Sesde Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In die sleutelteks word Jesus verwerp deur die mense van die dorp waar Hy grootgeword het en Hy gaan na die omliggende dorpies om mense daar te leer. Jesus se dissipels word ook twee-twee uitgestuur om die boodskap van bekering te verkondig. In die Korintiërsbrief skryf Paulus van die doring in sy vlees en hy bely dat dit hom juis help om nie hoogmoedig te wees nie. In 2 Samuel 5 lees ons die verhaal van Dawid wat as koning van Israel gekroon word. Sy krag word toegeskryf aan die teenwoordigheid van die Here, die Almagtige, in sy lewe. Psalm 48 besing die krag van God wat sterker is as die krag van die magtige konings.

Ander tekste 

2 Samuel 5:1-5, 9-10;
Hierna het al die Israelitiese stamme na Dawid toe in Hebron gegaan en gesê: “Ons is tog almal u eie mense! 2In die tyd toe Saul koning was, was u tog maar die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Here het vir u gesê:
Jy moet vir my volk Israel
’n herder wees;
ja, jy moet heerser
oor Israel wees!”
3So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. Toe het koning Dawid in Hebron in teenwoordigheid van die Here ’n verdrag met hulle gesluit. Op hulle beurt het hulle vir Dawid daar tot koning oor Israel gesalf. 4Dawid was dertig toe hy koning geword het, en hy het veertig jaar geregeer. 5In Hebron was hy sewe en ’n half jaar koning oor Juda, en in Jerusalem drie en dertig jaar oor die hele Israel en Juda.

Dawid gaan woon in Jerusalem
(Vgl 1 Kron 11:7–9; 14:1–7)
9Dawid het in die vesting gaan woon en dit Dawidstad genoem. Sy bouwerke het gestrek van die terras af in die rigting van die paleis. 10Hy het al hoe sterker geword en die Here die Almagtige was by hom.

Psalm 48
’n Lied. ’n Psalm van die Koragiete.
2Die Here is groot!
Aan Hom kom al die lof toe
hier in die stad van ons God,
hier op sy heilige berg,
3mooi, hoog geleë,
en ’n vreugde vir die hele aarde,
Sionsberg teen die noorde,
die stad van die Groot Koning.
4In hierdie goed versterkte stad
het God Hom as beskermer geopenbaar.
5Konings het bymekaargekom
en as een mag opgetrek,
6maar skaars het hulle die stad gesien
of hulle het bang geword
en verskrik op die vlug geslaan.
7Angs het hulle daar beetgepak,
vrees soos dié van ’n vrou
wat ’n kind in die wêreld bring,
8angs soos toe U met die oostewind
die skepe van Tarsis verpletter het.
9Soos ons daarvan gehoor het,
het ons dit self ervaar
hier in die stad van die Here,
die Almagtige,
in die stad van ons God,
die stad wat Hy vir altyd vas laat staan.
10Hier in u tempel oordink ons u trou,
o God.
11Net soos u Naam, o God,
so strek u lof oor die hele aarde.
U mag het groot redding gebring.
12Sionsberg moet bly wees,
die stede van Juda
moet oor u reddingsdade juig!
13Gaan om Sion, trek reg rondom,
tel sy torings,
14bewonder sy mure,
bekyk sy versterkings,
sodat julle dit aan ’n volgende geslag
kan vertel!
15Dié God is ons God vir altyd;
Hy sal ons altyd lei.

2 Korintiërs 12:2-10
2Ek ken ’n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. 3–4Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat ’n mens nie kan of mag uitspreek nie. 5Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. 6Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie, 7selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ’n doring in die vlees gegee, ’n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 8Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

Sleutelteks

Markus 6-1-13
Verwerping in Nasaret 
(Matt 13:53-58; Luk 4:16-30)
1 En Hy het van daar af vertrek en na sy tuisdorp gegaan. Sy dissipels het Hom gevolg. 2 Toe die Sabbat aanbreek, het Hy die mense in die sinagoge begin leer, en baie van hulle wat Hom gehoor het, was verwonderd. Hulle het gesê: “Waar kom hy aan hierdie dinge, en watter wysheid is aan hom gegee, dat sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? 3 Is hy dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie?” Hulle het aan Hom aanstoot geneem. 4 Jesus het toe vir hulle gesê: “‘n Profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp, en binne sy familiekring en in sy huis.” 5 En Hy kon nie ‘n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat Hy ‘n paar siekes gesond gemaak het deur hulle die hande op te lê. 6 Hy was verbaas oor hulle ongeloof.

Uitstuur van die twaalf 
(Matt 10:1 , 5-15; Luk 9:1-6 )
Hy het by die dorpies in die omgewing rondgegaan en die mense onderrig. 7 Hy het die twaalf nader geroep en begin om hulle twee-twee uit te stuur. Hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. 8 Ook het Hy hulle beveel om niks vir die pad saam te neem nie, behalwe net ‘n wandelstok – nie brood of ‘n reissak of geld in die gordel nie. 9 Hulle kon wel sandale dra, maar, het Hy gesê: “Julle moenie twee kledingstukke aantrek nie.” 10 Hy het ook vir hulle gesê: “Waar julle in ‘n huis ingaan, bly daar oor totdat julle weer daarvandaan vertrek. 11 Maar as ‘n plek julle nie verwelkom nie of die mense nie na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof van julle voete af as getuienis teen hulle.” 12 Hulle het toe uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moet bekeer. 13 Hulle het baie demone uitgedryf, en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak. (2020-vertaling).

Liturgie

RUS

Toetrede :Flam 70 of Lied 157

Votum: N.a.v. Psalm 48

Seëngroet: Psalm 48:15

Lofsang: VONKK 117 (n.a.v. Psalm 48) of Psalm 48 of Lied 200

Verootmoediging: (Op grond van Psalm 130, uit “Soos ‘n blom na die son draai”, deur Cas Wepener)

Toewyding: VONKK 292 (n.a.v. 2 Kor 12:9-10) of Flam 451 of Lied 453

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Markus 6:1-13b

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: VONKK 111 of Flam 190 of Lied 284

Seën: (o.a. uit Vonkk 111)

Respons: Flam 100 of Lied 453 Refrein of Lied 533

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 70 Lig Vir Die Wêreld
Lied 157 “Here Jesus, ons is saam”

Votum: N.a.v. Psalm 48
2Die Here is groot!
Aan Hom kom al die lof toe
11Net soos u Naam, o God,
so strek u lof oor die hele aarde.
U mag het groot redding gebring.

Seëngroet:Psalm 48:15
Dié God is ons God vir altyd;
Hy sal ons altyd lei.

Lofsang
VONKK 117 Die Here God Is Groot (n.a.v. Psalm 48)
Psalm 48
Lied 200 “U goedheid, heer, kan ons nie peil nie”

Verootmoediging
G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: of ek sit en of ek opstaan.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: en my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my,
V: of ek reis en of ek oorbly.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: U omsluit my van alle kante en neem my in besit.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
(Op grond van Psalm 130, uit “Soos ‘n blom na die son draai”, deur Cas Wepener)

Toewyding
VONKK 292 Voor U, Vader, moet ek skuld bely (Respons) (n.a.v. 2 Kor 12:9-10)
Flam 451 Here, Hier’s My Lewe (Stuur My)
Lied 453 “Aan die Vader dank en ere”

Geloofsbelydenis

Liedere

VONKK 117 Die Here God Is Groot 
Nav Psalm 48
Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo) (:1) en Jacus Krige 2011 (:2 & :3) Melodie: BERGVESTING – Jacus Krige 2009
Orrelbegeleiding: Jacus Krige 2010 © 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Meditatief – Lofprysing

1. Die Here God is groot;
kom loof en prys sy grootheid!
Die Here God is groot;
kom bring Hom al die eer.

2. Die Heer is goed en groot;
Hy vul ons hart met vreugde.
Die Heer is goed en groot;
ons jubel oor sy trou.

3. O Heer, u Naam is groot!
U is ons God vir ewig.
O Heer, u Naam is groot!
U sal ons altyd lei.

VONKK 292 “Voor U, Vader, moet ek skuld bely  (Respons)”
Nav 2 Korintiërs 12:9-10 Teks: Breda Ludik  2016 Melodie: KOMPASBERG – Anton Esterhuyse 2016©
Orrelbegeleiding: Anton Estehuyse 2016© © Teks, melodie en orrelbegeleiding: 2016 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK:  Meditatief – Skuldbelydenis en Genadeverkondiging

Skuldbelydenis
Voor U, Vader, moet ek skuld bely.
Red my, Here, en vergewe my.
Hier, voor u troon, het ek insig gekry:
U, Heer, is heilig, ek is onrein.

Vryspraak
Elke mens wat voor die Here buig
kan met vreugde oor vergifnis juig –
kan van sy heilige liefde getuig:
“Ons God vergewe! Ons God genees!”

Reaksie op die vryspraak
U genade is genoeg vir my,
want in swakheid het ek krag gekry.
Ek kan in weerlose vreugde bely:
Juis as ek swak is, dán is ek sterk.

VONKK 111 “Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios”
Teks: Enviado soy de Dios – onbekend, Sentraal-Amerika;  Afrikaanse weergawe: Breda Ludik 2016 ©
Melodie: ENVIADO – Sentraal-Amerika Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2016 ©
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2016 ©  © Spaanse teks en melodie: Openbare besit
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking: 2016 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)\
RUBRIEK:  Multikultureel – Liefde, Dankbaarheid en Diens / Getuienis

Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
’n Engel stuur Hy nie –
Hy stuur vir jou en my
om vrede uit te dra,
wat mense kan bevry.
Hy stuur ons na die pyn.
Hy vorm ons deur sy Gees
om elke dag al meer
soos Jesus te kan wees.

Spaans
Enviado soy de Dios,
mi mano lista¬_está
para construir con El
un mundo fraternal.
Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo de paz.
Me ha tocado_a mí hacerlo realidad;
ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.

F70. “Lig Vir Die Wêreld”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Getuienis / Diensbaarheid) Teks en musiek: Louis Brittz © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

Maak ons oë oop as ons die nag in kyk.
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk.
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop.
Week ons met waarheid breek ons bekers oop.

Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.
Skyn in die donker met liefde wat verlos.
Stuur ons met lewe vol van helder hoop.
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees.
Lig vir die wêreld kom skyn deur ons.

Heer, ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang.
U is die rykdom waarna ons verlang.
As u lig ons lei, ons na die wêreld stuur.
Seën ons met volheid vul ons met u Vuur.

Kom Jesus skyn laat donker verdwyn,
skyn in die nag, laat breek die dag.

Vader salf ons oë raak ons met deernis aan.
Ons wil u hart vir verlorenes verstaan.
Laat ons u wyn en melk neem vir dié sonder geld
en lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop.

Lig vir die wêreld
kom skyn deur ons!

F100. “Gaan Dan Heen”
(RUBRIEK: Flammikidz – Diens en Getuienis) Teks en musiek: Soekie Rautenbach © 1997 Brettian Productions
(Opgeneem op Issie Waarheid)

1. Gaan dan heen en maak dissipels.
Gaan dan heen – Ek stuur jou nou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

2. Alle mag – in die hemel
alle mag – behoort aan my.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

3. Nooit sal ek – jou verlaat nie.
Ek is nou – saam met jou.
Gaan dan heen en maak dissipels
van die nasies van die aarde
sodat elkeen in Jesus kan glo.

F190. “Onbeskaamd”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Diens en Getuienis) Teks en musiek: Stass van Veuren © 2008 MAR Gospel Music Publishers

1. Wie sal Hy stuur,
wie is gevul met sy Heilige vuur
wie kan Hy vertrou
wie sal sy Naam hoog hou?
Stuur my, stuur my, stuur my, stuur my.

Refrein:
Onbeskaamd sal ek staan
onbeskaamd vir sy Naam.
Ek sal my nie skaam vir Jesus nie.
Onbeskaamd sal ek gaan
onbeskaamd sal ek sing.
Kom reinig my hart en my mond
dat my woorde lewe spreek.
Kom reinig my gedagtes
dat wat ek doen dit.
My onbeskaamd laat staan voor U
my onbeskaamd laat staan voor U.

2. Hy wil ons vul met sy heilige vuur
hy wil ons vertrou.
Ons sal sy naam hooghou.
Stuur ons, stuur ons, stuur ons, stuur ons.

F451. “Here, Hier’s My Lewe (Stuur My)”
(RUBRIEK: FLAM – Verwondering / Geloof en vertroue)  Teks en musiek: Nico Bezuidenhout Kopiereg: © 2011 Urial

1. Here, hier’s my lewe
maak dit bruikbaar voor u troon.
Here, neem my bede
as my hart vra na u vrede
sodat ek u lig kan sien
sodat ek u ryk kan dien.
Dis u wil vir my bestaan,
dis u wil vir my bestaan.

2. Here, laat die liefde
van die Vader my wil omvou.
Here, laat die liefde
van die Vader my diensbaar hou.
Sodat ek u lig kan bring,
sodat ek u lof besing.
Dis u wil vir my bestaan
diensbaar sal ek voor U staan.

3. Stuur my na die wat dors het,
na die water van die lewe.
Stuur my na waar daar nood is,
na die vrae van donker harte.
Sodat ek u lig kan bring,
sodat ek u lof besing.
Dis u wil vir my bestaan
waar U stuur, daar sal ek gaan.
Dis U wil vir my bestaan,
waar U stuur, daar sal ek gaan.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Markus 6:1-13b

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Carolyn Brown gebruik ‘n idee van Ann Scull. Vra iemand om ‘n massiewe, swaar tas vorentoe te bring. Die tas is volgepak van goed wat hulle gaan saamvat wanneer hulle vir ander van Jesus gaan vertel. Laat hulle die tas vol simpel goed pak, soos ‘n toaster, baie klere vir verskillende soorte weer, ‘n skateboard, ens. Laat hulle verduidelik hoekom hulle dink hulle gaan die goed benodig. Dan kan jy Jesus se instruksies aan die dissipels voorlees en met die persoon gesels oor wat ons werklik nodig het om vir ander van Jesus te gaan verstel. Die punt is dat ons geen spesiale toerusting benodig om vir ander mense van Jesus se liefde te vertel nie.

John Stevens (van Dollar Store Children’s Sermons) plaas die fokus op die feit dat Jesus dissipels twee-twee uitstuur en praat oor die feit dat ons beter saam is. Wys goed wat beter saam is – grondboontjiebotter en konfyt (as daar nie kinders is wat allergies is vir grondboontjies nie), Oreos, ens. Of goed wat sterker saam is – wys hoe jy een potlood middeldeur kan breek, maar ‘n klomp potlode kan jy nie breek nie. Ons geloof is nie iets wat ons op ons eie doen nie – ons geloof is iets wat ons saam uitleef.

‘n Ander opsie is om te gesels vanuit die oogpunt van die mense wat die dissipels ontvang. Dan kan jy ‘n “welkom”-matjie of ‘n deurstop gebruik en gesels oor oop deure, oor die manier waarop ons mense ontvang

Preekriglyn

In hierdie aangrypende teks ontdek ons mense se reaksie teenoor Jesus, die gestuurde van die Vader. Dit gebeur in die eerste episode in ons teks. In die tweede episode leer ons onsself ook – deur die ervaring van die gestuurde dissipels – as gestuurdes van die Vader Seun en Heilige Gees ken.

Ons ontdek ook hoe die ervaring lyk van diegene wat deur Jesus gestuur word. Dit bemoedig en versterk ons, en help ons om met teenstand en teleurstelling te kan saamleef.

Kom ons stap eers deur ons teks voordat ons dit op ons lewens toepas.

Die gebeure in ons teks

6:1 Jesus gaan doelbewus na sy tuisdorp. Dit is Nasaret, al word die dorp se naam nie genoem nie. Sy dissipels het Hom gevolg, hoewel dit onseker is of hulle deel was van dié gebeure in Nasaret. Indien hulle was, vertel Markus ons van ‘n tweede keer wat Jesus hier aangedoen het.

6:2 Sabbat het Vrydagaand begin tot Saterdagaand. Hierdie gebeure vind dus waarskynlik die Vrydagaand 18:00 plaas: “toe dit Sabbat word”. Jesus het in die sinagoge onderrig gegee met groot wysheid sodat die mense verwonderd was en gevra het waar Hy aan hierdie dinge kom. Hulle het ook gewonder oor die kragtige dade wat deur sy hande plaasgevind het.

6:3 Die feit dat Jesus egter aan hulle bekend was van kindsdae af, en as skrynwerker (ambagsman) daar gewerk het, het beteken dat hulle Hom kon etiketteer en gevolglik ignoreer, tot hulle ewige skade. Hulle het sy ma, Maria, geken – Josef word nie genoem nie, waaruit ‘n mens aflei dat hy moontlik al oorlede is – en sy vier broers – Jakobus, Joses (of Josef), Judas, en Simon – sowel as sy susters.

Die dorpsmense neem dus aanstoot aan Jesus, omdat Hy uitstyg bó hulle evaluasie van Hom as ‘n doodgewone man, een van hulle. Sy wysheid en wonders het net nie ingepas met hulle taksering van Hom nie. Daarom neem hulle aanstoot uit blote jaloesie.

6:4 Jesus antwoord sy dorpsmense reguit dat hulle die spreekwoord gestand doen dat ‘n profeet nie in sy tuisdorp, en onder sy familielede, en selfs in sy eie huis, geëer word nie, al kry hy eer van buite af. Daarmee verwys Hy waarskynlik na die eer wat Hy geniet onder die skares wat Hom volg, en uiteindelik, dat Hy deur God self geëer word.

6:5 Die gevolg van hulle vooroordele was dat Jesus geen kragtige daad daar kon doen nie, behalwe vir ‘n paar siekes wat deur handoplegging genees is.

6:6 Die eintlik rede vir hulle vooroordele was dat hulle ongelowig was. Dat hulle die openbaring van God in Jesus se woorde en werke nie wou aanvaar nie. Daarom het hulle aanstoot geneem en Hom verwerp.

Oor vooroordeel

Ons sal nog verder lees van hierdie tipe vooroordele wat uit ongeloof gebore word. Want, selfs Jesus se broers wou nie in Hom glo nie (Joh. 7:5). Trouens, sy familie was op ‘n punt bekommerd dat Hy van lotjie getik was (Mark 3:21). Wat Jesus laat opmerk het dat nét dié wat God se wil doen, is sy familie (Mark 3:31-35).

Dit is eers ná sy dood en opstanding dat sy broers in Hom begin glo het, en regtig deel van die geloofsfamilie geword het. Jakobus en Judas raak uiteindelik belangrike leiers in die gemeente van Jerusalem en ook skrywers van twee van die briewe in die NT.

Episode 2

Hierdie vooroordele en ongeloof het Jesus egter nie van stryk gebring nie. Hy het doodgewoon vertrek van Nasaret af en sy onderrig voortgesit by die ander dorpe van die omgewing. Hy het nie veel tyd spandeer aan mense wat Hom in ongeloof verwerp nie. Hy het gegaan na waar daar ‘n ontvanklikheid was vir sy boodskap, sodat al hoe meer mense die vrug van bekering en gehoorsaamheid in hulle lewens kon geniet, en hulle deel kon raak van sy missie om die wêreld met die evangelie te bereik.

6:7 Jesus stuur die twaalf dissipels uit vir ‘n drie-ledige bediening:

  • die verkondiging van die boodskap van bekering (vers 12),
  • die bediening van bevryding (vers 8,13), en
  • bediening van genesing (vers 13).

Hy gee vir hulle volmag oor onrein geeste wat waarskynlik die volmag oor siektes ingesluit het, soos Lukas dit het. Die feit dat hulle in pare sou werk, was ter wille van onderlinge ondersteuning sowel as bevestiging van die aanvaarding of verwerping van hulle boodskap. Die wet het immers twee getuies nodig gehad om iets te waarmerk (Deut. 17:6; 19:15).

6:8-9 Die opdrag om niks vir die pad saam te vat nie – selfs nie geld nie – was om beide van God se voorsiening en die gasvryheid van die Joodse mense afhanklik te wees. Dit was deel van hulle opleiding. Dit sou hulle leer dat hulle God kon vertrou. En die gasvryheid van die mense sou alreeds vir hulle ‘n aanduiding wees of hulle boodskap aanvaarbaar sou wees of nie.

6:10 Die dissipels moes die gasvryheid van mense erken en nie vir beter akkommodasie soek en veral nie van huis tot huis bedel nie, soos reisende filosowe van daardie tyd gewoond was om te doen.

6:11 Die opdrag om die stof van hulle voete af te skud van die plekke waar die mense hulle nie gasvry ontvang of na hulle luister nie, sluit aan by die gebruik van Jode om ná hulle reise in heidense gebied die stof van daardie gebied van hulle voete af te skud as teken dat hulle die “onheilige” grond verlaat en weer op “heilige” grond is. Dieselfde geld hier met ‘n effense verskil. Die aksie was ‘n getuienis dat sulke Jode in feite God verwerp en soos heidene optree al is hulle op “heilige” grond.

6:12-13 Die dissipels het die opdrag uitgevoer en bekering en bevryding gepreek en gedoen, en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak. Die olie is as ‘n geestelike simbool van die genesing gebruik, nie as ‘n genesingsmiddel nie. Dit lê waarskynlik agter die gebruik om olie as simbool in gebed om genesing te gebruik in die vroeë kerk (Jak 5:14).

Boodskap vir ons

Kom ons vra na die betekenis van ons teks vir ons lewe.

Oop vir Jesus

“Die mense wou niks van Hom weet nie.” Hierdie woorde eggo op verskillende maniere deur die geskiedenis. Soms word Jesus aggressief en blatant verwerp, soos wanneer Mussolini sê hy is eerder ‘n leeu vir een dag as ‘n lam vir ‘n duisend jaar. Ander kere word Jesus weer subtiel verwerp, soos wanneer anderpad gekyk word as mense in die omgewing weens onreg in die gemeenskap swaarkry.

Ons teks waarsku: vooroordeel kan jou selfs blind maak wanneer God na jou toe kom.

Volgens Matteus 25 verskyn Jesus gereeld aan ons, veral in die vorm van mense wat nood ervaar of ons bystand nodig het. Om vir Jesus oop te wees, is om oop te wees vir die verskillende maniere waarop Jesus aan ons verskyn: deur sy Woord, maar ook deur die mense en omstandighede van elke dag.

Die lewenskuns vir gelowiges is om elke dag oop vir Jesus te lewe. Die beteken ons moet die Here se Woord ken en met aandag lewe dat die lewende Here, soos ons Hom in sy Woord leer ken, ook elke dag ons pad in verskeie situasie gaan kruis. Wanneer ons Jesus in ons daaglikse situasie leer raaksien, kan ons gepas op sy teenwoordigheid reageer.

Oop vir God se gestuurdes

Dit is só maklik om iemand te etiketteer en te beperk tot wat jy bereid is om van hom of haar te glo. En om dan aanstoot te neem as só ‘n persoon uitstyg en meer doen as wat van hom of haar verwag word. Jou vooroordele kan jou blind maak vir die openbaring van God wat deur sy boodskappers na ons toe kom. En jou eie ongeloof openbaar. Só kan jy die wysheid van God misloop en die wonders wat Hy doen.

Dit was van die mense van Nasaret waar. Ook van Jesus se eie familie. Dit kan ook van jou waar wees.

Trouens, dit is die lot van menige profeet wat die woord van God vir hierdie wêreld bring en deur God gebruik word om wysheid te bring en wonders te doen, maar dan verwerp word deur die einste mense vir wie die boodskap bedoel is.

Die toets vir enige profeet is dat hy of sy binne die openbaring van God bly en of sy of haar boodskap bewaarheid word.

  • In die Ou Testament is profete se boodskap gemeet aan die ooreenkoms met die geopenbaarde waarheid veral in die wet (Jer. 9:13).
  • En aan die uitkoms van die woorde, soos dit die geval wat met Jeremia toe die ballingskap wat hy aangekondig het, inderdaad gebeur het: “Jerusalem is so ingeneem …” (Jer. 39:1).

Dit is hoe jy ook profete vandag kan uitken. Die ooreenkoms van hulle boodskap met die Woord van God. En die ooreenkoms van hulle boodskap met wat gebeur in hierdie wêreld.

Versigtig dus met jou vooroordele. Dit kan eerder van ongeloof getuig. Toets alles aan die Woord van die Here en aan die vrug wat dit oplewer.

Twee-twee

Dit tref mens hoe Jesus die twaalf twee-twee uitstuur. Dit bly die voorkeur patroon van enige werk vir die Here, om dit in gemeenskap met ander te doen.

Dit tref ook dat hulle nie in detail voorsiening moes maak vir die werk nie, maar afhanklik moes wees van God sowel as van die ontvangs deur mense van al die plekke waar hulle sou kom.

Dit tref derdens ook dat dié mense wat hulle nie ontvang of na hulle luister nie, doodgewoon verlaat word, om uit te kom by dié wat die bediening nodig het. Weliswaar met ‘n finale boodskap dat dit ewige gevolge het, gesimboliseer met die stof afskud aksie.

Maar dan is daar ook die vreugde dat talle mense tot bekering kom; dat mense met bose geeste bevryding ontvang; dat talle siekes gesond gemaak word. Dit is waarvoor ons ook geroep is!

Ons is gestuurdes

Ons teks nooi ons om onsself ook elke dag te ontdek as gestuurdes van Jesus. Die beweging van Jesus wat mense na die wêreld stuur gaan steeds voort. Daarom moet ons as’t ware in hierdie beweging inklim en dit as rigtinggewend van God se werk deur ons aanvaar.

Daar is ‘n dringendheid aan hierdie stuur. Jesus beklemtoon sy boodskappers moet lig reis en vinnig beweeg, want die tyd is min. Dit is ‘n tyd van krisis, hulle moenie tyd verspil nie.

Waarheen gestuur?

Waarheen en na wie stuur Jesus ons nou? Hierdie vraag moet nie vaag of in die algemeen beantwoord word nie. Elke gemeente ontvang by Jesus spreekwoordelik ‘n dorp of ‘n stad (‘n teikengroep) waarheen ons gestuur word.

Dit beteken ons moenie teen ons eie mure vaskyk nie. Ons word nie net na onsself gestuur nie. Ons word gered en geseën om tot ‘n seën te wees. Ons glo en dien die Here vir die wêreld.

Die teoloog Daniel Migliore se die gemeente as Jesus se gestuurdes se werk het te doen met die feit dat ons priesters, profete en konings is:

  • Ons moet op priesterlike wyse vergifnis en versoening verkondig,
  • op profetiese wyse onreg en verdrukking afwys en
  • op koninklike wyse die swakkes en vreemdelinge moet optel en die magte en vrese wat menslike lewe verniel moet bestry en bevryding bring.

Dink aan die baie hartseer, pyn, haat, vooroordeel, onreg en gebrokenheid in die wêreld. Waar op hierdie groot spyskaart fokus die Here ons aandag om sy vrede genesing en gemeenskap te bring?

Hoe gestuur?

Hoe stuur Jesus ons? Dit is juis in ons tyd van geestelike beeldpoetsery belangrik dat hierdie vraag goed hanteer word. Die verhaal soos Markus dit oorlewer, laat ons sien dat die regte houding van die boodskapper belangrik is. Die gestuurdes verkondig nie hulleself nie, maar Christus en die koninkryk. Die gestuurdes is ook bereid om die gasvryheid van ander waardig te wees. Dit wil sê hulle probeer nie ‘n boodskap afdwing nie, maar Jesus se goeie, werklik bevrydende nuus bring.

Gestuurdes is nederige dienaars.

Waarmee gestuur?

Waarmee stuur Jesus ons? Hy stuur ons met die gesag om bose magte uit te dryf. Die vraag vir die prediking is: Watter bose magte bedreig die welwese van ons gemeenskap? Is daar bose bedreigings waaroor ons dalk te bang is om te praat omdat dit ons ongemaklik maak en verleë laat? Watter bekering het ons self nodig? Hoe sal ons die bose magte identifiseer en name gee ten einde hulle met woord en daad in die Naam van Christus te kan uitdryf?

Weerstand

Indien ons hierdie roeping gehoorsaam, moet ons weerstand verwag. Soos in Nasaret, sal die mense nie daarvan hou nie. Ons sal die weerstand ook aan ons eie lyf voel. Dit mag ons egter nie verhinder om die regte ding te doen nie.

Ons kan onthou:

  • Ons is nie alleen nie, ons loop die pad gesamentlik. Jesus het die dissipels twee-twee uitgestuur.
  • Ons is ook nie swak nie, daar is krag beskikbaar. Jesus het aan die dissipels “mag oor die onrein geeste” gegee.
Verras

Mag ons verras word deur al die dinge wat die sturende Here deur ons bereik. Mag die Here ons krag gee om die teleurstelling te verwerk en mag ons genadige harte ontvang om te vergewewaar mense ons teenstaan, en mag ons deursettingsvermoë ontvang om bemoedig voort te gaan ten spyte van teenstand.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
VONKK 111 Die Here stuur ons uit / Enviado soy de Dios
lam 190 Onbeskaamd
Lied 284 “Laat, Heer, u vrede deur my vloei”

Seën
Die Here stuur ons uit.
Hy stuur ons wêreldwyd
om wonde te genees,
getuies te kan wees.
(uit Vonkk 111)
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Respons
Flam 100 Gaan Dan Heen
Lied 453 Refrein
Lied 533 “Stuur ons, Here”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.