Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Die Here gee Hosea ’n vreemde opdrag, naamlik om met ’n prostituut te trou met die doel om die volk tot stilstand te ruk en te laat dink oor hulle  verhouding met God.

Die Here bly nie vir altyd kwaad nie, by Hom is daar vergifnis.

God het ons sondige natuur weggeneem deurdat Hy ons vergewe en alle bewyse teen ons vernietig het.

Wanneer Jesus ons leer bid, gaan dit om God se koninkryk, sy naam, sy eer en sy wil.

Ander tekste

Psalm 85
U was goed vir u land
85 Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur?
7Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?
8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

Kolossense 2:6-15, (16-19)
Lewe in verbondenheid met Christus Jesus
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. 11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Moenie dat iemand julle mislei nie
16Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie aof dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. 18Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei.

Lukas 11:1-13
Onderrig oor die gebed
(Matt 6:9–15; 7:7–11)
11 Jesus was êrens op ’n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.”

2En Hy sê vir hulle: “Wanneer julle bid, sê dan:
Vader, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom.
3Gee ons elke dag
ons daaglikse brood;
4en vergeef ons ons sondes,
want ons vergewe ook elkeen
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie.”
5Verder sê Hy vir hulle: “Sê nou een van julle het ’n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: ‘Vriend, leen my bietjie drie brode, 6want ’n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie.’7En die ander antwoord van binne af: ‘Moet my nie lastig val nie! Die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie … ’8Ek sê vir julle: Al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie.

9“Ek sê vir julle: Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. 10Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 11Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis? n 12Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee? 13As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

Fokusteks

Hosea 1:2-10
1 Die woord van die Here wat gekom het tot Hosea seun van Beëri tydens die regering van konings Ussia, Jotam, Agas en Hiskia van Juda en van koning Jerobeam van Israel, seun van Joas.

Die Israeliete is ontrou aan die Here
2’n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea.

Die Here het vir Hosea gesê:
Gaan trou met ’n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word.

3Hosea het toe met Gomer dogter van Diblajim gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea ’n seun in die wêreld gebring. 4Die Here sê toe vir Hosea:
Noem die seun Jisreël,
want Ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jisreël en Ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. 5Dié dag sal Ek die leër van Israel vernietig in die Jisreëlvlakte.

6Gomer het weer swanger geraak en sy het ’n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê:
Noem haar Sonder-ontferming,
want Ek gaan My nie weer oor Israel
ontferm
en hulle sonde vergewe nie.
7Maar Ek sal My oor Juda ontferm en Ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie.
8Nadat sy vir Sonder-ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en ’n seun gekry.
9Die Here het gesê:
Noem hom Nie-my-volk-nie,
want julle is nie my volk nie
en Ek is nie julle God nie.
’n Nuwe toekoms vir Israel

10Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word: “Julle is Nie-my-volk-nie,” sal vir hulle gesê word: “Julle is kinders van die lewende God.”

11Dan sal die Judeërs en die Israeliete weer een word en vir hulle een leier aanwys en die beheer van die land oorneem. Daardie dag sal Jisreël se val groot wees.

12Sê maar solank vir julle broers: “My volk,” en vir julle susters: “Dié vir wie daar ontferming is.”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 42 “Smagtend soos in dorre streke 1″

Aanvangswoord: Psalms 100:1-3

Seëngroet: Romeine 1:7

Sang 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3″

Wet: Kolossense 2

Skuldbelydenis: Psalm 85

Vryspraak: Psalm 85

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4

Toewyding: Lied 284 “Laat Heer U vrede deur my vloei 1,2,3″

Epiklese: Lukas 11

Skriflesing: Hosea 2:1-10

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4″

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 42 “Smagtend soos in dorre streke 1”

Aanvangswoord: Psalms 100:1-3
Juig tot eer van die Here,
almal op aarde!
2Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.

Seëngroet: Romeine 1:7
7Aan almal in ………………………….. vir wie God liefhet en wat Hy geroep het om aan Hom te behoort.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Sang 190 “Grote God aan U die eer 1,2,3”

Wet: Kolossense 2
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid.

16Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie aof dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus.

Skuldbelydenis: Psalm 85
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!

Vryspraak: Psalm 85
13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Geloofsbelydenis: ahv Efesiërs 1 en 4
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
soos Hy dit vooruit al bestem het.
So het Hy Hom dit voorgeneem- Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.
Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys.
Deur Christus het ons deel geword van die volk van God
toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is,
die evangelie van ons verlossing, gehoor het
en tot geloof gekom het.

In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, ons as die eiendom van God beseël.

Daar is net één liggaam en net één Gees,
soos daar net één hoop is waartoe God ons geroep het.
Daar is net één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van almal:
Hy wat oor almal is,
deur almal werk
en in almal woon.

Toewyding: Lied 284 “Laat Heer U vrede deur my vloei 1,2,3”

Liedere

F11. “Here U Is Genoeg”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloof en Vertroue)
Teks en Musiek: Corli Janse van Rensburg
© 2009 FLAM Uitgewers

Here U is genoeg
Net U vir my, net U vir my
Here u bloed het gevloei
Net U vir my, net U vir my

Ek’s vrygespreek, vrygemaak
Ek is vry in u Naam
Ek staan verwonderd Heer vanaand

F218. “Daar Waar Die Son Opkom”
(RUBRIEK:  Flammikidz – Lof)
Oorspronklike titel: Daar waar de zon opkomt
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Faani Engelbrecht
© 2000 Celmar Music

Daar waar die son opkom
tot waar dit ondergaan
daar bring ons eer aan God, ons Here
Mense van Noord tot Suid
en ook van Oos na Wes
elke een wat Hom dien
prys die Naam van die Heer

Refrein:
Oraloor, elke mens, elke dag, altyd weer
Van soggens vroeg tot saans laat
prys dan die Naam van die Heer!

Wie is dan soos ons God
wat in die hemel woon
en alle mense sien op aarde?
As jy probleme het
help Hy jou wel daardeur
Nee, niemand is soos Hy
Prys die Naam van die Heer!

Halle, halle, Halleluja!  Halle, hallele, luja!
Halle, halle, Halleluja!  Halle, hallele, luja!

God praat met ons en ons luister

Epiklese: Lukas 11
Vader, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom.
3Gee ons elke dag
ons daaglikse brood;
4en vergeef ons ons sondes,
want ons vergewe ook elkeen
wat teen ons oortree;
en laat ons nie in versoeking kom nie.”

Voed ons nou met die brood van die lewe.
Amen

Skriflesing: Hosea 2:1-10

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Skryf op ’n skoon wit vel papier allerhande verkeerde dinge wat ons doen, maar gebruik ’n pen wat kan uitvee (Pilot Frixion ball). Vee dit dan voor hul oë uit – dis soos vergifnis is. Dis weg, God dink nie weer daaraan nie. Ons wil tog nie weer die papier so vuil mors met allerhande lelike woorde daarop nie, so ons probeer ons bes om dit so skoon te hou (uit Kol 2:14).

of

Wys vir die kinders ’n boek met baba name, een wat die betekenis van name gee.  Vra hulle of hulle geweet het dat die naam ‘Michael’ “soos God” en die naam ‘Sarah’ “prinses” beteken. Vra hulle of hulle weet hoekom hulle ouers hulle name gekies het.  Sommige sal na ’n familielid, soos ’n oupa of ouma, vernoem wees of dalk het hulle ouers gehou van hoe die naam klink, ens.

Vra dan van die volwassenes of die betekenis van hul naam enige invloed op hulle lewe gehad het.

Wys dat God, in die Bybel, ook name vir mense gee, gegrond op die betekenis daarvan (bv Petrus wat rots beteken) en somtyds stuur die betekenis daarvan vir mense ’n boodskap uit. Verduidelik dat in die boek Hosea God ongelukkig is omdat die mense van Hom af weggedraai het.  Daarom gee Hy name aan kinders wat ’n boodskap aan al die mense deurgee.  Die een se naam is Lo-ruhamah, wat beteken “sonder ontferming” (Hosea 1:6) en ander een se naam is ‘Lo-ammi’ wat  “nie my volk nie” (1:9) beteken.

Vra die kinders hoe hulle sou gevoel het as hulle sulke name sou kry?  Wys hulle daarop dat God juis hierdie name vir die profeet se kinders gegee het omdat Hy hulle wou wys dat hulle op die verkeerde pad is.  Maar dan belowe Hy dat as hulle omdraai, hulle “kinders van die lewende God” (1:10) genoem sal word.

Onthou God het ons almal lief, Hy wil hê ons moet almal naby aan Hom wees en Hy noem ons Sy kinders – Sy familie.

Preekriglyn

[Nota: Meegande preek werk met hoofstuk 1 verse 1 tot 12]

Die profeet Hosea, tydgenoot van Jesaja, Jona, Miga en Amos, tree op in die agste eeu v.C.  Dit was volgens vers 1 die tyd van die Judese konings Ussia, Jotam, Agas en Hiskia, sowel as die koning van Israel, Jerobeam II. Sy boodskap is veral gemik teen die tienstamme noordryk van laasgenoemde koning, hoewel die suidryk ook betrek is in die boodskap.  Hy was dus waarskynlik self van die noordryk afkomstig.

Hy voer die “regsaak” van die Here aan veral teen die afvalligheid van die volk in navolging van die geestelike en politieke leiers. Lees bv 5:1:

Luister hierna, priesters; gee ag, huis van Israel; en koningshuis, gee aandag, want die oordeel is vir julle bedoel.“.

Tóg verkondig hy ook die deernisvolle liefde van die Here wat herstel belowe as hulle hulle tot Hom sou bekeer, self al moet hy hulle straf vir hulle ontrouheid.

Beeld van ‘n huwelik

Hosea is een van die twaalf sogenaamde klein profete in die Ou Testament.

Deur die boek Hosea in die Ou Testamment ordening van die twaalf boeke eerste te plaas, word die problematiese verhouding tussen God en Israel met die treffende metafoor van ‘n huwelik beskrywe, ‘n gepaste inleiding vir die geheelboodskap. Hosea vertel vir ons dus in die boek van God se volhardende liefde ten spyte van Israel se volgehoue ongehoorsaamheid, iets wat in die res van die profete geëggo sal word.  Hosea se problematiese huwelik met Gomer illustreer dit as ‘n treffende lewende gelykenis aan die volk.

Maleagi word daarom waarskynlik laaste van die twaalf Kleiner Profete geplaas, nie net omdat dit kronologies waarskynlik die laaste Skrifprofeet was nie, maar om dié boodskap af te rond deur die volk op te roep om nie net fisiese egskeiding te haat nie – soos God dit inderdaad doen – maar veral Hom nie te minag deur ‘n verhouding van halfhartige gehoorsaamheid nie.   Hulle moet God navolg in sy lojale liefde.

Dié twee boeke gee dus ‘n verbondsraamwerk vir die boodskap van die twaalf boeke, uitgespel in terme van die liefde wat hoort in die metaforiese huweliksverhouding tussen God en die volk.  Die verdere boodskap van God se ingrype in die lewe van die volk en die nasies beide in terme van verwoesting en oordeel as in voorspoed en herstel, kan dus hierbinne deur die res van die boeke uitgespel word.

Die betekenis hiervan is dat God se oordeel en genade daarmee in sy liefde en binne verhoudings gefundeer word.

Indeling

Hoewel die fyner indeling van die onderskeie profesieë in die boek Hosea nie altyd maklik gedoen kan word nie, is die breë indeling van die boek heel duidelik:

  • Hoofstuk 1-3 vertel van die opdrag van die Here aan Hosea om ‘n ontroue vrou, Gomer, te neem, en kinders by haar te hê.  Sy bly egter nie getrou aan hom nie.  Dié onverkwiklike huweliksverhouding word dan deur die Here as metafoor gebruik om sy verhouding met die ontroue Israel (en Juda) te beskryf as basis vir die res van Hosea se boodskap.
  • Hoofstuk 4-11 bevat hoofsaaklik onheilsprofesieë waarin die “regsaak” (4:1) wat die Here teen die volk het oor hulle ontrouheid aangevoer word.  Hy kla hulle vir hulle afvalligheid aan en kondig daarmee ook sy strawwe vir hulle sonde aan.  Tóg gee Hy ook ‘n belofte van herstel gebaseer op sy deernisvolle liefde vir hulle (11:1-11).
  • Hoofstuk 12-14 herhaal dié onheilsprofesieë van ‘n “regsaak” (12:3) van die Here teen die volk sowel as die belofte van herstel van hulle afvalligheid as hulle hulle tot Hom sal bekeer (14:2-10).
Hosea trou met die ontroue Gomer 

Die boodskap van die Twaalf Kleiner Profete begin in Hosea 1 met die tekening van die verhouding van God en die volk as ‘n huweliksverhouding.  Die Here beskou dié verhouding egter as problematies, want dit is vir Hom asof Hy met ‘n prostituut getroud is.

Daarom is dit dan ook sy eerste opgetekende opdrag aan Hosea om Gomer, ‘n prostituut, te trou en by haar kinders te hê.  Hy sal self dus ervaar wat God ervaar, en die volk sal in Hosea se ervaring die wesenlike probleem van God se ervaring met hulle raaksien.

Die hoofstuk word in twee dele geskryf, waarin 1:1-9 die opdrag van die Here en Hosea se uitvoering daarvan behels, waaraan ‘n boodskap van hoop gekoppel word in 1:10-12.

Hosea trou met die prostituut Gomer (1:1-9)

Let op dat Gomer reeds ander buite-egtelike kinders het, of “hoerkinders” soos die Direkte Vertaling dit voorlopig vertaal, d.w.s. kinders wat gebore is uit prostitusie.  Die drie kinders wat Hosea en Gomer gesamentlik het, kry name wat ook as boodskappe aan die volk dien.

Jisreël

Die naam van hierdie seun roep die verhaal van Jehu in herinnering wat die oordeelsopdrag van die Here, deur die profesie van Elisa, oorskry het, en meer bloed vergiet het as wat die Here hom beveel het. God se opdrag was om die koningshuis van Agab uit te wis, en vir Isebel, sy vrou, wat in Jisreël gebly het.

Jehu het egter soos ‘n mal mens tekere gegaan en nie net op grusame wyse almal uit die nageslag van Agab, die vroeëre koning van Israel, in Jisreël en Samaria, sowel as Isebel uitgewis nie, maar op die koop toe ook vir Ahasia, koning van Juda, sowel as sy broers, sonder enige sodanige opdrag van die Here.  Dat van dié broers ook aan die Agabshuis verbind was via sy dogter Atalia, het hom nie in die oë van die Here verskoon nie.  Gelukkig is een kind van Ahasia, Joas, vroeër in die tempel weggesteek, en kon later koning word, sodat die nageslag van Juda nie op dié punt heeltemal uitgesterf het nie.  God soek gehoorsaamheid, ja, maar niks meer as wat Hyself beveel nie.  Lees meer in hierdie bydrae: 2 Konings 9-10 – God soek volledige gehoorsaamheid.

Lo-Rugama (Sonder-ontferming)

Die naam van hierdie dogter simboliseer God se versaking van Israel in terme van vergifnis en beskerming.  Juda sal wel sy ontferming bly geniet, in kontras met die uitwissing aan die hand van Jehu.

Lo-Ammi (Nie-my-volk-nie)

Die naam van hierdie seun simboliseer dat God die verbondsverhouding met die volk opsê, omdat dit deur hulle deurbreek is.  Die sin in die NAV: “Ek is nie julle God nie,” kan letterlik vertaal word met: “Ek is nie EK IS vir julle nie.”

Dit is die naam waarmee die Here Homself aan Moses by die braambos bekend gestel het (Eks. 3:14), wat die terugtrekking nie net van sy verbondsverhouding met hulle impliseer nie, maar ook die opsegging van die openbaring van sy teenwoordigheid by hulle.  Terloops, dit is natuurlik ook ‘n naam wat deur Jesus in die NT op Homself van toepassing gemaak is, waarmee Jesus verklaar het dat Hy nou God se teenwoordigheid is by elkeen wat in Hom glo.  Lees hier meer oor Jesus se Ek is-uitsprake in die Johannes evangelie.

“Julle is kinders van die lewende God” (1:10-12)

Die Here gee egter nógtans ‘n belofte vir die toekoms, ‘n tyd waarin Hy vir die somtotaal van elkeen wat deel van Israel is die lewende teenwoordige Here sal wees – ‘n getal wat soos die sand van die see sal wees en nie getel of gemeet kan word nie en daarom ‘n duidelike herinnering is aan die belofte wat God aan Abraham gemaak het (Gen. 22:17).  “Julle is kinders van die lewende God.”  Inderdaad.

Hierdie belofte van die Here kry ‘n nog dieper betekenis in die lig van die “EK IS” verwysing in vers 9.  Die Here belowe dus dat sy verhouding met hulle so intiem en werklik sal wees soos wat Hy die pad met Abraham en Moses geloop het.  En dié belofte sal geld vir elkeen wat deel van die Godsvolk sal word!

Daarby belowe die Here ‘n eenheid tussen die onderskeie dele van die ryke van Israel en Juda, onder een leier of hoof.  Daarom, sê Hosea, kan hulle maar solank vir hulle broers sê: “Ammi (My volk)” en vir hulle susters: “Rugama (Ontferming)“.  Die boodskap, wat eers in die toekoms sal waar word, kan solank in die hede omarm word.

Ek kan nie anders as om dit met Paulus se visie in Kolossense te verbind nie: “Hy is die hoof van sy liggaam, die kerk.  Hy is die oorsprong, die Eersgeborene uit die dood, sodat Hy in alles die eerste plek kon inneem, want dit het God behaag om met sy volle wese in Hom te woon en deur Hom alles met Hom te versoen deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis, ja, alles op aarde en in die hemel.” (Kol. 1:18-20).  Dié belofte van Hosea het dus in Jesus waar geword.

Boodskap

Die bedoeling van dié vreemde opdrag van die Here aan Hosea om met ‘n prostituut te trou, is bedoel om ons tot stilstand te ruk.  Dit plaas ons voor die persoonlike vraag na die gehalte van ons eie verhouding met die Here. Ons moenie net vra, wat beteken God vir ons nie, maar eerder: “Hóé ervaar Hy vir ons?”  Wat sou God oor ons sê, as iemand Hom sou vra na wat ons vir Hom beteken?!  Sou Hy kon sê, Hy ervaar ons as mense wat getrou aan Hom leef?  Óf sou Hy ons ook ervaar as mense wat ontrou is aan Hom?

God soek immers gehoorsaamheid.  Want dán kan ‘n mens die intimiteit en werklikheid van sy teenwoordigheid ervaar soos ‘n Abraham en ‘n Moses.

Die boodskap van hoop lê in die Here se besluit om nógtans ook vir ons te sê: “Julle is kinders van die lewende God.”  HY hou die verhouding met ons in stand, selfs al lewe ons nie altyd in gehoorsaamheid nie.  Hy bly die Een wat Hom oor ons ontferm.  Daaroor kan ons net dankbaar wees.

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes

Wegsending: Lied 273 “Laat my met U verenig lewe 1,2,3,4”

Seën
Mag die Here Jesus Christus by jou wees om jou te beskerm; binne-in jou wees om jou te verfris; rondom jou wees om jou te bewaar; voor jou wees om jou te lei; agter jou wees om jou te regverdig; bo jou wees om jou te seën. Hy wat saam met die Vader en die Heilige Gees leef en regeer – God vir ewig en altyd
(Outeur onbekend [l0 de eeu]) uit: Van der Merwe, J (red) Gebedeboek met liturgiese voorstelle LUX VERBI.BM 2001 bl 98

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.