Sesde Sondag van Paasfees

Sections

Oorsig

Die Sondag staan bekend as Rogate wat “roep” of “vra” beteken, na aanleiding van Jesaja 48:20b “Jubel dit uit, maak hierdie aankondiging en laat dit weerklink . . .”

Ander tekste

Handelinge 16:9-15; Psalm 67; Johannes 14:23-29 of Johannes 5:1-9

Fokusteks

Openbaring 21:10, 22-22:5
Die nuwe Jerusalem
9Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae was, gekom en met my gepraat. “Kom,” het hy gesê, “ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.”

10Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ’n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom.

11Die stad het die heerlikheid van God: sy glans is soos dié van die kosbaarste edelsteen, soos ’n kristalhelder opaal.

12Die stad het ’n groot hoë muur met twaalf poorte. By die poorte is daar twaalf engele, en op die poorte is daar name geskrywe, dié van die twaalf stamme van die volk Israel. 13Aan die oostekant is daar drie poorte, aan die noordekant drie, aan die suidekant drie en aan die westekant drie. 14Die stad se muur het twaalf fondamente, en daarop is daar ook twaalf name, dié van die twaalf apostels van die Lam.

15Die engel wat met my gepraat het, het ’n goue meetstok gehad om daarmee die stad self, sy poorte en sy muur te meet. 16Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, twaalf duisend kilometer. 17Hy het ook die muur om die stad gemeet. Dit is honderd vier en veertig meter hoog. Die engel het die mate van mense gebruik.

18Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos ’n skoon spieël lyk. 19Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelstene versier: die eerste fondament met opaal, die tweede met saffier, die derde met agaat, die vierde met smarag, 20die vyfde met sardoniks, die sesde met karneool, die sewende met chrisoliet, die agste met beril, die negende met topaas, die tiende met chrisopraas, die elfde met hiasint en die twaalfde met ametis. 21Die twaalf poorte is twaalf pêrels. Elkeen van die poorte is uit een pêrel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos ’n spieël.

22’n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam. 23Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 24Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. 25Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie: daar sal nie meer nag wees nie. 26Die mense sal luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. 27Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskrywe staan.

22 Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. 2Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies.

3Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees, en sy dienaars sal Hom dien. 4Hulle sal Hom sien, en sy Naam sal op hulle voorkoppe wees. 5Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ’n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Die Sondag staan bekend as Rogate wat “roep” of “vra” beteken, na aanleiding van Jesaja 48:20b “Jubel dit uit, maak hierdie aankondiging en laat dit weerklink . . .”

Paasroep
Voorganger: Gemeente, die Heer het opgestaan!
Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan!

Aanvangslied: Lied 411 “Kom almal laat jul stem verrys vs 1,2,3”

Aanvangswoord
Voorganger: Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte te ontvang.
Gemeente: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort die lof en die eer.

Voorganger: Die Lam wat geslag was, is waardig om al die eer, heerlikheid en lof te ontvang.
Gemeente: Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam behoort al die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.
Almal: Amen (Op 5:12, 13).

Seëngroet 
Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige (uit Op 1:4, 5).
(Uit Bybelmedia se Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2011-12.)

Lied 414 “Juig verlostes, juig en sing vs 1,2”

Verootmoediging
Johannes 14:23-29 Die voorganger lees een vers op ’n keer en laat dan ruimte vir stilgebed voor ’n volgende vers gelees word.
23Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.

24Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie; en die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, maar die Vader s’n wat My gestuur het.

25“Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; 26en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

27“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.

28Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het: Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly gewees het dat Ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as Ek is.

29En nou sê Ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur.
(Uit Bybelmedia se Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2011-12.)

Gebed
Onse Here Jesus Christus
U wat op hierdie dag die dood oorwin en uit die dode opgestaan het,
U wat leef tot in alle ewigheid,
help ons om nooit te vergeet dat U, die Verresene, altyd by ons is nie.

Help ons om te onthou
dat U in elke oomblik van verslaentheid by ons is, om ons te lei en raad te gee;
dat U in elke oomblik van droefheid by ons is om ons te vertroos en op te beur,
dat U in elke oomblik van versoeking by ons is om ons te versterk en te besiel;
dat U in elke oomblik van eensaamheid by ons is om ons te bemoedig en ons Vriend te wees;
dat U selfs in die dood by ons is om ons deur die waters te bring na die heerlikheid aan die oorkant.

Gee ons die versekering dat niks ons in tyd of ewigheid van U kan skei nie, sodat ons in U teenwoordigheid die lewe met dapperheid en die dood sonder vrees tegemoet sal gaan.
Ons vra dit om U naam ontwil. Amen
(William Barclay, Gebedeboekie vir almal 1980:122)
Of
Gebed
Here van die lewe,
U het U tot die dood toe aan die mensdom te verbind.
U het die graf oorwin.
Deur ‘n skouspel vir mense te word,
opgelig teen die vloekhout,
het U volkere na U getrek.
Die lewe wat ons vanweë ons sonde verloor het,
het U herstel deur u opstanding uit die dood.
Gedurende hierdie vyftig dae van Pase
verkondig ons die heerlike openbaring van u sterwe en opstanding.
Want alle eer kom U toe,
Nou, en tot in ewigheid. Amen.
(Uit bydrae van 13 Mei 2007 by leesrooster.co.za)

Geloofsbelydenis
V: Saam met dié wat getuies was van die gebeure van die eerste Goeie Vrydag bely ons in die geloof … Saam met Judas Iskariot …
G: dat ons soms self ’n onskuldige Man verraai.

V: Saam met Simon van Sirene …
G: dat wanneer jy Jesus volg, sy kruis ook jou kruis word.

V: Saam met die Romeinse soldaat …
G: dat ook ons afgestomp raak vir ander se nood.

V: Saam met Maria …
G: dat ons mekaar nodig het om Jesus enduit te volg.

V: Saam met die sterwende misdadiger …
G: dat ’n regverdige Man gesterf het.

V: Saam met die Romeinse offisier …
G: dat hierdie Man werklik die Seun van God is.

V: En nou bely ons ook saam met die wolk van geloofsgetuies deur die eeue heen …
G: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het; wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; die vergewing van sondes; die opstanding van die vlees, en ’n ewige lewe. Amen.
(Uit: Soos ‘n blom na die son draai van Cas Wepener, 2011:61)

Liedere

Flam 1  “Die hemel juig”
Oorspronklike titel: All heaven declares
Teks en Musiek: Noel & Tricia Richards
Afrikaanse vertaling: 2005 Faani Engelbrecht & Jacques Louw
© 1987,1997  Thankyou Music

1. Die hemel juig – getuig van al u grootheid, Heer.
Die skepping buig in aanbidding voor U neer.

Refrein:
Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.
Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring.

2. Ons wil verklaar:
U is die opgestane Heer;
U is die Lam,
wat vir ewig sal regeer.

Refrein:
Ja, tot in ewigheid, sal ons u lof besing.
Aan U, daar op die troon, ons hulde altyd bring.

Flam 18   “Ek op, op, op”
Musiek: Annalise Wiid
Teks: Annalise Wiid en Jacques Louw
©  2004  Annie’s song

1. Ek kyk op, op, op, op hoër as die berge
En ek sien my God, waar Hy sit op sy troon.
Ek buig laag, laag, laag, laag, laer in aanbidding,
En saam met die engele daar rondom sy troon,

Sing ek: “Heilig, heilig, heilig is die Here.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.”

2. Ek kyk ver, ver, ver, ver, tot in aller-ewigheid
en ek sien my God sit nog steeds op sy troon,
want Hy heers, heers, heers, heers, ewig oor sy skepping,
in die nuwe hemel sing ons saam om sy troon:

“Abba, Vader, Skepper van die heelal,
ons aanbid U, U is heilig, Heer!
Jesus Christus, Lam van God, Verlosser,
ons aanbid U, U is heilig, Heer!
Gees van Waarheid, Trooster en ons Leidsman
ons aanbid U, U is heilig, Heer!”

Flam 33  “God oor my”
Teks en Musiek: Francois Lamprecht
© Onbekend

God van vreugde, God van vrede,
God van lewe, bowenal, God oor my.
God van gister, God van vandag,
God van ewigheid, bowenal, God oor my –
God oor my.
En die hemel straal van U magtigheid;
en my lewe spreek van U waarheid.

Refrein:
Halleluja in die hemel, halleluja in my hart,
vir ewig en ewig.
Halleluja op die aarde, halleluja in my hart,
vir ewig en ewig.
Halleluja!  Halleluja!

God van almag, God van krag,
God oor die nasies, bowenal, God oor my.
God van verlossing, God van genade,
God van vergifnis, bowenal, God oor my –
God oor my.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese: Lied 257 “O Heer maak oop my hart se poort 1,2,3”

Skriflesing: Openbaring 21:10; 22-22:5

Prediking

Familie-oomblik

Bou die nuwe Jerusalem: Neem ‘n klompie leë bokse, bv. appelbokse, en kry ‘n klompie kinders voor in die kerk. Bou saam met hulle die nuwe Jerusalem, sê 6 bokse in elke rigting. Maak seker dat die poort oop is. Lê ‘n blou strook kreukelpapier deur die stad, en sit ronde groen kolle groen kreukelpapier vir die bome wat vrugte dra. Doen dit dramaties saam met die kinders. Vorm nou ʼn groepie met die kinders binne-in die stad. Julle is die kerk. Nou kom ʼn outjie, met wie voorheen gereël is, wat slordig aangetrek is en melaats is by die stad verbygestap. Vra die kinders wat hulle met die outjie wil doen? Die punt is dat hy ingenooi word om binne die stad geloofsgemeenskap te ervaar en genees te word. Die kerk omhels die outjie, want hulle vind hulle lig in die Lam.

Preekriglyn

Kaapstad het Leeukop en Tafelberg: ‘n plek waarvandaan jy die stad in al sy prag voor jou sien uitstrek. Johannesburg het Munroe Drive. In Pretoria het jy ‘n wye keuse. Dink maar net aan die Uniegebou waarvandaan jy oor die sentrale stadsgedeelte uitkyk. Bloemfonteiners ry ‘n draai op Naval Hill. In Durban kan jy die Bluff probeer. Ja, die meeste stede het so talle uitsigpunte. Ook dorpe. In George kan jy die Outeniekwaberg bestyg, op Knysna die Koppe, of by Elliot oor die Barklypas ry.

Uitsig

Johannes skryf:
Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ‘n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. (21:10)

In Openbaring 21 en 22 het ons ‘n wonderlik uitsig op die nuwe Jerusalem, waarvan God die argitek en bouer is. Vanaf hierdie uitkykpunt kyk ons nie ondertoe of agtertoe nie, maar vorentoe, boontoe. Ons sien die wonderlike nuwe woonplek wat God aan die berei is.

Vir die Jode in die Ou Testament was Jerusalem as’t ware die naelstring tussen hemel en aarde. Hier is God se teenwoordigheid beleef. Vanuit God se teenwoordigheid, soos beliggaam in die tempel het die lewende water wat die hele skepping voed, gevloei.

Maar Jerusalem was ook die ou Jerusalem. Die stad wat geweld, verwoesting, selfsug en sonde geken het. Nou kom daar ‘n nuwe Jerusalem. Jerusalem, die plek van veldslae, stryd en onreg sal nou word wat dit eintlik bedoel was om te wees; die plek van geregtigheid, vrede en heiligheid. Van hieruit sal die vernuwing uitstrek oor die hele aarde.

Hoe word die nuwe Jerusalem vir ons geteken? Watter beloftes ontvang ons van God?

Een: ‘n Nuwe stad wat van God kom
Die nuwe Jerusalem word nie van onder af heropgebou uit die ruïnes van die ou Jerusalem nie, maar dit sal van bo af neerdaal uit die hemel. Dit sal in sy oorsprong en wese ’n gans ander Jerusalem wees as die histories bekende. Dit is inderdaad ’n totaal nuwe stad.

Twee: ‘n Stad sonder tempel
Dit sal ’n stad sonder die tempel wees. Dit is haas ondenkbaar want in die oue was die tempel in wese die stad. Alle lewe en bedrywighede binne die stad het gedraai om die tempel. Die agtergrond van die tempel kom uit die tyd van die uittog. Die volk, Israel, het die behoefte gevoel om, soos die ander volkere om hulle heen, die teenwoordigheid van God meer tasbaar te ervaar; Hom te sien. Hulle kla hieroor by Moses wat dit dan aan God oordra.

Hulle het nie besef dat wat hulle vra, hulle daarmee hulle eie lewe op die spel plaas nie. Niemand kan bestaan in die teenwoordigheid van die lewende God nie. Om tog hulle behoefte aan te spreek, gee God opdrag dat die tabernakel gemaak word. As trekkende volk kon hulle dit saamdra en dit oprig waar hulle vertoef het. Dit sou God se teenwoordigheid by hulle verteenwoordig. Veral die een afdeling bekend as die allerheiligste sou die teenwoordigheid simboliseer. Daarom mag niemand dit betree het nie, behalwe die hoëpriester en dan slegs een keer per jaar, op die Groot Versoendag, dan ook eers nadat hy homself gereinig het.

Nadat die volk hulle in die Beloofde Land gevestig het, is die tabernakel vervang met die tempel en het dit nou ’n permanente plek in die stad, Jerusalem, ingeneem. Die tempel was die simbool van God se teenwoordigheid. In Openbaring verdwyn die tempel, want God is nou volledig en in al sy heerlikheid in die stad en in die wêreld teenwoordig. God woon nou nie meer net in die hemel en op ’n beperkte wyse op die aarde nie. Hy lewe nou volledig in die hemel en op die aarde. Net soos dit in die hemel is, so is dit nou ook op die aarde.

Drie: ‘n Volmaakte stad
Die stad is ’n kubus; net so breed soos dit lank en hoog is. Dit is in teenstelling met die mate van die ou tempel wat meer langwerpig was. Dit simboliseer die volmaaktheid van die stad.

Vier: Geen nag meer nie
Die heerlikheid van God verlig die stad voortdurend sodat daar geen nag meer is nie. Dit herinner aan die periode in die Genesisverhaal voor die skepping van die son, maan en sterre waardeur nag en dag tot stand gekom het. Nou, soos toe, gaan dit net dag wees.

Vyf: Die Lam verlig die stad
Die Lam is sentraal in die stad. Hy word vergelyk met die kandelaar in die Ou Testament wat gebruik is om altyd lig te verskaf in die allerheiligste. Die Lam sal nou saam met God die lig verskaf. Die Lam verwys na die Ou-Testamentiese offerlammers wat gereeld geslag is om vergiffenis en versoening vir die volk te bewerkstellig. Jesus is deur Johannes die Doper benoem as die Lam van God.

In Openbaring staan Jesus, as die Lam, nou permanent en verlig die stad sodat niks wat besoedel en vals is daar in kan kom nie. Almal wat die stad betree, is gereinig deur die Lam en wandel in sy lig.

Ses: Geopende poorte
Die poorte is geopen. Die ou stad (en stede) is gekenmerk deur stadsmure met poorte wat toegang verleen het tot die stad. Nou is die mure nog daar, maar die poorte is altyd oop om vrye verkeer tot die stad toe te laat. Die engele hou self die wag by die poorte. Die konings en die nasies het altyd met oorlogsgeweld die stad betree en die poorte oopgebreek, maar nou kan hulle binnekom sonder teenstand en hindernisse.

Daar is wel voorwaardes: (a) hulle name moet in die Boekrol van die Lewe, dit is die boekrol van die Lam, opgeskryf staan, en; (b) sy Naam moet op hulle voorkoppe wees. Die verskeidenheid van nasies sal luister gee aan die stad, die diensknegte sal die Lam vereer en dien en die konings sal almal daar regeer.

Sewe: ‘n Rivier met die water van die lewe
Daar is die rivier wat vanaf die troon van God en die Lam al met die hoofstraat af vloei en waarvan daar aan elke kant ’n boom groei. Die boom dra elke maand vrug, twaalf maande van die jaar. Ook sy blare het genesende krag vir die nasies. Hierdie gedeelte herinner weer aan Genesis 2:5-14 maar oortref dit ook. Met hierdie beskrywing word daarop gewys dat die koms van die nuwe stad ook beteken die herstel van die natuur, die herstel van die verhouding tussen die natuur en die mens, asook die verhoudinge tussen die nasies.

Die inwoners van die stad is die Bruid van die Lam. Sy staan teenoor die hoer van hoofstuk 17. Hulle is diegene wat deur die Lam gereinig en geheilig is en wat sy Naam op hulle voorhoofde dra. Hulle kom uit alle nasies en sluit konings in. Die Bruid is die kerk wat getriomfeer het. Daarom is haar enigste taak nou om die Lam te verheerlik en te dien.

Samevattend

Die nuwe Jerusalem:

  • Is ‘n radikaal nuwe stad omdat dit sy oorsprong in die hemel het en van daar op die aarde sal neerdaal.
  • Se uitleg het in alle opsigte die kenmerk van volmaaktheid. Die mees opvallende karaktertrek van die nuwe stad is die afwesigheid van die tempel. Waar die tempel in die ou stad die aanwesigheid van God verseker het, is dit in die nuwe stad nie meer nodig nie, want God is volkome teenwoordig in al sy heerlikheid.
  • Word uniek verlig. Waar die kandelaar die lig verskaf het in die tempel, is die Lam nou daar om lig te gee sodat daar glad nie meer nag sal wees nie.
  • Is ’n lushof wees met ’n rivier van kristalhelder water en plante met lowergroen blare met genesende krag en wat die hele jaar deur vrugte dra. Dit is die herstel van die Paradys!
Troos!

Hierdie teks vertroos ons. Ons stede is dikwels plekke van geweld, swaarkry, vrees, misdaad en onreg. By al die wonderlike voordele, vreugdes en gerief van die stad, is dit ook ‘n plek van gejaagdheid, maatskaplike verval en euwels soos bendegeweld, sedeloosheid, drankmisbruik, verdowingsmiddels en immoraliteit.

Openbaring plaas ons op ‘n hoë bergtop, en draai ons gesigte in die rigting van God. In plaas van om af te kyk, word ons gevra om van die hoë berg af nog verder op te kyk – hemelwaarts te kyk. Kyk, vandaar kom ’n nuwe stad, ’n stad wat in die hemel beplan is. Daar in die hemel is dit gereinig en gesuiwer van alle euwels, duisternis en boosheid deur die teenwoordigheid van die Lam.

Hierdie stad is ons toekoms.

Ons nuwe identiteit

God, wat alles nuut maak, het alreeds met God se vernuwing in ons lewens en in ons gemeente se lewens begin. Terwyl ons vooruit kyk na die nuwe Jerusalem, verstaan ons ook God se bedoeling vir die ou Jerusalem waarvan ons tans deel is. Ons begin verstaan hoe God deur ons ons ou stad vernuwe in die rigting van die nuwe stad wat van God afkomstig is. Die grondplan van die nuwe Jerusalem is nou alreeds die riglyn vir ons lewens:

  • Ons is geroep om gemeenskappe te skep wat ons lig in die Lam vind. Die herstel wat Jesus in ons verhouding met God, met mekaar en met die wêreld gebring het, moet die verhoudinge waarin ons ons bevind struktureer.
  • Ons leef vanuit die genesende water wat van God kom, en ons deel dit met ander. Ons dra vrugte wat genesing vir die nasies bring.
  • Ons leef as geloofsgemeenskap sonder geslote deure. Almal is welkom, en ons doen moeite om ons poorte oop te hou, sodat die nasies God in ons gemeenskap kan vind en beleef.
  • Ons lewe word gedra deur die passie om God te eer en te verheerlik.
Kyk op

Gaan staan op Leeukop. Of ry ‘n draai oor Naval Hill. Vat Munroe Drive. Ja, soek die naaste uitkykpunt op. En kyk op. Sien saam met Johannes die nuwe Jerusalem wat aan die kom is, voorberei deur God. Voel die vreugde oor die vernuwing en hoop wat God bring, in jou pols. Dan skep jy moed. En gaan lewe nuut.

God stuur ons om te leef

Gebed
Wonderlike God en Vader van ons Here Jesus Christus,
uit genade het U ons die nuwe lewe geskenk
deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.
Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike,
onbesmette en onverwelklike erfenis
wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word.
Soos U eens u volk deur die water van die Rooisee gelei het,
het U ons uit die water van die dood tot nuwe lewe gewek.
Eens was ons geen volk nie, maar nou is ons u volk.
Help ons groei as mense van u nuwe verbond
tot die volheid van lewe wat ons Verlosser ons bring.
Aanvaar ons gawes en die gawe van ons lewe
sodat ons altyd mag leef
in die Gees wat U met Jesus Christus deel,
in Wie en deur Wie ons bid. Amen
(Paasgebed uit: The New Handbook of the Christian Year, 1986).

Offergawes

Wegsending: Lied 590 “Het jy gehoor dat eenmaal 1,2”

Seën
Gemeente, die opgestane Jesus sê vir julle:
Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Gaan in die krag van die Gees wat julle van My en die Vader ontvang het.
(Uit Bybelmedia se Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2011-12.)

Musikale Amen: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.