Sondag na Kersfees

Sections

Oorsig

Tema: God se mense is vol blydskap oor God se beloofde reddingsdade waardeur hulle in ere herstel word

Hierdie Sondag neem ‘n tussenposisie in tussen die twee geboortefeeste van Kersfees en Epifanie. Dit word gewoonlik deur minder mense bygewoon as hierdie twee feeste en word dus ook meer stemmig gevier. Die sleutelteks uit Jesaja is ‘n loflied oor die verlossing wat deur God bewerk word. Ook die psalm is ‘n lied waarin die ganse skepping opgeroep word om die verhewe Naam van die Here te prys. Die Galasiërsteks bring die geboorte van Christus in direkte verband met die bevryding van mense sodat hulle as kinders van God aangeneem kan word. Die sentrale fokus van die Evangelieteks uit Lukas is die lofsang van Simeon waarin hy Jesus besing as die uitdrukking van die verlossing wat deur God gereedgemaak is. Die vier Adventskerse brand reeds wanneer die erediens begin, terwyl die Christuskers tydens die aanvangswoord aangesteek word (sien basisliturgie).

Ander tekste

Psalm 148
Sy Naam alleen is hoog verhewe
148 Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
2Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
3Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
4Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
5Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want Hy het beveel
en hulle is geskep;
6Hy het hulle vir altyd
hulle vaste plek gegee,
vir hulle ’n orde neergelê
waarbuite hulle nie kan
beweeg nie.
7Prys die Here van die aarde af,
seediere en al die oseane,
8weerlig en hael, sneeu en miswolke,
stormwind wat sy opdrag gehoorsaam,
9berge, al die heuwels,
vrugtebome, al die seders,
10wilde diere, al die vee,
al wat kruip of vlieg,
11konings van die aarde, alle volke,
vorste, alle regeerders van die aarde,
12jong manne en meisies,
grysaards saam met seuns!
13Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want sý Naam alleen is hoog verhewe,
sy majesteit strek oor die aarde
en oor die hemel.
14Hy het aan sy volk mag gegee.
Dit is die roem
van al sy troue dienaars,
die Israeliete,
die volk naby wie Hy is.
Prys die Here!

Galasiërs 4:4-7
4 Hierby wil ek nog dít sê: Solank ’n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van dié van ’n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. 2Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer.

3En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls.

4Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. 6En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! 7Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Lukas 2:22-40
Die doop van Jesus
(Matt 3:13–17; Mark 1:9–11)
21Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan 22en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos ’n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Die geslagsregister van Jesus
(Matt 1:1–17)
23Toe Jesus met sy werk begin het, was Hy omtrent dertig jaar oud. Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, 24seun van Mattat, seun van Levi, seun van Melgi, seun van Jannai, seun van Josef, 25seun van Mattatias, seun van Amos, seun van Nahum, seun van Hesli, seun van Naggai, 26seun van Mahat, seun van Mattatias, seun van Semeïn, seun van Josek, seun van Joda, 27seun van Johanan, seun van Resa, seun van Serubbabel, seun van Sealtiël, seun van Neri, 28seun van Melgi, seun van Addi, seun van Kosam, seun van Elmadam, seun van Er, 29seun van Josua, seun van Eliëser, seun van Jorim, seun van Mattat, seun van Levi, 30seun van Simeon, seun van Juda, seun van Josef, seun van Jonam, seun van Eljakim, 31seun van Melea, seun van Menna, seun van Mattata, seun van Natan, seun van Dawid, 32seun van Isai, seun van Obed, seun van Boas, seun van Sala, seun van Nagson, 33seun van Amminadab, seun van Admin, seun van Arni, seun van Gesron, seun van Peres, seun van Juda, 34seun van Jakob, seun van Isak, seun van Abraham, seun van Tera, seun van Nahor, 35seun van Serug, seun van Rehu, seun van Peleg, seun van Heber, seun van Sala, 36seun van Kenan, seun van Arpagsad, seun van Sem, seun van Noag, seun van Lameg, 37seun van Metusalag, seun van Henog, seun van Jered, seun van Mahalalel, seun van Kenan, 38seun van Enos, seun van Set, seun van Adam, die seun van God.

Sleutelteks

Jesaja 61:10–62:3
Die Bybel 1983-vertaling
Eer in plaas van smart
61 Die Gees van die Here my God het oor my gekom;
die Here het my gesalf
om ‘n blye boodskap te bring
aan die mense in nood,
Hy het my gestuur
om dié wat moedeloos is, op te beur,
om vir die gevangenes
vrylating aan te kondig,
vryheid vir dié wat opgesluit is,
2om aan te kondig dat die tyd gekom het
waarop die Here genade betoon,
die dag waarop ons God sy vyande straf
maar almal wat treur, vertroos,
3die dag waarop Hy
vir dié in Sion wat treur,
eer gee in plaas van smart,
vreugde in plaas van droefheid,
blydskap in plaas van hartseer.
Hulle sal genoem word:
Bome van Redding.
Die Here het hulle geplant
om sy roem te vermeerder.
4Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou,
plekke herbou wat lankal verlate lê,
hulle sal verwoeste stede weer opbou,
plekke wat geslagte lank verlate lê.
5Uitlanders sal in julle diens wees
en julle kleinvee oppas,
vreemdes sal in julle lande
en julle wingerde werk.
6Julle sal genoem word:
Priesters van die Here,
Dienaars van ons God.
Julle sal van die rykdom van die nasies
geniet,
die trotse eienaars word
van hulle besittings.
7In plaas van vernedering sal julle
twee keer soveel besittings hê
as tevore,
in plaas van minagting
sal julle lof ontvang
oor wat julle besit.
Julle sal in julle land
twee keer soveel besit as tevore
en julle sal altyd vreugde hê.
8Ek is die Here, Ek het die reg lief,
Ek haat roof en misdaad.
In my trou sal Ek my volk gee
wat Ek beloof het,
Ek sal ‘n ewige verbond met
hulle sluit.
9Hulle afstammelinge sal bekend wees
onder die nasies,
hulle nakomelinge onder die volke.
Almal wat na my volk kyk, sal besef
dat hulle ‘n volk is
wat deur die Here geseën is.
10Ek is baie bly oor die Here,
ek juig oor my God,
want Hy het my gered,
vir my oorwinnaarsklere aangetrek.
Ek is soos ‘n bruidegom
met ‘n priesterkroon op,
soos ‘n bruid met haar juwele aan.
11Soos die grond plante laat uitspruit,
soos die plante in ‘n tuin vrugte gee,
so gee die Here my God die oorwinning
en laat Hy al die nasies luister
na die loflied tot sy eer.
Die Here het jou lief
62 Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie,
ter wille van Jerusalem
sal ek nie stilbly nie
totdat daar vir hom redding
deurgebreek het soos ‘n nuwe dag,
soos die lig van ‘n brandende fakkel.
2Die nasies sal sien dat jy gered is,
Jerusalem,
al die konings sal sien dat jy mag het.
Jy sal ‘n nuwe naam kry,
‘n naam wat die Here self
vir jou gekies het.
3Die Here sal jou soos ‘n sierlike kroon
in sy hand hou,
jou God sal jou
soos ‘n koninklike tulband vashou.
4Jy sal nie meer die verstote vrou
genoem word nie,
en jou land nie meer die een
wat verlate lê nie.
Jy sal genoem word:
“Die een vir wie die Here liefhet,”
en jou land:
“Die een wat aan die Here behoort.”
Die Here het jou lief,
en jou land behoort aan Hom.
5Soos ‘n jong man met ‘n meisie trou,
so sal jou volk jou syne maak
en vir jou sorg.
Soos ‘n bruidegom bly is oor sy bruid,
so sal jou God oor jou bly wees.
6Ek het wagte op jou mure uitgesit,
Jerusalem,
hulle sal dag en nag roep.
Julle wat die Here
aan sy beloftes moet herinner,
julle moenie stilbly nie.
7Julle moenie stilbly nie
totdat Hy Jerusalem herstel het,
totdat Hy die hele wêreld
die roem van Jerusalem laat sing het.
8Die Here het ‘n eed afgelê,
en deur sy groot mag sal Hy dit
gestand doen:
Ek sal jou koring
nie weer aan jou vyande gee
om te eet nie,
uitlanders sal nie weer die wyn drink
waarvoor jy hard gewerk het nie.
9Dié wat die koring oes, sal dit eet
en hulle sal My loof;
dié wat die druiwe oes, sal die wyn drink
in die voorhof van my heiligdom.
10Gaan uit, gaan uit by die poorte,
maak die pad gereed vir die volk!
Vul die grootpad op, vul dit op!
Vat weg die klippe!
Steek ‘n banier op
dat die volke dit kan sien!
11Die Here kondig
dwarsoor die wêreld aan:
“Sê vir Sion: Hy wat jou red, kom!
Sy volk wat Hy Syne gemaak het,
is by Hom,
dié wat aan Hom behoort,
loop voor Hom uit.”
12Hulle sal genoem word:
“Gewyde volk,
volk wat deur die Here verlos is.”
En jy, Jerusalem, sal genoem word:
“Gewilde stad,
stad wat nie verlate lê nie.”

Die Bybel 2020-vertaling
10 * Ek verheug my grootliks
in die Here; my hele wese juig oor my God.
Want Hy het vir my klere
van verlossing aangetrek,
‘n mantel van geregtigheid
het Hy my omgehang,
asof ek ‘n bruidegom is,
soos ‘n priester met ‘n tulband,
soos ‘n bruid met haar versierings.
11 * Ja, soos die grond sy plante voortbring
en ‘n tuin sy saailinge laat uitspruit,
so sal my Heer, die Here geregtigheid en lof laat uitspruit
voor al die nasies.
62 1 Ter wille van Sion
sal ek nie swyg nie,
ter wille van Jerusalem
nie rus nie,
totdat haar geregtigheid deurbreek
soos ‘n helder lig,
haar verlossing brand
soos ‘n fakkel. *

2 * Nasies sal jou geregtigheid sien,
en al die konings jou roem.
Aan jou sal ‘n nuwe naam gegee word;
die mond van die Here self
sal dit bepaal.

3 * Jy sal ‘n sierlike erekroon wees
in die hand van die Here, ‘n kosbare koninklike hoofband
in die handpalm van jou God.

Vorige stof

Daar is vier vorige preekriglyne wat verband hou:

Ekstra stof

Jesaja 61 – ‘n Blye boodskap vir mense in nood
Soos die onderwerp van lig in Jesaja 60 ‘n skakel na die belofte van ‘n Seun in Jesaja 9 gegee het, so gee die boodskap van “die Gees van die Here my God” wat oor die dienaar van die Here kom, ‘n skakel na die belofte in Jesaja 11 van die takkie uit die stomp van Isai waarop die Gees van wysheid en insig sal rus. Wat daar belowe is, word hier nou as die werklikheid beskryf.

Die hoofstuk beslaan 3 perikope:
1. Verse 1-7 beskryf die bediening van die dienaar van die Here en die gevolge daarvan.
2. Verse 8-9 beskryf die verbintenis van die Here aan sy volk.
3. Verse 10-11 beskryf die vreugde van die dienaar van die Here oor sy oorwinning.

61:1-7: Let op dat die dienaar van die Here se bediening beskryf word as:
1. ‘n Blye boodskap aan mense in nood wat moedeloses opbeur en vrylating gee vir gevangenes – vers 1;
2. ‘n Tyd van genade vir almal wat treur waarin hulle die Redding van die Here sal ervaar – vers 2-3;

Dit sal tot gevolg hê dat die volk ‘n tyd van transformasie sal beleef. Dit word beskryf as:
1. ‘n Tyd van heropbou – vers 4;
2. ‘n Tyd van herstel deurdat vreemdelinge vir hulle sal werk – vers 5;
3. ‘n Tyd van egte godsdiens as priesters van die Here – vers 6a;
4. ‘n Tyd van voorspoed waarin hulle die geskenke van die nasies sal geniet – vers 6b-7.

61:8-9: Die Here begrond die verandering in sy getrouheid aan sy belofte aan die volk, en in die wyse waarop Hy onder die nasies bekend wil staan. Iets om in gedagte te hou in ons gebede. Ons kan God herinner aan sy beloftes. En ons kan God herinner aan die impak van gebedsverhoring op die nasies.

61:10-11: Die laaste perikoop beeld die blydskap van die dienaar van die Here uit, waar Hy God loof oor sy oorwinning. Let op dat Hy dit beide met die beeld van ‘n bruidegom EN die beeld van ‘n bruid weergee. Weereens is dit nie net vir die volk van belang nie, maar ook vir die nasies.

Nuwe Testament: Jesus het waarskynlik dié hoofstuk as sy roepingsteks geneem, soos ‘n mens uit Lukas 4 aflei. Na die versoeking in die woestyn kom Jesus in Nasaret, lees hierdie gedeelte uit die boek Jesaja vir die gemeente en verklaar: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Luk 4:21). Hoewel Jesaja nie dié vervulling kon voorsien het nie, is dit duidelik dat hierdie Jesaja teks vir ons ‘n kernagtige sleutel gee om Jesus se bediening te verstaan.

En ons kan die manier waarop Jesus oor sy bediening gedink het, gerus ter harte vir ons eie bediening neem, want dit is uiteindelik waartoe ons ook geroep word – na mense wat nood ervaar en treur oor hulle lot in die lewe. Niks anders is regtig hiermee te vergelyk nie.

Jesaja 62 –God se beloftes word in vervulling gebid
Dit bly een van die wonderlikste eienskappe van God, dat Hy iets so nuut kan maak, dat dit is asof daar nooit iets verkeerds was in die eerste plek nie. En die rede daarvoor lê opgesluit in sy liefde vir mense, meer spesifiek in hierdie gedeelte, vir die mense van Jerusalem en Sion.

Jesaja 62 volg die wonderlike boodskap van die oorwinning van die dienaar van die Here in Jesaja 61 op en lewer ‘n sterk appèl aan die volk om die belofte van oorwinning vir hulleself toe te eien en hulle lewens daarvolgens in te rig:

  • 62:1-5 – Jesaja (God?) jubel oor die redding van Jerusalem en maak dit aan almal bekend.
  • 62:6-9 – Hy roep die wagters op die mure op om saam te werk en die Here aan sy beloftes te herinner in hulle voorbidding.
  • 62:10-12 – Hy roep die mense in die stad op om dié boodskap aan die hele wêreld bekend te maak en gereed te maak om die terugkerendes te ontvang.

62:1-5 – Baie geleerdes het voorgestel dat die spreker God sou wees, onder andere omdat die profeet in elk geval ‘n spreekbuis van God is. In die lig van die dinge wat dié spreker vra, veral ten opsigte van die gebedsversoek in die tweede perikoop, dink ek tog dat dit beter in die konteks inpas as die spreker Jesaja sou wees. Let op hoe die jubeling oor die redding van Jerusalem aan almal bekend gemaak word, voordat dit inderdaad ‘n werklikheid word. Dit is in die uitspreek van die toekoms, wat die toekoms ‘n werklikheid raak. Dit is hoe God in die eerste plek geskep het. Hierdie profesie het dieselfde mag, omdat dit op God se beloftes geskoei is.

God se liefde vir sy mense is die rede vir sy redding. Hy maak alles nuut, sy verhouding met hulle inkluis. En weereens is die boodskap ook bedoel vir die nasies.

62:6-9 – Soos ‘n mens kan jubel oor die oorwinning wat kom, en daarmee letterlik die toekoms in aanskyn roep, só moet ‘n mens ook bid dat dit inderdaad sal kom. Daarom word die wagters op die mure op geroep om saam te werk en die Here aan sy beloftes te herinner in hulle voorbidding. Die beklemtoning van gebed wys onteenseglik op die belangrike rol wat gebed speel in die verandering wat God belowe. Laat my dink aan Jakobus 4 wat sê dat ons nie het nie, omdat ons nie bid nie! En Luk 11:5–10 wat beklemtoon dat ons met volharding moet bid.

62:10-12 – Hy roep die mense in die stad op om dié boodskap aan die hele wêreld bekend te maak en gereed te maak om die terugkerendes te ontvang. Hulle word dus tot geloof en vertroue op geroep, wat hulle moet illustreer in die werklikheid van hulle voorbereiding. Let op dat God saam met sy mense die stad tegemoet loop.

Liturgie

Aanvangswoord met Adventskrans

Aanvangslied: Lied 367 “Ere aan God vs 1”

Aanvangswoord: Psalm 148

Seëngroet  

Lied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Implikasie van die Kersgebeure Galasiërs 4

Lied 344 “O die goeie tyding vs 1,2,3”

Litanie 

Geloofsbelydenis met Kersfees

Loflied 345 “Kom alle getroues vs 1,2,3,4”

Epiklese

Skriflesing: Jesaja 61:10-62:3

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 348 “Stille nag vs 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangswoord met Adventskrans
V: Die ware Lig wat elke mens verlig, het na die wêreld toe gekom.
G: Jesus Christus is die Lig vir die wêreld. Die Christuskers word aangesteek.

V: Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie.
G: Jesus Christus is die Lig van my lewe.

V: Laat ons lig skyn, want die magtige teenwoordigheid van die Here het vir ons lig gebring.

Aanvangslied: Lied 367 “Ere aan God vs 1”

Aanvangswoord: Psalm 148
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
2Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
3Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
4Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!

Seëngroet  
Vrede vir julle van die God die Vader
wat met ons gepraat het deur sy Seun
uit wie die heerlikheid van God straal,
vol genade en waarheid.

Lied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Implikasie van die Kersgebeure Galasiërs 4
4Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. 6En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur, en in ons roep Hy uit: “Abba!” Dit beteken: Vader! 7Jy is dus nie meer ’n slaaf nie; jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Lied 344 “O die goeie tyding vs 1,2,3”

Litanie 
V: In ons wêreld, soos in die skoot van Maria …
G: Kom, Here Jesus.

V: Op al die vergete plekke, soos in die stal van Betlehem …
G: Kom, Here Jesus.

V: Bring hoop in die lewe van armes; bring omsigtigheid in die lewe van magtiges; bring rus in die lewe van vermoeides; bring onrus in die lewe van oorgerustes. In ons lewe en in ons verlange, wie ons ook al is …
G: Kom, Here Jesus. Laat u lig oor ons skyn.

V: Dit is die goeie nuus: Christus is gebore. Christus kom weer. Geseënd is elkeen wat bid en werk totdat Hy weer kom.
G: Kom, Here Jesus! Kom gou! Amen.
– Anoniem (uit Soos ’n blom na die son draai, Cas Wepener, Bybel-Media, 2011)

Geloofsbelydenis met Kersfees
Ek glo dat ‘n engel van die Here aan Josef verskyn het…
“Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus anoem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”
Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.
Ek glo dat Jesus gebore is toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië.
Ek glo dat dit so beskik was dat Josef en Maria na Bethlehem toe moes gaan om ingeskryf te word.

Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring en Hom in doeke toegedraai en in ’n krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
Saam met die engele juig ek:
14“Eer aan God
in die hoogste hemel,
en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy
’n welbehae het!”
Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:
“Die maagd sal swanger word en
’n Seun in die wêreld bring,
en hulle sal Hom Immanuel noem.”
Die naam beteken God by ons.
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.
Ek glo dat elkeen wat Hom aangeneem het, wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Loflied 345 “Kom alle getroues vs 1,2,3,4”

Liedere

F327. “Jesus, Rots”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Hoop en Vertroue)
Oorspronklik: Meine Hoffnung Stehet Feste (1680)
Afrikaanse vertaling: Attie van der Colf
Kopiereg: © NG Kerk Uitgewers (Liedboek 503)
Musiek: Gewysig deur Carli Lessing

1. Jesus, Rots, my hoop vir ewig,
veilig kan ek op U bou.
U is Heer, my anker stewig,
vas kan ek op U vertrou.

2. U, my hoop, my koers op aarde –
U gee aan die lewe sin.
Heer, U gee my lewe waarde;
nuut kan ek met U begin.

Refrein:
Deur u mag, deur u krag
dra U my van dag tot dag.
Aan U Heer, altyd weer
lof, aanbidding, dank en eer
lof, aanbidding dank en eer.

3. U, my hoop, my hede, toekoms,
leer my werk en bid en wag.
U gee op my vrae uitkoms,
Inspireer my elke dag.

Refrein:

Brug:
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin.
U vergeef, U laat leef
in U krag kan ek oorwin, kan ek oorwin.

F136. “Nuwe Lewe” 
(RUBRIEK: Flam – Lof)
Teks en musiek: Willie Kamffer
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Aanbiddingsbelewenis met Moreletapark)

Nuwe lewe, Here, gee U my
nuwe vrede, want U maak my vry
van die bande waarmee
die vyand my wou bind.
Nuwe toekoms; ek is in U hand
met die wete U is aan my kant.
In oorwinning sal ek vir altyd triomfeer:
Nuwe lewe!
U het my uit die put van dood gehaal
aan die kruis het U al my skuld betaal.
Deur U bloed is ek silwerskoon gewas
ek is vry deur U Gees wat in my bly.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here Jesus,
lank voordat ek op aarde was,
is U vir my gebore.
Voor ek van U ’n woord kon hoor,
was ek reeds uitverkore.
U het die hemelryk verlaat;
U maak my na Gods wyse raad
sy kind – nie meer verlore!
In diepe donkerheid en nag
raak ek die pad soms byster.
Stuur, Heer, u Gees; skenk, Heer, u krag
en lei my deur die duister.
U, Son wat deur die wolke breek
en in my hart u lig ontsteek,
verlig my met u luister!
Amen.
– uit Lied 346

Skriflesing: Jesaja 61:10-62:3

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Die storie van die eende wat kerk bywoon kan hier gevind word.
This morning I want to tell you about a town that is different than ours. The town is Duckville and everyone that lives there is a . (duck). That’s right. Everyone is a duck. The stores are duck stores. The movie theater is a duck theater. The park is a duck park. The church is a . (duck) church.

On Sunday, all of ducks waddled off to duck church to hear what kind of a preacher? (A duck preacher). In that church they didn’t have a children’s sermon. They had a . (duckling or baby duck) sermon.

On this particular Sunday, as the duck preacher stood at the pulpit, the duck preacher spoke eloquently of how God had given the ducks wings with which to fly. She pounded the pulpit with her beak and said, “With these wings, there is nowhere we ducks can not go! There is no God-given task we ducks cannot accomplish! With these wings we no longer need walk through life. We can soar high in the sky!”

The ducks quacked, “Amen!” throughout the duck congregation. The duck preacher concluded her message by exclaiming, “With our wings we can fly through life! WE ….. CAN …. FLY!!!!” More ducks quacked out loud “AMENS!” in response. Every duck loved the service. In fact all the ducks that were present commented on what a wonderfully convicting message they had heard from their duck preacher.

Then when the left the church they waddled all the way home. They didn’t fly like the duck preacher told them they could do. They went home just like they came to church, waddling.

Sometimes we have the same kind of problem the ducks had.

When we come to church, we come to thank God for all He’s done for us. We come to praise Him. We also come to learn things about God. Even though God can talk to us anywhere, we come to church to hear what God wants us to do. We want to hear God.

Too many times when God talks to us at church, we don’t hear God. We aren’t listening. We need to pay attention and listen for God when we are at church and when we aren’t at church. God is going to help us do wonderful things. When we leave church each Sunday, we should be different than when we came to church.

Prayer. Dear God, thank you for helping us each week. Please help us to listen to you. Show us how we can be different each week. Amen.

(Note, the main idea for this Children’s Sermon was submitted by George Rennau as a sermon illustration to SermonCentral.com.)

Preekriglyn

[Nota: Gebruik van die 2020-vertaling word in hierdie preekskets veronderstel. Die preekskets werk met ‘n ietwat groter teksindeling as bloot 61:10 tot 62:3.]

2020 was een van die moeilikste jare vir mense reg rondom die wêreld. Ons is ingeperk, moes ons lewensstyl aanpas, en baie van ons het ‘n geliefde, vriend of kennis, naby aan ons weens Covid-19 aan die dood afgestaan. Die ekonomiese verwoesting van Covid-19 het lewens ingrypend verander.

Dit is nog nie die einde nie. Nie die einde van Covid-19 nie, maar ook nie die einde van die Here se genade en sorg nie.

Ons teks

Ons teks vorm deel van Jesaja 60 tot 62, die kern van die laaste gedeelte van Jesaja. Hoewel vandag se teksindeling by vers 10 begin, is dit goed om te kyk na die inleidende gedeelte van Jesaja 61.

Jesaja 61:1-9

Jesaja 61 kondig die “genadejaar” van die Here aan (61:2). Die ballingskap en die swaarkry daarvan is verby, en die profeet van die Here kondig ‘n nuwe begin vir die volk aan. Die “oeroue puinhope” sal herbou word en die verwoeste plekke van vroeër weer opgerig word (61:4). Die gemeenskap en die erediens word ook weer herstel (61:4-7). Hierdie aankondiging is gebore uit die Gees van die Here wat die profeet gesalf en met hierdie boodskap gestuur het (61:1).

Dit is ook, tussen hakies, onder andere die woorde wat Jesus uit Jesaja aanhaal wanneer Hy volgens Lukas 4 sy bediening aankondig.

Die volk sal ook weer vreugde beleef en as die geseëndes van die Here bekendstaan (61:9-10).

Die Here doen al hierdie dinge op grond van sy trou aan die volk, en omdat Hy regverdigheid liefhet (61:8).

Vreugde (61:10-11)

Ons teksindeling begin by Jesaja 61:10-11. Hierdie verse beskryf die vreugde van die volk omdat die Here se genadejaar aangebreek het (61:1-9). Die vreugde word beskryf aan die hand van nuwe klere, klere van verlossing en ‘n mantel van geregtigheid. Die volk is soos ‘n oorstelpte bruidegom en bruid by ‘n huweliksluiting, soos ‘n priester met ‘n tulband om – bly en vol vreugde (61:10).

Waar hulle in die ballingskap verneder is toe Nebukadneser hul land verwoes en hulle weggevoer het, word hulle nou voor die oë van al die nasies soos ‘n pragtige tuin met saailinge wat uitspruit en mooi is om te aanskou (61:11)

Boodskap aan die volk (62:1vv)

Ons teks sluit ook Jesaja 62:1 en verder in.

Hier kom die profeet nou aan die woord. Die “ek” in vers 1 is duidelik nie die Here nie, want die verse verwys deurgaans na Hom in die derdepersoon (bv. verse 6-7).

Die volle vervulling van die Here se nuwe genade oor die volk word ryklik beskryf:

  • Tot verlossing brand soos ‘n fakkel (1)
  • Nasies en konings sal Israel se nuwe heerlike status sien (2)
  • Die volk sal ‘n nuwe naam ontvang, uit die mond van die Here (2)
  • Die volk sal soos ‘n sierlike erekroon, ‘n kosbare koninklike hoofband in die hande van die Here wees (3)
  • Vreugde en trou sal as naam verlatenheid en woesteny vervang (4)
  • Die Here sal Hom oor die volk verheug soos ‘n bruidegom oor sy bruid (5).
Belofte en herinnering

Wanneer die profeet hierdie boodskap aflewer, is al hierdie wonderlike dinge nog net beloftes van herstel. Die profeet beleef ook ‘n versugting dat hierdie dinge waar moet word.

Daarom is die woorde van 62:6-7 so betekenisvol:
Op jou stadsmure, Jerusalem,
het ek wagte uitgesit.
Dwarsdeur die dag en nag
sal hulle nie ‘n oomblik lank swyg nie
Julle wat die Here herinner
aan sy beloftes,
gun julleself geen rus nie!
Gun Hom ook geen rus nie,
totdat Hy haar gevestig het,
totdat Hy Jerusalem
‘n loflied op aarde gemaak het!

Terwyl die profeet jubel oor die nuwe tyd van oorwinning wat kom, bid hy ook dat dit gebeur. Hy roep ook voorbidders op soos wagte op die mure om te bid dat God se beloftes waar word. Die wagters op die mure word opgeroep om saam te werk en die Here aan sy beloftes te herinner in hulle voorbidding.

Krag van God se aankondiging

Ons teks getuig van die wyse waarop God nuwe werklikhede skep. Die Here spreek en dit gebeur. Die woorde wat by God se mond uitgaan is kragtig en keer nie leeg terug nie.

In ons teks kondig die profeet, gesalf deur die Gees, die nuwe werklikheid aan. Die blydskap oor die redding van Jerusalem word aan almal bekend gemaak, voordat dit gebeur. God kondig die toekoms aan, en dit maak die toekoms ‘n werklikheid. Dit is hoe God in die eerste plek geskep het. Hierdie profesie het dieselfde mag, omdat dit op God se beloftes geskoei is.

Natuurlik het hierdie woorde in vervulling gegaan toe die volk uit ballingskap terug is na Jerusalem en hul land. Hierdie woorde word veral vervul in die bediening van die Messias. Soos gesê, verwys Jesus na hierdie woorde in Lukas 4 wanneer Hy sy goddelike roeping beskryf. Na die versoeking in die woestyn kom Jesus in Nasaret, lees hierdie gedeelte uit die boek Jesaja vir die gemeente en verklaar: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Luk 4:21).

Die Messias bring God se belofte grond toe, bedien die versoening en herstel aan gebroke mense.

Tot vandag neem ons gemeente deel aan hierdie bediening van Jesus. Ons is geroep om die aankondiging van God se genadejaar ‘n werklikheid in mense se lewens te maak.

Selfs die verskriklike Covid-tyd is ‘n tyd waaroor die beloftes van die Here uitgeroep is. Ook vir hierdie tyd kan ons – op grond van God se beloftes – die genadejaar van die Here aankondig. En die genade prakties aan die mense rondom ons bedien.

Alreeds en nog nie

Waarom kry mense wat onder die genadige hand van die Here leef nog so swaar? Hoe rym ons God se genadejaar met ons omstandighede?

Terwyl die profeet die nuwe toekoms aankondig, beleef die volk nog die werklikheid van die ballingskap. Hulle keer wel terug na die land, onder God se belofte, maar worstel om weer gevestig te raak. Uiteindelik kom die Messias, maar die lyding duur ook voort.

Ons self kan hiervan getuig. Ons is ingesluit by God se beloftes aan Israel, maar ons wag steeds op die volle vervulling daarvan Jesus het gekom, en ons beleef die wonder van sy geboorte, bediening, sterwe, opstanding en hemelvaart. Ons het die Gees as eerste vrug en seël van die verlossing ontvang. Tóg hunker ons ook om die volle verlossing te beleef wat met die wederkoms van Jesus sal plaasvind.

Die lewe van geloof is ‘n lewe in die spanning van wat God alreeds gegee het, en waarvoor ons nog wag. Geloof is om rekening te hou hiermee, somme te maak met die heerlikheid waarop ons wag in die lig van die heerlikheid wat ons reeds beleef het.

Ons ontvang die krag om in hierdie spanningsveld te leef deur die werk van die Heilige Gees, die Gees van Christus. Christus is deur Woord en Gees by ons teenwoordig en skenk aan ons die volharding wat nodig is.

Hierdie volharding is realisties en rasioneel. Ons het immers al die vervulling van soveel van God se beloftes gesien. Die Woord van God leer ons daarvan. Daarom sien ons reikhalsend uit na die volle heerlikheid wat wag.

Voorbidding

Ons het reeds gesê voorbidders word in ons teks opgeroep om te bid dat God se beloftes waar word. Ons word opgeroep om God aan God se beloftes te herinner.

Gebed speel ‘n geweldige belangrike rol in die verandering wat God belowe. Dit herinner mens aan Jakobus 4 wat sê dat ons nie het nie, omdat ons nie bid nie! Dink ook aan Lukas 11:5–10 wat beklemtoon dat ons met volharding moet bid.

Gebed is ook uitdrukking van ons sug na die vernuwing wat God beloof. Hier in Jesaja 61-62 leef die volk in die gespanne “alreeds – nog nie” situasie. God het vernuwing belowe, maar hulle wag nog met volharding op die volkome vervulling van God se beloftes.

Die kerk is geroep om te bid en te bly bid.

Getuienis

‘n Opvallende kenmerk van ons teks is dat God die “eerste vervulling” van die belofte en die verdere “uitrol” daarvan van wie Hy is as getuienis aan die volke voorhou.

Ook dit is die kerk se taak: om van God en die vervulling van God se beloftes te bly getuig. Ons moet ook getuig van die hoop wat in ons leef.

Prioriteite

Ons teks daag ons uit tot selfondersoek: Wat is ons waardes en prioriteite in die lig van die koms van die Koning en sy koninkryk? Hoe lyk ons ywer in gebed en werke om gestalte te gee aan die nuwe werklikheid wat ons eergister gevier het?

Laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde …
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
(Matt 6:10-13, 2020-vertaling)

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes

Wegsending: Lied 348 “Stille nag vs 1,2,3”

Seën
Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor ons gee die Here lig, oor ons verskyn God se magtige teenwoordigheid.
of
Voorganger: Mag die God van die engele wat Christus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle harte bring op hierdie dag en vir altyd.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Mag die God van liefde wat sy enigste Seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat Hy julle in sy ewige koninkryk laat ingaan.
Gemeente: Amen.

Voorganger: Die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, seën julle, nou en vir ewig.
Antwoord: Lied 315 “Amen”

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.