Sewende Sondag van Paastyd – Omgewingsondag

Sections

Oorsig

Die eerste Sondag in Junie word deur kerke oor die wêreld heen gevier as Omgewingsondag omdat Wêreld Omgewingsdag jaarliks op 5 Junie gevier word. Wêreld Omgewingsdag is ’n inisiatief deur die Verenigde Nasies wat reeds van 1972 af gevier word, met die doel om groter bewustheid rondom en politieke betrokkenheid by die omgewing en omgewingsake te kweek.

Die sleutelteks vir Omgewingsondag handel oor die gebeure rondom Jesus se hemelvaart. Handelinge 1:6-14 beklemtoon egter deurgaans God se teenwoordigheid op aarde: God die Vader is besorgd oor die aarde en dit wat op aarde gebeur (7); die Heilige Gees bekragtig dissipels om as getuies oor die hele aarde op te tree (8); Jesus die Seun se hemelvaart gaan gepaard met die belofte dat Hy weer na die aarde sal terugkom (11). Psalm 68 bely die Skeppergod en Verbondsgod van Israel wat volk en aarde tegelyk sou versorg in sy almag en goedheid.

1 Petrus 4 en 5 bely die God wat voorsien dat gelowiges deur hulle (liggaamlike, aardse) lyding heen versterk en bemoedig en versorg word. In Johannes 17 bid Jesus, die Een wat vir God op aarde sou verheerlik, vir sy dissipels wat op die aarde bly om as gestuurde getuies die goeie nuus van God se betrokkenheid by en teenwoordigheid in die geskape aarde te bely en verkondig. Die bemoedigende, vertroostende, versorgende, heersende teenwoordigheid van die Drie-enige God kom na vore in elkeen van die tekste vir Omgewingsondag, en daarom fokus hierdie liturgie op die teenwoordigheid van God op aarde.

Ander tekste

Psalm 68:1-10, 32-35
Geloof sy God
68 Vir die koorleier. Van Dawid. ’n Psalm.
’n Lied.
2As God verskyn,
spat sy vyande uitmekaar,
en dié wat Hom haat, vlug vir Hom.
3Soos rook wegwaai,
so dryf U hulle weg;
soos was in vuur smelt,
so gaan die goddeloses tot niet
as God verskyn.
4Maar vir die regverdiges
sal daar blydskap wees,
hulle sal juig voor God,
hulle sal vrolik en bly wees.
5Sing ’n lied tot eer van God,
sing tot eer van sy Naam,
maak ’n pad vir Hom
wat op die wolke ry,
en jubel voor Hom
wie se Naam Here is.
6’n Vader vir weeskinders
en ’n beskermer
van die reg van weduwees
is God in sy heilige woning.
7God laat eensames
in ’n huisgesin woon
en lei gevangenes uit na vryheid,
maar wie teen God in opstand is,
woon in ’n kaal woestyn.
8Toe U u volk uitgelei het, o God,
toe U deur die woestyn gestap het,
9het die aarde gebewe
en het die hemel dit laat reën
voor U uit,
daar by Sinai, voor God,
die God van Israel.
10U het oorvloedige reëns laat uitsak,
o God,
U het u verdorde land weer lewe gegee.
32Uit daardie selfde Egipte
sal geskenke kom,
en die Kussiete sal hulle hande
smekend na God toe uitsteek.
33Koninkryke van die aarde,
hef ’n lied aan tot eer van God,
sing tot eer van die Here,
34tot eer van Hom
wat ry deur die hemele,
die hemele wat
van die begin af daar is!
Hy laat sy stem,
sy magtige stem,
weerklink!
35Erken dat God magtig is!
Hy heers oor Israel,
Hy het mag oor die wolke!

36God wek ontsag
wanneer Hy uit sy heiligdom kom.
Hy is die God van Israel,
Hy gee krag en sterkte aan sy volk.
Aan God kom die lof toe.

1 Petrus 4:12-14; 5:6-11
Om as Christen te ly
12Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. 13Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. 14Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is ’n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly.

 15As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy ’n moordenaar is of ’n dief of ’n misdadiger of ’n kwaadstoker nie. 16Maar wanneer iemand ly omdat hy ’n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik.

17Die tyd vir die oordeel het aangebreek; dit begin by die huis van God. En as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? 18“As ’n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van ’n goddelose en ’n sondaar?” h

19Daarom moet dié wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper, en aanhou goed doen.

Die ouderlinge moet toesig hou
5 As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan: 2Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid; 3ook nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees. 4En dan, wanneer die Opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang.

Wees nederig
5En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” i

6Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. 7Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.
Weerstaan die duiwel, God sal die krag gee

8Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. 9Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur.

10God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ’n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. 11Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen.

Johannes 17:1-11
Jesus bid vir sy dissipels
17 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 2U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 3En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. 4Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 5Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.”

6“Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. 7Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; 8want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.

9“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. 11Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe.

“Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees.

Fokusteks

Handelinge 1:6-14
Die belofte van die Heilige Gees
1 My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus se hemelvaart
9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Judas se opvolger
12Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ’n sabbatsreis ver. 13In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. 14Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ’n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.

15In daardie tyd was daar ’n byeenkoms van die sowat honderd en twintig gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: 16–17“Broers,die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om ’n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van dié wat vir Jesus gevange geneem het.

18“Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy ’n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgepeul. 19Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken Bloedgrond.

20“In die boek van die Psalms staan daar:
Laat sy woonplek leeg word;
laat niemand daarin woon nie,
en:
laat ’n ander sy amp oorneem.
21–22“Daar moet dus nog ’n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is.”

23Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Mattias. 24En die gelowiges het gebid: “Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het 25om as apostel te dien in die plek wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort.”

26Hulle het geloot, en die loting het vir Mattias aangewys. So is hy gekies as die twaalfde apostel.

Ekstra stof

Die verspreiding van die goeie nuus oor Jesus begin uiteraard in Jerusalem, die plek waar God Homself deur die eeue geopenbaar het. Let op hoe die fondasie van die kerk se werk verbind word aan 1) die lewe van Jesus, alles wat Hy gedoen en geleer het, 2) die lyding, sterwe en opstanding van Jesus, 3) die nuwe lewe van Jesus wat Hy met “baie onbetwisbare bewyse” aan hulle gedemonstreer het, 4) die belofte en gawe van die Heilige Gees waarsonder hulle die werk nie kan aanpak nie, 5) die beskrywing van die binnekring dissipels as apostels – dws gestuurdes, en 6) die verkiesing van ’n 12de apostel om simbolies die 12 stamme van Israel te verteenwoordig.

Let ook op dat hulle nou in huise begin bymekaarkom, die begin van die skuif van die teenwoordigheid van God nie net in die tempel nie, maar in elke huis waar Hy gedien word. Hoewel die eerste fase van hulle werk steeds gereeld by die tempel sal plaasvind, sal dit toenemend in huise wees regdeur die Romeinse ryk.

Dit is ook opmerklik dat vroue en mans saam bid, terwyl dit nie die gebruik in die Joodse sinagoges was nie. Soos Jesus uiteindelik die heidene deelmaak van Sy kerk, só doen Hy dit van die begin af met mans en vroue.

Die opdrag van Jesus aan die apostels om te wag (vir die gawe van die Heilige Gees), spreek ’n mens sterk aan. Natuurlik wag ons nie meer presies soos hulle op die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons het Hom as gelowiges immers ontvang en word daagliks deur Hom vervul. Maar dit beklemtoon ook die voortdurende ingesteldheid om nie op eie inisiatief en met eie insig die werk van die Here te probeer doen nie. Dit is juis wanneer ons stil genoeg raak en wag op die leiding van die Here dat ons begin raaksien waar Hy werk en Sy stem hoor om daarby betrokke te raak.

Dit tref ook besonderlik dat Sy broers hierdie keer by is en deelneem aan die eensgesinde gebed. Josef word nie genoem nie, wat waarskynlik beteken dat hy al dood is. Jakobus, die een broer van Jesus, sal in die loop van die verhaal ’n baie belangrike en ook leiers rol begin speel in die vroeë kerk.

Die verwysing na Judas is ietwat grusaam met die beskrywing van wat met hom gebeur het. Dit verskil ook van die prentjie wat Matteus skets (27:5 – opgehang). Augustinus het gereken dat albei beskrywings waar was, dat Judas hom opgehang het, en later op die grond geval en oopgebars het. Maar ons weet nie regtig wat presies daar gebeur het nie.

Die twee Psalms, Psalm 69 en 109, wat in vers 20 aangehaal word, verbind Jesus se lyding met dié van die Messias wat reeds lank tevore voorspel is. Hierdie aanhalings bevestig ook weereens dat wat ons in die voortgaande verhaal van Jesus sien, ook die Ou Testamentiese beloftes vervul. Dit bevestig die enorme betekenis van Jesus se voortgaande werk.

’n Mens kan ook sien dat die kerk van die begin af inval by God se reddingsplan wat die heidene gaan insluit, hoewel dit ’n rukkie vir die kerk sal duur voor die insluiting van die heidene met oorgawe omhels word.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 161 “Halleluja Heer U is ons lewe vs 1”

Aanvangswoord
Seëngroet

Loflied 175 “Majesteit vs 1”

Verootmoediging: Genesis 1

Stilgebed: Lied 8

Geloofsbelydenis
Epiklese

Skriflesing: Handelinge 6:1-14

Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

Seën

Musikale Amen: God nooi ons uit en ons kom tot rus

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 161 “Halleluja Heer U is ons lewe vs 1”

Aanvangswoord 
5Sing ’n lied tot eer van God,
sing tot eer van sy Naam,
maak ’n pad vir Hom
wat op die wolke ry,
en jubel voor Hom
wie se Naam Here is.
33Koninkryke van die aarde,
hef ’n lied aan tot eer van God,
sing tot eer van die Here… (Uit Psalm 68)

Seëngroet 
Genade en vrede van God,
die Vader wat sy Seun na die wêreld toe gestuur het,
en van Jesus Christus, die Lewende Here,
en van die Heilige Gees wat ons herskep.
(Seëngroet Uit die Basisliturgie van Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2013-14)

Loflied 175 “Majesteit vs 1”

Verootmoediging
Die eerste Sondag in Junie word deur kerke oor die wêreld heen gevier as Omgewingsondag omdat Wêreld Omgewingsdag jaarliks op 5 Junie gevier word. Wêreld Omgewingsdag is ’n inisiatief deur die Verenigde Nasies wat reeds van 1972 af gevier word, met die doel om groter bewustheid rondom en politieke betrokkenheid by die omgewing en omgewingsake te kweek.

Verkort gerus meegaande inligting na eie goeddunke- ons voorsien agtergrond sowel as feite oor “global warming”

Agtergrond Inligting tov Wêreld omgewingsdag 2014
World Environment Day 2014
Climate change is a major challenge for SIDS (Small Island Developing States), as global warming is causing ocean levels to rise. Due to their small size and isolation, SIDS are more vulnerable to natural and environmental disasters, climate change and sea-level rise. However, these islands have also been successful in overcoming their environmental problems. From Palau to Puerto Rico, the stories of resiliency and innovation abound.

Raise your voice, not the sea level by entering the WED 2014 video competition here

From Trinidad & Tobago to Tonga, Samoa to Suriname, the problems that these small islands face – climate change, waste management, unsustainable consumption, degradation of natural resources, extreme natural disasters in the midst of overpopulation and continuing industrialization – are the problems that face us all.

World Environment Day is an annual event that is aimed at being the biggest and most widely celebrated global day for positive environmental action. World Environment Day activities take place all year round and climax on 5 June every year, involving everyone from everywhere.

The World Environment Day celebration began in 1972 and has grown to become one of the main vehicles through which the United Nations stimulates worldwide awareness of the environment and encourages political attention and action.

Through World Environment Day, the United Nations Environment Programme is able to personalize environmental issues and enable everyone to realize not only their responsibility, but also their power to become agents for change in support of sustainable and equitable development.

Skriflesing: (Uit Genesis 1)
Beklemtoon: Telkens het God gesien Sy skepping is goed…
10God het die droë grond “aarde” genoem, en die waters wat bymekaar gekom het, het Hy “see” genoem. En God het gesien dit is goed.
11Toe het God gesê: “Laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit.”
So het dit gebeur.
12Die aarde het groen plante laat uitspruit wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed. 13Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die derde dag.

14Toe het God gesê: “Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. 15Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee.”
So het dit gebeur.

16God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. 17God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, 18om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien dit is goed.
19Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vierde dag.
20Toe het God gesê: “Laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg.”
21God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard; ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien dit is goed.
22Toe het God hulle geseën: “Wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see. En laat die voëls baie word op land.”
23Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag.
24Toe het God gesê: “Laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard: mak diere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard.”
So het dit gebeur.
25God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard; ook die mak diere, elkeen na sy aard; en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed.

Maar die skepping is nie meer so goed nie…
Global Warming Fast Facts
Global warming, or climate change, is a subject that shows no sign of cooling down.
Here’s the lowdown on why it’s happening, what’s causing it, and how it might change the planet.

Is It Happening?
Yes. Earth is already showing many signs of worldwide climate change.

• Average temperatures have climbed 1.4 degrees Fahrenheit (0.8 degree Celsius) around the world since 1880, much of this in recent decades, according to NASA’s Goddard Institute for Space Studies.
• The rate of warming is increasing. The 20th century’s last two decades were the hottest in 400 years and possibly the warmest for several millennia, according to a number of climate studies. And the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports that 11 of the past 12 years are among the dozen warmest since 1850.
• The Arctic is feeling the effects the most. Average temperatures in Alaska, western Canada, and eastern Russia have risen at twice the global average, according to the multinational Arctic Climate Impact Assessment report compiled between 2000 and 2004.
• Arctic ice is rapidly disappearing, and the region may have its first completely ice-free summer by 2040 or earlier. Polar bears and indigenous cultures are already suffering from the sea-ice loss.
• Glaciers and mountain snows are rapidly melting—for example, Montana’s Glacier National Park now has only 27 glaciers, versus 150 in 1910. In the Northern Hemisphere, thaws also come a week earlier in spring and freezes begin a week later.
• Coral reefs, which are highly sensitive to small changes in water temperature, suffered the worst bleaching—or die-off in response to stress—ever recorded in 1998, with some areas seeing bleach rates of 70 percent. Experts expect these sorts of events to increase in frequency and intensity in the next 50 years as sea temperatures rise.
• An upsurge in the amount of extreme weather events, such as wildfires, heat waves, and strong tropical storms, is also attributed in part to climate change by some experts.

Are Humans Causing It?
“Very likely,” the IPCC said in a February 2007 report.
The report, based on the work of some 2,500 scientists in more than 130 countries, concluded that humans have caused all or most of the current planetary warming. Human-caused global warming is often called anthropogenic climate change.

• Industrialization, deforestation, and pollution have greatly increased atmospheric concentrations of water vapor, carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, all greenhouse gases that help trap heat near Earth’s surface. (See an interactive feature on how global warming works.)
• Humans are pouring carbon dioxide into the atmosphere much faster than plants and oceans can absorb it.
• These gases persist in the atmosphere for years, meaning that even if such emissions were eliminated today, it would not immediately stop global warming.
• Some experts point out that natural cycles in Earth’s orbit can alter the planet’s exposure to sunlight, which may explain the current trend. Earth has indeed experienced warming and cooling cycles roughly every hundred thousand years due to these orbital shifts, but such changes have occurred over the span of several centuries. Today’s changes have taken place over the past hundred years or less.
• Other recent research has suggested that the effects of variations in the sun’s output are “negligible” as a factor in warming, but other, more complicated solar mechanisms could possibly play a role.

What’s Going to Happen?
A follow-up report by the IPCC released in April 2007 warned that global warming could lead to large-scale food and water shortages and have catastrophic effects on wildlife.
• Sea level could rise between 7 and 23 inches (18 to 59 centimeters) by century’s end, the IPCC’s February 2007 report projects. Rises of just 4 inches (10 centimeters) could flood many South Seas islands and swamp large parts of Southeast Asia.
• Some hundred million people live within 3 feet (1 meter) of mean sea level, and much of the world’s population is concentrated in vulnerable coastal cities. In the U.S., Louisiana and Florida are especially at risk.
• Glaciers around the world could melt, causing sea levels to rise while creating water shortages in regions dependent on runoff for fresh water.
• Strong hurricanes, droughts, heat waves, wildfires, and other natural disasters may become commonplace in many parts of the world. The growth of deserts may also cause food shortages in many places.
• More than a million species face extinction from disappearing habitat, changing ecosystems, and acidifying oceans.
• The ocean’s circulation system, known as the ocean conveyor belt, could be permanently altered, causing a mini-ice age in Western Europe and other rapid changes.
• At some point in the future, warming could become uncontrollable by creating a so-called positive feedback effect. Rising temperatures could release additional greenhouse gases by unlocking methane in permafrost and undersea deposits, freeing carbon trapped in sea ice, and causing increased evaporation of water.

Gee geleentheid vir stilgebed

Lied 8 (2e melodie, Lina Spies) “O Here God U Naam is groot op aarde verse 1-6”

Geloofsbelydenis
Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.Ons glo ook

· dat ons op die aarde as deel van God se skepping aangewese is soos ‘n kind op sy of haar ouer
· dat ons die aarde wat ons van God ontvang het, saam met alles wat dit inhou, moet bewaar – ook met die oog op toekomstige geslagte

Tiende Verklaring: oor die omgewing uit Geloofsverklaring 2000

Liedere

F58. “Skepper Gees”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Pinkster / Gebed / Epiklese)
Teks en Musiek: Ioannis Dekas
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof en Aanbiddingsliedere en FLAM, vol 1)

O Heer, ons staan voor U gebroke
As mens verstaan ons nie U weë
Maar U stuur vir ons ‘n Leidsman trou
Hy lei ons na U
Kom o Skepper Gees
Lewendmakend Gees
Kom in al U volheid
Kom in al U krag
Lei my in U waarheid
Leer my van die Seun
Wees U ook my trooster,
Kom o Skepper Gees

F66. “Op Vaste Fondamente”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Die Kerk / Geloof)
Musiek: AURELIA – Samuel Wesley 1864; gewysig Nellis van Zyl Smit/Neil Büchner, 2004
Teks: Attie van der Colf © 1978 / 2001; gewysig Nellis van Zyl Smit/Neil Büchner, 2004
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

1. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou
Apostels en profete het ons dit toevertrou
Die Koning van die hemel herskep deur Woord en Gees
Verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees
Hy roep uit alle volke ‘n volk vir Hom tesaam
Een in geloof en werke een in sy heil’ge Naam
Hy gee die brood die beker Hy gee die heil’ge doop
Om hulle te verseker: Ek het jul duur gekoop

Refrein:
Ja Hy lê die steen. Hy is die rots
Sy fondament is vas. Hy is God
O ja, Hy is
Ja, Hy is God

2. O Heer skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet
Al pynig ons die smarte al martel ons die leed
Die kruis van ons Verlosser sluit vergesigte oop
In ‘n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese
O Heer, maak oop my hart se poort;
maak my ontvanklik vir u Woord
wat my u raad en wil verklaar.
Laat my dié Woord altyd bewaar.
U Woord, o Heer, deurboor en wond,
maar dit genees ook, maak gesond;
u Woord toon al ons sondes aan
en wys die weg wat ons moet gaan.
(Lirieke van Lied 257)

Skriflesing: Handelinge 6:1-14

Prediking

Familie-oomblik

Vertel die verhaal van die fokusteks dramaties ahv onderstaande parafrase en gebruik dit dan vir die blokraaisel

Jesus gaan Terug Hemel toe
9–11 Terwyl Jesus nog so met sy vriende gesels, kom daar skielik ’n wolk. Jesus ry toe op die wolk hemel toe. Sy vriende wat daar was, kon Hom nie meer sien nie. Hulle bly toe net opkyk na die hemel. Skielik staan daar twee mans by hulle. Die mans het wit klere aangehad. Die mans sê toe vir Jesus se vriende: “Waarom staan julle so en kyk na die hemel? Ons weet Jesus het nou net hemel toe gegaan. Maar julle moet nie bekommerd wees nie. Hy gaan weer aarde toe kom om julle te kom haal. Julle sal dan vir altyd by God in die hemel wees.”

Jesus se Vriende kies Iemand Anders in Judas se Plek
12–14 Jesus se vriende het op ’n berg gestaan toe Jesus met die wolk hemel toe gery het. Die berg se naam is die Olyfberg. Dit is sommer net ’n entjie buitekant die stad Jerusalem. Nadat Jesus hemel toe is, het sy vriende teruggegaan na die stad Jerusalem toe. Jesus het mos gesê hulle moet ’n rukkie daar gaan wag. Sy vriende gaan toe na die huis waar hulle en Jesus baie keer saamgekom het. Petrus en Johannes was daar, en al die ander vriende van Jesus ook. Daar was ook ’n paar vroue in die huis. Ja, Jesus se ma en broers was ook daar. Daar was sommer ’n klomp mense. Hulle het toe almal saamgebid.
(Uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.)

Kyk watter sleutelwoord is in die regop kolom (vertikale kolom) weggesteek deur die sleutelwoorde uit bogenoemde teks in te vul.
1. Waarheen Jesus opgevaar het
2. Jesus se vriende het hier gestaan toe Hy met die wolk weg is.
3. ‘n Ander woord vir moeder.
4. Die 2 mans wat die dissipels troos se klere was so.
5. Die naam van die berg waar dit gebeur het.
6. Daar was nie net mans in die huis nie, ook ……………….
7. Jesus noem hule sy vriende.
8. Die stad waar dit gebeur het.
9. Dit was 2 ……………. wat die dissipels getroos het.
10. Die Olyfberg is ‘n entjie buitekant die …………….

Preekriglyn

Die Hmar-stam in die noord-ooste van Indië was tot ‘n eeu gelede gewelddadige koppesnellers, bekend vir hulle wrede menseslagtings. In 1910 stuur die Walliese sendeling Watkin Roberts die Evangelie van Johannes aan ‘n hoofman van die Hmar. Die hoofman nooi Roberts om die Skrifte aan hom te kom verduidelik. Dinge gebeur vinnig. Binne twee geslagte is die Hmar-stam geëvangeliseer.

Kort hierna verban die Britse regering Watkin Roberts uit Indië. Sy werk bly egter vrug dra. Vandag tel die Hmar-stam meer as ‘n miljoen lede. Twee lede van die Hmar, Rochunga en Mawii Pudaite, sit Roberts se evangelisasiewerk voort. In 1971 het die Here hulle oortuig om ‘n gratis kopie van die Nuwe Testament aan al die gesinne van die wêreld te gee.

Die Pudaites het Bibles for the World Ministries gestig. Tot op hede het dié organisasie meer as 16 miljoen kopieë van die Nuwe Testament regoor die wêreld versprei.

“My getuies”

Hierdie is een van duisende verhale wat illustreer hoe kragtig die Here die getuienis van gelowige mense seën. Getuienis is ons taak in die periode tussen die eerste en tweede koms van Jesus.

Die dissipels het in Handeling 1:6 gevra of die Here nóú die lank-verwagte koninkryk gaan oprig. Jesus het duidelik laat blyk die tydlyn waarvolgens die koninkryk kom, is ons nie beskore nie. Ons hoef ons nie oor die tye en omstandighede te bekommer nie.

Ons taak is om Jesus se getuies te wees: “Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Getuies van Christus. Dit is ons identiteit. Ons is mense wat die geskiedenis van God se kragtige werk in Jesus Christus lewend hou in die wêreld. Ons vertel en ons praat oor Jesus. In hierdie vertelling is die lewende Here Jesus self teenwoordig. Christus werk deur die boodskap wat ons uitdra. Waar ons die inhoud van die Skrifte bekend maak aan ander, en mekaar daaruit versterk. Daar is die Here self teenwoordig, kom Hy aan die woord, en bevestig Hy die boodskap van die Skrifte.

Krag van die Heilige Gees

Opvallend genoeg sê Jesus vir sy dissipels hulle moenie hulle getuienistaak aanpak voor die Heilige Gees nie uitgestort is nie. “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het….” (1:4). Hierdie gawe is die Heilige Gees wat uitgestort sal word. “… julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word” (1:5).

Wat doen die Heilige Gees? Jesus sê in vers 8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees….”

Wat Jesus hier in Handelinge 1 met die “krag van die Heilige Gees” bedoel, kan mens net verstaan as jy ‘n parallel tussen Lukas se Evangelie en sy Handelingeboek raaksien. Reg aan die begin van sy Evangelie vertel Lukas van ‘n engel wat aan Maria verskyn en dan vir haar sê: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek” (1:35). Net voor Hy weggaan, sê Jesus aan sy dissipels: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…” (Hand. 1:8). In Grieks, skryf Ferdinand Deist, is hierdie twee uitdrukkings presies dieselfde.

Die Heilige Gees het deur Maria geboorte gegee aan die Seun van God. Soos die Gees deur ‘n mens geboorte gegee het aan die Seun van God, so doen die Gees weer en weer wanneer God deur sy Gees “oor mense kom” en hulle met sy krag “oorskadu.”

Daarom kon die dissipels hulle getuienistaak nie uitvoer voordat die Heilige Gees nie uitgestort is nie. Die Heilige Gees moes eers oor hulle kom.

Kleingeld van grense

Dis eers wanneer die Heilige Gees oor die dissipels kom (Handelinge 2), dat hulle in staat is om die grense wat Jesus in Handelinge 1:8 uitspel, oor te steek. Jesus praat van getuienis in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die eindes van die aarde.

Hierdie vier ruimtes spel grootste uitdagings:

   • In Jerusalem is die dissipels gekonfronteer met intense weerstand van die Joodse godsdienstige leiers. Hulle is gedreig, in die tronk gegooi en Stefanus is selfs in deur ‘n boendoe-hof tereggestel (Hand. 7).
   • In Judea het Filippus die grens oorgesteek na die hofamptenaar van Etiopië (Hand. 8). Sy getuienis word ontvang en die amptenaar begin Jesus navolg.
   • In Samaria waar die gehate Samaritane gewoon het, het Filippus, Petrus en Johannes gaan getuig en die mense het sowaar die boodskap van die evangelie aangeneem. Hierdie was geen geringe grens om oor te steek nie.
   • Die evangelie het ook na die eindes van die aarde versprei. Te midde van groot en herhaalde teenstand het Paulus, Barnabas en ander die evangelie na die destyds bekende wêreld geneem. Handelinge eindig waar Paulus in boeie in Rome aankom en tog die evangelie met alle vrymoedigheid verkondig. Die oorsteek van hierdie grense het die uiterste menslike lyding meegebring. Tog het talle medewerkers dit met blymoedigheid gedoen.

Die bekragtiging wat die Heilige Gees gee, is die noodsaaklike proses waarin Christus binne-in ons gebore word, en waardeur die getuienis oor Christus nie anders kan as om uit ons wese te straal nie.

Van geharde nasionaliste na getuies

Ferdinand Deist kontrasteer die optrede van die dissipels in Lukas 9 met Handelinge 8. Ons is bekend met die wyse waarop die Jode die Samaritane verag het, omdat hulle nie geloof- en rassuiwer gebly het nie. Daar was allerlei twiste tussen die Jode en Samaritane, soos watter die regte plek is om te aanbid.

In Lukas 9 reis Jesus vanaf Galilea in die noorde na Judea in die suide. Hy is op pad Jerusalem toe. Anders as die tradisionele Joodse roete, wat langs Samaria verbygegaan het, om dus onreinheid te vermy, reis Jesus deur Samaria. Wanneer Jesus en sy dissipels in ‘n Samaritaanse dorpie wil oornag, word hulle herberg geweier. Jesus was immers ‘n Jood op pad na die verkeerde tempel.

Twee van Jesus se dissipels, Jakobus en Johannes, bied dadelik aan om vuur op die Samaritaanse dorpie af te bid. Die Samaritane verdien om met vuur verteer te word.

Hoe verander mens hierdie verharde gesindheid van afkeur en verwerping?

In Handelinge 8, na die uitstorting van die Heilige Gees, beland een van die dissipels, Filippus, in Samaria. Nou roep hy nie vuur af nie. Hy getuig van Jesus. Terselfdertyd verwerp die Samaritane hom nie, maar luister na die evangelie en glo die boodskap. Lammes en kreupeles word gesond en versteurde mense word normaal. Daar was groot blydskap onder die Samaritane.

Hoe is dit moontlik? Die geheim lê in Handelinge 1 waar Jesus die krag van die Heilige Gees aankondig. Die Heilige Gees verander harte en agendas. Die haat van ‘n duisend jaar teen die Samaritane verkrummel toe die Gees begin werk. Die geharde Joodse nasionaliste word sendelinge, die geweldbidders begin seën uit te deel. Die Samaritane se harte gaan oop vir die boodskap wat uit Joodse monde kom.

Dit het alles te doen met die Heilige Gees wat oor mense kom en Christus in mense gebore laat word.

Die era van die kerk

Net nadat Jesus hierdie laaste opdragte gegee het, word Hy opgeneem en weggeneem, sodat die dissipels Hom nie langer kon sien nie. Op ander plekke sê die Nuwe Testament Hy is verhef tot aan die regterhand van die Vader, ver bo alle magte, vanwaar Hy oor ons lewens en ons wêreld regeer.

Hoewel Jesus, volgens die Handelingeboek, steeds ten nouste betrokke by die lotgevalle van sy kerk en die voortgang van die evangelie is, is Jesus tog ook op ‘n bepaalde manier weg. Dit beteken die kerk, sy dissipels, het nou die verantwoordelikheid om sy opdragte uit te voer en sy werk voort te sit. Ons doen dit deur Jesus se getuies te wees. Ons doen dit deur die krag van die Gees. Ons doen dit tot Jesus terugkeer op die wolke, soos Hy weggeneem is.

Die era van die kerk is ook die era van die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees wat Jesus in ons vorm, wat die ontvangs van die boodskap oor Jesus in nie-gelowiges se harte voorberei. Dit is die Gees wat die kerk opwek en versterk en laat getuig.

Die wyse waarop die Hmar-stam binne twee geslagte weggedraai het van hulle moorddadige lewenswyse, volgelinge van Jesus en self getuies geword het, is ‘n voorbeeld van die krag van die Gees. Die gees verander gewelddadige moordenaars in getuies. Die Gees skuif mense se agendas. Die Gees belyn ons motiewe met Jesus se bedoeling vir sy kerk. Die Gees berei mense voor vir die boodskap van Jesus.

Gebed as lewenswyse

Nadat Jesus in die hemel opgeneem is, doen sy dissipels wat Hy gesê het. Hulle gaan in Jerusalem wag op die gawe wat die Vader belowe het, die Heilige Gees. Die kleiner dissipelkring, saam met ander dissipels, soos die vroue, waaronder Maria, en ook Jesus se broers, bly in die bovertrek biddend wag.

Gebed is die manier waarop mens jouself oopstel vir God. In gebed word eie agendas opgeskort, en stel mens jouself oop vir God. Gebed is nie bloot die manier waarop ons God se aandag kry nie, maar dikwels die manier waarop God ons aandag kry.

Die Vader doen toe die belofte gestand. Die Gees word oor die kerk van Christus uitgegiet. Die kerk word bekragtig om getuies te wees. Die era van die Heilige Gees, wat ook die era van die bemagtigde kerk is, breek aan.

Hoewel die Gees uitgestort is, en ons nie langer hiervoor hoef te bid nie, is gebed die manier waarop ons voortdurend onsself oopstel vir die lewensvernuwende werk van die Gees. Gebed is die versoek om voortdurend bemagtig en gevul te word met die Gees. Gebed is die weg van ‘n Geesvervulde lewe.

Die kerk staan altyd voor die versoeking om die eie agenda voor Christus se agenda te plaas. Daarom is ‘n biddende lewenswyse waarin ons altyd die wil van God bo ons eie wil soek, so deurslaggewend vir die kerk se lewe van gehoorsaamheid aan Christus. Daarom maak ons ook soveel erns met die Woord. Christus stuur en lei ons deur sy Woord en deur sy Gees.

Geen wonder dat die Hmar-stam, wat aangeraak is deur die Woord en die getuienis van die kerk, self ook begin het om die Woord van die Here te versprei nie.

Geen wonder dat ook ons, wat vandag in Pinkstertyd na hierdie woord luister, daardeur bemoedig word nie. En op ons knieë beland, waar ons bid vir die leiding van die Gees. Die Gees, wat Christus, en die behoefte om Christus te gehoorsaam, in ons gebore laat word.

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes

Wegsending: Lied 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

Seën: 2 Korinthiërs 13
13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Numeri 6:24-26 ()
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee!

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.