Twaafde Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Wysheid is ‘n deurlopende tema in die verskillende tekste. Wysheid wat ‘n gawe van God is, lewenswysheid om die tyd reg te lees, en die wysheid om lewe in en deur die liggaam van Christus te vind.

Die sleutelteks uit Efesiërs fokus hierdie Sondag op riglyne vir ‘n verstandige lewe gelei deur die Gees. Die simbool hierdie week (sien basisliturgie) is ballonne – een of meer opgeblaas met helium en ander met asem.

Ander tekste

1 Konings 2:10-12, 3:3-14

1 Konings 2:10-12
10Dawid is oorlede, en hy is begrawe in die Dawidstad. 11Die duur van sy regering oor Israel was veertig jaar. In Hebron was hy sewe jaar lank koning, en in Jerusalem drie en dertig jaar. 12Salomo het sy pa se troon bestyg en ’n stewige houvas op sy koningskap gekry.

1 Konings 3:2-15
Salomo gaan offer op Gibeon

(Vgl 2 Kron 1:2–13)
2In daardie dae het die volk nog altyddeur op die hoogtes geoffer, omdat daar nog nie ’n tempel vir die Naam van die Here opgerig was nie. 3Salomo het sy liefde vir die Here betoon deur alles te doen wat Dawid, sy pa, hom voorgeskryf het. Hy het egter nog op die hoogtes offers gebring.

4Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer, omdat die vernaamste hoogte daar was. Salomo het op daardie altaar duisend brandoffers gebring.

5Daar in Gibeon het die Here die nag in ’n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou gee?”

6Toe sê Salomo: “U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor U. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom ’n seun gegee wat vandag op sy troon sit. 7Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare 8en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, ’n groot volk, te veel om te tel. 9Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”

10Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het. 11Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou ’n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, 12sal Ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór jou gehad het of ná jou sal hê nie. 13Ook wat jy nie gevra het nie, gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees solank jy leef nie. 14As jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader Dawid gedoen het, sal Ek jou ook nog ’n lang lewe gee.”

15Toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in ’n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem toe, en daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hy het ook ’n feesmaal vir al sy amptenare gegee.

Psalm 111
Die werke van die Here is groot
111 Prys die Here!
Met my hele hart
wil ek die Here loof
in die samekoms van die opregtes,
in die gemeente.
2Die werke van die Here is groot,
almal wat daarin vreugde vind,
dink daaroor na.
3Sy dade is vol majesteit en luister,
sy trou staan vir altyd vas.
4Hy sorg dat sy magtige dade
nie vergeet word nie.
Genadig en barmhartig is die Here.
5Hy voed dié wat Hom dien,
Hy hou sy verbond altyd in stand.
6Hy het sy volk die krag van sy dade
laat ervaar,
Hy het aan hulle die land
van ander nasies gegee.
7Wat Hy doen, getuig van trou en reg,
al sy voorskrifte staan vas,
8hulle is vir altyd geldig,
hulle is gegee in trou en regverdigheid.
9Hy het vryheid vir sy volk bewerk,
sy verbond vir altyd ingestel.
Sy Naam is heilig, dit wek ontsag.
10Wysheid begin
met die dien van die Here;
almal wat dit doen, het ware insig.
Die roem van die Here hou altyd
stand.

Johannes 6:51-58
Die Jode verstaan nie Jesus se woorde nie
41Die Jode het gemor omdat Hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel gekom het.” 42Hulle het gesê: “Is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê: Ek kom uit die hemel?”

43Jesus sê toe vir hulle: “Moenie so onder mekaar mor nie. 44Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 45By een van die profete staan daar geskrywe: ‘En hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is.’ fElkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe. 46Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie; net Hy wat van God af kom, Hy het die Vader gesien.

47“Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe. 48Ek is die brood wat lewe gee. 49Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. 50Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat ’n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. 

51Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe.”

52Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê: “Hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet?”

53Maar Jesus sê vir hulle: “Dit verseker Ek julle: As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. 54Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. 55My liggaam is die ware voedsel, en my bloed is die ware drank. 56Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. 58Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe.”
59Dit het Jesus gesê toe Hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het.

Sleutelteks

Efesiërs 5:15-20
In die lig lewe 
6 Laat niemand julle verlei met niksseggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. 7 Moet dus nie deel van hulle wees nie. 8 Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig! 9 Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 10 Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 11 Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak. 12 Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word – selfs net om daaroor te praat, is skandelik. 13 Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar; 14 immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê: Word wakker, jy wat slap (Jes. 26:19; 51:17; 52:1; 60:1; Rom. 13:11) en staan op uit die dood (Jes. 26:19) en Christus sal sy lig oor jou laat skyn (Jes. 60:1).

Die lewe deur die Gees 
15 Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef – nie as onverstandiges nie, maar as wyses. 16 Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. 17 Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. 18 En moenie deur wyn bedwelm raak nie; daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel: Word vervul deur die Gees, 19 terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing, 20 en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank. (2020-vertaling).

Liturgie

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord:  – uit Efesiërs 1:3

Seëngroet: Efesiërs 1

Lied 445 “Drie enig God ons wil U eer vs 1,2,3,4”

Doopherinnering: – uit Efesiërs 1:4-6
of
Wet: uit Efesiërs 5:15-20

In die lig lewe 

Vryspraak: – uit Efesiërs 1:7-8

Riglyn om te leef as vrygemaakte: (fokusteks)

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4

Loflied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Epiklese: ahv Psalm 111
of
Skriflesing: Efesiërs 5:15-20

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën: – uit Efesiërs 1:13-14; 6:23-24

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord  
V: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus!
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: Dit is hierdie God wat ons seën met elke geestelike seëning in die hemel.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid! Amen.
– uit Efesiërs 1:3

Seëngroet: Efesiërs 1
Aan die heiliges wat in (die naam van die gemeente se dorp/stad/gebied) woon, die gelowiges in Christus Jesus: Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus

Lied 445 “Drie enig God ons wil U eer vs 1,2,3,4”

Doopherinnering: – uit Efesiërs 1:4-6
V: So het God ons voor die skepping van die wêreld in die Here uitgekies sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor God sou leef.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: Voorbestem om deur Jesus Christus as kinders aangeneem te word, soos God dit volgens die Here se wil goedgedink het.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: In God se genade, waarmee die Here ons in die Geliefde begunstig het.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid! Amen.
of
Wet: uit Efesiërs 5:15-20

In die lig lewe 
6 Laat niemand julle verlei met niksseggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. 7 Moet dus nie deel van hulle wees nie. 8 Want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Leef as kinders van die lig! 9 Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. 10 Beproef wat vir die Here aanneemlik is. 11 Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie; stel dit eerder aan die kaak. 12 Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word – selfs net om daaroor te praat, is skandelik. 13 Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar; 14 immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê: Word wakker, jy wat slap (Jes 26:19; 51:17; 52:1; 60:1; Rom 13:11) en staan op uit die dood (Jes 26:19) en Christus sal sy lig oor jou laat skyn (Jes 60:1).

Vryspraak
V: In God het ons die bevryding deur Jesus se bloed, die vergewing van ons oortredinge, uit die rykdom van God se genade!
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: God skenk genade oorvloedig aan ons saam met alle wysheid en insig.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid! Amen.
– uit Efesiërs 1:7-8

Riglyn om te leef as vrygemaakte (fokusteks)
15 Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef – nie as onverstandiges nie, maar as wyses. 16 Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. 17 Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie; probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. 18 En moenie deur wyn bedwelm raak nie; daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel: Word vervul deur die Gees, 19 terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalmsing, 20 en God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus dank. (2020-vertaling).

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem- Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is,
die evangelie van ons verlossing, gehoor het
en tot geloof gekom het.

In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, ons as die eiendom van God beseël.

Daar is net één liggaam en net één Gees,
soos daar net één hoop is waartoe God ons geroep het.
Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal:
Hy wat oor almal is,
deur almal werk
en in almal woon.

Loflied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Liedere

F4. “O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut”
(RUBRIEK:  Flammikidz)
Teks en musiek: Hanneke Engelbrecht
© 2009 FLAM Uitgewers

O, Heilige Gees, kom maak my nuut.
Kom vul my hele lewe.
O, Heilige Gees, kom maak my nuut.
Kom vul my hele lewe.

F274. “Vrygemaak”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Geloof & Vertroue)
Teks en Musiek: Tradisioneel
Verwerking (Musiek & teks): Cornel Driessen
©  2001 Urial Publishing

In u hande gee ek my lewe oor
want Here troue God

U’t my vrygemaak (herhaal x4)
U’t my vrygemaak (herhaal x3)
U maak my vry

God praat met ons en ons luister

Epiklese: ahv Psalm 111
Heilige en ontsagwekkende God…
Genadige en barmhartige Here…
U roem is ewig- ek wil U loof van ganser harte!

U werke is noemenswaardig groot-
vol majesteit en luister.
Met vreugde roep ek U dade in gedagtenis…
U hou U ewige verbintenis in stand deur U trou.

Wat U doen getuig van trou en reg;
wat U bepaal is reg en staan vas.
Ek het dit self ervaar,
soos U volk die krag van U werke ervaar het.
Ja- om U te dien is wysheid en ware insig!

Mag die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!
of
Lewende Here, U is die gewer van wysheid en ware onderskeiding. U lei hulle wat u weë soek en die goeie nastreef. Gee, deur u genade, ook deur die verkondiging van u Woord, dat ons deur smul aan die ware brood uit die hemel die ewige lewe in Jesus Christus ons Here sal ontvang. Amen.

Skriflesing: Efesiërs 5:15-20

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Maak seker dat jy minstens twee ballonne het: een wat met helium opgeblaas is en een wat jy self opgeblaas het. Maak toutjies aan albei ballonne vas en maak dit in die liturgiese ruimte aan ‘n stoel of ‘n tafel vas sodat die ballon met helium in die lug is en die ander een hang. Wys dit vir die kinders.

Vra vir hulle of hulle weet wat die verskil tussen die twee ballonne is. Vra vir hulle of hulle weet watter een sal kan “vlieg” as jy hulle losmaak. (Die ideaal sal wees dat die ballonne op hierdie punt losgemaak word om vir die kinders te wys of hulle antwoorde reg was. Wees net versigtig met die heliumballon en vang dit voordat dit teen die plafon beland.)

Verduidelik vir die kinders dat hierdie twee ballonne vir ons wys wat die verskil is tussen wanneer ons deur die Gees leef en wanneer ons deur onsself leef. Wanneer ons na die Gees luister, is ons verstandig, soos Efesiërs sê. Dan doen ons wat reg is en loof God en Jesus met ons lewe.

Preekriglyn

Vol van die Gees

Mens dink meesal oor die vervulling met die Heilige Gees – om “vol te wees van die Gees”, soos sommige dit vertaal – dat Hy ons binnekant volmaak, dat Hy ons vervul, dat Hy ons met sy heiligheid en goedheid en waarheid volmaak en dan loop ons harte en lewens oor van wat die Gees in ons bewerk.

Ons dink op dieselfde wyse oor die vrug van die Heilige Gees. As ons bid dat die Gees ons sal volmaak met Homself, dan sal Hy die liefde en die vrede en die vriendelikheid uit ons laat vloei, soos Gal. 5:22 daarvan praat. Die Gees sal deur ons lewens die vrug van die Gees dra.

Daarom sal ons saam met Peterson die teks kan vertaal: “Drink the Spirit of God, huge draughts of him.” (The Message). Want, as ons van Hom drink, groot teue van die Gees, by wyse van spreke, dan sal ons vol word van Hom en oorloop van sy goedheid en heiligheid. Dit sal half outomaties gebeur, as ons in plaas van baie wyn te drink, baie van die Gees drink, dan sal ons onder die invloed van die Gees kom, en sal ons lewe deur Hom bepaal word.

Soos wat drank ‘n mens kan laat slinger van sy invloed, só sal die Gees ons lewenstyl in die wêreld bepaal. Hoe meer Gees, hoe meer leef ons soos Hy dit bedoel. Hoe minder Gees, hoe minder leef ons soos Hy dit bedoel.

En dit is natuurlik presies soos Handelinge 2 daaroor praat. Die Heilige Gees het die 120 gelowiges volgemaak van Homself en hulle het in verskillende tale – die tale van die vyftiental nasies wat daar teenwoordig was – die boodskap van Jesus Christus aan die wêreld verkondig.

Nou, dít is ‘n wonderlike ervaring, en iets wat elke kind van God se deel is, die dag dat jy tot bekering kom. En meesal is daar iets wonderliks verbonde aan die eerste ervaring daarvan in jou lewe. En bring dit groot vreugde in jou wandel met die Here.

En as dít nog nie jou deel was nie, dan is dit nooit te laat nie. Die Bybel belowe, as jy in die Here Jesus Christus glo en jou tot Hom bekeer, sal jy die belofte van die Heilige Gees ontvang (Hand. 2:38). En sal Hy van binne af jou lewe transformeer.

Wees vol deur die Gees

Maar, dit is nie die enigste manier waarop die Gees in ons lewe werk nie. Trouens, dit is ‘n vraag of ‘n mens hierdie vers só moet vertaal, en of dit nie beter is om eerder te vertaal, soos die 2020-vertaling dit nou doen: “Wees vol deur die Gees.

Dit pas beter in die betekenis van hierdie perikoop, soos ‘n mens alreeds in die opskrif lees: Leef deur die Gees. Want, dit is duidelik in die gedeelte dat Paulus ‘n beroep op ons doen om gefokus te leef, om sorgvuldig te let op hoe ons leef, as wyse mense, nie as onverstandiges nie, as mense wat bewus is van die boosheid rondom ons en selfs ook in ons, en daarteenoor fokus op die goeie, dit wat God se geregtigheid en God se waarheid dien.

En dit is die Gees se taak om ons daarmee te help. Hy is nie net die inhoud waarmee ons vol word en wat as’t ware oorloop in ons lewe nie. Hy is ook die instrument wat ons help om vol te word van dít wat God vir ons bedoel het.

Twee lewenstyle

Kom ons gee eers ‘n bietjie meer konteks. Die konteks is belangrik, want dit gee inhoud aan ons teksgedeelte.

Paulus kontrasteer in hfst. 4:17-5:14 basies twee lewenstyle – en sal dit voortsit in hfst. 5:21-6:9.

  • Die een lewenstyl is gebore uit die duisternis. Die ander lewenstyl is gebore uit die lig.
  • Die een lewenstyl kom van die Satan, die vader van die duisternis. Die ander lewenstyl kom van God, die Vader van die lig.
  • Die een kom van die aarde, van die aardse en wêreldse beginsels. Die ander kom van die hemel, van die hemelse beginsels.
  • Die een kom van die leë redenasies van mense. Die ander kom van God se Woord, soos ons dit vandag in ons hand kan hou, die inhoud van sy wysheid.
  • Die een lewe is vol van onsedelikheid, onreinheid en gierigheid. Die ander lewe is vol van allegoedheid, geregtigheid, en waarheid.
  • Die een lewe is losbandig – d.w.s. steur hom of haar nie aan God se riglyne vir die lewe nie. Die ander lewe is deur die Gees – d.w.s. steur hom of haar aan God se riglyne vir die lewe, lewe volgens God se riglyne vir die lewe.

En soos Paulus hierna gaan wys, stel die losbandige lewe drie lewensterreine in gevaar, die huweliksverhouding, die gesinslewe en die werkplek. Terwyl die lewe deur die Gees juis gelowiges in die huwelik, die gesin en die werkplek sal seën en as ‘n seën sal gebruik.

Lewe deur die Gees

Paulus dring by ons daarop aan om te lewe volgens die lig wat God in sy Woord vir ons openbaar het. Hy wil hê dat ons alles in ons vermoë sal doen om agter te kom wat God se wil is, om daarvolgens te lewe.

Ons durf nie die erns van sy oproep onderskat nie. Ons durf nie die impak van die keuse wat ons maak onderskat nie.

  • Die een lewenstyl lei na die dood. Die ander lewenstyl lei na die lewe.
  • Die een dra die goedkeuring weg van die wêreld, maar eindig in die ewige dood. Die ander dra die goedkeuring weg van God self, en eindig in die ewige lewe.
  • Die een baat die terreine van die huwelik, gesin en werkplek. Die ander skaad die terreine van die huwelik, gesin en werkplek.

En dit is binne hierdie lewensbelangrike keuse van lewenstyl wat die vervulling deur die Gees so belangrik is. Want, Hy maak ons nie net vol met Homself en met die vrug en die gawes van die Gees nie, maar Hy help ons ook om van ‘n losbandig lewe ontslae te raak en ‘n dankbare lewe vir die Here te lewe, en nie ‘n lewe net vir onsself en vir ons eie sondige begeertes nie.

Die Gees is dus nie net die inhoud van God wat ons volmaak nie. Hy is ook die instrument wat ons help om vir die Here te leef. Ons moet dus nie net vol wees van die Gees nie, maar ook vol wees deur die Gees.

Geesvervulling lei tot gehoorsaamheid

Ons moet dus vol wees van die Gees. Ons moet ook vol wees deur die Gees.

Gelowiges kan getuig hulle het albei tipe vervullings in hul lewe op ‘n heel praktiese vlak ervaar.

Enersyds het ons ervaar dat waar die Gees ons oortuig van iets ek ‘n stuk vrede en vreugde ervaar wat soms verstommend is. En dat ons dan die krag kry om gehoorsaam te word en uit te voer wat die Here my oplê. Paulus praat op ‘n ander plek in Kolossense dat Hy werk met die krag wat God gee (1:29).

Dit is dus inderdaad só dat ons Geesvervulling lei tot gehoorsaamheid. Geesvervulling is trouens noodsaaklik vir gehoorsaamheid.

Maar, dit is iets wat onder skoot kan kom en baie keer inderdaad getoets word. In die uitvoering van dít wat die Here van ‘n mens vra, is dit soms moeilik, vra dit soms ‘n vasbyt wat ‘n groot uitdaging is. En soms wag ‘n mens vir die ervaring van God se teenwoordigheid, en raak ‘n mens moedeloos as dit nie kom nie … en dan weifel ‘n mens, raak ‘n mens laks, stel jy uit, is jy in die versoeking om tou op te gooi.

Gehoorsaamheid lei tot Geesvervulling

Andersyds: Gelukkig het ons ook die ander tipe Geesvervulling ervaar. Dit is waar ek gehoorsaam raak aan iets, soms as’t ware sonder enige verdere duidelike ervaring van God wat my in staat stel … en ek in die proses van ‘n opdrag van die Here uit te voer, soms in blote koue geloof, ervaar het dat my binneste vol geraak het van God en dat daar ‘n ervaring van vervulling gekom het, wat net so verstommend was, soms eintlik van groter waarde.

Gehoorsaamheid lei dus ook tot Geesvervulling of miskien beter gestel, laat jou jou Geesvervulling bewustelik ervaar.

Hierdie ervaring van Geesvervulling is soms net ‘n rustige tevrede gevoel, ‘n stille tevredenheid, as jy gehoorsaam was aan wat die Here gewys het. Ander kere is dit ‘n meer intense plesier, ‘n oorweldigende vreugde wat my vervul. Soms is dit selfs – veral in konfliksituasies – ‘n brose dankbaarheid dat ek iets van die lyding van die Here Jesus kon ervaar, soos Paulus op plekke van skrywe (vgl. Fil. 3:10; Gal. 6:10), al was my lyding tot dusver net geestelik van aard en nie fisies soos baie van die dissipels en ander gelowiges deur die eeue heen ervaar het nie.

Dié ervaring van God se Gees laat in jou ‘n groot dankbaarheid losbars, laat jou, soos Paulus hier sê, sing en teenoor mekaar getuig met “psalms, lofgesange en geestelike liedere“.

Dit is waarom ons hier bymekaarkom as gemeente om met mekaar die vervulling deur die Gees te vier, vir mekaar van die groot dade van God te vertel wat Hy in en deur ons doen, en in groot dankbaarheid teenoor die Here te kan lewe.

Lewe deur die Gees

‘n Lewe deur die Gees is ‘n lewe wat kies teen onsedelikheid, onreinheid en gierigheid en kies vir alle goedheid, geregtigheid en waarheid. Dit is ‘n lewe wat kies om ander se belange eerste te stel, veral in die huwelik, gesin en werksplek.

Die doel daarvan is dat ons vol moet word van God. Die Here Jesus maak ons vol van sy liefde (Ef. 3:19), en gee ons gawes om in die gemeente te gebruik sodat ons almal vol kan word van God (Ef. 4:10). Die Gees help ons om ons lewenstyl in ooreenstemming te bring met God se goedheid, geregtigheid en waarheid en dit uit te leef in die onderskeie kringe waar ons leef (Ef. 5:18). Só sal ons almal uiteindelik kom tot die hele volheid van God waarmee Hy in ons wil lewe (Ef. 3:19).

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën: – uit Efesiërs 1:13-14; 6:23-24
V: In Hom is julle, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat belowe is.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: Die Gees is die waarborg van ons erfdeel vir die bevryding van God se eiendomsvolk.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: Vrede vir julle, en liefde en geloof van God die Vader en van die Here, Jesus Christus. Wie se genade onverganklik bly saam met almal wat ons Here Jesus Christus liefhet.
G: Amen.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2.  Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3.  U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.