Twee en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Daar is twee tematiese lyne in die lesings van hierdie week. Die eerste fokus op God se woord. Die woord is op die harte geskryf (Jer 31), dit gee leiding om op die regte pad te bly (Ps 119) en dit is die basis vir ’n lewe in navolging van Christus (2 Tim 3-4). Die ander tematiese lyn onderstreep die belangrikheid van volhardende gebed (Luk 18).

Die liturgie bring die twee tematiese lyne bymekaar. Aan die een kant het ons die verlange na God en aan die ander kant verlang God om ons leiding en lewe te gee deur sy Woord. In gebed gee ons uitdrukking aan ons verlange en stel ons onsself oop vir die werking van sy Woord.

Ander tekste

Jeremia 31:27-34
27Daar kom ’n tyd, sê die Here,
dat Ek Israel en Juda weer sal vol maak
met mense en diere.
28Ek was gretig om hulle uit te ruk
en af te breek,
om hulle plat te slaan en te vernietig,
om rampe oor hulle te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. 29In daardie tyd sal hulle nie meer sê: “Die vaders het groen druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword” nie. 30Elke mens sal oor sy eie sonde sterf: wie groen druiwe eet, se tande sal stomp word.

31Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe verbond sal sluit. 32Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. 33Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34’n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

Psalm 119:97-104
97Hoe lief het ek u wet!
Dit bly my elke oomblik by.
98U gebooie gee my meer insig
as wat my vyande het,
en is altyd by my.
99Ek munt uit bo al my leermeesters,
want u verordeninge bly my by.
100Ek het meer insig as ouer mense,
want ek gehoorsaam u bevele.
101Ek het my voete
van elke verkeerde pad af gehou
sodat ek gehoorsaam kan wees
aan u woord.
102Van u bepalings
het ek nie afgewyk nie,
want U het my dit geleer.
103Hoe aangenaam is u woord,
soeter as heuning in die mond.
104U bevele gee my insig,
daarom haat ek elke verkeerde pad.

2 Timoteus 3:14-4:4
14Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeester was 15en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

4 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: 2verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, 3want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. 4Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.

Fokusteks

Lukas 18:1-8
Lukas 16:1-17:37 – Dissipels leef met integriteit en genade

Hoofstuk 16
Waar die tema in die laaste twee gelykenisse van hoofstuk 15 oor geld en eiendom gehandel het, word dit nou voortgesit en gesels Jesus 1) met sy dissipels oor integriteit en betroubaarheid in die hantering van geld – 16:1-13; 2) met die Fariseërs oor hulle geldgierigheid en ontrouheid in die huwelik (16:14-18) sowel as hulle gebrek aan ’n hart vir armes met die verhaal van die ryk man en Lasarus (16:19-31).

Hoofstuk 17
Hierna volg ‘n paar uitsprake van Jesus gerig aan sy dissipels (17:1-10), die verhaal van die 10 melaatses waarvan net 1 Jesus bedank het (17:11-19), en lering oor die koms van die koninkryk gerig aan die Fariseërs (17:20-37).

Lukas 18:1-19:44 – God is meer as gewillig om gebede te beantwoord 
Onthou dat Jesus steeds vasbeslote op pad is na Jerusalem. Sy gesprekke en gelykenisse het dus ’n dringendheid en skerpheid om sy boodskap finaal tuis te bring. Hy praat oor:

 • volharding in gebed (18:1-8 – gelykenis van die weduwee en die regter),
 • nederigheid teenoor God (18:9-14 – gelykenis van die Fariseër en die tollenaar),
 • kinders wat welkom is by Hom en in die koninkryk (18:15-17) en oor
 • die ewige lewe wat ’n geskenk van God is vir elkeen wat Jesus navolg (18:18-30 – die verhaal van die ryk jongman).

’n Bietjie meer oor die gelykenis van die weduwee en die regter
Waar Jesus in hoofstuk 16 die gelykenis van die oneerlike bestuurder vertel het, vertel Hy hier in hoofstuk 18 die gelykenis van die onregverdige regter. In beide gevalle word dieselfde byvoeglike naamwoord gebruik – adikia – om die persone te beskrywe, wat onderskeidelik die betekenis dra van oneerlik (bestuurder) en onregverdig (regter).

Waar Jesus die vreemde gelykenis van die oneerlike bestuurder gebruik het om die dissipels tot integriteit en betroubaarheid aan te spoor, gebruik Hy hierdie gelykenis van die onregverdige regter om die dissipels tot volhardende gebed aan te spoor en nie moedeloos te word nie. Wat die interpretasie hier makliker maak, is dat Jesus sy dissipels aanspoor om soos die weduwee aan te hou vra, teenoor die vorige gelykenis waar Jesus hulle aanspoor om die bestuurder se voorbeeld na te streef, maar net nie ter wille van hulleself nie, maar ter wille van die koninkryk.

Die Godsbeeld wat Jesus hier teken is van ‘n God wat nie slaap nie, en sy uitverkorenes se gebede om verlossing hoor en inderdaad verhoor. Hy sal reg laat geskied – die Griekse frase beteken letterlik: Hy sal regstel (of wraak neem, of herstel bring – in Engels revenge, retribution).

Die vraag is dus nie of God sal optree nie – Hy sal. Die vraag is of die dissipels (en ons) met dié geloof sal lewe en sal volhard, dag en nag, in gebed tot God.

Die gelykenis van die weduwee en die regter
18 Jesus het vir hulle ’n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ’n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. 2Hy het gesê: “In ’n sekere stad was daar ’n regter wat geen eerbied vir God of agting vir ’n mens gehad het nie. 3En in dieselfde stad het ’n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: ‘Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.’4’n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan ’n mens steur ek my nie, 5maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog.”

6Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. 7Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? 8Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook!

“Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?”

Liturgie

Toetrede: Flam 183 of Vonkk 90 of Ps. 119 vers 18

Votum: Ps. 119:97, 103-104

Seëngroet

Lofsang: Flam 61 of Lied 203 of Vonkk 174

Bemoediging (Wet): 2 Timoteus 3:14-4:5

Toewyding (Skuldbelydenis): Flam 352 of Lied 519

Belofte (Genadeverkondiging): Jer. 31:31-34

Geloofsbelydenis

Gebed

Skriflesing: Lukas 18:1-8

Voorbidding
Dankoffer

Slotlied: Flam 327 of Lied 280 of Vonkk 38

Seën

Respons: Flam 56 of Vonkk 90 of Lied 280 v2 refrein: “Vas kan ek op U vertrou”.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 183 “My hulp is van U, Heer”
Vonkk 90 “Maranata!” (Eerste teks: Maranata!)
Ps. 119 vers 18

Votum
97Hoe lief het ek u wet!
Dit bly my elke oomblik by.
103Hoe aangenaam is u woord,
soeter as heuning in die mond.
104U bevele gee my insig,
daarom haat ek elke verkeerde pad.
(Ps. 119)

Seëngroet

Lofsang
Flam 61 “Verlustig jou in hom/Staan Vas”
Lied 203 “Loof die Here, al wat lewe”
Vonkk 174 “Strome van Seën uit die Hemel” (v4: “Hy leer ons bid met volharding”)

Bemoediging (Wet)
14Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeester was 15en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

4 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: 2verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, 3want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. 4Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. 5Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit.
2 Timoteus 3:14-4:5

Toewyding (Skuldbelydenis)
Flam 352 “Met my Hele Hart” (v2 “laat my volhard, o Heer”)
Lied 519 “Wees stil en weet: Ek is die Heer” (v4: “Bly waak en bid; volhard in geloof.”)

Belofte (Genadeverkondiging)
31Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe verbond sal sluit. 32Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. 33Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34’n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.
Jer. 31:31-34

Geloofsbelydenis

Liedere

F56. “Oorwinnaars”
(RUBRIEK: Flam – Lof/Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Rick Moser © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 1) (Rom 8:37)

Ons is oorwinnaars! Ons sal vasstaan op Sy Woord.
Oorwinnaars, deur Sy kosbare bloed!
Oorwinnaars! Ons sal altyd triomfeer
deur Jesus Christus, ons Heer.

F327. “Jesus, Rots”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Hoop en Vertroue) Oorspronklik: Meine Hoffnung Stehet Feste (1680)
Afrikaanse vertaling: Attie van der Colf Kopiereg: © NG Kerk Uitgewers (Liedboek 503) Musiek: Gewysig deur Carli Lessing

1. Jesus, Rots, my hoop vir ewig,
veilig kan ek op U bou.
U is Heer, my anker stewig,
vas kan ek op U vertrou.

2. U, my hoop, my koers op aarde –
U gee aan die lewe sin.
Heer, U gee my lewe waarde;
nuut kan ek met U begin.

Refrein:
Deur u mag, deur u krag
dra U my van dag tot dag.
Aan U Heer, altyd weer
lof, aanbidding, dank en eer
lof, aanbidding dank en eer.

3. U, my hoop, my hede, toekoms,
leer my werk en bid en wag.
U gee op my vrae uitkoms,
Inspireer my elke dag.

Refrein:

Brug:
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin.
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin, kan ek oorwin.

F352. “Met My Hele Hart”
(RUBRIEK: Flam – Lof; Toewyding; Gebed) Teks en musiek: Riaan van Jaarsveld Kopiereg: Ó Flam Musiek-Uitgewers

1. Hier is ek, o Heer, doen met my soos U wil,
U wat my hart vervul.
Hier is ek, o God, neem my lewe in u hand
en laat u vlam in my brand.

Refrein:
Met my hele hart wil ek u Naam loof en prys,
U liefde is al wat ek begeer.
Vir al ons sondes het u Seun gesterf aan die kruis,
hoe wonderbaar is u Naam o Heer!

2. Laat my volhard, o Heer, met elke dag se stryd
en maak my voorbereid.
Laat my weer sien, o God, dat U alles vir my is,
moet nooit u vlam in my blus.

F61. (a) “Verlustig Jou In Hom”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Johan Badenhorst © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere, FLAM, vol 1, Bring die Koning terug) (Ps 37:4)

Verlustig jou in Hom,
en Hy sal jou gee
die begeertes van jou hart,
verlustig jou in Hom.

(b) “Staan Vas”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Rick Moser © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere en FLAM, vol 1, Bring die Koning terug)

Staan vas in die Naam van die Heer!
Staan vas in die krag wat Hy jou gee!
Geen wapen wat die vyand teen jou smee
sal slaag as jy vasstaan
in die Naam van die Heer.
Dra die helm van verlossing,
sit die waarheid om jou lyf,
gepantser met geregtigheid
en ’n skild wat vrees verdryf.
Staan vas op die Woord van die Heer,
staan vas in die krag wat Jesus gee.
Gaan voort onder die leiding van die Gees.
Jy’s meer as ’n oorwinnaar
in die Naam van die Heer.

F183. “My Hulp Is Van U, Heer “
(RUBRIEK: Flam – Toetrede / Gebed / Geloof en vertroue) Oorspronklik: Mijn Hulp Is Van U, Heer
Teks: Marcel Zimmer Musiek: Marcel en Lydia Zimmer Afrikaanse vertaling: 2006 Faani Engelbrecht © 2004 Celmar Music

Ek hef my oë op na die berge,
waar kom my hulp vandaan?
Ek hef my oë op na U, Heer,
wat by my sal staan.
My hulp is van U, Heer
U’t alles goed gemaak.
U sal nie toe laat dat ek struikel of val,
U is my beskermer wat oor my waak
en wat nooit aan die slaap sal raak.
Wat kan my dan seermaak die son of die maan?
U is my skadu, U is hier by my,
bewaar heel my lewe my kom en my gaan.
U beskerm my tot in ewigheid
my hulp is van U, Heer.

2de keer:
U beskerm my tot in ewigheid
my hulp is van U, Heer.

Eindig met:
My hulp is van U, Heer
o, van U.

VONKK 38 “Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan”
Teks: Nuwe Sionsgesange 1994; gewysig Jacques Louw 2009 ©
Melodie: EVENTIDE – William Monk 1861 © Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

VONKK 174 “Strome Van Seën Uit Die Hemel”
Teks: There shall be showers of blessing – Daniel W Wittle 1882; Strome van seën van bowe – Halleluja 1951; gewysig Jacques Louw 2011 © Musiek: SHOWERS OF BLESSING – James McGranaham 1883
Kantoryverwerking: James McGranaham 1883 © Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Tradisioneel – Pinkster / Geloof en Vertroue

1. Strome van seën uit die hemel
gee God aan ons deur sy Gees.
Hy skenk die wedergeboorte,
maak van ons lewe ‘n fees!

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

2. Strome van seën uit die hemel
kom van die Heilige Gees.
Hy wek geloof en bekering
dat ons sy kinders kan wees.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

3. Strome van seën uit die hemel
kom deur die werk van die Gees.
Hy kom vernuwe ons denke
om meer gehoorsaam te wees.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

4. Strome van seën uit die hemel –
dis wat die Gees ons beloof.
Hy leer ons bid met verwagting,
om te volhard in geloof.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

VONKK 90 “Maranata!” 
Nav I Korintiërs 16:22b Teks: Jannie Hougaard 2004 ©
Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 © © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

Maranata!
Maranata!
Maranata!
Kom, Heer, kom weer!

(Alternatiewe teks;)
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer, kom weer!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Lukas 18:1-8

Familie-oomblik

Gesels met die kinders oor “volharding” – verduidelik wat dit beteken en hoor of hulle aan ’n paar voorbeelde van volharding kan dink.

Wys die uittreksel uit die fliek “Surf’s Up”. Cody wou nog altyd aan die groot surf kompetisie deelneem, maar almal lag vir hom en niemand neem sy droom ernstig op nie. En dan, op ’n dag, daag die scout van die groot surf kompetisie by Cody se dorpie op! Hy gee vir Cody kans om sy slag te wys… maar daar is geen branders nie! [Jy kan gratis by wingclips registreer en al hul video’s gratis aflaai. Daar is ook ’n baie handige tematiese soekfunksie]

Verduidelik dan dat ons ook in geloof moet volhard soos Cody. Wanneer ons ’n probleem het, kan ons aanhou bid sonder om moed op te gee.

Jy sou ook die verhaal van “Cloudy With A Chance Of Meatballs” kon vertel.

Of van Thomas Edison, wat die moderne gloeilamp uitgevind het. Daar word vertel dat Edison 18 uur ’n dag gewerk het en 10 000 keer probeer het, voordat hy ’n gloeilamp kon maak wat werk!

Preekriglyn

Morris Goodman staan nie verniet as “Die Wonderwerk” bekend nie. Op 10 Maart 1981 het Goodman vir ontspanning ‘n draai met sy Cessna 172 gaan vlieg. Die vliegtuig het skielik krag verloor. Terwyl Goodman wat die vliegveld vir ‘n noodlanding nader, het die Cessna kragkabels getref en neergestort. Met ‘n gebreekte werwelkolom was hy nie in staat om self asem te haal, te beweeg, te praat of selfs te sluk nie. ‘n Noodoperasie is uitgevoer, maar medici was van mening hy sou nie lank leef nie, en dan bloot in ‘n vegetatiewe toestand.

Morris was egter bewus van wat rondom hom aangaan. Met die uiterste kraginspanning forseer hy homself om sy ooglid te knip, en sy een vinger te beweeg. Op die manier besef die personeel en familie daar is lewe. ‘n Lang pad van harde werk, volhardende oefening, moed hou en bemoediging volg. Morris besluit hy gaan teen Kersdag self uit die hospitaal stap. Hy kry dit sowaar ook reg, deur sy ekstreme volharding.

Volharding

Jesus vertel hierdie gelykenis om duidelik te maak dat mens moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Jesus spoor sy dissipels aan om soos die weduwee aan te hou vra vir God se geregtigheid. Ons is geroep om volhardend te bid.

Die Godsbeeld wat Jesus hier teken is van ‘n God wat nie slaap nie, en sy kinders se gebede om verlossing hoor en inderdaad verhoor. Hy sal reg laat geskied. Die vraag is dus nie of God sal optree nie – Hy sal. Die vraag is of die dissipels (en ons) met dié geloof sal lewe en sal volhard, dag en nag, in gebed tot God.

Gesprek oor die koninkryk

Dit is – soos altyd – belangrik om die konteks van ons teksgedeelte te verstaan. Vanaf Lukas 17:20 praat Jesus oor die koms van die koninkryk van God. Hy doen dit na aanleiding van die Fariseërs se vraag wanneer die koninkryk van God dan kom (17:20). Die Fariseërs het met die vraag bedoel: wanneer kom die Messias, die Een uit die nageslag van Dawid, om die vyande te verslaan en Israel weer vir die Jode op te eis? Wanneer word die troon van Dawid weer opgerig, met ‘n Joodse afstammeling van Dawid op die troon, sodat daar vrede en geregtigheid vir die wêreld kan kom?

Jesus gee ‘n verrassende antwoord, met verskeie fasette:

 • In 17:21 sê Hy God se koningskap breek alreeds in die wêreld deur, die koninkryk is by mense. Jesus self is die Koning, en waar Hy mense aanraak en hulle Hom navolg, daar breek die koninkryk deur. Die koninkryk is ongemerk maar kragtig in ons midde teenwoordig.
 • In verse 22 tot 24 stel Jesus die keersy van die muntstuk. Die koninkryk is reeds hier, maar kom ook nog. Die uiteindelike, finale deurbraak van die koninkryk sal nie ongemerk verbygaan nie. Dit sal kragtig gebeur, vir almal van horison tot horison sigbaar wees, soos weerlig wat uitslaan.
 • In Lukas 17:26-30 beskrywe Jesus hoe die dae gaan wees wat die koms van die Seun van die mens voorafgaan. Hy vergelyk die koms van die Seun van die mens met die vloed in Noag se tyd (27) en met die verwoesting van Sodom deur vuur en swael (29). Hy sê ook dat die dae voor Christus se koms sal wees soos die dae voor daardie twee rampe; vol van die besige sleurgang van die gewone lewe. Mense sal onvoorbereid wees, en in baie gevalle onkant gevang omdat hulle berigte oor die koms van die koninkryk as vals afgemaak het.
 • In verse 31 tot 37 waarsku Jesus ons om nie soos Lot se vrou te wees nie (32). Dit is, om in die uur van krisis nie die wêreld lief te hê nie. Moenie met verlange terugdraai nie, want dan sal jy nie geskik wees vir die koninkryk nie (9:61). Onthou, wanneer die Seun van die mens kom, sal Hy die skape van die bokke skei, selfs al slaap hulle saam op een bed of werk hulle skouer aan skouer by die meul. Die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word. Jesus maak dit duidelik dat ewige lewe afhanklik daarvan is of ons gereed sal wees by sy koms.
Onderrig oor die eindtyd

Lukas 18:1-8 is deel van hierdie eindtydonderrig. Dit sluit met die vraag in vers 8: “Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?” Sal die waarskuwings van Jesus om Lot se vrou te onthou, om die hart aan Christus te laat behoort, en om nie die wêreld lief te hê nie – sal hierdie waarskuwings die geloof van die dissipels waarborg? Sal hulle volhard tot die einde toe? Sal die Seun van die mens geloof in Hom vind, of sal ons besig wees om in hierdie wêreld te probeer oorleef?

’n Logiese vraag wat die dissipels moes vra (en wat ons behoort te vra), is: Hoe kan ons tot die einde volhard? Hoe bly ons gereed vir Jesus se koms? Daar is veral vier faktore wat gelowiges se oë kan wegtrek van die uiteindelike koms van God se koninkryk:

 • Die sleur van die daaglikse lewe: mens raak so vasgevang in die roetine en eise van elke dag dat jy nooit meer kans kry om verder te dink as die uitdagings wat jy nou die hoof moet bied nie;
 • Gemaklik en tuis: Soos Lot se vrou kan mens die teenswoordige wêreld so liefkry, so gemaklik wees in jou knusse bestaan, so tuis in jou groewe, dat jy nie meer die verlange na meer ervaar nie;
 • Moedeloosheid: Mens kan so afgesloof raak, so vasgeval in die krisisse van elke dag; jy kan so wegteer as gevolg van die onreg en lyding wat jy verduur, of rondom jou sien, dat jy hoop en geloof op God se toekoms verloor.
 • Afvalligheid beteken dat mens volgens ‘n ander ritme as God se ritme begin leef. Wat jy kan sien, beleef en ervaar stuur jou in ‘n ander rigting, weg van God af. Dan verruil jy God vir ander prioriteite.
Hoe behou ons fokus op die koninkryk?

Hoe bly ons volhard in die geloof? Hoe vermy ons die suigkrag van die dinge wat ons blikrigting wegdraai van God se komende koninkryk?

Jesus vertel ’n gelykenis om die antwoord te gee. Dit is een van die min gelykenisse wat Hy vir ons interpreteer sodat ons nie die punt sal mis nie. Lukas 18:1 sê vir ons wat die punt van die gelykenis is: “Jesus het vir hulle ’n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ’n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word.” Jesus se antwoord op die vraag hoe ’n mens tot die einde toe kan volhard, is om aan te hou bid en nie moedeloos te word nie.

Die gelykenis verloop soos volg (18:2-5): “In ’n sekere stad was daar ’n regter wat geen eerbied vir God of agting vir ’n mens gehad het nie. In dieselfde stad het ’n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: ‘Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.’ ’n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: ‘Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan ’n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog’.”

Ons moenie dit as minagting beskou wanneer Jesus God met ’n onregverdige regter vergelyk nie. Dit is dieselfde as wanneer Jesus se koms vergelyk word met die koms van ’n dief in die nag (1 Tess 5:2). Die punt van die vergelyking is nie dat Jesus ’n dief is nie, maar dat sy koms skielik en onverwags gaan wees. Die vergelyking is nie dat God ’n onregverdige regter is nie, maar dat Hy reageer met hulp aan hulle wat dag en nag na Hom roep. In vers 7 onderstreep Jesus die les van die gelykenis: “Hou aan met bid sonder om moedeloos te word.” As jy dag en nag roep tot God, as jy aanhou bid sonder om moedeloos te raak, sal jy nie soos Lot se vrou wees nie; jy sal nie in die oordeel agtergelaat word nie, jy sal volhard in geloof en liefde en God sal aan jou reg doen wanneer die Seun van die mens weer kom. Daarom, hou aan met bid sonder om moedeloos te raak.

Wie God vir ons is

Die regter in die gelykenis verbeeld wat God se ingesteldheid teenoor sy kerk is wanneer hulle in tye van aanvegting in gebed tot Hom roep. God se guns en genade maak dat Hy sy uitverkorenes wat hulle toevlug tot Hom neem help.

Die weduwee verteenwoordig wat die houding van die kerk in sulke tye moet wees. Geloof, gebed, volharding is van die kenmerke wat die kerk moet nastreef in tye van afvalligheid. Die kerk moet die gemeenskap wees waar mense ervaar daar dag en nag na God geroep word om reg en geregtigheid. Die uitkoms is nie altyd spoedig nie. Geloof vra volhardende gebed.

Versugting na geregtigheid

Die vraag is dus watter impak ons omstandighede op ons het? Watter rol speel ons omstandighede in ons lewe? Trek dit ons stadig maar seker weg van God? Maak al die onreg en hopeloosheid ons bloot verder sinies met die gevoel ons is bloot op ons eie?

Daar is soveel pyn en gebrokenheid in die wêreld. Soveel mense wat worstel met die ellende wat mens-wees meebring. Daar is ‘n diepe nood na ‘n gemeenskap van mense wat sug na geregtigheid, na lewensruimte vir elkeen, na genesing en herstel van die verskeurdheid waarin ons leef.

Die kerk van Christus is daardie gemeenskap. ‘n Gemeenskap van mense wat leef uit die roep na God om genesing te bring.

Ons gelykenis dra die belofte: God doen reg aan die mense wat dag en nag tot Hom roep om geregtigheid.

Hierdie versugting na reg, gerig aan die adres van ‘n regverdige God, dra geloof tot op die dag dat Jesus weer kom.

God stuur ons om te leef

Voorbidding
Dankoffer

Slotlied
Flam 327 “Jesus, Rots”
Lied 280 “Here, Redder, groot en magtig” (v2: “Vas kan ek op U vertrou”)
Vonkk 38 “Here, ons God, as ons nou huis toe gaan” (v4: “maak ons volhardend in geloof al meer”)

Seën

Respons
Flam 56 “Oorwinnaars”
Vonkk 90 “Maranata”! (Alternatiewe teks)
Lied 280 v2 refrein: “Vas kan ek op U vertrou”.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.