2. Spieëltjie, Spieëltjie, sê vir my …

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Wat ons wil bereik
Die jongmense ontwikkel ’n gesonde selfbeeld in hulle verhouding met God.

Kortom
Selfbeeld begin by die ontdekking van onsself in ons verhouding met God (God se prentjie van ons). Hierdie ontmoeting beweeg van ’n onpersoonlike vlak – waar die jongmense oor selfbeeld in die algemeen praat – tot ’n meer persoonlike vlak – waar hulle na hulle eie lewe kyk.

Bybelteks
Rigters 6:7-18

Hulpmiddels

 • Ontmoeting 2, Hulpmiddel 1: ’n video van tieners wat oor voorkoms gesels
 • Die selfbeeld-stellings van aktiwiteit 2 op ’n A3-karton geskryf
 • Genoeg potlode of penne en papier vir elkeen in die groep

Kwessies wat ons wil aanraak

 • Die jongmense voel hulle moet aan die wêreld se verwagtings ten opsigte van hulle voorkoms voldoen.
 • Hulle beleef in hulle lewensfase intense druk om aanvaar te word en sal dikwels enigiets doen om aanvaar te word.
 • Die jongmense sukkel dikwels om van hulleself te hou.

Info
Die jongmense besef dalk nie hoe belangrik ’n goeie selfbeeld is nie. Ons almal word egter deur ons gesonde of ongesonde selfbeeld beïnvloed. Die jongmense in hierdie bepaalde ontwikkelingsfase probeer gewoonlik die volgende vrae oor hulle selfbeeld beantwoord: Wie is ek? Aan watter groep behoort ek? Waarheen is ek op pad?

Die lewensfase wat van 13 tot 17 strek, is ’n belangrike tyd van selfontdekking en selfontwikkeling. Onsekerheid en ontwikkeling is normaal. Die proses van selfontdekking en selfontwikkeling duur egter jou lewe lank. Die belangrikste is dat hierdie proses in jou verhouding met God sal plaasvind.

Die ontmoeting

Inleiding
Lees Psalm 139:13-17.

Riglyn: Lees dié gedeelte saam as ’n inleiding. Dit gaan oor God wat reeds voor ons geboorte ’n prentjie van ons gehad het.

Kies aktiwiteit 1 of 2 op grond van wat die beste in julle konteks sal werk.

Aktiwiteit 1
Kyk saam na die video van tieners wat gesels oor die druk om ’n bepaalde voorkoms te hê.

Gesels saam

 • Wat val julle in die video op?

Riglyn: Verskillende jongmense in die video verwys na hulle ervarings ten opsigte van hulle liggaamlikheid en menswees. Die wêreld daar buite en die media skep die indruk dat as jy nie aan sekere vereistes voldoen nie, jy nie aanvaarbaar is nie. Elke jongmens probeer dan die wêreld se beeld nastreef, maar is dan nie hulleself nie.

Aktiwiteit 2
Laat die jongmense die selfbeeld-stellings lees. Vra hulle om telkens te besluit of die persoon ’n gesonde of ’n ongesonde selfbeeld het.

Riglyn: Laat die jongmense ter wille van privaatheid in stilte hieroor dink. Daar sal aan die einde geleentheid vir terugvoering wees.

 • Ek sê altyd vir myself: “Ai, ek moes eerder dit of dat gedoen het.”
 • Ek kritiseer myself gedurig.
 • Ek maak soms foute, maar probeer daaruit leer en dit in die toekoms vermy.
 • Vir my is wat ander mense van my dink die heel belangrikste.
 • Ek dink ek is altyd die beste in alles, maak nie saak wat nie.
 • Dit voel of ek die hele wêreld op my skouers dra.
 • Ek kan gemaklik met ’n verskeidenheid mense kommunikeer.
 • Ek is ongelukkig omdat ek nie altyd erkenning vir my dade kry nie.

 

Gesels saam
Watter stellings is volgens julle gesond, en watter is ongesond?

Riglyn: Die jongmense hoef nie nou persoonlik op die stellings te reageer nie. Hulle behoort reeds ’n idee te hê met watter stellings hulle hulle kan vereenselwig, maar moenie nou daaroor gesels nie. As julle genoeg tyd het, kan julle oor elke stelling gesels.

Wanneer julle klaar gesels het, deel met die groep dat stelling 3 en 7 positief is, maar al die ander negatief. Selfbeeld is ’n ingewikkelde saak. Ons kry dit nie reg om altyd goed oor onsself te voel nie.

Wat sê die Bybel?
Ons almal het soms ’n slegte beeld van verskillende aspekte van ons menswees. Die tyd tussen 13 en 17 is ’n tyd van groot selfontdekking en selfontwikkeling. Onsekerheid en ontwikkeling is normaal. Die proses van selfontdekking en selfontwikkeling duur jou lewe lank. Die belangrikste is dat hierdie proses in jou verhouding met God sal plaasvind. Kom ons kyk na ’n teks wat dit verduidelik.

Lees Rigters 6:7-18.

Gesels saam

 • Watter invloed het Gideon se woorde in vers 15 gehad op hoe hy oor homself gedink het?

Riglyn: Gideon het minderwaardig gevoel wanneer hy sy familie met ander families vergelyk het. Daarom het Gideon gedink hy sal nie die Israeliete kan verlos nie. Gideon het gedink hy is onbelangrik.

 • Hoe dink jy het God na Gideon gekyk?

Riglyn: God kyk na mense se hart, nie na hulle familie en herkoms nie. God het Gideon se potensiaal raakgesien omdat Hy gesien het waartoe Gideon binne sy verhouding met God in staat sou wees.

 • Hoe het Gideon ’n gesonde selfbeeld begin ontwikkel?

Riglyn: In sy verhouding met God. Gideon het met God in gesprek getree en met Hom onderhandel. Hy het God se opregte betrokkenheid in sy lewe ervaar en geleer om God te vertrou. Dit is soos iemand wat vir ’n sportspan gekies word en nie glo hy of sy kan iets vir die span beteken nie – totdat die afrigter vir hom of haar sê: “Jy kan! Ek het vertroue in jou.”

 • Dink julle daar is vandag nog jongmense wat soos Gideon voel? Wat veroorsaak dat hulle so voel?

Riglyn: Die jongmense behoort ja te antwoord. Laat hulle oor moontlike redes gesels. Hulle hoef nie te sê of hulle ’n slegte of goeie selfbeeld het en of die antwoorde op hulle van toepassing is nie. Hulle redes kan uiteenlopend wees: Daar is te veel druk en verwagtings waaraan hulle nie kan voldoen nie. Die media (dink aan die video) skep ’n beeld oor voorkoms wat die jongmense minderwaardig laat voel.

 • Dink julle mense gee soms voor dat hulle ’n gesonde selfbeeld het, maar eintlik is die teenoorgestelde waar? Kan julle aan voorbeelde dink?

Riglyn: Die jongmense behoort ja te antwoord. Laat hulle aan voorbeelde dink. Moontlikhede: Mense boelie ander omdat hulle sleg oor hulleself voel. Ander wil die hele tyd die middelpunt van al die aandag wees.

Dink terug
Laat die jongmense in stilte oor hierdie vraag dink:

 • Is daar dinge in jou lewe wat jou, soos Gideon, laat voel jy is nie goed genoeg nie?

Riglyn: Hulle kan hulle gedagtes in op die gespreksbladsy neerskryf as hulle wil.

Dink vorentoe

Gesels saam

 • Gideon het net die negatiewe in die lewe raakgesien, terwyl God sy potensiaal raakgesien het. Hoe dink jy kyk God na jou?

Riglyn: God sien ons almal se potensiaal raak. God kyk met ander oë na ons. Ons moet onsself deur God se oë raaksien. Ons is voortdurend in ’n proses van selfontdekking en selfontwikkeling. Daarom is dit belangrik dat die proses van ontdekking en ontwikkeling in ons verhouding met God sal plaasvind.

Vat saam
Lees weer Psalm 139:13-17.

Stuur die jongmense huis toe met die uitdaging om oor hierdie vraag na te dink: Hoe sal ek anders oor myself dink as ek deur God se oë na myself kyk, en nie deur die wêreld se oë nie?

 

Sluit af met gebed.

© Missio 2024 | All rights reserved.