Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In die sentrum van die vier tekste is die kwessie van geloof. Die dissipels vra Jesus vir meer geloof (Luk 17:5), waarop Jesus antwoord dat geloof “so groot soos ’n mosterdsaadjie” genoegsaam is (Luk 17:6).

Dit is gekneusde geloof, wat in die oënskynlike hopelose situasie van Klaagliedere tog uitroep: “U trou is groot!” (Klaagl 3:23).

Die jong Timoteus se “oorgeërfde” geloof (2 Tim 3:5) vorm die basis vir Paulus se appèl dat hy sy roeping tot diens aan die evangelie opnuut ernstig moet opneem.

Ander tekste

Klaagliedere 1:1-6
Daar is niemand wat vir Jerusalem bystaan nie
1 Ag, hoe verlate lê die stad
wat vol mense was!
Sy het soos ’n weduwee geword,
sy wat magtig was onder die nasies.
Sy wat heerskappy gevoer het oor ander
moet nou dwangarbeid doen.
2Onbedaarlik huil sy die hele nag,
die trane loop oor haar wange.
Niemand van haar vroeëre minnaars
is daar om haar te troos nie.
Al haar bondgenote het teen haar
verraad gepleeg,
hulle het haar vyande geword.
3Juda se mense is weggevoer,
hulle kry swaar, hulle is slawe,
hulle sit tussen vreemde nasies
waar hulle geen rusplek kry nie;
hulle agtervolgers het hulle ingehaal,
hulle in die noutes vasgekeer.
4Die paaie na Sion toe treur
omdat daar geen feesgangers is nie;
al haar poorte is verlate,
haar priesters sug,
haar jong vroue is bedroef,
sy het dit bitter.
5Haar teëstanders het haar heersers
geword,
haar vyande lewe nou rustig.
Die Here het haar laat ly
oor haar baie sonde;
haar kinders het ballinge geword,
deur die vyand weggevoer.
6Die prag van Sion het alles verdwyn.
Haar leiers het soos takbokke geword
wat geen weiveld vind nie,
hulle moes magteloos wegtrek
voor hulle agtervolgers uit.

Klaagliedere 3:19-26
19Die gedagte aan my ellende
en my vreemdelingskap
is gal en gif vir my;
20as ek daaroor nadink,
draai my gedagtes vas.
21Maar dít sal ek ter harte neem
en om dié rede bly ek hoop:
22deur die liefde van die Here
het ons nie vergaan nie;
daar is geen einde aan sy ontferming nie,
23dit is elke môre nuut.
U trou is groot.
24Ek sê vir myself: Die Here is my lewe,
daarom hoop ek op Hom.
25Die Here is goed vir wie op Hom
bly hoop,
vir die mens wat na sy wil vra;
26dit is goed om geduldig te wag
op die hulp van die Here;
27dit is goed vir ’n mens
om sy las in sy jeug te dra.

Psalm 137
As ek jou sou vergeet, Jerusalem
137 By die riviere van Babel,
daar het ons gesit,
en ons trane het gevloei
as ons aan Sion dink.
2Aan die wilgerbome in daardie land
het ons ons liere opgehang
3toe dié wat vir ons gevange
weggevoer het,
ons gevra het om ’n lied te sing,
toe dié wat vir ons leed aangedoen het,
van ons vrolikheid wou hê:
“Sing vir ons ’n lied oor Sion!”
4Hoe kan ons die lied van die Here sing
in ’n vreemde land?
5As ek jou sou vergeet,
Jerusalem,
mag my regterhand dan verlam raak.
6Mag my tong
aan my verhemelte vaskleef
as ek aan jou nie dink nie,
as Jerusalem nie my grootste vreugde
bly nie.
7Onthou die Edomiete, Here,
die dag toe Jerusalem ingeneem is,
hoe hulle aangehou het met sê:
“Breek af, breek af die stad
tot op sy fondamente!”
8Dat jy verwoes sal word, Babel,
is seker.
Gelukkig is die man
wat jou terugbetaal
vir wat jy ons aangedoen het!
9Gelukkig is hy wat jou babatjies gryp
en teen ’n klip verbrysel.

2 Timoteus 1:1-14
1 Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus.
2Aan Timoteus, my geliefde seun.
Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!

Getrouheid aan die evangelie
3Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met ’n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. 4Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my ’n groot vreugde wees. 5Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is.

6Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ’n vuur weer moet aanblaas. 7Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.

8Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil ’n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. 9Hy het ons gered en ons geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. 10Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons Verlosser, Christus Jesus: Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. 11Van hierdie evangelie het Hy my aangestel as prediker en apostel en leraar.

12Om dié rede ly ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat Hy magtig is om wat Hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat Hy weer kom, in stand te hou.

13Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. 14Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon.

15Soos jy weet, het almal in die provinsie Asië my in die steek gelaat. Onder hulle is daar ook Figelus en Hermogenes.

16Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeur. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, 17maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. 18Mag die Here gee dat hy by Hom ontferming vind op die dag dat Hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed.

Fokusteks

Lukas 17:5-10
’n Paar opmerkings vooraf wat die perikoop in die groter geheel van die evangelie van Lukas plaas:

1. Gebed word sterk beklemtoon in Lukas en Handelinge. Jesus gee meer onderrig oor gebed in Lukas as in die ander Evangelies. Jesus bid by elke belangrike wending in sy bediening:

 • 4:42 – vertrek na ‘n eensame plek net voor die roeping van eerste dissipels en die uitbreiding van sy bediening in Galilea;
 • 6:12 – bid voor die keuse van die 12 dissipels en die lewering van die bergrede;
 • 9:28 – bid op die berg van verheerliking en net voor Hy die pad na Jerusalem aandurf en die 72 sendelinge uitstuur;
 • 11:1 – bid net voor sy onderrig oor gebed;
 • 21:37 – Jesus vertoef elke nag op die Olyfberg voor elke dag se onderrig in die tempel;
 • 22:30 – Jesus bid ”volgens gewoonte” ‘n laaste keer op die Olyfberg [Getsémané] net voor die kruisiging.)

2. Waar Jesus se bediening in hoofstuk 4:14-9:50 hoofsaaklik afgespeel het in die platteland van Galilea is Jesus in hoofstuk 9:51-19:44 “op pad na Jerusalem”. Telkens gaan sy vasbeslotenheid om daar uit te kom ook herhaal word (9:51; 10:38; 13:22; 17:11; 18:31).

Jesus versamel dus steeds dissipels om Hom, Hy daag steeds almal uit met sy onderrig, en Hy staan spesifiek die Fariseërs se Godsbeeld teë – en word natuurlik verwerp as gevolg daarvan – maar die hoofmotief van hierdie gedeelte is dat Hy op pad is om Sy roeping te vervul om versoening tussen God en mens te bewerk. En dit kan Hy net in Jerusalem doen.

Lukas 9:51-11:54 – Gefokus op God en die naaste
Let op hoe Jesus dan drie groot lesse vir die dissipels leer:

 • Die feit dat hulle grense moet oorsteek soos die barmhartige Samaritaan (in kontras met dorpie wat Hom verwerp het) en hulle liefde vir God moet demonstreer in hoe hulle vir ander ’n naaste is (10:25-37).
 • Die feit dat Jesus en sy woorde die fokus van hulle lewe moet wees, en nie net om reg te staan en bedrywig te wees nie – verhaal van Marta en Maria (10:38-42).
 • Die feit dat alles in ’n gebedsafhanklikheid van God gedoen moet word (11:1-13) waarby God se oorvloedige gewilligheid om te antwoord met ’n pragtige gelykenis uitgedruk word.

Lukas 12:1-13:35 – God sorg vir sy kinders in gevaar
Bv. met ’n oproep tot waaksaamheid in die gelykenis van die waaksame slaaf (12:35-48) sowel as ’n uitspel van die onvermydelike konflik wat sal kom weens hulle getrouheid aan Hom (12:49-53).

Lukas 14:1-15:32 – God het ’n hart vir verlorenes
Die 3 gelykenisse in hoofstuk 15 – verlore skaap, muntstuk, seun – Is van die helderste sketse van God se hart vir verlorenes in die Bybel, wat die gelykenis van God se gasvryheid nog verder neem.

Lukas 16:1-17:37 – Dissipels leef met integriteit en genade
Hoofstuk 16
Waar die tema in die laaste twee gelykenisse van hoofstuk 15 oor geld en eiendom gehandel het, word dit nou voortgesit en gesels Jesus 1) met sy dissipels oor integriteit en betroubaarheid in die hantering van geld – 16:1-13; 2) met die Fariseërs oor hulle geldgierigheid en ontrouheid in die huwelik (16:14-18) sowel as hulle gebrek aan ’n hart vir armes met die verhaal van die ryk man en Lasarus (16:19-31).

Hoofstuk 17
Hierna volg ‘n paar uitsprake van Jesus gerig aan sy dissipels (17:1-10), die verhaal van die 10 melaatses waarvan net 1 Jesus bedank het (17:11-19), en lering oor die koms van die koninkryk gerig aan die Fariseërs (17:20-37).

17:1-10
Jesus moedig die dissipels aan tot 1) ’n onberispelike lewe wat nie vir ander tot struikeling aanleiding sal gee nie, 2) ’n genadige lewenstyl wat telkens bereid is om berouvolles te vergewe, 3) ’n geloofslewe gewortel in God waardeur wonders vir hulle moontlik sal word, en 4) ’n nederige lewenstyl waarin hulle nie arrogant sal raak oor wat hulle bereik in die koninkryk nie, want uiteindelik behoort die lof aan God self. Teks gaan oor pt 4

Uitsprake van Jesus
(Matt 18:6–7, 21–22; Mark 9:42)
17 Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. 2So ’n mens kan eerder met ’n groot klip aan die nek in die see gegooi word as dat hy vir een van hierdie kleintjies ’n struikelblok word. 3Wees dus self op julle hoede.

“As jou broer verkeerd optree, berispe hom; en as hy berou kry, vergewe hom. 4Selfs as hy sewe maal op ’n dag verkeerd optree teen jou en sewe maal na jou toe terugkom en sê: ‘Ek is jammer,’ moet jy hom vergewe.”

5Die apostels sê toe vir die Here: “Gee ons meer geloof.”

6Maar die Here antwoord: “As julle maar geloof so groot soos ’n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: ‘Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see,’ en hy sou julle gehoorsaam.

7“Sê nou een van julle het ’n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom: ‘Kom eet eers gou’? 8Natuurlik nie! Maar hy sal vir hom sê: ‘Maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink.’9’n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? 10So is dit ook met julle: as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.”

Liturgie

Toetrede: Psalm 137 vers 1 of Flam 86 Ons Bring U Hulde, Heer

Votum

Seëngroet

Lofsang: Lied 220 “Met ons harte sing ons, Here”

Wet, Skuldbelydenis en Genadeverkondiging

Gebed

Skriflesing:  Lukas 17:5-10

Skuldbelydenis/Toewyding

Gebed: Ons Vader” (almal hardop saam – julle kan dit ook sing)

Geloofsbelydenis

Dankoffer

Slotlied: Lied 245 “Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het” óf Lied 489 “Waak, Christen, staan in die geloof”

Seën
Respons

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede

Psalm 137 vers 1 of
Flam 86 “Ons Bring U Hulde, Heer” of
Vonkk 226 “Neem, Heer, my hart”

Votum
Ons hulp is in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie.

Seëngroet
Die Here is met ons en skenk sy vrede aan ons.

Lofsang
Flam 5 “Daar is geen grens” (Beryming Klaagl. 3, “Steadfast Love”) of
Vonkk 161 “Hoe Kan Ek, O Heer, U Ooit Betaal” (Psalm 65) of
Lied 220 “Met ons harte sing ons, Here”

Wet, Skuldbelydenis en Genadeverkondiging
Laat die preek as die Wet dien en laat die Skuldbelydenis daaruit vloei. As jy egter voel jy moet so iets voor die preek doen, gebruik 2 Tim 1:1-14 as wet; stil gebed vir skuldbelydenis en Klaagliedere 3:21-23 as genadeverkondiging. Flam 5 sal ook hier werk as jy dit nie as lofsang laat sing nie.

Liedere

VONKK 161 “Hoe Kan Ek, O Heer, U Ooit Betaal (Psalm 65)”
Teks: Driekie Jankowitz 2011 (Pro Deo – postuum) Musiek: KUNENE – Jacus Krige 2011
© 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

1.Hoe kan ek, o Heer, U ooit betaal,
want U hoor my swak gebed?
As my skuld en sonde my inhaal,
kom U help en red, U kom my red.

Refrein:
O my God, oor U wil ek juig,
oor u goedheid wil ek getuig.

2.U laat seëninge stroom oor hul
wat naby U mag wees.
Hul geniet die gawes wat U gee,
oorvloed uit u hand, Heer, uit u hand.

Refrein:
O my God, oor U wil ek juig,
oor u goedheid wil ek getuig.

3.U deurweek die aarde met u reën
en die grond word sigbaar sag.
U laat heuwels wuif met goudgeel graan;
kyk, die velde juig, die velde juig.

Refrein:
O my God, oor U wil ek juig,
oor u goedheid wil ek getuig.
O my God, oor U wil ek juig,
oor u goedheid wil ek getuig,
sal ek getuig.

VONKK 226 “Neem, Heer, my hart”
Teks: Cecilia van Tonder 2009 ©; gewysig VONKK Werkgroep 2013 Musiek: FRANCOIS – Cecilia van Tonder 2009 ©
Orrelbegeleiding, klavierbegeleiding en musikale verryking: Cecilia van Tonder 2012 ©
© 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Toetrede en Aanroeping / Skuldbelydenis en Genadeverkondiging / Gebede / Geloof en Vertroue

Neem, Heer, my hart en reinig my.
U laat u Gees hier binne-in my bly.
Help my om altyd U te eer.
Maak my gehoorsaam, Heer.
U het my eerste in genade gevind.
Dit is die wonder: Ek is steeds u kind.
Ek lê my lewe voor U neer.
Maak my gehoorsaam, Heer.

F86. “Ons Bring U Hulde, Heer”
(RUBRIEK: Flam – Toetrede / Verwondering) Oorspronklike titel: We declare your majesty
Teks en musiek: Malcolm du Plessis Afrikaanse vertaling: 2005 Johan Engelbrecht © 1984 Maranatha Praise, Inc.

Ons bring U hulde, Heer
en besing u grootheid, Vader;
want u glorie en heerlikheid,
U krag en majesteit,
laat ons met lof en eerbied voor U buig.
U Naam word verhef oor die hele aarde.
U het ons verlos uit liefd’ en genade.
Hoor ons dan nou waar ons tot U nader.
Ons buig in aanbidding hier voor U troon.

F5. “Daar Is Geen Grens”
(RUBRIEK: Flam – Verwondering) Oorspronklike titel: The Steadfast Love Teks en musiek: Edith McNeil
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht © 1974, 1975 Celebration (Opgeneem op FLAM, vol 1)
(Klaagl 3:22,23)

Daar is geen grens aan u guns en genade.
U groot ontferming hou nooit op.
Dit is nuut elke môre, nuut elke môre,
groot is u trou, o Heer, my God;
groot is u trou, o Heer.

VONKK 71 “Groot Is U Trou, O Heer”
Teks: Great is Thy faihfulness – Thomas O Chisholm 1923; Driekie Jankowitz 2008 (Pro Deo)
Melodie: FAITHFULNESS – William Marion Runyan 1923
© Teks en Musiek: © 1923, hernu. 1951 en in hierdie vertaling © 2009 Hope Publishing Company, Carol Stream, IL 60188, USA (admin CopyCare South Africa). Alle regte voorbehou.. Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing /Geloof en Vertroue

1. Groot is u trou, o Heer, my God en Vader:
rotsvas u woorde en blywend u Gees.
U trou wyk nooit en u goedheid duur ewig –
U wat vir altyd dieselfde sal wees.

Refrein
Groot is u trou, o Heer, groot is u trou, o Heer!
Daagliks sien ek u genade ontvou.
U hand versorg my in nood en in lyding.
Ek staan verstom voor u liefde en trou.

2. Somer en winter, en lente en oestyd,
son, maan en sterre in stralende baan,
sing juigend saam oor die Skepper se grootheid,
loof God se trou waardeur alles bestaan.

Refrein
Groot is u trou, o Heer, groot is u trou, o Heer!
Daagliks sien ek u genade ontvou.
U hand versorg my in nood en in lyding.
Ek staan verstom voor u liefde en trou.

3. Sondevergifnis en blywende vrede,
u liefdestrou wat vertroos en my lei,
krag vir vandag en ‘n hoopvolle môre:
Duisende seëninge gee U vir my.

Refrein
Groot is u trou, o Heer, groot is u trou, o Heer!
Daagliks sien ek u genade ontvou.
U hand versorg my in nood en in lyding.
Ek staan verstom voor u liefde en trou.

F175. “Vry”  
(RUBRIEK: Kruisfuur – Vergifnis / Lof / Geloofsbelydenis)
Teks en musiek: Elsche van Wyk
© 2006 MAR Gospel Music Publishers

Refrein:
Vry ons is vry,
deur sy bloed en sy genade is ons vry.
Ons is vry van die pyn
en smart het Jesus ons bevry.

1. Heer, elke dag is ’n belofte
elke oomblik net geleen.
Die ganse heelal bring U ere
deur U Seun is ons vergeef.
Verlos van sonde en die dood
san die kruis het U gely.
En Here, ons sê dankie
dankie Here ons is vry.

2. Heer, U verlos ons deur genade,
U vergewe en vergeet.
Die kruis van Golgota bring lewe
en reddingskrag is hier vir my.
Deur Jesus Christus is daar lewe,
Elke knie sal voor Hom buig.
U’t ons vrygemaak van sonde
en die vyand is oorwin.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Lukas 17:5-10

Familie-oomblik

Mense dink altyd “hoe groter hoe beter”: karre, huise… Ons wil altyd nuwer, beter goed hê: selfone, iPads, Nintendos. En somtyds dink ons as iets nie meer of groter is nie, is dit regtig nie veel werd nie – dat wat ons het, nie genoeg is nie, ons het meer nodig om self enige iets werd te wees. Dit is hoe die dissipels gevoel het oor hulle geloof! Hulle het geweet dis moeilik om altyd gehoorsaam te wees. Daarom het hulle vir Jesus gevra vir nóg geloof. Dit sal sekerlik beter wees as dit groter is, as hulle meer het! Maar Jesus antwoord hulle dat dit nie soveel saak maak hoe groot jou geloof is nie, maar eerder wat jy daarmee doen.

Vertel die storie van Tiny Little Fly deur Michael Rosen.

Die teks, in Engels, gaan so iets:
My, oh my, Tiny Little Fly! Tiny Little Fly sees great big toes… and sits on Elephant’s nose. Great Big Elephant winks one eye, says to himself, “I’m going to catch that fly!” Great Big Elephant winks the other eye. TRAMP, CRUSH, TRAMP, but off flies the fly.

My, oh my, Tiny Little Fly! Tiny Little Fly says what’s this here… “Great Big Hippo!” and sits on his ear. Great Big Hippo winks one eye, says to himself, “I’m going to catch that fly!” Great Big Hippo winks the other eye. ROLL, SQUASH, ROLL, but off flies the fly.

My, oh my, Tiny Little Fly! Tiny Little Fly sees some stripy paws… “Great Big Tiger!” and settles on his paws. Great Big Tiger winks one eye, says to himself, “I’m going to catch that fly!” Great Big Tiger winks the other eye. SWAT, SWOOP, SNATCH, but off flies the fly.

Fly! Fly! Fly! See you all soon. Bye everyone, bye!

Jy kan die storie dramaties in Afrikaans oorvertel en selfs die kinders aanmoedig om die diere se geluide saam te maak. (Julle moet net vooraf afspreek watter geluid elkeen maak! Dan kan jy sommer ook die tier met ’n luiperd vervang, wat natuurlik heelwat beter werk.)

Ons hoef nie ’n vreeslike groot geloof te hê wat allerhande wonderwerke doen nie. Selfs iets wat baie klein is, kan baie krag hê!

Preekriglyn

‘n Predikant vertel hoe hulle gemeente tug moes toepas op ‘n lidmaat wat herhaaldelik en onberoulik egbreuk gepleeg het. Die kerkraad het die riglyne van Matteus 18 gevolg.

Die lidmaat was weerbarstig: “Ek weet julle moet my nou seker skors. Doen dan wat julle moet, wat ek gee nie ‘n snars om nie! Ek sit nooit weer my voete in julle kerk nie! Waarom moet ek in elk geval oor julle houding omgee? Julle is net ‘n spul skynheiliges.” Hy het toe die kerk verlaat en sy vrou geskei.

Die vrou het steeds eredienste bygewoon. By haar kleingroep is daar gereeld gebid dat die Here haar gewese man se oë sal oopmaak, en hom sal herstel in die regte verhouding met God.

So het twee jaar verbygegaan. Op ‘n dag bel die weerbarstige man en maak ‘n afspraak met die dominee. In die spreekkamer bars hy in trane uit en sê hy kan nie meer vir God vlug nie. Die Here is die afgelope twee jaar met hom besig. Hy is gereed om sy sonde te bely, van sy verkeerde pad weg te draai, en wil weer aan sy vernietigde huwelik werk.

Selfs sy vrou, wat gedink het sy sal hom nooit weer kan vertrou nie, was verras met die diep verandering in sy lewe.

Wat het intussen gebeur? Na sy egskeiding het die man oorsee in Irak gaan werk. Die groot salarisse het hom getrek. Daar het hy met dood, geweld en die kortstondigheid van die lewe in aanraking gekom. Hy het oor die ewigheid begin dink. Hy het beleef die Here nooi hom om sy lewe te herstel.

By sy terugkeer het hy nie net die dominee ontmoet nie, maar ook die kerkraad. Hy het om vergifnis gevra, ook vir die impak van sy sonde op die kerk. Wat ‘n vreugde was dit nie om hierdie man terug te verwelkom in die geloofsgemeenskap nie!

Daarmee was die verhaal nie afgesluit nie. Ook die huwelik is deur skuldbelydenis en vergifnis weer herstel. Die egpaar is weer getroud, en lewe gelukkig saam.

Méér geloof, Here

In hoofstuk 17 begin Jesus met die waarskuwing dat struikeling noodwendig kom, maar dat mens moet waak om nie die oorsaak daarvan te wees nie. Hy leer ons ook verstaan dat ons verantwoordelik vir mekaar is, en mekaar moet berispe as ons verkeerd optree. Daar rus ook ‘n plig op ons om te vergewe, selfs sewe maal op dieselfde dag!

Vergewe is nie maklik nie. Vra ‘n gemeente wat gely het onder die beskuldigings en verwyte van ‘n egbreker. Vra ‘n persoon wie se huwelik deur ‘n onberoulike huweliksmaat se herhaalde egbreuk verwoes is.

Jesus se dissipels verstaan dit. Waarop die apostels net een vraag het: “Here, gee ons meer geloof.” (5) Hulle weet: om struikeling en versoeking te vermy, en te bly vergewe, vra die Here se bystand. Dit gebeur net waar mens vanuit ‘n verhouding met die Here lewe, waar die loot in die wynstok bly. Vandaar die versoek: help ons op U fokus Here, help ons die oog op U hou, gee ons meer geloof.

Jesus se bystand

Jesus reageer op sy apostels se versoek om meer geloof met toepaslike lering:

As julle maar geloof so groot soos ‘n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê: ‘Trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see,’ en hy sou julle gehoorsaam. (6)

Die vraag is nie hoe hoog die volume van jou geloof gestel is nie. Die afmetings en omvang is nie belangrik nie, die inhoud wel. Jesus is die inhoud van ons geloof. Die vraag is dus op Wie jou geloof gerig is. Wanneer die uitdagings om versoeking te vermy en die risiko van vergifnis te loop ondraaglik blyk te wees, is dit die Here op wie jou geloof gerig is, wat jou bystaan en jou dra.

Hulp uit die Ou Testament

Die Leesrooster vir hierdie week sluit ook tekste uit Klaagliedere in. Die tekste uit Klaagliedere help ons verstaan wat die verskriklike gevolge van verleiding is. Dit laat ons ook helder sien waarom vergifnis so moeilik is, veral wanneer mens swaar gely het onder ander se sonde.

Klaagliedere 1:1-6 vertel hoe swaar die Jode lei onder hulle leiers wat ‘n sondige pad ingeslaan het, en daarom – na eeue se oproepe tot bekering – uiteindelik die oordeel van die Here oor die volk laat kom het:

Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was! Sy het soos ‘n weduwee geword, sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander moet nou dwangarbeid doen.

Onbedaarlik huil sy die hele nag, die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg, hulle het haar vyande geword.

Juda se mense is weggevoer, hulle kry swaar, hulle is slawe, hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie; hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle in die noutes vasgekeer.

Die paaie na Sion toe treur omdat daar geen feesgangers is nie; al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar jong vroue is bedroef, sy het dit bitter.

Haar teëstanders het haar heersers geword, haar vyande lewe nou rustig. Die Here het haar laat ly oor haar baie sonde; haar kinders het ballinge geword, deur die vyand weggevoer.

Die prag van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het soos takbokke geword wat geen weiveld vind nie, hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit.

Dink aan die ontroue eggenoot waarvan ons hierbo vertel het. Dink aan die nagte wat sy vrou en kinders omgehuil het oor ‘n lewe saam wat verwoes is, oor sekuriteit, liefde en geborgenheid wat in die slag gebly het. En praat dan oor vergifnis….

In Klaagliedere 3:19-26 sien die volk se mosterdsaadgeloof opnuut die Here raak. Hulle woede oor hulle leiers se misleiding verdwyn voor die grootheid van God se trou. Hulle wonde word genees:
Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my;
as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas.
Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop:
deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie,
dit is elke môre nuut. U trou is groot.
Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.
Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra;
dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here.

Mense wat bid vir meer geloof, kom met die genade van die Here op hierdie punt is. Dit is hier waar vergifnis moontlik kan raak. Dit is hier waar die mees gebroke situasies weer genees kan word.

Onverdienstelike diensknegte

Waar mens die oorsaak van verleiding en struikeling word vir ander, en wanneer jy teen ander oortree, word dit gewoonlik gebore uit ‘n oormatige fokus op jouself. Dit gaan oor jou belange, jou vooruitsigte, wat jy uit die lewe wil haal, hoe jy ander wil gebruik om jouself te bevoordeel, die mate waarin jy ander se belange en nederige diens begin geringskat. Dit begin dikwels by mense wat op korttermyn en kortsigtige voordeel fokus, sonder om die belange van ander in ag te neem.

Waar meer geloof ons op Jesus, as ons Meester fokus, help dit ons ook ons eie rol herwaardeer en nuut verstaan:

As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: Ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. (10)

Die Here Jesus help ons om van onsself af weg te fokus op die uitvoering van ons take, en om daarin geen eie eer te soek of op eie verdienstelikheid te fokus nie (soos die Fariseërs, vgl 18:11).

Van Paulus aan Timoteus

Nog een van die Leesroostertekste vir vandeesweek is 2 Timoteus 1:1-14.

Paulus bemoedig hier vir Timoteus om vas te staan in die evangelie en in die geloof – wat hy van sy moeder en ouma ontvang het – gevul met krag en liefde en selfbeheersing deur die Gees van God, sonder skaamte, toegewyd aan die Here. Paulus gee eer aan Christus wat die evangelie aan hom toevertrou het as prediker, apostel en leraar, en wat ook magtig is om dit in stand te hou. Hy dring by Timoteus aan om sy woorde aan te neem as ’n voorbeeld van gesonde verkondiging, en om dit na te volg en te bewaar deur die Heilige Gees wat in ons woon.

Paulus help Timoteus helder fokus op die Een wat Here is. Hy gee duidelik al die eer aan Christus en erken die krag van sy Gees wat ook aan Timoteus se ma en ouma die vermoë gegee het om hom as jong seun in die evangelie van Jesus te onderrig. Op grond van dié erkenning/belydenis roep hy sy jong kollega vrymoedig op om sy woorde aan te neem as ’n voorbeeld van gesonde verkondiging en om dit na te volg, te bewaar, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon.

Hierdie is die geloof van ‘n onverdienstelike dienaar. Dit gee aan God alleen al die eer. Dit weet dat ‘n lewe van diens eerder as om ‘n struikelblok te wee, en ‘n lewe van vergifnis eerder as van haatdraendheid, net gebore word vanuit ‘n lewende verhouding met die Here.

Voorneme

Kom ons maak vandag die volgende voorneme:

 • Ons fokus opnuut ons geloof op Jesus die Here, aan die regterhand van die Vader, vanwaar Hy regeer;
 • Jesus wat ons te midde van ons hedendaagse uitdagings bystaan om ander nederig in leer en lewe reg te lei;
 • Ons kies om juis vandag ons susters en broers hulle oortredinge teenoor ons onophoudelik en onverdienstelik te vergewe, want juis só en dan ontstaan nuwe gemeenskap en nuwe lewensmoontlikhede vir ons lewe en getuienis saam.
 • Só neem ons deel aan die koms van die Here se koninkryk op aarde, net soos in die hemel.

God stuur ons om te leef

Skuldbelydenis/Toewyding
Gee tyd vir stil gebed of laat mense biddend luister na Prophet se “Moerbeiboerliedjie”.

Gebed
Ons Vader (almal hardop saam – julle kan dit ook sing)

Geloofsbelydenis
Dankoffer

Slotlied
Lied 245 “Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het” óf Lied 489 “Waak, Christen, staan in die geloof”
Vonkk 71 “Groot is U trou, o Heer” of
Flam 175 “Vry”

Seën
Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.

Respons
Flam 175 refrein of
Vonkk 71 refrein se eerste reël of
Lied 245 refrein

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.