Sewende Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Dit is reeds altesaam vyftig dae na die opstanding van Christus en dus tien dae na sy hemelvaart. Mattias word nou toegevoeg om die dissipeltal weer volledig twaalf te maak (Hand 1:15-17, 21-26) en die getuienis oor Jesus se lewe en werk kan voortgaan.

Psalm 1 bevestig dat mense hulle vreugde in die wet van die Here alleen vind.

1 Johannes 5:9-13 bevestig dat die wat in God glo die getuienis oor Jesus besit en daarom ook die ewige lewe het. Johannes 17:6-19 herinner aan Jesus se gebed vir sy dissipels.

 Ander tekste

Psalm 1

Die Here lei die regverdiges
1 Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses
volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie,
2maar wat in die woord van die Here
sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.
3Hy is soos ’n boom
wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie
verdroog nie.
Hy is voorspoedig in alles
wat hy aanpak.
4So is die goddeloses nie.
Hulle is soos kaf wat deur die wind
uitmekaar gewaai word.
5Daarom sal goddeloses
hulle nie kan handhaaf
wanneer die Here oor hulle oordeel nie
en sondaars nie ’n plek hê
in die vergadering
van regverdiges nie.
6Waarlik,
die Here lei die regverdiges
op hulle pad,
maar die pad van die goddeloses
lei tot ondergang.

1 Johannes 5:9-13
Die getuienis oor Jesus Christus
6Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. 7Daar is dus drie wat getuig a8die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen.

9Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. 10Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. 11En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. 12Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

Die doel van die brief
13Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Johannes 17:6-19
6“Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. 7Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom; 8want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.

9“Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10Almal wat aan My behoort, behoort aan U; en wie aan U behoort, behoort aan My; en Ek word deur hulle verheerlik. 11Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe.

“Heilige Vader, bewaar hulle in u Naam, die Naam wat U My gegee het, sodat hulle net soos Ons een kan wees. 12Toe Ek by hulle was, het Ek hulle in u Naam bewaar, die Naam wat U My gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan sodat die Skrif vervul kan word.

13“Maar nou kom Ek na U toe. En Ek sê dit terwyl Ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. 14Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. 15Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. 16Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. 17Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. 18Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; 19en ter wille van hulle wy Ek My aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees.”

Fokusteks

Handelinge 1:15-17, 21-26
Judas se opvolger
12Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ’n sabbatsreis ver. 13In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. 14Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ’n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.

15In daardie tyd was daar ’n byeenkoms van die sowat honderd en twintig gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: 16–17“Broers,die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om ’n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van dié wat vir Jesus gevange geneem het.

18“Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy ’n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgepeul. 19Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken Bloedgrond.

20“In die boek van die Psalms staan daar:
Laat sy woonplek leeg word;
laat niemand daarin woon nie,
en
laat ’n ander sy amp oorneem.
21–22“Daar moet dus nog ’n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is.”

23Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Mattias. 24En die gelowiges het gebid: “Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het 25om as apostel te dien in die plek wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort.”

26Hulle het geloot, en die loting het vir Mattias aangewys. So is hy gekies as die twaalfde apostel.

Ekstra stof

Handelinge 1:1-26 – Wag op die gawe van die Heilige Gees
Die verspreiding van die goeie nuus oor Jesus begin uiteraard in Jerusalem, die plek waar God Homself deur die eeue geopenbaar het.  Let op hoe die fondasie van die kerk se werk verbind word aan 1) die lewe van Jesus, alles wat Hy gedoen en geleer het, 2) die lyding, sterwe en opstanding van Jesus, 3) die nuwe lewe van Jesus wat Hy met “baie onbetwisbare bewyse” aan hulle gedemonstreer het, 4) die belofte en gawe van die Heilige Gees waarsonder hulle die werk nie kan aanpak nie, 5) die beskrywing van die binnekring dissipels as apostels – dws gestuurdes, en 6) die verkiesing van ’n 12de apostel om simbolies die 12 stamme van Israel te verteenwoordig.

Let ook op dat hulle nou in huise begin bymekaarkom, die begin van die skuif van die teenwoordigheid van God nie net in die tempel nie, maar in elke huis waar Hy gedien word.  Hoewel die eerste fase van hulle werk steeds gereeld by die tempel sal plaasvind, sal dit toenemend in huise wees regdeur die Romeinse ryk.

Dit is ook opmerklik dat vroue en mans saam bid, terwyl dit nie die gebruik in die Joodse sinagoges was nie.  Soos Jesus uiteindelik die heidene deel maak van Sy kerk, só doen Hy dit van die begin af met mans en vroue.

Die opdrag van Jesus aan die apostels om te wag (vir die gawe van die Heilige Gees), spreek my vanoggend sterk aan.  Natuurlik wag ons nie meer presies soos hulle op die uitstorting van die Heilige Gees nie.  Ons het Hom as gelowiges immers ontvang  en word daagliks deur Hom vervul.  Maar dit beklemtoon ook die voortdurende ingesteldheid om nie op eie inisiatief en met eie insig die werk van die Here te probeer doen nie.  Dit is juis wanneer ons stil genoeg raak en wag op die leiding van die Here dat ons begin raaksien waar Hy werk en Sy stem hoor om daarby betrokke te raak.

Dit tref my ook besonderlik dat Sy broers hierdie keer by is en deelneem aan die eensgesinde gebed.  Josef word nie genoem nie, wat waarskynlik beteken dat hy al dood is.  Jakobus, die een broer van Jesus, sal in die loop van die verhaal ’n baie belangrike en ook leiers rol begin speel in die vroeë kerk.

Die verwysing na Judas is ietwat grusaam met die beskrywing van wat met hom gebeur het.  Dit verskil ook van die prentjie wat Matteus skets (27:5 – opgehang).  Augustinus het gereken dat albei beskrywings waar was, dat Judas hom opgehang het, en later op die grond geval en oopgebars het.  Maar ons weet nie regtig wat presies daar gebeur het nie.

Jy is welkom om die twee Psalms, Psalm 69 en 109, wat in vers 20 aangehaal word, te gaan lees, veral vir die breër prentjie wat dit jou sal gee vir wat met die lyding van die Messias reeds lank tevore voorspel is.  Hierdie aanhalings bevestig ook weereens dat wat ons in die voortgaande verhaal van Jesus sien, ook die Ou Testamentiese beloftes vervul.  Dit bevestig die enorme betekenis van Jesus se voortgaande werk.

’n Mens kan ook sien dat die kerk van die begin af inval by God se reddingsplan wat die heidene gaan insluit, hoewel dit ’n rukkie vir die kerk sal duur voor die insluiting van die heidene met oorgawe omhels word.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord
Seëngroet

Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Skriflesing: Markus 16:1-8
Jesus het opgestaan

Lied 422 “Die Heer, die Heer het opgestaan vs 1,2,3” 

Vryspraak: 1 Johannes 5

Apostoliese Geloofsbelydenis

Loflied 409 “Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3”

Epiklese: Psalm 1

Skriflesing: Handelinge 1:15-17, 21-26

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

SEËNBEDE Num 6 BDV en Gen 12 

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (op melodie van Lied 582 “Bly by my Heer”)

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord
Voorganger: Christus het opgestaan! Christos anesté!
Gemeente:  Hy het waarlik opgestaan! Aléthos anesté!

Seëngroet
Genade en vrede van  God,
die Vader wat sy Seun na die wêreld toe gestuur het,
en van Jesus Christus, die Lewende Here,
en van die Heilige Gees wat ons herskep.

Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Skriflesing: Markus 16:1-8
Jesus het opgestaan
16 Toe die sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus, en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem.

2Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. 3Hulle vra toe vir mekaar: “Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?”

4Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. 5Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle ’n jongman aan die regterkant sit met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik.

6“Moenie skrik nie!” sê hy vir hulle. “Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. 7Maar gaan sê vir sy dissipels en in die besonder vir Petrus: Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.”

8Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang.

Lied 422 “Die Heer, die Heer het opgestaan vs 1,2,3” 

Vryspraak: 1 Johannes 5
10Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. 11En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. 12Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.
13Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Loflied 409 ‘Hoor jy die Paasfeesklokke vs 1,2,3″

Liedere

VONKK 5 “Vreugde! Vreugde!”
Teks: JJH du Plessis 2007 (Pro Deo)
Melodie: ODE AN DIE FREUDE (Koraal-simfonie Nr 9) – Ludwig van Beethoven 1824 (ritmies aangepas)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: openbare besit

1. Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde,
want ons Heiland het verrys.
Tot die dood was Hy verneder,
uit die graf het Hy herrys.
Alle eer aan die Oorwinnaar!
Elke knie moet voor Hom buig.
“Jesus Christus is die Here!” –
elke tong moet dit getuig.

2. Jesus leef, Hy heers vir ewig,
heerlik is sy majesteit.
As gestuurde van die Vader
stuur Hy ons nou wêreldwyd.
Hy bring heling, skenk bevryding:
daarvan moet ons bly getuig.
Vreugde! Vreugde! Juig van vreugde
want ons Heiland het verrys.

VONKK 75 “Halleluja! Die Heer Het Opgestaan!”
Teks:  Jacques Louw 2008 ©
Muse: SINE NOMINE – Ralph Vaughan Williams 1906
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit

1. Halleluja! Die Heer het opgestaan!
Leeg is die graf, die dood is nou verslaan.
Ons prys sy Naam, ‘n nuwe dag breek aan.
Halleluja! Halleluja!

2. Halleluja! Die Heer voer heerskappy!
Daar aan die kruis moes Hy ons doodstryd stry.
Maar kyk, Hy leef! Verlossing is verkry!
Halleluja! Halleluja!

3. Halleluja! Ons vier met blydskap fees!
Dood is die dood, ons hoef nie meer te vrees.
Hy laat ons leef, in Hom oorwinnaars wees.
Halleluja! Halleluja!

God praat met ons en ons luister

Epiklese: Psalm 1
Here
Ek is van U afhanklik dat dit goed gaan-
Ek wil nie die raad van goddeloses
volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie.
Ek wil eerder in U woord my vreugde vind.
Ek wil dit dag en nag oordink,
om te wees soos ’n boom wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie
verdroog nie.
Ek wil graag voorspoedig wees in alles
wat ek aanpak.
Waarlik, U lei die regverdiges
op hulle pad…

Skriflesing: Handelinge 1:15-17, 21-26

Prediking

Familie-oomblik

Lees die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Jesus se Vriende kies Iemand Anders in Judas se Plek             
12–14 Jesus se vriende het op ’n berg gestaan toe Jesus met die wolk hemel toe gery het. Die berg se naam is die Olyfberg. Dit is sommer net ’n entjie buitekant die stad Jerusalem. Nadat Jesus hemel toe is, het sy vriende teruggegaan na die stad Jerusalem toe. Jesus het mos gesê hulle moet ’n rukkie daar gaan wag. Sy vriende gaan toe na die huis waar hulle en Jesus baie keer saamgekom het. Petrus en Johannes was daar, en al die ander vriende van Jesus ook. Daar was ook ’n paar vroue in die huis. Ja, Jesus se ma en broers was ook daar. Daar was sommer ’n klomp mense. Hulle het toe almal saamgebid.

15–17 Later was daar meer as honderd mense in die kamer. Petrus gaan staan toe voor in die kamer en sê vir die mense: “Ons het altyd gedog Judas was een van ons vriende. Maar ons het nooit geweet hy was so ’n skelm nie. Mens kan amper sê hy was ’n spioen. Toe ons weer sien, help hy die skurke wat vir Jesus kom vang het.

18–19 “Die skurke het Judas selfs betaal omdat hy hulle gehelp het. Hierdie Judas was darem regtig sleg. Hy vat toe die geld, en koop vir hom daarmee ’n plot. Maar Judas is ’n rukkie gelede dood. Hy het geval. Hy het so hard geval dat daar selfs van sy derms uit sy maag gekom het. Judas het vreeslik gebloei. Maar julle het seker al van Judas se ongeluk gehoor. Lyk my almal in die stad Jerusalem weet dit al. Omdat Judas so baie gebloei het, het die mense sy plot nou ’n nuwe naam gegee. Hulle noem dit nou ‘Bloedgrond’.

20–22 “Dit het alles presies gebeur soos die Bybel gesê het dit gaan wees. Judas kan nou nie meer saam met ons werk om mense van Jesus te vertel nie. Daarom sal ons nou iemand anders in sy plek moet kies. Dit moet iemand wees wat ook by ons was toe ons oral saam met Jesus rondgeloop het. Hy moes alles gesien het wat Jesus gedoen het, totdat Jesus hemel toe gegaan het.”

23–26 Die mense wat in die kamer was, sê toe dat hulle óf Josef óf Mattias moes kies. Maar hulle bid toe eers tot God en sê: “Here, U ken elke mens baie goed. Ons wil nou graag iemand in die plek van Judas kies. Help asseblief vir ons om te weet of ons vir Josef of vir Mattias moet kies.” Hulle vat toe twee papiertjies. Op die een papiertjie skryf hulle Mattias se naam. Op die ander papiertjie skryf hulle weer Judas se naam. Toe gooi hulle die papiertjies in ’n bottel. Hulle het die bottel geskud, en haal toe net een van die twee papiertjies uit. Dit was die papiertjie waarop Mattias se naam geskryf was. Hulle het toe geweet dat God wil hê dat Mattias hulle moet help in die plek van Judas.

Angeheg is ’n woordsoek-speletjie. Die gemerkte woorde is weggesteek in die tabel. Woorde kan van links na regs voorkom, op of af, diagonaal op of af.

Probleem

Oplossing

Preekriglyn

[Nota: Lees gerus 1:12-26 as ‘n eenheid voor.]
Ons teks speel af op die vooraand van die uitstorting van die Heilige Gees. Die dissipels wag in Jerusalem op die belofte van die Vader, die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees sal hulle krag ontvang en sal hulle Jesus se getuies in Jerusalem en verder wees.

Ons teks handel oor die verkiesing van Mattias om die plek van die verraaier Judas in die dissipelkring in te neem.

Sommige van die temas en beredenering in die teks is vreemd vir moderne lesers. Deel daarvan is die beskrywing van Judas se grusame dood (18-20). Baie predikers wil eintlik hierdie vermelding liewers weglaat en dit nie in die erediens voorlees nie. Mens voel amper dit het ‘n ouderdomsbeperking nodig.

Moderne lesers kan wonder of van die beginsels en logika van die teks vandag nog op ons van toepassing is:

  • Kan mens sê dat die Heilige Gees deur koning Dawid in die Psalms (Psalm 69:26 en Psalm 109:8), honderde jare voor Judas se lewe, ‘n Skrifwoord oor Judas uitgespreek het? Kan so ‘n Skrifwoord eeue later deur Judas se dood vervul word? Is dit soos uitleg van die Bybel werk?
  • Hoe werk profesie in die Bybel? Kan ons so maklik van ‘n teksvers sê dit is ‘n profesie vir ons situasie? Of moet ons ‘n teks slegs teen sy historiese agtergrond lees?
  • Is dit belangrik dat ‘n twaalfde dissipel gekies moet word, suiwer omdat Psalm 109:8 sê: “Laat ‘n ander sy amp oorneem”?  Moet daar 12 dissipels wees bloot omdat Israel 12 stamme gehad het?
  • Kan ons regtig die lot werp om leiers aan te wys? Is dit hoe God se wil openbaar word?
Rol van die Skrif

Die dissipels is in ons teks in Jerusalem bymekaar waar hulle eendragtig bid (1:14) om die bekragtiging deur die Heilige Gees. Die Gees gaan van hulle die getuies maak wat Jesus hulle bedoel het om te wees (1:8).

Terwyl hulle so bymekaar is, neem Petrus die leiding. Hy bring die Psalms ter sprake om lig te werp op Judas se verraad. Judas is gekies as apostel, maar hy het ‘n gids geword vir diegene wat Jesus gevange geneem het. So het hy verraad geplaag. Hy het omkoopgeld ontvang, en grond gekoop, maar daarna op ‘n aaklige manier gesterf.

Die Psalmboek is vir Petrus ‘n gids om te interpreteer wat hier gebeur. Die Heilige Gees het tevore deur psalmdigter koning Dawid oor Judas getuig:
Laat sy woonplek leeg word;
laat niemand daarin woon nie (Psalm 69:26)

en

Laat ‘n ander sy amp oorneem (Psalm 109:8).
Vir Petrus is die woorde van die Skrif betroubaar. Die Skrif getuig van die waarheid. Die Skrif wys die pad vorentoe. Daarom bring hy die Psalms hier ter sprake.

Hierdie teruggryp na die Bybel as gids vir gepaste optrede kom ook elders by Petrus voor. Na die uitstorting van die Heilige Gees verwys Petrus na die profeet Joël en haal daarna weer vir Dawid uit die Psalms aan (Hand 2:16-36).

Jesus se Skrifgebruik

Lukas wys uit dat Jesus self ook die Skrif soos Petrus hanteer het. Op pad na Emmaus is Jesus met twee volgelinge in gesprek:

Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê. (Lukas 24:27)

En tydens Jesus se verskyning aan sy dissipels na sy opstanding in Lukas 24:44-47:

Daarna sê Hy vir hulle: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is.”
Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.
Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan,
en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.’

Dit was die groot uitdaging vir Jesus se eerste volgelinge: om die Skrif met Jesus in verband te bring. Almal het ‘n Messias verwag. Maar ‘n Messias wat vernederend sou ly en sterf, dit was nuut. Om nie van die opstanding uit die dood te vergeet nie.

Die Skrif vir hierdie eerste gelowiges was die Ou Testament. Dit moes verstaan word as betroubare getuie van God se werk in Jesus, en deur sy dissipels.

Die Heilige Gees

Petrus se uitleg van die Skrif, en die manier hoe hy dit met Judas in verband bring, berus op die volgende uitgangspunt: “Die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het …” (16).

Hoewel verhoogde Jesus die Heilige Gees in Handelinge 2 uitstort, was die Heilige Gees al lankal werksaam as betroubare getuie en profeet in die geskiedenis. Die Ou Testament getuig hiervan. Die Heilige Gees het reeds vooraf geprofeteer en getuig oor dinge wat sou plaasvind.

Dawid het reeds – op grond van die Heilige Gees – vooruit gesien dat Christus uit die dood sou opstaan, sê Handelinge 2:31. Dawid se woorde in Psalm 16:10 spreek hiervan.

Die Psalms is daarom die woorde van die Gees en vir Petrus ‘n betroubare bron om vas te stel dat iemand Judas se plek moet inneem (1:20).

Lukas, die skrywer van Handelinge, deel Petrus se oortuiging. Die Psalms was nie net woorde oor die tyd van die psalms nie, maar ook ‘n bron vir gelowiges wat in latere tye moes onderskei wat om te doen. Dit is van die Heilige Gees en daarom betroubaar. In Handelinge 4:24 – 28 bid die apostels in lyn met Psalm 2:1-2 as gids om die lotgevalle van die eerste Christelike gemeenskap te interpreteer.

Die beginsel is: die Heilige Gees lei ons deur woorde wat vroeër reeds in die Psalms uitgespreek is.

In Pinkstertyd

In die woorde van die Ou Testament hoor ons nie net getuienis van ‘n vroeër tyde nie, maar ook God se stem wat vir ons die koers in die hede wys.  Jesus, Petrus en Lukas het ‘n hoë siening van die Skrif, omdat dit woorde is wat deur die Heilige Gees se werk voortgebring is en geskik is om God se mense op regte weg te lei.

Hier in Pinkstertyd moet ons werklik feesvier omdat ons woorde het – in die Bybel – wat deur God die Heilige Gees geïnspireer is en wat werklik en waaragtig die waarheid is. Dit is ‘n betroubare gids vir ons lewens.

‘n Twaalfde dissipel

‘n Verdere tema in ons teks is die aanwys van ‘n twaalfde dissipel om Judas se plek in te neem.

Volgens vers 17 “is” Judas as een van die twaalf dissipels “gereken” en “is ook gekies om ‘n aandeel in ons werk te hê.” Die passiewe werkwoordsvorme verswyg God as die onderwerp, maar veronderstel God as die Een wat handel. God het die Twaalf saamgestel, net soos God in die Ou Testament die twaalf stamme geskep het.

Terwyl Judas se verraad ‘n leemte in die Twaalf gelaat het, vul God nou weer die Twaalf aan. Dit moet iemand wees wat ‘n getuie is van Jesus se opstanding, iemand wat Jesus goed geken en deur Jesus onderrig is.

Om dit duidelik te maak dat God aan die werk is, word die lot gebruik om die regte persoon aan te wys. Die werp van die lot getuig van God se voortgaande teenwoordigheid en handeling in God se kerk. Die lot word gewerp nadat God se Naam in gebed aangeroep is. Gebed is die erkenning van ons gebrekkige wysheid, en ‘n beroep op God om te lei.

Die wyse waarop die Skrif tot die gelowiges spreek, die ontvanklikheid vir God se leiding deur gebed, en die werp van die lot wys aan Wie die geloofsgemeenskap behoort, en Wie die geloofsgemeenskap en haar leierskap in stand hou.

God is die Leier in die kerk. Die mense wat God as leiers gebruik, volg God se leiding na, stel hulself vir God oop, ken die Skrifte, is mense van gebed en doen wat God vra. Hulle is altyd van God se leierskap bewus.

Nuwe Testament

In Petrus se kwalifikasies vir leierskap lê die kiem van die ontstaan van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is die apostels se getuies oor bediening van Jesus in sy geboorte, bediening, lering en dade, lyding, sterwe, opstanding en hemelvaart.

Boonop is die hele Nuwe Testament deur die Heilige Gees geïnspireer, net soos die Ou Testament.

Boodskap

Ons is tans in die middel van Pinkstertyd. Ons leer wag op die Heilige Gees wat ons voortdurend bemagtig om Jesus se verteenwoordigers te wees.

Op hierdie dag word ons vervul met dankbaarheid oor alles wat ons van God ontvang:

  • God is teenwoordig in die lewe van ons gemeente
  • God skenk ons die Skrif, geïnspireerd deur die Heilige Gees, die lewegewende Woord van God
  • God lei ons. Christus regeer en rig ons deur Sy Woord en Gees.
  • God is die Leier wat vir ons aardse leiers van formaat voorsien.

Ons kan die Here vandag met vreugde dank.

God stuur ons om te leef

Gebed
Here, ons loof U en dank U, want, te midde van ons pyn en mislukkings, weet ons dat U God is en  dat ons U maar net kan bewonder, loof en liefhê in Jesus Christus.
Vir die wêreld, wat so mooi is, maar so broos;
Vir lewe, so kosbaar, maar so bedreig;
Vir hierdie onmeetlik groot heelal waarin u koninkryk kom, loof ons U.
Vir hierdie Sondag, waarop ons weer u opstanding mag vier, en vir u kerk wat ons as gemeenskap van gelowiges byeenbring, loof ons U.
Vir u Evangelie, vir ons doop, vir ons begeerte om U te dien, vir die belofte van ’n ewigheid met U, loof ons U.
En omdat ons U en mekaar hier op aarde mag liefhê, omdat Christus ons liefhet, loof ons U, Here, met vrede en vreugde. Amen.
(Gebed deur Henri Capieu)

Offergawes

Wegsending: Lied 425 “Kyk die Heer het opgestaan vs 1,2,3,4”

SEËNBEDE Num 6 BDV en Gen 12
Mag die Here jou seën en jou beskerm.
Mag die Here Sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Mag die Here Sy gesig na jou toe lig en aan jou vrede gee.
En mag jy vir ander tot seën wees. Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.

Laat dit so wees, Here, Amen.

Vonk 38 (op melodie van Lied 582 “Bly by my Heer”)

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.