Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Vandeesweek se tekste wil gelowiges bemoedig te midde van uitdagende en verwarrende tye. Haggai wil die volk laat moed skep met die bou van die tweede tempel, want die Here is die Almagtige en het sy reddingsmag getoon met die uittog uit Egipte. Ook Psalm 98 en 145 besing die lof van die Here wat deur sy heerskappy die oorwinning behaal. 2 Tessalonisense 2 wil die gelowiges bemoedig om nie so gou van stryk gebring te word deur vals en verwarrende uitlatings oor die wederkoms nie. Die brief beklemtoon die heerlikheid van Christus waaraan gelowiges deel gekry het deur die evangelie te glo. Waar al vandeesweek se tekste gelowiges oproep tot lof en volharding te midde van uitdagende tye, lei die teks uit Lukas 20 ons na die diepste bron van ons hoop: Christus se opstanding uit die dood, want God “is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes, want by Hom leef hulle almal”.

Ander Tekste

Haggai 1:15b-2:9
15Hulle het daarmee begin op die vier en twintigste van die sesde maand.

2 Op die een en twintigste van die sewende maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom: 2Vra tog vir Serubbabel, seun van Sealtiël en goewerneur van Juda, en vir die hoëpriester Jesua seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het: 3Wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was? Hoe lyk dié een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelyking met die vorige nie?

4Maar nou, Serubbabel, skep moed, sê die Here, en jy Jesua seun van Josadak, hoëpriester, skep moed, en julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here! Begin met die werk, want Ek is by julle, sê die Here die Almagtige. 5My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie!

6So sê die Here die Almagtige: Nog een keer, binnekort, sal Ek hemel en aarde, see en land laat bewe. 7Dan sal Ek al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal Ek hierdie huis met rykdom vul, sê die Here die Almagtige 8Aan My behoort al die silwer, aan My al die goud, sê die Here die Almagtige. 9Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal Ek vrede gee, sê die Here die Almagtige.

Psalm 145:1-5, 17-21
145 ’n Loflied van Dawid.
Ek wil u lof verkondig,
my God en Koning,
ek wil u Naam altyd loof.
2Elke dag wil ek U loof,
ek wil u Naam altyd prys.
3Die Here is groot,
alle lof kom Hom toe,
sy grootheid is ondeurgrondelik.
4Geslag na geslag prys wat U doen
en vertel van u magtige dade,
5van die luister, die heerlikheid
van u majesteit.
Ek wil getuig van u magtige dade,
17Die Here is regverdig
in al sy handelinge,
getrou in alles wat Hy doen.
18Die Here is naby almal
wat Hom aanroep,
almal wat Hom
in opregtheid aanroep.
19Aan dié wat Hom dien,
gee Hy wat hulle vra,
Hy hoor as hulle om hulp roep,
en Hy red hulle.
20Die Here beskerm almal
wat Hom liefhet,
maar al die goddeloses verdelg Hy.
21Ek sal die lof van die Here
verkondig.
Laat al wat leef,
sy heilige Naam vir altyd prys.
Of
Psalm 98
98 ’n Psalm.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
want Hy het magtige dade gedoen,
deur sy krag en Goddelike mag
het Hy oorwin.
2Die Here het sy oorwinning
bekend gemaak,
aan die nasies het Hy
sy reddingsdade geopenbaar.
3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde
en sy trou herbevestig;
die hele wêreld het gesien dat ons God
die oorwinning behaal het.
4Juig tot eer van die Here,
almal op aarde,
wees vrolik, juig en sing!
5Sing tot eer van die Here
met begeleiding van die lier,
speel op die lier en sing.
6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here,
die Koning.
7Die see en alles daarin moet druis,
die aarde en alles daarop moet juig,
8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig
9voor die Here,
want Hy kom om oor die aarde te heers;
Hy sal oor die wêreld heers
met regverdigheid,
oor die volke met billikheid.

Lukas 20:27-38
27’n Aantal Sadduseërs—dit is die mense wat ontken dat daar ’n opstanding uit die dood is—kom toe nader en vra vir Jesus: 28“Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf: As iemand ’n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer se weduwee trou en vir sy broer kinders verwek. 29Nou was daar sewe broers. Die oudste het getrou en kinderloos gesterwe. 30Ook die tweede 31en die derde het met die weduwee getrou en kinderloos gesterwe, en so het dit met al sewe gegaan. 32Daarna het die vrou ook gesterwe. 33Die vrou nou, wie se vrou word sy met die opstanding? Al sewe het haar mos as vrou gehad.”

34Jesus sê vir hulle: “In hierdie wêreld trou die mense met mekaar, 35maar dié wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. 36Hulle kan ook nie meer sterwe nie; hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. 37Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van ‘die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob’ 38Hy is nie ’n God van dooies nie maar van lewendes, want by Hom leef hulle almal.”

Fokusteks

2 Tessalonisense 2:1-5,13-17
Die wettelose mens
2 En nou, broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met Hom, het ek ‘n ernstige versoek aan julle: 2Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie—of dit nou vir julle gesê word in ‘n profetiese uitspraak of in ‘n preek of in ‘n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. 3Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. 4Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is.

5Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?

6En julle weet nou wat hom nog teëhou, sodat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. 7Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees, 8en dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal Hy hom met die asem uit sy mond verdelg en deur die glans van sy verskyning vernietig.

9Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders 10en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie. 11Dit is ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. 12En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word.

Aan God die dank
13Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. 14Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus.

15Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur ‘n brief was.

16–17En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ‘n blywende troos en goeie hoop gegee.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 590 of VONKK 90 of Flam 142

Votum: (selfde as verlede week of) Psalm 145:1, 4, 17-21

Seëngroet 

Lofsang: Lied 601 of Flam 57 [bekend]

Wet/Verootmoediging: Die deugde van ‘n Christelike karakter, deur John Baillie (1886-1960)

Verootmoediging / Genadeverkondiging: Lied 585

Geloofsbelydenis: Spaanse Geloofsbelydenis uit “Handleiding vir die Erediens” of Lied of VONKK 183

HOOR

Epiklese: (Dieselfde as verlede week) of VONKK 21

Skriflesing: 2 Tessalonisense 2:1-5, 1-17

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed

Slotsang: Lied 588

Seën: 2 Tessalonisense 1

Respons: Lied 601 Refrien of  Flam 361

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 590 “Het jy gehoor dat eenmaal” of
VONKK 90 Maranata! of
Flam 142 Kom, Jesus, kom! 

Votum
As julle in November die Seisoen van Voleinding volg, kan julle elke Sondag dieselfde vorum en seëngroet gebruik:
Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep.

Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n Jerusalem skep wat vol blydskap is.

Voorganger: In Jerusalem gaan niemand meer huil of om hulp roep nie.
Gemeente: Jerusalem se inwoners sal vreugde hê.

Voorganger: Wees bly, en jubel sonder ophou oor wat die Here gaan skep.
Gemeente: Die Here gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde skep.
Almal: Amen.
OF
Psalm 145:1, 4, 17-21
Ek wil u lof verkondig,
my God en Koning,
ek wil u Naam altyd loof.
4Geslag na geslag prys wat U doen
en vertel van u magtige dade,
17Die Here is regverdig
in al sy handelinge,
getrou in alles wat Hy doen.
18Die Here is naby almal
wat Hom aanroep,
almal wat Hom
in opregtheid aanroep.
19Aan dié wat Hom dien,
gee Hy wat hulle vra,
Hy hoor as hulle om hulp roep,
en Hy red hulle.
20Die Here beskerm almal
wat Hom liefhet,
maar al die goddeloses verdelg Hy.
21Ek sal die lof van die Here
verkondig.
Laat al wat leef,
sy heilige Naam vir altyd prys.

Seëngroet 
(Gemeente se naam), wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Lofsang
Lied 601 “Dié wat die Here wil dien” of
Flam 57 Ek Sien In My Gees (Oorwinningslied) [bekend]

Wet/Verootmoediging
Die deugde van ‘n Christelike karakter, deur John Baillie (1886-1960)
In U oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en heiligheid opgesluit.
Laat die deugde van ‘n Christelike karakter deur my voortdurende gemeenskap met U in my siel vorm aanneem:

 • Die gawe van ‘n dankbare en tevrede hart
 • Die gawe om geduldig op u vrede te wag en u onmiddellik te gehoorsaam as U my roep
 • Die gawe om moedig deur lyding of gevaar te gaan
 • Die gawe om swaarkry te verduur omdat ons vir Christus lewe
 • Die gawe om onbevrees op te staan vir wat reg is
 • Die gawe van waaksaamheid, sodat ek nie in versoeking kom nie
 • Die gawe van selfdissipline
 • Die gawe van eerlikheid ten alle koste
 • Die gawe om ander te behandel soos ek behandel wil word
 • Die gawe van sagmoedigheid, sodat ek ander nie te vinnig sal oordeel nie
 • Die gawe van beheersdheid, sodat ek nie te vinnig sal praat nie
 • Die gawe van vergifnis teenoor almal wat my veronreg het
 • Die gawe van begrip vir hulle wat swakker is
 • Die gawe om met volharding te verlang dat U hierdie gebed van my sál verhoor.

Amen.
Uit: Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle

Verootmoediging / Genadeverkondiging
Lied 585 “O Jesus, laat ons nooit vergeet”

Geloofsbelydenis
Ons glo in God die Almagtige,
Skepper van die hemel en die aarde;
Skepper van alle nasies en kerke;
Skepper van alle tale en rasse.
Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here,
God wat mens geword het as ’n mens vir die mensdom,
God wat mens geword het in tyd vir alle tye,
God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture,
God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping.
Ons glo in die Heilige Gees
deur Wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture,
deur Wie God, die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word,
Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak: die liggaam van Christus.
Ons glo aan die kerk wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is,
Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tonge dieselfde lof besing.
Ons glo aan die (finale) heerskappy van God –
die dag van die groot Fiesta
wanneer al die kleure van die skepping ’n harmoniese reënboog sal vorm,
wanneer alle mense sal deelneem aan ’n vreugdevolle feesmaal,
wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing.
En omdat ons glo, verbind ons ons:
om te glo vir hulle wat nie glo nie,
om lief te hê vir hulle wat nie liefhet nie,
om te droom vir hulle wat nie droom nie,
tot die dag wanneer hoop ’n werklikheid word.
Amen.
(’n Spaanse Geloofsbelydenis uit “Handleiding vir die Erediens”)
OF
Lied 589 “Verheerlik aan Gods regterhand” of
VONKK 183 Net soos die hemelkoor

Liedere

F142. “Kom, Jesus, kom!”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed, Hoop en voleinding) Teks en musiek: Retief Burger © 2005 Urial Publishing
(Op 19:6-9, Op 22:16-21, 2 Kor 5:6-9)

1. Here van die Heiliges, U wat was en U wat is,
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig staan, u liefde sal ook my kom haal
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.

Refrein:
Kom, Jesus, kom vir u bruid
vir hierdie mens wat voor u staan.
Kom, Heil’ge Gees, en reinig ons
vir die bruilof van die Lam.
Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom tog gou! Kom!

2. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.

Refrein:

VONKK 90 “Maranata!”
Nav I Korintiërs 16:22b Teks: Jannie Hougaard 2004 © Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 ©
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Meditatief – Hoop en Voleinding

Maranata!
Maranata!
Maranata!
Kom, Heer, kom weer!

(Alternatiewe teks;)
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer, kom weer!

F57. “Ek Sien In My Gees (Oorwinningslied)”
(RUBRIEK: Flam – Hoop en Voleinding / Lof / Koninkrykstyd) Oorspronklik: Battle Hymn of the Republic (Tradisioneel)
Afrikaanse vertaling: Piet Smit  © 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere; asook op Suid-Afrika se 100 Gunsteling Geestelike Liedere)

1. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer.
Die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer.
Hy’t belowe aan die einde op die wolke kom Hy weer.
Hy is Koning, Hy regeer!

Refrein:
Loof Hom, prys Hom! Halleluja!
Hy is Koning, Hy regeer!

2. Die Here is ons Vesting wat vir altyd sal bly staan.
Hy beskerm elke mens wat in geloof na Hom toe gaan.
Hy’s ons skuiling, Hy’s ons wapen, Hy het die vyand reeds verslaan.
Hy is die Rots wat ewig staan.

Refrein:
Loof Hom, prys Hom! Halleluja!
Hy’s die Rots wat ewig staan!

3. Kom deel nou in ons loflied hef jou hande op na bo.
Blaas basuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oë.
Kom leef in die oorwinning van sy Woord waarin ons glo.
Want sy Woord sal ewig staan.

Refrein:
Loof Hom, prys Hom! Halleluja!
Want sy Woord sal ewig staan.

4. Ek glo dat Jesus Christus weer sy bruid gaan kom haal.
Ek glo die Vader het al reeds die dag en uur bepaal.
Ek sien al klaar die feestelike hemelbruilofsmaal
en die tafel met ons bruilofsmaal.

VONKK 183 “Net soos die hemelkoor”
Teks: Join all the glorious names – Isaac Watts (1674-1748); Hannes van der Merwe 2012 ©
Melodie: DARWALL’S 148th – John Darwall 1770 Orrelbegeleiding: John Darwall 1770, aangepas Albert Troskie 2013 (Pro Deo)
Kantoryverwerking: Albert Troskie 2013 (Pro Deo)
© Teks, aangepaste orrelbegeleiding  en kantory-verwerking: 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK:  Klassiek – Lofprysing / Kersfees en Epifanie / Lydenstyd en Goeie  Vrydag / Paasfees / Hoop en Voleinding

1.  Net soos die hemelkoor sy lof op aarde sing
– die Seun van God wat mens kom word en vrede bring –
so klink ons lied
vir Jesus Christus, God se Seun: U is ons Heer!

2.  Die koninkryk van God, sy liefde en sy trou
het Hy aan elke mens wat luister voorgehou.
So klink ons lied:
Die deernisvolle Wonderdoener is die Heer!

3.  Die sondes van die mens – ‘n mens moet dit betaal.
En Jesus gee Homself aan daardie skandepaal.
So klink ons lied:
Die Seun van God sterf aan die kruis – Hy is die Heer!

4.  Die graf is oopgebreek; Hy het die dood oorwin.
Ons lewe tot in ewigheid het nou begin.
So klink ons lied
vir Jesus Christus, die Oorwinnaar: U is Heer!

5.  Ons glo dat Hy sal kom, dat  ons by Hom  sal wees.
Ons glo dat ons sal aansit by sy bruilofsfees.
Dan klink ons lied:
Die Bruidegom het ons kom haal – Hy is die Heer!

VONKK 21 “Wag op die Heer”
Nav Markus 13:33,35,36
Teks: Wait for the Lord – Taizé 1991; Afrikaanse weergawe Braam Hanekom, Breda Ludik en Michiel van der Merwe 1994/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992 Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Engels, Afrikaanse  in hierdie weergawe en musiek) © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Geloof en Vertroue / Hoop en Voleinding

Wag op die Heer,
sy dag kom gou.
Wag op die Heer:
bly bid en waak.

Wait for the Lord,
whose day is near.
Wait for the Lord:
keep watch, take heart!

God praat met ons en ons luister

Epiklese
(Dieselfde as verlede week)
Here, in u Woord sê U dat U naby almal is wat U aanroep, naby aan almal wat U in opregtheid aanroep. U het ons vir Uself afgesonder deur die evangelie wat aan ons verkondig is, sodat ons deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Maar omdat ons weet hoe diep afhanklik ons van U is, Here, roep ons U nou in opregtheid aan: Spreek tot ons deur die evangelie, Here (uit Ps 145 en 2 Tess 2).
OF
VONKK 21 Wag op die Heer

Skriflesing: 2 Tessalonisense 2:1-5, 1-17

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Carolyn Brown sê dat kinders vandag moet hoor dat hulle nie bekommerd moet wees oor wat met hulle (of met mense vir wie hulle life is) gaan gebeur wanneer hulle doodgaan nie.  Of oor wat met hulle gaan gebeur wanneeer hulle groot is of tieners word nie.  Of… of….  Hulle moet eerder dink aan vandag.  Hulle moet vandag as God se kind leef.  Sy wys ook daarop dat dit nie vir kinders moeilik is nie, aangesien hulle geneig is om juis eerder in die hede te leef.

Sluit aan by maniere waarop kinders versoek word om nie in die hede te leef nie.  Jy kan vra wie sien uit na die vakansie.  Wie het al planne vir die vakansie?  Wat is daardie planne?  Dis natuurlik goed en lekker om uit te sien na die vakansie!  Maar jy kan so uitsien na die vakansie, dat jy vergeet van vandag!  Vandag moet jy dalk nog jou huiswerk doen, of leer vir die eksamen.  Jy kan nie by jou lessenaar sit en droom van die vakansie nie.  Jy moet leer!

Of, ‘n ander voorbeeld:  wie het al gesien dat daar reeds kersversierings in die winkels is?  Wie hou van Kersfees?  Wat wil jy vanjaar vir Kersfees hê?  ‘n Mens kan so fokus op die geskenke onder die boom, dat jy vergeet om die hele vakansie – die kuier, die speel, die liggies, al die lekker dinge van Desember – te geniet.  (Jy sal jou vertelling lekker moet dramatiseer!)

Ons wat God se kinders is, sien uit daarna om eendag in die hemel te wees.  Dis soos om uit te sien na die vakansie.  Maar intussen moet ons ons huiswerk doen! Moet ons leer om te leef soos God se kinders.  Daarom leef ons elke dag soos wat God van ons vra.

Preekriglyn

Dit is duidelik dat die gemeente in Tessalonika Paulus verkeerd verstaan het.  Sy boodskap in sy eerste brief (hfst. 5) dat Jesus onverwags sou kom, is deur hulle geïnterpreteer dat Jesus moontlik reeds gekom het óf binnekort sou kom.  Dit kan ook moontlik wees dat daar iemand was wat valslik in sy naam ‘n brief geskryf het (2:2) en sommige verwar het met ‘n verkeerde interpretasie van sy vorige boodskap oor die wederkoms.

Paulus versoek hulle egter om nie so gou van stryk gebring te word deur misleidende interpretasies oor die wederkoms nie, maak nie saak of dit in ‘n profetiese uitspraak gedoen word of deur ‘n brief nie.  Daarom bevestig Paulus heel moontlik in 2 Tess 3:17 die egtheid van hierdie brief, deur die groete met sy eie handskrif te skryf.

Wettelose mens

Die wettelose mens (Antichris?) waarvan Paulus praat wat eers moet verskyn, kan óf met ‘n demoniese mag óf ‘n despotiese leier verbind word, iemand soos bv. die Siriese koning Antiogus Epifanes (175-164 vC – vgl Dan 11:31-39; 12:11 en 1 Makkabeërs 1:54,59) of die Romeinse keiser Gajus (37-41 nC – hy het probeer om ‘n standbeeld van hom in die tempel in Jerusalem op te rig, maar is dood voor dit gebeur het), wat albei van hulle onderdane vereis het om hulle te aanbid as gode. Jesus verwys heel moontlik ook na dié wettelose een in sy profetiese rede in Markus 13:14.

As dit ‘n despotiese leier sou wees, kan dit miskien dui op keiser Titus wat in 70 nC Jerusalem ingeneem het en die tempel ontheilig het.

As dit ‘n demoniese mag sou wees, verwys Paulus se uitsprake na die Antichris in die eindtyd net voor die wederkoms van die Here Jesus.

Dit is ook moontlik om albei betekenisse te aanvaar, en ‘n eerste vervulling met keiser Titus en ‘n tweede vervulling aan die einde van die tyd hierin raak te sien (vgl 1 Joh 2:18 – daar is eintlik sprake van ‘n hele paar antichriste).

Wat beteken dit?

Hoe dit ook al sy, die Tessalonisense het die lering verstaan, want hy het dit blykbaar die vorige keer met hulle deurgepraat.  Dit bly egter vir ons onseker presies wat hy bedoel, omdat die Nuwe Testament nie baie meer detail hieroor gee nie.

Dit geld ook die betekenis van die “geheime krag wat hom teëhou”.  Dit is  bv. al met die Romeinse ryk, wat op plekke die evangelie goedgesind was, verbind; ook met die evangelie verkondiging, dws dat deur die verspreiding van geloof, die wettelose teruggedryf word; ook met engele of met die Heilige Gees of God self, hoewel dit nie sin maak dat die Gees eers “uit die weg (moet) wees” nie (vers 7).

Selfs die grote Augustinus het hieroor gesê dat dit vir hom ‘n onopgeloste raaisel is (City of God)! Miskien is William Hendriksen egter reg wat sê dat ons hier met ‘n beskrywing van die algemene handhawing van reg en orde deur regerings en ander instansies te make het.  Wanneer dit verdwyn, sal die wetteloosheid oorneem, en is dit die einde.

Terloops, dan was daar al tye wat dit byna gebeur het: dink maar net aan die twee Wêreldoorloë van die vorige eeu, en wat tans in soveel dele van die wêreld gebeur: Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, en baie dele van Asië en Afrika, selfs in die Amerikas en Europa …  Is daar ‘n plek waar wetteloosheid nie dreig om oor te neem nie, wonder ek skielik?!

Bron van wetteloosheid

Wat wel seker is, is dat dit die Satan is wat agter die wettelose en die wetteloosheid sit.  Let egter op dat hy dit net regkry om dié te mislei wat reeds nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.  Die veroordeling kom dus nadat hulle reeds hulle keuse teen God se boodskap in Jesus Christus gemaak en Hom verwerp het.

Die Satan se werk, in die lig van wat die res van die Bybel ook daaroor skrywe, kan in 4 woorde opgesom word: versoeking (Matt 4), misleiding (1 Kon 22:21-22; Ef 6), teenspoed (Open 2:10) en aanklag (Job 1; Open 12:10).  Sy werk word daarom ook nie uitgewis deur “duiwel-uitdrywing” in die eerste plek nie, maar deur die waarheid te soek en te leef (Joh 8:31 vv; Ef 6:14,17 – hier word dit met die Bybel verbind) en getuienis te lewer (2 Kor 10:4-5; Ef 6:15,16) en biddend te lewe (Matt 6:13; Ef 6:18).

God sterk ons in die goeie

Let op hoe God se werk en dié van die gelowiges saamwerk  (verse 13-17)om hulle standvastig te maak.

Aan die een kant het die Here hulle lief, het God hulle uitverkies en gered deur sy Gees.  Aan die ander kant is hulle gered deurdat hulle die waarheid glo.

Netso het God hulle geroep deur die evangelie om deel te hê aan Jesus se heerlikheid.  Maar Paulus roep hulle ook op om standvastig vas te hou aan die leer wat hy aan hulle verkondig het.

Soos iemand gesê het: “Werk asof alles van jou afhang, dan sal jy agterkom dat alles van God afhang.”  Dit is ons troos en hoop. Dit is hoe boosheid en wetteloosheid teengewerk word.

Boodskap

Hoe kan ons die boodskap van hierdie gedeelte vir onsself opsom?

God handel deurslaggewend

Hierdie gedeelte plaas die swaartste klem op God se werk in hierdie tyd (die geskiedenis), eerder as op Christus se terugkeer aan die einde van die tyd. Waaroor Paulus ook al praat (bv Christus se terugkeer, ons verkiesing, ons heiliging, misleiding en angs, die noodsaak om sterk te staan) die diepste versekering is dat God se werke voor en agter ons die wag hou, en ook boosheid omsluit en beperk. God is in beheer.

Hierdie diep oortuiging en die diep vertroue wat dit in ons skep (wat uitloop in dank – 13) is die kern van hierdie teks.

Nie verward of van stryk

Daarom moet gelowiges nie verward of van stryk raak nie. Die Christene van Tessalonika was relatief jonk in hulle geloof. Hulle geloof kon ontspoor, of hulle kon weggetrek word van Christus af.

Ons moet vra wat ons geloof vandag kan laat ontspoor? Moderne ongeloof word gebore uit die behoefte om fisies te kan waarneem, te kan toets, te kan herhaal en te kan voorspel. Ons glo net wat ons kan waarneem en kan bedink. Feite en rasionaliteit is al wat tel.

Dit beteken dat God kantlyn toe geskuif word. Of verloën word. Dat geloof in die sand vasval.

Dan word die rentekoers, die repokoers en die opbrengskoers vir baie mense die enigste werklikheid wat tel.

Daarom moet ons ons gedagtes en ons geloof oppas. Gemeenskap met God en gemeenskap met medegelowiges, gebed, Bybellees, nadenke, praktiese diens, lofprysing, klagte voor God, stilte – dit is die dinge wat ons gefokus hou en ons geloofsoë help om verder te kyk as wat ons gewone oë kan sien.

Fokus op ons roeping

Jy – en ons as gemeente – moet gefokus bly op jou roeping. Kyk net hoe Pauluus vanaf vers 13 met die gemeente praat oor wat God vir hulle gedoen het, en waarom God dit gedoen het.

God het die Tessalonisense gekies en gered om die eerstes te wees wat glo – deur hulle getuienis, en ons s’n, bring God ook ander, die volgende geslagte, tot geloof. Ons is die eerste vrugte, die geliefdes van God.

Hoe keer ons dat ons uit die geloof uitval? Ons hou ons oë gevestig op God wat ons liefhet en ons gekies het om sy heerlike doel deur ons te bereik.  Die werkwoorde is belangrik: ons onthou, ons vertel oor, ons glo, ons bring dank. Dit is ons roeping.

Ons staan vas

Wat God gedoen het, lei tot ons aksie. Wat doen ons? Ons staan vas, ons hou vas (v. 15). Aangesien ons glo en gefokus bly op wat Christus gedoen het deur sy dood en opstanding; dat Christus die bose oorwin het; dat die kruis uitstyg bo enige tragedie, konflik of geweld, maak die vasstaan sin. Vasstaan is veral sinvol omdat Christus ons geroep het omn deel te neem aan sy heerlikheid wat met sy wederkoms volledig ons deel word.

Ons wil dikwels graag baklei en oorlog maak. Ons wil die magte wat die evangelie aanval self oorwin. Paulus se oproep dat ons bloot vas moet staan word gebore uit vertroue in Christus se oorwinning. Mense wat vasstaan neem dinge nie in hulle eie hande nie, maar vind rus in die vertroue dat die hele wêreld rus in Christus se gekruisigde hande.

Glorie van Christus

Uiteindelik het God ons gekies, ons geroep en ons deel van Christus gemaak sodat ons kan deel in die volle heerlikheid van Christus. Ons lewe is onherroeplik gerig op die heerlikheid van Christus wat met die wederkoms ons deel sal word. Ons ontvang hierdie toekoms uit God se hande. Omdat ons toekoms vasstaan, kan ons in die hede vasstaan.

God se beloftes is waar ons gedagtes en ons lewens gefokus bly.

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang
Lied 588 O God van hoop, gee ons u vrede

Seën: 2 Tessalonisense 1
Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak.

Respons
Lied 601 Refrien “Stil maar, wag maar, alles word nuut…” of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.