Sondag ná Kersfees

Sections

Oorsig

Ander Tekste

Psalm 148
148 Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
2Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
3Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
4Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
5Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want Hy het beveel
en hulle is geskep;
6Hy het hulle vir altyd
hulle vaste plek gegee,
vir hulle ’n orde neergelê
waarbuite hulle nie kan
beweeg nie.
7Prys die Here van die aarde af,
seediere en al die oseane,
8weerlig en hael, sneeu en miswolke,
stormwind wat sy opdrag gehoorsaam,
9berge, al die heuwels,
vrugtebome, al die seders,
10wilde diere, al die vee,
al wat kruip of vlieg,
11konings van die aarde, alle volke,
vorste, alle regeerders van die aarde,
12jong manne en meisies,
grysaards saam met seuns!
13Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want sý Naam alleen is hoog verhewe,
sy majesteit strek oor die aarde
en oor die hemel.
14Hy het aan sy volk mag gegee.
Dit is die roem
van al sy troue dienaars,
die Israeliete,
die volk naby wie Hy is.
Prys die Here!

Hebreërs 2:10-18
10God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heelikheid. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. 11Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. 12Hy sê tog:
“Ek sal u Naam aan my broers
bekend maak,
in die samekoms van die gemeente
sal Ek u lof besing.”
13Ook sê Hy:
“Ek sal altyd op Hom vertrou.”
En verder:
“Hier is Ek met die kinders
wat God My gegee het.”

14Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword. Dit het Hy gedoen om deur sy dood dié een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig 15en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry. 16Dit is duidelik dat dit vir Hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. 17Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. 18Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Matteus 2:13-23
13Nadat hulle vertrek het, het daar ’n engel van die Here in ’n droom aan Josef verskyn en gesê: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak.”

14Josef het toe opgestaan en in die nag die Kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek 15en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur ’n profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”

Die kindermoord
16Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Betlehem en die hele omgewing al die seuntjies van twee jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. 17Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het:
18“’n Gekerm word op Rama gehoor,
’n gehuil en groot gejammer:
Ragel treur oor haar kinders
en wil nie getroos word nie,
omdat hulle nie meer daar is nie.”

Die terugkoms uit Egipte
19Na die dood van Herodes verskyn daar ’n engel van die Here in ’n droom aan Josef in Egipte 20en sê: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die Kindjie se lewe gesoek het, is dood.”

21Josef het toe opgestaan, die Kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. 22Toe hy egter verneem dat Argelaos in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in ’n droom ’n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. 23Daar aangekom, het hy gaan woon in ’n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profete gesê is: Hy sal Nasarener genoem word.

Fokusteks

Jesaja 63:7-9
Ek het volke getrap in my toorn
63 Wie is dit wat daar aankom uit Edom, wat daar uit Bosra kom
met bloedrooi klere aan?
Wie is so indrukwekkend
met daardie rooi klere aan,
so vol krag?
Dit is Ek, die Here,
Ek wat oorwinning aankondig,
wat magtig is om te red.
2Waarom is u klere so rooi,
waarom lyk dit soos dié
van iemand wat die wynpers trap?
3Ek alleen het die wynpers getrap,
niemand van die volke
het My bygestaan nie.
Ek het op hulle getrap in my toorn,
Ek was woedend en Ek het hulle getrap.
Hulle bloed het op my klere gespat,
en Ek het my klere daarmee
rooi gemaak.
4Ek het besluit
om nou my vyande te straf;
die tyd van verlossing vir my volk
het aangebreek.
5Ek het rondgekyk,
maar daar was niemand om te help nie,
Ek was ontsteld
toe niemand My bystaan nie.
Ek het self opgetree,
my woede het My bygestaan.
6Ek het volke getrap in my toorn,
Ek het hulle laat steier deur my woede,
Ek het hulle bloed
oor die grond laat vloei.

U is tog ons vader
7Ek sal die troue liefde van die Here
verkondig,
die roemryke dade van die Here,
alles wat Hy vir ons gedoen het,
sy groot goedheid vir Israel,
alles wat Hy gedoen het in sy genade,
in sy groot liefde.
8Hy het gesê:
Hulle is my volk,
kinders wat nie ontrou sal word nie.
Daarom het Hy hulle gered
9uit al hulle nood.
Hy was vir hulle nie ‘n vyand nie,
Hy self was die engel
wat hulle gered het.
Hy het hulle verlos
deur sy liefde en ontferming;
Hy het hulle opgetel
en hulle altyd gedra.
10Maar hulle het in opstand gekom
en het sy Heilige Gees bedroef,
daarom het die Here
vir hulle ‘n vyand geword
en het Hy self teen hulle geveg.
11Toe het sy volk gedink aan die ou dae,
aan die tyd van Moses, en gevra:
Waar is Hy wat sy kudde
dwarsdeur die see gebring het
saam met hulle herder?
Waar is Hy wat sy Heilige Gees
onder hulle gegee het?
12Waar is Hy wat sy groot mag
saam met Moses laat gaan het,
die waters voor sy volk oopgekloof het
en vir Hom ‘n ewige Naam
gemaak het?
13Waar is Hy wat sy volk
deur die diep waters gelei het
sonder dat iemand struikel,
hulle gelei het soos perde
deur ‘n woestyn gelei word?
14Soos ‘n trop beeste
na ‘n groen vallei toe afgaan,
so het die Gees van die Here
sy volk na ‘n woonplek toe gebring,
so het U u volk gelei
om die roem van u Naam
te vermeerder.
15Kyk uit die hemel uit af,
sien ons tog raak uit u heilige
en verhewe woning.
Waar is u brandende liefde,
u magtige dade?
Is U nie meer oor ons bewoë nie?
Ontferm U U nie meer oor ons nie?
16U is tog ons vader.
Abraham weet niks van ons nie
en Israel is nie van ons bewus nie;
U, Here, is ons vader,
van ouds af is u Naam:
Ons Verlosser.
17Waarom het U ons
laat afdwaal van u paaie af, Here?
Waarom het U ons hardkoppig gemaak
sodat ons U nie gedien het nie?
Wees tog weer soos vroeër
ter wille van u dienaars,
ter wille van die volk
wat aan U behoort.
18‘n Kort rukkie kon u gewyde volk
u tempel gebruik,
maar ons vyande het dit verwoes.
19Ons het geword soos dié
oor wie U nie van ouds af
geregeer het nie,
oor wie u Naam nie uitgeroep is nie.

64 As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom
sodat die berge voor U skud!
2Kom af soos ‘n vuur
wat fynhoutjies laat brand,
soos ‘n vuur wat water laat kook.
Laat u Naam só aan u vyande
bekend word,
laat die nasies só voor U bewe.
3Toe U wonders gedoen het,
wonders wat ons nie verwag het nie,
toe U destyds afgekom het,
het die berge voor U geskud.
4Van ouds af het niemand
so iets gehoor nie,
het niemand so iets verneem nie,
het geen oog ‘n god gesien
wat vir dié wat op hom vertrou,
doen wat U doen nie.
5U kom dié te hulp
wat met blydskap doen wat reg is,
dié wat onthou hoe U wil hê
hulle moet lewe.
U was kwaad vir ons,
want ons het gesondig.
Ons het so lank daarmee aangehou,
hoe kan ons dan nog gered word?
6Ons het almal geword
soos mense wat onrein is,
ons beste dade is soos vuil klere;
ons is almal soos verdroogde blare,
ons word deur ons sondes weggewaai
soos deur ‘n wind.
7Daar is niemand
wat tot U om hulp roep nie,
niemand wat sy krag in U soek nie.
U het ons aan onsself oorgelaat,
U laat ons wegkwyn deur ons sondes.
8U is ons vader, Here,
ons is klei en U het ons gevorm,
ons is almal die werk van u hande.
9Moet tog nie aanhou kwaad wees
vir ons nie, Here,
moenie ons sonde vir altyd
teen ons hou nie,
onthou tog ons is almal u volk.
10U heilige stad het ‘n woestyn geword:
Sion het ‘n woestyn geword,
Jerusalem is onbewoonbaar.
11Ons heilige en pragtige tempel
waar ons voorouers U geloof het,
is deur vuur verwoes,
alles wat vir ons dierbaar was,lê in puin.
12Raak hierdie dinge U dan nie, Here?
Gaan U nie ingryp nie?
Gaan U aanhou om ons te laat ly?

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 13 (n.a.v. Jes 63:9) of VONKK 191 of Lied 151

Votum: (deur Cas Wepener in “Soos ‘n Blom na die Son Draai”, n.a.v. Klaagliedere 3:22-26)

Seëngroet 

Lofsang: Lied 199 of Lied 472  of Flam 23 [bekend] of Flam 458 (almal n.a.v. Psalm 148)

Verootmoediging: Gebruik die tyd om terug te kyk oor die jaar wat byna verby is.
Flam 152 [bekende melodie – Father God, I wonder]  of VONKK 116 of  Lied 562 / 563

HOOR

Gebed

Skriflesing: Jesaja 63:7-9a

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 223 of Flam 307 of VONKK 107 of  Lied 571  of Lied 502

Seën: (Cas Wepener uit “Soos ‘n Blom na die Son Draai”,  n.a.v. Ps 27)

Respons: VONKK 36

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 13 Tel My Op (n.a.v. Jes 63:9) of
VONKK 191 Neem my in beskerming of
Lied 151 “Skenk ons, Here, u beskerming”

Votum
V: Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie.
G: Dit is elke môre nuut.

V: U trou is groot, Here.
G: Dit is elke môre nuut.

V: Dit is goed om geduldig op die hulp van die Here te wag.
G: Dit is elke môre nuut.
(deur Cas Wepener in “Soos ‘n Blom na die Son Draai”, n.a.v. Klaagliedere 3:22-26)

Seëngroet
Genade en vrede vir julle van hom wat was en wat is en wat weer kom.

Lofsang
Lied 199 “Loof die Here uit die hemel” of
Lied 472 “Kom lofsing die Heer” of
Flam 23 Prys Die Here [bekend] of
Flam 458 Prys Die Here Hoog Vanuit die Hemele (Psalm 148)
(al bogenoemde n.a.v. Psalm 148)

Verootmoediging
Gebruik die tyd om terug te kyk oor die jaar wat byna verby is.  Gee kans dat mense rustig terugdink en die verskillende gebeure van die jaar in herinnering roep.  Google het gewoonlik teen hierdie tyd ‘n video beskikbaar met ‘n oorsig oor die jaar se nuusgebeure – jy kan dit wys as inleading.

Hier, naby aan die einde van 2019, is dit goed om stil te staan en terug te dink.  As jy terugdink oor 2019, wat het God vanjaar gedoen?

Ruim tyd vir stilte
Ons is geneig om net aan die goeie dinge te dink as dat dit van God af kom.  Dink nou ook aan die uitdagings, die terugslae, die verliese… Hoe het God dit gebruik?  Hoe was God daarin teenwoordig?

Ruim tyd vir stilte
V:  Ons groot en genadige God, waar ons aan die einde van nog ‘n jaar staan, bid ons dat u by ons sal bly.
G:  Dankie dat u die afgelope jaar by ons was.
Dalk het u by tye nie naby gevoel nie,
Maar u was altyd by ons.

V:  Dankie dat u altyd by ons was en dat u ons in staat gestel het om in genade te volhard,
G:  U het ons harte vertroos,
U het ons gebede verhoor,
U het gereeld tot ons hulp gekom.

V:  Ons bid dat u hierdie nuwe jaar saam met ons sal gaan.
G:  Ons weet nie wat die nuwe jaar gaan inhou nie, maar ons bedank u dat elke oomblik in u hande is en dat u by onssal wees.

V:  Dankie dat ons met die belofte wat ons omhels, met selfvertroue en in u vrede vorentoe kan gaan. Ons bid dat u ons sal help om in hierdie nuwe jaar beter met u te wandel as wat ons nog ooit tevore gedoen het. Vergewe ons, Here, vir ons sondes in die afgelope jaar.
G:  Laat ons in die nuwe jaar steeds nouer met u stap.
Help ons om te sterf vir onde,
Help ons om ons lewens onvoorwaardelik aan Jesus Christus, ons Verlosser en Here oor te gee, sodat ons onsself heeltemal tot sy beskikking kan stel om te doen soos hy wil

V:  Ons bid dat dit ons voorreg sal wees om hom te dien,
G:  om hom te verheerlik, ander te help om hom beter te leer ken, en sommige te help om hom vir die eerste keer te leer ken.

V:  In Jesus se Naam
G:  Amen
(verwerk van ‘n gebed deur Tim Challies)

Flam 152 Vader, Heer, Ek Buig My Neer [bekende melodie – Father God, I wonder]
VONKK 116 Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor (Psalm 37)
Lied 562 of 563 “Aan U, o God, my dankgesange” [aandlied]

Liedere

F13. “Tel My Op”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloof en Vertroue) Oorspronklike titel: Til mij op  Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht © 1999 Celmar Music (Opgeneem op FLAM, vol 1) (Deut 1:31 en Jes 63:9)

1. Ek wil naby aan U wees,
soos ’n seun op sy vader se skoot.
Ek wil naby aan U wees.
Dit is die plek waar ek hoor.

Refrein:
En U tel my op, neem my in u arms.
En U tel my op, druk my styf teenaan u vas.
En U tel my op, dra my in u arms.
En U tel my op en laat my nooit weer gaan.

2. Ek wil naby aan U bly,
soos ’n kind op die vader se skoot.
Ek mag naby aan U bly.
Dit is die plek waar ek hoor.

Refrein:

Brug:
Dra my deur die diepe water,
waar ek self nie meer kan staan.
In u arms is ek veilig,
wanneer U my dra as ek nie verder kan gaan.

Koda:
Ek mag naby aan U bly,
soos ’n kind op die vader se skoot.
Ek mag naby aan U bly,
dit is die plek waar ek hoor.

Eindig met:
En U tel my op en laat my nooit weer gaan.

VONKK 191 “Neem my in beskerming”
Nav Psalm 16 Teks: Hannes van der Merwe 2013 ©  Melodie:  CARLA – Cecilia van Tonder 2013 ©
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2013 (Pro Deo) © 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – God se sorg / Gebede / Geloof en Vertroue

1. Neem my in beskerming, Here my God.
By U soek ek skuiling, Herder en Heer.
Ek behoort aan U – net U kan my seën.

2. Heer, U is my lewe, U sorg vir my.
Dit wat ek ontvang het, dit kom van U.
Dit wat U my gee, is so mooi vir my.

3. U wat insig gee, Heer, U sal ek loof.
Ek oordink u woorde deur elke nag.
Leer my om te leef en wees hier by my.

4. By U voel ek veilig; U maak my bly.
U verlos u kinders – selfs van die dood.
Uit u hand kom als wat goed is vir my.

F23. “Prys Die Here”
(RUBRIEK: Flam – Lof)  Teks en musiek: Rhe Janse © 1994 Brettian Productions (Opgeneem op Lentereën – Willie Joubert) (Ps 148)

1. Prys die Here vanuit die hemele;
prys die Here alle engele;
prys Hom son en maan,
prys Hom alle sterre!
Prys die Here en sy grote Naam!

2. Prys die Here van die aarde af,
uit die see en van die berge af.
Prys Hom bome, diere, plante en riviere.
Prys die Here en sy grote Naam!

3. Prys die Here alle volke saam;
mans en vroue, prys die Heer se Naam.
Prys Hom konings, vorste, oud en jonk tesame.
Prys die Here en sy grote Naam!

4. U’s my Here en ek prys u Naam;
U’s verhewe, hoor my loflied aan.
Heer, U majesteit strek oor aard’ en hemel;
U’s my Here, en ek prys u Naam!
U’s my Here, en ek prys u Naam!

F458. “Prys Die Here Hoog Vanuit die Hemele (Psalm 148)”
(RUBRIEK: FLAM – Lof)  Teks en musiek: Louis Brittz Kopiereg: © Urial Publishing

1. Prys die Here hoog vanuit die hemele
son en maan, buig neer in eerbied.
Sterre, roep dit uit:
hoe groot is Hy!
Selfs die berge moet getuig:
hoe groot is Hy!

Refrein:
Laat ons die Naam van die Here prys
ons dankbaarheid met ons lewens wys.
Hy’s naby aan ons, Hy’s naby aan ons.
Sy Naam alleen is hoog en verhewe,
sy majesteit strek oor aarde en hemel.
Hy’s naby aan ons, Hy’s naby aan ons.

2. Engele sing uit,
oseaan en stormwinde
luister en gehoorsaam sy bevele.
Hy alleen verdien al die lof
elke aardse wese skree,
Heilig is die Heer!

Refrein:

3. Kom, alle volke,
laat ons die Here prys.
Die hele aarde,
laat ons die Here prys.
Hy is verhewe
laat ons die Here prys
laat ons die Here prys!

Refrein: (x2)

F152. “Vader, Heer, Ek Buig My Neer”
(RUBRIEK: Flam – Verwondering) Oorspronklike titel: Father God, I wonder Teks en musiek: Ian Smale
Afrikaanse vertaling: 2006 Johan Engelbrecht © Kingsway’s Thankyou Music / Universal Songs

Vader, Heer, ek buig my neer,
verwonder my net elke keer
oor U wat alles van my weet
en steeds my God wil wees.
En nou is ek u kind ek mag nou
deel wees van u huisgesin
en ek sal nooit weer eensaam wees nie.
Vader, U is altyd by my!

Refrein: (x2)
Heer, ek loof en prys U!
Heer, ek loof en prys U!
Heer, ek loof en prys U
solank ek leef!

VONKK 116 “Laat Jou Lewe Aan Die Here Oor  (Psalm 37)”
Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo) Musiek: JACUS – Jacus Krige 2009
Kantoryverwerking (keervers): Albert Troskie 2010  (Pro Deo) en Gerrit Jordaan 2010 © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Geloof en Vertroue

Keervers
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

Voorleser:
Vertrou op die Here en / doen wat goed is, dan / woon en werk jy / in ware vrede./ Wees / bly in die Here, Hy / gee jou sy gawes. / Jou / diepste wense sal / Hy vervul.
Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Wees stil in die Here; wag / rustig op Hom, want / dié wat Hom dien, sal / alles besit. /
Bly af-/-hanklik van God, ver-/-trou net op Hom –  / dan sal jy sy vrede en / voorspoed ervaar.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
As jy / min besit en die / Here dien, is jy / ryker as skelms met / sakke vol geld. Die / Here versorg; Hy be-/-skerm sy kinders; Hy /  gee hul ‘n land waar hul / altyd kan woon.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Die / Here beplan die / koers van sy kinders en / Hy sal ook sorg dat dit / goed gaan met hul.
Ja, / selfs as hul struikel, sal sy / hand hul vashou, dan / sal hul nie val of bly / lê in hul nood.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.
Ek het / nog nie gesien dat / dié wat God dien
op / straathoeke staan om te / bedel vir kos,
want die / Here red dié wat /  Hom / soek in hul swaarkry – / Hy help almal wat / by Hom / skuil.

Laat jou lewe aan die Here oor,
vertrou op Hom, Hy sorg vir jou.

F307. “Ons Draai Terug”
(RUBRIEK: Flam – Gebed / Toewyding) Teks en musiek: Louis Brittz  © Urial Publishing 2009
(Opgeneem op Ons Koning Kom! en Ons Draai Terug!)

Laat ons gebede opklink
rein soos ’n engelkoor,
Here, sal U uit die hemel hoor?

U sal u arm uitstrek
U sal genadig wees
Here, U sal ons land genees.

Hemelvader, ons bid U dat u ryk sal kom
Neem ons hand, keer ons harte om.

Ons draai terug
na u liefde en seën
na elke belofte van geestesreën.
Ons draai die rug op die sonde se pyn
op die godsdiens se skyn.
En op alles wat soos mis verdwyn
op ons knieë, Heer, bid ons: “Word nog meer!”
Na u aangesig
draai ons terug!

Vry van die vrees van gister
so deur die bloed gekoop.
Here, U heers in ’n hart vol hoop.

Kom waai weer u geeswind deur ons,
brand met ’n heil’ge vuur.
Jesus, skyn deur ons in hierdie uur.

Hemelvader, ons bid U dat u ryk sal kom
neem ons hand, keer ons harte om.

Ons draai terug!

F223. “Ek Is Veilig In Jesus Se Arms”
(RUBRIEK: Flammikidz – Geloof en Vertroue) Oorspronklike titel: Ik ben veilig in Jezus’ armen Teks en musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Johan Engelbrecht  © 1995 Celmar Music

Refrein:
Ek is veilig in Jesus se arms.
Veilig is ek by Hom.
Ek is veilig in Jesus se arms.
Daar is nêrens ’n plek waar ek só veilig is.

1. Voel ek soms eensaam en hartseer daarby,
voel dit of almal my heeltyd vermy
en of daar niemand meer is wat my mis
dan is ek seker dat Jesus daar is.

Refrein:

2. Somtyds wil ander my heeldag net spot:
“Speel op jou eie en laat ons met rus!”
Dan is ek bly dat Jesus daar is!
Hy is my Vriend; ek behoort aan God!

Refrein:
Jy is veilig in Jesus se arms …

VONKK 107 “Heer, God Almagtig” 
Psalm 98:4-8; Jesaja 43:1-2; 44:23; 55:12 Teks: Lord God, Almighty – Coni Huisman 1984 ©; Afrikaanse weergawe: Jacques Louw 2005 ©
Melodie: COMFORT – Coni Huisman 1984 © Orrelbegeleiding: Daleen Kruger 2010 (Pro Deo) Klavierbegeleiding: Coni Huisman 1984 ©
Kantoryverwerking (keervers): Albert Troskie 2010 (Pro Deo) Musikale verryking: Coni Huisman 1984 ©
© Melodie, klavierbegeleiding en musikale verryking: 1984 Selah Publishing. Met toestemming gebruik
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing / Geloof en Vertroue / Openbare belydenis van geloof

Keervers:
Heer, God Almagtig, Redder, Verlosser,
enigste Heer, ons verheerlik u Naam.
Ons wil U, Here, bo alles liefhê.
Leer ons die liefde wat U vir ons het.

1. Moenie bang wees nie, Ek verlos jou;
jy is Myne, Ek is by jou;
deur riviere en vlamme sal Ek jou nooit verlaat.
Jy is deur My geskep, getuie van my grootheid.
Laat die nasies hoor: Ek’s die Here!
Ek’s die Here jou God!

Keervers:
Heer, God Almagtig, Redder, Verlosser,
enigste Heer, ons verheerlik u Naam.
Ons wil U, Here, bo alles liefhê.
Leer ons die liefde wat U vir ons het.

2. Juig en sing nou saam! Kom en prys Hom!
Kom ons loof sy Naam! Kom ons eer Hom!
Laat die see en berge en die aarde Hom prys!
Want die Here sorg vir sy kinders,
gee sy troos aan hul wat verstoot is.
Hy verlaat nooit dié een wat vertrou op sy Woord!

Keervers (slot):
Vader, ons eer U. Jesus, ons prys U.
Heilige Gees, ons verheerlik u Naam.
Ons wil U, Here, bo alles liefhê.
Leer ons die liefde wat U vir ons het.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Jesaja 63:7-9a

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Gesels oor lysies.  Kinders is dalk nog te jonk om lysies te maak, maar dalk maak hulle ouers lysies:  inkopielysies, lyste van wat gedoen moet word.  Dalk het hulle vir Kersvader ‘n lys gemaak van geskenke wat hulle wil hê.  Baie mense maak aan die begin van die jaar ook ‘n lys van goed wat hulle in die nuwe jaar wil doen – ons noem dit “nuwejaarsvoornemens”.  Dalk kan julle jul eie lys van nuwejaarsvoornemens maak, met ‘n paar goed wat lidmate (of net die kinders) voorneem vir die jaar.

Vandag se teks is ook ‘n lys, maar mooi geskryf soos ‘n gedig.  Jesaja maak ‘n lys van al die wonderlike goed wat God gedoen het:  Hy het gesê Israel is sy kinders;  God het hulle gered; God het hulle verlos, hulle opgetel en hulle gedra.  Hierdie goed, sê Jesaja, is goed waarvan hy vir ander wil vertel (“verkondig”).    Maak saam ‘n lys van die dinge wat God vir ons gedoen het.

Kinders kan tydens die preek elkeen hul eie lys skryf of teken, op ‘n prentjie van ‘n geskenk soos hierdie.  Of hulle kan die geskenke, wat ons herinner aan al die geskenke wat God vir ons gegee het, inkleur terwyl hulle luister na die preek.

Preekriglyn

[Nota: Die preek veronderstel dat Jesaja 63:1-19 en 64:1 as teksgedeelte voorgelees word.]

Jesaja 63 speel af in die tyd na Juda se ballingskap in Babilonië, sowat 500 jaar voor Christus.

Die ballingskap het die mat onder die Jode se voete uitgeruk. Hulle bekende wêreld is verwoes. Uit diegene wat nie doodgemaak is nie, is ‘n klein groep weggevoer na Babel. Van hulle het ‘n oorblyfsel na ‘n paar dekades in balklingskap na ‘n verwoeste en onherbergsame land teruggekeer.

Hulle geloof in God is ook ernstig onder druk geplaas. Vroeër het hulle gedink die verbond met die Here beveilig hulle. Geen ellende sal hulle tref nie. Toe word die tempel en Jerusalem verwoes. Was God dan nie sterker as die Babiloniese gode nie?

Verskeie profete het hulle vooraf gewaarsku dat God se geduld opraak oor hulle sonde en onreg teenoor die medemens. Nou het dit ingesink. Die ballingskap was God se oordeel oor hulle sonde. Hulle het ekonomiese onreg gepleeg, hulself verryk en godsdiens gebruik as ‘n manier om God se guns te koop. Daarvoor het hulle aan die pen gery.

God se straf het egter ook ‘n positiewe doel gehad. In hierdie ellende was God besig om hulle nuut te vorm en hulle nuut op te voed as sy kinders.

Wynpers

In Jesaja 63:1-6 is God aan die woord. Ons hoor die stem van God se woede en oordeel oor Juda se sonde. Die oordeel word vergelyk met die trap van ‘n wynpers waar die druiwekorrels gebreek word en die toorn van die Here voltrek word.

Op hierdie manier het God se volk se wêreld ineengestort. Eers was daar die skok van die afgryslike verwoesting en die verlies van geliefdes en kosbaarhede. Daarná kom die tweede skok: Die lewe gaan wel voort – maar nou as ‘n verskrompelde bestaan in ‘n verskrompelde wêreld.

Troue liefde

In Jesaja 63:7-9 verander die spreker. Hier is nou ‘n menslike voorbidder aan die woord.

Die spreker onderneem om die troue liefde van die Here te verkondig. “Verkondig” kan ook vertaal word met “in herinnering roep”. Die voorbidder van verse 7-9 dink terug aan alles wat God in liefde en genade vir die volk gedoen het.

Hy vertel die Here het vroeër roemryke dinge aan Israel gedoen, Hy was genadig en het sy groot liefde oor hulle uitgestort:
Hy het gesê:
Hulle is my volk,
kinders wat nie ontrou sal word nie.
Daarom het Hy hulle gered
uit al hulle nood
Hy was vir hulle nie ‘n vyand nie,
Hy self was die engel
wat hulle gered het.
Hy het hulle verlos
deur sy liefde en ontferming;
Hy het hulle opgetel
en hulle altyd gedra. (8-9)

Opstand

Die spreker of getuie raak egter nie nostalgies as hy aan God se liefde terugdink nie. Hy probeer nie maar die “goeie ou dae” in herinnering roep nie. Nee, dit sny dieper. Die herinnering aan God se groot dade bring die volk tot skuldbesef. Hulle het immers die Here se geduld met hulle sonde oor eeue beproef en die Here se toorn laat ontvlam (10):
Maar hulle het in opstand gekom
en het sy Heilige Gees bedroef,
daarom het die Here
vir hulle ‘n vyand geword
en het Hy self teen hulle geveg.
“U is tog ons Vader”

Vanaf vers 11 dink die volk weer terug aan hulle ontstaansgekiedenis en alles wat God vir hulle gedoen het:

  • Die Here was ‘n Herder wat hulle deur die see gebring het toe Farao hulle bedreig het en Moses met sy groot krag bemagtig (11-13)
  • Die Here het hulle op die uittog deur die woestyn begelei en vir hulle die beloofde land gegee (14)

In die lig van die Here se troue liefde oor die eeue weet hulle Wie God is, wat God se karakter is. God is liefde en genade. God het Hom oor sy volk ontferm en hulle gelei.

Nou smeek hulle dat God weer sy optree in lyn met wie God is (15-16):
Kyk uit die hemel uit af,
sien ons tog raak uit u heilige
en verhewe woning.
Waar is u brandende liefde,
u magtige dade?
Is U nie meer oor ons bewoë nie?
Ontferm U U nie meer oor ons nie?
U is tog ons vader.
U, Here, is ons vader,
van ouds af is u Naam:
Ons Verlosser.

En die aangrypende vers 17b:
Wees tog weer soos vroeër
ter wille van u dienaars,
ter wille van die volk
wat aan U behoort.
“Wees tog weer soos vroeër!” Wees weer vir ons wat ons weet U is!

Dit is die taal van mense wat byna alles verloor het. Mense wat hulle hoop op God plaas om hulle lotgevalle te verander. Mense wat weet dat hulle eie sonde die rede vir hulle ellende is.

Skeur die hemel

Hierdie herinnering en gebed loop uit op 64:1:
As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom
sodat die berge voor U skud!
Kom tog Here. Verander ons lot!

Boodskap

Hoe sal die Here se gemeente die boodskap van hierdie teks hoor in ons konteks? Ons omstandighede?
Mens moet versigtig wees om ons omstandighede oppervlakkig met die volk van die Here in hierdie tyd te vergelyk. Ons sal dieper en langer moet dink.

Oop vir God

Dit is opvallend dat die gelowiges in ons teks hulle omstandighede met God in verband bring. Hulle vertrou ook vir uitkoms en die pad vorentoe op God. Hulle soek openbaringslig. Vir hulle is sin en veranderde omstandighede iets wat uit God se hand kom. Hulle verwag ‘n ingryping van God.

Vir Juda is God ‘n lewende en handelende God. Dit is nie moontlik om oor die lewe en oor lewensvervulling te dink sonder om God in berekening te bring nie. Wie God is en wat God daarom doen, is van deurslaggewende belang.

In ons wêreld raak mense toenemend geslote vir God en vir God se handelinge. Sin en betekenis word vir on iets wat mens self moet skep. Jy self moet die beste maak van jou omstandighede. Dit is natuurlik ‘n onmoontlike taak. Ons kan nie self sin aan ons lewe gee nie, hoe hard ons probeer.

Ons teks se openheid vir God is ‘n uitnodiging aan ons om ons Bybel te bly oopslaan, met God te bly worstel, God se lig te bly soek en volgens God se wil te bly lewe. Dit is waar sin en betekenis gevind word, selfs al verg dit selfondersoek, bekering en koersywsiging.

Verootmoediging

Dit tref mens dat die Here se volk in ons teks van hulle eie sonde en oortredings bewus is. Hulle wend nie pogings aan om dit weg te steek nie. Wanneer mens verder lees, in hoofstuk 64, kom die tema nog sterker in fokus, soos 64:5: “U was kwaad vir ons, want ons het gesondig.”

Die volk probeer nie rasionaliseer oor hulle ellende nie, bv deur die skuld op ander te plaas nie. Hulle is maar te bewus van hulle eie gebrokenheid.

Wanneer ons oor ons eie omstandighede en ons eie ellende nadink, is dit goed om self verantwoordelikheid te neem. Selfbevraagtekening is ‘n goeie ingesteldheid. Dit draai ons gesigte in die rigting van God, God van wie ons uitkoms verwag.

Eensaamheid

Die kreet van ons teks is die kreet van mense wat smag na God: na God se teenwoordigheid en God se nabyheid. Dit is ‘n kreet waarmee ons op ‘n baie diep vlak kan identifiseer.

Kersfees is agter die rug, en Nuwejaar lê voor. Dit is ‘n tyd waarin mens bewus word van jou diepe eensaamheid. Dalk was daar baie familie oor die Kerstyd bymekaar, maar nou is almal weg. Of dalk het die baie mense jou alleenheid beklemtoon.

In ‘n onderhoud oor sy boek, Eat what is set before you, vertel teoloog Scot Hagley hy meen – op grond van die Bybel – dat die mens se grootste nood alleenheid en eensaamheid is. Hy bedoel nie alleen afstand tussen mense nie, hy bedoel ook afstand tussen mens en God.

Hulle ontbeer God se genadige teenwoordigheid. Hulle verlang meer as dat God hulle omstandighede verander. Hulle verlang na God se teenwoordigheid.

Hagley sê dis nie toevallig dat die Bybel die evangelie saamvat as “God met ons” nie. Dit is die boodskap van die kind in die krip: God is by ons, God het tot by ons gekom, God is in Jesus Immanuel, God met ons.

Die evangelie is God se tydlose antwoord op die gebede van Jesaja 63 en 64. Mense wat verdwaas en verlore voel, bid om God se teenwoordigheid. Dit is in Jesus Christus aan ons gegee. God het hulle gebed beantwoord.

Kersfees getuig van God se teenwoordigheid. Die belewenis van God se teenwoordigheid word verder ook deur ons byeenkomste ‘n werklikheid: “Waar twee of drie in my Naam bymekaar is ….” Dit word ook deur die brood en wyn aan ons bemiddel en deur die doop aan ons bedien.

Oopgeskeur

In Jesaja 64:1 is die volk se kreet na God se genadige teenwoordigheid ‘n kreet dat God die hemel moet oopskeur en afkom aarde toe.

Markus se evangelie open met die groot dag in die lewe van die Drie-Eenheid, die dag toe Jesus met Johannes se bekeringsdoop gedoop word. Hy sit hiermee by wyse van spreke sy skouer onder ons sonde in. Jesus se doop is die publieke aanvaarding van sy verlossingstaak.

Wanneer Jesus volgens Markus 1 gedoop word, sê die Griekse teks letterlik dat die hemel oopgeskeur word en die Gees daal op Jesus neer. Dit eggo die gebed van Jesaja 64:1: Skeur tog die hemel oop en daal neer.

Die hemel en die voorhangsel is oopgeskeur. In die Nuwe Testament leef ons in die vervulling van hierdie gebed.

Met Jesus se sterwe aan die kruis ter wille van ons sonde skeur die voorhangsel oop. In Jesus is vrye toegang tot God moontlik. Goid is helder lewend teenwoordig en werksaam. Jesus het aan die kruis uitgerope dat God Hom verlaat het, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie.

Godsverduistering

Hoewel gelowiges dikwels ‘n Godsverduistering kan beleef, neem dit nie God se lewende teenwoordigheid weg nie. Ons mag ons eie Jesaja 63-momente beleef. Terwyl ons roep na God, is God reeds by ons. Die gebed is reeds beantwoord.

Daaroor kan ons vandag feesvier en bly wees.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 223 Ek Is Veilig In Jesus Se Arms of
Flam 307 Ons Draai Terug of
VONKK 107 Heer, God Almagtig of
Lied 571  “Here, hoveel blye dae” of
Lied 502 “Vol vertroue, vas en veilig”

Seën
V: Die Here is my lig en my redder.
G: Vir wie sou ek bang wees?

V: Die Here is my toevlug.
G: Vir wie sou ek vrees?

V: Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag:
G: Dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon.

V: As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie …!
G: Wees sterk en hou goeie moed!

V: Ja, vertrou op die Here!
G: Amen.
(Cas Wepener uit “Soos ‘n Blom na die Son Draai”,  n.a.v. Ps 27)

Respons
VONKK 36 Bly Met U Genade By Ons
Teks: Bleib mit deiner Gnade  – Taizé 1991; Afrikaanse weergawe Braam Hanekom, Breda Ludik en Michiel van der Merwe 1994/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992 Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.  Met toestemming gebruik (Engels, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek) © 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Gebed / Uitsending

Bly met u genade by ons,
Jesus, ons Heer.
O bly met u genade by ons,
U, troue Vader.

Stay with us o Lord, Jesus Christ,
night will soon fall.
Then stay with us o Lord, Jesus Christ,
light in our darkness.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.