Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Volgens Romeine 8:12-25 is dit die Heilige Gees wat ons in staat stel om as kinders van God te leef. Ons is erfgename in ‘n intieme verhouding met God waar ons – as sy kinders – Hom “Pappa” noem.

Ander tekste

Genesis 28:10-19a

10Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. 11Teen sononder het hy by ’n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar ’n klip vir ’n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. 12Hy het gedroom: ’n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. 13Toe kom staan die Here by Jakob en sê: “Ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. 14Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. 15Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.”

16Jakob het wakker geskrik en gesê: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie.”

17Jakob het bang geword en gesê: “Hoe skrikwekkend is hierdie plek! Dit is niks anders nie as die huis van God; dit is die poort van die hemel.”

18Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. 19Hy het die plek Bet-El q genoem.

Die stad was voorheen bekend as Lus. 20Jakob het toe ’n gelofte afgelê en gesê: “As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, 21sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. 22Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal ’n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U ’n tiende gee.”

Psalm 139:1-12, 23-24
U omsluit my van alle kante
139 Vir die koorleier. Van Dawid. ’n
Psalm.
Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes
nog voordat hulle by my opkom.
3Of ek reis en of ek oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
4Daar is nog nie ’n woord
op my tong nie
of U, Here,
weet wat dit gaan wees.
5U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
6Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.
7Waarheen sou ek gaan
om u Gees te ontvlug?
Waarheen sou ek vlug
om aan u teenwoordigheid
te ontkom?
8Klim ek op na die hemel, is U daar,
gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.
9Vlieg ek na die ooste,
of gaan woon ek in die verre weste,
10ook daar lei u hand my,
hou u regterhand my vas.
11Ek sou die duisternis kon vra
om my weg te steek,
of die lig rondom my
om in nag te verander,
12maar vir U is selfs die duisternis
nie donker nie
en die nag so lig soos die dag,
duisternis so goed soos lig.

23Deurgrond my, o God,
deurgrond my hart,
ondersoek my, sien tog my onrus raak.
24Kyk of ek nie
op die verkeerde pad is nie
en lei my op die beproefde pad!

Matteus 13:24-30, 36-43
Die gelykenis van die onkruid tussen die koring
24Hy het nog ’n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ’n man wat goeie saad op sy land gesaai het. 25Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. 26Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. 27Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’28Hy antwoord hulle: ‘Dit is ’n vyand se werk.’ Die slawe sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’29Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek. 30Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.”

Verklaring van die gelykenis van die onkruid
36Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: “Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land.”

37Jesus antwoord: “Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens. 38Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers van die Bose; 39die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld; dié wat oes, is die engele.

40“Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die wêreld wees. 41Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, 42en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. 43Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son.
“Wie ore het, moet luister.”

Fokusteks

Romeine 8:12-25
12Daarom dan, broers, staan ons onder ‘n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. 13As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ‘n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. 14Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 17En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.

Die heerlikheid wat kom
18Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. 19Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. 20Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het Hy die belofte van hoop gegee: 21die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. 22Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. 23En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry. 24Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat ‘n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? 25Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.

26Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. 28Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 29Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. 30Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

Liturgie

Aanvangslied: Lied  157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”

Aanvangswoord:  Romeine 8

Seëngroet  

Sang: Lied 203 “Loof die Here al wat lewe 1,2,3,4,5”

Nader voor God

Aanbidding: Psalm 139

Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1″

Psalm 139
Herinnering aan God se OT belofte aan Jakob Genesis 28

Litanie
Herinnering aan ons NT status voor God Romeine 8
Apostoliese Geloofsbelydenis

Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 1, 11”

Epiklese

Skriflesing: Romeine 8:12-25

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 489 “Waak, Christen staan in die geloof vs 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan
of

VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 157 “Here Jesus ons is saam vs 1,2”
1. Here Jesus, ons is saam,
op u roepstem hier vergader;
saam verenig in u Naam
kan ons tot die Vader nader.
Hoor die dank- en smeekgebede,
Heer, van u gemeentelede.

2. Maak ons harte deur u Gees
vir die heil’ge woord ontvanklik.
Laat ons daagliks onbevrees
op u heil bou, diep afhanklik.
Heer, laat ons geloofsvertroue
eenmaal oorgaan in aanskoue.

Aanvangswoord: Romeine 8
Die Gees staan ons in ons swakheid by:
ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie,
maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge
wat nie met woorde gesê word nie.
God, wat die harte deurgrond,
weet wat die bedoeling van die Gees is,
want Hy pleit,
volgens die wil van God,
vir elkeen van ons.
God is vír ons,
wie kan dan teen ons wees?.

Seëngroet  
God, ons Vader, groet ons.
Hy het sy eie Seun nie gespaar nie,
maar Hom oorgelewer om ons almal te red.
Die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by.
Hy pleit vir ons, volgens die wil van God.

Sang: Lied 203 “Loof die Here al wat lewe 1,2,3,4,5”
1. Loof die Here, al wat lewe,
wil Hom dank en hulde bring
Hy het al ons skuld vergewe;
ons ‘n nuwe lied laat sing.
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!
Loof die Vader, God en Heer!

2. Loof Hom wat in groot genade
ons deur eeue heen behou;
loof Hom vir sy reddingsdade –
vas kan ons op Hom vertrou.
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!
Hy’s genadig en getrou.

3. Soos ‘n vader sorg vir kinders,
sorg die Heer vir wie Hom vrees.
Hy vergewe hul oortredings
en berei ‘n vreugdefees.
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom!
Laat ons Hom gehoorsaam wees!

4. Mense, soos die veld se blomme,
bloei maar vir ‘n korte tyd;
ewig oor ons kleine kommer
waak Gods goedertierenheid:
Loof Hom, prys Hom1 Loof en prys Hom –
ewige geregtigheid.

5. Loof die Here, maan en sterre,
waar jul in die wydtes kring.
Loof Hom, engele en mense,
almal wat sy wil volbring!
Loof Hom, prys Hom! Loof en prys Hom –
o my siel, bly Hom besing!

Nader voor God

Aanbidding: Psalm 139
Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes
nog voordat hulle by my opkom.
3Of ek reis en of ek oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
4Daar is nog nie ’n woord
op my tong nie
of U, Here,
weet wat dit gaan wees.
5U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
6Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.

Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1”
1. God is hier teenwoordig;
laat ons biddend nader,
hier waar ons voor Hom vergader.
God is hier teenwoordig.
Heilig is die Here;
buig in stilte, Hom ter ere!
Wie Hom roem, wie Hom noem
Heer en Hemelvader, kom nou almal nader!

Psalm 139
23Deurgrond my, o God,
deurgrond my hart,
ondersoek my, sien tog my onrus raak.
24Kyk of ek nie
op die verkeerde pad is nie
en lei my op die beproefde pad!

Herinnering aan God se OT belofte aan Jakob Genesis 28
13Toe kom staan die Here by Jakob en sê: “Ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak.
Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. 14Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. 
15Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan.
Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. 
Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.”

Litanie
Voorganger: Die sug van die Gees van God wil ons vierkantig met hoop in die nou laat staan.
Dit is ‘n hoop wat volgelingskap van Christus téénoor godsdiens plaas.
Gemeente: Dit is ‘n hoop wat wil vry breek uit geykte tradisies en na kerkwees in die hede soek.
Voorganger: Dit is ‘n hoop wat alle bande met selfsug, hebsug en vraatsug breek.

Gemeente: Dit is ‘n hoop wat ons harte vernuwe sodat ons méér en méér God se hartklop kan aanvoel.
Voorganger: Dit is ‘n hoop wat ons die gevaar laat binnegaan.

Gemeente: Dit is ‘n hoop wat betree en konfronteer.
Voorganger: Die hoop van die kerk is nie iets wat vir die toekoms bewaar word nie. Hoop is vir die hier en die nou.

Herinnering aan ons NT status voor God Romeine 8
14Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. 15Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. 16Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. 17En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.

Apostoliese Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 1, 11”
1. Ek glo vas in God, die Vader,
wat almagtig, wys en goed,
aarde en hemel eens gemaak het,
nog bestuur en trou behoed.
Deur Hom leef, beweeg en is ek,
Hy beskik, bestuur my lot;
dít vertrou ek aan sy leiding
as my Vader en my God.

11. Ewig, onbegryplik’ Wese,
U die Vader, Seun en Gees,
Heer, leer my U ken al beter,
u gehoorsaam kind te wees.
Ons wil sing van al u liefde;
in u waarheid wil ons juig.
Amen! Blye evangelie!
Amen, bly my hart getuig!

Liedere

F58. “Skepper Gees”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Pinkster / Gebed / Epiklese)
Teks en Musiek: Ioannis Dekas
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof en Aanbiddingsliedere en FLAM, vol 1)

O Heer, ons staan voor U gebroke
As mens verstaan ons nie U weë
Maar U stuur vir ons ‘n Leidsman trou
Hy lei ons na U

Kom o Skepper Gees
Lewendmakend Gees
Kom in al U volheid
Kom in al U krag
Lei my in U waarheid
Leer my van die Seun
Wees  U ook my trooster,
Kom o Skepper Gees

VONKK 70 “Abba, Vader”
Afrikaanse en Engelse teks:  Jacques Louw 2005/2009 ©
Melodie:  ANNELISE – Annalise Wiid 2004 ©  uit EK KYK OP (met toestemming Annie’s Song)
Orrelbegeleiding:  Jacques Louw 2005 ©
Kantoryverwerking: Jacques Louw 2005 ©
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

1. Abba, Vader, Skepper van die heelal,
ons aanbid U, U is heilig, Heer.

2. Jesus, Christus, Lam van God, Verlosser,
ons aanbid U, U is heilig, Heer.

3. Gees van Waarheid, Trooster en ons Leidsman,
ons aanbid U, U is heilig, Heer.

Abba Father, Lord of all creation –
we adore You, You are holy, God.

2. Jesus, Christ, Lord, Lamb of God, our Saviour –
we adore You, You are holy, God.

3. Holy Spirit, Comforter and Mentor –
we adore You, You are holy, God.

F54. “Met My Hele Hart”
(RUBRIEK: Kontemporêr – Wet / Geloofsbelydenis) Teks en musiek: Jean Symons
© 1998 Spirit and Truth Music (STM) (Opgeneem op Nuwe Lied, vol 4)

Met my hele hart en siel, al my krag en verstand,
Het ek U lief o Heer, U’s die kroon van my hart.
U liefde verteer my deur en deur, o Heilige Gees.
Met my hele hart en siel bemin ek U, Heer.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
O Heilige Gees, wat Here is en lewend maak,
oorwin die doodsheid in ons harte, ons denke, ons lewe, en vernuwe u ganse skepping!
O Heilige Gees, wat van die Vader en die Seun uitgaan,
kom woon onder ons, bly in ons, werk deur ons!
O Heilige Gees, wat gespreek het deur die profete,
fluister ook vandag nog deur u Woord die lewende en kragtige evangelie in ons ore!
O Heilige Gees, wat u kerk versamel, bou en lei,
maak ons saam tog sigbaar één en heilig, en getrou aan u waarheid!
O Heilige Gees, wat ons doop tot vergifnis en ons voed en versterk met brood en wyn,
verseker ons elkeen van ons verlossing en ons roeping!
O Heilige Gees, voorsmaak van die koninkryk,
waarborg van die toekoms,
leer ons sug, en help ons hoop!
O Skepper-Gees,
wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word,
ons roem u heilige Naam!
Amen.
– Dirkie Smit, Stukkies van die hemel

Skriflesing: Romeine 8:12-25

Familie-oomblik

Gebruik die storie “I love you like crazy cakes” deur Rose A Lewis. Dit is die verhaal van ’n dogtertjie in ’n kinderhuis in China.  Sy het baie maatjies, maar nie ’n mamma nie.  Aan die ander kant van die wêreld was ’n vrou wat ook baie maatjies gehad het, maar nie ’n baba nie.  Daarom het sy vir die regering in China geskryf en gevra oor die dogtertjies in die kinderhuis.  Die regering het vir haar ’n foto gestuur en gesê sy kan die dogtertjie aanneem as sy belowe om baie goed vir haar te sorg.  Die vrou was baie opgewonde toe sy op die vliegtuig reis na China.  Uiteindelik in China aangekom, het sy haar nuwe dogtertjie ontmoet.  Sy het die dogtertjie op die bed in die hotel neergesit en net na haar gestaar.  “Hoe kan jy so perfek wees?” het sy gevra.  “I love you like crazy cakes.” Op die vlug terug huis toe het die dogtertjie op die stoel gestaan en vir die man agter haar geglimlag.  Uiteindelik by die huis aangekom, het al haar (nuwe) familie –  ouma en oupa en ooms en tannies – op die lughawe gewag om haar te verwelkom.

Lees die fokusteksgedeelte uit die NT vir kinders
Die Heilige Gees maak my Lief vir God
12–13 Omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie lelike dinge doen nie. Laat die Heilige Gees julle help om nee te sê vir sonde. Dan sal julle vir altyd lewe.
14–15 Die Here se kinders laat toe dat die Heilige Gees hulle lei. Die Gees is glad nie kwaai nie. Hy sorg dat julle nie bang vir God is nie. Hy maak julle God se kinders. Die Gees sorg dat ons baie lief vir God is. Hy leer ons om God as ons Vader te ken. Ons kan nou elke dag vir Hom “Vader” sê.
16–17 Die Gees wys vir ons dat ons regtig God se kinders is. Hy sê dit hier in ons binneste vir ons. Omdat ons God se kinders is, erf ons by Hom. Kinders erf mos by hulle ouers. God het ons name in sy testament geskryf omdat ons in Christus glo. Ons gaan eendag ’n plek in God se nuwe wêreld kry! Nou kry ons swaar hier op aarde. Ons ly saam met Jesus. Maar eendag gaan ons by Hom bly. Dan sal Jesus ons soos konings daar by Hom ontvang
Die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert, Jan van der Watt en Hennie Stander, 1999.

Preekriglyn

Romeine 8:12-25 help ons met woordeskat om te praat oor ons belewenis van die wêreld. Dink net aan die “gesug” waarmee ons elke dag leef.

Mense wat sug

Ons het in 2020 mense geword wat sug. Ons sug, want ons worstel met Covid-19, die klimaat en die politiek, met staatskaping, met werkloosheid en die ekonomie, met geweld en misdaad. Ons worstel ook met ons gesinslewens en huwelike. Ons worstel met die lewe!

Te midde van hierdie geworstel, ervaar ons dat die sekerhede waarmee ons grootgeword het, verdwyn het. Baie van ons het grootgeword in ‘n tyd toe leiers gepraat en ons dit sonder meer aanvaar het. So was dit ook in die kerk. As die dominee sê “So sê die Here, Here”, het ons dit aanvaar en daarvolgens gelewe. Vandag is ons eintlik net besoekers, reisigers op pad na ‘n toekoms wie weet waar. Koos du Plessis verwoord dit goed as hy skryf: “Elke dag is ‘n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem, net ‘n skadu teen die muur.” (Lirieke aangeheg aan einde van preekriglyn).

Ons as gelowiges sug ook. Die uitdagings van die wêreld, is ook gelowiges se uitdagings. Mense se stories, wat ons in die koerante lees, wat ons op die televisie sien, maak ons bang. Dit laat ons in ons dop inkruip, ons geloofsvoete sleep, want ons dink onsself die bangte in. Dit skep spanning. Aan die een kant vertrou ons die Here. Aan die ander kant sukkel ons daarmee en verloor ons geloofsenergie. Gevolglik vra ons maklik: Maar waar is God dan?

Wat is die oplossing? Paulus antwoord ons in Romeine 8:12-25.

God weet van ons

Ons mag maar sug, dit is nie verkeerd nie. Dit is ook nie sonde nie – trouens, ons sug nie alleen nie. Die skepping sug saam met ons. Die wonderlike is egter: God weet van ons gesug. God weet van ons swaarkry. God weet van ons moedeloosheid en hoop-loosheid. God weet waarmee ons elke dag worstel.

God draai egter nooit sy rug op ons nie. Inteendeel, God se Gees sug saam met ons. Dit is so asof die Gees die sugte wat ons gee, onderstreep, beaam en sê: “Ja, dit is ongelukkig so!” Dit is egter terselfdertyd die begin van ‘n nuwe sug, ‘n sug van hoop!

Hierdie hoop is nie gebaseer op ‘n weervoorspelling se aanwysings nie. Ook nie die hoop wat ‘n beter ekonomie gee nie. Selfs nie die hoop wat ‘n demokratiese verkiesing ons belowe nie. Daardie is valse hoop, hoop met voete van klei. Ware hoop berus nie op wie ons is nie. Ook nie op waar ons bly of wat ons doen nie. Hoop bou nie op ons lewensomstandighede nie.

Hoop gebou op Christus

Hierdie hoop word in Jesus Christus se bloed geskryf. Dáárin lê die hoop vir vandag, môre en vir die toekoms. Hierdie hoop is vir my as erfgenaam van God bedoel. Al was ek eers ver van God, Hy trek ‘n streep deur alles wat skeiding maak (Joh 3:16). Hierin is ons hoop geanker en gewaarborg, want in Jesus sal niks ons ooit uit sy hand ruk nie.

Dit moet ons duidelik vir mekaar sê: God belowe ons nie dat ons nie gaan sug nie. Hy belowe wel dat Hy ons sugte verstaan; dat Hy ons nie alleen sal los daarmee nie; dat Hy in Jesus vir ons die hoop gee wat alles verander. Ons wat “Vader” mag sê, is verseker daarvan dat hierdie hoop eendag by die wederkoms volledig werklikheid sal word.

Ons hoef nie nou troosteloos te leef totdat die wederkoms aanbreek nie. Stukkie vir stukkie is dit nou reeds sigbaar in hierdie wêreld. Al wil ons hê alles moet altyd reg loop, is dit nie wat God waarborg nie. God se hoop is nie ‘n alles-gaan-voor-die-wind geskenk in Jesus nie. Die sugte van elke dag is steeds met ons. Daar is nog steeds seer en gebrokenheid.

Die hoop sê egter vir ons: Ons is soos atlete op pad na die wenpaal. Op pad daarheen gaan daar goeie tye en swaar tye wees. Daar gaan tye wees wat ons moet opoffer; daar gaan tye van vreugde wees. Ongeag wat op ons wag, die Here is saam met ons in hierdie wedloop.

Daarom vra die hoop dat ons die moedeloosheid wat sugte veroorsaak, sal raaksien. Maar ons moet besef, en dit vir mekaar sê, dat dit wat ons moedeloos maak, nie die enigste werklikheid is nie. Om soos ‘n volstruis ons koppe in ‘n gat te druk, is nie die oplossing nie. Om ons oor te gee aan drank en dwelms, is nie ‘n waarborg tot euforie nie. Pret en plesier van die wêreld gaan ons nie gelukkiger maak nie. Om ander seer of dood te maak, gaan ons nêrens bring nie.

Daar is ‘n alternatief, God se alternatief, geskryf in Jesus se bloed. Dit is God se geskenk aan sy kinders. Daarom kan ons enersyds sê “eina”; andersyds kan ons ook sê “amen”.

Van hierdie hoop sing New Song van die Morningside Baptist Church in Georgia: “Hope changes everything”! Die hoop wat God in Christus vir ons as sy kinders gee, verander daarom inderdaad al ons moedelose sugte na ‘n oortuiging dat ons nie alleen is op pad na die toekoms nie.

Waag om dit te glo!

Glo ons dit? Glo ek dit? Is ek bereid om my gesug te verruil teen alle hoop in? Is ek bereid om weer drome te droom? Is ek bereid om my hart se vensters oop te gooi, my lewe oop te gooi en weer te begin leef? Is ek bereid om God op sy Woord te neem en Hom te vertrou dat Hy die toekoms in sy hand het?

Hierdie vrae kan nie maar net by ons verbygaan nie. Dit is maklik om dit in die veilige ruimte van die erediens te antwoord. As ons egter by die kerkdeur uitstap die wêreld binne, wat dan? Gaan ek dit nog sê as ek na die koerant se voorblad kyk of die televisienuus aanskakel – gaan ons dan óók sê dat ons glo? Is ons, ek, bereid om soos Jeremia van ouds aan God vas te hou in tye van nood? Is ek bereid om soos Esegiël God se Gees in my lewe toe te laat sodat daar weer lewe kan kom? Is ek bereid om nuut te dink? Nie meer “ek wil “, “ek sal” en “ek kan” nie, maar my gedagtes laat nuut word? Dit is die vraag.

Ons hoef nie hoop te fabriseer nie. God gee dit in Jesus. Ons hoef dit nie self ‘n werklikheid te maak nie. God doen dit in Jesus. Ons moet wel by ‘n punt kom waar ons sê: “Ek is bereid om God se oplossing te aanvaar.” Is dit wat ek vandag bereid is om te doen? Om voor die Here te staan en die hoop wat Hy my as geskenk in Jesus gee, te aanvaar? Dit is die vraag.

Gesug is net die begin

Doen ek dit, dan sal die Gees my oortuig dat my gesug nie die einde van die pad is nie. Dit is eintlik net die begin van ‘n lewe saam met die Here. Dat ek nou reeds met hoop kan leef, want Hy is in beheer! Rubem Alves, ‘n Suid-Amerikaanse bevrydingsteoloog, het sy mense hiermee gehelp toe hy in swaarkrytye gesê het: “Faith is hearing the melody of the future. Hope is dancing to it”.

Glo ek dit? Dan moet ek hoop gaan leef, uitdeel en sigbaar maak. Hoop is nie vir myself alleen bedoel nie. Hoop is vir alle mense wat sug, om dit vir hulle in die Naam van die Here te gaan sê. Volgens Johannes 3:16 het Hy die wêreld lief. Daarom is sy wens dat die wêreld met ware hoop sal leef. God wil die wêreld se harte van klip verander. Hy wil aan hulle harte van vlees gee. Dit skenk Hy in Jesus aan die wêreld. Hy vra dat ons hierdie goeie nuus met woorde, maar en dade sal vertel.

Gees van hoop

Die Gees wat God se hoop in ons harte skryf, is dieselfde Gees wil ons help om in beweging te kom. Hy wil ons tonge losmaak, ons harte laat warm klop, ons oortuig om ons tyd, ons gawes, ons geleenthede en ons besittings te gebruik om mense te verseker van God se hoop.

So het die Wêreldraad van Kerke sover terug as 1954 in Evanston verklaar: “Christus is die hoop vir die wêreld.” Hoekom sê hulle dit? Sodat die mense wat na die oorloë uitsigloos was, weer kon hoop. In 2013 besin die kerke in Suid-Korea hoe om dit te doen. As uitvloeisel van hierdie nadenke, roep hulle gelowiges op om met integriteit, medelye, barmhartigheid en in nederigheid te leef.

Hoop moet geleef word. Die seën wat ons van die Here ontvang het, is die seën waarmee ons andere moet seën. Dit wat ons van die Here ontvang het, moet meer word in ander mense se harte en lewe.

Dit het tyd geword dat ons moet kyk na hoe ons buite die kerkdeure leef. Dat ons die Here se hoop met oortuiging teenoor mense sal leef, ongeag geslag, afkoms, lewensstandaard en ouderdom. Dat ons daarop bedag sal wees om mense na die Here toe aan te trek. Dat ons in plaas van heeldag mor en kla, oor die alternatief van ware hoop sal praat.

Navorsing bewys dat 70 persent van al die jongmense in Suid-Afrika sukkel om met hoop te leef. Hulle rede is die voorbeeld wat hulle ouers vir hulle stel omdat hulle kla, kla en kla. Kom ons hoor dit as jongmense sê die voorbeeld wat ouers gee, nie altyd ‘n voorbeeld van hoop is nie. Dat ons die Here sal vertrou as ons met mense oor taal-, kleur- en kerkgrense heen praat oor waarmee die Here vandag in ons eie lewe, in ander s’n, in ons kerke en ook in ons land besig is.

Kerke is dikwels vasgevang in dogmatiese redenasies, kerkordelike reëls en regulasies, soveel so dat ons nie meer God se storie van hoop raaklees nie. Miskien moet ons weer erken: Ons is deel van God se kerk, geroep om hoop te bring in ‘n stukkende wêreld. Juis dáárom behoort ons minder te fokus op dit wat sleg is, maar eerder op die Here se hoopvolle teenwoordigheid sodat ons en ander geestelik kan groei.

Ons gaan hiermee sukkel. Ons gaan sug, maar dit hoef nie die einde van die pad te wees nie. Sug is ‘n teken van ons eie feilbaarheid, maar terselfdertyd ook van God se krag wat in ons werksaam is deur die Heilige Gees. As Jo Black dus sing dat ons weer “die hoop (moet) terugbring”, kom ons hoor dit! Kom ons doen dit! Ons het mos die ware hoop ontvang, die hoop geskryf in Jesus. Kom ons doen dit deur die krag van die Gees!

VONKK 243 “Laat my nooit die grond verlaat nie”
Teks: Koos du Plessis 1983
Melodie: GEBED – Koos du Plessis 1983
Orrelbegeleiding 1: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Orrelbegeleiding 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
Klavierbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Kantoryverwerking: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2014 ©
© Orrelbegeleidings, klavierbegeleiding, kantory-verwerking en musikale verryking: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Teks en melodie: Incline House. Met toestemming gebruik.

1. Laat my nooit die grond verlaat nie.
Laat my in u skadu bly.
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eind’lik nietig word vir my.
Elke afdraaipaadjie ken ek.
Elke keer het ek gedwaal.
Elke keer het U my iewers kom haal.
Maak dit, Heer, die laaste maal.

2. Elke dag is ’n gedagte,
elke kamer net gehuur.
Elke aardse droom van rykdom en roem,
net ‘n skadu teen die muur.
Wat ek is, is net genade,
wat ek het, is net geleen.
Eintlik smag ek na u waters van rus.
Lei my, Heer, vanaand daarheen.
Lei my, Heer, vanaand daarheen.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 489 “Waak, Christen staan in die geloof vs 1,2,3”
1. Waak, Christen, staan in die geloof
dat niemand jou die kroon ontroof!
Wees wys en dapper, sterk en moedig –
steeds toegewy aan God se werk,
standvastig, onbeweeglik, sterk,
vol ywer, altyd meer oorvloedig –
dan sal jou arbeid in die Heer
tot seën wees, sy Naam ter eer!

2. Wees, Christen, in jou Heer versterk,
want Hy wil altyd in jou werk
om kwaad en sonde te weerstrewe.
Verrig jou taak met vaste hand,
en doen jou woord altyd gestand;
wil daarby rein en matig lewe.
En wil die Here dat jy ly,
o Christen, leer geduld daarby!

3. Beoefen die godvrugtigheid
en wees jou medemens altyd
tot voorbeeld in jou lewenswandel;
Jy moet uit liefde teenoor God,
in opdrag van die groot gebod,
uit liefde tot die naaste handel.
O God, staan met u Gees ons by
sodat u liefde in ons bly.

Seën
Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2.  Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.
3.  U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.