Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In die sleutelteks word die verbondenheid met Jesus Christus beklemtoon. As teken van die ontrou van die volk gaan verbind Hosea hom aan ’n prostituut. Die psalm pleit dat daar weer genade en vergifnis na die ontrou sal wees en dat geregtigheid en vrede sal herstel. Lukas 11:1-13 is die skrywer se weergawe van die Ons Vader. Dit sluit af met die sekere belofte van gebedsverhoring.

Ander tekste

Hosea 1:2-10
Die Israeliete is ontrou aan die Here
2’n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea.
Die Here het vir Hosea gesê:
Gaan trou met ’n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word.
3Hosea het toe met Gomer dogter van Diblajim gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea ’n seun in die wêreld gebring. 4Die Here sê toe vir Hosea:

Noem die seun Jisreël,
want Ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jisreël en Ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. 5Dié dag sal Ek die leër van Israel vernietig in die Jisreëlvlakte.

6Gomer het weer swanger geraak en sy het ’n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê:
Noem haar Sonder-ontferming,
want Ek gaan My nie weer oor Israel
ontferm
en hulle sonde vergewe nie.
7Maar Ek sal My oor Juda ontferm en Ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie.
8Nadat sy vir Sonder-ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en ’n seun gekry.
9Die Here het gesê:
Noem hom Nie-my-volk-nie,
want julle is nie my volk nie
en Ek is nie julle God nie.

’n Nuwe toekoms vir Israel
10Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word: “Julle is Nie-my-volk-nie,” sal vir hulle gesê word: “Julle is kinders van die lewende God.” 11Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jisreël se val groot wees.
12Sê maar solank vir julle broers: “My volk,” en vir julle susters: “Dié vir wie daar ontferming is.”

Genesis 18:20-32
Abraham pleit vir Sodom se mense
16Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham ’n entjie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die rigting van Sodom, 17en toe dink die Here: sal Ek vir Abraham wegsteek wat Ek wil doen? 18Abraham sal tog ’n groot en sterk nasie word en in hom sal al die nasies van die aarde geseën word. 19Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het.

20Toe sê die Here: “Die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot! 21Ek wil gaan kyk sodat Ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by My gekom het, gehandel het of nie.”

22Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het by Abraham bly staan.

23Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra: “Sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? 24Miskien is daar vyftig regverdiges in die stad. Sal U die plek werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor vyftig regverdiges daarin nie? 25U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie! U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie! Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie?”

26Toe sê die Here: “As Ek vyftig regverdiges in Sodom kry, sal Ek die hele plek spaar oor hulle.”

27Abraham het gesê: “Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te praat. 28Sê nou die regverdiges is vyf minder as vyftig: sal U die hele stad vir vyf verdelg?”

Hierop antwoord die Here: “Ek sal dit nie verdelg as Ek vyf en veertig daar kry nie.”

29Toe praat Abraham weer met die Here: “Miskien sal daar veertig gevind word,” en die Here sê: “Ook oor veertig sal Ek dit nie doen nie.”

30Abraham sê toe: “Moet tog nie kwaad word as ek nog ’n keer praat nie, Here. Miskien sal daar dertig te kry wees,” en die Here sê: “Ek sal dit nie doen as Ek dertig daar kry nie.”

31Maar Abraham sê: “Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar twintig gekry,” en die Here sê: “Oor die twintig sal Ek dit nie verdelg nie.”

32Toe sê Abraham: “Moet tog nie kwaad word nie, Here! Ek wil nog net een keer praat; miskien word daar tien gekry.”

En die Here sê: “Ook oor tien sal Ek dit nie verdelg nie.”

33Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan, en Abraham het na sy plek toe teruggegaan.

Psalm 85
U was goed vir u land
85 Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur?
7Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?
8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

Psalm 138
Die Here is hoog verhewe
138 Van Dawid.
Ek wil U met my hele hart loof.
Laat die gode maar hoor;
dit is tot u eer dat ek sing.
2Ek wil na u heilige tempel toe buig
en u Naam roem om u liefde en trou,
want U het u Naam en u woord
bo alles gestel.
3Toe ek na U geroep het,
het U my gebed verhoor
en my nuwe krag gegee.
4Al die konings van die aarde
sal U loof, Here,
wanneer hulle u woord hoor,
5hulle sal sing
oor wat die Here gedoen het,
want die mag van die Here
is groot.
6Ja, al is die Here hoog verhewe,
Hy gee om vir die nederige,
maar Hy sien van ver af
deur die hoogmoedige.
7As die nood my oorval,
hou U my in die lewe
teen die woede van my vyande in:
U strek u hand uit,
u regterhand red my.
8Die Here sal vir my alles
goed laat afloop.
Aan u liefde, Here,
is daar geen einde nie.
Moet tog nie die werk van u hande
laat vaar nie.

Lukas 11:1-13
Onderrig oor die gebed
(Matt 6:9–15; 7:7–11)
11 Jesus was êrens op ’n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.”
2En Hy sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan:
Vader, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom.
3Gee ons elke dag
ons daaglikse brood;
4en vergeef ons ons sondes,
want ons vergewe ook elkeen
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie.”
5Verder sê Hy vir hulle: “Sê nou een van julle het ’n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: ‘Vriend, leen my bietjie drie brode, 6want ’n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie.’7En die ander antwoord van binne af: ‘Moet my nie lastig val nie! Die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie … ’8Ek sê vir julle: Al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie.

9“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. 10Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 11Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis? n12Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee? 13As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Fokusteks

Waarskuwing teen misleiding
2 Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodisea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. 2My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, 3en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind.

4Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie. 5Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf en dat julle geloof in Christus stewig vas staan.

Lewe in verbondenheid met Christus Jesus
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. 11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Moenie dat iemand julle mislei nie
16Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. 18Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei.

Ekstra stof

Kolossense 2:6-23 – Geloof en gedrag word op Jesus as Here gebou
Hier kom ons nou by die hart van die boodskap van hierdie brief. Dit is duidelik dat Paulus hierdie brief skryf om sekere idees en praktyke wat begin posvat het in die gemeente se invloed teë te werk. Dit is dus nie soseer die mense self – bv dwaalleraars – wat aangevat word nie. Hy vat eerder hulle idees en praktyke aan.

Wandel in die Here – vers 6
Let op hoe Paulus hier in vers terugverwys na die loflied op Jesus as Here – van beide die Skepping en Herskepping (1:15-20) – en dit dan gebruik as basis vir sy oproep aan hulle om hulle hele lewe te fokus op Christus Jesus. Aangesien hulle Hom as Here aangeneem het (nog beter gestel: Hom as Here ontvang het, soos dit in die Grieks staan, paralambano), is dit net logies dat hulle verbonde aan Hom sal lewe.

Die vertaling inverbondenheid met Hom lewe, beteken letterlik wandel in Hom. Die Griekse woord wandel (peripateo) beteken in wese dat ander mense in jou lewenswandel – die manier wat jy lewe, jou lewenstyl – sal sien dat jy die die Here ontvang het en verbonde aan Hom lewe. Dit moet dus sigbaar wees vir ander dat jou lewe om die Here draai. Jou geloof en jou gedrag moet dieselfde wees.

Paulus se verduideliking van hierdie lewensverbondenheid laat ‘n mens dink aan die metafoor van ‘n boom: gewortel en opgebou in Hom, bevestig in die geloof, en vervul tot oorlopens toe met dankbaarheid. Dit het te make met die onsigbare en persoonlike dele van ons geestelike lewe (wortels en voeding), sowel as die sigbare en publieke dele daarvan (takke en vrugte). In alles, waar jy alleen is, en waar jy in ander se geselskap is, moet dit duidelik wees dat jou lewe om die Here draai, dat Hy die eerste plek in jou lewe inneem, presies soos Hy die eerste plek in die heelal inneem (1:15-20).

Vermy leë filosofieë en ‘n selfgemaakte godsdiens – vers 7-15
Dit beteken onder andere dat hulle nie aandag moet gee aan dinge wat Jesus se Heerskap in hulle lewens kan verdring of vervang nie. Dit is dinge soos:

  • Leë filosofieë wat eintlik op ‘n magiese verstaan van die wêreld berus. Dit sluit teorieë (letterlik filosofieë) en argumente (leë leringe) in, waarmee Paulus nie die filosowe as sodanig aanvat nie, maar dié in Kolosse wat inhoudloos was en slegs op menslike tradisies en basiese okkultiese of astrologiese beginsels berus het (NAV se “wettiese godsdienstige reëls” vertaal die Griekse frase: ta stoicheia tou kosmos, wat eerder beteken: “die magte van die heelal” – O’Brien), en nie op Christus nie (2:8,20). Dit moet vermy word deur te fokus op Jesus, as Here van alles, wat alle ander verduidelikings van hoe die wêreld werk, vervang.

Vermy allerlei vreemde voorskrifte en visioene – vers 16-23
Dieselfde geld die Joodse klem op die besnydenis. Die leringe daaroor moet vermy (word deur te fokus op die doop wat ‘n vereniging met Jesus Christus is, en die geskenk van ‘n nuwe lewe inhou. Dieselfde geld ook sekere Joodse voorskrifte– dinge soos die reëls van wat jy mag eet of drink of waaraan jy mag vat of dan nou juis nie, feeste wat gevier moet word (jaarlikse feeste en die nuwemaansfees) en die hou van die sabbatdag. Daarby was daar ook sprake van ‘n aanbidding van engele, en asketiese gebruike (streng beheersing van die liggaam – 2:23).

‘n Swetterjoel vreemde invloede dus wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en hulle in bygeloof te laat verval. Dit is die dinge wat ‘n mens moet vermy, want dit kan jou laat paraptóma (jou pootjie of laat afdwaal).

In Christus is hulle immers dood vir die invloed van die magte van hierdie wêreld (2:20). En hierdie selfgemaakte leerstellings maak geen bydrae tot ‘n mens se verlossing nie (2:23). Selfs nie eers die besnydenis is meer ‘n onderskeidingsteken van die Christen se geloof nie, net die werklikheid van Christus in elkeen se lewe (3:10). Daarom maak Paulus beswaar teen enige vermenging van die geloof in Christus met selfgemaakte leerstellings, veral wanneer dit nog met jou saligheid verbind word.

Dis waarom niemand jou kan voorskrywe oor allerlei nie, want jy het die hoogste verbintenis wat daar is en wandel deur hierdie lewe met die Here van die heelal aan jou sy.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 223 of VONKK 37

Votum: Kolossense 1:15-20

Seëngroet: Nav Kolossense 1:2

Lofsang: Lied 468 of Flam 143

Die wil van God: Kolossense 3:1-17

Skuldbelydenis: Lied 285 of F79

Genadeverkondiging: Kolossense 1:12-14

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed: N.a.v. Kolossense 1:9-14

Skriflesing: Kolossense 2:6-19

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 271

Seën

Respons: Lied 223 of F361

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 223 “Aan Jesus, Koning, al die eer” of
VONKK 37 “Ons Hou Ons Oë Op Jesus, die Here”

Votum: Kolossense 1:15-20
15Die Seun is die beeld van God,
van God wat self nie gesien
kan word nie.
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
16God het deur Hom alles geskep
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
Alles is deur Hom en vir Hom geskep.
17Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
18Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.
19God het besluit
om met sy volle wese in Hom te woon
20en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen.

Seëngroet: Nav Kolossense 1:2
Aan almal in [gemeente] wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees.

Lofsang
Lied 468 (gebaseer op Kol. 1:15-20, wat as votum voorgestel word) of
Flam 143 “Leeu van Juda” (gebaseer op Kol 2:14-15)

Die wil van God: Kolossense 3:1-17
Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 4Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.

5Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. 6Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is. 7Vroeër het julle ook aan dié dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. 8Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. 9En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek 10en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. 11Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal.

12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Skuldbelydenis 
Lied 285 “O God, so groot in heerlikheid” of
F79. “Ek Kies Vir U”

Genadeverkondiging: Kolossense 1:12-14
Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 13Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. 14Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Geloofsbelydenis

Liedere

VONKK 37 “Ons Hou Ons Oë Op Jesus, die Here”
Teks: Oculi nostri – Taizé 2001; Afrikaanse weergawe VONKK-werkgroep 2008 Musiek: Jacques Berthier 192301992
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk. Met toestemming gebruik (Latyn, Engels, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek)
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Gebed / Geloof en Vertroue

Ons hou ons oë op Jesus, die Here.
Ons hou ons oë op Jesus, ons Here.
Our eyes are turned to the Lord, Jesus Christ.
Our eyes are turned to the Lord God, our Saviour.

Oculi nostri ad Dominum Jesum,
oculi nostri ad Dominum nostrum.

F143. “Leeu Van Juda”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof) Teks en musiek: Retief Burger © 2005 Urial Publishing
(Op 5:3-7, Rom 8:31-39, Kol 2:14-15, 1 Kor 15:54-58, Ps 115:1)

Jesus, die sterke leeu van Juda,
Jesus, die vlekkelose lam,
Jesus, Oorwinnaar oor die dood,
Jesus, U is oneindig groot.
U’s vir ewig, U’s vir altyd
en ek weet U’s ook vir my.
Word verheerlik, word verhoog
deur al die lof wat juig in my.
Kom verander, kom vernuwe
weer die passie binne my.
Jesus, dit gaan alles net oor U.

F79. “Ek Kies Vir U’
(RUBRIEK: Flammikidz – Toewyding) Teks en musiek: Iné Stander © 1999 Brettian Productions (Opgeneem op Kinder Gospel 2000)

Ek kies vir U, ek nooi U in my lewe in.
Ek kies vir U, my hele hartjie is U s’n.
Ek kies vir U
Jesus, kom woon hier in my hart.

Ek sê “Ja!”, ek vra “Kom!”
ek kies U.
Ek’s nou U kind,
want dis net hoe ek dit wil hê.

Ek’s nou U kind
want U het mos so gesê.
Ek’s nou U kind
Jesus, want U woon nou in my
ek’s U kind, U’s my Pa, ek kies U.

Ek kies vir Jesus
ek kies vir Jesus
ek kies vir Jesus
ek sê “Ja!”, ek vra “Kom”
ek kies U.

God praat met ons en ons luister

Gebed: N.a.v. Kolossense 1:9-14
Ons bid, Here God, dat U deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, ons u wil duidelik sal laat ken, sodat ons tot u eer sal lewe deur net te doen wat u verlang. Mag ons vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag u deur u wonderbare krag ons alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap wil ons die Vader dank wat ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. U het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van u Seun wat u liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.

Skriflesing: Kolossense 2:6-19

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Uit die Kolossense-brief tel ’n mens ’n onderliggende angstigheid by die Kolossense op. Dis asof hulle gewonder het: “moet ons nog hierdie of daardie feeste herdenk, moet ons nog dit of dat doen.” Hoe moeilik is dit om gewortel te wees in die geloof as jy bang is jy doen dinge verkeerd. Die storie van Noni sluit mooi hierby aan. Sy is bang sy vergeet iets met haar eerste skooldag. Jy kan die elektroniese weergawe van die storie hier koop. Neem “screenshots” van die storieboek (druk Shift + PrntScr) en “paste” dit in die powerpoint. Of vertel die storie en wys prente direk van ’n tablet of die e-Reader op jou rekenaar.

Carolyn Brown (worshippingwithchildren.blogspot.com) sê die probleem vir die Kolossense is dat mense dit meer ingewikkeld gemaak het om ’n Christen te wees as wat dit veronderstel is om te wees. Mense wat aanspraak daarop gemaak het om “regte Christene” te wees, het spesifieke wette gevolg en ’n spesifieke tipe spiritualiteit gekweek. Die arme Christene in Kolossense het hulleself op ’n knoop gejaag om alles te probeer doen en wees. Paulus sê vir hulle om te ontspan, om te onthou wie en wie s’n hulle is.

Kinders het ook vandag die probleem dat almal vir hulle probeer sê wie hulle moet wees en wat hulle moet doen: hulle moet atleties, slim, talentvol, mooi, gewild, ens. wees. Dis alles goed en wel, maar dis nie die beste ding wat ons kan wees nie – dit kan ons nie red nie. Paulus se boodskap vir kinders is om te ontspan en te onthou dat God hulle lief het – hulle behoort aan Jesus.

Met bogenoemde as agtergrond, stel Brown voor dat daar op verse 6-7 gefokus word. Dit bevat twee beelde wat ons herinner aan ’n eenvoudige lewe: gewortel in Christus en gebou op Christus. Jy kan die “gewortel” demonstreer met ’n potplant. Wys die wortels en verduidelik hoe die wortels soek vir kos en water.

Preekriglyn

Mense besef nie altyd hoe groot die moeilikheid is waarin hulle verkeer nie. In krisisse verkies baie mense om in hulle haglike omstandighede te bly. Hulle herken nie altyd redding wanneer dit opdaag nie, en dink hulle het net ‘n klein bietjie hulp nodig om te kan oorleef. Verstommend, maar waar.

Helikoptervlieënier Iain McConnell en sy span het so ‘n belewenis gehad toe Orkaan Katrina New Orleans in 2005 getref het. Hy was deel van ‘n span wat vyf helikopters moes bedryf om mense van hulle huise se dakke te red en na veilige versorging te neem.

Tot die vlieëniers se skok wou redelik min mense regtig gehelp word. Met die eerste paar vlugte kon hulle ‘n skamele 89 mense, drie honde en een kat red. Van toe af kon hulle niemand na veiligheid neem nie. Almal het geweier om deur die helikopters opgelaai te word! Selfs al het die meeste mense op hulle huise se dakke gesit terwyl die vloedwater om hulle tier.

Volgens McConnell het baie net gevra die helikopter moet vir hulle kos en water bring. Die vlieëniers was ontsteld, hulle het gewaarsku die dakke is onveilig, die huise kan instort, die water gaan vir ‘n lang tyd hoog bly, die omstandighede is onhigiënies, en die blootstelling op dakke is sleg vir mense gesondheid. Nogtans het verreweg die meeste geweier om gered te word.

Die waarheid is, sê McConnell, dat die mense nie besef het hoe ellendig en benard hulle situasie was nie. Dat daar nie nog meer lewensverlies was nie, is ‘n wonderwerk.

Christus, ons redding

Kolossense 2 help ons om ons redding te herken wanneer dit opdaag.

Ons teksgedeelte is ‘n uitnodiging om die redding in Christus – en Christus alleen – as die ware bron van verlossing te sien. Ons word genooi om Christus vas te gryp en in verbondenheid met Hom te lewe. Ons word uitgedaag om ons nie van Christus te laat wegtrek deur ander opvattings van waarheid en verlossing nie. Hy alleen is die een wat ons sondige natuur kan wegneem en die magte wat oor ons heers kan verbreek. Daarom moet ons aan die Hoof, Christus, bly vashou.

Paulus waarsku dat die “oplossings” van dwaalleringe nie ons benarde situasie kan aanspreek nie. Ons nood is ons sonde, en dit kan nie hanteer word met godsdienstige gebruike en voorskrifte nie. Jaarlikse godsdienstige feeste, dieetreëlings (wat jy mag eet en wat nie), die aanbidding van engele, en ander gebruike help niks nie. Dit is soos om velkanker met grimering te bestry. Dit is soos om brood en water op jou huis se dak te vra, terwyl die vloedwater die mure onder jou wegkalwe.

Aangesien julle dan…

Paulus spreek die gemeente in vers 6 aan as mense wat Christus Jesus as Here aangeneem het. Hulle het die verlossing in Jesus Christus herken, en erken sy koningskap en heerskap oor hulle lewens. Nou moet hulle leef ooreenkomstig hierdie status.

Die gevaar vir die gelowiges is dat hulle van Jesus weggeskeur sal word deur allerhande leringe wat vreemd is aan Christus. Hierdie leringe gee ‘n ander inhoud aan redding, en vervals daarmee ons nood en ellende, en die uitkoms daaruit. Die vervalsing werk met:

  • Vreemde teorieë en leringe wat op die oorlewering van mense berus
  • Wettiese godsdienstige reëls wat Christus vervang
  • Magte en gesagte, soos engele en hul aanbidding, wat na bewering vir ons heil inhou

Hierdie idees en praktyke is gevaarlik, want dit trek ons weg van Christus af.

Hoe bly ons gefokus op Christus, die Verlosser, sonder om van Hom weggetrek te word?

Wandel in die Here

Paulus begin deur in vers 6 terug te verwys na die loflied op Jesus as Here – van beide die Skepping en Herskepping (1:15-20). Hy gebruik dit as basis vir sy oproep aan hulle om hulle hele lewe te fokus op Christus Jesus. Aangesien hulle Hom as Here aangeneem het (nog beter gestel: Hom as Here ontvang het, soos dit in die Grieks staan, paralambano), is dit net logies dat hulle verbonde aan Hom sal lewe.

Die vertaling inverbondenheid met Hom lewe, beteken letterlik wandel in Hom. Die Griekse woord wandel (peripateo) beteken in wese dat ander mense in jou lewenswandel – die manier wat jy lewe, jou lewenstyl – sal sien dat jy die die Here ontvang het en verbonde aan Hom lewe. Dit moet dus sigbaar wees vir ander dat jou lewe om die Here draai. Jou geloof en jou gedrag moet dieselfde wees.

Paulus se verduideliking van hierdie lewensverbondenheid laat ‘n mens dink aan die metafoor van ‘n boom: gewortel en opgebou in Hom, bevestig in die geloof, en vervul tot oorlopens toe met dankbaarheid. Dit het te make met die onsigbare en persoonlike dele van ons geestelike lewe (wortels en voeding), sowel as die sigbare en publieke dele daarvan (takke en vrugte). In alles, waar jy alleen is, en waar jy in ander se geselskap is, moet dit duidelik wees dat jou lewe om die Here draai, dat Hy die eerste plek in jou lewe inneem, presies soos Hy die eerste plek in die heelal inneem (1:15-20).

Vermy leë filosofieë en ‘n selfgemaakte godsdiens

Kyk na verse 7-15. Dit beteken onder andere dat hulle nie aandag moet gee aan dinge wat Jesus se Heerskap in hulle lewens kan verdring of vervang nie. Dit is dinge soos:

  • Leë filosofieë wat eintlik op ‘n magiese verstaan van die wêreld berus.
  • Dit sluit teorieë (letterlik filosofieë) en argumente (leë leringe) in, waarmee Paulus nie die filosowe as sodanig aanvat nie, maar dié in Kolosse wat inhoudloos was en slegs op menslike tradisies en basiese okkultiese of astrologiese beginsels berus het

Dit moet vermy word deur te fokus op Jesus, as Here van alles, wat alle ander verduidelikings van hoe die wêreld werk, vervang.

Vermy allerlei vreemde voorskrifte en visioene

Kyk na verse 16-23. Dieselfde geld die Joodse klem op die besnydenis. Die leringe daaroor moet vermy (word deur te fokus op die doop wat ‘n vereniging met Jesus Christus is, en die geskenk van ‘n nuwe lewe inhou).

Dieselfde geld ook sekere Joodse voorskrifte– dinge soos die reëls van wat jy mag eet of drink of waaraan jy mag vat of dan nou juis nie, feeste wat gevier moet word (jaarlikse feeste en die nuwemaansfees) en die hou van die sabbatdag. Daarby was daar ook sprake van ‘n aanbidding van engele, en asketiese gebruike (streng beheersing van die liggaam – 2:23).

‘n Swetterjoel vreemde invloede dus wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en hulle in bygeloof te laat verval. Dit is die dinge wat ‘n mens moet vermy, want dit kan jou laat paraptóma (jou pootjie of laat afdwaal).

In Christus is hulle immers dood vir die invloed van die magte van hierdie wêreld (2:20). En hierdie selfgemaakte leerstellings maak geen bydrae tot ‘n mens se verlossing nie (2:23). Selfs nie eers die besnydenis is meer ‘n onderskeidingsteken van die Christen se geloof nie, net die werklikheid van Christus in elkeen se lewe (3:10). Daarom maak Paulus beswaar teen enige vermenging van die geloof in Christus met selfgemaakte leerstellings, veral wanneer dit nog met jou saligheid verbind word.

Dis waarom niemand jou kan voorskrywe oor allerlei nie, want jy het die hoogste verbintenis wat daar is en wandel deur hierdie lewe met die Here van die heelal aan jou sy.

Leer drie Griekse woorde

Ons hierdie gedeelte saam te vat, moet ons drie Griekse woorde leer, wat Paulus vir ons onderstreep:

  • Paralambano – ontvang. Ons het Christus as ware Verlosser ontvang
  • Peripateo – wandel. Ons word geroep om saam met Christus te wandel, Hom te volg
  • Paraptóma – afdwaal. Ons moenie dat iets ons verlei om van Christus af te dwaal nie.

Ons as individuele gelowiges, maar ook as gemeente moet onsself voortdurend hieroor ondersoek. Fokus ons op Christus? Doen ons wat Christus van ons verwag, om ons deur Hom te laat leer en aan Hom alleen vas te hou? Waar lê ons werklike liefde, die diepste verbintenis van ons hart?

Watter kragte is daar wat ons wil wegtrek van Christus af, en wat doen ons daaraan? Hoe kies ons om altyd by Hom te bly en Hom na te volg?

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 271 “Heil’ge Jesus, wat my lewe”

Seën

Respons
Lied 223 “Aan Jesus, Koning, al die eer” refrein:
Kom loof Hom. Loof Hom. Loof Hom. Loof Hom en volg Hom as U eer. of
F361. “Laat Dit So Wees (Amen)”

(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: Ó Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.