Here. Die Here wat vir ons gesterf het. En vir ons lewe.

Die een ding wat ons nié weet nie, sê Paulus, is die een ding wat ons regtig nie hoef te weet nie: die datum en tyd presies wanneer Jesus weer gaan terugkom. Dit sou interessant wees om dit te weet, maar dit sal nie regtig iets verander nie. Ons roeping sal steeds dieselfde wees: om lewens van stille en heilige eenvoud te lei; om getuienis af te lê van die lig van God se koninkryk, waarin ons nou reeds elke dag lewe.

God stuur ons om te leef

Gebed
My enigste troos in lewe en dood
is dat ek aan Jesus Christus behoort.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
dis my anker, my vaste hoop.
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van Hom kan skei.
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop
dis my anker, my vaste hoop.
U onfeilbare Woord
is die gids wat ons lei;
deur U liefde bewaar U my.
Ek behoort aan die Here.
Niks sal my ooit van U kan skei.
U onfeilbare Woord is die gids wat ons
lei; deur U liefde bewaar U my.

Offergawes

Wegsending : Lied 489 “Waak, Christen staan in die geloof vs 1,2,3”

Seën
Kom ons gaan wees God se getroue dienaars.
Ons sal nie ons gawes wegsteek nie, maar dit deel met almal wat oor ons pad kom.
Kom ons gaan wees volgelinge van Jesus.
Ons sal nie ons ontferming terughou nie,
maar dit vrylik aanbied aan almal.
Kom ons gaan wees die Gees se hoop en vrede.
Ons sal die genade, die vreugde en die verwondering wees wat ander mense nodig het in hulle lewe.3
3 ’n Vertaling van ’n uitsending deur Thom M Shuman (2014)

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.