Sesde Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Die sleutelteks word omsluit deur die band van liefde vir Jesus en gehoorsaamheid aan Jesus. Tussenin troos Jesus die dissipels deur sy eenheid met die Vader en die Voorspraak wat hulle sal lei. In die Handelingeteks praat Paulus in Athene op die Areopagus met heidene oor die Here se opsoekende genade en verlossingsplan in Jesus Christus. Psalm 66 is ‘n lofpsalm ten spyte van swaar en seer omdat die Here getrou bly. Die teks in
1 Petrus 3 spel ‘n Christelike lewenswandel uit wat gegrond is op Jesus se oorwinning in die Paasgebeure.

Ander tekste

Handelinge 17:22-31
Paulus in Atene
16Terwyl Paulus in Atene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. 

17Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvresendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 18’n Paar wysgere, Epikureërs en Stoïsyne, het met hom gestry. Party het gesê: “Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê?” Ander het gesê: “Dit lyk of hy ’n boodskapper van vreemde gode is.” Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het.

19Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê: “Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? 20Party van die dinge wat jy sê, klink vir ons vreemd, en ons wil graag weet wat dit beteken.”

21Die Ateners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te sê of te hoor nie. 22Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: “Ateners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. 23Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook ’n altaar gekry waarop geskrywe staan: ‘Aan ’n onbekende god.’

“Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. 24God, wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, hý is die Here van hemel en aarde, en Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. 25Hy het ook nie nodig dat mense Hom versorg nie. Inteendeel, dit is Hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. 26Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. 27God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, 28want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het: ‘Ons stam ook van Hom af.’ g29Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die Godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardigheid en verbeelding.

30“God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep Hy al die mense oral op om hulle te bekeer, 31want Hy het ’n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur ’n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan.”

32Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: “Ons sal jou weer hieroor wil hoor.”

33So het Paulus van hulle af weggegaan. 34’n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionisius, ’n lid van die Areopagus, en ’n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle.

Psalm 66:8-20
Hoe ontsagwekkend is u werk!

66Vir die koorleier. ’n Lied.
’n Psalm.
Juig tot eer van God, almal op aarde!
2Sing tot roem van sy Naam,
gee Hom die eer wat Hom toekom!
3Bely voor God:
Hoe ontsagwekkend is u werk!
U mag is groot,
u vyande kruip voor U.
4Alle mense moet voor U buig,
hulle moet sing tot u eer,
hulle moet sing tot eer van u Naam.
5Kom hoor wat God gedoen het,
kom hoor van sy magtige dade
onder die mense:
6Hy het die see in droë land verander;
sy volk het droogvoets
deur die rivier getrek.
Toe het ons gejubel oor Hom
7wat ewig heers deur sy mag
en die nasies in die oog hou.
Die vyande moet hulle nie teen God
verset nie!

8Prys ons God, alle volke,
laat sy lof weerklink!
9Dit is Hy wat ons die lewe gee
en nie toelaat dat ons struikel nie!
10U het ons beproef, o God,
ons gelouter soos silwer;
11U het ons in ’n net gevang,
’n swaar las op ons gelê;
12U het ons deur mense laat vertrap,
ons het deur vuur en water gegaan;
maar toe het U ons uitgelei
na oorvloed toe.
13Ek sal u huis betree met brandoffers
en aan U die geloftes betaal
14wat ek gedoen het, wat ek afgelê het
toe ek in nood was.
15Ek bring vir U vet skape
as brandoffers,
ramme as wierookoffers,
ek offer beeste en bokke.
16Kom luister, alle dienaars van God,
ek wil vertel wat Hy
vir my gedoen het:
17Skaars het ek na Hom geroep,
of daar was reeds ’n loflied
op my lippe.
18As daar sonde in my hart was,
sou die Here nie geluister het nie.
19Maar God hét geluister,
Hy hét my gebed verhoor!
20Die lof kom God toe
wat my gebed nie afgewys
en sy trou nie van my
weerhou het nie.

1 Petrus 3:13-22
Dit is ’n voorreg om te ly vir wat goed is
13Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? 14Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as ’n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. 15In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. 16Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat dié wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. 17As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter só as om te ly wanneer julle kwaad doen.

18Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. 19En so het Hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. 20Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net ’n klein klompie in die ark, ag in getal, is deur die water gered. 21Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie ’n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar ’n bede tot God om ’n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. 22Hy is nou aan die regterhand van God nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het en die hemel ingegaan het.

Fokusteks

Johannes 14:15-24
Die Heilige Gees sal by julle bly
15“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 16Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, 17naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

18“Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 19Nog net ‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe. 20Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle.

21“Wie my opdragte het en dit uitvoer — dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”

22Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Hom: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?”

23Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. 24Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie; en die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het.

25“Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; 26en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

27“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. 28Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as Ek is. 29En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. 30Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor My nie, 31maar die wêreld moet weet dat Ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader My beveel het.
“Staan op, laat ons hiervandaan weggaan.”

Ekstra stof

Johannes 14:15-31
Alles draai om die liefde, en word bewys deur die dissipels se bereidheid om te doen wat Jesus van hulle vra.  Dit is met daardie doel – dat hulle vir Jesus lief sal bly, en dat hulle sal doen wat Jesus vra – dat Jesus vir hulle die “ander Voorspraak” sal stuur (Jesus is die eerste Voorspraak – 1 Joh 2:1), Een wat ewig by hulle sal bly, en hulle in die waarheid sal begelei.

Hierdie Voorspraak (paraklētos) word op verskillende maniere vertaal: Trooster, Helper, Pleitbesorger, Voorspraak of Advokaat. Soos ‘n advokaat iemand in ‘n hofsaak bystaan, bemoedig, troos en daarby sy saak bepleit en vir al sy belange sorg, so doen die Gees dit ook vir ons (Rom 8:26-28).

Judas (Markus en Matteus noem hom Taddeus [Mark 3:16-19; Matt 10:2-4], Lukas noem hom Judas, die seun van Jakobus [Luk 6:14-16; Hand 1:13]) verstaan nie mooi waarom hierdie werklikheid van God se inwoning nie vir die hele wêreld sigbaar sal wees nie.  Hy hou waarskynlik nog vas aan die moontlikheid dat Jesus ‘n Joodse Messias sal wees wat die Joodse volk van die Romeinse oorheersing sal verlos.

Jesus antwoord dat dit net dié sal wees, wat Jesus liefhet en doen wat Hy vra, wat die Goddelike inwoning van die Gees sal ervaar.  God sal dié gelowiges leer (Jes 54:13) en herinner aan die woorde van Jesus.  En só sal God deur hulle sigbaar word vir die wêreld, presies soos Jesus dit ook gedoen het.  Dit is dus nie ‘n Joodse ryk wat Jesus kom herstel nie, maar God se koninkryk, Sy heerskappy in en deur gelowiges.

En die Heilige Gees is dan ook die bron van die vrede wat Jesus vir hulle sal gee wat hulle ontsteltenis sal wegneem en gehoorsaam aan Hom sal laat bly, as skynende ligte van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld.

Daarmee staan Jesus van die tafel af op en loop sy dood tegemoet – met nog lering wat Hy hierna, vermoedelik op die pad na Getsemane, vir hulle sal gee (hfst. 15-17).

Daar word baie dinge geskryf en geleer oor wat regtig belangrik is in die Christelike lewe en wat ‘n Christelike lewenstyl nou eintlik is.  Die hart van die Christelike lewe is in die liefde te vinde.  En die wyse waarop liefde hier uitgespel word, is om jou lewe af te lê vir Dié/dié wat jy liefhet, en te doen wat Hy/hulle vra (gehoorsaamheid).  En die voorbeeld is nie om lief te hê soos jyself lief het nie, maar soos Jesus lief gehad het!

Liturgie

RUS

Toetrede: Psalm 66 of F231 of VONKK 2

Votum: (Psalm 66 vers 8-9, 20)

Seëngroet

Lofsang: Lied 431

Wet: (Johannes 14:15 en 21) (Johannes 15:12 en 17)

Lied: VONKK 57 of Lied 235

Genadeverkondiging: (Johannes 14:16-17 en 25-26)

Toewydsingslied: F245 of Lied 244

Geloofsbelydenis: Lied 496

HOOR

Gebed

Skriflesing: Johannes 14:15-21

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 428

Seën

Respons: VONKK 144

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Psalm 66 of
F231. Dankie vir hierdie nuwe dag (U Vreugde Is My Krag of
VONKK 2 Kom Juig Oor God, Sing Almal Saam (Psalm 66) [bekende melodie]

Votum
(Psalm 66 vers 8-9, 20)
Prys ons God, alle volke, laat sy lof weerklink!
Dit is Hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie!
Die lof kom God toe wat my gebed nie afgewys en sy trou nie van my weerhou het nie.

Seëngroet

Lofsang
Lied 431 “O Gees van Vader en van Seun”

Wet
In vandag se teks sê Jesus:  As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.  Wie my opdragte het en dit uitvoer — dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.  (Johannes 14:15 en 21)

Wat is hierdie opdrag? Dit sê Jesus tydens dieselfde gesprek.  Ons lees dit in die volgende hoofstuk:  Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.  Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!  (Johannes 15:12 en 17)

Lied
VONKK 57 Ek Gee Aan Julle ‘n Nuwe Gebod of
Lied 235 “Voor u wet, Heer, staan ons skuldig”

Genadeverkondiging
Dit kan ons nie op ons eie doen nie!  Gelukkig sê Jesus in dieselfde asem:  Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.  Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.  (Johannes 14:16-17 en 25-26)

Toewydsingslied
F245. God Van Die Skepping [bekende melodie] of
Lied 244 “Alles, alles is genade”

Geloofsbelydenis
Lied 496 “Jesus, U die lewe”

Liedere

VONKK 57 “Ek Gee Aan Julle ‘n Nuwe Gebod”
Johannes 13:34-35 Teks: A new commandment I give unto you  – Roy Crabtree; Afrikaanse teks:  Daleen Kruger 2008 (Pro Deo)  Melodie: NEW COMMANDMENT – Roy Crabtree  Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2009 (Pro Deo)
Klavierbegeleiding: Andy Silver Kantoryverwerking: Albert Troskie 2011 (Pro Deo)
© Melodie en klavierbegeleiding: Roy Crabtree
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking:  2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Die Wil van God / Liefde, Dankbaarheid en Diens

Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod
om soos Ek julle liefhet, mekaar lief te hê,
om soos Ek julle liefhet, mekaar lief te hê.
Want so sien alle mense wie is my dissipels:
deur liefde wat jul vir mekaar het.
Want so sien alle mense wie is my dissipels:
deur liefde wat jul vir mekaar het.

VONKK 2 “Kom Juig Oor God, Sing Almal Saam (Psalm 66)”
Psalm 66 Teks: Driekie Jankowitz 2008 (Pro Deo) Melodie: MELITA – John Dykes 1861
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: Openbare besit RUBRIEK:  Klassiek – Lofprysing

1. Kom juig oor God, sing almal saam!
Kom, alle mense, roem sy Naam!
O God, hoe groot is al u werk,
u reddingsdade onbeperk.
Die volk van God beleef u krag
en juig vir ewig oor u mag.

2. Kom juig oor God, sing almal saam!
Kom, alle mense, roem sy Naam!
In vuur en vloed het ons gely,
maar God het ons daaruit bevry.
My danklied loof Hom oor en oor,
want God het my gebed verhoor.

F231. “Dankie vir hierdie nuwe dag (U Vreugde Is My Krag)”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Oorspronklike titel: De vreugde van U is mijn kracht
Teks en musiek: Marcel Zimmer Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht © 2007
© 2001 Celmar Music (Neh 8:10, Ps 118:24 en Joh 14:27)

Dankie vir hierdie nuwe dag
wat ek van U kry deur u mag.
Heer wat ’n seën elke dag opnuut,
U gee u liefde telkens weer
en u genade keer op keer
elke oggend, elke dag opnuut.

U gee my vrede wat die wêreld nooit gee,
U gee my blydskap deur u Heilige Gees.
Ja, die blydskap wat U my gee
is meer as die vreugde wat die wêreld het.
As die son skyn en in die donkere nag,
U vreugde ek weet is my krag.

F245. “God Van Die Skepping”
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Tradisioneel (Ierse melodie, 8e eeu)
Afrikaanse teks: Piet Smit © 2008 MAR Gospel Music Publishers

1. God van die skepping, ons Koning en Heer,
God wat vir ewig oor alles regeer.
Alfa, Omega, verhewe in krag,
U is ons Vader, vol liefde en mag.

2. Woord van die Vader, ons Redder en Hoop,
groot en magtige Krygsman wat vooraan bly loop.
Immanuel met ons, ons Kruisofferlam
Jesus die Christus, Leeu uit Judastam.

3. Hulp van ons Vader, o Heilige Gees,
U wat ons leer om gehoorsaam te wees.
U gee ons leiding en hulp onverdiend
U is ons Trooster, ons Voorspraak, ons Vriend.

4. Voor God Drie-Enig juig ons as U bruid,
U lei en leer ons, U stap voor ons uit.
Gebede soos wierook styg op na U troon
louter genade dat U in ons woon.

5. Vader en Seun en Heilige Gees,
Hy wat ons Koning vir ewig sal wees.
Liefde uit Liefde het na ons toe gekom
en ons bring in liefde weer lof terug aan Hom.

Uit dankbaarheid bring ons weer lof net aan Hom.

VONKK 144 “Vrede Van God”
Johannes 14 : 25-27; 20: 20-23 Teks: Johan Bronsveld  (1951-); Afrikaanse weergawe: Jacques Louw 2010 ©
Musiek: BRONSVELD – Johan Bronsveld (1951-) © Afrikaanse teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Unisong Music Publishers (admin BMG Music Publishing Africa). Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Meditatief – Uitsending / Drie-eenheidsondag

1. Vrede van God, die vrede van God,
die vrede van God is met jou.
Vrede van God, vrede van Hom,
die vrede van God is met jou.

2. In Jesus Naam, in Jesus Naam,
in Jesus se Naam gee ek jou:
Vrede van God, vrede van Hom,
die vrede van God is met jou.

3. Heilige Gees, die Heilige Gees,
die Heilige Gees is met jou.
Vrede van God, vrede van Hom,
die vrede van God is met jou.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Johannes 14:15-21

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Storietyd!  Koop Ben Clanton se “It came in the mail” op Kindle.  Jy kan dit direk van jou kindle desktop app op jou rekenaar op die skerm gooi, of neem “screenshots” en sit dit in powerpoint.  Om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag om mekaar lief te hê, moet ons eers ons eie identiteit verstaan:  ons is kinders van God vir wie God lief is. Wanneer ons God se liefde ken, loop ons oor daarvan.  Die Gees help ons om hierdie liefde te deel.  Die posbus in hierdie storie laat ‘n mens dink aan die Gees en hierdie idee van liefde.  Liam is oorweldig deur die gawes wat die posbus vir hom stuur.  Wanneer hy die oorvloed van gawes besef, soek hy die posbus se hulp om dit ook met ander te deel.  Hierdie storie herinner ons dat ons nie God se liefde vir onsself kan hou nie, maar geroep is om dit met mense naby en ver te deel.

Hier is pragtige hulpmiddels en idees gebasseer op die Judas wat vir Jesus die vraag vra. Een van die aktiwiteite praat oor openbaring.  Ons dink dikwels dat openbaring is om die hele prentjie te verstaan, maar soms is dit om ‘n stukkie te sien.  Met hierdie aktiwiteit word verskillend prente een vir een openbaar.

Preekriglyn

In Charles Dickens se klassieke A Tale of Two Cities, ‘n verhaal oor die Franse Revolusie, word vertel van ‘n armsalige groep gevangenes op pad deur die strate van Parys na die guillotine. Hulle sou almal tereggestel word.

Een gevangene, Sydney Carton, was op pad om sy lewe namens ‘n vriend af te lê. Langs hom stap ‘n jong meisie. Hulle het kort tevore in die tronk ontmoet, en die meisie het die man se sagte aanslag en moed raakgesien. Sy het gevra: “Kan ek saam met jou guillotine toe ry, en sal jy my hand vashou? Ek is nie bang nie, maar voel swak en benoud. Jy sal my moed gee.”

So was hulle saam op pad, haar hand in syne. Toe hulle die plek van teregstelling bereik, was daar geen vrees in haar oë nie. Sy het opgekyk in die oë van haar reisgenoot, vertel Dickens, en gesê: “Ek dink jy is uit die hemel aan my gestuur.”

Dis waaroor ons teks gaan. In die krisisuur op die vooraand van sy sterwe, verseker Jesus se dissipels Hy gaan hulle nie alleen laat nie. Hy sal vorentoe self by hulle wees, hoe swaar hulle ook al getoets sou word. Hy stuur ‘n ander Voorspraak, Een om hulle hande te kom vashou, hulle te versterk en te bemoedig, hulle in gemeenskap met Vader en Seun te laat leef, en hulle te help om Jesus se gebooie uit te voer.

Verlede Sondag

In die eerste gedeelte van Johannes 14, waaruit verlede week se boodskap gekom het, het Jesus sy dissipels bemoedig. “Moenie ontsteld wees nie,” sê Hy vir hulle. Hy waarsku immers Hy gaan weg, maar gaan ook om vir hulle plek voor te berei (14:1-4).

Thomas maak beswaar en sê die dissipels weet nie waarheen Jesus gaan nie, en ken nie die weg nie. Jesus reageer deur te sê Hy is die weg, die waarheid en die lewe (14:5-6).

Filippus wil toe weet: “Here, wys vir ons die Vader” (14:8). Jesus antwoord deur in groter diepte te verduidelik hoe die verhouding tussen Hom en sy Vader lyk (14:9-14). Vanweë die liefde tussen Vader en Seun sal ons nie net vir God sien nie, maar sal Hy ook by ons kom woon. Dit gebeur deur die koms van die Heilige Gees. Hieroor praat Jesus verder in die gedeelte wat ons vandag saam gelees het.

In vandag se Skrifgedeelte gaan dit oor:

  • ‘n Liefdesverhouding met Jesus wat sal uitmond in gehoorsaamheid aan Jesus;
  • Die Heilige Gees wat ons bemoedig en versterk op die pad van gehoorsaamheid
  • Jesus wat ook by ons sal wees en ons in gemeenskap met God die Vader sal laat leef
  • Die wyse waarop ons ingetrek word in die liefdesgemeenskap van Vader, Seun en Heilige Gees.
‘n Lewe van gehoorsaamheid

Jesus sê in vers 15: “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.” Dit is belangrik om Jesus se gebooie uit te voer. Die dissipels sou graag sê dat hulle vir Jesus liefhet. Hulle moet onthou dit beteken noodwendig dat hulle sy opdragte sal uitvoer.

Ons moet versigtig wees om hierdie verband nie wetties te interpreteer nie. Mens kan maklik sê as ons nie al Jesus se opdragte uitvoer nie, het ons Hom nie lief nie, en hou Hy op om ons lief te hê. Jesus se liefde vir ons hang dan af van ons gehoorsaamheid.

Die werkwoord, om uit te voer, kan ook as toekomsgerigte belofte verstaan word: “As julle my liefhet, sal dit daartoe lei dat julle my opdragte uitvoer.” Gehoorsaamheid is dan nie ons verdienste nie, maar die byproduk van ons gemeenskap met Jesus, en van ons fokus op die liefdesgemeenskap wat ons met Hom ervaar.

Die Heilige Gees is die Een wat ons sal help om Jesus lief te hê en sy opdragte uit te voer.

Bystand

Vanaf vers 15 begin Jesus te praat oor die ondersteuning wat God vir ons as dissipels gee. Hy sal die Vader vra, en die sal vir ons ‘n “Voorspraak” stuur. Die Griekse woord is “Parakleet”. Dit beteken Iemand wat langs ons kom stap om ons te help en by te staan.

In die ou Latynse vertaling is dit met ‘n “Advokaat” vertaal, waarby die Afrikaanse vertaling met “Voorspraak” aansluit. In geregshowe word die advokaat ingeroep om namens die betrokkene te praat, hulle te verdedig en namens hulle by die regter in te tree.

Nog ‘n woord wat gebruik word om Parakleet te vertaal, is Trooster. Die Heilige Gees is die Een wat die gelowiges wat ly, onder druk is of rou kom bystaan. Dit is presies die situasie van die dissipel. Hulle is in ‘n krsis omdat Jesus hulle gaan verlaat. Hulle het ‘n Trooster nodig.

“Ander” Voorspraak

In vers 16 noem Jesus die Heilige Gees die “ander” Voorspraak wat aan die dissipels gegee word. Die Gees is ‘n ander voorspraak omdat Jesus self ook ‘n Voorspraak, ‘n Parakleet, Advokaat en Bemoediger vir die dissipels is. Alles wat oor die Heilige Gees as Parakleet gesê word, word in die Johannes-evangelie ook oor Jesus gesê. Die Heilige Gees is ‘n “ander” Parakleet omdat Hy van dieselfde soort as Jesus is.

Die Heilige Gees kom gee aan ons wat Jesus ook vir ons gee. Die Heilige Gees is soos Jesus, tree nie anders as Jesus op nie, maar kom gee aan ons wat Jesus vir ons verdien het en aan ons skenk. Die Bybel noem die Heilige Gees daarom ook die Gees van Christus. Die Heilige openbaar Jesus, en pas Jesus se lering, gebooie en gawes in ons lewens toe.

As ons daarom moet toets of iets werklik die leiding van die Heilige Gees is, moet ons vra of dit in ooreenstemming is met dit wat Jesus leer, vra of gee. Die Heilige Gees lei ons om uitvoering te gee aan die bedoeling en die waarheid van Jesus – niks anders nie. Die Heilige Gees is Christus-gelykvormig omdat Hy die “ander” Parakleet is.

Gees van Waarheid

In vers 17 noem Jesus die Heilige Gees ook die “Gees van waarheid”. Aangesien Jesus die waarheid is, is die Gees die Een wat die waarheid van Jesus aan die dissipels sal skenk en hulle daarin versterk. Die Gees neem namens Jesus waar by die dissipels, aangesien Jesus nou van hulle weggeneem gaan word.

Die wêreld kan die Gees van Christus nie ken nie – dit wat teen God is, kan God se Gees nie ken, sien of ken nie. Die dissipels kan, want hulle is in Jesus.

Hierdie Gees sal by die dissipels bly, in der waarheid sal Hy binne-in hulle kom woon (17). Op hierdie manier sal Jesus by die eerste dissipels wees, en almal wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou deur die krag wat die Heilige Gees gee. Daarom kan Jesus vir hulle sê Hy laat hulle nie as weeskinders agter nie, Hy kom weer na ons toe.

Die woord “weeskinders” is destyds gebruik vir kinders sonder ouers, maak ook vir leerlinge sonder ‘n leermeester. So was Sokrates se leerlinge weeskinders genoem nadat Sokrates die gifbeker moes drink. Jesus se dissipels sal nooit weeskinders wees nie, want in Jesus het ons ‘n Vader en ‘n Leermeester. Dit bly ‘n werklikheid in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees.

In groot geselskap

In verse 21 en 22 brei Jesus uit op die wonderlike, hemelse gemeenskap waarin dissipels hulself bevind.

Volgens vers 20 sal ons weet dat Jesus in die Vader is, en ons in Jesus. Ons is opgeneem in Jesus in die lewe van die Drie-eenheid. Deur Jesus het ons ‘n Vader, en die Vader en Jesus is een, en Jesus is in ons en ons in Jesus.

Volgens vers 21 word diegene wat Jesus liefhet en sy gebooie onderhou, ook deur Jesus liefgehad, en daarby ook liefgehad deur die Vader. “Wie My liefhet, hóm of haar sal my Vaderliefhê, en Ek sal hom of haar ook liefhê en My aan hulle openbaar”. Dit gebeur deur die werk van die Heilige Gees.

Terwyl die dissipels vrees dat hulle weeskinders gaan word, en dat hulle koersloos gaan ronddobber omdat hulle nie die weg na die Vader ken nie, verseker Jesus hulle dat hulle as kinders van God in groot gemeenskap met die lewende Vader, Seun en Heilige Gees self opgeneem gaan word.

Betekenis vir ons

Ons moet vandag nadink wat hierdie belofteryke gesprek tussen Jesus en sy dissipels vandag vir ons beteken. Ons staan aan die einde van die Paastyd in die kerklike jaar, en kyk vooruit na die viering van die Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees.

Volgens die Westerse wetenskaplike wêreldbeeld leef ons in ‘n klein wêreldjie. Dis slegs ons en die groot uitspansel. Al wat is en bestaan, is die materiële dinge wat ons rondom ons waarneem, wat ons in die ruimte sien, en wat ons nog hoop om met gevorderde tegnologie te kan sien. As mens so ‘n wêreldbeeld het, begin jy te vergeet van God: Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons teks help ons onthou dat ons nie alleen is nie. Die belangrikste deel van die werklikheid is die Vader, Seun en Heilige Gees in wie se geselskap ons al gelowiges deur Christus ingetrek word, en in wie ons met gemeenskap leef.

Dit is die wonderlike troos van Jesus, wat God met ons is. Wat ons nie alleen laat nie, maar vir ons ‘n ander Trooster stuur terwyl Hy vir ons plek in die teenwoordigheid van die Vader voorberei.

Ons kan daarom bly wees dat ons nie alleen is nie. Terwyl ons tydens die Paastyd die opstanding van Jesus anderkant die dood vier, kan ons nou opnuut ons harte oopmaak vir die Heilige Gees, ons Trooster en Voorspraak.

Aangesien ons die Heilige Gees, die ander Voorspraak, van Jesus ontvang het, kan ons gemeente ‘n ruimte word waar mense beleef hulle is nie alleen nie. ‘n Plek waar mense vertroos, bemoedig en versterk word. Ons gemeente kan ‘n ruimte wees waar die opgestane en verhewe Christus, en sy Vader, aan die wêreld bekendgemaak word deur ons gesamentlike lewe in die krag van die Heilige Gees. ‘n Ruimte waaruit ons gestuur word met goeie nuus vir die wêreld.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 428 “Loof Christus, roem sy wonderdade”

Seën

Respons: VONKK 144 Vrede Van God

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.