Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Gelowiges wat waaksaam bly wag met olie in hulle lampe sal nie oorval word deur die onverwagsheid van die dood of die wederkoms nie. Hulle sal lewe al sterwe hulle (Joh 11:25). By die laaste trompette sal hulle tot die hemel opgewek word uit die dood. Die Psalm- en Josuatekste wil die kerk aanmoedig tot ’n lewe waar die vreugdevure van gehoorsaamheid hoog brand. Geloof en lewe behoort ’n fees van gehoorsaamheid te wees.

Ander tekste

Josua 24:1-3a, 14-25
Die samekoms by Sigem
24 Josua het al die stamme van Israel bymekaargebring in Sigem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die ampsdraers geroep, en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God.

2Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel: Lank gelede het julle voorvaders—onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor—anderkant die Eufraat gewoon en hulle het ander gode gedien. 3Ek het julle voorvader Abraham anderkant die Eufraat geneem en hom die hele Kanaän laat deurgaan.

Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het Ek vir Isak gegee, 4aan Isak vir Jakob en Esau. Aan Esau het Ek die Seïrberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe.

5“Ek het vir Moses en Aäron gestuur en Ek het Egipte met rampe getref soos Ek dit goedgevind het. Daarna het Ek julle uitgebring: 6Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaens en ruiters. 7Julle voorvaders het na My geroep om hulp, en Ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars en die see oor die Egiptenaars laat kom sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestyn gebly.

8“Toe het Ek julle gebring na die land van die Amoriete wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee sodat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak.

9“Toe Balak seun van Sippor en koning van Moab teen Israel oorlog wou maak, het hy vir Bileam seun van Beor laat roep om ’n vloek oor julle uit te spreek. 10Maar Ek het nie na Bileam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seën. So het Ek julle gered uit die hande van Balak.

11“Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amoriete, Feresiete, Kanaäniete, Hetiete, Girgasiete, Hewiete en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar Ek het hulle in julle mag oorgegee. 12Ek het al vantevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor, en dít het hulle voor julle uit verdryf, nie julle swaarde en julle pyl en boë nie.

13“Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie.

14“Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. 15Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.”

16Die volk het geantwoord: “Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. 17Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en Hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. 18Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God.”

19Maar Josua het vir die volk gesê: “Julle kan nie die Here dien nie. Hy is ’n heilige God, Hy is ’n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. 20As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal Hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en ’n end aan julle maak.”

21Die volk het vir Josua gesê: “Nee, ons sal die Here dien!”
22Toe sê Josua vir die volk: “Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien,” en hulle antwoord: “Ons is.”
23Toe sê Josua: “Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel.”
24En die volk sê vir Josua: “Ons sal die Here ons God dien, ons sal na Hom luister.”
25Josua het daardie dag vir die volk ’n verbond gesluit en vir hulle daar in Sigem voorskrifte en bepalings vasgelê.

26Hy het dié dinge in die wetboek van God opgeskryf, ’n groot klip gevat en dit daar onder ’n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. 27Hy het vir die hele volk gesê: “Sien julle dié klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie.”

28Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe.

Die dood van Josua en Eleasar
29Na hierdie gebeure het Josua seun van Nun, dienaar van die Here, gesterf. Hy was honderd en tien jaar. 30Hy is begrawe in die gebied wat aan hom gegee was as besitting, in Timnat-Serag in die Efraimsberge, noord van Gaäsberg.

31Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Josua en tydens die lewe van die leiers wat vir Josua oorleef het en alles ervaar het wat die Here vir Israel gedoen het.

32Die liggaam van Josef wat deur die Israeliete uit Egipte gebring is, is in Sigem begrawe, in die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, vader van Sigem, gekoop het vir honderd stukke silwer. Die grond het die eiendom van die nakomelinge van Josef geword.

33Ook Eleasar seun van Aäron is oorlede. Hy is begrawe in Gibea, ’n plek in die Efraimsberge wat aan sy seun Pinehas toegeken was.

Psalm 78:1-7
Sodat die volgende geslag dit kan weet
78 ’n Gedig van Asaf.
Luister na wat ek jou leer, my volk,
luister aandagtig na wat ek sê.
2Ek gaan ’n gedig voordra,
ek gaan julle inlei in geheimenisse
uit die verre verlede.
3Wat ons gehoor het en wat ons weet,
wat ons vaders ons vertel het,
4sal ons vir ons kinders nie verswyg nie.
Ons sal aan die volgende geslag vertel
van die roemryke dade van die Here
en van sy mag,
van die wonderdade wat
Hy gedoen het.
5Hy het aan Jakob
sy voorskrifte gegee,
aan Israel sy onderwysing.
Hy het ons voorvaders beveel
om dit aan hulle kinders
bekend te maak,
6sodat die volgende geslag dit kan weet
en die kinders wat nog gebore sal word,
dit weer aan húlle kinders kan vertel.
7So sal hulle dan op God vertrou
en nie vergeet wat Hy gedoen het nie,
maar gehoorsaam wees
aan wat Hy beveel het
8en nie wees soos die voorvaders nie.
Dié was ’n opstandige
en ongehoorsame volk,
’n onbestendige geslag
wat nie aan God getrou was nie.

1 Tessalonisense 4:13-18
Die opstanding uit die dood
13Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. 14Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem.

15Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het: Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie. 16Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; 17daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees.

18Troos mekaar dan met hierdie woorde.

Fokusteks

Matteus 25:1-13
Die profetiese rede: die gelykenis van die tien meisies
25 “Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met tien meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 2Vyf van hulle was onverstandig en vyf verstandig. 3Die onverstandiges het hulle lampe gevat maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie, 4terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. 5Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.

6“In die middel van die nag was daar ’n geroep: ‘Hier kom die bruidegom! Gaan hom tegemoet!’7Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. 8Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: ‘Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood.’9Maar die verstandiges antwoord: ‘Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie.’

10“Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Dié wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit.

11“Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: ‘Meneer, Meneer, maak vir ons oop!’12Maar die bruidegom antwoord: ‘Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!’

13“Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie.”

Ekstra stof

Matteus 25 – Jesus spoor sy dissipels aan tot waaksaamheid, getrouheid en barmhartigheid 
Jesus sluit sy toespraak oor die koms van die koninkryk af met drie uitnemende gelykenisse wat die dissipels aanspoor tot waaksaamheid (gelykenis van die tien meisies – 25:1-13), getrouheid (gelykenis van die muntstukke – 25:14-30) en barmhartigheid (gelykenis van die skape en die bokke – 25:31-46).

Jesus spoor sy dissipels aan tot waaksaamheid met die gelykenis van die tien meisies – 25:1-13
Jesus sluit aan by ’n ou gebruik in Israel – dit gebeur soms vandag nog – waar jong meisies die bruidegom tegemoetgaan om hom tot by die bruid te begelei. Hy gebruik die bekende gebruik om sy boodskap in die vorm van ’n gelykenis oor te dra wat die verwagting wat Hy het dat sy dissipels waaksaam sal wees, onderstreep.

Let op dat die gelykenis in die toekomstige tyd geformuleer is: “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos …” wat duidelik op die gereedheid en waaksaamheid vir die wederkoms, die koms van die bruidegom, Jesus, dui. Die waaksaamheid van die meisies word aan hulle dwaasheid – om nie voorsorg te tref vir hoe lank die wag gaan duur nie – of hulle verstandigheid – om wel voorsorg te tref – gemeet.

Die boodskap is dat jy die wederkoms – of dan ten minste die gemeenskap met die Here Jesus – kan mis as jy nie voorsorg tref en jou gereed hou om uit te hou en aan te hou vir sy koms, al vat dit lank.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 142 of Vonkk 83 of Lied 587

Votum: Psalm 78:1-7

Seëngroet

Lofsang: Lied 590 of Flam 161 of Vonkk 277

Wet: Josua 24:14-24

Skuldbelydenis/Genadeverkondiging: Flam 69:2 of Lied 585

Genadeverkondiging & Geloofsbelydenis: (voorleser – Wilhelm Jordaan)

HOOR

Gebed: Flam 369

Skriflesing: Matteus 25:1-13

Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 198 of VONKK 208 of Lied 539 of Lied 596

Seën: (uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, Bybel-Media.)

Respons: Lied 599 Refrein of Vonkk 183:5

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 142 “Kom, Jesus, kom!” of
Vonkk 83 “Siyahamba / Kom Ons Wandel In Die Lig Van God” of
Lied 587 “Kyk, Hy kom!” Wag, laat ons luister

Votum: Psalm 78:1-7

Seëngroet

Lofsang
Lied 590 “Het jy gehoor dat eenmaal”of
Flam 161 “Meer As ’n Lied Oor Ons Lippe (Mooier As Die Mooiste Mooi)” of
Vonkk 277 “U is die lig wat deur die donker skyn”

Wet: Josua 24:14-24

Skuldbelydenis/Genadeverkondiging
Flam 69:2 “Was My Skoon” of
Lied 585 “O Jesus, laat ons nooit vergeet”

Genadeverkondiging & Geloofsbelydenis
(voorleser)Ek glo in Jesus Christus
die Mens na God se hart
wat God se wil gekies het
om deur die haat en klein begrip
van mense ‘n doringkroon te dra,
en van God geskei te word
in die Godverlatenheid van Golgota ­
die doderyk deurgrond het
en opgestaan het
dat ons onvervreem van God
verby die dood ewig vry kan lewe.
Ek glo in hierdie Jesus
wat opgevaar het na die Vader
en vandaar die sagte oordeel bring
omdat Hy nader aan my is
as wat ek aan myself is;
my kern ken,
verby die vel
tot in die chemie van die sel;
wat weet hoe diep my blindheid is
en my vashou ­–
styf teen die braille van Sy lyf.
Ek glo aan die gemeenskap van stukkende sondaars
wat kniel voor die Heiligheid van God.
Ek glo aan die vergiffenis ­
dat Genade altyd groter is
as my sonde en geskiedenis.
Ek glo aan die heropstanding van die liggaam
want ek glo in Christus.
Ek glo aan die ewige lewe
wat hier begin
en ná die dood
die blydenuus bly sing.
(Uittreksel van Wilhelm Jordaan, uit “Gebedeboek met liturgiese Voorstelle”)

Liedere

F142. “Kom, Jesus, kom!” 
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed, Hoop en voleinding) Teks en musiek: Retief Burger © 2005 Urial Publishing
(Op 19:6-9, Op 22:16-21, 2 Kor 5:6-9)

1. Here van die Heiliges, U wat was en U wat is,
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig staan, u liefde sal ook my kom haal
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.

Refrein:
Kom, Jesus, kom vir u bruid
vir hierdie mens wat voor u staan.
Kom, Heil’ge Gees, en reinig ons
vir die bruilof van die Lam.
Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom tog gou! Kom!

2. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.

Refrein:

VONKK 83 “Siyahamba / Kom Ons Wandel In Die Lig Van God”
Johannes 12:25 en Jesaja 2:5 Teks: Tradisioneel Suid-Afrika (isiZulu); Afrikaanse weergawe Werkgroep VONKK 2009; Engelse teks oorgelewer. Melodie: Tradisioneel Suid-Afrika. © Afrikaanse teks en begeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: openbare besit RUBRIEK: Multikultureel – Liefde, Dankbaarheid en Diens

isiZulu
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’,
Siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.
Siyahamba, siyahamba,
siyahamb’ ekukhanyen’ kwe-nKos’.

Afrikaans
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel in die lig van God.
Kom ons wandel, kom ons wandel,
kom ons wandel in die lig van God.

English
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching in the light of God.
We are marching,
we are marching,
we are marching in the light of God.

F161. “Meer As ’n Lied Oor Ons Lippe (Mooier As Die Mooiste Mooi)” (T142)
(RUBRIEK: Flam – Gebed / Toewyding) Teks en musiek: Retief Burger © 2009 Urial Publishing (Opgeneem op Oorgegee)

Meer as ’n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring
sing harte verlief op die Koning in verwondering.
U is die Prins van die eeue, gesalf uit die beker van vreugde
kom, o Koning, en luister na ons liefdeswoorde.

Refrein:
Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome,
genade stort oor lippe rein, en vuur is in u oë.
Want u liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer
voor U, ons Mooiste mooi, buig ons, u mooistes neer.

Brug:
U bruid roep uit na haar Bruidegom.
Ons verlang. Kom, ja kom. (x2)

Einde: (Intro akkoorde)
Hierdie liefde is wyer, hierdie liefde is hoër
Hierdie liefde is dieper, hierdie liefde is mooier.

VONKK 277 “U is die lig wat deur die donker skyn”
Teks: Hannes van der Merwe 2014 © Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo) Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Kontemporêr – Paasfees / Geloof en Vertroue / Hoop en Voleinding

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

F69. “Was My Skoon”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed / Skuldbelydenis) Teks en musiek: Hannes Grabe © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

1. Kom en reinig my, o Heer,
week my sonde en skuld in die bloed van u Seun.
Ek staan skuldig voor U, Heer,
die verlore kind kom vra ’n tweede kans.

2. Was my skoon, maak my rein,
laat U lig weer deur my skyn.
Neem my hart, maak dit nuut,
laat my lig na ander skyn.
Was my skoon, maak my rein
laat u lig weer deur my skyn.

3. Laat u Gees my hart deurspoel,
bring u vrede en rus, u genade oor my.
Maak my wit net soos die sneeu,
ek wil heilig leef, gewy aan U, my Heer.

F369. “U Woord is ’n Lamp” T236
(RUBRIEK: Flammikidz – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Cor Uys © Brettian Productions
(Opgeneem op Oom Karoolus en Lente sing 80 bekende Jesus-kinderliedjies)

U woord is ’n lamp en ’n lig vir my pad.
U woord leer ons alles van Jesus.
U woord leer ons alles oor U.

F198. “Ek Wil Gereed Wees”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding / Heiligmaking) Teks en musiek: Stass en Elanie van Veuren © 2008 MAR Gospel Music Publishers (Matt 25:1-12)

1. Ek wil gereed wees vir die Een wat kom.
Ek wil gereed wees vir die Bruidegom.
Ek wil gereed wees as Hy ons kom haal.
Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal.
2. Ek wil gereed wees vir Sy koninkryk.
Ek wil gereed wees as Hy my wil gebruik.
Ek wil gereed wees om op te staan
vir Sy koninkryk, vir Sy heiligheid, vir Sy grote Naam.

Refrein:
Kom vorm my net soos U wil.
Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid.
Kom vorm my net soos U wil
want ek wil gereed wees as Jesus kom.

VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders”
Teks: Ermuntert euch, ihr Frommen – Laurentius Laurenti 1700; Rejoice, rejoice, believers – Sarah Borthwick Findlater 1854; Afrikaanse teks: Hannes van der Merwe 2012 © Musiek: HAF TRONES LAMPA FÄRDIG – Sweedse volksmelodie
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2012 © Teks en musikale verryking: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Advent / Hoop en Voleinding

1. Wees bly, al God se kinders,
die dag is amper hier,
’n nuwe tyd sal aanbreek
’n tyd om fees te vier.
Die Bruidegom is naby,
die lig begin reeds skyn.
Geduldig wag en bid ons
dat duisternis verdwyn.

2. Ons leef in donker tye
waar haat en stryd gedy,
waar mense onderdruk word,
onskuldiges steeds ly.
Laat skyn die lig van Christus!
Leef in sy koninkryk,
sodat die donker t’rugdeins
en voor die lig sal wyk!

3. Ons hoop en ons verwagting
is Jesus, onse Heer,
die Lig wat alle donker
uiteind’lik sal verteer.
Ons hef ons hart en hande
tot Hom wat ons bely
as Seun van God, die Vader,
wat ons ook kom bevry.

VONKK 183 “Net soos die hemelkoor”
Teks: Join all the glorious names – Isaac Watts (1674-1748); Hannes van der Merwe 2012 ©
Melodie: DARWALL’S 148th – John Darwall 1770 Orrelbegeleiding: John Darwall 1770, aangepas Albert Troskie 2013 (Pro Deo) Kantoryverwerking: Albert Troskie 2013 (Pro Deo)
© Teks, aangepaste orrelbegeleiding en kantory-verwerking: 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing / Kersfees en Epifanie / Lydenstyd en Goeie
Vrydag / Paasfees / Hoop en Voleinding

1. Net soos die hemelkoor sy lof op aarde sing
– die Seun van God wat mens kom word en vrede bring –
so klink ons lied
vir Jesus Christus, God se Seun: U is ons Heer!

2. Die koninkryk van God, sy liefde en sy trou
het Hy aan elke mens wat luister voorgehou.
So klink ons lied:
Die deernisvolle Wonderdoener is die Heer!

3. Die sondes van die mens – ‘n mens moet dit betaal.
En Jesus gee Homself aan daardie skandepaal.
So klink ons lied:
Die Seun van God sterf aan die kruis – Hy is die Heer!

4. Die graf is oopgebreek; Hy het die dood oorwin.
Ons lewe tot in ewigheid het nou begin.
So klink ons lied
vir Jesus Christus, die Oorwinnaar: U is Heer!

5. Ons glo dat Hy sal kom, dat ons by Hom sal wees.
Ons glo dat ons sal aansit by sy bruilofsfees.
Dan klink ons lied:
Die Bruidegom het ons kom haal – Hy is die Heer!

God praat met ons en ons luister

Gebed: Flam 369 “U Woord is ‘n Lamp”

Skriflesing: Matteus 25:1-13
Verduidelik hoe lampies in Jesus se tyd gewerk het. Kinders kan die teks opvoer terwyl dit gelees word – met lampies of met flitse met pap batterye.

Familie-oomblik

Verduidelik voor die skriflesing hoe lampies in Jesus se tyd gewerk het. Kinders kan ook die skriflesing opvoer mbv lampies – of flitsies met pap batterye.

Gesels met die kinders oor kragonderbrekings. Vra hoe hulle te werk gaan wanneer daar kragonderbrekings is. Baie mense gebruik kerse. Maar dit beteken ons moet voorbereid wees op die kragonderbreking, omdat ons baie keer in die donker moet soek vir kerse en vuurhoutjies – die kerse en vuurhoutjies moet op hulle plek wees. Maak seker almal verstaan wat “voorbereid” beteken. God berei ons voor en werk in ons om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. Ons kan probeer om gereed te wees, maar dit is God wat in ons werk.

Of jy kan gesels oor al die goed wat mamma in haar handsak saamdra, gereed vir byna enige situasie. Pak jou handsak uit om te wys waarvoor jy alles gereed is. (Of, as jy ‘n man is, leen ‘n handsak en wys wat alles daarin is.) Idee

Preekriglyn

Klein Hanna kom by die huis na kleuterkategese. Sy is drie jaar oud. Hanna is verontwaardig, soos net ‘n driejarige kan wees. Hulle nuwe meneer laat almal hulle koppe buig en hulle oë toemaak as hulle bid, maar dan hou hy self sy oë oop, vertel sy.

Haar ma vra hoe weet sy die kategeet hou sy oë oop as haar oë dan toe is.

“Ek maak net een oog op ‘n slag toe,” sê die dogtertjie.

Klein Hanna is waaksaam. Sy laat haar nie onkant vang nie. Sy maak net een oog op ‘n slag toe.

Hanna laat Jesus beslis glimlag. Hy leer ons immers op verskeie plekke om waaksaam te wees.

“Te laat”

Op 25 Julie 2000 het Air France se Concorde Vlug 4590 neergestort, kort nadat dit in Parys opgestyg het. ‘n Honderd passasiers, nege bemanningslede en vier persone op die grond het gesterf toe die Concorde die grond getref en ontplof het.

Die oorsaak van die ongeluk was ‘n strook metaal van sowat 400 mm op die aanloopbaan. Die stukkie metaal het die Concorde se band laat bars, en stukke van die band het weer ‘n brandstoftenk in die vliegtuig se vlerk oopgeruk. Die Concorde se vlerk het aan die brand geslaan, maar dit het reeds te vinnig beweeg om opstyging te kanselleer. Die vlieënier se plan was om op ‘n nabygeleë vliegveld ‘n noodlanding uit te voer.

Die vliegtuig het egter nie genoeg spoed gehad nie, en het neergestort. Die vlieënier het hy vergeefs geveg om die vliegtuig te red. Sy laaste woorde was: “Te laat.”

Jesus se koms is ‘n beslissende ingryping in die wêreld se geskiedenis. Daarom leer Jesus ons nie verniet om waaksaam te wees nie. Waaksaamheid bewaar ons van “te laat.”

Grafika.

‘n Gelykenis oor waaksaamheid

Ons teks vertel die bekende gelykenis oor die tien meisies met hul lampe in afwagting op die komende bruidegom . Hulle was tien meisies, almal voorberei met lampe om die bruidegom in te wag.

In vers 2 word hulle geïdentifiseer as verstandig en onverstandig. Die maatstaf waarvolgens hulle beoordeel word, is of hulle ekstra olie vir hulle lampe saamgeneem het (3). Die bruidegom het lank weggebly sodat almal vaak geword en aan die slaap geraak het. Almal. Al tien meisies – die verstandiges en die onverstandiges.

In die middel van die nag kom die aankondiging dat die bruidegom opgedaag het, en dat die bruilofsgaste hom moet gaan ontmoet. Die tien meisies het ook op die roep reageer en opgestaan om hulle vir die ontmoeting met die bruidegom gereed te maak.

Nou kom die lampe en die olie weer in spel. Die onverstandige meisies se lampe het doodgegaan omdat die olie daarin opgeraak het. Hulle wou van die verstandige meisies olie leen om saam met almal na die komende bruidegom te gaan. Die verstandige meisies was egter nie bereid om op hierdie punt hulle olie te deel nie. Die enigste uitweg vir die onverstandige meisies was om op daardie laat uur van die nag na die winkel te gaan om hulle olievoorraad aan te vul.

Dan gebeur die onverwagse, die verrassing! Die bruidegom daag op terwyl die onverstandige meisies nog by die winkel olie koop. Die vyf verstandige meisies wat intussen hulle lampe gevul het met die ekstra olie wat hulle in houers saam geneem het, was op die regte plek en tyd om saam met die bruidegom na die bruilof toe in te gaan. En toe is die deur agter die gaste gesluit.

Saam met die verrassing is daar ook teleurstelling en tragedie. Die onverstandige meisies kom te laat by die toe deur aan. Die bruidegom antwoord van binne af op hulle gepleit om die deur oop te maak met ’n boodskap wat wreed en harteloos klink: “Ek sê vir julle: Ek ken julle nie” (12).

Jesus sluit hierdie gedeelte af met sy beklemtoning van die punt van die gelykenis. Waak! Julle weet nie die dag en die uur nie!

Wysheid en waaksaamheid

Hierdie gelykenis bou op die Joodse tradisie waarin wysheid en dwaasheid teenoor mekaar gestel is. Wysheid is om jou lewe volgens God se plan en bedoeling in te rig. Dwaasheid is om nie met God rekening te hou nie, en jou eie kop te volg. Die wysheidsboeke in die Ou Testament roep ons voortdurend op om nie dwaas te wees nie, maar verstandig.

Die boek Spreuke beeld wysheid en dwaasheid dikwels uit as ’n vrou. Jesus, wat ook as Wysheidsleraar aan ons bekendgestel word, sluit in hierdie gelykenis by Spreuke se voorstelling aan. Hier word wysheid en dwaasheid voorgestel as vyf verstandige en vyf onverstandige meisies.

Jesus se gelykenis nooi ons uit om te bepaal waar ons staan. Leef ons wys of dwaas? Jesus, die bruidegom, kom weer aan die einde van die tyd om sy volgelinge mee te neem na die bruilof. Wie sal gereed wees?

In hierdie geval word wysheid gekenmerk deur gereedheid met olie vir die lamp, terwyl dwaasheid gekenmerk word deur verwarde planne op ’n te laat tydstip. Die olie beteken eenvoudig om gereed te wees vir die sleutelmoment. Die sleutelmoment in die wêreldgeskiedenis is die wederkoms van die Seun van die Mens. Dit is die moment van skeiding tussen mense. Sommige, die volgelinge van Jesus, word ingesluit in die bruilofsfees. Ander word uitgesluit.

Die bekende Nuwe Testamentiese kenner, NT Wright, skryf:
What matters is being ready; being prepared; being wise; thinking ahead, realizing that a crisis is coming sooner or later and that if you don’t make preparations now, and keep them in good shape in the meantime, you’ll wish you had.

Aktiewe wag

Waaksaamheid, gereedheid, voorbereiding is belangrike temas in ons gelykenis. Prof Jan du Rand skryf:
Om te wag op die koms van die Here Jesus beteken nie om jou aan niksdoen oor te gee nie. Dit moet met groot verantwoordelikheid geskied, soos die vyf verstandige meisies wat gesorg het dat hulle lampe genoeg olie in het terwyl hulle op die bruidegom gewag het.

Voorbereidheid en onvoorbereidheid is belangrik, omdat Jesus se wederkoms uitgestel word. Aangesien ons nie weet wanneer Jesus kom nie, moet ons te alle tye gereed wees. Dit is wat verstandigheid en wysheid beteken. Die vyf meisies is onverstandig omdat hulle nie rekening hou met die moontlikheid van vertraging van die koms van die bruidegom nie.

Die feit dat die verstandige meisies op hierdie punt weier om olie af te staan verwys na die moontlikheid dat daar nie weer geleentheid sal wees om die voorraad aan te vul nie. Dat die onverstandige meisies in die nag moet gaan olie koop beklemtoon die waarskuwing teen en kritiek op hul gebrekkige voorbereiding (nalatigheid) vir die koms van die bruidegom.

Die vyf onverstandige meisies het hulle kanse verspeel en die bruilofsmaal misgeloop. Die meisies verteenwoordig hier die kerk, bestaande uit belydende dissipels. Die onderskeid tussen verstandige en onverstandige meisies is Matteus se spesifieke aanduiding van lede en nielede van die koninkryk. Ook die onverstandige meisies bely hulle lidmaatskap van die koninkryk. Die saamneem van olie om die lampe brandend te hou, dui op goeie werke in gehoorsaamheid aan Jesus se onderrig. Die nalatigheid (onverskilligheid) om genoeg olie te neem wys op ongehoorsaamheid aan Jesus se onderrig.

Wederkoms uitgestel

Die gesprek tussen die verstandige en onverstandige meisies oor voorsiening van olie berei die tafel vir die uiteindelike weiering van toegang tot die bruilof.

Volgens Skrifkenners verteenwoordig die onverstandige meisies se pleit om toegang tot die bruilof die poging van valse dissipels om toegang te verkry tot die koninkryk met die laaste oordeel.

Onkunde aangaande die presiese oomblik van die eindtyd moet daarom lei tot waaksaamheid tot en met die laaste oomblik. Oorgawe aan die druk van die tyd en moedeloosheid oor die uitgestelde uur, sal veroorsaak dat mense onverwags oorval word sonder dat hulle die volhardende pad van dissipelskap geloop het. Die verwagting van die bruidegom moet ons aanspoor om aktief te bly wag, om aktief die koninkryk van God te soek.

Dit gaan vir Matteus in die tyd van afwagting om die doen van God se wil soos wat Jesus sy dissipels onderrig het – die konsekwente etiese boodskap van die hele evangelie.

Nie net die einde nie

Die verwysing na die bruidegom in die gelykenis suggereer opnuut Jesus se Messiasskap. Dit was die kerngedagte in die voorafgaande hoofstukke vanaf die oomblik dat Jesus in Jerusalem aangekom het.

Die verwysing na Jesus as bruidegom beklemtoon dat die gelykenis nie slegs oor die eindtyd handel nie – die groot en vreesaanjaende dag waarop die ganse wêreld en kerk wag. Regdeur sy bediening het Jesus as Messias na sy volk, Israel, gekom. Hulle is die mense wat na die bruilofsfees uitgenooi is. Hulle is in hierdie verhaal verdeel tussen verstandiges wat vir Jesus ken en verseker dat hulle gereed is vir sy koms, en onverstandiges, aan wie Jesus uiteindelik sê: “Ek ken julle nie!” (12; vgl 7:23).

Omdat dit wat Jesus gedoen het uniek en beslissend was, het die hoedanigheid van die wêreld en hoe God daarmee in verhouding tree verander. Op grond van wat Jesus gedoen het, het ’n nuwe era aangebreek waarin sy soewereine heerskappy werklikheid word in die wêreld. In hierdie nuwe tyd, soos ook tydens Jesus se unieke aardse lewe en die van sy volgelinge, is dieselfde waarskuwing steeds akuut. Wees waaksaam!

Dit is maklik, skryf teoloog NT Wright, “to go slack on the job, to stop paying attention to God’s work and its demands, to be unprepared when the moment suddenly arrives”. Daarteen moet ons waak.

Wat ons geroep is om te vermy, is die laaste woorde van die Air France-vlieënier op daardie donker dag in die lugvaart se geskiedenis, 25 Julie 2000.

Laat ons liewer soos klein Hanna altyd een oog oop hou.

God stuur ons om te leef

  1. God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 198 “Ek Wil Gereed Wees” of
VONKK 208 “Wees Bly, Al God Se Kinders” of
Lied 539 “Tien meisies, met hul lampe” of
Lied 596 “Ons sien vooruit na daardie dag”

Seën
Gelukkig is elkeen vir wie Jesus met sy weerkoms wakker kry. Hy sal hulle aan die tafel laat sit, ‘n voorskoot aansit en hulle bedien.
(uit: Wepener, Cas. 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington, BybelMedia.)

Respons
Lied 599 Refrein (“Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy ere. Ja, Hy kom weer versekr om ons te kom haal.”)