Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In Koninkrykstyd proklameer ons Jesus as die Koning van sy ryk. Om dit te kan doen, is dit raadsaam om aan te hou bid dat Jesus se wil sal geskied, meer as ons wil en wêreldmagte se wil. Gehoorsaamheid aan ander magte het gelei tot Hosea se kinders met hulle betekenisvolle name (beskrywend van die toestand van God se volk): Jisreël (die bloedbad-stad), Sonder-ontferming en Nie-my-volk-nie. In Jesus Christus word gelowiges weer die Here s’n: My-volk en Dié-vir-wie-daar-ontferming-is.

Sleutelteks

Lukas 11:1-13
1Op ‘n keer het Jesus op ‘n sekere plek gebid, en toe Hy klaar was, het een van sy dissipels vir Hom gesê: “Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy dissipels geleer het.”
2Hy het vir hulle gesê: “Wanneer julle bid, moet julle sê,
” ‘Vader, laat u Naam
geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
3Gee ons elke dag
ons daaglikse brood
4en vergeef ons ons sondes;
want ook ons vergeef elkeen
wat teenoor ons skuldig staan.
En bring ons nie
in versoeking nie.’ ”

5Hierna het Hy vir hulle gesê: “Gestel een van julle het ‘n vriend, en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, ‘Vriend, leen tog vir my drie brode, 6want ‘n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie.’ 7En daardie man antwoord van binne af, ‘Moet my nie pla nie! Die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie.’ 8Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. 9Ek sê vir julle:
“Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
10Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.

11“Watter vader onder julle sal, as sy seun hom ‘n vis vra, hom ‘n slang in plaas van ‘n vis gee? 12Of as hy ‘n eier vra, vir hom ‘n skerpioen gee? 13As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat Hom vra!”

Ander tekste

Hos. 1:2-10
2’n Inleiding tot die woorde van die Here deur die diens van Hosea.
Die Here het vir Hosea gesê:
Gaan trou met ’n prostituut wat buite-egtelike kinders het, want die land is besig om te hoereer, om heeltemal ontrou aan die Here te word.
3Hosea het toe met Gomer dogter van Diblajim gaan trou. Sy het swanger geraak en vir Hosea ’n seun in die wêreld gebring. 4Die Here sê toe vir Hosea:
Noem die seun Jisreël,
want Ek gaan binnekort die koningshuis van Jehu laat boet vir die bloedbad in die stad Jisreël en Ek gaan die koningskap in Israel tot niet maak. 5Dié dag sal Ek die leër van Israel vernietig in die Jisreëlvlakte.

6Gomer het weer swanger geraak en sy het ’n dogter gekry. Die Here het toe vir Hosea gesê:
Noem haar Sonder-ontferming,
want Ek gaan My nie weer oor Israel
ontferm
en hulle sonde vergewe nie.
7Maar Ek sal My oor Juda ontferm en Ek, die Here hulle God, sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens, oorlog, perde en ruiters nie.
8Nadat sy vir Sonder-ontferming gespeen het, het Gomer weer swanger geraak en ’n seun gekry.
9Die Here het gesê:
Noem hom Nie-my-volk-nie,
want julle is nie my volk nie
en Ek is nie julle God nie.

’n Nuwe toekoms vir Israel
10Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word: “Julle is Nie-my-volk-nie,” sal vir hulle gesê word: “Julle is kinders van die lewende God.”

Ps. 85
Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur?
7Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?
8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

Kol. 2:6-15, (16-19)
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. 11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

Moenie dat iemand julle mislei nie
16Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. 18Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 547 [bekende melodie]

Votum: Lukas 11:9-10

Seëngroet

Lofsang: Lied 428 of Flam 233

Toewyding: Kol. 2:6-19

Respons: Lied 267 of VONKK 234

Apostoliese Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Lukas 11:1-13

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 266 of Flam 549 of VONKK 112

Seën: Lukas 11:9-10 (selfde as votum)

Respons: VONKK 118

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 547 Prys God [bekende melodie]

Votum: Lukas 11:9-10
“Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.

Seëngroet

Lofsang
Lied 428 Loof, Christus, roem sy wonderdade of
Flam 233 Ewige Vader

Toewyding: (Kol. 2:6-19)
6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

8Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. 9In Hom is die volle wese van God beliggaam, 10en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. 11Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. 12Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. 13Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. 14Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. 15Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.

16Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaansfees of die sabbatdag moet vier nie. 17Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus. 18Moenie dat iemand wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, 19en hy hou nie aan die hoof, aan Christus, vas nie. Uit Christus groei die hele liggaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei.

Respons
Lied 267 Ons Vader op die Hemeltroon” of
VONKK 234 Abba, Vader, Hemelheer

Apostoliese Geloofsbelydenis

Liedere

F233. “Ewige Vader”
(RUBRIEK: Flam – Lof / Geloof en Vertroue / Gebed)
Teks en musiek: Heinrich Berner
© MAR Gospel Music Publishers

1. Ewige Vader, aan U al ons dank
vir alles wat U vir ons doen.
Aanvaarding en liefde’s oorvloedig by U.
U genade laat ons weer sing.

Refrein:
Vader, U wat in die hemel woon,
laat die wêreld juig oor u Naam.
Vader, U heers tot vandag toe oor als.
Geesdriftig wil ons u wil doen.
Vader, U voorsien in ons daaglikse nood.
U vergeef en lag nog oor ons.
Vader, ons wil U vir altyd bly dien.
Mag u hand ons altyd bewaar.

2. Ewige Vader, u goedheid is groot.
U hoor elke woord wat ons bid.
U sê: “Klop en soek! Kom en vra. Jul sal vind.”
U sal ons nooit weg wys nie.

Refrein:

Brug:
En aan U behoort die mag,
Al die krag en heerlikheid!

F547. “Prys God”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en vertroue)
Oorspronklik: Praise God – Thomas Ken 1674
Afr Vertaling: Retief Burger
Kopiereg: © 2014 Urial Publishing
(Opgeneem op Nou en Vir Altyd)

Prys God die bron van alle seën
Prys al wat lewe, Hom alleen
Prys hemelskare roem sy Naam
Prys Vader, Seun en Gees tesaam

F549. “Ons Vader”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en vertroue)
Musiek: Luther Emerson; Verwerking van Liedboek se Lied 266
Teks: TT Cloete e.a.
Kopiereg: © NG Kerk Uitgewers (Liedboek 266)
Rubriek: Flam Gemeentesang – Gebed
Mat 6:9-13

Ons Vader wat woon in die hemel,
geheilig sy u Naam.
Laat u koninkryk kom, u wil geskied,
soos in die hemel so ook op die aarde.

Ons Vader wat woon in die hemel,
geheilig sy u Naam.
Laat u koninkryk kom, u wil geskied,
soos in die hemel so ook op die aarde.

Want aan U behoort die Koninkryk
En aan U behoort die krag
En aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid.  Amen.
Aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid.  Amen.

Ons Vader wat woon in die hemel,
geheilig sy u Naam.
Laat u koninkryk kom, u wil geskied,
soos in die hemel so ook op die aarde.

Want aan U behoort die Koninkryk
En aan U behoort die krag
En aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid. Amen.

Aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid. Amen.

Gee ons vandag ons daaglikse brood
en vergeef ons ons sonde,
dat ons ook moet vergeef.

Refrein: x2
Want aan U behoort die Koninkryk
En aan U behoort die krag
En aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid.  Amen.
Aan U behoort die heerlikheid
Tot in ewigheid.  Amen. [2e keer herhaal hierdie reël]

VONKK 112 “Ons Vader In Die Hemel (Matteus 6)”
Matteus 6:9 – 13 (effens gewysig)
Teks: Karien Pretorius 2009 (nav Matt 6:9-13)
Melodie: KAMEELDRIFT – Karien Pretorius 2009 © (gewysig)
Orrelbegeleiding: Daleen Kruger 2010 (Pro Deo)
Kantoryverwerking: Albert Troskie 2010 (Pro Deo)
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)

Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word.
Laat u wil geskied in die hemel so ook op aarde.
Gee ons vandag ons dag se brood en vergeef ons ons skulde.
Lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose.
Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid,
vir ewig en ewig.
Amen.

VONKK 118 “Mayenziwe / U Wil Geskied”
Matteus 6 : 10
Teks: Mayenziwe ‘ntando yakho –tradisioneel isiXhosa; Afrikaanse weergawe: Cassie Carstens 2010 (Pro Deo)
Melodie: MAYENZIWE – tradisioneel Suid-Afrika, opgeteken deur George Mxadana.
Orrelbegeleiding: Colin Campbell 2010 (Pro Deo): © isiXhosa,  Engelse teks en melodie: Openbare besit
Kantoryverwerking: Colin Campbell 2010 (Pro Deo)
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Multikultureel – Gebed

isiXhosa
Mayenziwe ‘ntando yakho.
Mayenziwe ‘ntando yakho.
Mayenziwe ‘ntando yakho.
Mayenziwe ‘ntando yakho.
Mayenziwe ‘ntando yakho.

Afrikaans
U wil geskied op aard’, o Heer.
U wil geskied op aard’, o Heer.
U wil geskied op aard’, o Heer.
U wil geskied op aard’, o Heer.
U wil geskied op aard’, o Heer.

Engels
Your will be done on earth, O Lord.
Your will be done on earth, O Lord.
Your will be done on earth, O Lord.
Your will be done on earth, O Lord.
Your will be done on earth, O Lord.

VONKK 234 “Abba, Vader, Hemelheer”
Nav Matteus 6:9-13 (Die Ons Vader)
Teks:  Hannes van der Merwe 2013 ©
Musiek: MARLETTE – Cecilia van Tonder 2013 ©
© 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Gebede

1. Abba, Vader, Hemelheer,
ons buig voor U neer.
Laat u Naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom.
Laat u wil ook hier geskied
soos in die hemel by U.
Laat ons lewe dit vertoon
wat U vir ons leer.

2. Gee ons tog vandag se brood.
En vergeef ons skuld,
soos ons ook vir hul vergeef
wat teen ons oortree.
En ons smeek: beskerm ons,
breek tog die bose se mag.
Só afhanklik van U, Heer,
kniel ons voor U neer.

3. Al die majesteit en lof
kom U toe, o Heer.
Al die heerskappy en mag –
dit behoort net aan U.
Al u grootheid, al u mag,
dit laat ons sing tot u eer.
Abba, Vader, hoor ons bid.
Ons  buig voor U neer.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
Lukas 11:1-13

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

DinkJeug het baie oulike idees vir die Onse Vader gebed, van gebedsblokkies wat almal kan maak tot gebare waarmee mens die gebed kan bid. Daar is baie oulike voorstelle en aktiwiteite.

Preekriglyn

Ons teks bestaan uit vier aspekte wat almal oor gebed gaan:

  • Op versoek van die dissipels leer Jesus hulle om te bid (11:1-4)
  • Die gelykenis van die onbeskaamde vriend wat hulp om middernag soek (11:5-8)
  • ‘n Oproep of aanmoediging om te bid (11:9-10)
  • Die gelykenis van die pa wat weet om goeie dinge te gee (11:11-13).

Ons teks
Kom ons staan vir ‘n oomblik by hierdie vier elemente van ons teks stil.

Leer om te bid

11:1 Op pad Jerusalem toe, op pad na sy kruisiging, bid Jesus. Na Hy klaar is, vra sy dissipels Hom om hulle te leer bid, soos Johannes die Doper sy dissipels geleer het. Dit is waarom hierdie gebed ook as die Dissipel-gebed bekendstaan, nie net as die Ons Vader nie. Die gebed is korter as die Ons Vader in Matteus, en bestaan net uit vyf bedes.

11:2 Die Vader word gevra dat Hy sal sorg dat sy Naam geheilig word, d.w.s. dat Hy reg geken en erken sal word in sy volle karakter, soos Hy werklik is. Dat Hy daarby sy koninkryk sal laat kom, ‘n gebed wat nog meer dringend is deurdat Jesus sy visier op Jerusalem geplaas het waar Hy die grootste prys vir die koms van die koninkryk moet betaal.

11:3 God word ook gevra vir die drie noodsaaklike goed om Hom te dien; voorsieningvergifnis en bewaring in versoeking. Die voorsiening is vir die daaglikse noodsaaklikhede; dat die voorsiening nooit sal stop nie. Die vergifnis is in ooreenstemming met ons eie bereidheid om te vergewe. Die gebed rondom versoeking is ‘n gebed om die regte houding in versoeking, soos ‘n Josef wat kon wegvlug daarvan (Gen. 39).

Skaamtelose vriend

11:5-8 Dan volg ‘n gelykenis. Jesus beklemtoon dieselfde waarheid rondom gebedsafhanklikheid as in die Bergrede op die pad na Jerusalem. Hy gebruik die gelykenis van die skaamtelose vriend om dié waarheid te onderstreep.

Iemand het onverwags ‘n vriend as gas gekry en het nie iets gehad om vir hom voor te sit nie. Dit was ‘n groot verleentheid in die gasvryheidskultuur van daardie tyd. Daarom vra hy van ‘n ander vriend van hom om hom drie brode te leen, al was dit al in die middel van die nag. Jesus gebruik dié voorbeeld omdat hy weet dat só ‘n versoek nie geweier sal kan word nie. Die man sal nie sy gerief – hy en sy gesin is al aan die slaap – as verskoning kan gebruik om die versoek te weier nie. Dit sou ‘n groter skande wees as die skande van die skaamtelose versoek. Daarom sal hy doen wat die vriend vra, al is dit nie ter wille van die vriendskap nie, maar net weens die skaamteloosheid van die versoek.

Uitnodiging om te bid

11:9-12 Jesus herhaal dan wat Hy in die Bergrede geleer het oor dié wat vra, soek en klop, want hulle sal ontvang, vind en voor oopgemaak word. Hy gebruik ook die vergelyking met die aardse vader, maar dié keer met die voorbeelde van ‘n vis en ‘n eier wat eerder as ‘n slang of ‘n skerpioen gegee sal word.

‘n Vader wat goeie dinge gee

11:13 Ons verwagting in ons gebede moet deur God se vrygewigheid bepaal word. Trouens, God sal nog meer doen as om goeie geskenke vir sy kinders te gee. Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat Hom vra.

Tot hiertoe ons teks.

Boodskap en betekenis

Hierdie vier aspekte van gebed is ongelooflik ryk.

Eerstens leer ons in die modelgebed of dissipelgebed wie die God is wat ons aanbid, en hoe heilsaam en genesend dit is om hierdie God as Vader te ken en in gemeenskap met Hom te leef. Die Naam van ons Vader wat geheilig word, as God erken en gevolg word, is waar daar vir ons hoop en vrede te vind is. Die koms van hierdie Vader se koninkryk bring die genesing en herstel waarop ons hoop.

Ons lewens is broos en stukkend, maar in die versorging uit die Vaderhand, brood, vergifnis en bewaring teen die Bose, lê lewe en betekenis.

Gebed trek ons in gemeenskap met hierdie lewende God in. Gebed, soos Jesus dit vir ons leer, help ons in die regte verhouding met hierdie God leef. Dissipels leef so dat ons lewens God se Naam Heilig en God se koninkryk laat kom. Dissipels leef van die brood wat uit die hand van God kom, en ook vanuit die vergifnis en bewaring wat God gee en moontlik maak. So word ons mense wat self brood gee, self vergewe en self ander se laste dra en bewaring van ons naaste moontlik maak.

Tweedens is dit die voorbeeld van Jesus wat hulle laat vra: “Here, leer ons bid.” Hier is nie langer twyfelvrae oor die waarde van gebed of oor God se getrouheid om ons te hoor nie. Hier is gretige leerlinge wat reeds iets van die waarde van gebed in Jesus se lewe eerstehands beleef het. Hulle is begerig om soos Hy te leer bid. Hulle het reeds die gereg geniet, nóú wil hulle die geheime resep leer.

Jesus gee die “resep” (as jy dit so wil noem), naamlik die “Ons Vader”-gebed. Maar dan gaan Hy ook verder. Hy openbaar iets van die hart van die Vader tot wie gebid word én Hy beloof die gawe van die Heilige Gees. Hy deel dus met sy dissipels iets oor die dieper geheimenis: die liefdesgemeenskap waarbinne die wonderlike gereg ontstaan het en aan wie se tafel dit tot sy reg kom. Sodoende word die resep baie meer; die dissipels het nou self ‘n blik gekry op die Goddelike familiegeheim – die gemeenskap van die Vader, Seun en Heilige Gees wat die eerste keer bekend gemaak is tydens Jesus se doop (Luk 3:21-22).

Derdens: Wat leer Jesus ons hier oor die Vader? Nie dat ons sy arm kan draai deur volhardende gebed, deur knaend te wees en aan te hou vra nie, maar bloot dat ons met vrymoedigheid ons nood na Hom kan bring.

Ons leer dit eerstens uit die gelykenis van die onbeskaamde vriend wat in die middel van die nag hulp vra. Hy kry hulp, omdat sy vriend nie kans sien vir die gevolge as hy nie help nie. Dit staan in skrille kontras met wie God is. God se arm hoef nie gedraai te word nie.

Ons kan hierdie prentjie van God ter harte neem. God is meer vrygewig as wat ons ooit kan dink. Hy is meer gereed om aan ons te gee wat ons vra, soek of voor klop. In elk geval baie meer as wat ons dit van aardse pa’s kan verwag. Die gawe van die Heilige Gees – God self – bewys dat Hy niks terughou wat goed is vir ons nie. Daarop kan ons vertrou.

Daarom moedig Jesus ons aan om te bid:
Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
1010Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.

Wie só bid, ontvang die Heilige Gees as die allerbeste gawe van God. Dit bevestig dat gebed oor veel meer gaan as versoeklysies wat ons na God toe bring. Gebed is ‘n dringende soeke na en dankbare ontvangs van God self!

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Lied 266 “Ons Vader wat woon in die hemel” of
Flam 549 Ons Vader of
VONKK 112 Ons Vader In Die Hemel (Matteus 6)

Seën
Lukas 11:9-10 (selfde as votum)
“Vra, en vir julle sal gegee word;
soek, en julle sal vind;
klop, en vir julle
sal oopgemaak word.
Want elkeen wat vra, ontvang;
en wie soek, vind;
en vir wie klop, sal oopgemaak word.

Respons
VONKK 118 Mayenziwe / U Wil Geskied