Sewende Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag word Exaudi genoem “Luister”

Ander tekste

Handelinge 1:15-17, 21-26
Judas se opvolger
12Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ’n sabbatsreis ver. 13In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. 14Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ’n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.

15In daardie tyd was daar ’n byeenkoms van die sowat honderd en twintig gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: 16–17“Broers,die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om ’n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van dié wat vir Jesus gevange geneem het.

18“Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy ’n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgepeul. 19Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken Bloedgrond.

20“In die boek van die Psalms staan daar:
Laat sy woonplek leeg word;
laat niemand daarin woon nie,
en:
laat ’n ander sy amp oorneem.
21–22“Daar moet dus nog ’n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is.”

23Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Mattias. 24En die gelowiges het gebid: “Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het 25om as apostel te dien in die plek wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort.”

26Hulle het geloot, en die loting het vir Mattias aangewys. So is hy gekies as die twaalfde apostel.

Psalm 1
Die Here lei die regverdiges
1 Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses
volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie,
2maar wat in die woord van die Here
sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.
3Hy is soos ’n boom
wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie
verdroog nie.
Hy is voorspoedig in alles
wat hy aanpak.
4So is die goddeloses nie.
Hulle is soos kaf wat deur die wind
uitmekaar gewaai word.
5Daarom sal goddeloses
hulle nie kan handhaaf
wanneer die Here oor hulle oordeel nie
en sondaars nie ’n plek hê
in die vergadering
van regverdiges nie.
6Waarlik,
die Here lei die regverdiges
op hulle pad,
maar die pad van die goddeloses
lei tot ondergang.

Johannes 17:6-19
Jesus bid vir sy dissipels
17 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 2U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 3En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. 4Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. 5Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.”

6“Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. 7Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; 8want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.

9“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. 11Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe.

“Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. 12Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan sodat die Skrif vervul kan word.

13“Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. 14Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. 15Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. 16Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. 17Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. 18Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19en ter wille van hulle wy Ek My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees.”

20“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 21Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: 23Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.

24“Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

25“Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. 26Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.”

Fokusteks

1 Johannes 5:9-13
Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Ekstra stof

Hoofstuk 5 handel oor geloof as die getuienis van God se werk in ons lewe.
Dit is eintlik só logies wat Johannes se aanpak in hierdie laaste hoofstuk van sy “preek” is.  Hy het tot dusvêr uitvoerig uitgebrei oor God se liefde en die wyse waarop dit gestalte kry in ons liefde vir mekaar binne die geloofsgemeenskap.  In ’n laaste nadenke daaroor bind hy die liefde vir God en mekaar aan ons geloof in Jesus Christus.

Oor hierdie geloof skryf hy dan uit drie perspektiewe.

Vers 1-6 – Ons is uit God gebore
Dit is omdat ons in Jesus Christus glo dat ’n mens kan weet dat jy uit God gebore is. Geloof is die getuienis van God se werk in ons lewe.  Dit is soos die spreekwoordelike leë hand waarmee ons God se gawe in ontvangs neem.  Dit is dié geloof wat ons motiveer om nie net almal lief te hê wat soos ons uit God gebore is nie, maar ook God in alles te gehoorsaam, omdat dit binne ’n liefdesverhouding met God nie swaar is om te doen wat Hy vra nie.  En dit is hierdie oortuiging van God se keuse vir ons, wat dit moontlik maak om in hierdie lewe oorwinnend, ten spyte van die aanslae van die wêreld wat God nie wil aanvaar nie, te lewe.

Vers 7-12 – Die Heilige Gees getuig in ons lewe oor die betekenis van Jesus Christus se bediening en kruisdood vir ons
Hierdie geloof word bewerk deur die Heilige Gees se getuienis in elke gelowige, in samewerking met die getuienis van die water (Jesus se doop as die begin van sy bediening, waar God Hom met Jesus as sy geliefde Seun geïdentifiseer het – Mark. 1:9-11; Joh. 1:32-34) en die bloed (Jesus se kruisdood – Joh. 19:33-37).  Ons moet dit helder verstaan, sê Johannes.  Dit is God wat geloof in ons hart werk deur die getuienis van die Heilige Gees op grond van die werk van die Here Jesus Christus.  Elkeen wat in Jesus Christus glo, het daarom dié getuienis in hom- of haarself.  En die inhoud daarvan is dat die ewige lewe in Jesus Christus vir ons gegee is as geskenk.  “Wie die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.”

Hierdie perspektief op geloof en die werk van die Heilige Gees is iets wat ons deeglik ter harte moet neem.  Dit beteken dat dié getuienis van die Heilige Gees iets dinamies en lewend is, gebaseer op die historiese feite van Jesus se bediening en kruisdood.  Die Gees se werk in ons is die persoonlike kant van God se werk, soos Jesus se bediening en kruisdood die publieke kant daarvan was.  Dit beteken ook dat die herkenning van die gesag van die Woord ’n dinamiese persoonlike werk van die Heilige Gees is.  Dit is iets waarvan Hy ons oortuig.

Om die Bybel as die Woord van God te aanvaar, is nie soseer iets wat deur die kerk van die eeue in besluite vasgelê is nie, maar eerder iets wat ons herken as die werk van God.  Kerkvergaderings het die konsensus op grond van die getuienis van die Heilige Gees in die geloofsgemeenskappe oor die wêreld heen verwoord in die wyse waarop hulle die kanon erken het.  Die gesag van die Woord is dus afgeleide gesag, gebaseer op die getuienis van die Gees in die harte van God se mense oor Jesus se bediening en betekenis vir ons.

Vers 13-21 – Ons sekerheid oor God gee ons groot vrymoedigheid voor Hom
Hierdie geloof gee daarby ’n helder sekerheid in ons verhouding met God.  Ons kan weet dat ons die ewige lewe het, omdat ons in die Seun van God glo.  Dit gee ons ook ’n  ongelooflike stuk vrymoedigheid teenoor God wanneer ons in gebed voor Hom kom.  Ons het die versekering: “Dat Hy ons gebede verhoor as ons iets volgens sy wil vra.”  Dit gee ons ook vrymoedigheid om vir medegelowiges te bid dat God hulle vergewe as hulle sonde doen of onreg pleeg (vgl. Jak 5:19-20 waar spesifiek gebid moet word vir mense wat van die waarheid afgedwaal het).

Die enigste uitsondering is die “sonde tot die dood“.  Johannes dink hier waarskynlik aan gevalle soos dié waarvan Paulus skryf in 1 Kor. 5:1-5 (growwe onsedelikheid) en 11:30 (swakkes,  sieklikes en dié wat sterf) waarin dié gelowiges steeds gered word, al lei hulle sonde of lewenstyl tot hul dood.  Let op dat daar nie hier gesê word dat só ’n sonde nie vergewe kan word nie of dat ’n mens nie daarvoor kan bid nie.  Johannes sê net dat daar nie ’n verpligting is op ons om sodanige gebed te bid nie.

Johannes praat hier dus nie oor van die ander nog erger sondes nie, wat bv. opsetlik gedoen word om God te tart (vgl. Hebr. 6:4 vv waar die skrywer praat oor die feit dat iemand wat die gawe van die Heilige Gees en die goeie woord van God leer ken het en nogtans afvallig geword het, nie weer tot bekering sal kom nie), óf om die Heilige Gees te laster (Matt. 12:31 – waar die werk van die Heilige Gees weerstaan word deur daarteen op te staan).

Hy sluit af met die vertroue dat mense wat uit God gebore is in elke geval nie sal aanhou met sonde doen nie.  Daarvoor sorg die Seun van God, die ander Een wat uit God gebore is, sodat die duiwel nie ’n houvas op gelowiges kan kry nie.  Omdat ons die waarheid ken, die ware God (in die oorspronklike word die woord “Waaragtige” gebruik), kan ons verseker leef van die ewige lewe en onsself beskerm teen die afgode.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord
Seëngroet

Lofliedere
Lied 418 “Blye môre, blyste van die dae vs 1″
Lied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Verootmoediging
Voorganger: O Here, God van genade…
Gemeente: Lied 247 “Heer, wees ons genadig”

Voorganger: Steek die vuur van die Gees in ons aan…
Gemeente: Lied 273/274 “Laat my met U verenig lewe” en “Leer my soos Henog met U wandel” kan afwisselend oor die sewe weke gebruik word.

Gebed
Geloofbelydenis

Geloofsbelydenis: ahv Kolossense 1

Epiklese

Skriflesing: 1 Johannes 5:9-13

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 514 “Ek weet verseker 1,2,”

Seën
Antwoord

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord 
Voorganger: God het Jesus van Nasaret aan ons bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom onder mense laat doen het.
Gemeente: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Voorganger: God het dit besluit en vooruit bepaal om Hom aan mense uit te lewer, en hulle het Hom aan ’n kruis laat spyker en Hom doodgemaak.
Gemeente: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Voorganger: Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan.
Gemeente: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word (Hand 1:22-24).
(Uit die bydrae van die 7de Sondag in Pase 20 Mei 2012 by seisoenvanluister.co.za)

Seëngroet
Die Lewende Here, wat hier teenwoordig is, groet julle: Ek gee vir julle my vrede.
Die Vader het my gestuur.
Nou stuur ek julle ook.
Ek gee julle die Heilige Gees. Amen

Lofliedere
Lied 418 “Blye môre, blyste van die dae vs 1”
Lied 415 “Jesus leef en ons met Hom vs 1,2,3”

Verootmoediging
Voorganger: O Here, God van genade,
verlos ons om Jesus ontwil
van ons louheid.
Gemeente: Lied 247 “Heer, wees ons genadig”

Voorganger: Steek die vuur van die Gees in ons aan.
Neem die hart van klip in ons binneste
en maak dit ʼn hart wat vir U ontvanklik is,
ʼn hart wat U sal liefhê, loof en aanbid,
wat U volg en vreugde daarin vind.
Gemeente: Lied 273/274 “Laat my met U verenig lewe” en “Leer my soos Henog met U wandel” kan afwisselend oor die sewe weke gebruik word.

Gebed
O Here, ons God, Skepper en Heerser van die groot heelal;
U ry op die wolke, groot in mag en majesteit, ’n Vader vir weeskinders en ’n beskermer van die reg van weduwees. Aan U kom die lof toe (Psalm 68).

Daarom prys ons u Naam,
saam met die engelekore,
saam met profete, apostels en martelare
en saam met die gelowiges van elke tyd en plek
wat vir ewig die grootheid van u Naam besing:
Heilig, heilig, heilig, Here die Almagtige,
die hele aarde is vol van u magtige teenwoordigheid.
Hosanna in die hoogste.
Geseënd is Hy wat in die Naam van die Here kom.
Hosanna in die hoogste.

U het u Seun verheerlik en Hom die volmag oor die hele mensdom gegee. Deur Hom het U aan ons die ewige lewe gegee. Ons behoort aan Christus en in Christus behoort ons aan U (Joh.17:1-11).

Terwyl ons dink aan u genadewerk in Jesus Christus,
vier ons met vreugde sy dood en opstanding,
in afwagting op die dag van sy wederkoms.

Met danksegging gee ons onsself aan U as lewende en heilige offers
wat aan u diens toegewy is.
Groot is die geheimenis van ons geloof:
Christus het gesterwe,
Christus het opgestaan uit die dood,
Christus sal weer kom.

Genadige God, stort u Gees oor ons uit
Maak ons deur u Gees een met Christus
en een met u kerk in die hele wêreld.

Leer ons om al ons bekommernisse op U te werp, omdat U vir ons sorg. Help ons om standvastig te bly in die geloof  en die Bose te weerstaan sodat ons kan oorloop van vreugde by Christus se wederkoms in heerlikheid (1 Pet 4:12-14; 5:6-11).

Deur Christus, saam met Christus, in Christus, een met die Heilige Gees, behoort alle eer en heerlikheid aan U, almagtige God, van nou af en tot in ewigheid. Amen.
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2014-15)

Geloofbelydenis

Geloofsbelydenis: ahv Kolossense 1
Ek glo in God die Vader-
God wat self nie gesien
kan word nie,
God wat deur die Seun alles geskep het
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
God het besluit
om met sy volle wese in die Seun te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen.

Ek glo in die Seun, Jesus Christus-
Die Seun is die beeld van God,
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.

Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Liedere

F46. “Ek Weet, Ek Weet Verseker”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof / Geloof en Vertroue)
Teks en Musiek: Rick Moser
© 1994 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op 25 Gunsteling Lof en Aanbiddingsliedere)
(Rom 8:33 en 38)

Ek weet, ek weet verseker
Daar is niks in hierdie lewe.
Geen bose magte, geen dood of eng’le
Wat my kan skei van die liefde van die Heer
As God dan vir my is, wie sal my kan teëstaan
Om nog beskuldigings teen my in te bring?
En as die Vader my in Christus vrygespreek het,
Wie sal Hom kan keer as Hy besluit om my te seën?

F232. “Jesus Alleen”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: In Christ Alone
Teks en musiek: Keith Getty & Stuart Townend
Afrikaans vertaling: Faani Engelbrecht
© 2001 Thankyou Music

1. Jesus alleen kan ons vertrou
Hy is ons hoop, ons lied, ons krag
Deur storms heen, deur winterkou’
dwarsdeur die duister van die nag
En deur sy liefde, deur sy hand
vind ons weer rus, bind Hy die band
Ons Vaste Grond, ons Fondament
Hier in sy liefde leef ons nou

2. Jesus alleen word mens soos ons
volheid van God vol kwesbaarheid
Oneindig meer doen Hy vir ons
ly vir ons ongeregtigheid
En deur sy offer word ons vry
Hy dra ons skuld, Hy sterf, Hy ly
Ontneem die dood sy heerskappy
Hier deur sy sterwe leef ons nou

3. Daar in die graf deur dood omring
Wie kon dit weet, wie het verstaan?
Daar breek die dag, die nuwe dag
Jesus, ons hoop, het opgestaan
Hy’t opgestaan in heerlikheid
Hy’t ons van vloek en skuld bevry
Ek leef in Hom en Hy in my
Jesus se bloed maak waarlik vry

4. Geen lewensangs, geen sterwensnood
dit is die krag waarop ons staan
Van die eerste tree tot by die dood
wys Hy die weg wat ons moet gaan
Geen duiwelsplan of aardsbestaan
kan ons ooit ruk vanuit sy hand
Hy sal weer kom, sy bruid kom haal
Tot Hy weer kom, sal ons bly staan

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Alleroorvloedigste Fontein van alles wat goed is, kom met die waterstrome van u lewegewende Woord om ons te voed en te versterk. Mag ons deur hier te vertoef, gelaaf word sodat ons kan gedy in u liefde (uit Ps 1).

Skriflesing: 1 Johannes 5:9-13

Familie-oomblik

Uit die bydrae van die 7de Sondag in Pase 24 Mei 2009 by seisoenvanluister.co.za

Vra vir die kinders wat het jou pa/ma/voog al vir jou gedoen of gegee wat vir jou wys dat hulle lief is vir jou.  Dit kan enigiets wees van ’n briefie tot ’n teddie of presentjie, ens. ens.

Johannes sê vir die mense die brief wat hulle van hom ontvang, skryf hy vir hulle sodat hulle kan weet dat hulle die ewige lewe het.

Dit klink amper soos ’n kaartjie na die hemel.  Maar die brief is nie die kaartjie nie. Nee, Johannes sê daar is ’n ander kaartjie.

Die geskenkie wat jy van jou ouer(s) kry, is nie die liefde nie, dis bloot die bewys of die teken dat hulle jou liefhet.

Skryf op karton die woorde:  “_______ glo in die Seun van God”.  Deel vir die kinders die karton uit en sê die een wie sy/haar naam op die lyntjie kan en wil skryf, het die ewige lewe.

Alternatiewelik kan die  die bydrae van die 7de Sondag in Pase 20 Mei 2012 by seisoenvanluister.co.za gebruik word.

Tema: Wie Jesus het, het lewe (ewige lewe) Whoever has Jesus, has life. (7th Sunday of Easter)

Hulpmiddels:
1. Glas melk.
2. Foto
3. Videos

(Die illustrasies sluit aan by die Got Milk?-advertensieveldtog in die VSA. Vra die kinders of hulle aan advertensies kan dink wat melk adverteer. Hulle sal die DairyBelle- en Parmalat-deuntjies kan sing. Die foto wys bekende TV-sterre wat ook op ons TV bekend is. Daar is twee videosnitte. Die een videosnit sal oud en jonk vermaak. Die metafoor van die vrou wat tot die uiterste toe gaan om melk te kry, kan ten opsigte van die boodskap oorgedra/gebruik word.)

Teks He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. 1 John 5:12 (NIV)

Ek hou van melk, en julle? (Drink van die melk en maak seker dat jy ‘n wit snor op jou bolip vertoon.) Ah … dit was lekker. Oeps, ek sal seker my mond moet afvee.

Miskien het julle al advertensies op TV gesien waar bekende mense so ‘n wit melksnor het en dan vra: “Melk? Het jy melk?” (Wys foto.) Waarom doen hulle dit? Natuurlik is hulle besig om mense aan te moedig om meer melk te drink.

Hoekom sal hulle omgee of mense melk drink?

Die rede waarom hulle wil hê mense meer melk moet drink, is omdat melk ons help om sterk en gesond te wees. In die melk is daar ‘n belangrike iets – mens noem dit kalsium. Kalsium help ons om ons bene en ons tande sterk te maak. Daar is nog iets in melk – ‘n mens noem dit proteïen. Die proteïen in die melk hou ons vel jonk en mooi. Om melk te drink, is een van die maklikste maniere om vir ons liggaam al die vitamiene en minerale te gee wat dit nodig het om te groei, om sterk en gesond te wees.

Julle sien dus: “Melk? Het jy melk?” is ‘n baie belangrike vraag.

Ek ken ‘n vraag wat selfs belangriker is as “Melk? Het jy melk?” Om die waarheid te sê, dit is die belangrikste vraag wat ‘n mens vir iemand kan vra. Kan julle raai wat dit kan wees? Daardie vraag is: “Jesus? Het jy Jesus?” Wat beteken dit en waarom is dit so ‘n belangrike vraag?

Die Bybel leer ons dat die Here vir ons die ewige lewe gegee het deur sy Seun, Jesus Christus. Die Bybel sê: “Wie die Seun het, het die ewige lewe.” Dink julle nie die belangrikste ding wat ‘n mens vir iemand kan vra is of hy of sy die ewige lewe het nie? Op die ou end, as ‘n mens nie die lewe het nie, het jy niks.

Ek het dus ‘n belangrike vraag om vir jou te vra: “Jesus? Het jy Jesus?” As jy glo dat Jesus die Seun van God is en dat Hy jou sonde weggeneem het, het jy Jesus. En as jy Jesus het – het jy lewe!

Dankie, Here, dat U vir ons lewe gee – die ewige lewe deur Jesus Christus u Seun. Help ons om in Jesus te glo en vir Hom te lewe. Amen.

Preekriglyn

Phil LeMaster, ‘n berader en predikant, vertel van die telefoonoproep wat hy een jaar in die Kerstyd gekry het. ‘n Man wat dringend na ‘n berader gesoek het, het hom opgespoor. Hulle het by Phil se kantoor by die kerk ontmoet, waar hy sy tragiese lewensverhaal vertel het.

Meer as ‘n dekade gelede het die man sy vrou in ‘n woedebui vermoor, is skuldig bevind aan manslag en het ‘n paar jaar in die tronk deurgebring. Hy en sy vrou het ‘n dogter wat in die versorging van sy skoonfamilie geplaas is. Hy het haar nie sedert sy misdaad ooit weer gesien nie.

Nou, terwyl Kersfees nader gekom het, het die man intense hartseer beleef. Trane het oor sy wange gestroom. Hy het met ‘n rou stem gesê: “Ek kan by haar verby stap in die strate van hierdie stad, en ek sal nie eers weet wie sy is nie.”

“Wat ek van ons gesprek onthou,” vertel Phil later, “is wat die man gesê het toe hy in my kantoor ingestap het. Hy het sy arms dramaties geswaai en gesê: ‘Een voorwaarde, predikant, kom ons hou Jesus uit hierdie gesprek uit, OK?'”

“Toe die man, ontroosbaar, uit my kantoor stap aan die einde van ons sessie saam, het ek by myself gedink: Dis die hele probleem, jy het Jesus uit letterlik alles gehou.”

Getuienis oor Jesus

Hierdie naamlose persoon het duidelik al veel oor Jesus gehoor, maar om een of ander rede nie die getuienis oor Jesus aanvaar nie. Ons kan oor baie moontlike redes hiervoor bespiegel, maar die effek daarvan is duidelik: hy het nie die boodskap oor Jesus aanvaar nie.

Ons teksgedeelte beklemtoon die omvattende, oortuigende getuienis van God oor Jesus, en dring by die hoorders aan om hierdie getuienis te aanvaar. Die getuienis is van beslissende betekenis om ‘n sinryke, betekenisvolle lewe moontlik te maak. Dit loop uit op die ewige lewe, wat nou reeds op aarde begin.

Volgens die Ou Testamentiese wet was daar drie getuies nodig om die waarheid te bevestig. Geen aanklag in die hof kan staande bly teen die getuienis wat twee of drie getuies inbring nie. In 1 Joh. 5:7 sê Johannes daar is drie getuies wat oor Jesus getuig as Here en Verlosser:

  • Die Gees, wat die waarheid is, bevestig dat Jesus die Verlosser is;
  • Die water, dit is die doop van Jesus in ons sonde in, sodat Hy ons kan verlos; en
  • Die bloed, wat dui op Jesus se bloed wat tot versoening van ons sonde en tot insluiting as kinders van God vir ons gevloei het.

Hierdie drie se getuienis stem ooreen, en bevestig daarom die waarheid van Jesus as Verlosser en Here.

God se getuienis

Volgens vers 9 glo ons geredelik mense se getuienis. Hoeveel te meer sal ons dan nie God se getuienis aanvaar nie. Dit is God wat getuig, en God se getuienis handel oor sy Seun. In die doopwater, deur die bloed wat aan die kruis gevloei het – dinge wat voor mense se oë afspeel – is dit God wat deur God se Gees getuig dat Jesus die ware Jakob is. Jesus is waarlik Verlosser en Here.

Die inhoud en effek van hierdie getuienis is lewensbepalend. God het vir ons die ewige lewe gegee. God maak dit deur sy Seun die moeite werd om te lewe deurdat Hy vir ons besondere kwaliteit lewe gee, die ewige lewe. Hierdie lewe leef ons nou reeds, dit trek ons permanent in ‘n lewegewende verhouding met God in. Ons kry dit alles wanneer ons God se getuienis oor Jesus aanvaar.

Deur geloof

Die bevestiging dat mense die getuienis aanvaar, kom deur geloof (vers 10):

Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart, wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie.

Geloof bewerk nie die verlossing nie – dit is ‘n gratis geskenk, en kom van God. Geloof is egter die leë hande wat ons uitsteek om God se getuienis in Jesus Christus te omhels.

Die gelowige aanvaarding van God se getuienis het ‘n dramatiese effek (vers 11):

God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

Mens kry dus deel aan die ewige lewe deur God se getuienis of openbaring op God se terme te aanvaar. Waarheid, soos Jesus dit beliggaam, is van beslissende belang. Waarheid is om Jesus op God se terme as Verlosser en Here te aanvaar.

Teen die agtergrond van stryd

Johannes skryf hierdie brief teen die agtergrond van ‘n skeuring in die gemeente. Daar was mense in die gemeente wat nie God se getuienis oor Jesus aanvaar het nie. Hulle het ‘n probleem met Jesus se menswording gehad (Hy was volgens hulle nie waarlik mens nie), het beweer dat hulle nie sonde het nie, en het nie ‘n lewe gelei wat pas by geloof in die Here nie.

Dit het tot spanning, onenigheid en skeuring gelei. Aangesien hulle nie geglo het hulle het sonde nie, en nie glo dat Jesus as Verlosser van sonde gekom het nie, het hulle gemeen hulle kennis van God nie deur hulle dade getoon hoef te word nie. Hulle was waarskynlik deur Griekse filosofiese denke (Gnostiek,wat “kennis” beteken) beïnvloed, waarvolgens hulle geheime kennis, die saad van God, deur die Heilige Gees ontvang het, en daarom nie Jesus as Verlosser nodig gehad het nie.

Johannes skryf hierdie brief om hierdie wanopvattings reg te stel. Wat mens glo, sê hy, is belangrik. Jou verkeerde opvattings kan tussen jou en God kom staan. Dit kan beteken dat jy die getuienis van God, dat Jesus mens geword het en ons sonde as Verlosser kom dra het, minag. Dan maak jy God tot leuenaar. Dit kan beteken dat jy die ewige lewe verpas.

Ons leef in ‘n tyd dat die praktiese uitlewing van geloof en dissipelskap geweldig hoog aangeslaan word. Ons teks help ons verstaan dat die regte inhoud van ons geloof nodig is om ons dissipelskap reg uit te leef.

Doel

Die doel van 1 Johannes word in vers 13 gegee:
Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Mense wat glo dat Jesus Christus, die Seun van God, mens geword het om ons van sonde te verlos, kan leef met die vreugdevolle wete dat hulle die ewige lewe het. Hierdie is presies ook die doel wat aan die einde van die Johannes-evangelie uitgespel word (Joh. 20:30-31).

Hierdie wete is baie meer as verstandskennis. Dit is gebou op rasionele kennis, maar dit is ‘n diepe geloofsverhouding waaruit gelowiges elke dag lewe en God dien.

Om God se getuienis te aanvaar

In Phil LeMaster se verhaal aan die begin het ons gehoor van iemand wat nie die getuienis oor Jesus Christus wou aanvaar nie.

Daar is baie sulke mense. Philip van der Elst vertel hoe hy in ‘n ongelowige huis groot geword het. Sy anti-godsdienstige oortuigings is versterk in sy grootword jare en het ‘n hoogtepunt bereik as student te Oxford. Geloof het vir hom na die blinde aanbidding van ‘n kosmiese diktator gelyk, en die prysgee van die rede ten gunste van onsekere openbaring. Waarom sou mens in elk geval godsdiens ernstig neem wanneer die bestaan van boosheid en lyding die Christelike aanspraak dat die wêreld deur ‘n goeie Skepper gemaak is, ernstig weerspreek.

Dit alles het verander toe Philip as 24-jarige sy toekomstige vrou ontmoet het. Sy was ‘n oortuigde Christen. Hy kon nie glo dat hierdie hoogs-intelligente en pragtige vrou “een van hulle” was nie. Vir die eerste keer het hy dieper ondersoek na die Christelike geloof begin instel. As joernalis, dosent en filosofies-geskoolde het hy niks vir soetkoek opgeëet nie. Dit was veral die geskrifte van CS Lewis wat ‘n diep indruk op Philip gemaak het. CS Lewis het self geweldige persoonlike pyn beleef, was ook ‘n voorheen ateïs en ‘n uitmuntende akademikus.

Uiteindelik het Philip Christus gevind. Hy het die getuienis van God oor sy Seun aanvaar. Hy het die ewige lewe verkry.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 514 “Ek weet verseker 1,2”

Seën
13Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. (2 Korintiërs 13 NAV)
of
“Die goedheid van die Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle almal. Amen.” . (2 Korintiërs 13 Die Boodskap)
of 
24Die Here sal julle seën
en julle beskerm;
25die Here sal tot julle redding
verskyn
en julle genadig wees;
26die Here sal julle gebede verhoor
en aan julle vrede gee!
(Numeri 6)

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.