Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Die teksgedeeltes dra almal dieselfde boodskap:
Wysheid en onderskeidingsvermoë wat kenmerkend is van ‘n tong in diens van God.
‘n Roekelose tong openbaar ‘n dwase hart.
Mens gaan aan die sing (tong raak los) as daar gesing word oor God se Woord en openbaring.
Die koninkryk gaan staan vir ‘n oomblik stil as gelowiges se woorde nie mooi gemeet en gekies word nie.
Die koninkryk behou momentum as gelowiges God se skoonheid en grootheid (saam met die skepping) eggo hier op aarde.

Ander tekste

Spreuke 1:20-33; 
20Wysheid is ’n vrou
wat langs die straat
staan en roep,
sy laat haar stem hoor
op die stadspleine,
21sy roep bo die rumoer uit,
by die ingange van die stadspoorte
sê sy wat sy te sê het:
22“Julle onkundiges,
hoe lank gaan julle nog vashou
aan julle onkunde,
gaan die grootpraters
hulle pratery geniet
en die swape ’n afkeer hê van kennis?
23As julle luister na my teregwysing,
gee ek julle my wysheid in oorvloed
en leer ek julle my woorde begryp.
24“Ek het geroep
en julle wou nie luister nie,
ek het my hand uitgesteek
en julle het dit nie gegryp nie.
25Julle het my raad
alles in die wind geslaan,
julle wou julle nie laat
teregwys nie.
26Daarom sal ek lag as die ongeluk
julle tref,
ek sal met julle spot
wanneer die angs julle oorval,
27wanneer daar nood en kwelling
oor julle kom.
Die angs sal soos ’n storm
oor julle kom,
die ongeluk sal julle tref
soos ’n orkaan.
28Dán sal julle my roep
en ek sal nie antwoord nie,
julle sal my soek en my nie kry nie.
29Julle het ’n afkeer van kennis gehad,
julle het geweier om die Here te dien,
30julle het my raad verontagsaam
en elke teregwysing van my geminag.
31Julle sal die vrugte
van julle optrede pluk,
julle sal van julle eie planne walg.
32“Die onkundiges se dwaling
kos hulle die dood,
die dwase word vernietig
deur hulle selfversekerdheid,
33maar wie na my luister,
sal veilig wees
en hoef geen ramp te vrees nie.”

Psalm 19
19 Vir die koorleier. ’n Psalm van Dawid.
2Die hemel getuig
van die mag van God,
die uitspansel maak die werk
van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur
aan die ander
en die een nag deel die kennis
aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde,
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan ’n boodskap uit
oor die hele wêreld
en hulle taal bereik
die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel
’n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin
om sy baan te volg,
is hy soos ’n bruidegom
wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel
kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.
8Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here
is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié
wat nog onervare is.
9Die bevele van die Here
dui die regte koers aan:
dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig.
10Die eise van die Here vir sy diens
is goed:
dit staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg:
elkeen van hulle is regverdig.
11Hulle is kosbaarder as goud,
selfs as baie goud,
soeter as heuning,
as druppels uit ’n heuningkoek.
12U dienaar laat hom daardeur leer.
Wie dit alles onderhou,
groot is sy beloning.
13Wie sien sy eie dwalinge raak?
Moet my tog nie straf
vir sondes wat ek onwetend
gedoen het nie.
14Weerhou my van opsetlike sondes,
laat hulle nie oor my heers nie.
Dan sal ek onberispelik wees
en vry van hierdie groot sonde.
15Mag wat ek sê en wat ek dink
tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.

Markus 8:27-38
27Daarna het Jesus en sy dissipels na die dorpies naby Sesarea-Filippi gegaan. Langs die pad het Hy vir die dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is Ek?”
28Hulle antwoord Hom: “Johannes die Doper, party sê weer Elia, en party een van die profete.”
29“Maar julle,” vra Hy hulle, “wie, sê julle, is Ek?” Petrus antwoord Hom: “U is die Christus!”
30Toe belet Hy hulle om dit vir iemand anders te vertel.

Jesus kondig die eerste keer sy dood en opstanding aan
(Matt 16:21–23; Luk 9:22)
31Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan. 32Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus Hom opsy geneem en Hom begin berispe. 33Hy het egter omgedraai, na sy dissipels gekyk en vir Petrus berispe.
“Moenie in my pad staan nie, Satan,” het Hy gesê, “want jy dink nie aan wat God wil hê nie maar aan wat die mense wil hê.”

Om Jesus te volg
(Matt 16:24–28; Luk 9:23–27)
34Jesus het toe die menigte mense saam met sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, 35want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe vir My en die evangelie verloor, sal dit behou. 36Wat help dit ’n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? 37Wat sal ’n mens kan gee in ruil vir sy lewe? 38Wie hom dan vir My en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam wanneer Hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader.”

Fokusteks

Jakobus 3:1-12
Beheersing van die tong
3 My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. 2Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. 3Vir perde sit ons ‘n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. 4Dink ook maar aan skepe: al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, word hulle tog met ‘n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. 5So is die tong ook maar ‘n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag.

‘n Klein vuurtjie kan ‘n groot bos aan die brand steek. 6Die tong is ook ‘n vuur, ‘n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. 7Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, 8maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is ‘n rustelose kwaad, vol dodelike gif. 9Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. 10Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 11‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 12‘n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of ‘n druiwestok vye nie. ‘n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie!

Ekstra stof

Die feit dat ‘n mens flink moet wees om te luister en stadig om te praat, beteken nie dat ‘n mens stom deur die lewe moet gaan nie. Inteendeel. Daarom wy Jakobus uit oor hoe belangrik dit is om op die regte wyse die tong te gebruik – om te seën eerder as te vervloek. Só werk die tipe sagmoedige wysheid wat Jakobus voorstel.

3:1-12 – Die krag van woorde
‘n Mens sou met Jakobus kon saamstem dat almal van ons dikwels struikel met woorde. En dink dat dit ‘n algemeen menslike kwaal is, iets wat verstaanbaar en daarom verskoonbaar is. Jakobus herinner ons egter daaraan hoe ‘n groot invloed die tong kan hê. Met twee metafore dui hy die positiewe rigtinggewende krag van woorde aan – soos ‘n stang in die bek van ‘n perd en soos die roer van ‘n boot – asook met ‘n derde negatiewe metafoor die destruktiewe krag van woorde – soos ‘n klein vuurtjie wat ‘n groot hoop hout aan die brand steek.

Hy is eintlik meer bekommerd oor die laaste negatiewe tekening van die krag van woorde, omdat die tong “‘n wêreld van ongeregtigheid” is. Dit steek die hele lewensloop aan, soos “‘n onbestendige kwaad, vol dodelike gif.” Dit kom veral na vore in die dubbelsinnige karakter van ons woorde: “Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is.” Dít, sê Jakobus, kan tog nie. Dít hoort tog nie só nie.

Met vier verdere metafore wys hy die onhoudbaarheid van só ‘n manier van praat uit: ‘n fontein kan nie vars én bitter water gee nie, ‘n vyeboom kan nie olywe dra nie, ‘n druiwestok kan nie vye dra nie, en ‘n brak fontein kan nie soet water gee nie. Die manier van praat moet pas by die karakter van die mens wat praat. Daar moet koherensie wees tussen wat ons sê en hoe ons is en doen.

Dié vermaning is uiteraard op al die gelowiges van toepassing, maar veral op die leermeesters. Hulle sal nie net strenger geoordeel word in terme van die ooreenkoms tussen hulle woorde en dade nie, maar spesifiek ook aan die rigtinggewende of destruktiewe krag van hulle woorde. Daarom is só ‘n roeping nie iets wat ‘n mens aanvaar sonder om goed daaroor na te dink nie. Dit is nie almal beskore nie.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 178 of Lied 158

Votum: Psalm 19:2-8

Seëngroet

Lofsang; Psalm 19 of Lied 198 of VONKK 143

Wet & skuldbelydenis: Psalm 19:9-15

Toewyding: VONKK 102 of speel Louis Brittz se verwerking van Psalm 19 vanaf sy “Psalms en ander geestelike liedere” CD of Flam 423 of Lied 308

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed: Lied 258

Skriflesing: Jakobus 3:1-12

Familie-oomblik: VONKK 81 

Preek 

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 292 of Lied 530

Seën

Respons: VONKK 102 of Lied 311

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
F178. Die Kleur Van Die Kruis of
Lied 158 “Bring my na u woning, Here”

Votum
Psalm 19:2-8
2Die hemel getuig
van die mag van God,
die uitspansel maak die werk
van sy hande bekend.
3Die een dag gee die berig deur
aan die ander
en die een nag deel die kennis
aan die volgende mee.
4Sonder spraak en sonder woorde
onhoorbaar is hulle stem.
5Tog gaan daarvan ’n boodskap uit
oor die hele wêreld
en hulle taal bereik
die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel
’n tent opgeslaan.
6As hy stralend begin
om sy baan te volg,
is hy soos ’n bruidegom
wat uit sy slaapkamer kom.
7Aan die een kant van die hemel
kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder,
en niks ontkom aan sy gloed nie.
8Die woord van die Here is volmaak:
dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here
is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié
wat nog onervare is.

Seëngroet

Lofsang
Psalm 19 of
Lied 198 “God is my lied” of
VONKK 143 Ek Wil Sing, Altyd Sing (Psalm 89:2-3)

Wet & skuldbelydenis
Psalm 19:9-15
9Die bevele van die Here
dui die regte koers aan:
dit bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder:
dit gee insig.
10Die eise van die Here vir sy diens
is goed:
dit staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg:
elkeen van hulle is regverdig.
11Hulle is kosbaarder as goud,
selfs as baie goud,
soeter as heuning,
as druppels uit ’n heuningkoek.
12U dienaar laat hom daardeur leer.
Wie dit alles onderhou,
groot is sy beloning.
13Wie sien sy eie dwalinge raak?
Moet my tog nie straf
vir sondes wat ek onwetend
gedoen het nie.
14Weerhou my van opsetlike sondes,
laat hulle nie oor my heers nie.
Dan sal ek onberispelik wees
en vry van hierdie groot sonde.
15Mag wat ek sê en wat ek dink
tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.

Toewyding
VONKK 102 “Mag Die Woorde Van My Mond “(Psalm 19:15)
Of speel Louis Brittz se verwerking van Psalm 19 vanaf sy “Psalms en ander geestelike liedere” CD
Of F423. My Gebreekte Woorde (U Is Genoeg)
Lied 308 “Neem my lewe, laat dit Heer” (as julle dit nie verlede week gesing het nie)

Geloofsbelydenis

Liedere

VONKK 143 “Ek Wil Sing, Altyd Sing (Psalm 89:2-3)”
Nav Psalm 89:2-3 Teks: Driekie Jankowitz 2010 (Pro Deo) Musiek: DANIËL – Anton Esterhuyse 2010
© 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

Ek wil sing, altyd sing van die goedheid van die Heer
en aanhoudend van sy trou vertel.
Want sy liefdevolle goedheid sal ewig duur
en sy trou sal altyd vas bly staan.

VONKK 81 “Jesus, Al Is Ek Maar Klein”
Teks: Jacques Louw 2007 © Melodie: HOOPSTAD – Jacques Louw 2007 ©
© Teks, melodie en begeleiding: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kinderlied – Gebed / Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn;
so u kind wees elke dag,
oral waar ek speel of lag.

2. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn;
dat my maatjies U kan ken
deur my woorde en my stem.

3. Jesus, al is ek maar klein,
wil ek soos ‘n liggie skyn.
Gee dat ander U sal dien,
wat in my u liefde sien.

F423. “My Gebreekte Woorde (U Is Genoeg)” 
(RUBRIEK: Kruisfuur – Gebed, Toewyding, Verootmoediging) Teks en musiek: Franco Gagiano © Flam Musiek-Uitgewers

My gebreekte woorde kom uit ’n hart wat los wil bars
en U alleen sien my.
Met my hele wese na ’n troonkamer wat wag
en U alleen roep my.
En ek weet U soek my hart,
Heer, deursoek my hart.
Vader, U is genoeg vir my,
Vader, meer as genoeg.
Spoel my deur en deur (x2)

want ek weet U soek my hart.
Heer, deursoek my hart
en spoel my deur en deur.

F178. “Die Kleur Van Die Kruis”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding) Teks en musiek: Ioannis Dekas © 2006 MAR Gospel Music Publishers

Lig op lig en donker teen donker
genade, u liefde, u trou
al u rykdom, die spektrum so wyd
U volheid, die kleur van die kruis.
Vul my lewe opnuut met u kleur.
Maak u Woord
soos ’n verfkwas met kleurpalet.

Laat u Gees kom,
u lewe publiek maak deur my.
Dis die krag en die kleur van die kruis.
Kom, Gees, op my gees
kom, Woord, op my woord
kom verf met die kleur van geloof.
Ek gee U my hande
ek gee U my woorde,
my wese, die kleur van die kruis.

Al kos dit my lewe, al vra dit my alles,
dis hier waar die offer gemaak
en gevra word.
Die kleur van ’n Man
wat daar hang aan die kruis
word die kleur van my lewe,
die kleur van my lof aan die Lam.
Halleluja!
Halleluja!

VONKK 102 “Mag Die Woorde Van My Mond (Psalm 19:15)”

Mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart,
vir U bly maak, o my Rots, en vir U mooi wees, o my Redder (en my God.)

Let the words of my mouth, the meditation of my heart,
Be delightful in Your sight and give You pleasure, my Redeemer (and my God.)

Se ke se bolelang le se ke se nahanang,
o kgahliswe ke tsona ‘fika le Molopolli wa ka (Morena.)

Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens,
Dir gefallen, o mein Fels, und Dich erfreuen, mein Erlöser (und mein Gott.)

Que les paroles de ma bouche et ce que médite mon cœur,
te soient plaisants ô mon Rocher, de tout temps mon Rédempteur (et mon Dieu.)

F292. “Heer Laat My Skyn”
(RUBRIEK: Kruisfuur / Flam – Getuienis) Teks: Marina du Toit Musiek: Marina du Toit © 2008 Urial Publishing

Heer vul my hart, met liefde
U Woorde binne my.
Heer laat my lippe spreek van vrede
en die doodsheid lewe gee.
Want U is God, hier in my en U Gees leef deur my.
Laat ek water bring in ’n dorre woestyn.

Refrein:
Heer laat my (ons) skyn! Heer laat my skyn!
Heer laat die donker nou swig en die twyfel verdwyn,
Heer laat my (ons) skyn! Heer laat my (ons) skyn!
Heer laat ek (ons) hoop bring vir nood en ’n wêreld in pyn!
Heer laat my (ons) skyn! Heer laat my (ons) skyn! Heer laat my (ons) skyn!
Heer rig ons op, as ligdraers, ’n nasie na u hart.
Heer gee ons hande, net soos U s’n, wat uitreik en genees.

God praat met ons en ons luister

Gebed
Lied 258 “Vreugdevolle tyding”

Skriflesing: Jakobus 3:1-12

Familie-oomblik

Respons
VONKK 81 Jesus, Al Is Ek Maar Klein

Preek 

Familie-oomblik

Jakobus praat oor klein goed wat ‘n groot impak kan hê (stang, roer, tong) – ‘n boodskap wat natuurlik vir kinders heerlik is om te hoor! Julle kan lekker saam gesels oor hoe die kinders ‘n positiewe impak kan maak, veral deur hul woorde.

Jy kan ook die pragtige storie van “Willow” lees (beskibaar op kindle) Storypath som dit so op:
“In Willow, one girl has a big impact. Miss Hawthorn, her art teacher, never allows the artwork to deviate from what she deems acceptable and accurate. She is frustrated with Willow because Willow uses colors however she likes and draws using her imagination. At winter break, however, Willow is the only child who gives Miss Hawthorn a present: a book of her drawings. This act so impresses Miss Hawthorn that she begins to paint with every color and draw amazing things. When the students return, they find their teacher changed, and they, too, are able to express themselves with paint and drawing, using their imaginations. A tongue is a small thing, but it has a big impact. A fire can set ablaze a whole forest. A rudder can steer an entire ship. And one girl’s act can change an entire classroom. The smallest things matter and have far-reaching consequences.”  Kry dit hier

Bybel-Media se Woord en fees – Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar 2014-2015 maak die volgende voorstel:

Die tong: Laat ‘n kind ‘n oom in die kerk probeer optel. Laat dieselfde kind nou vir die gemeente sê: “Gemeente, staan vir die volgende lied.” So sterk is die tong – dit tel almal in die kerk op (Jak 3).

Sing: VONKK 81 Jesus, Al Is Ek Maar Klein

Preekriglyn

Verwoestende veldbrande het die Kaapse Skiereiland gedurende die eerste week van Maart 2015 geteister. Honderde mense is uit hul huise in die omgewing van Tokai, Noordhoek en Chapman’s Piek ontruim.

‘n Duitse toeris, net bekend as Karl, het vertel dat hy gelukkig was om aan die vuur te ontkom. “Ek het nog nooit so iets beleef nie. Ons het in ‘n gehuurde huis in die omgewing van Chapman’s Piek tuisgegaan, en is teen 23:00 bed toe. Skielik het ek vlamme aan die agterkant van die huis gesien, net nadat die winde gedraai het. Ek het moes my vrou wakker maak en ons het laat spaander na die strandparkeerarea. Gelukkig word ons goed hier versorg.”

Nie almal was so gelukkig nie. Helikoptervlieënier Bees Marais het sy lewe verloor toe sy “Working on Fire”-helikopter ‘n noodlanding moes uitvoer. Groot verliese aan eiendom het ook voorgekom.
Jakobus se beeld is maar te goed aan ons bekend
‘n Klein vuurtjie kan ‘n groot bos aan die brand steek (5).

Sy toepassing is ontstellend:
Die tong is ook ‘n vuur, ‘n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.

Die gevolge van praat

Daar is die bekende verhaal van ‘n vrou wat iets leliks van iemand gesê het, daaroor berou gekry het en dit toe ongedaan wou maak. Sy gaan toe na ‘n wyse ou raadgewer vir advies. Hy sê toe sy moet ‘n sak vere in die wind gaan strooi. Toe sy terug by hom kom, is sy volgende opdrag – gaan maak nou al die vere bymekaar en sit dit terug in die sak. Maar dis onmoontlik, roep sy uit.

Sy antwoord: net so onmoontlik is dit om dit wat ons gesê het of die gevolge daarvan, terug te trek.

Stadig om te praat

Jakobus sê ons moet stadig wees om te praat, want ons het dikwels nie beheer oor wat ons sê nie. Dit is so waar. Elkeen van ons het ervaring daarvan. Nie een persoon in hierdie kerkgebou het nie al iets gesê waaroor jy spyt gekry het nie.

Ek was onlangs in ‘n vergadering waar delikate goed bespreek is en is seker die meeste van die lede van die vergadering het na die tyd gewonder of hulle die regte ding gesê het. Het ek nie iemand seergemaak nie? Jakobus skryf dat die mens tot baie in staat is – alles het hy al getem, maar wat van die tong? Nie sommer nie.

Die krag van jou woorde

Omdat dit so ‘n algemeen menslike verskynsel is, kan ons maklik nou maar dink “so what”, almal maak foute, dit is nie so belangrik nie, dit is iets kleins en onbeduidends, almal struikel hieroor, dit is nie so erg nie.

Hier kom Jakobus se wekroep: Dit is nie so onbelangrik soos wat jy dink nie! Dit wat jy sê het ‘n magtige uitwerking! Dit het ‘n groot effek, ‘n groot invloed, groot gevolge.

Drie voorbeelde word gebruik om sy standpunt te begrond:

  • ‘n sterk perd word deur ‘n klein stangetjie in die bek beheer;
  • ‘n groot skip word deur ‘n klein roertjie gestuur;
  • ‘n klein vuurhoutjie steek ‘n groot bos aan die brand!

So is die tong ook; klein en onbeduidend, maar magtig!

Daarom het ons hier met ‘n ernstige saak te make. As ons nie ons tong kan beteuel nie, word ons werktuie van die duiwel, ‘n instrument van Satan self. Jesus sê self in Matteus 15 dat dit nie is wat by die mond “ingaan” wat ons onrein maak nie, maar dit wat daar “uitgaan” besoedel ons. Dit word ‘n vonk wat verdere boosheid versprei, ‘n rustelose, onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Dít maak die lewe hel; vir ander en vir onsself.

Vuurmaak in die praktyk

Hoe gebeur dit? Hoe steek ons vure met ons woorde aan die brand?

Kom ons gee ‘n paar oomblikke van stilte waar jy terugdink aan jou eie woorde oor die afgelope weke. Dink aan situasies waar jy vuur gemaak het met jou woorde? Of waar jy vrede gemaak het. Wat het veroorsaak dat jy dinge gesê het wat jy nie moes nie? Wat het jou gehelp om die regte dinge te sê?

Vuurmaak met woorde gebeur onder andere waar ons kwaadspreek, skinder en stories vertel oor ander. Dan sê ons dikwels: “Ek skinder nie, want dis die waarheid.” Dit is ongelukkig nie die punt nie. Die punt is “liefdeloosheid”! Onthou die gesegde: “big minds discuss ideas, medium minds discuss events, small minds discuss people . . .”

Ons doen dit ook deur mense af te skryf en te veroordeel. Johannes Calvyn het gesê mense dink hulle kan vir hulleself “naam” maak deur ‘n ander se “naam” te beswadder! Ons doen dit deur te veralgemeen. Ja-nee jong, tipies Transvaler, kyk hoe bestuur hy! Ons doen dit ook deur afbrekende kommunikasie, deur woede-uitbarstings, deur bitsigheid en verwyte. Ons sou talle voorbeelde kon noem van gesinne en huwelike wat hier ontspoor en mekaar emosioneel vernietig.

Waar ook van Christene

Die ergste van alles, sê Jakobus, is dat dit waar is van “Christene”; mense soos ek en jy. Mense wat bid en Bybel lees, kerk toe gaan en lofliedere sing. Met dieselfde mond loof en laster ons. Dis tog onmoontlik. Dit kan tog nie wees nie, roep Jakobus uit! En hy gebruik weer drie voorbeelde wat dit eenvoudig stel:

  • ‘n fontein voorsien tog nie vars en brak water nie,
  • ‘n vyeboom dra tog nie olywe nie, of
  • ‘n druiwestok vye?

Waar dink u het ek hierdie “suurlemoen” gepluk? (wys suurlemoen). Aan die koejawelboom agter in ons tuin? “Dit kan nie wees nie.” sê Jakobus. Dit is “onnatuurlik” dat so iets sal gebeur. Net so onmoontlik en onnatuurlik is dit as Christene se woorde nie kom uit die bron van ‘n liefdevolle hart nie, ‘n hart wat die vrug van die Gees kultiveer!

Ingeboude termometer en termostaat

Richard Foster skryf dat die tong soos ‘n termometer is. Dit help jou om die geestelike temperatuur te meet. Aan jou woorde kan jy sien en hoor wat in jou binnekant aangaan, en daaraan aandag gee. Die tong is egter ook soos ‘n termostaat. Dit reguleer die temperatuur!

Op ‘n gesinskamp het ons eenkeer die fasiliteerder duidelik hoor sê: “Parents, watch your tongue – and your tone of voice.” Dit bepaal die temperatuur; die klimaat, die atmosfeer in jou huis. Weet ons nie hoe waar dit is nie. Ons kan dieselfde sê van ons werksplek, ons vergaderings, ons verhoudings.

Tongtemmer

Augustinus het opgemerk dat hier in vers 8 staan dat “geen mens” die tong kan tem nie. Dit beteken nie niemand kan nie. Daar is Iemand wat kan. Die goeie nuus is dat die Gees gekom het om ook ons tonge en woorde te gebruik om lewe te spreek, eerder as dood. Om heel te maak en lig te bring, eerder as donkerte.

Die donker wat binne-in ons opstaan en ons tonge oorneem om vuur te stig, moet genees word. Die bitterheid, naywer, jaloesie, haat, behae in ander se leed, selfverheffing, selfverontskuldiging en oneerlikheid in onsself moet weggeneem word.

Mens moet alles moontlik doen om hierdie genesing te ervaar. Vir baie van ons sal dit die moeilike pad van vergifnis van ander verg, die vermoë om jou eie sonde en tekortkominge raak te sien, vrede te maak met jou beperkinge, die lewe uit ‘n ander se perspektief te begin sien.

Dis belangrik, want net soos die tong kan vuurmaak, kan die tong ook genesing bring. Met die tong kan ons mense se hartseer verlig, ons kan bemoedig en nuwe lewensmoontlikhede oopmaak.

In ons kombuis hang ‘n bordjie waarop staan – woorde van waardering. Daarop los ons gereeld vir mekaar notas waardeur ons sê: dankie, ek waardeer jou, ek het raakgesien wat jy doen, ek is trots op jou. So probeer ons om die lewe vir mekaar lig te maak.

Woorde bring lig

‘n Dogtertjie lê alleen in haar kamer in die donker, sy moet slaap. Haar oppasser sit in die vertrek langsaan en lees, buite sig van die kind. Die dogtertjie roep: “Ek is bang vir die donker, praat asseblief met my.” “Jy kan my tog nie sien nie, hoe sal dit help as ek praat?” sê die oppasser. Maak nie saak nie, sê die kind, as jy met my praat, word dit lig.

Jakobus sê ons moet kies. Ons kan nie albei doen en lig en donker bring nie. So, maak jou keuse vandag en hou daarby. En onthou, Iemand sal jou help.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
F292. “Heer Laat My Skyn”
of Lied 530 “Praat ek mense-, eng’letale”

Seën

Respons
VONKK 102 “Mag Die Woorde Van My Mond” (Psalm 19:15)
of Lied 311 “Dit wat ons hier ontvang het”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.