Sewende Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In vandag se tekste is heerskappy die fokus – veral die heerskappy van God. Die Efesiërsteks, die sleutelteks van die dag, is immers ‘n seënbede oor God en alles wat God in sy almag gedoen het – ook oor dit wat God in en deur Jesus gedoen het.

Die teks uit 2 Samuel vertel hoe Dawid en die Israeliete die ark van die Here jubelend na Jerusalem gebring het as teken van hulle verhouding met God. Psalm 24 is gewy aan die beeld van God as magtige koning.

In die Markusteks vind ons ‘n storie oor ‘n aardse koning, Herodes, wat nie heeltemal seker is wie Jesus is nie, maar wat seker is dat Jesus wel ‘n mag besit wat heilig is.

Om aan te sluit by die tekste se tema is hierdie week se simbool vir die reeks oor kerk-wees uit Efesiërs ‘n kroon (sien basisliturgie).

Ander tekste

2 Samuel 6:1-5, 12b-19
Dawid bring die ark van die Here in Jerusalem in
(Vgl 1 Kron 13:1–14; 15:1–16:3)
6 Dawid het al die uitgesoekte manne in Israel bymekaargemaak, dertig afdelings. 2Hy het klaargemaak en saam met die hele leër na Baäla in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die Naam: “die Here die Almagtige wat oor die gerubs troon”, uitgeroep is. 3Hulle het die ark van God op ’n nuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Ussa en Agjo, seuns van Abinadab, het die wa 4waarop die ark van God was, gedrywe. Agjo het voor die ark geloop. 5Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboeryne, ratels en simbale.

6Toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Ussa na die ark van God om dit teë te hou, want die osse het gestruikel. 7Die toorn van die Here het teen Ussa ontvlam en God het hom net daar, by die daad van heiligskennis, getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. 8Dawid was diep ontsteld omdat die Here vir Ussa so weggeskeur het, en hy het daardie plek genoem Ussa-se-Skeur. Dit is nou nog die naam.

9Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en gesê: “Hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom?”
10Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Dawidstad te laat inkom nie en het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom toe wat uit Gat afkomstig was. 11Die ark van die Here het drie maande in Obed-Edom se huis gestaan, en die Here het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaak.

12Daar is toe aan Dawid vertel: “Die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God.”
Dawid het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat bring. 13Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here ses tree gestap het, het hy ’n bul en ’n vetgemaakte kalf geoffer. 14Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net ’n linneskouerkleed aan. 15Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring.

16Terwyl die ark die Dawidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning Dawid gesien terwyl hy spring en dans voor die Here en sy het hom in stilte verag.

17Hulle het die ark van die Here ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. 18Toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die Naam van die Here die Almagtige. 19Hy het aan die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen ’n ringbrood, ’n bietjie dadels en ’n handvol rosyntjies laat uitdeel.
Hierna is almal huis toe, 20en Dawid het teruggegaan om sy gesin te seën.
Saul se dogter Mikal het hom tegemoet gegaan en smalend gesê: “Hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra! Hy het hom die heeldag voor die slavinne van sy onderdane ontbloot soos ’n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot.”

21Hy het vir Mikal geantwoord: “Voor die Here wat my verkies het bo jou pa en sy familie deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans. 22Ek sal myself nog geringer ag as dit en nederig wees in my eie oë deur my by die slavinne van wie jy praat, waardig te gaan gedra.”

23En tot die dag van haar dood het Saul se dogter Mikal nie ’n kind gehad nie.

Psalm 24
Die Here is die magtige koning
24 ’n Psalm van Dawid.
Die aarde en alles wat daarop is,
die wêreld en dié wat daar woon,
alles behoort aan die Here,
2want Hy het die fondamente daarvan
in die see gelê
en dit stewig gevestig in die waters.
3Wie mag die berg van die Here opgaan
en wie mag in sy heiligdom gaan staan?
4Dié een wie se hande rein
en wie se hart suiwer is,
wat alle bedrog vermy
en geen vals eed aflê nie.
5So iemand sal van die Here
seën ontvang,
en God, sy redder,
sal reg aan hom laat geskied.
6Die mense wat na sy wil vra
en Hom dien,
is die geslag van Jakob.
7Verbly julle, poorte,
wees bly, eeue-oue deure,
want die magtige Koning
wil ingaan!
8Wie is hierdie magtige Koning?
Die Here, sterk en geweldig,
die Here, oorwinnaar in elke stryd.
9Verbly julle, poorte,
wees bly, eeue-oue deure,
want die magtige Koning wil ingaan!
10Wie is Hy, hierdie magtige Koning?
Die Here, die Almagtige,
Hy is die magtige Koning.

Markus 6:14-29–
Verskillende menings oor Jesus
(Matt 14:1–2; Luk 9:7–9)
14Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy Naam het bekend geraak. Party mense het gesê: “Johannes die Doper is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom.”

15En party het gesê: “Dit is Elia.” Ander het gesê: “Hy is ’n profeet soos een van die ou profete.”

16Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê: “Die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood opgewek.”

Die dood van Johannes die Doper
(Matt 14:3–12; Luk 3:19–20)
17Vroeër het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias die vrou van sy broer Filippus. Herodes het met haar getrou, 18en Johannes het vir hom gesê: “U mag nie u broer se vrou vat nie.”

19Herodias het daarna ’n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie, 20want Herodes was bang vir Johannes omdat hy besef het dat hy ’n opregte en godvresende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in ’n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister.

21Op ’n dag het Herodias ’n goeie kans gekry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoëlui van Galilea ’n feesmaal gegee het, 22het die dogter van Herodias daar ingekom en vir hulle gedans. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Die koning het toe vir die meisie gesê: “Vra my net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee.”

23Daarby het hy dit herhaaldelik met ’n eed vir haar bevestig: “Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk.”

24Sy het toe uitgegaan en vir haar ma gesê: “Wat moet ek vra?”
Dié het gesê: “Die kop van Johannes die Doper.”

25Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra: “Ek wil hê u moet vir my dadelik in ’n skottel die kop gee van Johannes die Doper.”

26Die koning was baie verslae, maar omdat hy dit voor die gaste met ’n eed belowe het, wou hy haar dit nie weier nie. 27Hy het dadelik iemand van sy lyfwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hy het hom in die tronk gaan onthoof, 28sy kop in ’n skottel gebring en dit vir die meisie gegee, en die meisie het dit vir haar ma gegee.

29Toe Johannes se volgelinge daarvan hoor, het hulle gekom en sy lyk weggeneem en begrawe.

Sleutelteks

Efesiërs 1:3-14
1 Paulus, ‘n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus: 2 Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.

Lof aan God
3 Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus! Dit is Hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. 4 So het Hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou wees, 5 nadat Hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos Hy dit volgens sy wil goedgedink het, 6 tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee Hy ons in die Geliefde begenadig het. 7 In Hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, 8 wat Hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. 9 Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos Hy dit goedgedink en in Christus voorgeneem het, 10 om die volheid van die tye te bestuur, en om alle dinge – die dinge in die hemel en die dinge op die aarde – onder een Hoof in Christus saam te bring, 11 In Hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die Een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, 12 sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. 13 In Hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees, wat beloof is. 14 Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. (2020-vertaling).

Liturgie

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Uit Psalm 24

Seëngroet: uit Efesiërs 1

Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Doopherinnering: – uit Efesiërs 1:4-6

Bvestiging van Vryspraak: Efesiërs 1

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4
of
Responsoriese geloofsbelydenis/Doopherinnering/Skriflesing

Loflied 205 “Bring lof aan die Vader 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Efesiërs 1:3-14

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën: (ahv Efes 1)

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Uit Psalm 24
3Wie mag die berg van die Here opgaan
en wie mag in sy heiligdom gaan staan?
4Dié een wie se hande rein
en wie se hart suiwer is…

Seëngroet: uit Efesiërs 1
V: Aan die heiliges wat in (die naam van die gemeente se dorp/stad/gebied) woon, die gelowiges in Christus Jesus: Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus.

Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Doopherinnering
V: So het God ons voor die skepping van die wêreld in die Here uitgekies sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor God sou leef.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: Voorbestem om deur Jesus Christus as kinders aangeneem te word, soos God dit volgens die Here se wil goedgedink het.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!

V: In God se genade, waarmee die Here ons in die Geliefde begunstig het.
G: Ons wil leef tot lof van God se heerlikheid!Amen.
– uit Efesiërs 1:4-6

Bvestiging van Vryspraak: Efesiërs 1
7 In Hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, 8 wat Hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig.

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem- Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is,
die evangelie van ons verlossing, gehoor het
en tot geloof gekom het.

In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, ons as die eiendom van God beseël.

Daar is net één liggaam en net één Gees,
soos daar net één hoop is waartoe God ons geroep het.
Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal:
Hy wat oor almal is,
deur almal werk
en in almal woon.
of
Responsoriese geloofsbelydenis/Doopherinnering/Skriflesing
V: Kom ons vier vanoggend opnuut die beloftes wat ons van God ontvang het by óns doop:
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, 
die Skepper van die hemel en die aarde.

V: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus!
Dit is Hy wat ons in Christus geseën het
met elke geestelike seëning in die hemel.
So het Hy ons voor die skepping van die wêreld in Hom uitgekies
sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou leef,
voorbestem om deur Jesus Christus as kinders vir Hom aangeneem te word, soos Hy dit volgens sy wil goedgedink het,
tot lof van die heerlikheid van sy genade
waarmee Hy ons in die Geliefde begunstig het.
G: Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria,
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het 
en begrawe is en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, 
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God,
van waar Hy sal kom om te oordeel, 
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

V: In Hom, [die Geliefde], het ons die bevryding deur sy bloed,
die vergewing van ons oortredinge,
uit die rykdom van sy genade,
wat Hy oorvloedig aan ons geskenk het saam met alle wysheid en insig.
Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekendgemaak,
soos Hy dit goedgedink en by Homself voorgeneem het,
om die volheid van die tye te bestuur
en om alle dinge in Christus onder een Hoof saam te bring –
die dinge in die hemel en dinge op die aarde – ja, alles saam in Hom.
In Hom is ons ook uitverkies,
voorbestem volgens die voorneme van die Een
wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur,
sodat ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gevestig het,
kan leef tot lof van sy heerlikheid.
G: Ek glo in die Heilige Gees.

V: In Hom is julle, nadat julle die woord van die waarheid,
die evangelie van julle verlossing, gehoor het en tot geloof gekom het,
verseël met die Heilige Gees wat beloof is.
Die Gees is die waarborg van ons erfdeel
vir die bevryding van God se eiendomsvolk,
tot lof van sy heerlikheid.
G: Ek glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk, 
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees,
en die ewige lewe. Amen.
– uit Efesiërs 1:3-14 en die Apostoliese Geloofsbelydenis

Loflied 205 “Bring lof aan die Vader 1,2,3”

Liedere

F70.”Lig Vir Die Wêreld”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Getuienis / Diensbaarheid)
Teks en Musiek: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Maak ons oë oop as ons die nag in kyk
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop
Week ons met waarheid breek ons bekers oop

Lig vir die wêreld kom skyn deur ons
Skyn in die donker met liefde wat verlos
Stuur ons met lewe vol van helder hoop
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees
Lig vir die wêreld kom skyn deur ons

Heer ontmoet ons hier woon in ons lofgesang
U is die rykdom waarna ons verlang
As U lig ons lei ons na die wêreld stuur
Seën ons met volheid vul ons met U vuur

Kom Jesus skyn laat donker verdwyn
Skyn in die nag laat breek die dag

Vader salf ons oë raak ons met deernis aan
Ons wil U hart vir verlorenes verstaan
Laat ons U wyn en melk neem vir dié sonder geld
En lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop

Lig vir die wêreld
Kom skyn deur ons!

F210. “Erken nou die Heer”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof / Verwondering)
Oorspronklike titel: Erken Nu De Heer
Teks en musiek:  Frank van Essen
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 2005 Unisong Music Publishers t/a Essence Publishing
Ps 29, 96

1. Erken nou die Heer volke van die aarde
Erken nou sy majesteit
Kniel voor Hom neer want Hy is waardig
vol mag en heerlikheid

Brug:
Hoor Sy stem bo-oor die water en
hoor die donder, weerlig soos vuur
Ontsagwekkend is sy magtige stem
Luister goed hierdie heilig’ uur

Refrein:
Alle lof nou aan die ewige Heer
Alle heerlikheid en eer
Kom verhoog Sy Naam
en buig voor Hom neer
Hy is Koning vir altyd

2. Verhef dan jul stem, volk van die Here
Verheug jul en juig voor Hom
Sy Gees gee jul krag
Hy seën met vrede
nuwe lewe is in Hom

God praat met ons en ons luister

Epiklese Gebed: ahv Psalm 24
Here… sterk en geweldig;
oorwinnaar in elke stryd,
magtige Koning…

Die aarde en alles daarop;
die wêreld en díe wat daar woon
behoort aan die Here:
U het die fondamente gegrond en
die seë vasgestel.

Wie mag dus klim op die berg van die Here?
Wie mag in U heilige plek bly staan?

Díe een met rein hande…
díe een met ‘n suiwer hart,
wat bedrog vermy en
nie ‘n vals eed aflê nie.

U is die magtige koning,
sterk en geweldig
oorwinnaar in elke stryd!

Ons buig voor U en
vra dus U seën Here…
dat U aan ons reg mag laat geskied,
ons is U volk-
Here van die leërskare!

Laat die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!

Skriflesing: Efesiërs 1:3-14

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Sit ‘n kroon, hierdie week se simbool (sien basisliturgie), neer op ‘n leë stoel by die nagmaalstafel wat lyk asof dit die gasheer se stoel is. Verduidelik dat die kroon se boodskap is dat God, ons Koning wat vir ons sorg, ons nooi om by die tafel te kom aansit.

Preekriglyn

Ons teks is in die oorspronklike Grieks een baie lang sin van 202 woorde! Dit is ‘n ongelooflike ryk sin met diep, omvattende betekenis. Die opgestapelde, ryk inhoud van die genade wat God aan ons betoon, laat mens byna uitasem, regtig verstom, en diep dankbaar.

Tussen hakies, Efesiërs – waarby ons die volgende weke gaan stilstaan – het verskeie lang sinne in die Griekse grondteks (sien ook 1:15-23; 2:1-7; 3:2-13; 3:14-19; 4:1-6; 4:11-16; 6:14-20), met ‘n geneigdheid om gebed en lofuitinge (soos in 1:15-13 en 3:14-19) in sulke lang sinne uit te druk, wat die asem van geloof as’t ware wegslaan.

Hierdie lang sin is ‘n skouspel: dit bied panoramiese uitsigte op die landskap van God se groot genade en beskryf omvattend hoe ongelooflik wonderlik dit is om “in Christus” te wees. Die sin is weliswaar ‘n mondvol, tog gaan dit net om God. Ons is van God, deur God, voor God en vir God. Wie oor God wil praat, veral lofprysend met God wil praat, kan eintlik net so praat.

Eugene Peterson skryf tereg in sy werk oor hierdie teksgedeelte:
This is no small, cramped world in which we live from hand to mouth. The horizons are vast. The heavens are high. The oceans are deep. We have elbowroom to spare … Ephesians plunges us into oceans deeps, and we come up gasping for air. This is going to take some getting used to.

Martin Laubscher beskryf dit só:
Hierdie lofrede omvat ons chronologie van verlede, hede en toekoms. In dieselfde asem, is dit volledig trinitaries. Dit loop telkens uit op die refrein: “Daarom moet ons die grootheid van God prys” (v 6, 12, 14).

Die eerste vers, vers 3, is die hoofsin.
Verse 4-14 eggo dus slegs wat reeds in vers 3 verwoord is. Die woord waarmee vers 4 begin (“So…”), funksioneer in hierdie sin as dubbelpunt. Die aanduidings in vers 6, 12 en 14 wys dat die dubbelpunt nie net betrekking op die eerste deel in vers 4-6 het nie. Dit sluit ook vers 7-12 en 13-14 in.

Rykdom in God

Paulus begin sy brief aan die Efesiërs met ‘n gesprek met die gemeente wat in die volgende paragraaf (vanaf vers 15) uitmond in ‘n gebed. In dié gesprek loof hy God die Vader vir al die seëninge van die Gees wat daar in Christus Jesus aan ons gegee is (Ef. 1:3-14). In sy gebed bid hy dat die gemeente van Efese God werklik sal kan ken (Ef. 1:15-23).

Paulus herinner hulle aan die rykdom wat daar in God is as Vader, Gees en Seun. Dit is hierdie tipe uitsprake wat die vroeë kerk oortuig het van die lering van die Triniteit. Maar let ook op dat Paulus nie probeer om die lering regtig te verduidelik nie. Hy erken dit net, maak die gemeente opgewonde daaroor en raai hulle aan om hierdie God te loof en te leer ken.

God se werke

Kyk na die opeenvolgende werkwoorde in hierdie gedeelte. Dit help baie om Paulus se gedagtegang te volg en dieper in sy boodskap in te kom. Let op bv. na die werkwoorde waarmee Paulus God se werk in ons beskryf in vers 4-6: uitgekies, voorbestem, begenadig.

God het ons met die hand uitgesoek; Hy het ons sy kinders gemaak; Daarom moet ons Hom prys. Dit beteken dat ons nie God se arm hoef te draai om vir ons lief te wees nie. Ons hoef Hom ook nie te probeer beïndruk met wat ons doen nie. Ons kan maar net rustig sy geselskap opsoek en met Hom in gemeenskap lewe.

Ons reaksie

Wat mens veral tref is dat God ons gekies het om heilig en onberispelik in liefde voor Hom te wees (vers 4). Dit sê vir ons drie dinge:

  • dat ek vandag iets van God moet uitstraal (heilig);
  • dat ek in alles sal streef daarna om reg te doen (onberispelik);
  • dat ek bewus van God sal lewe in alles wat ek doen (voor Hom).

Dit is hoe prakties die geestelike lewe is.

Dit herinner mens aan Miga 6:8 wat in soortgelyke taal sê dat al wat God van ons vra is om reg te laat geskied, liefde en trou te bewys en bedagsaam te lewe voor God.

Gekies deur God

Paulus sê dat God ons gekies het. Dit beklemtoon die heerlike status wat ons voor God het, uitsluitlik op grond van God se genade.

Die feit dat God dit voor die skepping van die wêreld besluit het, beteken dat God se besluit van die begin af vasstaan. Ons kan daarop reken dat dit vir ons ook waar is.

Let op dat die uitverkiesing “in Hom”, d.w.s. in Christus, gebeur, soos vers 4 sê. Die feit dat dit “in Christus” is, beteken dat alles aan ons binne die verhouding met Christus geskenk word. Dit is waarom dit so uiters belangrik is om in ‘n verhouding met Hom te lewe. Sonder dié verhouding loop ons die gevaar om God se gawes aan ons te mis.

God maak ons een

Let ook op hoe Paulus in vers 12 tot 14 met die voornaamwoorde “ons” en “julle” die eenheid beklemtoon wat in Christus gekom het:

  • Hy praat eers van die Jode met die gebruik van die voornaamwoord ons: “ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het”.
  • Dan praat hy van die gelowiges uit die heidense volkere met die gebruik van die voornaamwoord julle: “Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God”.
  • Dan praat hy van die Heilige Gees wat “julle as die eiendom van God beseël (het)” (die gelowiges uit die heidene) en op soortgelyke wyse van die Heilige Gees wat die “waarborg (is) dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het” (die gelowiges uit die Jode).

In taal wat ‘n mens nogal sterk herinner aan Petrus se woorde op Pinksterdag (Hand. 2:38-39) begrond Hy dus die eenheid tussen gelowiges uit die Jodedom en die heidendom in die geloof in Christus en in gawe van die Heilige Gees.

Daarmee spel Paulus die praktiese implikasies uit van die eenheid waarop God die Vader besluit het, om “alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus” (vers 10).

En let op dat die eenheid kosmies van aard is, en nie net kerklik nie.

Boodskap vir vandag

Hierdie teks beskryf ons identiteit in Christus op grond van die werk van Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons ontvang

God het ons geseën met alles wat ons nodig het vir hierdie lewe. Die kern daarvan is dat ons God kan ken en met Hom in verhouding kan lewe. Hy het ons uitgekies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. Ons oë moet net al hoe meer daarvoor oopgaan.

Hierdie paragraaf gaan in die volgende paragraaf oor in gebed. Om insig in God se genade te ontvang, loop oor in gebede van lof en dank. Hierdie insig is iets waarvoor ons self kan en moet bid. En dit is iets wat ons van God kan verwag – ook vandag.

Ons doen

Die wonder van ons diepste identiteit wat in Christus aan ons geskenk en geopenbaar is, bring ons juis in beweging. Dit gee vir ons die wonderlike, wye raamwerk waarbinne ons begin om ander mense te omarm en verwelkom.

Kom ons leef heilig, onberispelik en bewus van God in alles wat ons doen.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 524 “God roep ons om met woord en daad vs 1,2,3”

Seën: (ahv Efes 1)
Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus,
die Vader
aan wie die heerlikheid behoort,
deur sy Gees aan julle wysheid gee
en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.
18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder
dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou,
en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,
19en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.
Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.