Sewentien Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Die tema van hierdie week se tekste is die ongeloof van die volk ten spyte van God se troue liefde, asook die ironie dat geloof wél aangetref word by van die onwaarskynlikste mense. Eksodus 17:1-7 vertel die verhaal van God wat Israel van water uit ’n rots voorsien nadat die volk in die woestyn kla en vra waarom hulle uit Egipte moes optrek.

Ander tekste

Psalm 78:1-4, 12-16
Sodat die volgende geslag dit kan weet
78 ’n Gedig van Asaf.
Luister na wat ek jou leer, my volk,
luister aandagtig na wat ek sê.
2Ek gaan ’n gedig voordra,
ek gaan julle inlei in geheimenisse
uit die verre verlede.
3Wat ons gehoor het en wat ons weet,
wat ons vaders ons vertel het,
4sal ons vir ons kinders nie verswyg nie.
Ons sal aan die volgende geslag vertel
van die roemryke dade van die Here
en van sy mag,
van die wonderdade wat
Hy gedoen het.
12Voor die oë van hulle voorvaders
het Hy wonders gedoen
in Egipte, in die veld by Soan.
13Hy het die see oopgekloof
en hulle laat deurtrek.
Hy het die water laat opdam
en dit het soos ’n muur gestaan.
14Bedags het Hy hulle
met ’n wolk gelei,
snags met die lig van ’n vuur.
15Hy het rotse in die woestyn
oopgekloof
en soos by groot waterstrome
almal se dors geles.
16Hy het water uit die rots laat stroom,
dit soos riviere laat vloei.
17Maar hulle het aangehou
om teen Hom te sondig;
in die woestyn het hulle
teen die Allerhoogste
in opstand gekom.

Filippense 2:1-13
2 Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing—2maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.
Die voorbeeld van Jesus Christus

5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
6Hy wat in die gestalte
van God was,
het sy bestaan op Godgelyke wyse
nie beskou as iets waaraan Hy Hom
moes vasklem nie,
7maar Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ’n slaaf
aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
8het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood,
ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

Ligdraers in die wêreld
12My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.

14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ’n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

Matteus 21:23-32
Die vraag oor Jesus se gesag
(Mark 11:27–33; Luk 20:1–8)
23Jesus het na die tempel toe gegaan, en terwyl Hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na Hom toe en vra: “Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee?”

24Toe antwoord Jesus hulle: “Ek gaan julle een ding vra, en as julle My daarop antwoord, sal Ek vir julle sê met watter gesag Ek hierdie dinge doen. 25Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom: van God, of van mense af?”

Hulle redeneer toe onder mekaar: “As ons sê: ‘Van God af,’ sal hy vir ons sê: ‘Waarom het julle hom dan nie geglo nie?’26Maar as ons sê: ‘Van mense af,’ kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as ’n profeet.”
27Toe antwoord hulle vir Jesus: “Ons weet nie.”
En Hy sê vir hulle: “Dan sê Ek ook nie vir julle met watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.

Die gelykenis van die twee seuns
28“Wat sê julle hiervan? Daar was ’n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: ‘Seun, gaan werk vandag in die wingerd.’29‘Ek wil nie!’ antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. 30Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: ‘Goed, Pa,’ maar hy het nie gegaan nie. 31Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê?”

Hulle sê: “Die eerste.”
Toe sê Jesus vir hulle: “Dit verseker Ek julle: Tollenaars en prostitute gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. 32Johannes het gekom om julle die regte pad te wys, en julle het hom nie geglo nie, maar tollenaars en prostitute het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie.”

Fokusteks

Eksodus 17:1-7
Water uit die rots
17 Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. 2Toe het die volk met Moses rusie gemaak en gesê: “Gee jý vir ons water om te drink!”
En Moses antwoord hulle: “Waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef?”

3Maar die volk was dors en hulle het vir Moses verwyt: “Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom?”

4Daarna het Moses tot die Here geroep: “Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Netnou gooi hulle my met klippe dood.”

5Toe sê die Here vir Moses: “Loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kierie waarmee jy op die Nyl se water geslaan het, en stap vooruit. 6Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink.”
Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. 7Hy het die plek Massa  en Meriba  genoem omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het toe hulle gesê het: “Is die Here by ons of nie?”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 164

Ons is almal hier tesaam

Aanvangswoord: Psalm 78

Seëngroet 

Lied 207 “Eer aan die Vader”

Wet :Filippense 2:1-13

Skuldbelydenis: Psalm 19

Vryspraak: Lied 308 “Neem my lewe, laat dit, Heer”

Geloofsbelydenis: Filippense 2

Loflied 205 Bring lof aan die Vader”

Epiklese: Psalm 19

Skriflesing: Eksodus 17:1-7

Familie-oomblik
Prediking
Gebed

Om in God te rus (Thomas A Kempis)

Offergawes

Wegsending: Lied309

My lewe bly aan U gewy

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 164
Ons is almal hier tesaam
1. Ons is almal hier tesaam,
vergader in sy Naam, verheerlik Hom.
Tot die dood was Hy getrou
en daardeur is ons nou sy eiendom.
Kom ons leef soos wat Hy vra
en leer om te verdra
en liefde na te streef.
Loof Hom, Christus, die Heer.

2. Ons is almal hier tesaam,
verenig in sy Naam, verheerlik Hom.
Met ons hart en mond en hand,
ons kragte en verstand kom loof ons Hom.
Hou ons lewend deur u Gees,
laat ons u kinders wees
en U bo alles eer.
Jesus Christus, die Heer.

Aanvangswoord: Psalm 78
13Hy het die see oopgekloof
en hulle laat deurtrek.
Hy het die water laat opdam
en dit het soos ’n muur gestaan.
14Bedags het Hy hulle
met ’n wolk gelei,
snags met die lig van ’n vuur.
15Hy het rotse in die woestyn
oopgekloof
en soos by groot waterstrome
almal se dors geles.
16Hy het water uit die rots laat stroom,
dit soos riviere laat vloei.
Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
Prys die Here! Loof die Here, want Hy is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie (uit Ps 19; 106).

Seëngroet 
(Gemeente se naam), wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!
Lied 207 “Eer aan die Vader”
1. Eer aan die Vader,
wat alles gemaak het;
eer aan die Seun,
ons Verlosser en Vriend;
eer aan die Gees
wat ons lei in die waarheid –
aan God Drie-enig
ons lof en ons lied.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

2. Heiland, aan U
al ons dank en aanbidding
U het kom soek,
ons van sonde gered.
Deur u verdienste
kom ons na die Vader;
hoor Hy sy kinders
se lied en gebed.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

3. Wek in ons liefde,
o Heer, vir u waarheid:
Waarheid gee insig,
versterk en maak vry.
U is die Waarheid,
die Weg en die Lewe:
U woon in ons
en laat ons in U bly.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

4. Maak ons, o Heer,
u getroue getuies
dat ons met vreugde
dit oral vertel:
Christus, oorwinnaar
oor dood en oor chaos.
Hy ken ons nood,
Hy kom red en herstel.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

5. Heer van die skepping
en Heer oor ons lewe:
niks wat u aandag,
u almag ontgaan.
Groot is u werke,
herskeppend u liefde;
heerlik, o Heer,
is u heilige Naam.
Ere aan God!  Die Heer van alle here
woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees
Gee ons die liefde, geloof en vertroue
om u gehoorsame kinders te wees.

Wet: Filippense 2:1-13

2 Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing—2maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees: een in liefde, een van hart, een in strewe. 3Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.

Die voorbeeld van Jesus Christus
5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:
6Hy wat in die gestalte
van God was,
het sy bestaan op Godgelyke wyse
nie beskou as iets waaraan Hy Hom
moes vasklem nie,
7maar Hy het Homself verneder
deur die gestalte van ’n slaaf
aan te neem
en aan mense gelyk te word.
En toe Hy as mens verskyn het,
8het Hy Homself verder verneder.
Hy was gehoorsaam tot in die dood,
ja, die dood aan die kruis.
9Daarom het God Hom
ook tot die hoogste eer verhef
en Hom die Naam gegee
wat bo elke naam is,
10sodat in die Naam van Jesus
elkeen wat in die hemel
en op die aarde
en onder die aarde is,
die knie sou buig,
11en elke tong sou erken:
“Jesus Christus is Here!”
tot eer van God die Vader.

Skuldbelydenis: Psalm 19
Voorganger: Wie van ons sien ons eie dwalinge raak?
Gemeente: Vergewe ons ons sondes wat ons onwetend doen, Here.

Voorganger: Weerhou ons ook van opsetlike sondes, Here.
Gemeente: Laat hulle nie oor ons heers nie.

Voorganger: Dan sal ons onberispelik wees,
Gemeente: en vry van die mag van die sonde.

Voorganger: Mag wat ons sê en wat ons dink …
Gemeente: vir U aanneemlik wees, Here, ons Rots en ons Verlosser.

Vryspraak: Lied 308 “Neem my lewe, laat dit, Heer”
1. Neem my lewe, laat dit, Heer,
U gewy wees meer en meer.
Laat my hart gedurig juig
en van dankbaarheid getuig.

2. Neem my hande, maak hul sterk
diensbaar in u goeie werk.
Neem my voete, skoei hul, Heer,
met bereidheid tot u eer.

3. Neem my stem en laat my sing
aan U, Here, hulde bring.
Laat my mond dié boodskap dra:
Hul sal vind wat na U vra.

4. Neem my goud en silwer, Heer
niks noem ek my eie meer.
Al my kennis en verstand
stel ek in u vaderhand.

5. Maak my hart vir U tot troon
deur u Gees wat in my woon.
Rig my wil, gevoel en daad
altyd na u wyse raad.

Geloofsbelydenis: Filippense 2
Voorganger: Ek glo in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God die Vader
Gemeente: Hy wat in die gestalte van God was, maar Homself verneder het deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word
V: wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is.

G: Hy het Homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
V: Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en Hy sit aan die regterhand van God die almagtige Vader.

G: God het Hom tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is.
V: In die Naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig, en elke tong sal erken: Jesus Christus is die Here!

G: Tot eer van God die Vader.

Loflied 205 “Bring lof aan die Vader”
1. Bring lof aan die Vader,
verheerlik die Seun,
vir liefde, genade,
verlossing en steun –
dat elkeen wat glo
nie verlore mag gaan
maar ewig voor Hom
as verloste kan staan.
Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!
Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!
Hy kom uit genade
ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig
ons Vader kan noem.

2. Ons lof aan die Skepper
wat altyd getrou
sy kerk hier bewaar,
dit vernuwe en bou –
ons bly inspireer
en ons stuur deur sy Gees
om sout en om lig
vir die wêreld te wees.
Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!
Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!
Hy kom uit genade
ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig
ons Vader kan noem.

3. Ons lof, ons aanbidding,
o Vader, ons lied
is nietige klanke,
deur kinders gebied.
Tog sien U ons nood
en verhoor ons gebed –
oneindig die liefde
wat U vir ons het.
Loof die Heer, loof die Heer –
sing, gelowiges, saam!
Loof die Heer, loof die Heer –
prys sy heilige Naam!
Hy kom uit genade
ons sondes versoen
dat ons Hom vrymoedig
ons Vader kan noem.

Liedere

F137. “Is En Bly” 
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof, Geloof en vertroue)
Teks en Musiek: Derek de Bruin
© MAR Gospel Music Publishers
(Ps 23 & Gen 22:14),  Jahwe Jireh beteken “God Voorsien”.
[Opgeneem op Aanbiddingsbelewenis met Moreletta Park]

In tye van donker,
In tye van nood
Staan ons vas op u Woord
In tye van donker
In tye van nood
Staan ons vas
Staan ons op u Woord
U is en bly Jahwe Jireh
God wat voorsien
Ons God wat vooruit sien
U is en bly Jahwe Jireh
U is ons God en U sal voorsien
In elke behoefte klein of groot,
Meer as wat ons bid of dink
In groen weivelde laat U ons rus
U bring ons by waters
Waar vrede is
Waar vrede is
U is en bly Jahwe Jireh
God wat voorsien
Ons God wat vooruit sien
U is en bly Jahwe Jireh
U is ons God en U sal voorsien

F233. “Ewige Vader”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof / Geloof & Vertroue / Gebed)
Teks en Musiek: H Berner
© MAR Gospel Music Publishers

1. Ewige Vader, aan U al ons dank
Vir alles wat U vir ons doen.
Aanvaarding en liefde’s oorvloedig by U.
U genade laat ons weer sing.

Refrein:
Vader, U wat in die hemel woon,
Laat die wêreld juig oor u Naam.
Vader, U heers tot vandag toe oor als.
Geesdriftig wil ons u wil doen.
Vader, U voorsien in ons daaglikse nood.
U vergeef en lag nog oor ons.
Vader, ons wil U vir altyd bly dien.
Mag u hand ons altyd bewaar.

2. Ewige Vader, u goedheid is groot.
U hoor elke woord wat ons bid.
U sê: “Klop en soek!  Kom en vra.  Jul sal vind.”
U sal ons nooit weg wys nie.

Refrein:

Brug:
En aan U behoort die mag,
Al die krag en heerlikheid!

God praat met ons en ons luister

Epiklese Psalm 19
Voorganger: Die woord van die Here is volmaak:
Gemeente: Dit gee lewe.

Voorganger: Die onderwysing van die Here is betroubaar:
Gemeente: Dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.

Voorganger: Die bevele van die Here dui die regte koers aan:
Gemeente: Dit bring blydskap.

Voorganger: Die gebod van die Here is helder:
Gemeente: Dit gee insig.

Voorganger: Die eise van die Here vir sy diens is goed:
Gemeente: Dit staan altyd vas.

Voorganger: U dienaar laat hom daardeur leer.
Gemeente: Wie dit onderhou, groot is sy beloning

Skriflesing: Eksodus 17:1-7

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Gebruik meegaande kunswerk as visuele medium en vertel gewoon die storie van Moses wat die rots slaan dramaties vir die kinders…

Probeer om by kinders te hoor om emosies raak te sien in die gesigte van die mense rondom Moses- gegewe dat die volk Moses (en God) verwyt het vir hulle situasie in die woestyn. Watter emoji’s pas by die mense?

Nog ’n kunswerk voorbeeld is.

Preekriglyn

Is die Here by ons of nie? Miskien het almal van ons al dié vraag in een of ander vorm in ons lewe gevra.

Israel vra die vraag omdat alles wat hulle op hierdie moment ervaar, op die teendeel dui: mans, vroue, kinders en diere in die skroeiende woestynson, met geen water in sig nie. Hulle is in dié situasie omdat Moses hulle oortuig het dat Jahwe, die God van Abraham, Isak en Jakob vir hulle omgee en ‘n nuwe toekoms wil bied.

Nou begin hulle daaraan twyfel, want nie eers die mees basiese van hulle lewe, water, is beskikbaar nie.

Eksodus

Ons teks kom uit die Eksodusboek. Eksodus, soos die naam reeds beskryf, is die uittogboek, die woestynboek.

Iemand beskryf die bewegings in die Eksodus-verhaal as ‘n beweging van slawerny tot aanbidding, van Israel wat deur Farao vasgebind was tot waar hulle hulleself aan God bind. Israel beweeg vanwaar hulle onder dwang vir Farao bouwerk doen tot waar hulle kies het om ‘n woonplek vir God in te rig en hulle hande en harte daarvoor oopmaak.

Die sewe verse van hierdie teks maak deel uit van die groter vertelling van die reëlings rondom die manna en die Sabbat (Eks 16). Hierdie verse vertel van nog ‘n moment van ingryping in Israel se pad na die Sinaiberg (Eks 19).

Ons vind in hierdie verse die bekende patroon van die uittogverhaal: Die volk kla en murmureer, Moses intree in en God wat voorsien.

‘n Teoloog skryf:
Hierdie kort verhaal belig God se leierskap, die aanhoudende menslike gekla, en die onvergelyklike meelewing van God wat die onderhoudende elemente van die skepping vir Israel ontsluit.

Kom ons stap deur die teks:

Refidim

Vers 1. Refidim is nie ‘n plek wat op ‘n kaart gevind word nie. Daar is onsekerheid oor die presiese ligging. Die belangrike fokus is dat die verteller hulle reis beskryf as een wat Jahwe: bepaal het: “op bevel van die Here”. Die spanningselement van ‘n watergebrek word hier reeds genoem.

Hierdie naam sou uiteindelik sinoniem met die ongehoorsamheid van die volk word.

Rusie

Vers 2. “Toe het die volk met Moses rusie gemaak.” Sommige kommentare vertaal “rusie” ook met “quarrel”. Die oorspronklike Hebreeuse woorde dui op ‘n dispuut of ‘n regsgeding. Ons het hier nie met “murmureer” in die gewone sin soos wat dit op ander plekke in wildernisverhale gevind word nie. Dit kan ook dui op die moontlikheid van gewelddadige konflik en daarom ook Moses se vreesreaksie dat hulle met klippe kon doodgooi. Moses se antwoord gebruik die woorde “rusie en toets”.

Moses word verantwoordelik gehou vir die volk se ontberings. Hulle verwag dat hy die oplossing moet gee. Die ironie is dat wanneer hulle murmureer of ongelukkig raak, hulle vir Moses en nie vir God blameer nie – asof God nie daar is nie. Moses verplaas die aantyging en herinner hulle dat Jahwe hulle leier is, en dat hulle dus eintlik met Hom in ‘n dispuut gaan.

Vers 3. Die realiteit van hulle dors was egter genoeg om die konflik te laat eskaleer. Ook hulle kinders en vee ly daaronder.

Hulp

Vers 4. Moses voel bedreig deur die volk en roep soos een wat reeds veroordeel is. As hy skuldig is, gaan hy gestenig word. Hy ervaar die woede van ‘n verbitterde menigte. Hy doen wat die volk eintlik moes doen — hy roep om hulp by die Here.

Vers 5. Moses kry opdrag om voor die volk uit te beweeg. Hy moet van die leiers/oudstes saamvat, asook sy staf. Die staf het reeds simboliese betekenis, omdat hy daarmee op die Nyl geslaan het.

Vers 6. God belowe sy teenwoordigheid “op die rots” by Horeb voor Moses. Die teenwoordigheid van die Here is ‘n sterk tema in Eksodus. Dié teenwoordigheid skep spanning rondom die moontlike oplossing van die krisis.

Dispuut kry ‘n pleknaam

Vers 7. Die feit dat die volk die Here se geduld op die proef gestel het, kry nou ‘n naam: Massa en Meriba. Hierdie name word verbind met wat daar gebeur het. Iemand vertaal juis die Hebreeuse name met “Test and Quarrel” om die atmosfeer te verwoord. Nog ‘n teoloog vertaal Massa met “test” en Meriba met “lawsuit”. Die fokusvraag van die hele teks word hier verwoord: “Is die Here by ons, of nie?”

Dink jou in

Ons is so gewoond aan die woestynstories waar die volk wat “murmureer” al vir ons tipies van Israel geword het. Ons maak dit sommer af as ongeloof.

Wat hier gebeur is, veel méér. Miskien dal dit baat om die teks met verbeelding te lees, om jou die hitte, dors en vrees oor jou kinders en vee te verbeel. Die volk “moan” nie net nie. Hulle plaas Moses in die beskuldigdebank. Dit is ‘n regsklag wat hulle aanhangig maak. Dit is ‘n regsaak oor beloftes wat nie realiseer nie, oor hulle leier wat nie omgee nie. Aldus is dit ‘n saak teen God.

Die vraag of die Here by ons is of nie, is nie ‘n filosofiese vraag gebore uit tye van nadenke, worsteling of selfs die luukse van blote wonder nie. Nee, in Eksodus 17 kom dit op vanuit akute dors en vrees. Dit is die raakpunt met ons eie lewe. Akute vrees en onsekerheid, met die gevoel van God se onvermoë (in ons eie oë) om sy bystand en teenwoordigheid sigbaar te verseker en te bewys.

Covid-19

Juis in die tyd wat Covid-19 oor die hele wêreld gespoel het, kon mens jou iets van Israel se nood verbeel. Terwyl vriende en kennisse siek word en selfs sterf wonder mens waar is God? Waarom gryp God nie in nie?

Deur die eeue heen het gelowiges al die ervaring gehad dat God se verborgenheid vir hulle ‘n groter werklikheid as sy teenwoordigheid is. So ook het gelowiges eeue moes leer om te vertrou op wat nie altyd sigbaar is nie. Israel se letterlike woestynervaring, het vir ander figuurlike woestynmomente geword.

Rof

Belden Lane skryf in The Solace of fierce landscapes dat God soms rof speel. Hy lok ons uit, sodat Hy ons kan oorlaai met liefde. Ons wil nie altyd so speel nie. Ons soek ‘n meer versigtige spel waar ons altyd weet waar ons staan.

Die Israeliete het hulle water uit ‘n onverwagse plek gekry. Nie uit ‘n fontein of oase nie, maar uit ‘n klipharde klip. Nie sigbaar nie, maar eers nadat die Here vooruitgegaan het en die opdrag aan Moses gegee het. God het gehoor en hulle nood te hulp gekom. Dit beteken egter nie dat die res van die woestyntog met duidelike riglyne en tekens van voorsiening gepaard gegaan het nie. By baie plekke moes Israel weer voor keuses staan om te vertrou, sonder enige sigbare bewyse.

‘n Teoloog skryf diegene wat met God op pad is, is altyd besig om te beweeg van een geleentheid om gehoorsaam en vol vertroue twees tot by die volgende geleentheid. En dan die volgende geleentheid

Verborge maar teenwoordig

Dit is die spel van die woestyn. Die verborge God is intens teenwoordig. Hy lok ons in die hardheid van ons bestaan uit tot ‘n spel waarin ons ons uiteindelik volledig, met al ons nood en ons hele menswees, aan Hom kan oorgee. Dit is ook so met die water uit die rots wat God by die berg Sinai/Horeb aan die volk gee. Dit kweek die verwagting dat die gawes uit sy hand, te midde van ons akute nood, nie net water is nie, maar sy Woord.

God stuur ons om te leef

Gebed

Om in God te rus (Thomas A Kempis)
Here, laat my rus vind in U;
in U eerder as in…
gesondheid, of skoonheid, eer of status;
mag of waardigheid, kennis of vernuf.
Skenk my die genade om in U te rus,
bo alle aardse rykdom en kunste,
roem of lof, vreugde of bevrediging;
bo alle wêreldse hoop en beloftes,
begeertes en verdienste.
Bo al die gawes wat U my kan gee,
begeer ek USELF die meeste van alles.
God, skepper van alle sienlike en onsienlike dinge,
in U alleen vind my hart sy diepste rus…

Offergawes

Wegsendin: Lied  309
My lewe bly aan U gewy
1. My lewe bly aan U gewy,
o Vader van genade!
U rig omhoog my hart en oog
beskerm my teen die kwade.

2. My lewe bly aan U gewy,
o Seun van God, die Vader!
Ons prys u Naam en juig tesaam
waar ook u volk vergader.

3. My lewe bly aan U gewy,
o Gees, so vol ontferming!
Waar ek moet stry, waar ek moet ly –
gee altyd u beskerming.

Seën
Gemeente, die Here sê vir ons: “Ek is die Here jou God wat jou uit die plek van slawerny bevry het.” Gaan leef nou as vrygemaakte mense. Gaan vertel vir die wêreld en vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here en van sy wonderlike mag (uit Eks 20 en Ps 78).

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan
1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1 .U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.