Sestiende Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Om die lewe wat God vir ons in Christus aanbied te kies, is logies, maar nie so vanselfsprekend nie. Logies, want die Een wat ons lewe gewil het, is tog ook die Een wat ons die beste ken en in liefde die beste vir ons in gedagte het. Nie so vanselfsprekend nie, want daar wag pyn op die pad: die pyn van selfverloëning (Luk), die pyn van vergifnis (Filemon). Om klei in die hande van die Pottebakker te wees (Jeremia), is om oorgelewer te wees aan sy genade.

Ander tekste

Psalm 139:1-6, 13-18
U omsluit my van alle kante
139 Vir die koorleier. Van Dawid. ’n
Psalm.
Here, U sien dwarsdeur my,
U ken my.
2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,
U ken my gedagtes
nog voordat hulle by my opkom.
3Of ek reis en of ek oorbly,
U bepaal dit,
U is met al my paaie goed bekend.
4Daar is nog nie ’n woord
op my tong nie
of U, Here,
weet wat dit gaan wees.
5U omsluit my van alle kante,
U neem my in besit.
6Dié wete oorweldig my,
dit is te hoog vir my begrip.
13U het my gevorm,
my aanmekaargeweef
in die skoot van my moeder.
14Ek wil U loof,
want U het my
op ’n wonderbaarlike wyse geskep.
Wat U gedoen het,
vervul my met verwondering.
Dit weet ek seker:
15geen been van my was vir U verborge
toe ek gevorm is
waar niemand dit kon sien nie,
toe ek aanmekaargeweef is
diep in die moederskoot.
16U het my al gesien
toe ek nog ongebore was,
al my lewensdae was in u boek
opgeskrywe
nog voordat ek gebore is.
17Hoe wonderlik is u gedagtes vir my,
o God,
hoe magtig hulle almal!
18As ek hulle sou wou opnoem—
hulle is meer as wat daar sand is,
en as ek daarmee klaar is,
sou ek nog steeds met U te doen hê.

Filemon 1-21
Van Paulus, ’n gevangene ter wille van Christus Jesus, en van ons broer Timoteus.
Aan Filemon, ons vriend en medewerker, 2en aan ons suster Affia en aan Argippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaarkom.
3Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!

Filemon se liefde en geloof
4Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God 5omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. 6My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou ’n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. 7Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkwik het.

Paulus pleit vir Onesimus
8Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, 9doen ek liewer ’n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus wat ’n ou man is en nou ook ’n gevangene ter wille van Christus Jesus. 10Ek doen ’n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. 11Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar sowel vir jou as vir my.
12Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom.

13Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien terwyl ek ter wille van die evangelie ’n gevangene is. 14Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. 15Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, 16nou nie langer net as ’n slaaf nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my; hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here.

17Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. 18As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. 19Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand: “Ek sal betaal.”
Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie.

20Ja, broer, in die Naam van die Here, bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos ’n broer in Christus. 21Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen.

22Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God, in antwoord op julle gebede, my aan julle sal teruggee.

Groete en heilwense
23Epafras, wat saam met my ter wille van Christus Jesus ’n gevangene is, stuur vir jou groete; 24ook my medewerkers Markus, Aristargos, Demas en Lukas stuur groete.

25Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees!

Lukas 14:25-33
Die eise van dissipelskap

(Matt 10:37–38; vgl Mark 10:29–30)
25’n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: 26“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. 27Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aankom nie, kan nie my dissipel wees nie.

28“Wie van julle wat ’n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? 29Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien, met hom die spot begin dryf. 30Hulle sal sê: ‘Hier is ’n man wat begin bou het maar nie kon klaar maak nie.’

31“Of watter koning wat met ’n ander koning in ’n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy tien duisend man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met twintig duisend teen hom optrek nie? 32Anders stuur hy ’n afvaarding om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is.

33“So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie.”

Fokusteks

Jeremia 18:1-11
Soos klei in die pottebakker se hand
18 Die woord van die Here het tot Jeremia gekom: 2Gaan af na die pottebakker se huis toe, Ek sal daar met jou praat.

3Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. 4Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê.

5Toe kom die woord van die Here tot my: 6Kan Ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. 7Een oomblik kondig Ek aan dat Ek ’n nasie, ’n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. 8Maar wanneer dié nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor Ek hom wou straf, sien Ek af van die straf wat Ek oor hom wou bring, 9en die volgende oomblik kondig Ek aan dat Ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. 10Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan My, sien Ek af van die goeie wat Ek aan hom wou doen.

11Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem: So sê die Here: Ek berei vir julle ’n ramp voor, Ek is besig om ’n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg.

12Maar hulle sal sê: “Dit help nie. Ons wil lewe soos ons wil, elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei.”

13Daarom, so sê die Here:
Vra tog onder die nasies
of iemand al van so iets gehoor het!
Israel het ’n afstootlike ding gedoen.
14Is die kranse van die Libanon
ooit sonder sneeu,
droog sy koue bergstrome
wat uit ver plekke kom, ooit op?
15Tog het my volk My vergeet
en wierookoffers gebring
vir gode wat nie bestaan nie,
gode wat my volk laat struikel het
op sy pad,
op die pad wat hy van ouds af loop;
hy het op ompaaie begin loop,
op ongebaande weë.
16Hy het hierdie land iets gemaak
wat mense met afgryse vervul,
iets waaroor hulle altyd
van verbasing sal fluit.
Elkeen wat daar verbykom,
sal van verbasing die kop skud.
17Soos die oostewind sal Ek my volk
voor die vyand uit verdryf;
die dag as die ramp hulle tref,
sal ek my rug na hulle toe draai
en hulle nie raaksien nie.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 271 (of Flam 189 of Vonkk 102)

Votum: (Psalm 139)

Seën

Lofsang: Psalm 16 Krog beryming (of Flam 105)

Geloofsbelydenis

HOOR

Epiklese: Lied 528 (of Flam 275 v4)

Skriflesing: (Jeremia 18:1-11)

Preek

LEEF

Toewyding: Lied 308 (of Flam 172 of Vonkk 55)

Voorbidding
Dankoffer

Slotsang: Lied 309 (of Flam 294)

Seën

Respons
Lied 313 of
Vonkk 88 Amen

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 271 “Heil’ge Jesus, wat my lewe” of
Flam 189 “Vul my hart, o Heer” of
VONKK 102 “Mag Die Woorde Van My Mond” (Psalm 19:15)

Votum: (Psalm 139:1-6 13-18)
Hier kan jy ‘n pragtige video en musikale verwerking van Ps. 139 koop

Seëngroet

Lofsang
Ps. 16 Krog beryming of
Flam 105 “Hy’s die Een wat ek liefhet”

Apostoliese Geloofsbelydenis

Liedere

F189. “Vul My Hart, O Heer”
(RUBRIEK: Flam – Gebed / Verootmoediging) Oorspronklike titel: Change My Heart, Oh God Teks en musiek: Eddie Espinosa
Afrikaanse vertaling: Pieter Malherbe 2007 Kopiereg: © 1982 Mercy/Vineyard Publishing/Administrasie deur Copy Care.

Vul my hart, o Heer
met ’n nuwe gees.
Heer, verander my
laat my soos U wees.
Heer, in U hande is ek soos klei
vorm my en maak my
laat my soos U wees.

VONKK 102 “Mag Die Woorde Van My Mond (Psalm 19:15)”
Nav Psalm 19:15
Teks: Driekie Jankowitz 2008 (Afrikaans – Pro Deo); Jacques Louw 2010 (Engels en Duits); Frans du Toit & Nataniël Sebolai 2010 (Sesotho); Naòmi Morgan 2010 (Frans) Melodie: MY WILLEM – Driekie Jankowitz 2008 (Pro Deo) Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2010
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2010 Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2010 © 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Gebed

Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart,
vir U bly maak, o my Rots, en vir U mooi wees, o my Redder (en my God.)

Let the words of my mouth, the meditation of my heart,
Be delightful in Your sight and give You pleasure, my Redeemer (and my God.)

Se ke se bolelang le se ke se nahanang,
o kgahliswe ke tsona ‘fika le Molopolli wa ka (Morena.)

Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens,
Dir gefallen, o mein Fels, und Dich erfreuen, mein Erlöser (und mein Gott.)

Que les paroles de ma bouche et ce que médite mon cœur,
te soient plaisants ô mon Rocher, de tout temps mon Rédempteur (et mon Dieu.)

F105. “Hy’s Die Een Wat Ek Liefhet”
(RUBRIEK: Flammikidz – Toewyding) Musiek: Tradisioneel Teks: Jan de Wet © 1999 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Lofliedere vir Jesus – 100 Gunstelinge)

Hy’s die een wat ek liefhet in die môre,
Hy’s die een wat ek liefhet in die aand.
Hy’s die een in die awendskemer,
Hy’s die een in die middernag.
Hy’s die wynstok, ons is die lote,
Hy’s die pottebakker, ons is die klei.
Tussen Hom en my kom daar nooit ooit weer
’n skeidingsmuur.

F275. “Kom Praat Met My”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toenadering) Teks en musiek: Neil Büchner © 2008 Urial Publishing

1. My gees is stil; nou wil ek luister
wat wil U hier vir my kom sê?
Ek dors na water – na u fluistering in my.
Om my dorre grond te seën
met die rykdom van u reën.

2. Sonder u stem om my te wys, Heer,
raak ek verdwaal, en ek raak bang.
Hardloop verward in alle rigtings om te soek
wat net U in my kan vul,
wat net U in my kan doen.

Refrein:
Kom praat met my!
Laat ek u gedagtes hoor.
Kom praat met my!
Ek is hier om te kan leer.
Kom praat met my!
Laat my hart verander word.
Kom praat met my!
Kom plant u lewenswoord in my.

3. Maak alles stil in my wat raas, Heer.
Maak dit wat hard is sag soos klei.
Vorm in my weer die ywer om te wees
op my knieë, in vrede, Heer
om by U, intiem, te leer.

Refrein:

4. Wys my U weë, wys my u roepstem.
Laat Heer, u wil in my geskied.
As ek ooit afdwaal
laat u stem, net soos die wind
die lewe in my blaas
en my hart se seile vul.
Kom praat met my.

F172. “Meer En Meer”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding) Teks en musiek: Elsche van Wyk © 2006 MAR Gospel Music Publishers

Refrein:
Meer en meer, Vader, meer soos U.
Meer en meer soos U, Heer.
Meer en meer, Jesus, meer soos U.
Meer en meer buig ek voor U neer.

1. Meer en meer, Vader, meer soos U.
Ek vra myself elke dag: Laat my lewe U glimlag?
Meer en meer, Christus, meer soos U.
Heer, ek gee myself aan U meer en meer.

Refrein 2:
Meer en meer, Vader, gee my meer van U.
Meer en meer smag ek na U.
Meer en meer, Here, meer van u Beeld.
Deur u Gees word ek meer en meer soos U.

Brug:
U’s die pottebakker, ek die klei,
vorm my net soos U wil.

VONKK 55 “Jesus, Toe U Mens Geword Het”
Teks : Heil’ge Jesus, mijn ten leven –Jodocus van Lodenstein 1620-1677; Nederland 1806; GBA Gerdener 1931; AGB 1944; gewysig Gerjo van der Merwe 1978; gewysig VONKK-werkgroep 2009 Melodie: “Wachet auf” ruft uns die Stimme – Phillip Nicolai 1599, in aansluiting by Hans Sachs 1513?; aangepaste vorm 1803-05 Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers © Teks en orrelbegeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Toewyding en Aanroeping / Nagmaal / Lydenstyd

1. Jesus, toe U mens geword het,
en vir die mens u bloed gestort het,
het U gekom soos God dit wil.
Here, mag my lewenstrewe
– my denke, dade, hele lewe –
ook so gerig wees op u wil.
Ek wil my hart en hand,
my Heer, aan U verpand.
Hoor my bede:
Kom heilig my, en leer U my
om al my liefde Ú te wy.

2. Elke dag, as mens verbonde
aan ons gebrokenheid en sonde,
het U gely, getroos, gedien.
Ja, o Heer, te alle tye
was U vervul met medelye,
en alle nood het U gesien.
Leer my ook elke dag
wat U van my verwag.
Laat my liefde
opmerksaam bly, wil U my lei
om aan u diens my toe te wy.

3. U, Heer Jesus, het geduldig
die ergste leed verduur, onskuldig,
op vyande U nooit gewreek.
Selfs vir hul met wrede harte
het U gebid in al u smarte.
U het gekom om vry te spreek.
U dra die doringkroon,
betaal ons sondeloon.
Jesus Christus, kom help U my, dat as ék ly,
ek ook soos U vergewend bly.

F294. “Neem My Lewe”
(RUBRIEK: Flam – Gebed / Toewyding) Teks en musiek: Marina du Toit © 2008 Urial Publishing

1. Neem my lewe, laat dit, Heer,
U gewy wees meer en meer.
Want U is die lewe en U is die lig,
U gee die water en ek dra die vrug.

2. Neem my lewe laat dit, Heer,
U gewy wees meer en meer.
Want U is die Skepper en ek is die klei,
maak vir u hart, Heer, ’n woning in my.

3. Snoei my vorm my, suiwer my,
laat U meer word binne my.
En laat al die vuilheid wegbrand, Heer,
laat ek weer skoon word al is dit seer.

4. Snoei my, vorm my, suiwer my,
laat U meer word binne my.
En laat ek die vrug dra om heilig te wees
’n lewende offer gevul met u Gees.
’n Lewende offer vir U,
’n lewende offer gevul met u Gees.

VONKK 88 “Amen”
Musiek: Uit Paaskantate van Niel van der Watt 2001 © © Musiek: ?? RUBRIEK: Kontemporêr – Uitsending

Amen.

God praat met ons en ons luister

Epiklese lied

Lied 528 “Leer my u wil, Heer” of
Flam 275 vers 4 “Kom praat met my”

Skriflesing: Jeremia 18:1-11
Hier is ’n video van iemand wat potte maak terwyl “Change my heart o God” speel. Gebruik ’n gratis FLV-converter om dit af te laai.

Familie-oomblik

Die gedagte van die pottebakker wat die klei vorm kan lekker prakties in die diens toegepas word deur aan die kinders klei te gee (wat jyself gemaak het) om te vorm. Die prediker kan self die toepassings maak. Onder is ’n goedkoop manier om jou eie klei te maak.

Klei resep
2 koppies meel
1 koppie growwe sout
1 eetlepel kookolie
1 koppie water en kleursel – voedselkleursel is net die ding
2 teelepels kremetart (dit laat jou klei langer hou)

Roer die meel, sout en kremetart deurmekaar. Gooi die kleursel en die olie by die koppie water, gooi dit by die meelmengsel en roer totdat dit glad is. Nou knie en bewerk jy dit met jou hande. Die klei kan in ’n plastieksak toegedraai en in die yskas gebêre word om oor en oor te gebruik. Jy kan dit ook bak, net soos die pottebakker se klei. Kinders kan dit wat hulle binne die diens gemaak het by die huis gaan bak.

Preekriglyn

‘n Predikant vertel hoe hy met klei probeer werk het: “Onlangs het ek probeer om ’n kleipot te maak. Dit was ’n gemors. ’n Dame van die gemeente het dit goed bedoel dat die pastoriepaar op ’n Maandag vir geestelike ontspanning moes leer potte maak. Die klei het egter so vinnig op die wiel in die rondte gedraai dat elke klein verkeerde beweging ’n vreeslike gevolg op die vormende pot gehad het. Eers was die een kant hoër as die ander. Ek vorm toe maar weer die klei in ’n bolletjie en begin weer. Toe maak ek die kante eers te dik en toe te dun. Einde ten laaste, toe ek uiteindelik ’n ronde voorwerp voor my het, glip my duim en vorm ’n keep in die potjie. Op die ou einde het ek opgegee en kamma gesê dat dit ’n asbakkie is.

“Toe kyk ek maar hoe die dame wat ons genooi het die klei op die wiel laat vorm aanneem. Eers rond. Dan word die kante opgebuig en omvorm in ’n blomme vaas. Dit het fantasties en maklik gelyk, maar ek het van beter geweet. Klei kan soepel wees om gevorm te word. Dit beteken egter nie dat ek sonder ’n klomp talent en oefening net dit waaraan ek dink kan maak nie.”

Klei het ‘n wil van sy eie

Jeremia het ’n pottebakker wat aan die werk was dopgehou en hierin ‘n praktiese voorbeeld van God se werk met sy mense gesien. Soms word die pot op die wiel beskadig en soms gaan mense wat geskape is om goed te doen, van die regte weë af en doen lelike dinge. Die klei kan jy terug rol in ’n bol en weer begin, maar mense is meer uitdagend. In die kort rukkie wat ek met die klei gewerk het, het dit kompleet vir my gevoel of die klei ’n wil van sy eie het. Dit is presies die probleem met mense: ons het ’n wil van ons eie. So, alhoewel ons maklik gevorm kan word, bly ons nie noodwendig so nie.

Mense kan kies

Dink vir ’n oomblik terug aan die skeppingsverhaal in Genesis 2. Daar het God die mens uit klei gevorm en sy gees in hierdie kleipot se neus geblaas. Dit het lewendig word. Dit is net hier waar mense verskil van ’n gewone kleipot. Potte word in ’n oond gebak en dan is hulle “geset”. ’n Mooi vaas sal daar staan en mooi lyk met elke blom wat daarin geplaas word.

Maar in ons is daar die moontlikheid om te kies ingeblaas. Ons kan voortdurend verander en gevorm word. Soms praat ons van mense wat geset is in hulle weë, maar selfs ons gewoontes lei ons op ’n pad na verandering. Dit mag nie die verandering wees wat ons op hoop nie, maar die een ding waarop ons kan reken is verandering. Wanneer mense onveranderlik is, is hulle dood. Ons sukses as ’n spesie is juis ons vermoë om aan te pas. Ons kan in uiterstes van klimate leef, gereedskap maak, stories vertel en kennis deel op maniere wat ons lewe voortdurend verander.

Verkeerde keuses

Ongelukkig gebruik ons soms ons aanpasbaarheid en Godgegewe vryheid op destruktiewe maniere. Dit het by Jeremia gelei tot angstigheid. Hy het gesien dat Israel op die verkeerde pad is. Hulle het boosaardig en onregverdig opgetree. Die armes is onderdruk en God se gebooie vergeet. Hulle was soos gebreekte potte wat nie kan water hou nie, nie soos die mooi potte wat God in Genesis geskep het nie.

God kan weer met ons begin

Kan God weer met ons oor begin en weer skep? Dit is ’n belangrike vraag, een wat ons almal vra, veral wanneer ons menslike boosheid, onverskilligheid en ongevoeligheid sien. Kan ons minder selfsugtig raak, wegdraai van hebsug, oorlog en vooroordeel? Kan ons ons verslawing, ongevoeligheid en angstigheid oorkom? Soms lyk dit of ons slegte gewoontes en gedrag vasgelê is, asof die menslike pot reeds uit die oond kom waar dit klaar hard gebak en gevorm is.

Jeremia was ernstig en reguit. Alhoewel hy goed gesê het wat hard was om te hoor, het hy volledig daarin geglo dat verandering moontlik is. Sy boodskap in hoofstuk 18 is dat God nog nie met Juda klaar was nie. Dit kan goeie of slegte nuus wees. As jy wil verander, is dit die hoopvolste iets wat jy kan hoor. As jy gemaklik is met hoe sake staan, selfs miskien as jy voordeel trek uit bose dinge, dan moet jy oppas. Dante het gewaarsku: “Hel is die waarheid, te laat gesien.”

Kies om nuut gevorm te word

Jeremia stel dit duidelik dat die volk Israel en ons almal wat daarna gekom het, steeds is soos klei in God se hande. Hy waarsku teen ’n ramp as hulle nie verander nie. As die mense egter hulle weë verander, sal God nie die beplande oordeel van Juda laat gebeur nie. Daar is ’n keuse wat gemaak moet word. Soos dit staan in Deuteronomium 30:19: “Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe.” Kies of jy vormbaar soos klei in God se hande gaan wees en of jy klaar geset is in jou weë.

Treffend die antwoord wat Jeremia in vers 12 verwag: “Maar hulle sal sê: ‘Dit help nie ons wil lewe soos ons wil, elkeen wil sy eie koppige, slegte lewe lei’.” Hierdie standpunt som die moeilike situasie op. Die eerste probleem is menslike hooploosheid. Mense sê verandering is nie vir my moontlik nie – ek was al vir terapie – en dit het niks gehelp nie. Ek het elke dieet probeer – dit het nie gewerk nie. Die probleme van die wêreld is te groot – wat kan ek daaraan doen? Ander mense kan moontlik verander – maar nie ek nie. Ek is ’n spesiale geval. Ek kan enige iets opmors. Die algemene gemoed in die wêreld is tans so negatief dat ons skepties is oor hoopvolle mense.

God is nog nie met jou klaar nie

As jy weet dat jy wonderbaarlik deur God gemaak is, sal jy die negatiewe houdings kan afskud na vryheid en hoop. As jy glo dat God jou geskape het en jou in jou moederskoot aanmekaar geweef het, weet jy dat jy van die regte materiaal gemaak is en dat jy jouself op die weg van oorvloedige lewe kan plaas. Daar is geen plek of situasie waar God nie teenwoordig is nie.

Jeremia se boodskap aan Israel was dat hulle soos klei in die hand van die pottebakker is. So is hulle en ons in God se hand. Die pad na hoop is om te glo dat God nog nie met jou klaar is nie. Jy kan steeds soos sagte nat klei gevorm word. God se kreatiewe Gees is altyd aan die werk in jou hele lewe.

God stuur ons om te leef

Toewyding
Gee geleentheid vir stil gebed, waarin mense hulleself opnuut aan God toewy
Lied 308 “Neem my lewe, laat dit Heer” of
Flam 172 “Meer en Meer” of
Vonkk 55 “Jesus, toe U mens geword het”

Voorbidding
Dankoffer

Slotsang
Lied 309 “My lewe bly aan U gewy” [Dit sal moontlik nodig wees om, t.w.v. die melodie, Lied 308 en 309 om te ruil] of
Flam 294 “Neem my lewe”

Seën
Trinitariese seën

Respons
Lied 313 of
Vonkk 88 “Amen”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.