Sondag van die Verheerliking-feesdiens

Sections

Oorsig

Tema: God verlig ons met die kennis van sy heerlikheid

Verheerlikingsondag (Transfigurasiesondag) is een van die feesdienste van die jaar en dien as oorgang tussen die Kerssiklus en Lydenstyd. Elke jaar tydens Epifanie word ons herinner aan God wat in Jesus verskyn het. Op Verheerlikingsondag vier ons Jesus se verheerliking – die Godheid van Jesus. Ons dink terug aan Jesus se verheerliking op die berg, soos die drie Sinoptiese Evangelies dit aan ons oorlewer. Vanjaar kom die fokusteks egter uit 2 Korintiërs 4 en daarom stel die liturgie voor dat die Markusvertelling van Jesus se verheerliking elders in die liturgie voorgelees word.

Ander tekste

2 Konings 2:1-12
Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in ’n stormwind in die hemel sou opneem.
Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek, 2en Elia het vir Elisa gesê: “Bly hier, want die Here stuur my na Bet-El toe.”
Elisa se antwoord was: “So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie.”
Hulle is toe na Bet-El toe. 3Die profete wat in Bet-El was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra: “Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?”
Hy het geantwoord: “Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie.”

4Elia sê toe vir Elisa: “Bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe.”
Maar Elisa het geantwoord: “So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie.”

Hulle het saam in Jerigo aangekom. 5Die profete van Jerigo het na Elisa toe gekom en hom gevra: “Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?”
Hy het geantwoord: “Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie.”

6Elia sê toe vir hom: “Bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe.”
Maar Elisa het geantwoord: “So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie.”
Hulle twee is toe saam verder.

7’n Vyftigtal van die profete is agterna en het op ’n afstand gaan staan regoor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het.

8Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daar deur is. 9Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word?”
Elisa het geantwoord: “Mag daar tog ’n dubbele deel van u gees op my kom!”

10Toe sê Elia: “Dis ’n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur; maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie.”

11Terwyl hulle gesels-gesels verder gegaan het, was daar skielik ’n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elia is in ’n stormwind op, die hemel in. 12Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep: “My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters!”
Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in twee stukke geskeur.

Psalm 50:1-6
’n Psalm van Asaf.
Die Here is God, Hy alleen is God.
Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op,
van waar die son opkom
tot waar hy ondergaan.
2Uit Sion, stad van volmaakte prag,
verskyn God in glans.
3Ons God kom,
Hy bly nie stil nie.
Voor Hom uit brand ’n vuur,
rondom Hom woed ’n storm.
4Hy roep die hemel en die aarde op
vir die saak teen sy volk:
5“Maak bymekaar
dié wat aan My getrou is
en met ’n offer
’n verbond met My gesluit het.”
6Die hemel getuig: “God is regverdig,
en Hy is die regter.”

Markus 9:2-9
2Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms voor hulle oë verander, 3en sy klere het blink geword, spierwit soos niemand op aarde dit kan maak nie. 4Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat.
5Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”

6Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander.
7Daar het toe ’n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het; en uit die wolk het daar ’n stem gekom: “Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.”
8En meteens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle.

Jesus se dood is naby
(Matt 17:9–13)
9Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle opdrag gegee om wat hulle gesien het, vir niemand te vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgestaan het nie.

Sleutelteks

2 Korintiërs 4:3-6
Die Bybel 1983-vertaling
Die apostels verkondig Jesus Christus, die Here
4 God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. 2Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ‘n eerlike gewete het.

3As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met ‘n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. 4Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. 5Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. 6God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

Die Bybel 2020-vertaling
4 1 Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie.

2 Ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge, en tree nie slinks op, of verdraai die Woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens.

3 As ons evangelie dan tog nog versluier is, is dit versluier vir dié wat verlore gaan,

4 vir die ongelowiges wie se denke deur die god van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus , wat die beeld van God is, * nie oor hulle skyn a nie.

5 Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here, en onsself as julle diensknegte, ter wille van Jesus.

6 Want God wat gesê het, “Laat daar uit die duisternis lig skyn,” dit is Hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 40 of VONKK 197 of Lied 164

Votum: (n.a.v. Ps 50:1-6)

Seëngroet

Lofsang: Flam 171 [bekend] of VONKK 264 of Lied Majesteit

Toewyding: Flam 225

HOOR

Lofgebed / Epiklese: (Outeur: Fransiskus van Assisi. Uit: Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle)

Skriflesing: 2 Korintiërs 4:3-6

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 113 [bekend] of VONKK 82 [bekend] of VONKK 73 of Lied 488

Seën

Respons: Flam 171 ver 1 laaste vier reëls of Vonkk 264 vers 1b of Lied 488 vers 4 laaste 3 reëls

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 40 Soms Wil Ek Net Jubel of
VONKK 197 Kom Sing Voor Die Heer of
Lied 164 “Ons is almal hier tesaam”

Votum
Die Here is God, Hy alleen is God.
Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op,
van waar die son opkom
tot waar hy ondergaan.
(Ps 50:1-6)
OF responsories
Voorganger (V): Die Here is God, Hy alleen is God.
Hy spreek, Hy roep die hele wêreld op, van
waar die son opkom tot waar hy ondergaan.

Spreker of na die pandemie Gemeente (G):
Uit Sion, stad van volmaakte prag,
verskyn God in glans.

V: Ons God kom, Hy bly nie stil nie.
Voor Hom uit brand ’n vuur, rondom Hom
woed ’n storm.
Hy roep die hemel en die aarde op as getuies
van sy glansryke heerlikheid.
G: Die hemel getuig: “Die Here is regverdig, en
Hy is ons God.”
Amen.

Seëngroet

Lofsang 
Flam 171 Hosanna In Die Hoogste [bekend] of
VONKK 264 Kom ons prys sy Naam of
Lied 175 “Majesteit”

Toewyding
Flam 225 Heer Ek wil U Aanbid

Liedere

F40. “Soms Wil Ek Net Jubel”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Teks en musiek: Braam Hanekom © 1998 MAR Gospel Music Publishers (Opgeneem op FLAM, vol 1)
Soms wil ek net jubel in refreine wat U verstaan,
want hoe kan ek in woorde U verheerlik vir my bestaan?
Soms kom daar ’n stilte oor my lewe as ek kniel,
maar soms breek dit uit in lofsang en dit vul my moedelose siel.

Refrein:
Halle-, halleluja! Halleluja, o my Heer!
Halle-, halleluja, sing en ek innig weer en weer. (herhaal)

F171. “Hosanna In Die Hoogste”
(RUBRIEK: Gemeentesang – Lof) Oorspronklike titel: Hosanna in the highest Teks en musiek: Carl Tuttle Afrikaanse vertaling: Jan de Wet
© Mercy Publishing / Universal Songs

1. Hosanna (x3)
in die hoogste.
Hosanna (x3)
in die hoogste.
Ons verheerlik u Naam
soos ons nou voor U staan.
U’s verhewe, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

2. Loof Hom (x2)
loof die Koning en Heer.
Loof Hom (x2)
bring aan Hom die lof en eer.
Heer, ons bring U die eer,
U, ons Koning en Heer.
Word verheerlik, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

F225. “Heer Ek wil U Aanbid”
(RUBRIEK: Flammikidz – Gebed) Oorspronklike titel: Heer, ik wil U aanbidden Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Johan Engelbrecht © 2001 Celmar Music

Refrein:
Heer, ek wil U aanbid in
alles wat ek doen
nie alleen met woorde
of deur te sing, maar U te dien.
Heer, ek wil U verheerlik
eerlik en opreg
diep vanuit my hart
want my hart is wat U sien.

1. Mense sien die buitekant
maar U kyk regdeur my.
U sien waarom ek dinge doen
en of ek anders bedoel daarby.

Refrein:
2. Leer my om deur alles heen,
deur blydskap, pyn en vrees,
te lewe soos wat U dit wil
om (so) ’n kind na u hart te wees.

Refrein:

F113. “Here Jesus, U Skyn Oor Almal”
(RUBRIEK: Flam – Diens en Getuienis) Oorspronklike titel: Shine, Jesus, shine Teks en musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Breda Ludik © 1987 Make Way Music (Opgeneem in Jeugsangbundel II)

1. Here Jesus, U skyn oor almal,
met die glans van u liefde skyn U.
Skyn op ons tot ons oë oopgaan.
Maak ons vry om te lewe voor U.
Skyn oor my, skyn oor my.

Refrein:
Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld,
soos lig wat skyn, skyn die Heer in ons.
Kom, Jesus, kom en verdryf al die donker in ons.
Kom laat u liefde die wêreld oorwin.

2. Here, maak my ’n lig wat helder
skyn om liefde te dra, al verder.
Skyn deur my tot die hele wêreld,
weet dat U vir ons almal gesterf het.
Skyn deur my, skyn deur my.

Refrein:

VONKK 197 “Kom Sing Voor Die Heer”
Teks: Uit Brasilië; Afrikaanse teks: Breda Ludik 2011 Melodie: CANTAD AL SEÑOR – Brasiliaanse volksmelodie
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2012 (Pro Deo) © Teks en orrelbegeleiding: 2012 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Multikultureel – Lofprysing

1. Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vreugde.
Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vrede.
Kom sing voor die Heer, want Hy is ons vreugde.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

2. Die Here regeer, Hy heers oor die aarde.
Die Here regeer, verheerlik sy dade.

Die Here regeer, Hy heers oor die aarde.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

3. Kom dans voor die Heer en blaas op basuine.
Kom dans voor die Heer, sing vreugderefreine.
Kom dans voor die Heer, en blaas op basuine.
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

4. Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Want Jesus is Heer! Amen! Halleluja!
Kom sing voor die Heer, kom sing voor die Heer.

Portugees:
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor um cântico novo.
Cantai ao Senhor, cântai ao Senhor!

Spaans:
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor un cántico nuevo.
Cantad al Señor, cantad al Señor!

VONKK 264 “Kom ons prys sy Naam”
Teks: Heri ni jina – tradisioneel Oos-Afrika, oorgelewer deur Deogratias Mahamba; Afrikaanse weergawe: Breda Ludik 2013
Melodie: HERI NI JINA – tradisioneel Oos-Afrika Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2012 © Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2012 ©
© Teks, orrelbegeleiding en
RUBRIEK: Multikultureel – Lofprysing / Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Kom ons prys sy Naam.
Kom ons prys sy Naam.
Kom verheerlik Jesus se Naam.
Kom ons prys sy Naam.
Kom ons prys sy Naam.
Kom verheerlik Jesus se Naam. (Ons prys Hom)
Halleluja! Halleluja!
Kom verheerlik Jesus se Naam. (Ons prys Hom)
Halleluja! Halleluja!
Kom verheerlik Jesus se Naam.

2. Kom ons volg ons Heer.
Kom ons volg ons Heer.
Kom ons volg vir Jesus alleen.
Kom ons volg ons Heer.
Kom ons volg ons Heer.
Kom ons volg vir Jesus alleen. (Ons volg Hom)
Halleluja! Halleluja!
Kom ons volg vir Jesus alleen. (Ons volg Hom.
Halleluja! Halleluja!
Kom ons volg vir Jesus alleen.

VONKK 82: “Laat Ons Skyn Vir Jesus”
Teks: Halleluja 1951 (aangepas); Liana Lourens © en Anniéria McFarlane © 1994/2009
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers Melodie: WEH Söhnge 1951
© Teks en orrelbegeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kinderlied – Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Laat ons skyn vir Jesus met ‘n helder glans,
skitter soos die sterre in die hemel saans.
In die donker wêreld waar die lig verdwyn –
skyn daar met jou liggie, al is dit klein.

2. Laat ons skyn vir Jesus en met blydskap sing –
só sy liefdesboodskap ook aan ander bring.
Hy help jou en lei jou. Hy stap met jou saam.
Skyn dan só vir Jesus net waar jy gaan.

3. Laat ons skyn vir Jesus – dit vra Hy van jou.
Moenie langer wag nie, doen dit sommer nou.
Laat ons vir Hom lewe, voluit elke dag.
Skyn dan só vir Jesus – Hy gee jou krag!

VONKK 73 “Soos Die Vader U Gestuur Het (Uitsendingslied)”
Nav Johannes 20:12 en Matteus 5:14 Teks: Jacques Louw 2006 ©
Melodie: KARIEN – Karien Pretorius 2006 ©, gewysig en ritmies aangepas VONKK Werkgroep 2009
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Kontemporêr – Uitsending

Keervers:
Soos die Vader U gestuur het,
stuur U ons ook na die wêreld.

1. Maak ons Heer, getuies van u Naam
wat u Woord aan ander sal uitdra.

Keervers:
Soos die Vader U gestuur het,
stuur U ons ook na die wêreld.

2. Laat ons, Heer, u liefde sigbaar maak
deur te dien soos U ons geleer het.

Keervers:
Soos die Vader U gestuur het,
stuur U ons ook na die wêreld.

3. Gee vir ons ‘n hart vol deernis, Heer,
vir die nood en hartseer van ander.

Keervers:
Soos die Vader U gestuur het,
stuur U ons ook na die wêreld.

4. Laat ons, Heer, soos helder ligte skyn,
soos ‘n stad wat bo-op ‘n berg lê.
Amen. Amen. Amen.**
* Die lied hoef nie noodwendig in geheel by Uitsending gesing te word nie.
** Die Amen-gedeelte kan ook as ‘n afsonderlike respons gesing word.

God praat met ons en ons luister

Lofgebed / Epiklese
U is heilig, Here.
U is die enigste Here.
U dade is wonderlik.
U is magtig – die Almagtige.
U is groot – die Allerhoogste.
U, heilige Vader, is Regeerder oor die hemel en die aarde.
U is Drie in Een, Here God, die bron van alles wat goed is.
Lewende God, Ewige Waarheid
U is Liefde
U is Wysheid
U is Nederigheid
U is ons Rus,
U is ons Vrede
U is ons Vreugde.
U is Geregtigheid en Sagmoedigheid.
U is ons Rykdom – U sorg vir ons.
U is Skoonheid
U is Teerheid
U is ons Beskermer en ons Bewaarder.
U is ons Veilige Hawe en ons Enigste Hoop
U is ons enigste Troos, die Een in wie ons glo.
U is ons Ewige Lewe, groot en wonderbare Heer.
God Almagtig, genadige Verlosser.
Kom nou, verheerlikte Heer
En verlig die duisternis van ons hart en verstand.
Gee ons ‘n ontvanklike geloof, ‘n vaste hoop en ‘n volmaakte liefde
Sodat ons altyd en in alles in u Wil sal lewe.
Amen.
(Outeur: Fransiskus van Assisi. Uit: Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle)

Skriflesing: 2 Korintiërs 4:3-6

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Dis Valentynsdag – en Sondag van die Verheerliking. Dit is nie ‘n teks wat vandag gelees word nie, maar onthou dat God tydens die Verheerliking van Jesus sê: ““Dit is my geliefde Seun. Luister na Hom.” Die fokusteks praat van die lig wat ons harte “verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal”. Vir kinders kan dit gewoon beteken dat God sy geliefde Seun gestuur het, om vir ons te sê dat Hy lief is vir ons.

Gesels oor Valentynsdagkaartjies. Dalk het van die kinders vir hul ouers Valentynsdagkaartjies gemaak, waarmee hulle vir Mamma of Pappa sê dat hulle lief is vir hulle. God het vir Jesus gestuur om te sê hy is lief vir ons. Nou is elkeen van ons soos ‘n Valentynsdagkaartjie, wat God die wêreld in stuur om vir die wêreld te vertel dat hy lief is vir hulle.

As jy wil fokus op die gedagte dat elkeen van ons soos ‘n Valentynsdagkaartjie is, kan jy hartjie-stickers koop en (van ‘n veilige afstand af) op kinders se voorkoppe plak. Laat kinders tydens die preek Valentynsdagkaartjies maak, dalk vir diegene wat nog nie eredienste kan bywoon nie – kaartjies wat hulle herinner dat God (en die gemeente!) lief is vir hulle. As hulle lekker kreatief is, kan hulle gewoon ‘n skoon A4 vel vou en kaartjies teken en skryf. Of gebruik hierdie templaat.

Preekriglyn

2 Korintiërs is een van die aangrypendste briewe van Paulus waar hy homself as mens ontbloot soos nêrens in sy ander briewe nie. Ons kry ‘n baie eerlike prentjie oor hom en sy uitdagings. Hy was ook maar net ‘n gewone mens van vlees en bloed, maar een met ‘n besondere roeping – soos alle gelowiges vandag.

Ons teksgedeelte kom uit ‘n gedeelte van die brief waar Paulus beklemtoon dat sy apostelskap nie in sy eie krag of mag gesetel is nie, maar in die bediening wat hy van die Here ontvang het. Daarom kan hy nie anders nie as om Jesus Christus as die Here te verkondig. Gelowiges se leefstyl moet ook die nuwe lewe reflekteer wat hulle in Jesus Christus ontvang het.

‘n Gewone, swakke mens

Alhoewel Paulus ‘n besondere leier in die vroeë fase van die kerk was, was hy as mens fisies swak(10:10) en kon hy homself nie genees nie. Hy is ‘n gewone, of beter gestel, ‘n gewonde mens – soos alle mense. Hy was nie die hoof van die nuwe Jesus-beweging nie. Inteendeel, Paulus het eerder aan homself as ‘n dienaar (slaaf) van die evangelie van Jesus Christus gedink. Hy was iemand wat met moed en oortuiging die (nuwe) vernuwende lig van die evangelie van Jesus verkondig het.

Vers 5 sê dit alles as hy oor homself en sy medehelpers praat: “Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus.”

In die Lig

Die boodskap wat Paulus verkondig, het te doen met die lig waaroor hy in vers 6 skryf: “God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.”

Uit Christus straal die lig van heerlikheid. Ons weerkaats hierdie lig wat tot binne ons diepste wese skyn.

Dit is hierdie roeping van Paulus wat eeue later ook die opdrag aan gelowiges vandag is (elkeen in hulle eie unieke konteks) – om vanuit die lig wat Jesus Christus gebring het, te leef en te verkondig. Hierdie opdrag gaan glad nie daaroor om self die lig te probeer wees nie, maar juis om ander na die lig te wys. Dié lig is Jesus. Die kollig moet op Hom skyn. Daaroor gaan dit!

Vir Paulus het die lig die eerste keer geskyn toe hy nog ‘n verwoede vervolger van die vroeë kerk was. In Handelinge 9:3 staan: “Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik ‘n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval …” Hierdie ervaring (ontmoeting) met die opgestane Jesus het sy hele lewe verander. Jesus, die Seun van God is, het letterlik die lig vir Paulus aangeskakel!

‘n Nuwe skepping

Jesus as die agent van God se nuwe skepping (herskepping), is die Lig wat Paulus die lig laat sien het. Dit is hierdie Lig wat baie herinner aan die lig van Genesis 3:l: “Toe het God gesê: ‘Laat daar lig wees!’ En daar was lig.”

Lig was deel van die skeppingsproses – toe alles nog woes en leeg was, toe daar nog chaos geheers het, het God gepraat en daar was lig – en só is orde geskep.

Dit is deur hierdie Jesus dat God in ons chaos inkom, as lig skyn, kom herskep, nuwe lewe, nuwe moontlikhede en uitsig moontlik maak.

Paulus praat hier dus in die skeppingstaal van Genesis 1 as hy wat met hom gebeur het (en ook ander wat Jesus as Verlosser aanvaar) soos volg beskryf: “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom” (2 Kor 5:17).

Dit is die kern van wat Paulus oor Jesus dink, glo, skryf en verkondig: Jesus is die Messias in en deur wie ons die lewende God sien. In Jesus het God se herskepping van alles begin. In en deur Jesus het die mens se herskepping plaasgevind. In Jesus sien ons iets van God se glorie en almag. In en deur Jesus is daar opwindende en nuwe moontlikhede vir mens, dier en natuur.

Ons is ligdraers

Deur die lig wat uit Jesus skyn, kan gelowiges met nuwe, ander oë na God se skepping en mense kyk. Dit is wat Paulus in vers 6 verduidelik: “God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.”

Almal wat Jesus soos Paulus in dié gedeelte verstaan – die Een in wie ons die heerlikheid van God sien straal, het ‘n roeping, soos Paulus baie duidelik in vers 1-2 uitspel:

God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ‘n eerlike gewete het.

Dit gaan nie daaroor om met besondere retoriek, aangeplakte vroomheid en slim versies en kunsies Jesus te verkondig nie. Nee! Dit gaan daarom om doodgewoon in daaglikse handel en wandel openlik die lig van Jesus te laat skyn. Hoe tree ‘n mens met hierdie kennis en waarheid op by die werk, tussen kollegas, in (moeilike) vergaderings, in situasies waar jy dalk mag verskil, binne gesinsverband en tussen huweliksmaats?

Nie alle mense is ewe ontvanklik vir die lig wat op so ‘n manier verkondig word nie (v 3-4). Die Bose is en bly ‘n werklikheid wat mense op een of ander wyse sal probeer verhinder om die lig raak te sien.

Tog kom die lig van die evangelie op doodgewone maniere in die alledaagse lewe na mense toe. Gelowiges het die opdrag om eenvoudig vanuit die lig te leef en dit op kreatiewe maniere in eie konteks ‘n werklikheid te maak. Ek dink altyd aan die woorde: Preach the gospel, and if necessary use words.

‘n Donker tyd

Die eerste eeu n.C. – die tyd van Paulus – was vir die jong Jesus-beweging in die eerste dekades na Jesus se kruising en opstanding in vele opsigte ‘n donker tyd. Daar was onbegrip en wanbegrip in die samelewing. Gelowiges is ook sosiaal uitgeskuif en selfs by geleenthede vervolg.

Tog is daar ‘n diepe blymoedigheid, soos ons ook hier by Paulus sien. Die Lig straal uit Jesus en verlig ons, asook ons lewenspad. Die Lig straal van ons uit, ons is Ligdraers wat leef uit, deur en soos Jesus.

Ons leef vandag werklik in ‘n donker tyd, die winter van Covid-19. Sommige van ons voel verflenterd, maar dalk die meeste mense is diep ontwrig deur Covid, in baie gevalle werkloos of finansieel geruïneer.

Daar is ‘n behoefte aan Lig en ligdraers. In hierdie donker tyd het ons mense nodig wat:

  • Opmerksaam is en fisiese, psigiese en emosionele nood en lyding raaksien en daarmee saam ondersteuning bied
  • Finansiële en voedingsbystand lewer, ook oor sosiale grense
  • Nie self vervaard of mismoedig raak nie, maar in stille vertroue wag op die Here
  • Nie self eie lig probeer skep en eie antwoorde probeer gee nie, maar die lig van Christus dra en daarin leef.
Koninkryksmense

Jesus het ons geleer (Matt 6) om te bid vir Gods koninkryk om te kom. Hoe goddelik sal dit nie wees as die skoliere, studente, mans, vroue, sake- en ambagslui, dokters, landdroste en politici almal in elke geloofsgemeenskap hierdie woorde hoor en dit kreatief begin uitleef nie!

Op hierdie manier leef ons uit die heerlikheid van Christus.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 113 Here Jesus, U Skyn Oor Almal [bekend] of
VONKK 82 Laat Ons Skyn Vir Jesus [bekend] of
VONKK 73 Soos Die Vader U Gestuur Het (Uitsendingslied) of
Lied 488 “Helder skyn u lig vir die nasies”

Seën

Respons 
Flam 171 ver 1 laaste vier reëls:
Ons verheerlik u Naam
soos ons nou voor U staan.
U’s verhewe, o Here God.
Hosanna in die hoogste!
of
Vonkk 264 vers 1b
Kom verheerlik Jesus se Naam. (Ons prys Hom)
Halleluja! Halleluja!
Kom verheerlik Jesus se Naam. (Ons prys Hom)
Halleluja! Halleluja!
Kom verheerlik Jesus se Naam.
of
Lied 488 vers 4 laaste 3 reëls
Laat u ryk, Heer, in óns kom!
Laat u ryk, Heer, deur óns kom!
Laat u ryk, Heer, oral kom!