Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees

Groot Lydensweek

Liturgiese Voorstel

Tekste

Maandag
Jesaja  42:1-9
Psalm 36:5-11
Hebreërs 9:11-15
Johannes 12:1-11

Dinsdag
Jesaja 49:1-7
Psalm 71:1-14
1 Korintiërs 1:18-31
Johannes 12:20-36

Woensdag
Jesaja 50:4-9a
Psalm 70
Hebreërs 12:1-3
Johannes 13:21-32

Donderdag
Eksodus 12:1-4(5-10), 11-14
Psalm 116:1-2, 12-19
1 Korintiërs 11:23-26
Johannes 13:1-17, 31b-35

Goeie Vrydag
Jesaja 52:13-53:12
Psalm 22
Hebreërs 10:16-25 of 4:14-16; 5:7-9
Johannes 18:1-19:42

Heilige Saterdag
Job 14:1-14 of Klaagliedere 3:1-9; 19-24
Psalm 31:1-4; 15-16
1 Petrus 4:1-8
Matteus 27:57-66 of Johannes 19:38-42

Inleiding

Dieselfde Skrifgedeeltes word in jare A, B en C vir Groot Lydensweek gebruik. Die gedagte is om die gemeente jaarliks op die pad te neem na Goeie Vrydag en Paassondag. Palmsondag het ons natuurlik alreeds voorberei vir hierdie week se saamloop in die skadu van die kruis. Ons volg Jesus op sy weg na die kruis. (Vgl hierbo die laaste paragraaf in “Konteks” en die eerste paragraaf in die “Preekstudie”.)

“In sekere mate is die viering van die Groot Lydensweek die hoogtepunt van Lydenstyd. Op elkeen van die dae in hierdie week word ’n spesifieke aspek van of gebeurtenis op Jesus se Lydensweg in herinnering gebring. Dit is nie regtig moontlik om te weet presies wat alles gedurende die laaste week in Jesus se lewe gebeur het nie. Met verloop van tyd het dit gebruiklik geword om op die volgende dae die volgende gebeurtenisse te herdenk:
Sondag (Palmsondag): Die intog van Jesus in Jerusalem
Maandag: Die reiniging van die tempel.
Dinsdag : Strydgesprekke in Jerusalem.
Woensdag: Jesus rus in Betanië, Hy word gesalf.
Donderdag: Instelling van die nagmaal, voetwassing, Getsemane.
Vrydag (Goeie Vrydag): Kruisiging, begrafnis.
Saterdag (Stil Saterdag): Jesus in die graf.
(Gerhard Bothma, Woordwyser II, 2008, bl 52)

Elke gemeente sal natuurlik hierdie week kan inrig na gelang van hulle unieke omstandighede.
Die dienste is meer sober, gewyd en meditatief van aard. Daar moet beslis geen uitbundigheid wees nie!

Diensorde

Maandag  tot Woensdag
Algemene riglyn

Vooraf
Stilte is ideaal, maar gepaste orrel- of CD-musiek kan ook gebruik word om ’n aanbiddingsatmosfeer te skep.

Die volgende voorstel vir musiek vooraf verskyn in Preekstudies met Liturgiese riglyne, 2006, bl 123:
Die musiek van die geloofsgemeenskap te Taizé.
Rachmaninov se Vespers, veral sy Nunc Dimittis.
Die musiek van Pieter van der Westhuizen en Chris Lamprecht soos uitgevoer deur die Singkronieskamer-koor (beide op CD).

Daar is soveel moontlikhede uit die Passies van Bach (Matteus, Markus en Johannes) asook uittreksels uit sy kantate Herz und Mund und Tat und Leben.
Die Messias van Händel – veral Behold the Lamb en I Know that my Redeemer liveth.

Die Agnus Dei van al die groot komponiste sou deur die week as tema gebruik kan word “Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons” Samuel Barber, Bizet, Bach se Mis in B, Verdi se Requiem, Mozart en ander.

Bruckner se Christus factus est.
“Daar is ook ’n CD Liturgy for Holy Week met Gregoriaanse gesange – ideaal vir ’n atmosfeer van bepeinsing.

Seëngroet

Sang
Lied 247 (NSG 233); 393 (NSG 108); 396 (NSG 104); 384

Gebed
Verskeie bronne kan benut word soos: Groot Gebedeboek, Lux Verbi.BM, 2003; Gebedeboek vir die lewe, Lux Verbi.BM, 2007; Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle, Lux Verbi.BM, 2001 en werke van Jorg Zink, C S Lewis en I L De Villiers.

Die onderskeie voorlesings uit die Skrif word verkieslik deur verskillende persone (mans, vrouens of kinders) gedoen.
Tussen die Skriflesings sou ook enkele gedigte, wat aansluit by hierdie tyd, benut kan word.
By die verskillende Skrifgedeeltes kan met groot vrug net enkele gedagtes of kernwoorde met die dataprojektor vertoon word om die nadenke oor die gedeelte te stimuleer.

Eerste Skriflesing
Ou-Testamentiese Skrifgedeelte van die spesifieke dag

Stilte

Tweede Skriflesing
Psalm van die spesifieke dag

Stilte

Derde Skriflesing
Skrifgedeelte uit die briewe vir die spesifieke dag

Stilte

Vierde Skriflesing
Evangelielesing van die spesifieke dag

Gebed
Nie net openbare gebed deur voorgangers nie, maar in aansluiting by die atmosfeer van hierdie byeenkomste moet daar veral ruim tyd wees vir stil gebed.

Sang
Lied 308/NSG 260; Lied 390/NSG 107; Lied 239/ NSG215; Lied 377; Lied 391/NSG 105

Seën
Almal verlaat die kerkgebou in stilte sodat persone wat wil, kan agterbly vir stilte, nadenke en gebed.


Maandag: 29 Maart 2010

Vooraf
Prent van Jesus in Betanië – Jan Vermeer
Sanctus uit Missa Solemnis van Beethoven

Seëngroet

Sang
Lied 393:1/NSG 108

Gebed
O passievolle God,
hoor my as ek eerlik sê dat ek eintlik
die wysheid van Boeddha verkies, wat gesê het:
“Hy wat vyftig keer liefhet, het vyftig keer pyn
Hy wat aan niks sy hart gee nie, leef sonder pyn.”
Want dit maak seer om lief te hê,
dit weet U, God van liefde, baie goed.
Om om te gee, om ander in jou hart toe te laat,
beteken altyd die moontlikheid van pyn,
want die mense wat jy liefhet, kry seer, Here,
hulle maak jou seer,
stel jou teleur,
verlaat jou, gaan dood.
En ons sou liewer dié pyn gespaar wou bly.
Maar ons het die vermoë, die verlange om lief te hê
geërf van u Seun
wat van liefde gemaak is.
Hy het oor Lasarus en oor Jerusalem gehuil
en op Golgota elke pyn van elke mens in sy liggaam gevoel.
Hy het vir alle nood van alle tye gesterf en
die mens se diepste hel – sonde en dood – gedra en oorwin.
Hý het kans gesien om die prys van liefde te betaal.
Vader, help ons dan, in sy Naam,
om lief te hê
sonder om die prys te bereken (uit: Die Groot Gebedeboek, bl 403).

Skriflesings
Lees Jesaja 42:1-9.

Stilte en nadenke 

(Kernbegrippe op skerm)
Nog een van die “Kneg”-gedeeltes in Jesaja.
Hy is God se verbond met mense (v 6).
Die aanbreek van die nuwe verbond (v 9).
Lees Psalm 36:6-11.

Stilte en nadenke 

(Kernbegrippe op skerm)
Onmeetbare trou.
Oorvloed/ strome/ lig/ beskerm/ drink/ lewe

Lees Hebreërs 9:11-15.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Wat in die ou verbondstent gesimboliseer is en waarna uitgesien is. Sonde het gemaak dat die bloedoffers aanhoudend gebring moes word – die skeiding!
In Christus as Hoëpriester is ’n nuwe orde nou verwesenlik!
’n Bomenslike verbondstent. Sy eie bloed! Eenmalig en vir altyd en ewig! Nuwe verbond!

Lees Johannes 12:1-11.

Prent van Martha en Maria

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesus word gesalf – vir die dood. Watter geur sou nie in daardie huis gehang het nie! Vir maande daarna nog!
Judas dink aan rande en sente! Wat weet hy van arm wees!
Carpe diem (v 8)
Skouspelagtig om Lasarus wat dood was te kom bekyk.
Hulle sou sien hoe God Homself gee!

Gebedstyd

Sang
Lied 260:3/ NSG 348

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Kyrie uit Missa Solemnis van Beethoven.


Dinsdag: 30 Maart 2010

Vooraf
Prent van koringkorrel wat sterf en voortbring (verskeie)
A Mass for Peace – Benedictus (Jenkins) (100 Best Sacred Works EMI Classics)
Pie Jesu (Lloyd Weber) (bg CD)

Gebed
O Wysheid van God
voor wie ons dwaasheid altyd moet buig,
wat altyd genadig bly teenoor ons swakhede –
ons loof en dank U
omdat U afgesien het van u hemelse mag
en ons nederige bestaan as mens binnegekom het,
dat U selfs ons weerlose vlees aangeneem
en aan ’n kruis u arms wyd uitgestrek het
oor hierdie aarde.
Dankie dat U bereid was om
ter wille van ons skandalige lewens
self tot skande gemaak te word.
Dankie dat U U in ’n graf laat neerlê het,
sodat ons nooit weer die graf hoef te vrees nie,
omdat dit nou vir u kinders die poort geword het
tot die opstanding en die Lewe.
In die Naam van die Een wat die dood oorwin het,
bid ons nou vir almal oral in die wêreld wat, soos U,
aangehou word sonder ’n regverdige verhoor,
wat deur vriende verraai of in die steek gelaat is,
wie se liggame pyn verduur, onteer
of geweld aangedoen word;
wat alleen sterf sonder waardigheid,
bemoediging of hoop . . .
Lof aan U, ons oudste Broer, Jesus,
omdat U geword het been van ons been,
vlees van ons vlees,
by wie die beker van lyding nié verbygegaan het nie,
en wat in die nag toe U verraai is,
brood geneem, gedank en dit gebreek het
met die woorde:
“Dit is my liggaam wat vir julle gegee word . . .”
en wat die beker met wyn gelig en gesê het:
“Dit is die nuwe verbond, beseël deur my bloed,
wat vir julle vergiet word.”
Here, ons sidder steeds voor die ontsaglike betekenis
van hierdie woorde, en van die daad wat sou volg.
En elke keer wanneer ons
die nagmaalbrood eet en die wyn drink,
verlang ons na die brood van die nuwe môre
en die wyn van die bedeling wat kom,
wanneer ons saam met U sal aansit  . . .
Kom nou, o lewegewende Gees,
maak ons een met Christus
sodat ons wat in sy dood gedoop is,
ook sal opstaan tot ’n nuwe lewe,
ook nou reeds, hier op aarde. Amen (uit: Gebedeboek vir die lewe, bl 184).

Skriflesings
Lees Jesaja 49:1-7.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesaja (en Israel) as kneg om wat te doen?
Christus as Kneg.

Lees Psalm 71:1-14.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Vergelyk vers 5-6 met Jesaja 49:1
Godverlatenheid is nooit ons deel nie (v 11).

Lees 1 Korintiërs 1:18-31.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Vir die Jode moes die Messias ’n magtige heerser wees.
Vir die Grieke met hulle baie sterk gode was om te sterwe ’n algehele mislukking.
Menslike wysheid en logika kan verlossing nie verdien nie.
Die gekruisigde Dienaar is die inhoud van ons prediking – vir baie in ons tyd is dit ook onsin en tydmors.

Lees Johannes 12:20-36.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die Koringkorrel moet sterf om baie dienaars voort te bring!
Sou Hy in sy ontsteltenis eerder hierdie uur vermy of ontduik?
Glo die lig! Leef as lig!

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Mass for Peace – Agnus Dei (Jenkins)


Woensdag: 31 Maart 2010

Skildery van Giotto di Bondone (Judas ontvang verraadgeld).
Musiek vooraf: Bach: Matteus Passie – Erbarme dich, mein Gott; Bach: Jesus bleibet meine Freude

Gebed
Heilige Vader –
Ons lewe in ’n rustelose, raserige wêreld.
Branders breek bulderend oor hulpelose vissersbootjies.
Geweervuur en vuurpyle donder oor weerlose mense.
Op die markplein en die aandelebeurs
dawer die stemme van die ekonomie.
En êrens huil ’n honger kind.
Iewers klink die dowwe pleitstemme van verslaafdes;
die proteskrete van onderdruktes;
die frustrasiewoede van weerloses;
en die gille van dié wat “ondervra” word.
In die fabrieke gons die masjiene.
In tronke klink die geklop van gevangenes teen selmure.
Oral ruis die dawerende stilte van hulle wat weier om te vergewe.
Uit die hart van ons geraaswêreld
roep ons tot U, Here ons God,
hoor die nimmereindigende gebed van u mense vir u mense.
Ons bid dat u die wanklanke wat uit u wêreld opstyg
sal transformeer tot simfonieë van vreugde, liefde en vrede.
O, Here, mag ons gebede nooit uit wanhoop stil word nie . . .
Help ons om te glo dat U nie doof word van ons geraas nie,
maar eerder u ore wyer oopmaak
om elke sug van pyn te hoor (uit: Groot Gebedeboek, bl 103).

Lees Jesaja 50:4-9a.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die profeet as “kneg”.
Jesus Christus as Kneg
Lees Psalm 70

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Hulpeloos en arm.
Dringend moet die uitkoms tog wees!
Lees Hebreërs 12:1-3

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die skare van getuies wat bly glo het in hoofstuk 11 – hulle het nie in hulle tyd die uitkoms gesien nie.
Waarop moet ons oë dan nou gerig wees?
Hy het nie teruggedeins nie – dit maak dat ons ook nie uitsak nie!

Lees Johannes 13:21-32.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesus uiters ontsteld! ’n Verskriklike verraad is aan die gebeur – die duiwel vaar in Judas in!
Die heerlikheid van vernedering, diensbaarheid, liefde tot die dood.
Liefdesmag wat na onmag lyk.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Bach: Matteuspassie: O sacred head, sore wounded
(100 Best Sacred Works, 6 CD’s, EMI Classics)

Donderdagaand 1 April 2010

Op hierdie aand onthou en vier ons die laaste ete wat Jesus in die konteks van die Pasga saam met sy dissipels geëet het. Nou is ons by wat Augustinus genoem het die  triduum (‘drie dae’) waartydens die Here gesterf het, begrawe is  en weer opgestaan het. Hierdie dag word ook soms genoem “Maundy Thursday” na die Latyn mandatum novum of “nuwe gebod” na aanleiding van Johannes 13:34-35 oor die liefde as nuwe gebod en waarskynlik ook die gebeure van die voetwassing, wat ook die evangelielesing vir hierdie diens is.

Diensorde

Donderdag 1 April 2009

Prent van voetwassing Ford Madox Brown – 1865

Musiek vooraf: “Want so lief” (UPE) – Tien kore lofsing die Here (CD saamgestel deur Neil Pauw in samewerking met US Konservatorium – by hom verkrygbaar. Posbus 3040, Matieland, tel 021-8866195).
“Aanskou die Heiland” (Stadskoor Tygerberg) – Tien kore lofsing die Here.

Gebed
Wanneer ons in hierdie dae
u Seun se lyding in Getsemane onthou,
is ons harte vol berou en skaamte
dat ons ons tyd so skandelik verspeel
met onbenullighede
en so bitter min doen om die geloof wat ons bely,
te leef . . .
Ons is so skaam dat oorlog en geweld en wellus
elke dag onder ons toeneem.
Vergewe ons ons wrede onverskilligheid
teenoor die kruis,
en moet dit tog nie vir ons toereken
dat ons, net soos die toeskouers destyds op Golgota,
dadeloos staan en toekyk
hoe U steeds gekruisig word nie.
Ag, Here, leer ons tog opnuut die Goeie Nuus
van u onverdiende genade en vergifnis.
En verhaas tog die dag van U terugkeer
wanneer die hele ou bose wêreld
vernuwe sal word. Amen (uit Gebedeboek vir die lewe, bl 198).

Skriflesings
Lees Eksodus 12:1-14.

Stilte en nadenke
(Kernbegrippe op skerm)
Die jaar begin met Paasfees!
Pasga (Paasfees) beteken “oorslaan” (v 13).

Lees Psalm 116:1-2, 12-19.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Van ondervinding kan die digter praat.
Getuienis oor die Here se sorg vind in die erediens plaas – in die teenwoordigheid van sy hele volk!
Die Here se eiendom is sy dienaars – knegte!

Lees 1 Korintiërs 11:23-26.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Instellingswoorde van die nagmaal.
Sy liggaam vir mense – die nuwe verbond op ons harte geskrywe (Jer 31).
Gedagtenis = om te onthou; om nooit te vergeet nie; om kragtig daaruit te leef!! Dit is lewende verkondiging wat jy doen!

Lees Johannes 13:1-17, 31-35.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
“Dit is vir julle!” Ook die voete wat gewas word, soos die brood en wyn van die nagmaal!
’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie – hoe moet die dienaars dan optree? Dan sal die wêreld weet wie sy dissipels (knegte, dienaars) is.

Diens van die tafel

Herinnering
1 Korintiërs 11:23-26

Sang
Lied 377:1, 2
Lied 526

Gebed
Liewe Here,
By u gedekte tafel, waar brood en wyn
so duidelik spreek van u ontferming,
bring ons ons gebede vir al die nood in die wêreld om ons.
Ons, wat gesond is, bid vir die siekes.
Ons, wat geen pyn het nie, bid vir dié wat ly.
Ons, wat kan loop en staan waar ons wil,
bid vir dié wat aan ‘n bed of in ’n huis vasgekluister is.
Ons, wat kan praat, sien en hoor, bid vir hulle wat stom, blind en doof is.
Ons, wat helder kan dink, bid vir hulle wat verstandelik gestremd is.
Ons, wat die gebruik van al ons ledemate het,
bid vir hulle wat liggaamlik gestremd is.
Ons wat oorvloed het, bid vir die armes.
Ons, wat genoeg het om te eet, bid vir dié wat honger is.
Ons, wat woon in huise, bid vir hulle wat leef op straat
of in vlugtelingkampe.
Ons, wat vry is, bid vir die gevangenes.
Ons, wat in vrede lewe, bid vir hulle wat in oorlogsgebiede woon.
Namens hulle almal en vir dié wat treur en eensaam is, vra ons:
Here, wees genadig!
Ons wil U nie vandag vra om U oor ons te ontferm
as ons self nie bereid is om ons te ontferm nie.
Daarom bid ons vir die bereidheid, die liefde en die middele om hierdie nood te kan verlig.
So lewe ons volgens u wil.
Amen (J Evers-Kruit in Gebedeboek met Liturgiese voorstelle, 2001, bl 57).

Gemeenskap
Uitdeel, instelling en gebruik van brood en wyn.

Herinnering
“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.
Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” ( Joh 13:34-35).
Die kerkgebou word, met die oog op Goeie Vrydag, van alle versierings soos blomme, prente, kanselkleed, baniere en kerse gestroop. Slegs ’n kruis in die liturgiese ruimte met ’n diep bloedrooi doek gedeeltelik daaroor gedrapeer.

Geen sang of seën nie.

Almal verlaat die kerkgebou in stilte – geen orrelspel  of ander musiek nie.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Musiek: “Aandgesang” (UP) – Tien kore lofsing die Here.


Donderdagaand: 1 April 2010

Op hierdie aand onthou en vier ons die laaste ete wat Jesus in die konteks van die Pasga saam met sy dissipels geëet het. Nou is ons by wat Augustinus genoem het die  triduum (‘drie dae’) waartydens die Here gesterf het, begrawe is  en weer opgestaan het. Hierdie dag word ook soms genoem “Maundy Thursday” na die Latyn mandatum novum of “nuwe gebod” na aanleiding van Johannes 13:34-35 oor die liefde as nuwe gebod en waarskynlik ook die gebeure van die voetwassing, wat ook die evangelielesing vir hierdie diens is.

Diensorde

Prent van voetwassing Ford Madox Brown – 1865

Musiek vooraf: “Want so lief” (UPE) – Tien kore lofsing die Here (CD saamgestel deur Neil Pauw in samewerking met US Konservatorium – by hom verkrygbaar. Posbus 3040, Matieland, tel 021-8866195).
“Aanskou die Heiland” (Stadskoor Tygerberg) – Tien kore lofsing die Here.

Gebed
Wanneer ons in hierdie dae
u Seun se lyding in Getsemane onthou,
is ons harte vol berou en skaamte
dat ons ons tyd so skandelik verspeel
met onbenullighede
en so bitter min doen om die geloof wat ons bely,
te leef . . .
Ons is so skaam dat oorlog en geweld en wellus
elke dag onder ons toeneem.
Vergewe ons ons wrede onverskilligheid
teenoor die kruis,
en moet dit tog nie vir ons toereken
dat ons, net soos die toeskouers destyds op Golgota,
dadeloos staan en toekyk
hoe U steeds gekruisig word nie.
Ag, Here, leer ons tog opnuut die Goeie Nuus
van u onverdiende genade en vergifnis.
En verhaas tog die dag van U terugkeer
wanneer die hele ou bose wêreld
vernuwe sal word. Amen (uit Gebedeboek vir die lewe, bl 198).

Skriflesings
Lees Eksodus 12:1-14.

Stilte en nadenke
(Kernbegrippe op skerm)
Die jaar begin met Paasfees!
Pasga (Paasfees) beteken “oorslaan” (v 13).

Lees Psalm 116:1-2, 12-19.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Van ondervinding kan die digter praat.
Getuienis oor die Here se sorg vind in die erediens plaas – in die teenwoordigheid van sy hele volk!
Die Here se eiendom is sy dienaars – knegte!

Lees 1 Korintiërs 11:23-26.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Instellingswoorde van die nagmaal.
Sy liggaam vir mense – die nuwe verbond op ons harte geskrywe (Jer 31).
Gedagtenis = om te onthou; om nooit te vergeet nie; om kragtig daaruit te leef!! Dit is lewende verkondiging wat jy doen!

Lees Johannes 13:1-17, 31-35.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
“Dit is vir julle!” Ook die voete wat gewas word, soos die brood en wyn van die nagmaal!
’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie – hoe moet die dienaars dan optree? Dan sal die wêreld weet wie sy dissipels (knegte, dienaars) is.

Diens van die tafel

Herinnering
1 Korintiërs 11:23-26

Sang
Lied 377:1, 2
Lied 526

Gebed
Liewe Here,
By u gedekte tafel, waar brood en wyn
so duidelik spreek van u ontferming,
bring ons ons gebede vir al die nood in die wêreld om ons.
Ons, wat gesond is, bid vir die siekes.
Ons, wat geen pyn het nie, bid vir dié wat ly.
Ons, wat kan loop en staan waar ons wil,
bid vir dié wat aan ‘n bed of in ’n huis vasgekluister is.
Ons, wat kan praat, sien en hoor, bid vir hulle wat stom, blind en doof is.
Ons, wat helder kan dink, bid vir hulle wat verstandelik gestremd is.
Ons, wat die gebruik van al ons ledemate het,
bid vir hulle wat liggaamlik gestremd is.
Ons wat oorvloed het, bid vir die armes.
Ons, wat genoeg het om te eet, bid vir dié wat honger is.
Ons, wat woon in huise, bid vir hulle wat leef op straat
of in vlugtelingkampe.
Ons, wat vry is, bid vir die gevangenes.
Ons, wat in vrede lewe, bid vir hulle wat in oorlogsgebiede woon.
Namens hulle almal en vir dié wat treur en eensaam is, vra ons:
Here, wees genadig!
Ons wil U nie vandag vra om U oor ons te ontferm
as ons self nie bereid is om ons te ontferm nie.
Daarom bid ons vir die bereidheid, die liefde en die middele om hierdie nood te kan verlig.
So lewe ons volgens u wil.
Amen (J Evers-Kruit in Gebedeboek met Liturgiese voorstelle, 2001, bl 57).

Gemeenskap
Uitdeel, instelling en gebruik van brood en wyn.

Herinnering
“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.
Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” ( Joh 13:34-35).
Die kerkgebou word, met die oog op Goeie Vrydag, van alle versierings soos blomme, prente, kanselkleed, baniere en kerse gestroop. Slegs ’n kruis in die liturgiese ruimte met ’n diep bloedrooi doek gedeeltelik daaroor gedrapeer.

Geen sang of seën nie.

Almal verlaat die kerkgebou in stilte – geen orrelspel  of ander musiek nie.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Musiek: “Aandgesang” (UP) – Tien kore lofsing die Here.

Sections

Liturgiese Voorstel

Tekste

Maandag
Jesaja  42:1-9
Psalm 36:5-11
Hebreërs 9:11-15
Johannes 12:1-11

Dinsdag
Jesaja 49:1-7
Psalm 71:1-14
1 Korintiërs 1:18-31
Johannes 12:20-36

Woensdag
Jesaja 50:4-9a
Psalm 70
Hebreërs 12:1-3
Johannes 13:21-32

Donderdag
Eksodus 12:1-4(5-10), 11-14
Psalm 116:1-2, 12-19
1 Korintiërs 11:23-26
Johannes 13:1-17, 31b-35

Goeie Vrydag
Jesaja 52:13-53:12
Psalm 22
Hebreërs 10:16-25 of 4:14-16; 5:7-9
Johannes 18:1-19:42

Heilige Saterdag
Job 14:1-14 of Klaagliedere 3:1-9; 19-24
Psalm 31:1-4; 15-16
1 Petrus 4:1-8
Matteus 27:57-66 of Johannes 19:38-42

Inleiding

Dieselfde Skrifgedeeltes word in jare A, B en C vir Groot Lydensweek gebruik. Die gedagte is om die gemeente jaarliks op die pad te neem na Goeie Vrydag en Paassondag. Palmsondag het ons natuurlik alreeds voorberei vir hierdie week se saamloop in die skadu van die kruis. Ons volg Jesus op sy weg na die kruis. (Vgl hierbo die laaste paragraaf in “Konteks” en die eerste paragraaf in die “Preekstudie”.)

“In sekere mate is die viering van die Groot Lydensweek die hoogtepunt van Lydenstyd. Op elkeen van die dae in hierdie week word ’n spesifieke aspek van of gebeurtenis op Jesus se Lydensweg in herinnering gebring. Dit is nie regtig moontlik om te weet presies wat alles gedurende die laaste week in Jesus se lewe gebeur het nie. Met verloop van tyd het dit gebruiklik geword om op die volgende dae die volgende gebeurtenisse te herdenk:
Sondag (Palmsondag): Die intog van Jesus in Jerusalem
Maandag: Die reiniging van die tempel.
Dinsdag : Strydgesprekke in Jerusalem.
Woensdag: Jesus rus in Betanië, Hy word gesalf.
Donderdag: Instelling van die nagmaal, voetwassing, Getsemane.
Vrydag (Goeie Vrydag): Kruisiging, begrafnis.
Saterdag (Stil Saterdag): Jesus in die graf.
(Gerhard Bothma, Woordwyser II, 2008, bl 52)

Elke gemeente sal natuurlik hierdie week kan inrig na gelang van hulle unieke omstandighede.
Die dienste is meer sober, gewyd en meditatief van aard. Daar moet beslis geen uitbundigheid wees nie!

Diensorde

Maandag  tot Woensdag
Algemene riglyn

Vooraf
Stilte is ideaal, maar gepaste orrel- of CD-musiek kan ook gebruik word om ’n aanbiddingsatmosfeer te skep.

Die volgende voorstel vir musiek vooraf verskyn in Preekstudies met Liturgiese riglyne, 2006, bl 123:
Die musiek van die geloofsgemeenskap te Taizé.
Rachmaninov se Vespers, veral sy Nunc Dimittis.
Die musiek van Pieter van der Westhuizen en Chris Lamprecht soos uitgevoer deur die Singkronieskamer-koor (beide op CD).

Daar is soveel moontlikhede uit die Passies van Bach (Matteus, Markus en Johannes) asook uittreksels uit sy kantate Herz und Mund und Tat und Leben.
Die Messias van Händel – veral Behold the Lamb en I Know that my Redeemer liveth.

Die Agnus Dei van al die groot komponiste sou deur die week as tema gebruik kan word “Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons” Samuel Barber, Bizet, Bach se Mis in B, Verdi se Requiem, Mozart en ander.

Bruckner se Christus factus est.
“Daar is ook ’n CD Liturgy for Holy Week met Gregoriaanse gesange – ideaal vir ’n atmosfeer van bepeinsing.

Seëngroet

Sang
Lied 247 (NSG 233); 393 (NSG 108); 396 (NSG 104); 384

Gebed
Verskeie bronne kan benut word soos: Groot Gebedeboek, Lux Verbi.BM, 2003; Gebedeboek vir die lewe, Lux Verbi.BM, 2007; Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle, Lux Verbi.BM, 2001 en werke van Jorg Zink, C S Lewis en I L De Villiers.

Die onderskeie voorlesings uit die Skrif word verkieslik deur verskillende persone (mans, vrouens of kinders) gedoen.
Tussen die Skriflesings sou ook enkele gedigte, wat aansluit by hierdie tyd, benut kan word.
By die verskillende Skrifgedeeltes kan met groot vrug net enkele gedagtes of kernwoorde met die dataprojektor vertoon word om die nadenke oor die gedeelte te stimuleer.

Eerste Skriflesing
Ou-Testamentiese Skrifgedeelte van die spesifieke dag

Stilte

Tweede Skriflesing
Psalm van die spesifieke dag

Stilte

Derde Skriflesing
Skrifgedeelte uit die briewe vir die spesifieke dag

Stilte

Vierde Skriflesing
Evangelielesing van die spesifieke dag

Gebed
Nie net openbare gebed deur voorgangers nie, maar in aansluiting by die atmosfeer van hierdie byeenkomste moet daar veral ruim tyd wees vir stil gebed.

Sang
Lied 308/NSG 260; Lied 390/NSG 107; Lied 239/ NSG215; Lied 377; Lied 391/NSG 105

Seën
Almal verlaat die kerkgebou in stilte sodat persone wat wil, kan agterbly vir stilte, nadenke en gebed.

Maandag: 29 Maart 2010

Vooraf
Prent van Jesus in Betanië – Jan Vermeer
Sanctus uit Missa Solemnis van Beethoven

Seëngroet

Sang
Lied 393:1/NSG 108

Gebed
O passievolle God,
hoor my as ek eerlik sê dat ek eintlik
die wysheid van Boeddha verkies, wat gesê het:
“Hy wat vyftig keer liefhet, het vyftig keer pyn
Hy wat aan niks sy hart gee nie, leef sonder pyn.”
Want dit maak seer om lief te hê,
dit weet U, God van liefde, baie goed.
Om om te gee, om ander in jou hart toe te laat,
beteken altyd die moontlikheid van pyn,
want die mense wat jy liefhet, kry seer, Here,
hulle maak jou seer,
stel jou teleur,
verlaat jou, gaan dood.
En ons sou liewer dié pyn gespaar wou bly.
Maar ons het die vermoë, die verlange om lief te hê
geërf van u Seun
wat van liefde gemaak is.
Hy het oor Lasarus en oor Jerusalem gehuil
en op Golgota elke pyn van elke mens in sy liggaam gevoel.
Hy het vir alle nood van alle tye gesterf en
die mens se diepste hel – sonde en dood – gedra en oorwin.
Hý het kans gesien om die prys van liefde te betaal.
Vader, help ons dan, in sy Naam,
om lief te hê
sonder om die prys te bereken (uit: Die Groot Gebedeboek, bl 403).

Skriflesings
Lees Jesaja 42:1-9.

Stilte en nadenke 

(Kernbegrippe op skerm)
Nog een van die “Kneg”-gedeeltes in Jesaja.
Hy is God se verbond met mense (v 6).
Die aanbreek van die nuwe verbond (v 9).
Lees Psalm 36:6-11.

Stilte en nadenke 

(Kernbegrippe op skerm)
Onmeetbare trou.
Oorvloed/ strome/ lig/ beskerm/ drink/ lewe

Lees Hebreërs 9:11-15.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Wat in die ou verbondstent gesimboliseer is en waarna uitgesien is. Sonde het gemaak dat die bloedoffers aanhoudend gebring moes word – die skeiding!
In Christus as Hoëpriester is ’n nuwe orde nou verwesenlik!
’n Bomenslike verbondstent. Sy eie bloed! Eenmalig en vir altyd en ewig! Nuwe verbond!

Lees Johannes 12:1-11.

Prent van Martha en Maria

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesus word gesalf – vir die dood. Watter geur sou nie in daardie huis gehang het nie! Vir maande daarna nog!
Judas dink aan rande en sente! Wat weet hy van arm wees!
Carpe diem (v 8)
Skouspelagtig om Lasarus wat dood was te kom bekyk.
Hulle sou sien hoe God Homself gee!

Gebedstyd

Sang
Lied 260:3/ NSG 348

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Kyrie uit Missa Solemnis van Beethoven.

Dinsdag: 30 Maart 2010

Vooraf
Prent van koringkorrel wat sterf en voortbring (verskeie)
A Mass for Peace – Benedictus (Jenkins) (100 Best Sacred Works EMI Classics)
Pie Jesu (Lloyd Weber) (bg CD)

Gebed
O Wysheid van God
voor wie ons dwaasheid altyd moet buig,
wat altyd genadig bly teenoor ons swakhede –
ons loof en dank U
omdat U afgesien het van u hemelse mag
en ons nederige bestaan as mens binnegekom het,
dat U selfs ons weerlose vlees aangeneem
en aan ’n kruis u arms wyd uitgestrek het
oor hierdie aarde.
Dankie dat U bereid was om
ter wille van ons skandalige lewens
self tot skande gemaak te word.
Dankie dat U U in ’n graf laat neerlê het,
sodat ons nooit weer die graf hoef te vrees nie,
omdat dit nou vir u kinders die poort geword het
tot die opstanding en die Lewe.
In die Naam van die Een wat die dood oorwin het,
bid ons nou vir almal oral in die wêreld wat, soos U,
aangehou word sonder ’n regverdige verhoor,
wat deur vriende verraai of in die steek gelaat is,
wie se liggame pyn verduur, onteer
of geweld aangedoen word;
wat alleen sterf sonder waardigheid,
bemoediging of hoop . . .
Lof aan U, ons oudste Broer, Jesus,
omdat U geword het been van ons been,
vlees van ons vlees,
by wie die beker van lyding nié verbygegaan het nie,
en wat in die nag toe U verraai is,
brood geneem, gedank en dit gebreek het
met die woorde:
“Dit is my liggaam wat vir julle gegee word . . .”
en wat die beker met wyn gelig en gesê het:
“Dit is die nuwe verbond, beseël deur my bloed,
wat vir julle vergiet word.”
Here, ons sidder steeds voor die ontsaglike betekenis
van hierdie woorde, en van die daad wat sou volg.
En elke keer wanneer ons
die nagmaalbrood eet en die wyn drink,
verlang ons na die brood van die nuwe môre
en die wyn van die bedeling wat kom,
wanneer ons saam met U sal aansit  . . .
Kom nou, o lewegewende Gees,
maak ons een met Christus
sodat ons wat in sy dood gedoop is,
ook sal opstaan tot ’n nuwe lewe,
ook nou reeds, hier op aarde. Amen (uit: Gebedeboek vir die lewe, bl 184).

Skriflesings
Lees Jesaja 49:1-7.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesaja (en Israel) as kneg om wat te doen?
Christus as Kneg.

Lees Psalm 71:1-14.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Vergelyk vers 5-6 met Jesaja 49:1
Godverlatenheid is nooit ons deel nie (v 11).

Lees 1 Korintiërs 1:18-31.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Vir die Jode moes die Messias ’n magtige heerser wees.
Vir die Grieke met hulle baie sterk gode was om te sterwe ’n algehele mislukking.
Menslike wysheid en logika kan verlossing nie verdien nie.
Die gekruisigde Dienaar is die inhoud van ons prediking – vir baie in ons tyd is dit ook onsin en tydmors.

Lees Johannes 12:20-36.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die Koringkorrel moet sterf om baie dienaars voort te bring!
Sou Hy in sy ontsteltenis eerder hierdie uur vermy of ontduik?
Glo die lig! Leef as lig!

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Mass for Peace – Agnus Dei (Jenkins)

Woensdag: 31 Maart 2010

Skildery van Giotto di Bondone (Judas ontvang verraadgeld).
Musiek vooraf: Bach: Matteus Passie – Erbarme dich, mein Gott; Bach: Jesus bleibet meine Freude

Gebed
Heilige Vader –
Ons lewe in ’n rustelose, raserige wêreld.
Branders breek bulderend oor hulpelose vissersbootjies.
Geweervuur en vuurpyle donder oor weerlose mense.
Op die markplein en die aandelebeurs
dawer die stemme van die ekonomie.
En êrens huil ’n honger kind.
Iewers klink die dowwe pleitstemme van verslaafdes;
die proteskrete van onderdruktes;
die frustrasiewoede van weerloses;
en die gille van dié wat “ondervra” word.
In die fabrieke gons die masjiene.
In tronke klink die geklop van gevangenes teen selmure.
Oral ruis die dawerende stilte van hulle wat weier om te vergewe.
Uit die hart van ons geraaswêreld
roep ons tot U, Here ons God,
hoor die nimmereindigende gebed van u mense vir u mense.
Ons bid dat u die wanklanke wat uit u wêreld opstyg
sal transformeer tot simfonieë van vreugde, liefde en vrede.
O, Here, mag ons gebede nooit uit wanhoop stil word nie . . .
Help ons om te glo dat U nie doof word van ons geraas nie,
maar eerder u ore wyer oopmaak
om elke sug van pyn te hoor (uit: Groot Gebedeboek, bl 103).

Lees Jesaja 50:4-9a.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die profeet as “kneg”.
Jesus Christus as Kneg
Lees Psalm 70

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Hulpeloos en arm.
Dringend moet die uitkoms tog wees!
Lees Hebreërs 12:1-3

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Die skare van getuies wat bly glo het in hoofstuk 11 – hulle het nie in hulle tyd die uitkoms gesien nie.
Waarop moet ons oë dan nou gerig wees?
Hy het nie teruggedeins nie – dit maak dat ons ook nie uitsak nie!

Lees Johannes 13:21-32.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Jesus uiters ontsteld! ’n Verskriklike verraad is aan die gebeur – die duiwel vaar in Judas in!
Die heerlikheid van vernedering, diensbaarheid, liefde tot die dood.
Liefdesmag wat na onmag lyk.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Bach: Matteuspassie: O sacred head, sore wounded
(100 Best Sacred Works, 6 CD’s, EMI Classics)

Donderdagaand 1 April 2010

Op hierdie aand onthou en vier ons die laaste ete wat Jesus in die konteks van die Pasga saam met sy dissipels geëet het. Nou is ons by wat Augustinus genoem het die  triduum (‘drie dae’) waartydens die Here gesterf het, begrawe is  en weer opgestaan het. Hierdie dag word ook soms genoem “Maundy Thursday” na die Latyn mandatum novum of “nuwe gebod” na aanleiding van Johannes 13:34-35 oor die liefde as nuwe gebod en waarskynlik ook die gebeure van die voetwassing, wat ook die evangelielesing vir hierdie diens is.

Diensorde

Donderdag 1 April 2009

Prent van voetwassing Ford Madox Brown – 1865

Musiek vooraf: “Want so lief” (UPE) – Tien kore lofsing die Here (CD saamgestel deur Neil Pauw in samewerking met US Konservatorium – by hom verkrygbaar. Posbus 3040, Matieland, tel 021-8866195).
“Aanskou die Heiland” (Stadskoor Tygerberg) – Tien kore lofsing die Here.

Gebed
Wanneer ons in hierdie dae
u Seun se lyding in Getsemane onthou,
is ons harte vol berou en skaamte
dat ons ons tyd so skandelik verspeel
met onbenullighede
en so bitter min doen om die geloof wat ons bely,
te leef . . .
Ons is so skaam dat oorlog en geweld en wellus
elke dag onder ons toeneem.
Vergewe ons ons wrede onverskilligheid
teenoor die kruis,
en moet dit tog nie vir ons toereken
dat ons, net soos die toeskouers destyds op Golgota,
dadeloos staan en toekyk
hoe U steeds gekruisig word nie.
Ag, Here, leer ons tog opnuut die Goeie Nuus
van u onverdiende genade en vergifnis.
En verhaas tog die dag van U terugkeer
wanneer die hele ou bose wêreld
vernuwe sal word. Amen (uit Gebedeboek vir die lewe, bl 198).

Skriflesings
Lees Eksodus 12:1-14.

Stilte en nadenke
(Kernbegrippe op skerm)
Die jaar begin met Paasfees!
Pasga (Paasfees) beteken “oorslaan” (v 13).

Lees Psalm 116:1-2, 12-19.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Van ondervinding kan die digter praat.
Getuienis oor die Here se sorg vind in die erediens plaas – in die teenwoordigheid van sy hele volk!
Die Here se eiendom is sy dienaars – knegte!

Lees 1 Korintiërs 11:23-26.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Instellingswoorde van die nagmaal.
Sy liggaam vir mense – die nuwe verbond op ons harte geskrywe (Jer 31).
Gedagtenis = om te onthou; om nooit te vergeet nie; om kragtig daaruit te leef!! Dit is lewende verkondiging wat jy doen!

Lees Johannes 13:1-17, 31-35.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
“Dit is vir julle!” Ook die voete wat gewas word, soos die brood en wyn van die nagmaal!
’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie – hoe moet die dienaars dan optree? Dan sal die wêreld weet wie sy dissipels (knegte, dienaars) is.

Diens van die tafel

Herinnering
1 Korintiërs 11:23-26

Sang
Lied 377:1, 2
Lied 526

Gebed
Liewe Here,
By u gedekte tafel, waar brood en wyn
so duidelik spreek van u ontferming,
bring ons ons gebede vir al die nood in die wêreld om ons.
Ons, wat gesond is, bid vir die siekes.
Ons, wat geen pyn het nie, bid vir dié wat ly.
Ons, wat kan loop en staan waar ons wil,
bid vir dié wat aan ‘n bed of in ’n huis vasgekluister is.
Ons, wat kan praat, sien en hoor, bid vir hulle wat stom, blind en doof is.
Ons, wat helder kan dink, bid vir hulle wat verstandelik gestremd is.
Ons, wat die gebruik van al ons ledemate het,
bid vir hulle wat liggaamlik gestremd is.
Ons wat oorvloed het, bid vir die armes.
Ons, wat genoeg het om te eet, bid vir dié wat honger is.
Ons, wat woon in huise, bid vir hulle wat leef op straat
of in vlugtelingkampe.
Ons, wat vry is, bid vir die gevangenes.
Ons, wat in vrede lewe, bid vir hulle wat in oorlogsgebiede woon.
Namens hulle almal en vir dié wat treur en eensaam is, vra ons:
Here, wees genadig!
Ons wil U nie vandag vra om U oor ons te ontferm
as ons self nie bereid is om ons te ontferm nie.
Daarom bid ons vir die bereidheid, die liefde en die middele om hierdie nood te kan verlig.
So lewe ons volgens u wil.
Amen (J Evers-Kruit in Gebedeboek met Liturgiese voorstelle, 2001, bl 57).

Gemeenskap
Uitdeel, instelling en gebruik van brood en wyn.

Herinnering
“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.
Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” ( Joh 13:34-35).
Die kerkgebou word, met die oog op Goeie Vrydag, van alle versierings soos blomme, prente, kanselkleed, baniere en kerse gestroop. Slegs ’n kruis in die liturgiese ruimte met ’n diep bloedrooi doek gedeeltelik daaroor gedrapeer.

Geen sang of seën nie.

Almal verlaat die kerkgebou in stilte – geen orrelspel  of ander musiek nie.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Musiek: “Aandgesang” (UP) – Tien kore lofsing die Here.

Donderdagaand: 1 April 2010

Op hierdie aand onthou en vier ons die laaste ete wat Jesus in die konteks van die Pasga saam met sy dissipels geëet het. Nou is ons by wat Augustinus genoem het die  triduum (‘drie dae’) waartydens die Here gesterf het, begrawe is  en weer opgestaan het. Hierdie dag word ook soms genoem “Maundy Thursday” na die Latyn mandatum novum of “nuwe gebod” na aanleiding van Johannes 13:34-35 oor die liefde as nuwe gebod en waarskynlik ook die gebeure van die voetwassing, wat ook die evangelielesing vir hierdie diens is.

Diensorde

Prent van voetwassing Ford Madox Brown – 1865

Musiek vooraf: “Want so lief” (UPE) – Tien kore lofsing die Here (CD saamgestel deur Neil Pauw in samewerking met US Konservatorium – by hom verkrygbaar. Posbus 3040, Matieland, tel 021-8866195).
“Aanskou die Heiland” (Stadskoor Tygerberg) – Tien kore lofsing die Here.

Gebed
Wanneer ons in hierdie dae
u Seun se lyding in Getsemane onthou,
is ons harte vol berou en skaamte
dat ons ons tyd so skandelik verspeel
met onbenullighede
en so bitter min doen om die geloof wat ons bely,
te leef . . .
Ons is so skaam dat oorlog en geweld en wellus
elke dag onder ons toeneem.
Vergewe ons ons wrede onverskilligheid
teenoor die kruis,
en moet dit tog nie vir ons toereken
dat ons, net soos die toeskouers destyds op Golgota,
dadeloos staan en toekyk
hoe U steeds gekruisig word nie.
Ag, Here, leer ons tog opnuut die Goeie Nuus
van u onverdiende genade en vergifnis.
En verhaas tog die dag van U terugkeer
wanneer die hele ou bose wêreld
vernuwe sal word. Amen (uit Gebedeboek vir die lewe, bl 198).

Skriflesings
Lees Eksodus 12:1-14.

Stilte en nadenke
(Kernbegrippe op skerm)
Die jaar begin met Paasfees!
Pasga (Paasfees) beteken “oorslaan” (v 13).

Lees Psalm 116:1-2, 12-19.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Van ondervinding kan die digter praat.
Getuienis oor die Here se sorg vind in die erediens plaas – in die teenwoordigheid van sy hele volk!
Die Here se eiendom is sy dienaars – knegte!

Lees 1 Korintiërs 11:23-26.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
Instellingswoorde van die nagmaal.
Sy liggaam vir mense – die nuwe verbond op ons harte geskrywe (Jer 31).
Gedagtenis = om te onthou; om nooit te vergeet nie; om kragtig daaruit te leef!! Dit is lewende verkondiging wat jy doen!

Lees Johannes 13:1-17, 31-35.

Stilte en nadenke

(Kernbegrippe op skerm)
“Dit is vir julle!” Ook die voete wat gewas word, soos die brood en wyn van die nagmaal!
’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie – hoe moet die dienaars dan optree? Dan sal die wêreld weet wie sy dissipels (knegte, dienaars) is.

Diens van die tafel

Herinnering
1 Korintiërs 11:23-26

Sang
Lied 377:1, 2
Lied 526

Gebed
Liewe Here,
By u gedekte tafel, waar brood en wyn
so duidelik spreek van u ontferming,
bring ons ons gebede vir al die nood in die wêreld om ons.
Ons, wat gesond is, bid vir die siekes.
Ons, wat geen pyn het nie, bid vir dié wat ly.
Ons, wat kan loop en staan waar ons wil,
bid vir dié wat aan ‘n bed of in ’n huis vasgekluister is.
Ons, wat kan praat, sien en hoor, bid vir hulle wat stom, blind en doof is.
Ons, wat helder kan dink, bid vir hulle wat verstandelik gestremd is.
Ons, wat die gebruik van al ons ledemate het,
bid vir hulle wat liggaamlik gestremd is.
Ons wat oorvloed het, bid vir die armes.
Ons, wat genoeg het om te eet, bid vir dié wat honger is.
Ons, wat woon in huise, bid vir hulle wat leef op straat
of in vlugtelingkampe.
Ons, wat vry is, bid vir die gevangenes.
Ons, wat in vrede lewe, bid vir hulle wat in oorlogsgebiede woon.
Namens hulle almal en vir dié wat treur en eensaam is, vra ons:
Here, wees genadig!
Ons wil U nie vandag vra om U oor ons te ontferm
as ons self nie bereid is om ons te ontferm nie.
Daarom bid ons vir die bereidheid, die liefde en die middele om hierdie nood te kan verlig.
So lewe ons volgens u wil.
Amen (J Evers-Kruit in Gebedeboek met Liturgiese voorstelle, 2001, bl 57).

Gemeenskap
Uitdeel, instelling en gebruik van brood en wyn.

Herinnering
“Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê.
Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is” ( Joh 13:34-35).
Die kerkgebou word, met die oog op Goeie Vrydag, van alle versierings soos blomme, prente, kanselkleed, baniere en kerse gestroop. Slegs ’n kruis in die liturgiese ruimte met ’n diep bloedrooi doek gedeeltelik daaroor gedrapeer.

Geen sang of seën nie.

Almal verlaat die kerkgebou in stilte – geen orrelspel  of ander musiek nie.

Gebedstyd

Gaan in stilte uit.

Tyd vir mense wat nog in stilte wil bly sit en dink en bid.
Musiek: “Aandgesang” (UP) – Tien kore lofsing die Here.

© Missio 2024 | All rights reserved.