Tweede Sondag in Advent

Sections

Oorsig

Markus 1 fokus op bekering, vergifnis van sonde en die reguit maak van die pad vir die Here soos deur Johannes die Doper aangekondig. Die klem in 2 Petrus 3 lê ook op gereed maak, maar hierdie keer vir Jesus se tweede koms en hoe dit ons manier van lewe vandag behoort te beïnvloed. Jesaja 40 word aangehaal in Markus 1 en is ‘n oproep tot die volk om te verkondig: “Die uitkoms is hier!” God kom om sy volk te verlos en sy kudde te versorg. Psalm 85 sluit nou hierby aan deur te verkondig dat uitkoms naby is. Op hierdie Sondag, wat in verskeie tradisies tradisioneel as die Sondag van vrede gevier word, is dit opmerklik dat in sowel 2 Petrus 3 as Psalm 85 vrede een van die aspekte is waarna ons kan uitsien in ‘n lewe saam met God.

Ander tekste

Jesaja 40:1-11
Soos ’n herder versorg Hy sy kudde
40 Die uitkoms is hier!
Die uitkoms is hier!
Dit, sê julle God, moet julle
vir my volk sê.
2Bring vir Jerusalem die goeie tyding,
sê vir hom sy swaarkry is verby,
hy het geboet vir sy sonde,
hy het van die Here
die volle straf ontvang
vir al sy sondes.
3Iemand roep:
“Maak vir die Here ’n pad
in die woestyn,
maak in die barre wêreld
’n grootpad vir ons God!
4Elke laagte moet opgevul word,
elke berg en rant
moet gelykgrond word.
Elke bult moet ’n gelykte word
en elke koppie ’n vlakte.
5Dan sal die mag van die Here
geopenbaar word;
al wat leef, sal dit sien.
Die Here self het dit gesê.”
6Iemand sê: “Roep!”

En ek vra:
“Wat kan ek roep?
Alle mense is soos gras,
alles waarop hulle staatmaak,
is soos ’n veldblom:
7gras verdor en blomme verwelk
as die Here sy wind
daaroor laat waai.”
Dit is so, die volk is soos gras.
8Gras verdor en blomme verwelk,
maar die woord van ons God
bly vir ewig.
9Klim op ’n hoë berg en roep hard, Sion,
jy wat die goeie tyding moet bring;
roep hard, Jerusalem,
jy wat die goeie tyding moet bring,
moenie bang wees nie.
Sê vir die stede van Juda:
“Julle God is hier!”
10Die Here God kom,
Hy is die Magtige, Hy regeer.
Hy bring die volk saam
wat Hy Syne gemaak het,
dié wat aan Hom behoort,
is by Hom.
11Soos ’n herder versorg Hy sy kudde:
die lammers maak Hy bymekaar
in sy arms
en Hy dra hulle teen sy bors,
Hy sorg vir die lammerooie.

Met wie kan julle God vergelyk?
12Wie het die waters in die holte
van sy hand afgemeet,
met die breedte van sy hand
die maat van die hemel bepaal,
met ’n maatemmer die grond
van die aarde afgemeet,
met ’n skaal die berge
en die heuwels geweeg?
13Wie kan die Gees van die Here peil,
wie kan sy raadgewer wees?
14Vir wie raadpleeg Hy
dat dié Hom tot insig sou bring
en Hom sou leer wat om te doen?
Wie leer Hom en onderrig Hom
dat Hy met insig kan optree?

Psalm 85:1-2, 8-13
U was goed vir u land
85 Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.

4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur?
7Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?

8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
3Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

Markus 1:1-8
1 Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:

Die optrede van Johannes die Doper
(Matt 3:1–12; Luk 3:1–18; Joh 1:19–28)
2In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe:
“Kyk, Ek stuur my boodskapper
oor jou uit.
Hy sal die pad vir jou regmaak.
3Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed,
maak die paaie vir Hom reguit.”

4Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 5Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop.

6Johannes het klere van kameelhaar gedra met ’n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Fokusteks

2 Petrus 3:8-15a
Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan 2die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, asook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is.

3Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot 4en sê: “En wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af.” 5Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede ‘n hemel en ‘n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. 6En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. 7Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word.

8Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. 9Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

10Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ‘n dief kom. En op dié dag sal die hemel met ‘n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. 11Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. 12Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 13Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.

14Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. 15En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word.

So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. 16Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan ‘n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die Skrif, en dit tot hulle eie ondergang.

17Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. 18Sorg daaren teen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.

Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.

Liturgie

RUS

Adventkers: (Jesaja 40)

Aanvangslied: Lied 178 of VONKK

Aanvangswoord: Psalm 85:10-12

Seëngroet:  

Lofsang: Lied 320 of VONKK 283 of F286

Wet

Toewyding: Lied 284

HOOR

Gebed: Psalm 85:2-9

Skriflesing: 2 Petrus 3:8-15

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 277 “U wat van ouds af ons behoef”

Seën: (Numeri)

Respons: Lied 313

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Adventkers
(Jesaja 40)

Leser 1: Jesaja, die profeet, het aangekondig:

Leser 2: Die uitkoms is hier!

Leser 1:  Die uitkoms is hier!

Leser 2:  Dit, sê julle God, moet julle vir my volk sê.  Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaarkry is verby,hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes.

Leser 1:  Iemand roep:  “Maak vir die Here ’n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld ’n grootpad vir ons God!  Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rant moet gelykgrond word. Elke bult moet ’n gelykte word en elke koppie ’n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word; al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.”

Leser 2:  Iemand sê: “Roep!” En ek vra: “Wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staatmaak, is soos ’n veldblom: gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai.” Dit is so, die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig.

Leser 1: Klim op ’n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring; roep hard,  Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda:   “Julle God is hier!”   Die Here God kom, Hy is die Magtige, Hy regeer.  Hy bring die volk saam wat Hy Syne gemaak het, dié wat aan Hom behoort, is by Hom. Soos ’n herder versorg Hy sy kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra hulle teen sy bors, Hy sorg vir die lammerooie.

Leser 2: Op hierdie tweede Sondag van Advent steek ons die kers van vrede aan.

Terwyl kers aangesteek word, sing gemeente:

Aanvangslied
Lied 178 “Dona nobis pacem” of
VONKK 265 Kom ons bid tot die Heer

Aanvangswoord
Psalm 85:10-12
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.

Seëngroet

Lofsang
Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel” of
VONKK 283″Kom buig in die stal voor die hemelse Kind [Away in a manger] of
F286. U Is Groter As Wat Ek Kan Verstaan (Ere aan God)

Wet
Die tweede Sondag van Advent is die Sondag van vrede.  Terwyl ons dink oor die vrede wat Christus bring, is ons ook bewus van die onvrede waarin ons dikwels leef.

Noem ‘n paar voorbeelde van die onvrede in ons land en omgewing.  Gee kans vir stil gebed dat elkeen dink aan die onvrede wat hulle sien en beleef.

Laat elkeen dan dink aan hul eie bydrae aan onvrede – aan die plekke waar hulle nie vrede bring nie, verhoudings waar hulle nie in vrede leef nie, situasies waar hulle nie met vrede optree nie.

Toewyding: Lied 284 “Laat, Heer, u vrede deur my vloei”

Liedere

F286. “U Is Groter As Wat Ek Kan Verstaan (Ere aan God)”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof) Teks en musiek: Carli Lessing
© 2007 Broken Records
Nav Job 38:7, Luk 2:14 en Luk 2:14

1. U is groter as wat ek kan verstaan.
U is groter, die hemel is u baan.
Al die sterre aan die hemelruim jubel almal saam
oor u almag en u majesteit,
die eng’le sing dit saam.

Refrein:
Ere aan God in die hoogste hemele.
Ere aan God, verheerlik nou sy Naam.
Ere aan God, in die hoogste hemele.

2. U is groter as wat ek kan verstaan.
U is groter, “God van liefde” is u Naam.
Want U stuur u Seun om mens te word
en onder ons te woon.
Om ons sonde en gebrokenheid
vir ewig te versoen.

Refrein:

Brug:
En vrede op aarde vir die mense
in wie Hy Hom behaag.

Refrein:

VONKK 265 “Kom ons bid tot die Heer”
Teks: Tradisionele gebedsrespons; Afrikaanse weergawe: Cassie Carstens 2013 (Pro Deo)
Musiek: Bisantynse dreunsang  © Teks: 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK:  Meditatief – Gebede

Voorsanger: Kom ons bid tot die Heer.
Almal/Kantory:   Heer, hoor ons bid.

Alternatiewe response:
Halleluja! / Hoor ons gebed / Gee vrede, Heer / Heer, U alleen / Amen, amen

Moontlike litanie:
Kom ons bid tot die Heer.
Heer, hoor ons bid.
Vir vrede in die hele wêreld,
vir die groei van die kerk,
en vir eenheid onder almal.
Kom ons bid tot die Heer.
Heer, hoor ons bid.
Vir die gelowiges wat ons vooruit gegaan het,
kom ons dank nou die Heer.
Halleluja!
Help, red, vertroos en beskerm ons,
genadige Here.   [Tyd vir meditasie]
Verheug julle in die gemeenskap van die gelowiges.
Kom ons gee onsself vir mekaar in toewyding,
en ons hele lewe aan Christus, ons Here.
Kom ons bid tot die Heer.
Heer, U alleen.
Amen, amen.

VONKK 283 “Kom buig in die stal voor die hemelse Kind”
Jesaja 9 : 5-6  Teks: Away in a manger – John Thomas McFarland 1851-1913;  Afrikaanse teks: Breda Ludik 2014
Melodie: AWAY IN A MANGER – James Ramsey Murray 1841-1905
Orrelbegeleiding 1:  James Ramsey Murray 1841-1905  Orrelbegeleiding 2:  Gerrit Jordaan 2014 ©
Musikale verryking:  Gerrit Jordaan 2014 ©  © Teks en musikale verryking: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit  RUBRIEK:  Klassiek – Kersfees en Epifanie

1. Kom buig in die stal voor die hemelse Kind.
Kom, almal wat smag om die lewe te vind.
Kom buig voor die Kindjie deur eeue verwag –
die gawe van God vir ‘n wêreld wat wag.

2. Vir ons is gebore, vir ons is gegee
die ewige Koning, met luister beklee.
Die hemel en aarde smelt saam in die Kind –
die hoop vir ‘n wêreld wat soek en nooit vind.

3. O Vredevors, Raadsman, Verlosser en Heer,
die grootste genade kom daal in U neer:
geregtigheid, vrede, die lewe in God –
vir altyd en altyd ons heerlike lot!

God praat met ons en ons luister

Gebed
Psalm 85:2-9
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur?
7Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?
8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.

Skriflesing: 2 Petrus 3:8-15

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

In Bybel-Media se Woord en Fees is voorstelle vir ‘n familie-oomblik.

Die OAV vertaal 2 Pet 3:14 as volg:  14Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

Die BDV lees:  Daarom, geliefdes, omdat julle hierdie dinge verwag, moet julle ernstig daarna streef om deur Hom in vrede, vlekkeloos en onberispelik bevind te word.

Jy kan aansluit by hierdie week se fokus op vrede – en 2 Petrus se oproep tot ‘n lewe van vrede – deur Peace Week in Miss Fox’s Class deur Eileen Spinelli te lees.  Koop dit op Kindle of kry dit op Youtube.

Preekriglyn

[Nota: Die preek sluit die hele hoofstuk 3 in.]

Vandag is die tweede Sondag van Advent. In hierdie tyd vier ons die eerste koms van Jesus na die wêreld. Ons kyk ook vooruit na Jesus se wederkoms. In die spanningsveld tussen eerste en tweede koms vind die gemeente die regte oriëntering om volgens die wil van God te lewe.

Die vorige hoofstuk het nou al reeds uitvoerig gehandel oor die gevare van die leer en lewe van die dwaalleraars.  Hulle kan uitgeken word aan hulle verloëning van die Here Jesus Christus, hulle losbandigheid en onsedelikheid, hulle gierigheid en hebsug, asook hulle gebrek aan respek vir die gesag van God se Woord.

In hierdie hoofstuk fokus Petrus op ‘n verdere aspek van hulle leer en lewe – hulle lering oor die wederkoms van die Here Jesus Christus en hulle lewenshouding daaroor.  Hy wil die geloofsgemeenskap daarteen waarsku, hulle nie net help om reg daaroor te dink nie aan die hand van die geskrifte van die Ou Testamentiese profete en die prediking van die Nuwe Testamentiese apostels nie, maar hulle ook motiveer tot ‘n lewende verwagting daarvan.

Hy behandel dit as volg:

  • Die gevaar van Spotters oor die Wederkoms – 3:1-4
  • Spotters ignoreer die voorbeeld van die geskiedenis – 3:5-7
  • Spotters ignoreer God se tydsberekening – 3:8-10
  • Ons verwag ‘n nuwe hemel en aarde – 3:11-16
  • Sorg dat julle nie meegesleur word deur dwaling nie – 3:17-18

Hy sluit sy brief af met ‘n enkele vers wat die interessante verwysing het na God aan wie die heerlikheid behoort: “nou en ook tot op die dag van die ewigheid.” ‘n Manier om op nóg ‘n wyse uit te spel dat die dag van die Here oneindig lank is.

3:1-4

Die gevaar van Spotters oor die Wederkoms
Petrus verwys hier na sy eerste brief en herhaal dat die doel van sy skrywes is om hulle te help om helder te dink oor sake. Daarom wakker hy hulle geheue aan sodat hulle die twee belangrikste bronne van God se openbaring in herinnering kan roep en kan inspan in hulle manier van dink en lewe.

Die twee bronne van God se openbaring is die woorde van die heilige profete, d.w.s. die opgetekende getuienis wat in die Bybel van hulle tyd beskikbaar was, sowel as die prediking van die apostels wat gebaseer was op die opdragte van die Here Jesus, die Verlosser.

Dit is aan die hand van dié boodskap wat hulle gevaar van die spotters sal kan herken, omdat hulle die duidelike boodskap van die profete en apostels sal teenstaan en betwyfel met die vraag: “Wat het geword van die belofte van sy koms?”  Hulle motivering sal wees hulle eie misplaaste idee oor die gewaande uitgestelde wederkoms – “alles bly steeds soos dit van die begin van die skepping af was” – sowel as die behoefte om hulle lewens: “volgens hulle eie drange in (te) rig.”

3:5-7

Spotters ignoreer die voorbeeld van die geskiedenis
Petrus wys dan in twee perikope op die twee sleutelfoute wat die spotters maak.  Hulle lees die geskiedenis met die verkeerde bril.  En hulle misgis hulle met God se tydsberekening.

Petrus verwys na die drie voorbeelde uit die geskiedenis:

  • Hy verwys na die Skepping wat deur God se besluit tot stand gekom het, en wat Hom nie net die reg gee om soewerein op te tree nie, maar ook die mag illustreer wat Hy het om dit inderdaad te doen.
  • Hy verwys ook na die Sondvloed in Noag se tyd, waaroor hy in die vorige hoofstuk ook geskryf het, wat God se ingrype in die geskiedenis bewys.  En onthou, min of meer alle volke het verhale hieroor wat die wydverspreide kollektiewe geheue van ‘n vloed van een of ander aard veronderstel.
  • En hy verwys ook na die voorspellings van ‘n oordeelsdag wat wyd in die profete uit die OT voorkom.

Dit gee dus vir die gelowiges teenargumente wat uit hulle eie geloofstradisies kom waarmee hulle die spotters kan troef.

3:8-10

Spotters ignoreer God se tydsberekening
Die spotters misreken hulle ook met God se tydsberekening.  Hy haal nóg ‘n Skrifgedeelte aan, uit Psalm 90:4, dat by die Here is een dag soos ‘n duisend jaar en ‘n duisend jaar soos een dag.  God se tydsbegrip werk dus nie soos die spotters s’n nie.  Daarom maak hulle spottery eintlik net geen sin nie.

Die wonder is dat dié gewaande uitstel eintlik louter genade is, omdat dit God se geduld illustreer met mense.  Hy wil hulle alle kans gee om tot bekering te kom, sodat hulle nie saam met die aarde in die komende transformasie vergaan nie.

Tóg sal dié dag wel kom, soos ‘n dief in die nag, dít moet die spotters tog ook weet.  Die bekende hemel en aarde sal tot ‘n einde kom en die dinge “wat daarop gedoen is, ontbloot sal word.”  Alles sal dus aan die lig kom, die goeie en die kwade, ook die dade van die dwaalleraars.

3:11-16

Ons verwag ‘n nuwe hemel en aarde
Petrus vervolg nou om ‘n prentjie te skets van hoop, dié hoop wat die gelowiges moet vertroetel, en waaraan hulle moet vashou.  Die hemel en aarde sal van gedaante verander om ‘n plek te wees “waar geregtigheid woon.”  Dit is waarop hulle hulle gedagtes moet rig.

Dit sluit in dat hulle in die eerste plek ernstig daarna streef om in vrede met God te lewe (NIV se vertaling is “at peace with Him“).  Dit sluit ook in die tweede plek in dat hulle hulle: “vlekkeloos en onberispelik” in leer en lewe sal gedra, sodat hulle saam met Hom dié nuwe hemel en aarde van geregtigheid kan betree.  God se geduld is dus ‘n geleentheid tot verlossing, ‘n aanbod aan alle mense, maar veral aan die geloofsgemeenskap.

Petrus verwys hier na die briewe van Paulus waarin hy ook oor hierdie sake praat – ‘n mens dink bv. aan die briewe aan die Tessalonisense – hoewel dit nie altyd so maklik is om te verstaan nie, sê Petrus!  Onkundige en onstandvastige mense verdraai dit tot hulle eie skande en skade.

3:17-18

Sorg dat julle nie meegesleur word deur dwaling nie
Petrus som sy brief op met die oproep dat hulle dus nie moet toelaat dat hulle meegesleur word deur die dwaalleraars se leringe nie.  Hy het hulle in sy brief goeie raad gegee waarmee hulle die dwaasheid van die dwaalleraars kan troef.  Daaraan moet hulle vasklou sodat hulle nie meegesleur word en hulle eie standvastigheid verloor nie.

Hulle moet sorg dat hulle aanhou groei in die genade en kennis van die Here en Verlosser, Jesus Christus.

Boodskap

Die klem op die Skrif en die prediking in dié laaste hoofstuk van Petrus val mens op.  Die klem op die gesag van die mense wat daaragter sit, die profete van die Ou Testament en die apostels van die Nuwe Testament, val mens ook op.  Dít is immers waarom ons vandag ‘n kanon het wat ook die Nuwe Testament insluit, die evangelies, briewe en geskrifte van die apostels, want hulle skriftelike nalatenskap is versamel en het die outentieke uitdrukking van God se Woord in mensetaal vir ons geword.

Daarom is die Woord van God só belangrik, die skriftuurlike neerslag van sy woorde aan ons.  Dít is die bron wat ons help om te onderskei tussen waarheid en dwaling, wat ons help om ‘n lewe te bou op die genade en kennis van die Here Jesus Christus.  Daaraan moet ons vasklou sodat ons nie weggeskeur word en ons geloof in God verloor nie.  Dít sal ons doen, want die Here weet hoe om mense wat aan Hom toegewy wil lewe, vir die lewe te behou. “Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en ook tot op die dag van die ewigheid.  Amen.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 277 “U wat van ouds af ons behoef”

Seën
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee!

Respons: Lied 313