Sondag van Verheerliking

Sections

Oorsig

Ander tekste

Eksodus 24:12-18
12Toe sê die Here vir Moses: “Klim nou die berg verder uit na My toe en vertoef daar dat Ek vir jou die plat klippe kan gee waarop Ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk.”

13Moses en sy assistent Josua is toe hoër teen die berg van God op. 14Vir die leiers het Moses gesê: “Wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aäron en Hur is hier by julle: as iemand ’n probleem het, kan hy na hulle toe gaan.”

15Terwyl Moses die berg uitklim, het ’n wolk dit omhul. 16Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly, en ses dae het die wolk die berg omhul.

Op die sewende dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. 17Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ’n gloeiende vuur op die berg.

18Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het veertig dae en nagte daar gebly.

Psalm 2
Julle moet die Here met ontsag dien
2 Waarom is daar onrus onder die
volke,
waarom smee die nasies planne—
en dit tevergeefs?
2Die konings van die aarde
is in opstand,
die leiers span saam teen die Here
en teen sy gesalfde en sê:
3“Kom ons maak ons vry
en gooi hulle juk af!”
4Hy wat in die hemel woon,
lag hulle uit,
die Here spot met hulle.
5Hy spreek hulle aan in sy toorn,
in sy gramskap jaag Hy hulle op loop:
6“Dit is Ek wat hom as my koning
gesalf het op Sion,
my heilige berg.”
7Ek wil vertel wat die Here
aangekondig het.
Hy het vir my gesê:
“Jy is my seun,
van vandag af is Ek jou Vader.
8Vra My, en Ek gee volke vir jou
as eiendom,
die hele aarde as jou besitting.
9Jy sal hulle verpletter
met jou ystersepter,
hulle flenters slaan soos ’n kleipot.”
10Wees dan nou verstandig, konings,
wees gewaarsku,
regeerders van die aarde!
11Julle moet die Here met ontsag dien,
Hom met vrees en bewing toejuig
12en Hom onderdanig wees,
sodat Hy nie toornig word
en julle op die pad omkom nie,
want sy toorn ontvlam gou.
Dit gaan goed met almal
wat by Hom skuiling soek.

2 Petrus 1:16-21
Die heerlikheid van Christus en die boodskap van die profete
16Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. 17Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” 18Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 19En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ’n lamp wat in ’n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.

20Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, 21want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Fokusteks

Matteus 17:1-9
Die verheerliking op die berg
(Mark 9:2–8; Luk 9:28–36)
17 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle alleen was. 2Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. 3Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat.

4Toe sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”

5Terwyl hy nog praat, het ’n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ’n stem uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

6Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. 7Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: “Staan op en moenie bang wees nie.”

8Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

Die koms van Elia
(Mark 9:9–13)
9Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: “Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.”

10Die dissipels vra Hom toe: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?”

11“Elia kom wel om alles weer reg te maak,” antwoord Hy, 12“maar Ek sê vir julle Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die Seun van die mens deur hulle mishandel word.”

13Toe het die dissipels verstaan dat Hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het.

Jesus maak ’n seun gesond
(Mark 9:14–29; Luk 9:37–43)
14Toe hulle weer by die mense kom, het ’n man voor Hom kom kniel 15en gesê: “Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. 16Ek het hom al na u dissipels toe gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie.”

17“Ongelowige en ontaarde geslag,” het Jesus gesê, “hoe lank moet Ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet Ek julle nog verdra? Bring hom hier vir My!”

18Jesus het die bose gees skerp aangespreek, en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword.

19Die dissipels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra: “Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?”

20“Omdat julle geloof te klein is,” sê Hy vir hulle. “Dit verseker Ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ’n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan staan daar anderkant!’ en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” 21

Jesus kondig die tweede keer sy dood en opstanding aan
(Mark 9:30–32; Luk 9:43–45)
22Toe die dissipels weer in Galilea bymekaar was, het Jesus vir hulle gesê: “Die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense, 23en hulle sal Hom doodmaak, en op die derde dag sal Hy uit die dood opgewek word.”

Hieroor het hulle baie bedroef geword.

Die tempelbelasting
24By hulle aankoms in Kapernaum het die amptenare wat die tempelbelasting invorder, na Petrus toe gegaan en gesê: “Wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie?”
25“Ja, natuurlik,” antwoord hy.

Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag: “Simon, hoe dink jy: Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense?”

26Toe Petrus antwoord: “Van ander mense,” sê Jesus vir hom: “Dan is die seuns mos vrygestel. 27Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy ’n silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir My en vir jou.”

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 168 of Flam 184

Votum: (Responsories n.a.v. Ps. 99 vv 1-2 Liedboek)

Lied: Halleluja!”

Seëngroet: Openbaring 1:4-6

Lofsang Flam 124 of Lied 215 of VONKK 124

Gebed van Verheerliking

Liedere
Lied 211 of
Lied 369 of
Vonkk 128 of
VONKK 65 of
Flam 167

Geloofsbelydenis: Lied 468 of Flam 164

HOOR

Gebed

Skriflesing: Matteus 17:1-9

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 264 of Flam 365

Seën

Respons: Halleluja”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 168 “Heilige Jesus” of
Flam 184 “Ons Is Almal Hier Tesaam”

Votum
(n.a.v. Ps. 99 vv 1-2 Liedboek)
Voorganger: Volke, buig jul neer en erken die Heer –
Gemeente: Hom wat oor ons troon en in Sion woon.
V: Kom, erken sy mag bewend van ontsag.

G: Laat ons voor Hom neerval, volke, gerubs, almal.
V: Daar waar U gebied, laat U reg geskied.

G: Heilig is die Heer; buig jul voor Hom neer.
V: Hy wat als regeer, loof Hom, gee Hom eer.

G: Hy is in sy woning, groot, gevreesde Koning.

Lied: Halleluja!
(Sing enige van die Halleluja’s sonder aankondiging:
Liedboek: Lied 189, 206, 218, 228; Vonkk 149, 150, 151)

Seëngroet: Openbaring 1:4-6
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, 5en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos 6en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

Lofsang
Flam 124 ‘Agnus Dei’ of
Lied 215 “Besing die lof van Jesus saam” of
VONKK 124 “Jesus Bring Vreugde”

Gebed van Verheerliking
Kom ons erken die wonderbare grootheid van God in aanbidding:
Voorganger: Geseënd is U, almagtige Vader, heerser oor die heelal:
Gemeente: Ons verheerlik en aanbid U

V: Geseënd is U, Here Jesus Christus, liefdevolle Verlosser van die wêreld:
Gemeente: Ons verheerlik en aanbid U

V: Geseënd is U, Heilige Gees, genadige bron van lig en lewe:
Gemeente: Ons verheerlik en aanbid U

V: Vader, Seun en Heilige Gees, Heer van mag en krag
G: Ons loof u Naam vir ewig en ewig.

Lied
Lied 211 “Ons bring lof aan U, Jesus Heer” of
Lied 369 “Ere aan God” of
Vonkk 128 “Eer aan God of
VONKK 65 “Ere Aan God In Die Hoogste (kanon)” of
Flam 167 “Wees Bly “(slegs refrein)

Geloofsbelydenis 
Lied 468 “Christus, die Seun, is beeld van God” of
Flam 164 “Elke Knie Sal Voor Hom Buig”

Liedere

F365. “Jesus, Hy is”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Belydenis) Teks en musiek: Carindé Kopiereg: Ó MAR Gospel (Opgeneem op Carindé)

Refrein:
Jesus Hy is, Jesus Hy is
Jesus Hy is, wie Hy sê Hy is. (x2)

1. Alle volke kom oor die aarde saam.
Hulle sien sy goedheid, hulle loof sy naam.
Want die tyd is hier, ja dis nou die tyd
Om vir almal te sê, dat Hy Koning is.

2. Kom en staan nou saam, lig jou hande op
na ons Koning Jesus ons verheerlik hom.
Want die tyd is hier, ja dis nou die tyd
om vir almal te sê, dat Hy Koning is.

F164. Elke Knie Sal Voor Hom Buig 
(RUBRIEK: Flam – Geloofsbelydenis) Teks en musiek: Rick Moser © MAR Gospel Music Publishers (Fil 2:10,11)

1. Elke knie sal voor Hom buig,
Jesus is die Heer.
En elke tong sal moet bely,
Jesus is die Heer.
God het Hom ’n Naam gegee
verhoog bo elke naam.
In sy Naam sal ons elke werk
van die bose kan weerstaan.

2. Elke bloedgewaste sing,
Jesus is die Heer.
Aan Hom alleen die hulde bring,
Jesus is die Heer.
Hy alleen is waardig
om die ere te ontvang.
Deur sy bloed is ons losgekoop
uit elke volk en stam.

3. Elke man en vrou en kind sing,
Jesus is die Heer.
Laat jou loflied dag en nag weerklink,
Jesus is die Heer.
Hemel, aarde dal en kruin sing,
Jesus is die Heer.
Laat elke wese uitbasuin

Jesus is die Heer. (x3)
Jesus Christus (x2)
Jesus is die Heer.

F167. “Wees Bly”
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis / Wegsending) Oorspronklike titel: Rejoice!
Teks en musiek: Graham Kendrick Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht © 1983 Kingsway’s Thankyou Music

Refrein:
Wees bly, want Hy, Koning Jesus,
die Hoop, die Vrede, woon in ons!
Hy leef! Hy leef! Sy Gees is in ons!
Staan op! Staan op! Gemeente, juig: Hy regeer!

VONKK 65 “Ere Aan God In Die Hoogste (kanon)”
Teks: Gloria in excelsis Deo – Lukas 2:14 Melodie: Ludwig Ernst Gebhardi 1830
© Teks en melodie: Openbare besit RUBRIEK: Kanon – Kersfees en Epifanie

1. Ere aan God in die hoogste,
2. vrede op aarde, op aarde,
3. in die mense ‘n welbehae.
4. Amen. Amen.

VONKK 128 ‘Eer Aan God (Lukas 2:14) – kanon”
Teks: Gloria . . . et in terra pax – Taizé; Afrikaanse weergawe: VONKK Werkgroep 2010
Musiek: Jacques Berthier 1923-1994 Teks en musiek met toestemming Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Kersfees en Epifanie

Eer aan God, eer aan God in die hoogste hemel.
Eer aan God, eer aan God, halleluja!
Laat daar vrede wees vir almal op aarde,
God skenk aan ons sy genade.

Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, alleluja!
Et in terra paz hominibus bonae voluntatis.

Vonkk 124 ”Jesus Bring Vreugde”
Teks: AP van der Colf 1988 (met toestemming NG Kerk-Uitgewers)
Melodie: In Dir ist Freude – Giovanni Giacomo Gastoldi 1591
Orrelbegeleiding: H Pieter van der Westhuizen 2001 (met toestemming NG Kerk-Uitgewers)
Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2010 © Teks en orrelbegeleiding: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing / Kersfees en Epifanie

1. Jesus bring vreugde, redding en vreugde –
Hy het mens vir ons geword.
Engele juig dit, herders getuig dit:
“Jesus, Redder, Seun van God!”
Wyd oor die aarde kring sy behae;
Hy kom vergewe, Hy laat ons lewe.
Hy maak ons, mense, kinders van God.
Wyd oor die aarde kring sy behae;
Hy kom vergewe, Hy laat ons lewe.
Hy maak ons, mense, kinders van God.

2. Jesus bring vrede, hemelse vrede:
Al ons skuld het Hy versoen.
Nie meer verlore – wedergebore
deur sy Gees wat wonders doen.
Vry kan ons nader tot God die Vader:
Niks kan ons skei nie, niks wat ons ly nie.
Hy is ons vrede – vrede wat bly.
Vry kan ons nader tot God die Vader:
Niks kan ons skei nie, niks wat ons ly nie.
Hy is ons vrede – vrede wat bly.

3. Heer, U bring vryheid, Heer, U bring blyheid,
U wat mens word in ons nag.
Heerlike gawes gee U weldadig,
God van Liefde, God van mag.
Ewige Koning, ons is u woning;
Hemel en aarde kry nuwe waarde.
U is die Here, U maak ons vry.
Ewige Koning, ons is u woning;
hemel en aarde kry nuwe waarde.
U is die Here, U maak ons vry.

F124. “Agnus Dei”
(RUBRIEK: Flam – lof en verwondering) Teks en musiek: Michael W Smith
© 1990 Milene Music (met toestemming gebruik deur FMU)

Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja.
Heilig, heilig
is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam,
U is heilig, heilig.
Is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam.
Amen.

F184. “Ons Is Almal Hier Tesaam”
(RUBRIEK: Flam – Toetrede) Oorspronklik: We Have Come Into His House
Teks en musiek: Bruce T Ballinger Kopiereg: © 1976 Universal Music
Afrikaanse teks: Attie van der Colf; Verwerking en alternatiewe teks: F Esterhuizen en Retief Burger, 2004

Ons is almal hier tesaam,
vergader in sy Naam,
verheerlik Hom.
Tot die dood was Hy getrou
en daardeur is ons nou sy eiendom.
Laat ons maak soos Hy ons sê,
mekaar steeds lief te hê
en Hom bo alles eer.
Loof Hom, Christus die Heer. (x2)

Halleluja! Ek kan nie sonder U nie.
Halleluja! Ek sal nie stilbly nie!
Halleluja! Daar is geen ander Naam nie
as Jesus Christus, die Heer,
as Jesus Christus, die Heer.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Matteus 17:1-9

Familie-oomblik

Hierdie is een van daardie verhale wat belangriker is om te vertel as te verduidelik – veral as daar kleiner kinders is, vir wie die konsepte moeilik mag wees. Nooi almal om hul oë toe te maak en gewoon die verhaal die visualiseer terwyl jy dit stadig en dramaties vertel (of uit ’n eenvoudige vertaling lees).

As jy die konsep van die verheerliking “transfiguration” wil verduidelik, is daar heelwat moontlike kinderverhale wat jy kan gebruik. Die beste is waarskynlik Fiona in Shrek. Sy verander voor almal se oë in wat sy werklik is: ’n pragtige ogre prinses. Net so het Jesus voor die dissipels se oë verander en is geopenbaar wie hy werklik is: die Seun van God.

Vir meer inligting oor bogenoemde voorstelle en nog idees om saam met jongmense te dink oor die Verheerliking, kyk Carolyn C Brown se idees by http://worshipingwithchildren.blogspot.com/search?q=transfiguration

Preekriglyn

Craig Larson hou van pragtige foto’s. Daarom het hy altyd op die hoek van sy lessenaar ‘n boek met foto’s waarin hy deur die dag op ‘n vry oomblik of twee kyk. Sy huidige gunstelingboek is Michael Duchemin se America’s Spectacular National Parks. Vir ‘n paar dae het die boek oopgelê by ‘n foto van die Grand Tetonberge, een van daardie wonderlike panoramas wat oor twee bladsye span. Dit is ‘n majestueuse vertoning van diepblou hemel, sneeubedekte berge, en ‘n pragtige meer op die voorgrond.

Toe hy uiteindelik besluit om om te blaai, kom hy agter hy het iets gemis. Die regterhandse bladsy vou uit, sodat die ongelooflike vista eintlik uit vier bladsye bestaan wat langs mekaar lê. Die skouspelagtige Grand Tetonberge word skielik nog meer fabelagtig mooi!

Vir Craig Larson is dit soos die lewe van geloof in God ook werk. Daar kom oomblikke dat jy verstaan daar is baie meer dieptes aan God, en God se koninkryk, en baie groter hoogtes aan God se bedoelinge vir ons, as wat jy ooit vantevore kon raaksien. Abraham het so ‘n ervaring op 75 gehad, Moses op 80, en Paulus onderweg na Damaskus. Telkens in die Bybel, wanneer God mense ontmoet, vou daar vir hulle ‘n wonderlike prentjie oop wat tot nou toe nog verborge was.

Grafika: Grand Teton National Park, eiendom van Tom Howat met foto geneem op 29 April 2006 met ‘n Sony DSC-T3. Dit is hier beskikbaar.
Kopiereg word gereël deur Creative Commons en laat plasing en redigering toe.

Op die berg

In ons teks neem Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes saam na ‘n hoë berg. Dáár word ‘n ekstra bladsy vir hulle oopgevou. Hulle het al verskeie van Jesus se wonderdade beleef. Hier sien hulle egter ‘n groter en nuwer heerlikheid. Voor hulle oë verander Jesus se voorkoms: sy gesig begin straal soos die son, en sy klere word wit soos lig.

Dan verskyn Moses en Elia en praat met Jesus. ‘n Helderligte wolk gooi skielik sy skaduwee oor hulle, en ‘n stem uit die wolk sê: “Dis is My geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” Wanneer vrees die dissipels oorweldig, raak Jesus hulle aan en bemoedig hulle.

Soos Moses

Matteus skryf sy evangelie aan mense vir wie Moses ’n bekende en ’n belangrike figuur was. Jesus se verhaal word parallel aan Moses se verhaal vertel:

  • Net soos wat Moses se lewe by geboorte deur die farao bedreig is, so is Jesus se lewe deur Herodes bedreig.
  • Soos wat Moses die wet op die berg ontvang, so lewer Jesus die bergrede waarin die grondreëls van God se ryk uiteengesit word.
  • Soos wat Moses die wet van God uitlê, so is Jesus ook ’n uitlegger van die wet en lei Hy sy verstaan van die wet telkens in met die woorde: “Julle het gehoor dat daar gesê is . . . “

Aan die eenkant hoor ’n mens in die wyse waarop Matteus die verhaal vertel verskillende raakpunte met die ervaring wat Moses op die berg Sinai gehad het (vgl. Eks. 24):

  • Die drie wat saam met Moses opklim, Aäron, Nadab en Abihu, soos nou die geval is met Petrus, Jakobus en Johannes (die twee seuns van Sebedeus, die sogenaamde “seuns van die donder”) – dié drie sou ook later deur Jesus saamgeneem word dieper in Getsemane in;
  • Die wolk wat die berg oordek soos nou ook die geval is hier;
  • Moses se gesig wat gestraal het, soos dit nou die geval is met Jesus;
  • die feit dat God daar sy wet vir Moses gegee het en nou sê, luister na Hom, dit is na Jesus.

Dit wat Jesus op die berg meegemaak het, stem dus ooreen met Moses se ervaring toe hy teen ’n berg op is om die wet te ontvang en die verbond beseël is.

Matteus verryk die verhaal met ander momente uit Moses se lewe. Die wolk wat sy skaduwee oor Jesus en sy dissipels laat val, word beskryf as ’n “helder ligte wolk”. Dit roep assosiasies op met die wolk wat die volk tydens die uittog vergesel het, dalk selfs met die wolk wat die ark en die tabernakel omring het (Lev. 16:2). Jesus se gesig straal soos Moses se gesig na laasgenoemde se latere ontmoeting met God (Eks. 34:29-30).

God sit sy werk voort

Die vergelyking met Moses bevestig dat Jesus se werk vanuit die Ou Testament verstaan moet word. Israel se God is die Skepper van die hele wêreld. Hy het die volk Israel geskep om genesing en herstel, vertroue en geloof, vir die hele wêreld moontlik te maak. En Hy gaan daarmee voort.

Die Skepper en Verlosser van Israel kom om sy werk te voltooi deur Jesus van Nasaret. God bly getrou aan sy bedoelinge met sy skepping, met sy roeping van Abraham, met die redding van die volk uit Egipte onder Moses, en ook met sy werk in die koninkryk van Israel onder profete soos Elia.

Elia, wat saam met Moses op die berg verskyn, verteenwoordig dus die Ou-Testamentiese bedeling, die wet (Moses) en die profete (Elia). Elia se verskyning bevestig óók dat Jesus die Een is in wie God sy verlossing voortsit. Volgens Matteus is Jesus die groot profeet en leermeester van Israel wat deur Moses voorspel is (Duet. 18:15).

Méér as Moses

Jesus is egter nie bloot soos Moses nie. Hier is meer aan die gang as in die vorige geval met Moses en die leiers van Israel:

  • Jesus het van gedaante verander, nie net gestraal van die lig wat van God af kom nie. Hy het die vorm aangeneem wat Hy gehad het voor sy menswording. En dit is dié gedaante wat Hy weer ná sy opstanding en hemelvaart sou aanneem, soos ’n mens in Openb. 1 weer beskryf sal sien, deur die einste Johannes wat by dié geleentheid by was op die berg vóór sy opstanding.
  • Daarby is Moses en Elia, die verteenwoordigers van die wet en die profete, d.w.s. van die hele Ou Testamentiese getuienis, in gesprek met Jesus, die een waarom die hele Nuwe Testamentiese getuienis draai.
  • En God sê op beslissende wyse, “Dit is my geliefde Seun, oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.” Daarmee word die Goddelike status van Jesus duidelik aan die dissipels gekommunikeer. Hulle het reeds geweet dat Hy werklik mens is, uit hulle voortdurende kontak met Hom. Hulle het reeds begin agterkom dat Hy inderdaad die Seun van God is. Maar, hierdie ervaring sou dit dubbel en dwars vir hulle onderstreep. Hulle sou moeilik hierna aan sy Goddelikheid kon twyfel.
Jesus is die goeie nuus!

Hierdie ervaring het dus onomwonde vir die dissipels gesê, hierdie Jesus is die een waarom die hele evangelie draai. Hy is die goeie nuus vir die nasies. Hy moet verkondig word as dié Een na wie almal oor die hele wêreld moet luister. Daar is daarom ook geen kompetisie met Sy woorde nie. Dit is net Hy wat lewe gee. Dit is net Hy na wie geluister moet word, soos die Gees dit ook later sou duidelik maak.

Let op dat dié ervaring net vir die drie dissipels in die binnekring beskore is, Petrus, Jakobus en Johannes, maar dat dit ook uiteindelik met die ander dissipels gedeel word. Dit is dié tipe ervarings wat die dissipels ná Pinkster die moed gegee het om die pad te loop waarop die uitgestorte Heilige Gees hulle gelei het.

Vir ons oopgevou

Ons word vandag saam met die drie dissipels op die berg genooi. Saam met hulle sien ons die heerlikheid van die Here Jesus Christus. In hierdie episode word die bladsye van God se openbaring vir ons verder oopgevou. Ons word genooi om dié blik op Jesus deur die werk van die Gees in ons eie harte in te graveer.

Die heerlikheid van Jesus is groot. Ons sien dit op die berg. Ons sien dit aan die kruis waar Hy Homself vir ons gee. Ons sien dit in die leë graf, op die berg na sy opstanding, in sy hemelvaart. Ons sien dit saam met Stefanus wanneer hy Jesus in Handelinge aan die regterhand van die Vader sien sit.

Hierdie bladsye word vir ons oopgevou sodat ons die moed en krag kan hê om elke dag gehoorsaam aan die Here te lewe.

As Jesus die Koning is…

NT Wright skryf êrens: As Jesus werklik die verheerlikte Koning van hemel en aarde is (en Hy is), moet ons dan nie in die lig daarvan anders dink oor alles rondom ons en binne-in ons nie?

Dit is die punt: by die aanskoue van die heerlikheid van onse Here, Jesus Christus, is niks ooit weer dieselfde nie. Geen mag, geen gesag in die hemel, op aarde, of onder die aarde sê die laaste en die finale woord nie. Dit behoort aan die heerlike Here Jesus.

Die dissipels sou weer teen die berg af, Getsemane, die kruis en uiteindelik lyding in die wêreld tegemoet. Die bergtop bewaar ons nie van lyding nie. Die bergspits berei ons voor om in die lyding en getuienis en lewe van elke dag getrou aan die Here te bly. Die toekoms is in sy hande.

God stuur ons om te leef

Gebed
Vir die genade van die heerskappy van ons Here, Jesus Christus, dank ons U, Here God. Mag die waarheid van sy lering en die sagtheid van sy leiding sigbaar wees in die wêreld om ons. Here, hoor ons.
Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Laat die heersers van hierdie wêreld erken dat u omgee vir alle mense, veral die armes en swakkes; dat die finale mag behoort aan die glorieryke koning en lydende kneg en dat u aan die einde ons finale regter sal wees. Here, hoor ons.
Gemeente: Here, hoor ons gebed.

Beskerm en lei die leiers van die Kerk, dat ook hulle gehoorsaam mag wees aan u leierskap, Here Jesus. Mag hulle u boodskap getrou uitdra. Here, hoor ons.
Gemeente: Here, hoor ons gebed.
[gebede vir spesifieke mense en situasies]

Dankoffer

Slotlied
Lied 264 “Hoe heerlik is die Jesus-naam!” of
Flam 365 “Jesus, Hy is”

Seën

Respons
Sing dieselfde Halleluja as wat julle na die seën gebruik het, m.a.w. kies uit Liedboek: Lied 189, 206, 218, 228; Vonkk 149, 150, 151