Sewende Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Die Here laat sy volgelinge nie aan hulle eie lot oor nie. Hy stuur vir hulle ‘n Trooster. Hy bid ook vir hulle en Hy stuur hulle (Joh. 17). Hy roep mense om deel te word van God se werk op aarde (Hand 1). Sy volgelinge is soos bome wat naby waterstrome groei (Ps. 1). Hulle ontvang die ware lewe in Christus en kan dit maar glo (1 Joh. 5).

Ander tekste

Handelinge 1:15-17, 21-26
Judas se opvolger
12Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ’n sabbatsreis ver. 13In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus. 14Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ’n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.

15In daardie tyd was daar ’n byeenkoms van die sowat honderd en twintig gelowiges. Petrus het die leiding geneem en gesê: 16–17“Broers,die Skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om ’n aandeel in ons werk te hê, maar hy het die gids geword van dié wat vir Jesus gevange geneem het.

18“Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy ’n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgepeul. 19Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken Bloedgrond.
20“In die boek van die Psalms staan daar:
Laat sy woonplek leeg word;
laat niemand daarin woon nie,
en:
laat ’n ander sy amp oorneem.

21–22“Daar moet dus nog ’n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is.”

23Hulle stel toe twee voor: Josef, wat ook Barsabbas of Justus genoem word, en Mattias. 24En die gelowiges het gebid: “Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het 25om as apostel te dien in die plek wat Judas leeg gelaat het toe hy gegaan het na waar hy hoort.”

26Hulle het geloot, en die loting het vir Mattias aangewys. So is hy gekies as die twaalfde apostel.

Psalm 1
Die Here lei die regverdiges
1 Dit gaan goed met die mens
wat nie die raad van goddeloses
volg nie,
nie met sondaars omgaan
en met ligsinniges saamspan nie,
2maar wat in die woord van die Here
sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink.
3Hy is soos ’n boom
wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie
verdroog nie.
Hy is voorspoedig in alles
wat hy aanpak.
4So is die goddeloses nie.
Hulle is soos kaf wat deur die wind
uitmekaar gewaai word.
5Daarom sal goddeloses
hulle nie kan handhaaf
wanneer die Here oor hulle oordeel nie
en sondaars nie ’n plek hê
in die vergadering
van regverdiges nie.
6Waarlik,
die Here lei die regverdiges
op hulle pad,
maar die pad van die goddeloses
lei tot ondergang.

1 Johannes 5:9-13
Die getuienis oor Jesus Christus
6Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. 7Daar is dus drie wat getuig a8die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen.

9Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. 10Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. 11En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. 12Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

Die doel van die brief
13Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

Sleutelteks

Johannes 17:6-19
1 Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: “Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik –

2 net soos U aan Hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat Hy aan elkeen wat U aan Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook Hom wat U gestuur het – Jesus Christus. 4 Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan My gegee het om te doen. 5 En nou, Vader, verheerlik My by U met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.

6 “Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. 7 Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. 8 Die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee, en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat Ek van U af gekom het. En hulle het geglo dat U My gestuur het.

9 “Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 10 En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort, is myne, en in hulle is Ek verheerlik. 11 Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en Ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan My gegee het in u Naam, sodat hulle, net soos Ons, een kan wees. 12 Toe Ek by hulle was, het Ek hulle wat U aan My gegee het, in u Naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm; en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

13 Maar nou kom Ek na U. Ek sê hierdie dinge terwyl Ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. 14 Ek het aan hulle u woorde gegee; maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 17 Heilig hulle deur die waarheid – u woorde is die waarheid.  18 Net soos U My in die wêreld ingestuur het, so het Ek ook hulle in die wêreld ingestuur. 19 En ter wille van hulle heilig Ek Myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees.

20 “Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde in My glo, 21 dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, en dat hulle ook in Ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22 En Ek het die heerlikheid wat U aan My gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is: 23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U My liefgehad het.

24 Vader, Ek wil hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het, omdat U My van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. 25 Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle weet dat U My gestuur het. 26 En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.” (Die Bybel 2020-vertaling ).

Liturgie

Sewende Sondag in Paastyd: EXAUDI (“luister”), na aanleiding van Psalm 27:7, 9: “Luister tog na my, Here, as ek roep …” Dit is die Sondag tussen Hemelvaart en Pinkster, ook genoem “Weeskind-Sondag”, na aanleiding van Jesus se belofte aan sy dissipels dat Hy hulle nie as weeskinders sal agterlaat nie.

Indien ‘n Paaskers gebruik word…

Aanvangslied: Lied 175 “Majesteit vs 1”

Paasroep/Aanvangswoord
OF
V: Die Gees sal altyd by ons bly.

Seëngroet  

Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Wet: Matteus 22:34-40

Skuldbelydenis: Lied 232 “Diep o God diep neergeboë vs 1”

Vryspraak: 1 Johannes 5
ALTERNATIEF Doop/Doopherinnering

Geloofsbelydenis

Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Epiklese Gebed: ahv Psalm 1 (OAV)

Skriflesing: Johannes 17:6-19

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap vs 1,2,3,4”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Indien ‘n Paaskers gebruik word…
Noem die naam van betrokke Sondag, byvoorbeeld: “Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here …”

Vra ’n lidmaat om vorentoe te kom en die Paaskers aan te steek.

Daarna word gesing. (Moet verkieslik nie sing tydens die aansteek van die kers nie. Dit is nie wenslik om twee liturgiese handelinge gelyktydig te laat plaasvind nie aangesien nie een van die twee dan die nodige aandag kry nie.)

Aanvangslied: Lied 175 “Majesteit vs 1”

Paasroep/Aanvangswoord
V: Jesus Christus het uit die dood opgestaan.
G: Nou het ons ’n lewende hoop.

V: God bewaar julle veilig vir die saligheid wat gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word.
G: Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe!
OF
V: Die Gees sal altyd by ons bly.
Die Gees sal ons wys wat die waarheid is.
G: Gees van Christus, U is welkom by my.

V: Jesus het ons nie soos weeskinders agtergelaat nie.
Hy het vir ons die ewige lewe gegee.
Almal wat in die Seun glo, het die ewige lewe.

G: Ons juig oor die ewige lewe wat ons ontvang. 
uit Johannes 14 en 1 Johannes 5

Seëngroet  
Liewe gemeente, die Here groet julle vanoggend met dieselfde belofte wat Hy aan sy dissipels gemaak het: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle.”

Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Wet Matteus 22:34-40
Die vraag oor die grootste gebod
(Mark 12:28–34; Luk 10:25–28)
34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, ’n wetgeleerde, het Hom met ’n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?”

37Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”

Skuldbelydenis: Lied 232 “Diep o God diep neergeboë vs 1”

Vryspraak: 1 Johannes 5
10Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. 11En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. 12Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

ALTERNATIEF Doop/Doopherinnering
V: Ons dink hier daaraan dat ons deur ons doop saam met Christus gesterf het en begrawe is. Ons weet egter ook dat ons saam met Hom opgewek is tot ’n nuwe lewe. Daarom bevestig ons opnuut die beloftes wat by ons doop gemaak is. Ons bely opnuut ons verbondenheid aan Christus.

V: Het u saam met Hom gesterf?
G: Ons het saam met Hom gesterf.

V: Het u saam met Hom opgestaan?
G: Ons het saam met Hom opgestaan.

V: Bely dan u geloof in die drie-enige God.
G: Ek glo in God die Vader, wat alles geskep het. 
Ek vertrou op Jesus Christus, deur wie die ganse mensdom met God versoen is.
Ek glo in die Heilige Gees wat my daagliks vernuwe en lei. 
– uit 2 Korintiërs 5:18-19; aanpassing/verwerking van ’n liturgie deur Johan van der Merwe en Breda Ludik in Gebedeboek met liturgiese riglyne

Geloofsbelydenis
Ons glo in die God van hoop,
God die Voorsiener wat ons al van die skepping af versorg en vashou.
Ons glo in die God van vrede,
in Jesus Christus wat in nederigheid eerder kniel en voete was
as om te veroordeel en te beskuldig.
Ons glo in die God van vreugde
omdat ons saam met Jesus nou met nuwe lewe
uit die graf die lewe in kan dans.
Ons glo in die God van liefde,
wat nie die dood sou ontsien
om vir ons hierdie groot liefde te bewys nie.

Loflied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Liedere

F113. “Here Jesus, U Skyn Oor Almal”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Diens en Getuienis)
Oorspronklike titel: Shine, Jesus, shine
Teks en Musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Breda Ludik
© 1987 Make Way Music
(Opgeneem in Jeugsangbundel II)

Here Jesus, U skyn oor almal,
met die glans van u liefde skyn U.
Skyn op ons tot ons oë oopgaan.
Maak ons vry om te lewe voor U.
Skyn oor my.  Skyn oor my.

Refrein:
Soos lig wat skyn in die donker van hierdie wêreld,
soos lig wat skyn, skyn die Heer in ons.
Kom, Jesus, kom en verdryf al die donker in ons.
Kom laat u liefde die wêreld oorwin.

Here, maak my ‘n lig wat helder
skyn om liefde te dra, al verder.
Skyn deur my tot die hele wêreld,
weet dat U vir ons almal gesterf het.
Skyn deur my.  Skyn deur my.

Refrein:

F171. “Hosanna In Die Hoogste”
(RUBRIEK:  Gemeentesang – Lof)
Oorspronklike titel: Hosanna in the highest
Teks en Musiek: Carl Tuttle
Afrikaanse vertaling: Jan de Wet
©  Mercy Publishing / Universal Songs

Hosanna (x3)
in die hoogste.
Hosanna (x3)
in die hoogste.
Ons verheerlik u Naam
soos ons nou voor U staan.
U’s verhewe, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

Loof Hom (x2)
loof die Koning en Heer.
Loof Hom (x2)
bring aan Hom die lof en eer.
Heer, ons bring U die eer,
U, ons Koning en Heer.
Word verheerlik, o Here God.
Hosanna in die hoogste!

God praat met ons en ons luister

Epiklese Gebed: ahv Psalm 1 (OAV)
Om U te behaag is my lewensdoel…
daarom verheug ek my in U Wet- ek oordink dit dag en nag:
ek ervaar U guns soos ‘n boom by ‘n waterstroom
wat vrugdra en nie verwelk nie…
wat voorspoedig is in wat hy doen…
Daarom poog ek om die weg van sondaars te vermy
en eerder as om soos kaf in die wind te verstrooi,
in voorspoed die weg van die regverdige na te jaag.

By die aanhoor van U Woord…

Mag ek wees soos ’n boom
wat by waterstrome geplant is,
wat op die regte tyd vrugte dra
en waarvan die blare nie
verdroog nie.
at voorspoedig is in alles
wat ek aanpak….

Mag die woorde van my mond en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor U aangesig:
o Here, my rots en my verlosser.
of
Almagtige God, ons hemelse Vader, U kom altyd u beloftes na.
Ons dank U dat U u enigste Seun gestuur het toe die tyd daarvoor reg was.
Saam met u hele kerk vier ons sy koms.
Ons verheerlik U, ons genadige Vader,
en u Seun, ons Koning van Sion,
en die Heilige Gees.

Here, U is ons Koning – in die Naam van die Vader bid ons
dat U ons in staat sal stel om hierdie Paastyd reg te vier:
in ons harte, met ons woorde, en deur ons lewe aan U toe te wy.

Stort u oorvloedige seën oor ons uit.
Stel ons in staat om met entoesiasme na u Woord te luister,
om dit te vertrou en in geloof te aanvaar,
sodat ons die vreugde van u Gees kan ervaar
en aan U ons bewondering kan toebring.
Laat ons U dien, die God wat mens geword het, ons Verlosser,
nou hier op aarde, in u kerk,
maar ook vir altyd in u koninkryk.
Amen.
– ’n Gebed van die Morawiese Broeders, 16de eeu

Skriflesing: Johannes 17:6-19

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Die volgende storie kan voorgelees of deur iemand vertel word:
Brenda was ‘n jong vrou wat genooi is om te gaan rotsklim.  Sy was baie bang!, maar het nogtans die groep vergesel.

Ten spyte daarvan dat sy skrikkerig was, het sy nogtans die tou vasgegryp en die rots begin klim omdat sy oor die regte uitrusting beskik het.  Na die eerste paar trekke het sy dit geniet, totdat sy by ‘n plek op die rots gekom het waar sy kon hang en rus.  Net toe sy wil verder klim, het ‘n sterk wind opgekom en haar teen die rots vasgedruk.  Met die geskud het sy gevoel  hoe haar kontaklens uit haar oog val.   Sy het nou daar vasgesit met meters ver ondertoe en sy kon nie so lekker met die een kontaklens sien nie!   Al sukkelend het sy rondgekyk of dit nie dalk daar naby uitgeval het nie, maar  sy kon niks sien nie.  Baie ontsteld het sy daar gesit, ver van die huis af, hoog teen die rots op en sy kon nie lekker sien nie!  Sy het ontsteld begin raak en later was sy so desperaat dat sy hard begin bid het dat die HERE haar moet help om die verlore kontaklens te vind.

Sy  het toe maar besluit om verder te klim – en toe sy  uiteindelik bo uitgekom het, help iemand haar om tussen haar klere en toerusting te soek – dalk het dit daar gaan vassit.  Maar nee, niks! Sy het toe net daar moedeloos gaan sit en wag totdat die res van die groep teen die rots uitgeklim het.

Terwyl sy so gesit het, het sy die berge rondom haar wat ver uitstrek gesien en gedink aan die vers in die Bybel wat sê,  “Die HERE het Sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”  Toe sy daaraan gedink het, het sy gebid, “HERE, U sien al hierdie berge; U ken elke klip en blaar; en U weet ook presies waar my kontaklens is.  Help my asseblief.”

Later, toe hulle weer teen die berg afstap het, het ‘n nuwe groep klimmers daar aangestap gekom.  Een van hulle het toe uitgeroep, “Haai almal, het enigiemand ’n kontaklens verloor?”  Kan jy dit glo, iemand het haar kontaklens opgetel!  En nie hoe nie; die jong man het dit juis raakgesien omdat ’n mier besig was om dit in die voetpaadjie te dra.

Brenda se pa was ’n spotprenttekenaar en toe hy hierdie ongelooflike storie van die mier, die gebed en die kontaklens hoor, het hy hierdie prentjie [sien prent hier onder] geteken van die mier wat ’n kontaklens dra en sê, “Lord, I don’t know why You want me to carry this thing. I can’t eat it, and it’s awfully heavy. But if this is what You want me to do, I’ll carry it for You.”

Dit leer ons vandag, dat al verstaan ons nie altyd hoekom ons sekere swaar laste moet dra nie; God ons gewilligheid wil gebruik om groot en klein dinge te doen, sodat  ons daarmee iemand anders in die wêreld  kan bly maak..

So moet ons ook soos die klein miertjie wees:  gewillig om ander mense in nood te help.  Ons moet bereid wees om watter manier ook al enigiemand te help.  Ons moet dit doen, al kry ons self niks daaruit nie.  Ons moet hulle help ongeag of hulle anders as ons is en selfs as ons  dink dat hulle dinge gedoen het wat ons dink nie goed is nie.  Omdat Jesus ons liefhet, moet ons hulle ook liefhê.

Preekriglyn

Hierdie laaste gebed van Jesus voor sy kruisiging, waarvan die inhoud opgeteken is, word soms Jesus se hoëpriesterlike gebed genoem. Dit gee ons insig in die hoëpriesterlike gebede wat Jesus nou, aan die regterhand van die Vader, namens ons bid.

Dit is aangrypend hoe die Nuwe Testament Jesus as Voorbidder vir ons teken:

 • Hy is daar ons Voorspraak by die Vader – 1 Joh. 2:1;
 • Hy leef daar vir altyd om vir ons in te tree – Hebr. 7:25;
 • Hy pleit daar vir ons [nes die Gees in ons harte] waar Hy sit aan die regterhand van God – Rom. 8:34).
Inhoud van die gebed

Die inhoud van die gebed is net so omvattend soos die Ons Vader wat Jesus aan sy dissipels geleer het.

Die gebed vertoon die volgende drieledige struktuur:

 • Jesus bid vir Homself en die voltooiing van sy roeping:
  dat God Hom sal verheerlik soos tevore, want Hy het sy taak voltooi (“dit is volbring” – Joh. 19:30), om God se woorde aan mense bekend te maak – Johannes 17:1-8;
 • Jesus bid vir die dissipels:
  Vir die beskerming van die dissipels se onderlinge gemeenskap, sodat hulle net soos Hy en die Vader een kan wees – Johannes 17:9-12;
  Vir die beskerming van die Bose (soos in die Ons Vader) deurdat hulle toegewy bly aan die waarheid van God se woord, al erken Jesus dat Judas verlore is soos die Skrif voorspel het (Ps. 41:10) – Johannes 17:13-19;
 • Jesus bid vir die kerk:
  die eenheid van al die gelowiges wat deur die dissipels se werk tot geloof in Jesus sal kom, as ‘n verdere getuienis aan die wêreld – Johannes 17:20-23;
  Jesus bid vir ‘n hereniging met die gelowiges dat hulle Sy ware heerlikheid kan sien en Sy liefde volkome in hulle kan bly – Johannes 17:24-26.
Opmerkings oor die gebed

Voordat ons verder gaan, eers ‘n paar opmerkings oor die gebed:

 • Let op dat die ewige lewe hier nie soseer op die hemel as sodanig dui nie, ook nie op ‘n tydloosheid nie, maar op ‘n onbelemmerde verhouding met God.
 • Let ook op dat die eenheid tussen gelowiges gehandhaaf moet word in die midde van die eksterne aanvalle van die Bose en die interne aanvalle van gelowiges wat nie die eenheid genoegsaam koester nie.
 • Dit bly daarom die primêre Skrifgedeelte wat die eenheid van die gemeenskap van gelowiges as ‘n fundamentele waarheid beskryf, wat altyd ‘n aanmoediging sal bly om waar daar skeuring is, alles in ‘n mens se vermoë te doen om die eenheid te herstel. Paulus sou ook baie tyd aan hierdie gedagtes spandeer en dit verder uitspel (1 Kor. 12-14; Ef. 3-4). Ook Petrus (1 Pet 2:1-10).
 • Hierdie gebed is daarom die lewende testament van Jesus. Hy bid vir en werk vir eenheid, ‘n eenheid presies soos Hy dit met die Vader en die Gees beleef. Niks minder as dit kan ooit ons doelwit en passie bly nie.
Boodskap

Watter boodskap kom vandag na ons uit hierdie gebed?

Soos reeds gesê, kan ons in tye van krisis en onsekerheid, krag uit Jesus se hoëpriesterlike gebed put (Joh. 17:1-19). Jesus bid hierdie gebed aan die einde van sy sogenaamde afskeidsrede met die wete dat Hy op pad is om gevange geneem, verloën, verhoor, oorgelewer en gekruisig te word (Joh. 18–19). Die “krisisuur” het vir Jesus aangebreek.

Hy neem tyd om eers hierdie gebed vir sy dissipels te bid. Reeds nou, soos aan die kruis toe hy reëlings oor sy moeder getref het, maak Jesus nog tyd vir ons. Dit is ‘n aangrypende daad: om in sy eie angs nog aan ons te dink.

Daar is veral drie dinge in hierdie gebed waaruit ons moed vir krisisse kan put:

Jesus bid namens ons

Eerstens, die versekering dat Jesus met God praat namens die geloofsgemeenskap, ja, namens jou en my as navolgers en ons as sy dissipels. Dit is duidelik uit die gebed dat Jesus die hoop vir die toekoms van sy navolgers aan God in gebed toevertrou. Regdeur die afskeidsgesprekke, het Jesus beloftes aan sy dissipels oor die toekoms gemaak. In hierdie gebed vertrou Hy hierdie toekoms aan God toe.

Dit is ‘n belangrike aspek. Eerder as om die geloofsgemeenskap se toekoms aan onsself toe te vertrou, vertrou Jesus dit aan God toe. Ons is nie op onsself aangewese nie. Ons kan met alles wat ons het, aan Jesus se gebed vashou.

Méér as dit, met hierdie gebed gee Jesus vir ons ‘n voorbeeld van hoe ons ons identiteit te midde van krisisse moet verstaan. Ons identiteit as geloofsgemeenskap en as gemeente, is in alles afhanklik van God se sorg. Jesus plaas met hierdie gebed die kerk en gemeente se toekoms in God se hande. Die kerk se toekoms berus dus by God en nie by ons nie. Die toekoms van die kerk en van ons oorlewing, is uiteindelik nie afhanklik van of afgelei uit ons eie (goeie) werk nie, maar berus by God. Selfs as dit gaan om Covid-19: ons nood is in God se hande.

Hiermee word dit moontlik vir ons om die liefde van Jesus en van God te hoor en te ervaar te midde van die uur van nood en krisis. Jesus gee vir ons wat Hy liefhet terug aan God en hou God aan sy beloftes vir ons gemeenskap en gemeente. Jesus laat nie ons as weeskinders agter nie, omdat Hy namens ons vir God aangeroep het en vir God gevra het om aan ons te gee wat God reeds vir Jesus gegee het. Wat ‘n wonderlike versekering!

Naby aan die Vader

Tweedens gee hierdie teks ons ‘n blik op die intimiteit van Jesus se verhouding met God die Vader. Die taal van Jesus se gebed skep ‘n atmosfeer van intimiteit. God se teenwoordigheid word aktief opgeroep. Jesus is naby genoeg aan God dat Hy sy klagskrifte en voorbidding aan God die Vader kan voorlê, met die versekering dat God hoor. Jesus bid met die vertroue dat God teenwoordig is en luister.

Regdeur die Evangelie het Jesus daarop aangedring dat Hy en God met ‘n voortgaande gesprek besig is waardeur die waarheid vergestalt word. Wat so bemoedigend is, is dat Jesus in hierdie gebed sy verhouding met die Vader verruim om ook vir ons in te sluit deur op die karakter en identiteit van God aanspraak te maak. Daarom stel hierdie gebed ons in staat om te hoor hoe God en Jesus mekaar liefhet en vir die toekoms van die geloofsgemeenskap saamwerk.

Lewe saam met God

Derdens help hierdie “kykie wat ons kry op die binne-lewe van God” ons om oor die ewige lewe saam met God te besin. Hierdie gebed wys vir ons as geloofsgemeenskap heen na ‘n toekoms waarin God se sorg en bestuur volledig is. Dit wys heen na ‘n toekoms waarin die ervaring van God se liefde vir ons ‘n werklikheid word, ten spyte van Covid-19 of watter krisis ook al.

Dit is hierdie heerlike verwagting wat ons daaglikse lewe moontlik maak. Die gebed herinner ons aan God wat ons toekoms koester, te midde van gevare. Daarom nooi hierdie gebed vir ons as geloofsgemeenskap uit om, soos wat Jesus in sy uur van nood daaraan vasgehou het dat God Hom liefhet, ook vir seker te weet dat God op grond van sy oneindige liefde sy kinders sal versorg.

God stuur ons om te leef

Gebed
Jesus, ons Here, ons loof U,
die Een vir wie die graf nie gevange kon hou nie.
Ons loof U en aanbid U
omdat U sterker is as die duiwel en die dood.

Dankie, dankie, dankie, dat ons daarom kan weet
dat ons werklik vir niks hoef bang te wees nie
– want U lewe, en U is met ons al die dae …
tot wanneer U óns opwek!
– Paasmeditasie uit die Oosters-Ortodokse Kerk

O Here, wat die dood oorwin het
en tot in alle ewigheid leef,
ons vier vandag sowel die misterie van u reddende liefde
as die majesteit van u opstanding.
– Anoniem

Gees van God, ons dank U
dat U Christus uit die dood opgewek het.
Ons wie se liggame nog sterflik is,
smeek U:
Wek ons op tot nuwe lewe.
– Kate Compston

Offergawes

Wegsending: Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap vs 1,2,3,4”

Seën
Die Here seën julle elkeen vanoggend met ’n troosryke belofte en sê: “Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal tot in ewigheid nie verlore gaan nie. Niemand sal julle uit my hand ruk nie.”

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.