Sewende Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Die sewende en laaste Sondag in Paastyd se Latynse naam vanuit die kerktradisie is exaudi (“luister”). Al kom hierdie woord in die sleutelteks voor is dit nie ‘n direkte tema in enige van die tekste nie.

‘n Tema wat wel die fokus van die sleutelteks is en wat na die ander drie tekste deurgetrek kan word, is die tema van God as die Een op die troon wat in beheer is van alles en ‘n toekomsverwagting wat daarvan afhang. Dit word bevestig in die sleutelteks en daar word uitgesien na Christus se wederkoms. Psalm 97 loof ook die almag en verhewendheid van God. In die Johannesteks bid Jesus vir sy dissipels en vir hoe hulle nou saam met Hom en God moet saamleef, ook wanneer Hy weggaan. In Handelinge sien ons hoe Paulus en Silas se optrede as Christene vir die tronkbewaarder ‘n nuwe toekomsverwagting gee.

Sleutelteks

Openbaring 22:12-14, 16-17, 20-21
6Toe het die engel aan my gesê: “Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here, die God van die geeste van die profete, het sy engel gestuur om aan sy diensknegte te wys wat binnekort moet gebeur.”

7“Kyk, Ek kom gou! Gelukkig is dié wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol.”

8Ek, Johannes, is die een wat hierdie dinge gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek in aanbidding neergeval aan die voete van die engel wat hierdie dinge aan my gewys het. 9Maar hy het vir my gesê: “Moet dit nie doen nie! Ek is net ‘n dienskneg saam met jou en jou broers, die profete, en saam met diegene wat vashou aan die woorde van hierdie boekrol. Aanbid God!” 10Hy het ook vir my gesê: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie boekrol verseël nie, want die bestemde tyd is naby. 11Wie onreg pleeg, laat hy nog meer onreg pleeg; wie onrein is, laat hy nog meer onrein word; maar wie regverdig is, laat hy nog meer geregtigheid beoefen; en wie heilig is, laat hy nog meer heilig word.”

12“Kyk, Ek kom gou! En die beloning is by My, om elkeen volgens sy optrede te beloon. 13Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde. 14Gelukkig is diegene wat hulle lang stolas was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en die stad deur die poorte kan binnegaan.

15Die honde bly buite, ook die towenaars en die hoereerders, die moordenaars en die afgodedienaars, en ook elkeen wat die leuen liefhet en beoefen.

16“Ek, Jesus, het my engel gestuur om teenoor julle oor hierdie dinge in die gemeentes te getuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die helder môrester.”

17En die Gees en die bruid sê:
“Kom!”
En laat elkeen wat luister, sê:
“Kom!”
En laat elkeen wat dors het,
kom.
En laat elkeen wat dit begeer,
die water van die lewe kom kry, verniet!
18Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor:
“As iemand iets hieraan toevoeg,
sal God die plae waarvan
in hierdie boekrol geskryf is,
aan hom toevoeg.
19En as iemand van die woorde
van die boekrol van hierdie
profesie wegneem,
sal God sy aandeel
aan die boom van die lewe,
en aan die heilige stad
waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem.”
20Hy wat hierdie dinge getuig, sê:
“Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
21Die genade van die Here Jesus bly by julle almal.

Ander tekste

Hand 16:16-34
16Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons ’n slavin teëgekom in wie daar ’n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. 17Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: “Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste! Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word.”

18Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: “Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus: Gaan uit haar uit!”

Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan.

19Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. 20Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: “Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. 21Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie.”

22Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. 23Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. 24Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem.

25Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. 26Skielik kom daar ’n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak. 27Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. 28Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: “Moenie jouself doodmaak nie! Ons is nog almal hier.”

29Toe het die bewaarder ’n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. 30Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?”

31Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”

32Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. 33Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. 34Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ’n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het.

Ps. 97
Die Here regeer, die aarde moet
juig,
al die baie eilande moet bly wees!
2Die Here is omgewe van donker wolke;
sy troon is gebou
op reg en geregtigheid.
3’n Vuur trek voor Hom uit
en verteer sy vyande aan alle kante.
4Sy weerligstrale verlig die wêreld;
die aarde sien dit en bewe.
5Berge smelt soos was voor die Here,
voor die Here van die aarde.
6Die hemel getuig dat Hy regverdig is
en al die volke sien
sy magtige verskyning.
7Almal wat beelde dien,
wat nikswerd afgode vereer,
word ontnugter,
want al hulle gode
moet voor die Here buig.
8Sion is bly, die stede van Juda juig
wanneer hulle hoor wat U
as regter gedoen het, Here.
9U, Here, is die Allerhoogste
oor die hele aarde,
hoog verhewe bo alle gode.
10Julle het die Here lief;
haat dan wat sleg is!
Hy bewaar die lewe
van sy troue dienaars,
Hy red hulle
uit die greep van die goddelose.
11Vir die regverdiges
het daar lig gekom,
blydskap vir die opregtes.
12Wees bly in die Here, regverdiges,
prys sy heilige Naam.

Joh. 17:20-26
20“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 21Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: 23Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.

24“Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

25“Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. 26Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.”

Ekstra stof

Die boek Openbaring sluit in hoofstuk 22 af met:

  • ‘n prentjie van die utopiese karakter van die Nuwe Jerusalem wat herinner aan die oorspronklike paradystuin van Eden in Genesis 2 sowel as die saligspreking van Psalm 1 wat ook met ‘n boom metafoor werk – vers 1-5 en
  • ‘n versekering van die Here Jesus Christus se wederkoms in ‘n wisselspraak tussen die engel, die Here Jesus self, die Heilige Gees, die bruid, Johannes en die veronderstelde lesers van die boek – vers 6-21.

Soos die vorige hoofstuk die impak van God uit die Nuwe stad Jerusalem – die metafoor vir die geloofsgemeenskap – op die omliggende nasies beskryf met die metafoor van LIG wat lewe gee, só beskryf Johannes op soortgelyke wyse die impak van God in hierdie hoofstuk met die metafoor van WATER so helder soos kristal, wat lewe gee.

Hierdie water loop soos ‘n rivier uit die troon van God en die Lam en gee lewe asook genesing via die boom van die lewe wat by die rivier geplant is en via sy maandelikse vrugte en oorvloed blare genesing bring. Dit sluit baie nou aan by Esegiël 47 wat beide oor die stroom van water uit die heiligdom en die blare van die bome daar langsaan wat genesing bring, skrywe. Dit laat ‘n mens ook dink aan Psalm 1 se prentjie van die oorvloed wat iemand beleef wat na God luister en met ‘n boom wat by watervore geplant is, vergelyk word.

In dié Utopia, hierdie Eden, sal daar geen vervloeking meer wees nie. In die grondteks staan daar: “Geen vloek sal daar meer wees nie.” In die konteks beteken dit dat God nie meer sal oordeel nie. Dit sal nie meer nodig wees nie, want almal sal met onbedekte gesig die lig van God se teenwoordigheid indrink en daarin en daaruit leef. Die vloek van die sondeval van Genesis 3 is opgehef.

Sy Naam sal op hulle voorkoppe geskryf staan. En hulle saam met Hom vir ewig as konings leef.

Die Here Jesus Christus kom verseker weer – Openbaring 22:6-21
Johannes sluit die boek af met ‘n versekering van die Here Jesus Christus se spoedige wederkoms in ‘n wisselspraak tussen die engel, die Here Jesus self, die Heilige Gees, die bruid, Johannes en die veronderstelde lesers van die boek Openbaring.

Dat die Here Jesus self drie keer dit herhaal, gee aan dié slotgedeelte ‘n besondere krag: vers 7, 12, 20: “Kyk, Ek kom gou!”.

Dat die woorde van dié boek as betroubaar en eg geag word, soos die engel aan Johannes te kenne gee, gee besondere krag aan die oproep om gehoorsaam te wees. Trouens, Jesus se eerste belofte van sy wederkoms word as saligspreking daaraan verbind: “Geseënd is dié wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol.”

Soos in Openbaring 19 is die oomblik só groot vir Johannes dat hy weer die boodskapper probeer aanbid, maar word weereens gehelp om sy fokus op God te plaas, terwyl hy ook aangemoedig word om die woorde van die profesie wyd te versprei weens die spoedige aard daarvan in belang van die lewens van mense.

Die woorde in vers 11 kan op twee maniere verstaan word, as ‘n beskrywing van wat in werklikheid gebeur – sondaars hou aan met sondig, dié wat gehoorsaam is, groei in gehoorsaamheid – óf as ‘n waarskuwing aan goddeloses dat hulle op ‘n pad is wat na die verderf lei en omgekeerd ‘n aanmoediging aan gelowiges dat hulle moet volhou op die pad wat na die volle gemeenskap met God lei.

Die beloning van die Here Jesus dui nie op ‘n verdienstelike karakter van die wederkoms nie, maar op die sekerheid van die redding van diegene wat in ‘n verhouding met Hom lewe wat loon sal insluit. Dit word gekontrasteer met dié wat nie deel van die stad sal hê nie – honde (seksuele perverte), towenaars, onsedelikes, moordenaars, afgodsaanbidders en leuenaars –  ‘n soortgelyke lys as wat in hoofstuk 21 gegee is.

Die Gees en die bruid eggo die belofte van die Here Jesus se koms met die byvoeging dat daar nog genadetyd beskikbaar is vir dié wat dors het en luister. Hy is immers die Wortel en Nakomeling van Dawid (vgl Jes. 11:1), die helder Môrester (Num 24:17).

Johannes bevestig self oor die inhoud van sy boek dat dit gesagvol is, een van die redes waarom die boek uiteindelik in die kanon ingesluit is, komende van ‘n apostel wat die Here Jesus op aarde geken het. Niemand mag hieraan verander nie, anders sal hy of sy nie net die plae wat in die boek beskryf is, ondervind nie, maar ook uit die Boek van die Lewe uitgeskryf word.

Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te keer, waarop die kerk asof in ‘n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ‘n seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.

Liturgie

RUS

Toetrede: VONKK 90 of Lied 595

Votum: Openbaring 22:17

Seëngroet: Openbaring 1:4-5

Lofsang: Flam 271 of Lied 168

Verootmoediging: n.a.v. Joh. 17:20-26

Toewyding: Flam 132

Geloofsbelydenis

HOOR 

Gebed

Skriflesing: Openbaring 22:12-21

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 142 of Lied 596

Seën: Openbaring 22:20-21

Respons: VONKK 90

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
VONKK 90 Maranata!  of
Lied 595 “Ons wag op U, o Seun van God”

Votum: Openbaring 22:17
17Die Gees en die bruid sê: “Kom!”
En elkeen wat dit hoor,
moet sê: “Kom!”
En elkeen wat dors het,
moet kom;
elkeen wat die water
van die lewe wil hê,
moet dit kom kry, verniet!

Seëngroet: (Openbaring 1:4-5)
Genade vir julle en vrede van Hom
wat is en wat was en wat kom,
en van die sewe Geeste
wat voor sy troon is;
5en van Jesus Christus,
die betroubare getuie,
die Eersgeborene uit die dood
en die heerser oor die konings van die aarde.
of
V: Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie.
G: Die Eerste wat uit die dood opgestaan het.

V: Die Heerser oor die konings van die aarde.
G: Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos,

V: en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.
G: Aan Hom behoort die heerlikheid en krag tot in alle ewigheid!

Almal: Amen.

Lofsang
Flam 271 U Hou Die Aarde of
Lied 168 “Heilige Jesus”

Verootmoediging: n.a.v. Joh. 17:20-26
Ons bid soos wat Jesus vir sy volgelinge gebid het:
dat ons almal een mag wees, net soos U, Vader, in Christus is en Hy in U, dat ons ook in U mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U Jesus gestuur het. Die heerlikheid wat U Jesus gegee het, het Hy ook aan ons gegee, sodat ons een kan wees net soos U een is: Christus in ons en U in Christus, sodat ons volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U Hom gestuur het en hulle liefhet net soos U Hom liefhet.

Vader, ons wil graag wees waar Jesus is, sodat ons Sy heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U Hom gegee het omdat U Hom al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.

Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Jesus ken U, en ons weet dat U Hom gestuur het. Hy het u Naam aan ons bekend gemaak, en maak dit steeds bekend, sodat die liefde wat U aan Hom bewys het, in ons kan wees en Hy ook in ons.

Toewyding
Flam 132 Uit Een Hart 

Geloofsbelydenis

Liedere

VONKK 90 “Maranata!”
Nav I Korintiërs 16:22b Teks: Jannie Hougaard 2004 © Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 ©
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Meditatief – Hoop en Voleinding

Maranata!
Maranata!
Maranata!
Kom, Heer, kom weer!

(Alternatiewe teks;)
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer, kom weer!

F271. “U Hou Die Aarde”
(RUBRIEK: Flam – Lof / Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Willie Kamffer © 2006 NG Moreleta Publishing (geadministreer deur Urial Publishing)

U hou die aarde in die holte van u hand,
U hou u skepping
tot in ewigheid in stand.
Ek besing u grootheid, Heer,
ek wil U vereer
ek besing u almag, Heer.
U alleen is waardig om te prys.

U is die Alfa en Omega.
U is die Eerste en die Laaste.
U’s die Begin en U’s die Einde.
Daar is geen ander God as U nie.

F132.”Uit Een Hart”
(RUBRIEK: Flam – Lof / Geloofsbelydenis / Ekumene / die kerk) Oorspronklike titel: One Song of Praise
Teks en musiek: Bob Fitts Afrikaanse vertaling: Piet Smit  © Scripture in Song

1. Vader van liefde, bron van ons krag
ons bring in aanbidding ons loflied aan U.
Here U het belowe om hier by ons te wees
as ons saam is in u Naam, in waarheid en gees.

2. Jesus, ons Redder, Immanuel
ons kom ons lewens as lof-offer gee.
Ons wil uit een mond u ryk en krag besing
en aan U, o Skepper, Heer, ons loflied bring.

3. Gees van die waarheid, Helper uit God
leer ons om in liefde soos Jesus te dien.
En bind ons dan saam, Heer soos ons hier voor U staan
om met liefde in ons hart na die wêreld te gaan.

Sodat ons uit een hart in eenheid kan bely
dat U Erekoning is en dit altyd sal bly.

Help ons om uit een hart in eenheid te bely
dat U Erekoning is en dit altyd sal bly.

F142. “Kom, Jesus, kom!”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed, Hoop en voleinding) Teks en musiek: Retief Burger © 2005 Urial Publishing
(Op 19:6-9, Op 22:16-21, 2 Kor 5:6-9)

1. Here van die Heiliges, U wat was en U wat is,
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig staan, u liefde sal ook my kom haal
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.

Refrein:
Kom, Jesus, kom vir u bruid
vir hierdie mens wat voor u staan.
Kom, Heil’ge Gees, en reinig ons
vir die bruilof van die Lam.
Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom tog gou! Kom!

2. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd
ek sal sing, ek sal sing.
U liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn
ek sal sing, ek sal sing.
Die Gees en die Bruid roep uit, ons wag, ons smag
ons verlang na U Heer, na U Heer.Refrein:

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Openbaring 22:12-21

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

John Stevens stel voor dat jy die advertensie gebruik van iets wat op pad is – ‘n restourant wat oopmaak, ‘n fliek waarna almal uitsien. Soos die ou fliek advertensies “coming soon”. Verbind dit aan die belofte dat Jesus belowe om vinnig terug te keer.

As julle die kodes in Openbaring probeer “kraak” het, bied hierdie teks ‘n goeie oorsig oor die kodes – kyk na Carolyn Brown se suggestie.

Preekriglyn

[Nota: Meegaande preek veronderstel ‘n ietwat wyer teksseleksie, 22:1-21, dan die Leesrooster se teksindeling.]
Openbaring 21-22 is bedoel om jou opgewonde te maak oor wat vir ons as kinders van die Here wag. Johannes beskryf die koms van die nuwe hemel en nuwe aarde, en die vestiging van die Nuwe Jerusalem uit die hemel om ons te inspireer dat dit ons einddoel is. Dat alles nuut gemaak sal word. Dat ons in God se heerlikheid vir ewig sal bly.

Openbaring 22 rond dié prentjie af met ‘n beskrywing van die water van die lewe wat uit die troon van God en die Lam uit die stad vloei. Die boek sluit af met ‘n versekering van die spoedige en besliste wederkoms belofte van die Here Jesus om ons aan te moedig om aan te hou om vas te hou aan die woorde van God.

Water van lewe en genesing vloei uit die Nuwe Jerusalem

22:1Toe het die engel aan my ‘n rivier van water wat lewe gee, gewys. Dit is helder soos kristal en het uit die troon van God en die Lam gevloei.

2In die middel van haar straat aan die een kant en die rivier aan die ander kant is die boom van die lewe wat twaalf keer vrugte dra; elke maand gee hy sy vrug, en die blare van die boom lei tot genesing van die nasies.

3Geen vloek sal daar meer wees nie. Die troon van God en van die Lam sal in haar wees en sy diensknegte sal Hom dien.

4En hulle sal sy gesig sien, asook sy Naam op hulle voorkoppe.

5Daar sal nie meer nag wees nie en die nodigheid aan die lig van ‘n lamp en die lig van die son bestaan nie meer nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal vir ewig as konings heers.

Die Nuwe Jerusalem word as ‘n paradys beskryf wat herinner aan die oorspronklike paradys, die tuin van Eden in Genesis 2.

Soos die vorige hoofstuk die impak van God uit die Nuwe stad Jerusalem – die metafoor vir die geloofsgemeenskap – op die omliggende nasies beskryf met die metafoor van LIG wat lewe gee, só beskryf Johannes op soortgelyke wyse die impak van God in hierdie hoofstuk met die metafoor van WATER so helder soos kristal, wat lewe gee.

Hierdie water loop soos ‘n rivier uit die troon van God en die Lam en gee lewe asook genesing via die boom van die lewe wat by die rivier geplant is en via sy maandelikse vrugte en oorvloed blare genesing bring. Dit sluit baie nou aan by Esegiël 47 wat beide oor die stroom van water uit die heiligdom en die blare van die bome daar langsaan wat genesing bring, skrywe. Dit laat ‘n mens ook dink aan Psalm 1 se prentjie van die oorvloed wat iemand beleef wat na God luister en met ‘n boom wat by watervore geplant is, vergelyk word.

In dié Utopia, hierdie Eden, sal daar geen vervloeking meer wees nie. In die grondteks staan daar: “Geen vloek sal daar meer wees nie.” In die konteks beteken dit dat God nie meer sal oordeel nie. Dit sal nie meer nodig wees nie, want almal sal met onbedekte gesig die lig van God se teenwoordigheid indrink en daarin en daaruit leef. Die vloek van die sondeval van Genesis 3 is opgehef.

Sy Naam sal op hulle voorkoppe geskryf staan. En hulle saam met Hom vir ewig as konings leef.

Die Here Jesus Christus kom verseker weer

6En die engel het vir my gesê: “Hierdie woorde is geloofwaardig en eg en die Here, die God van die geeste van die profete, het sy engel gestuur om aan sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur.”

7“En kyk, Ek kom gou!
Gelukkig is die een wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol bewaar.”

8En ek, Johannes, is die een wat hierdie dinge gehoor en gesien het. En toe ek dit hoor en sien, het ek neergekniel in aanbidding voor die voete van die engel wat hierdie dinge aan my gewys het.

9En hy sê toe vir my: “Oppas, moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou medegelowiges, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boekrol gehoorsaam. Kniel voor God in aanbidding neer!”

Johannes sluit die boek af met ‘n versekering van die Here Jesus Christus se spoedige wederkoms in ‘n wisselspraak tussen die engel, die Here Jesus self, die Heilige Gees, die bruid, Johannes en die veronderstelde lesers van die boek Openbaring.

Dat die Here Jesus self drie keer dit herhaal, gee aan dié slotgedeelte ‘n besondere krag: vers 7, 12, 20: “Kyk, Ek kom gou!”.

Dat die woorde van dié boek as betroubaar en eg geag word, soos die engel aan Johannes te kenne gee, gee besondere krag aan die oproep om gehoorsaam te wees. Trouens, Jesus se eerste belofte van sy wederkoms word as saligspreking daaraan verbind: “Geseënd is dié wat vashou aan die woorde van die profesie van hierdie boekrol.”

Soos in Openbaring 19 is die oomblik só groot vir Johannes dat hy weer die boodskapper probeer aanbid, maar word weereens gehelp om sy fokus op God te plaas, terwyl hy ook aangemoedig word om die woorde van die profesie wyd te versprei weens die spoedige aard daarvan in belang van die lewens van mense.

God sal ons beloon

10Hy sê toe ook vir my: “Moenie die woorde van die profesie van hierdie boekrol verseël nie, want die tyd is naby.

11Dié wat kwaad doen, moet meer kwaad doen; wie vuil is, moet nog meer vuil lewe, en wie reg optree, moet nog meer reg doen, en wie heilig optree, moet nog meer heilig word.” 

12“Kyk, Ek kom gou! En Ek bring my loon saam om elkeen te beloon, elkeen volgens sy dade.

13Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.

14Gelukkig is dié wat hulle klere was sodat hulle volle reg sal hê op die boom van die lewe en om by die poorte van die stad in te gaan.

15Die honde word buite gelaat, ook die towenaars en die onsedelikes en die moordenaars en die afgodsaanbidders en elkeen wat die leuen liefhet en doen. 

16Ek, Jesus, het my engel gestuur om aan julle hierdie dinge in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel en die Nakomeling van Dawid, die helder Môrester.”

Die woorde in vers 11 kan op twee maniere verstaan word, as ‘n beskrywing van wat in werklikheid gebeur – sondaars hou aan met sondig, dié wat gehoorsaam is, groei in gehoorsaamheid – óf as ‘n waarskuwing aan goddeloses dat hulle op ‘n pad is wat na die verderf lei en omgekeerd ‘n aanmoediging aan gelowiges dat hulle moet volhou op die pad wat na die volle gemeenskap met God lei.

Die beloning van die Here Jesus dui nie op ‘n verdienstelike karakter van die wederkoms nie, maar op die sekerheid van die redding van diegene wat in ‘n verhouding met Hom lewe wat loon sal insluit. Dit word gekontrasteer met dié wat nie deel van die stad sal hê nie – honde (seksuele perverte), towenaars, onsedelikes, moordenaars, afgodsaanbidders en leuenaars –  ‘n soortgelyke lys as wat in hoofstuk 21 gegee is.

Die Gees en die bruid sê: “Kom!”
17En die Gees en die bruid sê: “Kom!”
En dié wat hoor, moet sê: “Kom!”
En dié wat dors het, moet kom.
Dié wat wil, laat hy die water van die lewe neem, verniet!

18Ek lewer getuienis teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae waarvan in hierdie boekrol geskryf is, byvoeg.

19En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie sou wegneem, sal God sy deel van die boom van die lewe en van die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is, wegneem.

Die Gees en die bruid eggo die belofte van die Here Jesus se koms met die byvoeging dat daar nog genadetyd beskikbaar is vir dié wat dors het en luister. Hy is immers die Wortel en Nakomeling van Dawid (vgl. Jes. 11:1), die helder Môrester (Num. 24:17).

Johannes bevestig self oor die inhoud van sy boek dat dit gesagvol is, een van die redes waarom die boek uiteindelik in die kanon ingesluit is, komende van ‘n apostel wat die Here Jesus op aarde geken het. Niemand mag hieraan verander nie, anders sal hy of sy nie net die plae wat in die boek beskryf is, ondervind nie, maar ook uit die Boek van die Lewe uitgeskryf word.

“Ja, Ek kom gou!”
20Hy wat getuig oor hierdie dinge sê:
“Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
21Die genade van die Here Jesus is met julle almal.

Die boek sluit met die derde belofte van die Here Jesus Christus dat Hy op pad is om terug te keer, waarop die kerk asof in ‘n liturgie antwoord: “Amen! Kom, Here Jesus!”, asook ‘n seënbede in die naam van die Here Jesus en sy genade.

Boodskap

Hierdie laaste gedeeltes van die boek Openbaring gee ‘n treffende opsomming van die belangrikste sake.

Dit beklemtoon weer eens dat God in beheer is: Hy rig die mensegeskiedenis en inisieer die verloop van gebeure. Vir hedendaagse mense is dit gerusstellend om in ‘n tyd van soveel onsekerhede vas te kan hou aan die waarhede in Openbaring, wat deur God self gewaarborg en begelei word. Dit gee gelowiges gemoedsrus, maar besiel ons ook met hoop omdat ons weet God is die Oorwinnaar. Dit gee moed vir die hede en hoop vir die toekoms.

Deur gelowiges se belydenis en lewenstyl word die kernboodskap van Openbaring oorgedra en gee dit lewe aan ‘n onseker wêreld in nood. Deur woord en daad word die Here se alleenheerskappy op aarde deur gelowiges uitgeleef. Die krag van die Gees stel gelowiges in staat om te kan volhard in geloof en ‘n verskil te maak in die wêreld rondom hulle. Dit bly altyd God se wêreld waarin die kerk en gelowiges deur die Gees, God se doel sigbaar maak.

Dink aan Samuel Beckett se bekende drama Waiting for Godot. In die verhaal wag twee boemelaars, Vladimir en Estragon, op ‘n geheimsinnige figuur wat Godot genoem word. Terwyl hulle wag, praat hulle sinlose praatjies. Maar Godot kom nie. Hulle verwagting word teleurgestel. Die sinlose geklets is tekenend daarvan dat as Godot nie kom nie, is niks van belang nie. Dan sterf die woorde as’t ware op jou lippe en is daar nie meer ‘n toekoms nie. Dan volg wanhoop en totale verwagtingloosheid.

So ‘n verwagtingloosheid sluip maklik ons lewe binne. Dit kom in so baie gestaltes. Hoe maklik gebeur dit dat ons in ons lewe maar net doen wat ons moet doen? Ons verwag eintlik nie iets van die toekoms nie. Ons beleef nie ons lewe as ‘n misterie vol uitdagings en geleenthede nie. Ons raak maklik apaties. Sodanige verwagtingloosheid is nie net tot individue beperk nie. Dit raak ook kerke en samelewings.

Daar is by baie ten diepste die gebrek aan verwagting dat God se liefde oor vrees en haat kan seëvier. In ons eie lewe en dié van ons geloofsgemeenskappe ontbreek die verwagting dikwels dat God ons lewe en wêreld kan binnekom en nuutheid kan bring.

Die rede lê dalk daarin dat ons in ons lewe plaasvervangende dinge vir God het waarop ons eerder wag. Ons wag vir beter ekonomiese tye, of groter sekuriteit, of die een of ander geluk wat na ons kant toe moet kom. Natuurlik is dit menslik om hiervoor te wag, maar dit is nie verwagtings wat ons diepste dors kan les nie.

Dit is daarom goed om te onthou dat die vroeë kerk nie bloot vir ‘n nuwe tydperk gewag het nie, maar vir Iemand. Iemand wat sy liefde en betroubaarheid gewys het deur ‘n kruis en ‘n leë graf. Deur die werking van die Gees van die gekruisigde en opgestane Jesus in hulle lewe, het gelowiges beleef hoe hulle lewe aangeraak en verander word. Daarom wag hulle met ‘n gegronde verwagting. Daarom bid hulle: “Maranata!”

Vir ons om met verwagting en hoop te leef, is dit belangrik om nie ons fokus op die Een wat weer kom te verloor nie. Ons toekoms is nie iets nie, maar Iemand. Hierdie Iemand beloof om hierdie wêreld nuut te maak en roep ons op om aktiewe medewerkers in diens van God se komende wêreld te wees. Hoe kry ons dit reg om op die koms van God en sy wêreld te bly wag?

Ons lewe is vol aanduidings dat ons nie kan weet wat om van die toekoms te verwag nie. Openbaring 22 sê nie vir ons dat die toekoms mooi en goed is nie. Dit sê egter wel vir ons dat die toekoms God is. Dáárom is die toekoms goed. Daarom is die einde iets waarna ons met verwagting kan uitsien. Die einde is immers Iemand; daarom is die einde nie werklik die einde nie, maar die begin van ‘n dieper lewe saam met God.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 142 Kom, Jesus, kom!  of
Lied 596 “Ons sien vooruit na daardie dag”

Seën: Openbaring 22:20-21
Hy wat hierdie dinge getuig, sê:
“Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
Die genade van die Here Jesus bly by julle almal.

Respons
VONKK 90 Maranata!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.