Twee en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Jesus en sy dissipels ontmoet die blinde bedelaar, Bartimeus, toe hulle uit Jerigo na Jerusalem vertrek. Bartimeus word eers berispe omdat hy sy saak aan Jesus wil voorlê. Op Jesus se woorde: “Gaan, jou geloof het jou gered,” kan Bartimeus onmiddellik sien en hy volg Jesus. Die teks uit Job 42 is sy laaste litanie en Job sterf na ‘n vol lewe. Die psalmdigter van Psalm 34 besing God se lof nadat hy, soos ‘n Job van ouds, sy nood voor God gelê het en verlossing smaak. Die teks uit Hebreërs 7 vat eintlik al die vorige tekste saam: Christus is eenmalig geoffer vir die sondes van baie en dit beteken vir die mens verlossing.

Ander tekste

Job 42:1-6, 10-17
Job het ’n vol lewe gehad
9Elifas die Temaniet, Bildad die Suagiet en Sofar die Naämatiet het gedoen wat die Here gesê het, en die Here het Job se gebed verhoor. 10Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom twee keer soveel gegee as wat hy gehad het. 11Al sy broers en susters en sy vriende wat hom vroeër geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Hulle het hulle medelye kom betoon en hom getroos oor al die rampe wat die Here oor hom gebring het. Elkeen het vir hom ’n stuk silwer en ’n goue ring gegee. 12Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste: hy het veertien duisend stuks kleinvee, ses duisend kamele, twee duisend beeste en ’n duisend donkies gekry, 13en ook sewe seuns en drie dogters. 14Die oudste dogter het hy Jemima genoem, die tweede Kesia en die derde Keren-Puk. 15Nêrens in die land was daar vroue so mooi soos Job se dogters nie. Hulle pa het hulle saam met hulle broers laat erf. 16Job het nog honderd en veertig jaar gelewe. Hy het sy kinders en kindskinders tot in die vierde geslag gesien. 17Job het toe gesterf. Hy was oud en het ’n vol lewe gehad.

Markus 10:46-52
Jesus genees die blinde Bartimeus

(Matt 20:29–34; Luk 18:35–43)
46Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy dissipels en ’n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar ’n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. 47Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”

48Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stilbly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: “Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!”

49Jesus het gaan staan en gesê: “Roep hom nader.”
Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: “Hou moed! Staan op! Hy roep jou.”

50Hy het sy bokleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. 51Jesus vra vir hom: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”
“Rabboeni,” sê die blinde man vir Hom, “dat ek kan sien.”

52Jesus sê daarop vir hom: “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered.”
Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan.

Hebreërs 7:23-28
23Daar is ook ’n ander verskil: omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. 24Omdat Jesus vir ewig bly, beklee Hý ’n
priesterskap wat nie op ’n ander oorgedra word nie. 25Daarom kan Hy ook dié wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos: Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree.

26Vir ons was so ’n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, 27een wat nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir dié van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het. 28Die wet stel mense as hoëpriesters aan, en mense het swakhede; maar die uitspraak wat met ’n eed bevestig is en wat ná die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte Hoëpriester.

Sleutelteks

Psalm 34:1-8 (19-22)
341 Van Dawid. Toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimeleg, dié hom weggejaag en hy toe weggegaan het.
א ALEF
2Ek wil die Here die hele tyd prys,
my mond is voortdurend vol van sy lof.

ב BET
3In die Here sal ek roem;
verdruktes sal dit hoor
en hulle verheug.

ג GIMEL
4Maak saam met my
die Naam van die Here groot,
ja, laat ons saam sy Naam verheerlik.

ד DALET
5Ek het die Here geraadpleeg,
en Hy het my geantwoord;
van al my verskrikkinge
het Hy my gered.

ה HE
6Verdruktes kyk op na Hom
en hulle straal;
hulle gesigte hoef nie rooi
van skaamte te wees nie.

ז ZAJIN
7Hierdie magtelose het geroep
en die Here het gehoor,
en uit al sy benoudhede
het Hy hom verlos.

ח GET
8Die Engel van die Here
trek ‘n laer rondom hulle
wat vir die Here ontsag het
en Hy red hulle.

ט TET
9Beproef dit en ervaar:
Die Here is goed,
gelukkig is die mens
wat by Hom skuil.

י JOD
10Julle moet ontsag hê vir die Here,
julle wat aan Hom toegewy is;
want wie vir Hom ontsag het,
ly geen gebrek nie.

כ KAF
11Jong leeus kry swaar en ly honger,
maar wie die Here soek,
ly geen gebrek aan alles wat goed is nie.

ל LAMED

12Kom, kinders, luister na my,
ontsag vir die Here sal ek julle leer.

מ MEM
13Wie is die mens wat lewe begeer,
graag jare wil hê
om die goeie te ervaar?

נ NUN
14Weerhou jou tong van kwaad
en jou lippe daarvan
om bedrieglik te praat.

ס SAMEK
15Vermy die kwaad, en doen die goeie;
soek vrede, en jaag dit na.

ע AJIN
16Die oë van die Here
is op die regverdiges,
sy ore op hulle hulpgeroep.

פ PE
17Die gesig van die Here
is gerig teen kwaaddoeners
om hulle gedagtenis uit te roei
van die aarde af.

צ TSADE
18Regverdiges roep om hulp
en die Here luister,
uit al hulle benoudhede red Hy hulle.

ק KOF
19Die Here is na aan hulle
wat gebroke harte het;
wie se gees verpletter is, verlos Hy.

ר RESJ
20‘n Regverdige ervaar baie teenspoed,
maar uit dit alles red die Here hom.

שׁ SJIN
21Hy beskerm al sy bene;
nie een van hulle word gebreek nie.

ת TAW
22Boosheid veroorsaak
‘n goddelose se dood
en hulle wat ‘n regverdige haat,
sal daarvoor boet;
23die Here red die lewens
van sy diensknegte
en niemand wat by Hom skuil,
sal boet nie.

Ekstra stof

Psalm 34 – Dankbaarheid lei tot wysheid
Die Psalm is weereens ‘n akrostiese Psalm met die verse wat opeenvolgend met letters van die Hebreeuse alfabet begin.

Die eerste vers roep die gebeure in 1 Samuel 21 in herinnering. Die naam Abimeleg kom egter nie daar voor nie. Abimelek kan of ‘n skryffout wees vir die priester Agimelek wat vir Dawid die beroemde swaard van Goliat gee, waarna Dawid in Filistynse gebied by Akis hom waansinnig/ kranksinnig gedra het. Óf, meer waarskynlik, kan dit ‘n Filistynse titel Abimelek – my vader is koning – wees waarmee koning Akis beskryf word (soos farao dit vir Egiptiese konings was).

Presies hoekom die titel egter hier in die Psalm bygevoeg is, en hoe die gebeure in 1 Samuel daarmee verband hou is nie baie duidelik nie. Dawid en Akis het wel vele kontakte gehad, waartydens Dawid baie fyn moes trap, en baie gevare moes trotseer, waarvan jy verder in 1 Sam 27-29 kan lees. Dit kan miskien die agtergrond wees waarteen die Psalm se dankbaarheid vir bewaring verstaan moet word.

Dankbaarheid en Wysheid
Twee temas bind die Psalm se onderskeie uitsprake saam: dankbaarheid en wysheid.

Dawid begin om die Here te loof en die geloofsgemeenskap uit te nooi om dieselfde te doen. Hy roem in of spog oor die grootheid van die Here, as aanmoediging vir ander om Hom te dien.

Hy loof God omdat Hy hoor en optree. Hier praat hy spesifiek daarvan dat die Engel van die Here (vers 8) intree en die dienaars van die Here beskerm. Daar is nie ‘n spesifieke verhaal van Dawid wat ‘n mens hiermee kan verbind nie, hoewel daar natuurlik baie ander verhale in die OT is wat as agtergrond kan dien. Dink bv. aan Josua 5:13-15 met die oorwinning oor Jerigo, waar die Engel van die Here ‘n rol gespeel het. Ook die verhaal van Elisa in die konflik met die Arameërs, 2 Konings 6, waar Gehasi se oë oopgemaak word om die engeleskaar te sien wat hulle beskerm. Deur die eeue het baie mense al vertel dat hulle beskerm is soos vers 8 getuig.

Die punt is, dié wat by Hom skuil, word nie teleurgestel nie. En daaroor kan ‘n mens net juig, en dankbaar wees.

Dit gee ons die motivering om nog beter te leer hoe om die Here te dien – en met wysheid en oorleg te leef. Só ‘n lewe sluit beide woorde en dade in, en kan saamgevat word in:

 • die vermyding van kwaadpraat, leuentaal en kwaaddoen, en
 • die fokus op goeddoen, vrede soek en vrede najaag (vers 13-15).

Weereens lei hierdie gedagtes my na die NT, en veral hoe Paulus oor wysheid en die dien van die Here gedink het. In Filippense 4:2 raai hy Euodia en Sintige (en daarmee die hele gemeente) om eensgesind te wees (letterlik: “saam te dink in die Here”) en in Efesiërs 4:3 moedig hy die gemeente ook aan om vrede na te jaag, omdat dit presies is wat die Gees doen in die geloofsgemeenskap, om hulle een te maak.

Van vers 16 af kontrasteer Dawid dan hierdie twee maniere van leef,

 • die wysheid van die regverdiges wat in God hulle fokus vind, en
 • die dwaasheid van die goddeloses wat in hulleself hulle fokus soek.

En sy ervaring is dat die Here sorg vir die regverdiges, maar nie vir die goddeloses nie. Let op dat die goddeloses se ondergang as die gevolg van hulle eie kwaad beskryf word: “Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang” (vers 22). Dwaasheid boemerang op jou! Dit is asof God eintlik sy hand van bewaring terugtrek en hulle aan hulle eie planne oorlaat, wat op rampspoed afstuur.

Maar God sorg vir die gebrokenes, en die moedeloses (spiritually crushed!), dié wat na Hom vra en dié wat Hom soek en wat toelaat dat Sy wil hulle lewens bepaal. Let weereens op dat God se teenwoordigheid IN krisisse ervaar word, en dat wysheid beteken om aan die Here vas te klou ten spyte van wat ook al met jou gebeur.

Vers 21 het ‘n besondere toepassing in die Nuwe Testament gekry aan die kruis. Johannes gebruik waarskynlik hierdie vers in Joh. 19:26: “Geen been van Hom sal gebreek word nie.”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”

Aanvangswoord:  (Uit Psalm 34)

Seëngroet  

Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3”

Wet

Skuldbelydenis
(Uit die Preekstudie vir 2 Augustus uit Bybelmedia se Woord en Fees 2014/15)

Vryspraak: Hebreërs 7

Geloofsbelydenis: (ahv Job 38-41)

Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4”

Epiklese

Gebed: ahv Psalm 34

Skriflesing: Psalm 34
Aanbeveling uit die liturgie by die preekstudie…

V: Lees Job 42:1-6, 10-17.
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Psalm 34:1-8 (19-22).
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Hebreërs 7:23-28.
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Markus 10:46-52.
G: U Woord is die lig vir ons pad.

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 308 “Neem my lewe laat dit Heer vs 1,2,3,4,5”

Verbintenis en seën
– uit Hebreërs 4:12-16

Seën

Antwoord:  Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan
1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”

Aanvangswoord: (Uit Psalm 34)
Die Here is goed,
gelukkig is die mens
wat by Hom skuil.
8Die Engel van die Here
trek ‘n laer rondom hulle
wat vir die Here ontsag het
en Hy red hulle.
Seëngroet  
V: Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Moeder.
G: Aan God se liefde is daar geen einde nie.

V: … en van God die Seun …
G: Jesus het ons skuld gedra.

V: … en van God die Heilige Gees.
G: Die Heilige Gees maak ons nuut.

Lied 454 “Vader, ons eer U vs 1,2,3”

Wet
Voorganger (V): Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste
Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met
hart en siel, met al jou krag.
Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul.
Gemeente (G): Ons bind dit vas aan ons hande.

V: Dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees.
G: Ons leer dit vir ons kinders.

V: Skryf dit op julle deurkosyne.
G: Ons skryf dit op die stadspoorte.

V: So is julle gehoorsame kinders van God.
G: Amen.
(Deut 6:6-9)
Handleiding vir die erediens: 2007 (Bybel Media)

Skuldbelydenis
Voorganger: Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!
Gemeente: Wees my genadig, o God, in u troue liefde.

Voorganger: Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde!
Gemeente: Wees my genadig, o God, in u troue liefde.

Voorganger: Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus.
Gemeente: Wees my genadig, o God, in u troue liefde.

Voorganger: Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.
Gemeente: Wees my genadig, o God, in u troue liefde.

Voorganger: Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.
Gemeente: Wees my genadig, o God, in u troue liefde (uit Ps 51:1-12).
(Uit die Preekstudie vir 2 Augustus uit Bybelmedia se Woord en Fees 2014/15)

Vryspraak: Hebreërs 7
26Vir ons was so ’n hoëpriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele, 27een wat nie, soos die hoëpriesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir dié van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd ’n offer vir die sondes gebring toe Hy Homself geoffer het.

Geloofsbelydenis: (ahv Job 38-41)
Ek glo in die God van Job…
die God wat die aarde se fondamente gelê het;
wat die aarde afgemeet het…

Ek glo in God wat die see opgedam het toe hy begin uitborrel het;
in God wat die die môre beveel om te kom;
wat lig oor die hele aarde bring…

Ek glo in God wat die sneeu bêre;
wat die die hael opgaar;
wat vir die stortreën ’n pad oopkap en vir die donderwolke hulle koers bepaal…

Ek glo in God wat die Sewester met ’n band vasknoop
en die band van Orion kan losmaak;
wat die sterre op hulle tyd laat opkom…

Ek glo in God wat weerligstrale uitstuur;
wat verstand gee aan die ibis om teen die vloed te waarsku;
in God wie insig gee aan die haan om die dag aan te kondig…

Ek glo in God wat die tyd bepaal wanneer die klipspringers lam;
wat hulle die draagtyd bepaal;
wat aan die wildedonkie sy vryheid gee
en hom ongebonde vry laat loop loop…

Ek glo in God wat Sy Seun Jesus vir ons gestuur het;
ek glo in die vergifnis van sonde en
ek glo in die Heilige Gees.

Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4”

Liedere

F71. “U Is Vir My Genoeg”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding / Vertroue/ Votum)
Teks en Musiek: Louis & Hettie Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Uit U deur U tot U is alles in my hele lewe
U is die bron van al my vrede
Vader, U is vir my genoeg

Elke hartklop elke asem elke oomblik van my lewe
Elke vreugde elke rede om te lewe kom uit U
Al my gawes al my drome my voorspoed en oorwinnings
Al my kragte dae en nagte vol genade kom uit U

Elke dankie elke loflied elke amen halleluja
Elke woord wat U verheerlik elke offer is vir U
Al my gawes al my drome my voorspoed en oorwinnings
Al my kragte dae en nagte vol genade kom uit U
U is vir my genoeg!

F93. “God Van Krag”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Geloof en vertroue)
Teks en Musiek: JA de Beer
© 2005 Urial Publishing
(Opgeneem op Uit dieptes)

God van krag
U stem kom skeur die hemel
soos weerlig in die nag.
U woorde vernietig elke twyfel
en vrees,
want U lewe.  U lewe!

Ek sal sing al huil die stormwinde,
al dreun die vloed met mag.
Die Ewige vlam van hoop brand
diep in my, want U leef.  U leef!
U lewe.

Meer as wat ek kan dink
of kan droom,
kan U waar maak in my lewe.
U regeer oor my donkerste nag.
Ek vertrou U, God van krag.
my God van krag,
My God van krag.
My God van krag.

God praat met ons en ons luister

Epiklese

Gebed: ahv Psalm 34
U grootheid Here,
verdien lof op my lippe-
my siel beroem in die Here.

Ek sal U altyddeur prys…
dit gaan goed met die mens wat by U skuil.

U sorg vir die regverdige, en
U antwoord as ek U aanroep;
U red my uit doodsgevare;
U hoor my roep, en
red my uit benoudhede.

U Here is naby die wat gebroke is van hart,
U verlos die wat verslae is van gees…
die wat moed wil opgee.

Dit gaan goed met die mens wat by U skuil-
die engel van die Here slaan sy laer op
rondom díe wat die Here dien!

Ek sal my tong weerhou van wat verkeerd is;
ek sal nie bedrog spreek nie.
Ek sal eerder vrede soek en najaag, en
wegbly van die kwaad.

Dit gaan goed met die mens
wat by U skuil!

Mag die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!

Skriflesing: Psalm 34
Aanbeveling uit die liturgie by die preekstudie…
V: Lees Job 42:1-6, 10-17.
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Psalm 34:1-8 (19-22).
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Hebreërs 7:23-28.
G: Dit is die Woord van die Here.

V: Lees Markus 10:46-52.
G: U Woord is die lig vir ons pad.

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

In die teks is die Boodskap se vertaling van die fokusteks (Psalm 34). Kies toepaslike verse uit die geheel en hanteer dan die besprekingsvrae (voorstelle van “Pursue God for Kids”) daarby.

’n Inkleurprent is ook in die teks.

PSALM 34
1’n Dawidspsalm. Toe Dawid vreemd opgetree het voor koning Abimelek. Hy het padgegee toe die koning hom wegjaag
2Ek wil die Here heeltyd prys; ek sal Hom dag en nag met lofliedere loof.
3Ek sal liedere oor die Here sing om Hom te eer.
Almal wat hulp nodig het, sal dit raaksien en saam met my bly wees.
4Kom, julle, kom maak die Here se Naam saam met my groot. Kom laat ons Hom vereer.
5In gebed het ek die Here gevra om my te help en Hy het dit gedoen.
Hy het my gered van al die dinge wat my lewe bedreig.
6Mense wat swak is en hulp nodig het, sien dit raak. Hulle gesigte straal van blydskap.
As hulle die Here se hand styf vashou, sal Hy hulle nooit teleurstel nie.
7Kyk maar na my. Ek was swak en hulpeloos.
Toe het ek gebid en die Here het my gehelp. Hy het my uit al my krisisse gehelp.
8Die Here stuur sy engele om mense te beskerm wat Hom dien.
Hy verlos hulle wat Hom aanbid.
9Julle moet self kom ervaar hoe goed die Here is.
Jy is baie gelukkig as jy van die Here afhanklik is om jou op te pas.
10Julle almal wat aan die Here behoort, kom dien Hom.
Onthou, die Here voorsien in elke behoefte van mense wat Hom dien.
Jy sal niks nodig hê nie.
11Selfs sterk roofdiere soos leeus met hulle groot krag vang partykeer niks nie.
Dan ly hulle honger.
Maar as jy van die Here afhanklik is, sal jy niks nodig hê nie. Die Here sal vir jou sorg.
12Kom, kinders, laat ek julle iets leer! Ek gaan julle wys hoe om die Here te dien.
13Is daar iemand onder julle wat lief is vir die lewe?
Wie wil graag die goeie dinge van die lewe geniet en gelukkig wees?
14Jy? Pas dan op om nooit verkeerde dinge te sê nie!
Moenie oneerlik wees en ander mense met leuens verkul nie.
15Vermy slegte dinge. Doen net goeie dinge aan ander. Lewe in vrede met mense.
16Die Here sorg vir almal wat doen wat Hy sê.
Hy help hulle wat Hom om hulp vra.
17Maar die Here ignoreer mense wat kwaad doen. Hy gaan hulle laat verdwyn.
Niemand sal ooit weer aan hulle dink nie.
Die Here help dié wat Hom liefhet.
18As hulle Hom om hulp vra, red Hy hulle uit al hulle probleme.
Hy hoor as hulle na Hom roep.
19Die Here is naby mense wat hartseer is;
Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe moed.
20Al tref duisende rampe mense wat die Here liefhet, Hy sal hulle nooit alleen los nie.
Uit elke krisis sal Hy hulle red.
21Hy beskerm sy kinders tot in die fynste besonderhede.
Daar sal nie ’n been in jou liggaam gebreek word sonder dat Hy daarvan weet nie.
22Maar mense wat weier om die Here te dien
sal deur hulle slegte dade aan hulle einde kom;
hulle wat die Here se kinders sleg behandel, sal met eie munt daarvoor terugbetaal word.
23Die Here red almal wat Hom dien se lewe.
As jy op die Here vertrou om jou op te pas, sal Hy jou nie veroordeel nie.
(Die Boodskap)

Key Points:

 • Today, we’re talking about praising God.
 • Praise is just a fancy word for telling God how much we love him.
 • God is even greater than your stuff, friends, and family.
 • We should praise God everyday.

Memory Verse:
Psalm 34:1 I will praise the Lord at all times.

 1. What’s the nicest thing someone has said to you? Why do compliments feel so good?
 2. Why does God deserve our praise? Make a list of some of the things you can praise God for as a family.
 3. Read Psalm 43:5. What are some things you can praise God for even if you’re really sad about something in your life?
 4. How will you apply this lesson to your life this week?

Praise God Everyday | Psalm 34 – PursueGOD Kids
praise coloring page – Bing images

Preekriglyn

Dawid bevind hom in ‘n doodloopstraat. Hy moes inderhaas vlug van Saul af wat hom wou doodmaak. Dawid vlug na die Filistynse stad Gat, die enigste plek waar koning Saul hom nie in die hande sou kon kry nie. Alhoewel Dawid hier veilig van Saul was, was hy weerloos in hierdie Filistynse stad. Ja, Dawid wat vir die dood van duisende Filistyne op die slagveld verantwoordelik was, skuil in ‘n stad binne Filistynse gebied! As hy hier herken sou word, was dit klaarpraat met hom.

Tot sy ontsteltenis word hy herken en na koning Akis (of Abimelek) geneem. Dawid se plan het nie gewerk nie.

Hy het die einde van sy pad bereik. Hy is in doodsgevaar en roep na die Here (v 5). Soos ‘n ellendige roep Dawid na die Here in sy benoudheid (v 7).

Dan kom die onverwagse uitkoms. In ‘n laaste desperate poging om oorlewing, hou Dawid homself kranksinnig. Hy laat die spoeg teen sy baard afloop en krap teen die deure. Wonder bo wonder oortuig sy toneelspel die koning. Hy kon nie glo dat hierdie kranksinnige man Dawid is nie. Die koning beveel sy wagte om die mal man uit te smyt.

God het uitkoms gegee toe dit gelyk het of daar nie meer uitkoms is nie. Dawid kon nie oor hierdie wonder stilbly nie. Hy jubel in ‘n lofsang uit:

Ek sal die Here altyd weer prys,
sy lof sal altyd op my lippe wees (vers 2).

Hy wil vir ander wat swaar kry, moed gee en hulle van hierdie wonder vertel:

… dié wat swaar kry, sal dit hoor
en daaroor bly wees (vers 3).

Dankbaarheid is iets wat gedeel moet word. Dawid se dankbaarheid ken geen perke nie:

Sing saam met my
oor die grootheid van die Here
en laat ons saam sy Naam prys (vers 4).

Ons almal se verhaal

Hierdie verhaal van groot nood, groot uitkoms en groot dankbaarheid is egter nie net Dawid se verhaal nie. Dit is ons almal s’n:

 • Ons kan byvoorbeeld vers 1 verander dat dit só lees: “Oom X wat kanker gehad het en genees is … (vertel kortliks oom X se verhaal).
 • Ons kan vers 1 ook verander na: “Y wat verlede jaar haar werk verloor het en nou weer werk by …” (vertel kortliks Y se verhaal).

Ons almal ken hierdie verhale van groot nood, groot uitkoms en groot dankbaarheid. Ons het dit al almal beleef. Miskien beleef jy nou groot nood, groot uitkoms of groot dankbaarheid. Hoe sou jy vandag vers 1 verander om dit op jou van toepassing te maak?

Anders as die wêreld

Die hartseer saak is egter dat ons geneig is om hierdie verhale verkeerd te interpreteer. Ons leef in ‘n wêreld waar selfstandigheid, selfvervulling en eie prestasie absolute deugde is. Ons wêreld kyk neer op afhanklikheid en magteloosheid. Daarom is ons geneig om soms ons groot nood weg te steek.

Ons sukkel om te aanvaar dat ons soms magteloos is. Ons oortuig onsself en ander dat dinge altyd goedgaan. Dit is egter nie waar nie. Die waarheid is dat ons onsself soms in situasies bevind waar dinge buite ons beheer is en waar ons hulp nodig het. Psalm 34 help diegene in groot nood om die waarheid van hulle situasie raak te sien. Die psalm gee vir ons toestemming om magteloos en swak te voel as ons in groot nood verkeer.

Net so is ons ook geneig om die groot uitkoms aan onsself toe te skryf. Ons sukkel om God se hand in ons uitkoms raak te sien. Ons geniet dit om te glo dat ons danksy ons eie vernuf of harde werk gered is. Psalm 34 herinner ons dat die Here die een is wat uitkoms gee. Dit gee vir ons perspektief op die ware bron van ons uitkoms.

Dankbaarheid

Ons is verder ook geneig om ons groot dankbaarheid te onderspeel. Dankbaarheid bedreig ons ego se obsessie met prestasie. Ons behoefte aan selfbeheer maak ons ongemaklik om onverdiende geskenke te ontvang. Ons kyk eerder die wonderwerk mis sodat ons in onsself kan glo. Psalm 34 nooi ons uit om vrye uiting aan die lewegewende ervaring van dankbaarheid te gee. Dit laat ons toe om ons ego se inhibisies en bedenkinge eenkant toe te gooi. Ons mag maar dankbaar wees!

‘n Vol, waardevolle lewe is nie ‘n lewe van selfvervulling nie. Geluk is nie in beheer, prestasies en sukses te vind nie. ‘n Vol, waardevolle lewe is ‘n lewe waar ons die werklikheid van die lewe vierkantig in die oë kan kyk, tevrede is met ons menslike beperkings en waar ons in afhanklikheid en met dankbaarheid van God leef. Dit is ‘n lewe waarin ons die genade, gawes en wonders van God altyd raaksien.

Wysheid

Vanaf vers 12 fokus die Psalm op die regte lewenswyse voor die Here. Die Psalm nooi ons uit om na woorde van wysheid te luister en reg te lewe voor die Here. Dit is dwaasheid om op jouself te fokus en die lewe volgens jou eie maatstawwe te lewe.

Die Psalmdigter se ervaring  Here inderdaad sorg vir die wat regverdig lewe, maar nie vir die goddeloses nie:
Die oë van die Here
is op die regverdiges,
sy ore op hulle hulpgeroep.

Vers 17:
Die gesig van die Here
is gerig teen kwaaddoeners
om hulle gedagtenis uit te roei
van die aarde af.
Daar is twee maniere van leef. Die wyses doen wat die Here vra, die goddeloses bewerk hul eie ondergang en beleef dat die kwaad op hulle boemerang (vers 22).

Dit beteken nie dat dit altyd goed sal gaan nie (vra vir Dawid). Die Here is egter naby aan hulle wat gebroke harte het. In die krisis staan Hy hulle by en verlos hulle (vers 19). Wysheid is om aan die Here vas te hou al gebeur wat. En om dit leef in die verwagting dat die Here se bystand in die krisis beleef word.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 308 “Neem my lewe laat dit Heer vs 1,2,3,4,5”

Verbintenis en seën
V: Ons het ʼn groot Hoëpriester, Jesus, die Seun van God.
G: Ek sal vrymoedig nader tot sy troon van genade, 
en ek sal styf aan hierdie belydenis vashou. 

V: Ons het ʼn Hoëpriester wat met ons swakhede medelye kan hê.
G: Ek sal vrymoedig nader tot sy troon van genade, 
en ek sal styf aan hierdie belydenis vashou. 
– uit Hebreërs 4:12-16

Mag God se hoop vir jou ’n anker wees te midde van die hooploosheid van die wêreld.
Mag God se vrede oor jou hart en verstand die wag hou.
Mag God se vreugde jou dra ook deur hartseer tye.
Mag God se liefde vir jou so ’n werklikheid wees dat ander God in jou sal beleef. Amen.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2.  Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3.  U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.