Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Die fokusteks in Genesis vertel die verhaal van Josef wat deur sy broers as slaaf verkoop word. Psalm 105 sluit direk hierby aan deur te verwys na die Here wat sy verbondstrou in die lewe van Josef bewys het.

Ander tekste 

Psalm 105:1-6, 16-22, 45
105 Loof die Here! Roep Hom aan!
Maak aan die nasies bekend
wat Hy gedoen het.
2Sing liedere, sing tot sy eer,
vertel van al sy magtige dade.
3Roem sy heilige Naam,
laat dié wat die teenwoordigheid
van die Here soek, bly wees.
4Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig sy teenwoordigheid.
5Julle moet dink aan die magtige dade
wat Hy gedoen het,
aan sy wonders,
aan die reddingsdade op sy bevel,
6julle, nageslag van Abraham sy dienaar,
nakomelinge van Jakob
vir wie Hy uitverkies het.
16Toe Hy hongersnood
oor die land gebring het
en al hulle kos laat opraak het,
17het Hy iemand voor hulle uit gestuur:
Josef is as slaaf verkoop.
18Hulle het sy voete geboei
en hom in die gevangenis gehou
19totdat sy woorde bewaarheid is,
nadat hy die toets deurstaan het
met wat die Here aan hom
bekend gemaak het.
20Toe het die koning hom
uit die gevangenis laat uitkom;
die heerser oor baie volke
het hom vrygelaat
21en hom aangestel as hoof
van die koninklike huishouding,
met gesag oor al sy besittings.
22Josef kon
die amptenare van die koning
na goeddunke beveel
en selfs aan hoë amptenare leiding gee.
45Daarom moet hulle
sy voorskrifte gehoorsaam
en sy wil doen.
Prys die Here!

Romeine 10:5-15
5Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. 6Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: “Moenie by jouself sê: ‘Wie sal na die hemel toe opklim?’ nie,” dit is, om Christus af te bring, 7“Of: ‘Wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal?’ nie,” dit is, om Christus uit die dood terug te bring. 8Nee, die Skrif sê:
“Naby jou is die woord,
in jou mond en in jou hart.”
En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig: 9As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 10Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered. 11Die Skrif sê tog:
“Niemand wat in Hom glo,
sal teleurgestel word nie.”
12“Niemand nie!” Dit maak dus geen verskil of ’n mens ’n Jood of ’n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik, 13want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

14Maar hoe kan ’n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? 15En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring.”

Matteus 14:22-23
22Net daarna het Jesus sy dissipels in die skuit laat klim om solank voor Hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl Hy nog eers die mense huis toe laat gaan. 23Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was Hy daar alleen.

Fokusteks

Genesis 37:1-4, 12-28
Josef en sy drome
37 Jakob het in Kanaän gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. 2Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob.
Josef was nog jonk, sewentien, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra.

3Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef, die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. 4Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle ‘n afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie.

5Op ‘n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. 6Hy het vir hulle gesê: “Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind 7en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne.”

8Toe sê sy broers vir hom: “Jy verbeel jou jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk jy sal oor ons regeer?”
Oor sy drome en sy praatjies het hulle ‘n nog groter afkeer van hom gekry.

9Hy het ook nog ‘n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê: “Ek het weer gedroom. Die son en die maan en elf sterre het voor my kom buig.”

10Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê: “Wat vir ‘n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig?”

11Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink.

Josef word ‘n slaaf
12Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sigem. 13Toe sê Israel vir Josef: “Kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sigem. Ek wil jou na hulle toe stuur.”
Josef het geantwoord: “Goed, Pa!”

14Toe sê Israel vir hom: “Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles.”
Israel het hom van die laagte by Hebron af gestuur na Sigem toe. 15Hy het daar in die veld rondgesoek, en toe kom ‘n man by hom en dié vra vir hom: “Wat soek jy?”

16Josef antwoord hom: “Ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas?”

17Toe sê die man: “Hulle het van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dotan toe gaan.”
Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dotan gekry.

18Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om hom dood te maak. 19Hulle het naamlik vir mekaar gesê: “Kyk, daar kom die ou dromer aan. 20Kom ons maak hom dood en gooi hom in ‘n put. Ons kan sê ‘n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome.”

21Ruben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê: “Nee, ons moet hom nie doodmaak nie. 22Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie.” Ruben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur.

23Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, 24en vat hom en gooi hom in die put. Dit was ‘n droë put, sonder water. 25Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar ‘n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai.

26Toe sê Juda vir sy broers: “Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? 27Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, hy is ons broer, hy is bloedfamilie.”

Juda se broers het na hom geluister, 28en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir twintig stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en dié het hom Egipte toe gevat.

29Toe Ruben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Ruben het sy klere geskeur 30en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê: “Die kind is weg! Wat moet ek nou doen?”

31Maar sy broers het ‘n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. 32Toe stuur hulle Josef se klere met ‘n boodskap vir hulle pa: “Ons het dít opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is.”

33Israel het dit herken en gesê: “Dit is my seun se klere. ‘n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet!”

34Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. 35Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê: “Ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is.”
So het Josef se pa bly treur oor hom.

36Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die farao se paleis verbonde as hoof van die lyfwag.

Vorige stof

Daar is een vorige riglyn:

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 280 of Flam 49 of VONKK 238 Be

Votum: Psalm 105:1-3

Seëngroet

Lofsang: Lied 563 (of lied 562) SIEN NOTA of Flam 6 [bekend]

Verootmoediging: Romeine 10:5-10

Geloofsbelydenis; Psalm 105

HOOR

Gebed

Skriflesing: Genesis 37:1-4, 12-28

Familie-oomblik: SIEN NOTA

Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 571 of Lied 576 of Flam 121 of VONKK 191

Seën

Respons: Lied 563 vers 1 refrein of VONKK 238 (AS dit as toetrede ook gesing is)

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 280 “Here, Redder, groot en magtig” of
Flam 49 Ek Weet Dat U My Liefhet of
VONKK 238 Bewaar my, o God

Votum: Psalm 105:1-3
Loof die Here! Roep Hom aan!
Maak aan die nasies bekend
wat Hy gedoen het.
2Sing liedere, sing tot sy eer,
vertel van al sy magtige dade.
3Roem sy heilige Naam,
laat dié wat die teenwoordigheid
van die Here soek, bly wees.

Seëngroet

Lofsang
Lied 563 Aan U, o God, my dankgesange (of lied 562) NOTA:  Hierdie is ‘n aandlied. Aandliedere val egter al meer in onbruik, terwyl daar sulke pragtige gesange is. Jy kan gewoon vir die gemeente verduidelik dat julle dit sing omdat julle min geleentheid kry om aandliedere saam te sing en omdat dit ‘n gepaste lied vir vanoggend se diens is of Flam 6 Heer Jesus, My Redder [bekend: Shout to the Lord]

Verootmoediging: Romeine 10:5-10
5Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. 6Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: “Moenie by jouself sê: ‘Wie sal na die hemel toe opklim?’ nie,” dit is, om Christus af te bring, 7“Of: ‘Wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal?’ nie,” dit is, om Christus uit die dood terug te bring. 8Nee, die Skrif sê:
“Naby jou is die woord,
in jou mond en in jou hart.”
En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig: 9As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 10Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.

Geloofsbelydenis
Psalm 105 – gesing uit Liedboek van die Kerk of voorgelees uit die Bybel

Liedere

VONKK 238 “Bewaar my, o God”
Nav Psalm 16:1 en 11 Teks: Behüte mich, Gott – Taizé; Afrikaanse weergawe: Gerrit Jordaan 2012 ©
Musiek: BEHÜTE MICH, GOTT – Jacques Berthier 1923-1994. Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk. Met toestemming gebruik.
© 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Meditatief – Geloof en Vertroue / God se sorg

Afrikaans:
Bewaar my, o God, ek vertrou op U;
U wys my die pad na lewe.
In U is vreugde, vreugde in oorvloed.

Engels:
Keep me, o God, for I trust in you.
You show me the path of life.
With you there is fullness of joy.

Duits:
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir,
du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

F49. “Ek Weet Dat U My Liefhet” 
(RUBRIEK: FLAM Kruisfuur – Geloof en Vertroue)  Teks en musiek: Chardi Visser © 2009 MAR Gospel Music
(Opgeneem op Uitverkoop)

Ek weet dat U my liefhet.
Ek weet dat U vir my sorg.
Ek weet dat U genade
my altyd deur sal volg.

Brug:
En u Heilige Gees
en sy liefde vir my
sal vir ewig hier binne-in my bly.

Refrein: (x2)
Here my God
ek sal U loof, ek sal U prys
U is my God want U het my geroep gehoor.

F6. “Heer Jesus, My Redder”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof) Oorspronklike titel: Shout To The Lord Teks en musiek: Darlene Zschech
Afrikaanse vertaling: 2005 Jacques Louw   © 1993 Hillsong Publishing

1. Heer Jesus, my Redder,
Heer, daar is niemand soos U.
Laat elke dag, als wat ek doen,
vol wees van u liefde, Heer.

2. My skuilplek, my trooster,
veilige vesting van krag.
Met hart en stem, als wat ek het,
bring ek aan U ewig eer.

Refrein:
Kom laat ons juig, kom ons sing voor die Here.
Sing van sy mag, van sy grootheid en krag.
Berge buig neer en die see ruis saam
by die aanhoor van sy Naam.

Ek wil U prys, want U is my Skepper.
Ek wil U loof en my lewe lank eer.
Niks vergelyk met u liefde
en sorg vir my.

F121. “Wys My Die Pad” 
(RUBRIEK: Flam – Gebed, Toewyding; Afhanklikheid) Teks en musiek: Elmarie Wiesner © 2006 Urial Publishing
(Opgeneem op Want ek wil)

1. Keuses, besluite,
deure en spieëls,
wetes betwyfel,
hoe bly ek heel?
Stilte en donker,
drome verdwaal,
ek kies die rigting
en ek sal betaal.

Refrein:
Leer my, help my
U weet die beste, Here.
Wys my die pad wat ek moet loop.
Lei my, stuur my
U sien die groter prentjie.
Wys my die pad wat ek moet loop.

2. Beelde, geluide,
net eggo’s kom terug.
Emosies of feite
en ek draai my rug.
Kers in die donker
U het my kom haal.
U ken die rigting
en U het betaal.

Refrein:

Brug:
Hier voel ek veilig
U sorg vir my.
U is my lewe, Here
altyd by my.

Refrein:
VONKK 191 “Neem my in beskerming”
Nav Psalm 16 Teks: Hannes van der Merwe 2013 ©  Melodie:  CARLA – Cecilia van Tonder 2013 ©
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2013 (Pro Deo) © 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – God se sorg / Gebede / Geloof en Vertroue

1. Neem my in beskerming, Here my God.
By U soek ek skuiling, Herder en Heer.
Ek behoort aan U – net U kan my seën.

2. Heer, U is my lewe, U sorg vir my.
Dit wat ek ontvang het, dit kom van U.
Dit wat U my gee, is so mooi vir my.

3. U wat insig gee, Heer, U sal ek loof.
Ek oordink u woorde deur elke nag.
Leer my om te leef en wees hier by my.

4. By U voel ek veilig; U maak my bly.
U verlos u kinders – selfs van die dood.
Uit u hand kom als wat goed is vir my.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Genesis 37:1-4, 12-28

Familie-oomblik
NB:  Dit is belangrik dat die familie-oomblik NA die Skriflesing kom.  Dit vorm deel van die prediking, wat uit die Skriflesing vloei.  Die Skriflesing is ook ‘n belangrike deel van die liturgie vir kinders – hulle moet duidelik besef dat dit ‘n belangrike deel van die diens is waaraan hulle moet aandag gee.  Ons wil natuurlik nie hê hulle moet voel dat hulle kan ophou luister die oomblik wat die familie-oomblik verby is nie, maar dit gebeur tog. Daarom die familie-oomblik ná die Skriflesing, sodat hulle nie voel hulle kan ophou luister die oomblik wat ons begin Bybel lees nie.

Preek

Familie-oomblik

Soos met alle verhalende tekste in die Bybel, kan jy gewoon die verhaal van Josef vertel.
Carolyn Brown gee uitstekende voorstelle vir hierdie teks. So noem sy dat kinders baie van hierdie verhaal hou, omdat hulle goed kan identifiseer met moeilike broers en susters. Sy gee ook voorstelle vir hoe om die verhaal te vertel, plus ‘n skakel na ‘n “draaiboek” om dit verhaal lekker te lees. Daar is voorstelle vir ‘n video, liedjies, mense kan fancy jasse dra, asook ‘n manier om mense te begelei om oor woede te bid. Gaan kyk gerus na haar voorstelle.

Jy kan ook hierdie oulike video gebruik om die verhaal van vandag se Skriflesing te vertel.

Hier is ‘n oulike inkleurprent van Josef en sy jas.

As jy ‘n tablet gebruik, is dit altyd lekker om die Bible App For Kids te gebruik.  Dit vertel die storie op ‘n interaktiewe manier – kinders kan op verskillende plekke klik en ekstra dinge ontsluit.  Daar is ook ‘n oulike inkleurprent om af te laai.  Dit is gratis. Hier is die skakel na vandag se verhaal.

Preekriglyn

Ons teks handel oor Josef, die dromer en witbroodjie van sy pa, wat ‘n slaaf in Egipte word.

Vyfde afdeling in Genesis

Genesis 37 is die eerste hoofstuk van ‘n nuwe, vyfde, onderafdeling in Genesis. Die vyfde onderafdeling is in vele opsigte die belangrikste fase van die verbondsgeskiedenis in Genesis. Dit is die familiegeskiedenis van Jakob, maar word ook die Josef-siklus genoem, omdat Josef so ‘n belangrike rol in hoofstuk 37-50 speel. Trouens, Josef is die eerste persoon wat in die familiegeskiedenis van Jakob genoem word en is die hoofkarakter waarom dié uitmuntend saamgestelde verhaal wentel.

‘n Mens kan die verhaal in twaalf episodes indeel:
1. Josef die dromer word ‘n slaaf in Egipte – Gen. 37
2. Tamar word in die gelyk gestel teenoor Juda – Gen. 38
3. Josef weerstaan Potifar se vrou – Gen. 39:1-20
4. Josef lê drome uit in die tronk – Gen. 39:21-40:23
5. Josef se lot word dramaties verander – Gen. 41
6. Jakob se seuns word deur God uitgedaag in Egipte – Gen. 42
7. Jakob stuur Benjamin na Egipte in die hoop dat God hulle goedgesind sal wees – Gen. 43
8. Juda pleit vir Benjamin se lewe toe God hulle sonde aan die lig bring – Gen. 44
9. Josef omhels sy broers en verklaar dat alles God se werk was – Gen. 45
10. Jakob trek Egipte toe en herenig met Josef – Gen. 46
11. Jakob seën die farao sowel as Josef se twee seuns – Gen. 47-48
12. Jakob seën sy seuns met die oog op die toekoms – Gen. 49-50

Josef

Josef se verhaal begin op sewentienjarige ouderdom. Dit is die jaar 1898 vC Hy word bekendgestel as ‘n klikbek, ‘n witbroodjie en ‘n dromer.

Die feit dat hy slegte stories oor sy broers by sy pa aandra, is die enigste negatiewe ding wat in die hele verhaal oor hom persoonlik vertel word. Dit is soos die verhaal begin, maar deur sy swaarkry verander Josef. In elke ander situasie tree hy met groot oorleg en wysheid op, selfs in die toetsing waaraan hy sy broers in Egipte later in die verhaal onderwerp.

Die feit dat hy deur sy pa voorgetrek word met besondere klere is nog ‘n negatiewe ding wat oor hom vertel word, hoewel dit natuurlik sy pa se skuld was. Dit verklaar die begin van die afkeer wat sy broers aan hom gekry het. Omdat hulle geweet het dat Jakob liewer vir Josef was as vir hulle kon hulle niks goeds oor hom sê nie.

Dromer

Die feit dat hy as ‘n dromer bekend gestel word, is egter die eintlike belangrike ding wat oor hom gesê word. Dit is aan die een kant van uiters groot belang in die verloop van die verhaal. Nie net kom sy drome waar nie, maar sy uitleg van drome is ‘n kontak met God wat in dié verhaal baie meer agter die skerms werk as wat dit die geval was met Abraham, Isak en Jakob.

Trouens, daar is net een geval in dié veertien hoofstukke waar God direk praat met iemand in ‘n visioen, en dit is met Jakob, soos dit vroeër ook gebeur het. Josef en al sy mense moet staatmaak op die interpretasie van drome om God se wil vir hulle lewe agter te kom.

Die feit dat hy twee keer dieselfde tipe droom kry, al verskil van die detail, vorm later deel van sy insig dat ‘n dubbele droom eintlik net een droom is, soos hy die twee drome van farao interpreteer. “Die droom het twee keer na u toe gekom omdat die saak vas staan by God. Hy sal dit binnekort uitvoer.” (Gen. 41:32).

Maar, aan die ander kant het die drome sy broers se afkeer verdiep omdat dit hulle laat dink het dat sy verbeelding op loop gesit het met hom. “Dink jy dalk jy sal oor ons regeer?” vra hulle hom. Gelukkig het Josef nie geweet hoe waar dié droom was nie, en het dit op dié stadium net die afguns van sy broers op hom verdiep.

Selfs sy pa was nie baie tevrede met die implikasies van die droom nie en het hom berispe. Asof Josef natuurlik sy eie drome kon bepaal … wat ‘n mens laat besef dat hier iets agter die skerms besig was om te gebeur. In die donker dade van mense bewerk God die hoop vir die toekoms.

Josef word ‘n slaaf in Egipte

Josef word dan deur Jakob gestuur om by Sigem te gaan kyk of alles reg is met sy broers en hulle vee. En ‘n mens besef onmiddellik dat sy pa se beskerming nie daar in die veld enige effek op sy broers sal kan hê nie. Josef word eintlik vir die wolwe gegooi.

Hy kry sy broers uiteindelik in Dotan, maar loop hom vas in ‘n hinderlaag waar hulle beplan om hom dood te maak. “Dan sal ons sien wat word van sy drome,” sê hulle. Ruben beplan om hom te red en stel voor dat hy eerder in ‘n put gegooi word. Juda besluit egter dat Josef aan die Ismaelitiese/Midianitiese (waarskynlik uitruilbare terme) handelaars verkoop moet word wat op pad Egipte toe was.

So beland Josef in Egipte by Potifar en word die storie opgemaak dat ‘n roofdier Josef opgeëet het tot Jakob se groot verdriet: “Ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is.” So erg was dit vir Jakob. Hy sou eers met sy seun verenig word meer as twintig jaar later.

Boodskap

Waar is God?
Hierdie klink na so ‘n gewone verhaal, ‘n storie oor ‘n witbroodjie, ‘n bedorwe brokke, ‘n jong seun wat graag by sy pa klik en daarom gestuur word om hulle te gaan deurkyk en vir pa te kom rapporteer.

Daar is geen direkte vermelding van God of enige aksie wat God neem nie. Trouens, die drome klink na die ego van ‘n jong seun wat homself oorskat. Ander gaan voor hom kom buig.

Uit die groter Josefverhaal weet ons dat God reeds begin het om deur die bedorwe brokkie te werk. Die drome is eintlik die eerste roersele van die groot uitkoms wat God later deur Josef sou bereik. God het sy oog op die toekoms en God begin die slegte verhoudinge in Jakob se gesin in diens neem om vorentoe op ‘n verstommende manier uitkoms vir die volk te bring.

Wanneer ons verhale nie van die aanwesigheid van God getuig nie, wanneer ons God nie eers in die prentjie bring nie, beteken dit nie God is afwesig nie. God is altyd daar. God het God se oog op die langtermyn. God is besig om deur mense en verhoudinge se mislukking aan God se heerlike doel te werk.

Verlede, hede en toekoms

Daar word van Westerlinge gesê dat ons vasgevang is in die hede. Ons weet van die verlede en is bewus dat ‘n toekoms wag, maar eintlik gaan ons hele bestaan en verbeelding oor ons lewe in die hede op.

In die Josef-verhaal, waarvan ons teks ‘n sit is, is dit anders. Ons teks is aan die begin van die vyfde onderafdeling van Genesis. God was reeds in die vorige vier eenhede aanwesig en het aktief gehandel. Die manier waarop God Godself reeds openbaar het, is bepalend vir die verwagting oor hoe die hede en toekoms gaan uitspeel.

Nog belangriker is dat God, wat in alle tye gelyklik teenwoordig is, die geskiedenis voortstu op ‘n wyse waarop God se bedoelinge ‘n werklikheid word. God is in die hede teenwoordig op ‘n wyse wat die toekoms beslissend in die rigting van God se trou en versorging van God se mense stuur.

Dit sluit nie swaarkry, menslike foute, kortsigtige sonde, kleinlikheid en opstand uit nie.

Dit sluit nie rampe, soos Covid-19 uit nie.

Maar ons ken God se openbaring en weet daarom hoe God optree. Ons weet wat ons van God kan verwag. Ons weet nie alles van God nie, maar ons weet God is soos God Godself in die geskiedenis openbaar. Hierdie God wag ons in die toekoms in, ook wanneer die droogte ons kou en die Koronavirus onder ons maai.

Ons kan op hierdie God met alles wat ons is en het vertrou. Ons kan na hierdie God bly draai en God bly dien.

Josef groei

Aan die begin, as ‘n jong seun, is Josef so bietjie van die dwase seun wat ‘n boek soos Spreuke beskryf. Gefokus op homself, behaaglik geklee in sy mooi kleed wat sy pa vir hom laat maak het, geneë om ten koste van sy broers sy mooi klere aan te trek, en ‘n man wat behae het in sy drome oor homself.

Josef is nie wys nie. Tog is die begin nie waar die verhaal eindig nie. Josef beleef onmeetlike swaarkry. Hy word as slaaf verkoop. Hy het wisselende sukses in Egipte. Eers gaan dit nie sleg nie, en hy tree beginselvas in Potifar se huis op, maar dan word hy vals beskuldig en beland in ‘n diep put van ellende.

God is aanwesig in sy swaarkry en God vorm hom deur die swaarkry. Josef groei na wysheid. Die man met die gawe van drome word ‘n droomuitlegger waardeur hy die guns van die Farao wen en betyds beplan kan word om ‘n groot ellende af te weer.

Ook deur ‘n ydel sewentienjarige is God besig om vir God se mense te sorg.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 571 “Here, hoeveel blye dae” of
Lied 576 “Moet jy stry teen moelikhede’ of
Flam 121 Wys My Die Pad of
VONKK 191 Neem my in beskerming

Seën

Respons
Lied 563 vers 1 refrein:

U lig, my lig, sal hoër rys (x3) 

of VONKK 238 Bewaar my, o God

(AS dit as toetrede ook gesing is)

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.