Tweede Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Mededeelsaamheid en sorg vir mekaar is een van die grondbeginsels van kerk-wees (Hand 4). Harmonie en vrede tussen mense is om iets van die hemel op aarde sigbaar te maak en te ervaar – ‘n seën (Ps 133). God is goed, daar is niks kwaad in Hom nie. Daarom kan jy Hom met jou lewe vertrou. God is getrou en regverdig, daarom vergewe Hy (nie omdat ons bely nie) (1 Joh 1). Jesus is onweerstaanbaar – wie met Hom te doen kry, kan dit nie weerstaan om in Hom te glo nie (Joh 20).

Hierdie Sondag staan ook bekend as RISUS PASCHALIS (Paaslag) of Heilige Humorsondag. Sien die basisliturgie vir meer inligting. ‘n Interessante artikel deur Johan Cilliers oor die dominee as nar op die preekstoel is “Clowning On The Pulpit? Contours Of A Comic Vision On Preaching”.

Ander tekste

Psalm 133
As broers eensgesind saam woon
133 ’n Pelgrimslied. Van Dawid.
Hoe goed, hoe mooi is dit
as broers eensgesind saam woon!
2Dit is soos reukolie
wat van die kop af in die baard afloop,
die baard van Aäron,
af tot by die soom van sy klere.
3Dit is soos die dou van Hermonberg
wat op die berge by Sion val.
Waar broers so saam woon,
skenk die Here sy seën:
’n lang, lang lewe.

1 Johannes 1:1–2:2
Die Woord wat die Lewe is
1 Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. 2Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. 3Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. 4Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

God is lig
5Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.
6As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 7Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. 8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 10As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Ons het Jesus as ons voorspraak by die Vader
2 Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig—ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. 2Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.

Johannes 20:19-31
Jesus verskyn aan sy dissipels
(Matt 28:16–20; Mark 16:14–18; Luk 24:36–49)
19Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!”

20Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.

21“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

22Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! 23As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”

24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!”
Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.”

Jesus en Tomas
26Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by julle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!”

27Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.”

28En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!”

29Toe sê Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.”

30Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. 31Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê.

Sleutelteks

Handelinge 4:32-37
Gemeenskaplike besit 
32 Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel , en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. 33 Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. 34 Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring

35 en aan die voete van die apostels neergelê het. En aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het.
36 Josef, ‘n Leviet afkomstig uit Ciprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het – as dit vertaal word, beteken dit Seun van Vertroosting –
37 het ‘n stuk grond besit en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê.

Liturgie

Hierdie Sondag staan ook bekend as RISUS PASCHALIS (Paaslag) of Heilige Humorsondag. Die gebruik is dat grappe vertel word om die dood uit te lag, wat oorwin is met Christus se opstanding.

Aanvangslied: Lied 417 “Jesus ons eer U (opgestane Heer) vs 1,2”

Aanvangswoord  

Seëngroet
Lied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3”

Die opstanding: Johannes 20

Jesus verskyn aan sy dissipels

Vryspraak: 1 Johannes 1

Gebed

Geloofsbelydenis
ALTERNATIEF
Soos by die eerste Christelike gemeentes, is Paassondag ook by ons by uitstek Doopsondag. Die doop is ’n viering en sigbare bewys van die nuwe lewe in Christus. Dit is goed om elke Sondag in Paastyd, wanneer daar nie gedoop word nie, ’n doopherinnering te doen of aan gemeentelede die geleentheid te gee om hulle doopbeloftes te hernu (sien “Diens van die Water”).

Doop/Doopherinnering
Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Handelinge 4:32-35

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap vs 1,2,3,4”

Seën: Filippense 3:10

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 417 “Jesus ons eer U (opgestane Heer) vs 1,2”

Aanvangswoord  
V: Jesus Christus het uit die dood opgestaan.
G: Nou het ons ’n lewende hoop.

V: God bewaar julle veilig vir die saligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
G: Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe!

Seëngroet  
Liewe gemeente, die Here groet julle vanoggend met dieselfde belofte wat Hy aan sy dissipels gemaak het: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle.”

Lied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3”

Die opstanding: Johannes 20
Jesus verskyn aan sy dissipels
19Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!”

20Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.

21“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

22Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! 23As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”

24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!”

Vryspraak: 1 Johannes 1
6As ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. 7Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. 8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 9Maar as ons ons sondes bely—Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 10As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Gebed
Jesus, ons Here, ons loof U,
die Een vir wie die graf nie gevange kon hou nie.
Ons loof U en aanbid U
omdat U sterker is as die duiwel en die dood.
Dankie, dankie, dankie, dat ons daarom kan weet
dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie
– want U lewe, en U is met ons al die dae …
tot wanneer U óns opwek!
– Paasmeditasie uit die Oosters-Ortodokse Kerk

O Here, wat die dood oorwin het
en tot in alle ewigheid leef,
ons vier vandag sowel die misterie van u reddende liefde
as die majesteit van u opstanding.
– Anoniem

Geloofsbelydenis
Ons glo in die God van hoop,
God die Voorsiener wat ons al van die skepping af versorg en vashou.
Ons glo in die God van vrede,
in Jesus Christus wat in nederigheid eerder kniel en voete was
as om te veroordeel en te beskuldig.
Ons glo in die God van vreugde
omdat ons saam met Jesus nou met nuwe lewe
uit die graf die lewe in kan dans.
Ons glo in die God van liefde,
wat nie die dood sou ontsien
om vir ons hierdie groot liefde te bewys nie.
Amen.

ALTERNATIEF
Soos by die eerste Christelike gemeentes, is Paassondag ook by ons by uitstek Doopsondag. Die doop is ’n viering en sigbare bewys van die nuwe lewe in Christus. Dit is goed om elke Sondag in Paastyd, wanneer daar nie gedoop word nie, ’n doopherinnering te doen of aan gemeentelede die geleentheid te gee om hulle doopbeloftes te hernu (sien “Diens van die Water”).

Doop/Doopherinnering
V: Ons dink hier daaraan dat ons deur ons doop saam met Christus gesterf het en begrawe is. Ons weet egter ook dat ons saam met Hom opgewek is tot ’n nuwe lewe. Daarom bevestig ons opnuut die beloftes wat by ons doop gemaak is. Ons bely opnuut ons verbondenheid aan Christus.

V: Het u saam met Hom gesterf?
G: Ons het saam met Hom gesterf.

V: Het u saam met Hom opgestaan?
G: Ons het saam met Hom opgestaan.

V: Bely dan u geloof in die drie-enige God.
G: Ek glo in God die Vader, wat alles geskep het. 
Ek vertrou op Jesus Christus, deur wie die ganse mensdom met God versoen is.
Ek glo in die Heilige Gees wat my daagliks vernuwe en lei. 
– uit 2 Korintiërs 5:18-19; aanpassing/verwerking van ’n liturgie deur Johan van der Merwe en Breda Ludik in Gebedeboek met liturgiese riglyne

Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Liedere

F64. “U Is God”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Heerskappy van God)
Teks en Musiek: Nellis van Zyl Smit
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Die hele skepping sing dat U regeer
En elke rots skree uit: U is God
Die bome wieg deur u asem, Heer
En saggies fluister hul: U’t opgestaan

U regeer tot in ewigheid
U is God vir altyd nog
Elke knie sal buig, elke tong bely
U is waardig om geprys te word.
U is God!

Wat is die mens dat U aan hom dink
Die mensekind dat U hom besoek?
Slegs minder as die eng’le gemaak
En tog met heerlikheid en eer gekroon

Heilig, heilig, heilig is die Heer
Wat was, wat is en wat kom

Aan U behoort alle lof en eer tot in ewigheid

F207. “U Het U Heerlikheid, O Heer”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lydenstyd / Lof)
Oorspronklike titel: You laid aside Your majesty
Teks en Musiek: Noel Richards
Afrikaanse vertaling: Hanneke en Faani Engelbrecht © 2006
© 1985 Thankyou Music
(Fil 2:5-11)

U het U heerlikheid en eer, vir die wêreld prys gegee
U het swaar gely onder sondaarshande
U het al ons skuld gedra aan die kruis op Golgota
U het opgestaan – U heers vanuit die hemel

Here, ek wil U besing, U my hart se loflied bring
O, Here, hoor my dankgebede
Ek wil U altyd vereer en aan U my lewe gee
Here, hoor my as ek sing vir U my Koning.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Almagtige God, ons hemelse Vader, U kom altyd u beloftes na.
Ons dank U dat U u enigste Seun gestuur het toe die tyd daarvoor reg was.
Saam met u hele kerk vier ons sy koms.
Ons verheerlik U, ons genadige Vader,
en u Seun, ons Koning van Sion,
en die Heilige Gees.
Here, U is ons Koning – in die Naam van die Vader bid ons
dat U ons in staat sal stel om hierdie Paastyd reg te vier:
in ons harte, met ons woorde, en deur ons lewe aan U toe te wy.
Stort u oorvloedige seën oor ons uit.
Stel ons in staat om met entoesiasme na u Woord te luister,
om dit te vertrou en in geloof te aanvaar,
sodat ons die vreugde van u Gees kan ervaar
en aan U ons bewondering kan toebring.
Laat ons U dien, die God wat mens geword het, ons Verlosser,
nou hier op aarde, in u kerk,
maar ook vir altyd in u koninkryk.
Amen.
– ’n Gebed van die Morawiese Broeders, 16de eeu

Skriflesing: Handelinge 4:32-35

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Vra vir die kinders wat die heel beste nuus is wat hulle nog ooit gekry het.  Verduidelik dan dat daar selfs nog beter nuus is, wat iemand baie lank terug gekry het, maar wat ons ook vandag kry.  Vra die kinders of hulle onthou waaraan ons Vrydag gedink het?  (Jesus se kruisiging en dood.)  Vertel dan vir die kinders hoe hartseer en moedeloos almal was.  Alles wat hulle gehoop het, is nou verby, want Jesus is dood.  Vertel dan die verhaal van Maria en die leë graf.  Dít is die beste nuus wat enige iemand ooit gekry het en ooit sal kry:  Jesus leef!

Jy kan ook eerder ‘n video wys van die leë graf. Daar is baie kindervideos op Youtube – soek vir Jesus risen children.  Of laai hierdie een af.

Preekriglyn

Ons teks onderstreep ons gemeente lewe met oop deure en vensters voor die Here en voor die wêreld. Die Here én die wêreld sien hoe ons lewe.

Ons teks beskryf ‘n wêreld vol ongelykheid waar sommige baie het en ander bitter min. Tog word die gelowiges deur die nood van ander aangegryp en doen iets daadwerkliks daaraan. Mense se grootste nood – die nood aan gemeenskap en behoort – word aangespreek, en ook hulle nood aan lewensmiddele.

Die wêreldbekende teoloog Jürgen Moltmann sê na aanleiding van ons teks:

The solution to poverty is not property. The solution to both poverty and property is community.

[Voor die gebed om die opening van die Skrif, kan die aanhaling van Moltmann miskien gelees word. Gee die gemeente kans om daaroor na te dink en elkeen hulle eie gebed oor die uitdagings in ons samelewing te bid. Die bidder word altyd deel van God se antwoord op die gebed.]
[Voorlesing van Skrifgedeelte]

Ons teks

Kom ons blaai kortliks deur ons teks voordat ons dit prakties op ons lewens toepas.

Hierdie teks help ons ons gemeente se identiteit verstaan. Wie is ons en wat is ons aantrekkingskrag na die koninkryk van God toe? Mense buite die gemeente word óf deur ons onderlinge verhoudings nader getrek en oortuig om onder God se heerskappy te kom lewe, óf hulle word daardeur afgestoot en selfs verhinder om dit te begeer.

Vers 32 vertel “Die menigte gelowiges was een van hart en siel/gees, en niemand wat besittings gehad het, het gesê dat dit sy eie is nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel.”

Die gemeente was aan die groei – daar was reeds ‘n “menigte” wat aan die kerk behoort het. Hulle was “een hart en gees”. Dit beteken hulle was eenstemmig wat hulle innerlike gedagtes en oortuigings, doelwitte en begeertesbetref.

In ‘n gemeenskap van hulle wat het en hulle wat nie het nie, van weerloses en magtiges, rykes en armes, geleerdes en ongeleerdes (destyds en veral ook vandag in SA), het die kerk se praktiese lewenswyse ‘n lewensbelangrike en lewegewende invloed. Die manier waarop ons ons besittings hanteer, nooi mense uit of jaag hulle weg, dit sluit in of dit laat mense krepeer.

Vers 33: “En die apostels het met groot krag getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en daar was groot genade oor hulle almal.”

Vers 32-33 bevestig die spreekwoord “woorde wek, maar voorbeelde trek.” In vers 32 gaan dit oor laasgenoemde en in vers 33 oor eersgenoemde deel van die spreekwoord.

Vers 34-35: “Want daar was ook nie iemand wat arm was onder hulle nie, want soveel as wat eienaars grond of huise besit het, het hulle, nadat hulle dit verkoop het, die pryse/opbrengs van die transaksies gebring, en hulle het dit by die voete van die apostels neergesit, en dit is uitgedeel soos wat ook al iemand nood gehad het.”

Handelinge beskryf die handelinge wat die gemeente onderling verrig het. Dit is nie “na buite” die gemeente gerig nie, maar is die kenmerk van hulle onderlinge versorging van mekaar. As sodanig was dit natuurlik ‘n geweldige trekpleister in die behoeftige samelewing van die destydse Jerusalem. Hier is sprake van mense wat só deur hulle medegelowiges se behoeftes aangegryp is, dat hulle gewilliglik letterlik “alles” met hulle gedeel het. Dit gaan nie oor die ekonomiese stelsel wat jy najaag nie, maar oor die manier waarop jy na buite gerig is binne die stelsel waarin jy jou bevind. Daarom het dit oral en altyd ‘n aanspraak op die kerk.

Vers 36-37 is ‘n getuigskrif van ‘n persoon wat ‘n uitstekende voorbeeld gestel het en só hierdie gemeentes se lewenswyse beliggaam het. Dit gaan oor Barnabas.

Barnabas

Die pragtige beginsels van onderlinge sorg in die gemeente word in ons teks onderstreep deur die voorbeeld van Barnabas. Van hom staan hier geskryf (36-37):
Josef, ‘n Leviet afkomstig uit Ciprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het – as dit vertaal word, beteken dit Seun van Vertroosting –
het ‘n stuk grond besit en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê.

“Barnabas … wat beteken iemand wat ander help” dui aan hoe hierdie persoon se liefdevolle optrede in die vroeë gemeente spreekwoordelik geword het. As van iemand gesê is “hy is ‘n regte Barnabas”, was die bedoeling dat sy of haar optrede (of dit nou Jan, Piet of Anna is) spreek van ondersteunende liefde. In baie gemeentes is daar sulke “Barnabasse”, baie van hulle vroue en kinders. Hulle word almal geassosieer met die genadige liefde van God. Hulle is tekens en voorbeelde daarvan. Dank God vir hierdie persone!

Ons eie gemeente het ook sulke Barnabasse. [Die prediker kan gerus sulke voorbeelde noem, sonder om noodwendig persone te identifiseer.]

Die Barnabasse onder ons versinnebeeld wat God se groot genade is. Hulle is dikwels soos brûe tussen die Here en die gemeenskap wat God se versorging en uitreiking werklik maak. Eintlik word ons almal geroep om onsself en ons eiendom só tot beskikking van God te stel.

[Herinner die gemeente aan geleenthede waar God deur die liefdevolle versorging van ander in ons lewe ingetree het, en waar God deur ons liefdevolle versorging aan ander in hulle lewe ingetree het.]

Passie vir herstel

Barnabas lewe só omdat hy verstaan het dat daar maar één verhaal in die hele Bybel is, naamlik dat dit God se passie is om die wêreld te herstel.

Die woord “passie” dui dikwels in ons kerklike taal op Jesus se lyding. In meer alledaagse taalgebruik dui “passie” egter daarop dat iemand heeltemal deur een of ander belangrike saak oorweldig word, meegevoer word, in beslag geneem word. Jesus sê byvoorbeeld in Lukas 12:50 dat sy komende lyding (Hy praat van sy “doop”) Hom heeltemal in beslag sal neem totdat dit afgehandel (“vervul”) is.

God se passie om die wêreld weer heel te maak, sluit volgens die evangelie noodwendig in dat die Seun moet ly, sterwe en weer opstaan.

Die Missio Dei (God se groot missie) is om die kosmos weer heel en reg te maak. Dit was die eerste en oorspronklike bedoeling. Jesus het dit in sy persoon en lewe verwesenlik (Hy neem deur sy lyding en sterwe en opstanding die struikelblokke weg). Hy roep sy kerk om deel te hê aan hierdie passie van God. Dit geskied deur ‘n voorbeeld te wees wat mense aantrek. Dit geskied deur deelname aan en uitreiking na die wat buite staan.

Dit is een en dieselfde roeping, twee kante van dieselfde muntstuk: die een kan nooit sonder die ander nie. Dit is hoe die kerk is en lyk. Dit is ons identiteit.
Wat hier in ons teks gebeur, is hoe God die wêreld herstel.

Antieke wysheid

Die ou apostoliese vader Clemens, in ‘n geskrif (120-170 nC) wat veral oor die egte Christelike lewenswyse handel, skryf in hoofstuk 13:3-4:

Wanneer die heidene uit ons mond die openbarings van God hoor, dan is hulle verwonderd oor die uitsonderlike prag en goedheid daarvan. En later, wanneer hulle merk dat ons dade nie in ooreenstemming is met die woorde wat ons spreek nie, dan verander hulle verwondering in laster en hulle sê dit is alles net ‘n storie en ‘n versinsel. Want wanneer hulle van ons hoor: ‘dit is nie spesiaal dat julle julle liefhebbers liefhet nie. Julle moet julle vyande liefhê, en ook die wat julle haat’ – wanneer hulle dit hoor, is hulle verwonderd oor die ongelooflike goedheid daarvan … maar wanneer hulle sien dat ons nie alleen ons vyande nie liefhet nie, maar ook nie eers die wat wel vir ons lief is nie, dan spot hulle ons en laster God se Naam.

Oop vensters na die wêreld

Christene, die kerk, ons lewe met oop deure en vensters. Ons lewe oop en bloot voor almal – soos daardie eerste gemeente in Jerusalem. Daar is altyd die gevaar dat die gemeente hulleself kan afsluit, eenkant hou, isoleer … en dan niks meer vir iemand te sê het nie.

Die kerk, ons het baie genade teenoor mekaar – ons gee om vir ons mense met alles wat ons ons eie noem, met ons eiendom, ons besittings. Maar ons gee ook wyer om. Dink aan die stelling van wyle president Mandela oor beskaafdheid: “Ons vlak van beskawing word gemeet aan hoe ons die geringstes van die samelewing behandel.” Dit geld vir die gemeente in die wêreld en ook vir die gemeente onder mekaar.

Ons is ‘n huis met oop deure en vensters waarvan die gordyne weggetrek is, sodat die wêreld kan inkom, glo en heel word. Ons doen dit en ons is so, want ons volg die Here Jesus en Hy lewe so!

Ons lewe word gevorm deur die Heilige Gees wat daaraan rigting en stukrag gee. Ons demonstreer nou reeds hoe God se nuwe aarde onder ‘n nuwe hemel lyk.

God stuur ons om te leef

Gebed
Vandag Here, word ons deur U Woord herinner aan die kwaliteit van geloofsmense…
ons sien hulle vreugde en vertroue in U,
ons word bemoedig deur hulle omgee vir mekaar,
deur hulle uitreik na broers en susters in die geloof;
ons sien hoedat U teenwoordigheid in hulle lewens hulle twyfel en vrese oorskry.

Werk in ons Here en verander ons lewens na die voorbeeld van Jesus,
help ons om in U lig te wandel en ons te verheug in U verlossende waarheid.

Genadige God,
ons onthou hoe die dissipels se droefheid in vreugde verander het;
hoedat hulle vrese in moed verander deur U teenwoordigheid.
Mag ons lewens die werklikheid van U teenwoordigheid weerspieël
teenoor hulle wat opgevang is in vrees en gebrokenheid;
help ons en al God se kinders om diegene te vertroos, te bemoedig, te versterk en te seën…

Hoor ons gebed ter wille van hulle wat U vandag so nodig het-
mag U Gees hulle aanraak en mag hulle genesing ervaar;
mag hulle genade en vertroosting ontvang
wanneer ons hulle voor U bring in afhanklikheid.

Ons dank U Here vir U krag en teenwoordigheid in ons lewens-
mag ons hierdie inspirasie deel met ander tot U verheerliking,
dat ons vreugde volkome mag wees in die Een wat ons leer bid het…

Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
10laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
11gee ons vandag ons daaglikse brood;
12en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
13en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (OAV)
(vertaal uit die bydrae van … — written by Rev.  Richard J. Fairchild, and posted on his Kir-shalom website.  http://www.rockies.net/)

Offergawes

Wegsending Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap vs 1,2,3,4”

Seën: Filippense 3:10
Mag u Christus innig ken,
mag u die krag van Sy opstanding te ondervind
en mag u deel hê aan sy lyding
deur aan Hom gelyk te word in sy dood.
Amen

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.