Sondag van die Verheerliking

Sections

Oorsig

2 Petrus is die enigste Nuwe-Testamentiese brief wat na Christus se verheerliking op die berg verwys. In Eksodus 24 lyk die magtige teenwoordigheid van die Here soos ‘n gloeiende vuur op die berg Sinai. Die koning word in Psalm 2 op die heilige berg, Sion, gesalf en Psalm 99 besing die heiligheid van God. Matteus 17 vertel die verhaal van Jesus se verheerliking.

Inleiding

Sondag van Verheerliking (transfigurasie) merk die oorgang tussen die tyd na Epifanie en Lydenstyd. Dit is die viering van die verheerliking van Christus aan die begin van sy lydensweg.

Hierdie Sondag fokus op die glansryke bekendmaking van Christus se goddelike misterie aan sy dissipels. Etlike kunstenaars se verbeelding is deur hierdie gebeure aangegryp. Kunstenaars soos Andrei Rublev, Fra Angelico en Rapael se werk kan by Textweek gesien word.

Ander tekste

Eksodus 24:12-18
12Toe sê die Here vir Moses: “Klim nou die berg verder uit na My toe en vertoef daar dat Ek vir jou die plat klippe kan gee waarop Ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk.”

13Moses en sy assistent Josua is toe hoër teen die berg van God op. 14Vir die leiers het Moses gesê: “Wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aäron en Hur is hier by julle: as iemand ’n probleem het, kan hy na hulle toe gaan.”

15Terwyl Moses die berg uitklim, het ’n wolk dit omhul. 16Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly, en ses dae het die wolk die berg omhul.

Op die sewende dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. 17Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ’n gloeiende vuur op die berg.

18Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het veertig dae en nagte daar gebly.

Psalm 2
Julle moet die Here met ontsag dien
2 Waarom is daar onrus onder die
volke,
waarom smee die nasies planne—
en dit tevergeefs?
2Die konings van die aarde
is in opstand,
die leiers span saam teen die Here
en teen sy gesalfde en sê:
3“Kom ons maak ons vry
en gooi hulle juk af!”
4Hy wat in die hemel woon,
lag hulle uit,
die Here spot met hulle.
5Hy spreek hulle aan in sy toorn,
in sy gramskap jaag Hy hulle op loop:
6“Dit is Ek wat hom as my koning
gesalf het op Sion,
my heilige berg.”
7Ek wil vertel wat die Here
aangekondig het.
Hy het vir my gesê:
“Jy is my seun,
van vandag af is Ek jou Vader.
8Vra My, en Ek gee volke vir jou
as eiendom,
die hele aarde as jou besitting.
9Jy sal hulle verpletter
met jou ystersepter,
hulle flenters slaan soos ’n kleipot.”
10Wees dan nou verstandig, konings,
wees gewaarsku,
regeerders van die aarde!
11Julle moet die Here met ontsag dien,
Hom met vrees en bewing toejuig
12en Hom onderdanig wees,
sodat Hy nie toornig word
en julle op die pad omkom nie,
want sy toorn ontvlam gou.
Dit gaan goed met almal
wat by Hom skuiling soek.

Psalm 99
Die Here ons God is heilig
99 Die Here regeer:
die volke erken bewend sy gesag.
Hy troon oor die gerubs:
die aarde sidder van ontsag.
2Groot is die Here,
Hy wat in Sion is,
hoog verhewe bo al die volke.
3Hulle moet u groot en gevreesde Naam
prys:
“U is heilig!”
4U is die magtige Koning,
U het die reg lief;
wat reg is,
het U tot stand gebring.
U het reg en geregtigheid
in Jakob gevestig.
5Prys die Here ons God.
Kom buig in aanbidding voor Hom:
Hy is heilig!
6Moses en Aäron was onder sy priesters,
Samuel onder dié
wat sy Naam aangeroep het.
Hulle het die Here aangeroep
en Hy het hulle gebed verhoor.
7In ’n wolkkolom het God
met hulle gepraat,
en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam,
die opdragte wat Hy hulle gegee het.
8Here ons God,
U het hulle gebede verhoor.
U was vir hulle ’n vergewende God,
maar Een wat ook hulle sondes
gestraf het.
9Prys die Here ons God,
buig voor Hom op sy heilige berg,
want die Here ons God is heilig.

Matteus 17:1-9
Die verheerliking op die berg

(Mark 9:2–8; Luk 9:28–36)
17 Ses dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op ’n hoë berg gebring waar hulle alleen was. 2Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander: sy gesig het begin straal soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. 3Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat.

4Toe sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”

5Terwyl hy nog praat, het ’n helderligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi, en ’n stem uit die wolk het gesê: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom.”

6Toe sy dissipels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. 7Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê: “Staan op en moenie bang wees nie.”

8Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen.

Fokusteks

2 Petrus 1:16-21
Die heerlikheid van Christus en die boodskap van die profete
16Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien. 17Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” a18Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was. 19En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.

20Dít veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, 21want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 169 “Heilig (3X) Heer God almagtig vs 1,2,3”

Aanvangswoord: (Uit Psalm 2 en 99)

Seëngroet: 2 Petrus 1

Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Skriflesing: Eksodus 24

Skuldbelydenis: Lied 232 “Diep o God diep neergeboë vs 1, 2”

Vryspraak: Psalm 103

Geloofsbelydenis ahv Efesiërs 1 en 4

Loflied 175 “Majesteit vs 1” (herhaal)

Epiklese

Skriflesing: 2 Petrus 1:16-21

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 547 “Alle volke, klap julle hande 1,2,3”

Seën

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Daar is in die liturgie gebruik gemaak van die bydraes in Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2016-17.

Aanvangslied: Lied 169 “Heilig (3X) Heer God almagtig vs 1,2,3″

Aanvangswoord (Uit Psalm 2 en 99)
11Julle moet die Here met ontsag dien,
Hom met vrees en bewing toejuig
12en Hom onderdanig wees…
5Prys die Here ons God.
Kom buig in aanbidding voor Hom:Hy is heilig!
Dit gaan goed met almal
wat by Hom skuiling soek.

Seëngroet: 2 Petrus 1
Aan dié wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het.

2Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here!

Lied 197 “Wonderbare Koning 1,2”

Skriflesing: Eksodus 24
12Toe sê die Here vir Moses: “Klim nou die berg verder uit na My toe en vertoef daar dat Ek vir jou die plat klippe kan gee waarop Ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk.”

13Moses en sy assistent Josua is toe hoër teen die berg van God op. 14Vir die leiers het Moses gesê: “Wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aäron en Hur is hier by julle: as iemand ’n probleem het, kan hy na hulle toe gaan.”

15Terwyl Moses die berg uitklim, het ’n wolk dit omhul. 16Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaiberg gebly, en ses dae het die wolk die berg omhul.

Op die sewende dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. 17Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos ’n gloeiende vuur op die berg.

18Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het veertig dae en nagte daar gebly.

Skuldbelydenis: Lied 232 “Diep o God diep neergeboë vs 1, 2”

Vryspraak: Psalm 103
8Barmhartig en genadig is die Here,
lankmoedig en vol liefde.
9Hy sal ons ons sonde nie bly toereken
en nie vir ewig toornig bly nie.
10Hy handel met ons
nie volgens ons sondes nie,
vergeld ons nie vir ons
ongeregtighede nie,
11want so groot as die afstand
tussen hemel en aarde is,
so groot is sy liefde
vir dié wat Hom dien.
12So ver as die ooste van die weste af is,
so ver verwyder Hy ons oortredinge
van ons af.
13Soos ’n vader hom ontferm
oor sy kinders,
so ontferm die Here Hom
oor dié wat Hom dien.

Geloofsbelydenis ahv Efesiërs 1 en 4
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem- Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is,
die evangelie van ons verlossing, gehoor het
en tot geloof gekom het.
In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, ons as die eiendom van God beseël.
Daar is net één liggaam en net één Gees,
soos daar net één hoop is waartoe God ons geroep het.
Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal:
Hy wat oor almal is,
deur almal werk
en in almal woon.

Loflied 175 “Majesteit vs 1” (herhaal)

Liedere

F134. “Here, U’s Die Bron Van Die Lewe ” 
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Lof en Verwondering)
Teks en Musiek: W Kamffer
© MAR Gospel Music Publishers
[Opgeneem op Aanbiddingsbelewenis met Moreletta Park]

Here, U’s die bron van die lewe
U bepaal die sin en die rede
U is die outeur van die mensverhaal
U’s die argitek van die groot heelal
U is die God wat die hemel gemaak het
Wat elke ster op sy roete geplaas het
Wat elke wese laat pas in U raadsplan
En elke mens wil laat deel in U liefde
U is Heer. U regeer. U is Heer
U’s die dirigent van die stormweer
U gee die bevel en die wind beweeg
U beheer die sluis wat die reën gee
Here, U verskyn en die aarde beef
U het my met sorg aanmekaar geweef
U laat my die werk van U hand beleef
U het elke haar op my kop getel
Hoe kan ek genoeg van U roem vertel

F250. “Jesus Groot Bo Almal / Ek Wil U Naam Besing”
(RUBRIEK: Flammikidz – Lof & Verwondering)
Oorspronklik: Jesus, Name Above All Names
Teks en Musiek: Naida Hearn
Afr. teks: 1984 Attie van der Colf; verwerk met ekstra teks: Louis Brittz
© Scripture in Song / Urial Publishing / Weaver
(Opgeneem op Luidkidz)

Jesus, groot bo almal
Sterke Verlosser
Magtige Heer en Heiland
Emmanuel, God is met ons
Reddende Here,
Lewende Woord
En ek wil u Naam besing
vir U my lewe bring
Ja, ek wil u Naam besing,
Heilige Heer

God praat met ons en ons luister

Epiklese
O Here, onuitputlike bron van alle goeie dinge,
ons eer U vir die gawes van u liefde.
Gee dat ons u Woord hoor
met die opregte begeerte om te ontvang wat dit belowe
en te gaan doen wat dit van ons vra.
Grafeer u Woord nie net in ons verstand nie,
maar ook in ons harte.
Verander ons deur die Heilige Gees
om al hoe meer aan die beeld van u Seun gelyk te word.
Ons wil ons verwonder aan u heerlikheid
terwyl ons in die helder spieël van u evangelie kyk. Amen.
(Liturgie van die Gereformeerde Kerk in Frankryk)

Skriflesing: 2 Petrus 1:16-21

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Wanneer kinders speel en een van hulle raak om die een of ander rede aan die huil, sal die kinders gewoonlik na die volwassenes hardloop. En dan volg daar mos gewoonlik eers ’n tipe ondervraging om presies uit te vind wat regtig gebeur het. Elke kind kry geleentheid om te sê wat s/hy gesien het en wat s/hy dink nou regtig gebeur het en wie s/hy dink die skuldige (s) is.

Maar net die wat regtig daar was, wat daarby betrokke was of wat naby genoeg was, kan mos met eerlikheid vertel wat gebeur het. Die ander kan nie sê wat gebeur het nie, want hulle het dit nie gesien gebeur nie. ’n Mens glo daarom gewoonlik net die wat regtig daar was en wie dit regtig sien gebeur het.

Met Jesus se verhaal is dit ook so. Daarom beklemtoon Petrus vir die lesers van sy brief: “Ek weet dis waar, want ek het dit regtig sien gebeur”.

Jy sou dit deur middel van ’n skit [1] kon uitbeeld:
Jy kan die storie aanpas sodat dit vir julle situasie geskik sal wees. Ten minste vier kinders is nodig. Reël met die kinders voor die tyd wat hulle moet doen, sodat dit lyk asof dit regtig gebeur.

Sê vir die gemeente dat jy vier kinders vorentoe gaan roep om ’n eksperiment uit te voer.

Vra een van die vier kinders (#4) om uit die kerkgebou te gaan en om vir jou ’n blaar in die tuin te gaan pluk. (Die blaar is nie regtig nodig nie; jy wil hom/haar net nie in die gebou hê nie). Die ander drie kinders moet voor die preekstoel wag.

Draai om op die kansel om iets agter jou op te tel en terwyl jy wegkyk, laat een van die kinders (#1), ’n ander kind (#2) rondstamp.
#2 teken hardop protes aan, waarop jy as prediker terugdraai en wil weet wat aangaan.
#2 kla dat #1 aan hom/haar gestamp het. #1 ontken dit heftig.

Die kind wat gesien het wat gebeur (#3), bevestig dit dat #2 rondgestamp is, waarop #4, wat van buite af ingekom het, dan bykom in die gesprek. S/hy sê byvoorbeeld dat dit glad nie waar is nie, want #2 is kleinserig en wil #1 altyd net in die moeilikheid bring.

Vra nou die gemeente wie die mees betroubare getuie is: #1, 2, 3, of 4? In ’n hof sal #3 natuurlik as die enigste betroubare getuie gereken word. (Indien daar ’n prokureur in die erediens is, vra hom/haar om dit te bevestig en dalk te verduidelik). ’n Moontlike verduideliking daarvoor is dat #3 nie self by die situasie betrokke was nie, maar dat s/hy wel ’n ooggetuie was van wat gebeur het. #1 en 2 was betrokke en is daarom deel van wat gebeur het en #4 het niks gesien nie.

Petrus wil die gemeente oortuig dat hy Getuie #3 is, ’n getuie wat regtig geglo kan word.

[1] ’n Skit is ’n spontane toneeltjie wat met min oefening opgevoer kan word en wat as gespreksknoper gebruik kan word.
(Uit die vorige bydrae by seisoenvanluister.co.za)
of
Carolyn Brown stel voor dat verskillende skilderye van die verheerliking vertoon word en dat dan op die dissipels se gesigsuitdrukking van verbasing en verwondering gefokus word. Transfiguration, Fra Angelico (1400-1455)

Preekriglyn

Ema Drouillard van San Francisco werk vir mense seremonies uit wat by hulle behoeftes pas. Sy ontwerp selfs doopseremonies waarin die Naam van God nooit genoem word nie. Daarmee voldoen sy aan die aanvraag van mense wat hulle kinders aan ‘n wye spektrum van geloof wil blootstel, sonder om vir die inhoud van net een godsdiens te kies.

Een so ‘n seremonie was vir ‘n ouerpaar in Kalifornië wat hul baba ‘n spirituele opvoeding wou gee. “Ons wil net hê ons dogtertjie moet weet ‘n groter gees vergesel haar deur die lewe, maar ons wil nie te spesifiek wees nie. Ons wil alle moontlikhede dek,” het die baba se moeder gesê.

Die egpaar het self in ‘n Gereformeerde kerk (Presbiteriaans) opgegroei, maar nou sê die ma: “Ons doen ‘n afgewaterde weergawe van die Christelike geloof vir ons dogtertjie, want sy glo in engele en feetjies, dwergies en Kersvader. Ons wil dit so hou.”

Geloof en koers

Elke mens se lewe is ‘n reis na ‘n bestemming. Waarin jy glo, en die keuses wat jy maak, het ‘n impak op die plek waar jy eendag gaan uitkom.

Mense wil graag realisties wees. Ons wil ons lewe egter bou op feite, nie op lugkastele nie. Ons wil hê die fondament van ons lewe moet stewig wees, ‘n gepaste wegspringplek vir ‘n reis na ‘n bestemming wat vervulling en vrede bring.

Daar is baie stemme wat baie feite, weergawes van die waarheid en toekomsmoontlikhede aan ons uitbasuin. Materialiste en ateïste sê hierdie wêreld is al wat ons het, en hierdie lewe die enigste vorm van bestaan. Niks anders maak saak nie.

Die Christelike geloof bou op die openbaring van God in Jesus Christus van Nasaret, gestuur deur die Vader en bemagtig deur die Heilige Gees. Ooggetuies het God se werk in Jesus waargeneem en dit neergeskryf. God se werk in die Ou Testament bereik sy hoogtepunt en afronding in Jesus. Kragtens Jesus se lewe en sterwe het daar vir ons versoening met God gekom, en in Jesus se opstanding het God ‘n eerste demonstrasie gegee van die herskepping en nuwe lewe wat vir God se kinders en God se skepping weggelê is. God gee hierdie gawe vryelik vir almal wat glo.

Dit verg geloofsmoed om in die genadige hande van God in Christus te val en jou lewe volgens God se bedoeling in te rig. Die feite van die evangelie is robuust. Om dit te kan glo, is opsigself ‘n gawe wat God in ons werk. Die aanspreek is dat God self in Jesus op hierdie aarde aangekom het, dat God se bedoelinge in Jesus – wat die dood van ‘n krimineel gesterf het – vervul is. En dat God se beloftes van ‘n heerlike toekoms waar is.

As jy hierteen kies, en die afgewaterde Christianity Lite van feetjies, dwergies, engele en Kersvader kies, speel jou lewe en jou verwagtinge duidelik anders uit.

Dit is waaroor 2 Petrus handel. Die brief het ten doel om gelowiges te help om die regte keuses te maak, op grond van die regte feite en data, met die belofte dat dit tot ‘n heerlike bestemming sal lei.

Afskeidsboodskap van Petrus

Hierdie brief is ‘n afskeidsboodskap van die apostel Petrus aan die geloofsgemeenskap in gebiede van wat vandag die moderne Turkye is: destyds Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Dit is sy tweede brief aan die mense wat hy in 1 Petrus adresseer. Dit is waarskynlik uit Rome geskryf in die tyd van keiser Nero.

Uitdaging van dwaalleraars

Waar die eerste brief gerig is aan hierdie gelowiges om hulle te bemoedig om standvastig in geloof te bly, midde in intimidasie, vervolging en “allerhande beproewings”, word die tweede brief aan hulle gerig om die uitdaging van dwaalleraars die hoof te bied. Petrus is baie bewus van die feit dat die geloofsgemeenskap net: “met moeite (sal) ontkom aan dié wat in dwaling leef” (2 Pet. 2:18).

Hy waarsku hulle dat die vals leraars vernietigende ketterye sal insmokkel in hulle geloofsgemeenskap wat nie net tot losbandigheid kan lei nie, maar hulle selfs kan verlei om van die Here Jesus self afvallig te raak onder andere deur die wederkoms te ontken (2 Pet. 3:4).

Teenoor die dwaalleraars wil Petrus dat hulle lewe nie op “versinsels en legendes” (2 Pet. 1:16) gebou moet word nie.

Hou vas aan die ware evangelie

Petrus wil hulle daarmee aanmoedig om vas te hou aan die ware evangelie: “Sorg dat julle aanhou groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.” (2 Pet. 3:18). Hulle geloof is net te kosbaar (2 Pet. 1:1) dat hulle deur roekelose en arrogante mense (2 Pet. 2:10) op ‘n dwaalspoor gelei mag word.

Hy wil daarom met hierdie tweede brief hulle geheue verfris (2 Pet. 1:12) en hulle denke verhelder (2 Pet. 3:1), sodat hulle met die oog op die wederkoms van die Here Jesus Christus op hulle hoede kan wees vir hierdie beginsellose dwaalleraars en nie die gevaar loop om hulle standvastigheid te verloor nie (2 Pet. 3:17), ‘n tema waaroor hy uitvoerig in sy eerste brief aan hulle geskryf het.

Trinitariese onderbou

Petrus is ook baie bewus van sy naderende dood (2 Pet. 1:14) en wil vir oulaas met hierdie skrywe hulle help om aan verdorwenheid te ontvlug (2 Pet. 1:4). Hy wil hulle help om te bly fokus op God se goddelike krag wat hulle alles gegee het wat hulle nodig het vir ‘n toegewyde lewe (2 Pet. 1:3). Dan sal hulle nie struikel voor die uitdaging van die dwaalleraars nie (2 Pet. 1:10).

Benewens hierdie sterk klem op God se krag, fokus Petrus op die rol van die Heilige Gees wat deur die profetiese woord uit die Skrif hulle tot helder begrip van God se wil sal bring, uitgedruk met die metafoor van “die môrester (wat moet) opgaan in julle harte.” (2 Pet. 1:19). Hy maak ook baie van die wederkoms van die Here Jesus, ‘n dag waarna hulle moet uitsien “en dit probeer bespoedig” (2 Pet. 3:12)!

Dit is dus duidelik dat die brief gedra word deur ‘n sterk Trinitariese onderbou. Hulle kan staatmaak op:

  • die krag van Goddie Vader wat in en vir alles voorsien (2 Pet. 1:3),
  • die woord van die Skrif wat deur die Heilige Gees gebruik word om hulle tot helder begrip te lei (2 Pet. 1:21), en
  • die genade en vrede waaraan hulle deur hulle kennis en ervaring van die Here Jesus Christus, hulle Verlosser, deel kry (2 Pet. 1:8; 1:16; 3:18).

Omdat hierdie God dus op só ‘n kragtige manier in hulle werk, hét hulle die vermoë om nee te sê vir die uitdaging van die dwaalleraars, kán hulle ‘n heilige lewe lei wat aan God toegewy is, en sál hulle nie hulle standvastigheid verloor nie. “Die kragtige teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus,” sal daarvoor sorg (2 Pet. 1:16).

Die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar

Binne hierdie groter konteks, fokus ons teks (2 Pet. 1:16-21) spesifiek daarop om te sê die getuienis oor Jesus Christus is betroubaar.

Hy herinner hulle – met helder, feitelike motivering – aan die feit dat die getuienis oor Jesus Christus volledig betroubaar is. Dit is nie maar ‘n vindingryke fabel, ‘n goeie storie nie.

  • In die eerste plek is dit betroubaar vanweë sy kragtige teenwoordigheid in die verkondiging aan hulle in Turkye nie (2 Pet. 1:16). Die geloofsgemeenskap het sy krag in hulle lewe ervaar toe hulle tot geloof gekom het. Hulle kan dus self getuig van die krag en betroubaarheid van die Here Jesus en sy lewende teenwoordigheid.
  • Die getuienis oor Jesus Christus is in die tweede plek betroubaar weens die ooggetuie karakter van Petrus se eie ervaring daarvan tydens Jesus se lewe op aarde (2 Pet. 1:17-18). Petrus verwys hier na die ervaring wat hy met Jesus en twee ander dissipels op die berg van verheerliking gehad het (Matt. 17). Hy het nie net die eer en heerlikheid van Jesus met sy eie twee oë aanskou nie, maar die stem van God met sy eie twee ore uit die hemel gehoor wat gesê het: “Hy is my Seun, my geliefde Seun, in wie Ek My verbly.” Dit is iets wat selfs Paulus nie beskore was nie, en daarom ‘n baie kragtige ondersteuning van die betroubaarheid van die getuienis oor Jesus Christus.
  • Die getuienis oor Jesus Christus is in die derde plek betroubaar weens die getuienis daaroor in die Skrifte, soos die Heilige Gees dit aanwend en uitlê, wat hulle die regte begrip van al dié dinge kan gee (2 Pet. 1:19-20). Dít is uiteindelik die belangrikste deel van hulle fokus in hulle geestelike groei: “Julle doen die regte ding as julle daarop fokus soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.”

Hiermee verwys hy na die fokus op die Skrif onder leiding van die Heilige Gees totdat daar begrip van God se woord vir hulle lewe kom. Petrus gebruik die metafoor van die môrester hier as ‘n vergelyking met die boodskap van die profete wat is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Dat die môrester moet opkom in “julle harte” beteken dus, figuurlik gesproke, dat hulle op die Skrif moet fokus, spesifiek ook die boodskap van die profete, totdat hulle dit deeglik verstaan.

Boodskap

Dit is ‘n ongelooflike ryk gedeelte. Petrus praat só omvattend oor geloof. Geloof is iets wat God vir ons gee, waarvan die inhoud die hele evangelie van Jesus Christus is. Geloof is ook iets wat ons beoefen, deurdat ons vasgryp aan dié Een waarvan die evangelie ons vertel, Jesus Christus. Dit is objektief en subjektief.

Petrus koppel geloof verder onomwonde aan ons kennis van die Here en sy wil vir ons lewe. Díe kennis moet groei in inhoud en ervaring en veral in die manier waarop ons lewe – uitnemend, met insig, selfbeheersd, volhardend, toegewyd, en vol liefde beide vir ons eie mense as vir alle mense.

En Petrus laat ons op geen manier onseker oor die betroubaarheid van die inhoud van ons geloof, Jesus Christus nie. Ons kan dit eerstens selfervaar in die kragtige teenwoordigheid van die Here Jesus Christus onder ons. Ons kan Petrus se ooggetuie verslag as begronding daarvan aanvaar. En ons kan die Skrifte lees, onder leiding van die Heilige Gees, sodat die boodskap daarvan ons van binne af kan oortuig van die waarheid daarvan. Watter voorreg!

Waarom sal mens Christianity Lite doen, ‘n afgewaterde vorm van ‘n geestelike bewussyn in stand hou, wat so duidelik uit pas is met die feitelike bronne van ons geloof?

Geloof is nooit ‘n pie in the sky, ‘n hersenskim nie. Geloof is gegrond op die werklike gebeure van die verlede. Geloof trek ons in by hierdie gebeure, en laat ons moed skep.

God stuur ons om te leef

Gebed
Here Jesus Christus,
help ons om u sagte geur te versprei oral waar ons gaan.
Laat u lewe, u Gees,
so deur ons vloei dat ons boordensvol word van u liefde.
Beheers ons lewe, deurdrenk ons so volkome dat ons klein lewe iets sal weerkaats van die skittering van u wese.
Laat u Lig deur ons straal,
sodat ons lewe sal skyn soos u s’n,
en sodat elke mens met wie ons te doen kry,
iets van u teenwoordigheid sal ervaar.
Laat hulle na ons kyk, en niks anders sien nie as vir U, Jesus, alleen.
Bly by ons sodat u warm liefde deur ons kan uitstraal.
Dit sal nie ons wees nie, Here, maar u liefde, u lig,
u warm hart wat in ons begin klop het.
So wil ons U dien, terwyl U deur ons dien,
so wil ons U prys, sonder om te preek. Amen.
(Moeder Teresa aangehaal in Gebedeboek vir die lewe)

Offergawes

Wegsending: Lied 547 “Alle volke, klap julle hande 1,2,3”

Seën
Voorganger: Kyk, Hy kom met die wolke,
en al die mense sal Hom sien,
ook hulle wat Hom deurboor het;
en al die volke van die aarde
sal voor Hom neerval
en Hom aanbid.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Uit liefde vir ons het Hy ons
deur sy bloed van ons sonde verlos
en ons sy koninkryk gemaak,priesters vir God sy Vader.
Gemeente: Ja, dit is seker!

Voorganger: Aan Hom behoort die heerlikheid
en die krag tot in alle ewigheid!
Gemeente: Amen.

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.